Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie"

Transcriptie

1 Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds gaat over naar het Bouwpensioenfonds Per 1 januari 2015 zal het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (bpf Baksteen) zich aansluiten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Vanaf deze datum zal de opbouw van het pensioen van alle deelnemers in bpf Baksteen voortgezet worden vanuit bpfbouw. De Cao-partijen kwamen tot de conclusie dat een zelfstandig voortbestaan van bpf Baksteen geen keuze meer is. Niet omdat bpf Baksteen er nu financieel slecht voor staat, wél omdat het aantal deelnemers blijft afnemen, de kosten voor de uitvoering fors blijven stijgen, het besturen steeds moeilijker wordt en de wettelijke bepalingen blijven toenemen. Het gevolg zou zijn dat de pensioenpremie al vanaf 2015 fors omhoog gaat. BpfBOUW is één van de grootste bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland en heeft een stevig financieel fundament en daardoor betere toekomstvooruitzichten. Bij dit degelijke fonds kan op een beter betaalbare wijze de pensioenopbouw voortgezet worden. Het bestuur van bpf Baksteen zal ervoor zorgen dat de overgang naar bpfbouw op een zorgvuldige manier gebeurt. Daar hoort ook uitvoerige, zo duidelijk mogelijke communicatie bij. Deze uitgave van Pensioennieuws gaat dan ook uitsluitend over de overgang. In het besluitvormingsproces om over te gaan naar bpfbouw hebben ook het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht een belangrijke rol gespeeld. We blijven hierover communiceren en u informeren. Totdat deze overgang, in de loop van 2015, volledig is afgerond en alle vragen die bij u opkomen uitvoerig beantwoord zijn. Graag nodigen wij u uit om er kennis van te nemen, dat is uw pensioen vast en zeker waard! Het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

2 Voor wie is deze informatie bestemd In principe voor iedere werknemer die in de baksteenindustrie werkt of gewerkt heeft. Dit pensioennieuws beschrijft de veranderingen voor alle doelgroepen, namelijk: actieve deelnemers (werknemers in dienst van een werkgever) niet-actieve deelnemers, ook wel slapers genoemd (werknemers die vroeger in dienst van een werkgever zijn geweest en pensioen hebben opgebouwd) pensioengerechtigden (werknemers die gepensioneerd zijn en nabestaanden) werkgevers Het proces De Cao-partijen in de baksteenindustrie hebben het bestuur van bpf Baksteen gevraagd aansluiting bij een groter pensioenfonds te onder zoeken. Het uitgangspunt hierbij was om de huidige pensioen regeling zoveel mogelijk te handhaven. Het bestuur heeft in de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd met drie grote pensioenfondsen en aansluitend een advies opgesteld voor de Cao-partijen. Naar aanleiding hiervan hebben de Cao-partijen besloten om over te gaan naar bpfbouw. In de vervolggesprekken met bpfbouw ging het over de pensioenregeling en hoe de verschillen met de regelingen van bpf Baksteen op te lossen. Vervolgens heeft het bestuur besloten om de verplichtingen van de opgebouwde aanspraken tot en met 31 december 2014 én de pensioenuitkeringen onder te brengen bij bpfbouw. Dan is alles bij één fonds ondergebracht en heeft u alleen maar met bpfbouw te maken. Aan deze overdracht van de verplichtingen en de ontbinding van bpf Baksteen zijn strenge eisen verbonden. De Nederlandsche Bank (DNB) moet eerst goedkeuring verlenen aan de overdracht van de verplichtingen. Zodra de goedkeuring van DNB is ontvangen (naar verwachting half januari 2015), kan de feitelijke overdracht plaatsvinden. Advies en goedkeuring Binnen bpf Baksteen is er een verantwoordings orgaan (werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds) en een raad van toezicht. Beide organen hebben een belangrijke rol gespeeld in het gehele traject. Het bestuur heeft deze organen steeds geïnformeerd. Het verantwoordingsorgaan heeft een positief advies aan het bestuur gegeven en blijft het traject volgen. Ook de raad van toezicht heeft hieraan zijn goedkeuring gegeven. De raad van toezicht zal totdat bpf Baksteen ophoudt te bestaan, op het beleid van het bestuur toezicht blijven houden. Vergelijking bpfbouw met bpf Baksteen BpfBOUW voert de pensioenregeling uit voor werknemers, gepensio neerden en nabestaanden in de bouwnijverheid en enkele andere aan de bouw gerelateerde kleinere bedrijfstakken. Onderstaande tabel geeft een indruk over de omvang van bpfbouw in vergelijking met bpf Baksteen: (cijfers eind 2013) BpfBOUW Bpf Baksteen Actieve deelnemers Arbeidsongeschikten Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Belegd vermogen miljoen 201 miljoen Pensioenverplichtingen miljoen 166 miljoen Hieronder volgt eerst een uitleg van de verschillen in de pensioenregeling met bpfbouw. Daarna worden die zaken behandeld die voor de niet-actieve deelnemers van belang zijn en vervolgens komen de actualiteiten aan bod voor de pensioengerechtigden. Aan het eind is nog enige informatie over de toeslag verlening opgenomen en deze geldt voor iedereen.

3 Actieve deelnemers Pensioenregeling bpfbouw De pensioenregeling van bpfbouw komt grotendeels overeen met de huidige pensioenregeling van bpf Baksteen. Bij zo n overgang zijn er altijd verschillen; waar vanwege de afwijkende regeling van bpfbouw een aanzienlijk verschil zou ontstaan, is zoveel mogelijk naar een oplossing gezocht. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Als een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, kan de werknemer afhankelijk van de mate van de arbeidsongeschiktheid vrijstelling van de premie krijgen. Als de werknemer helemaal niet meer kan werken, heeft hij bij bpf Baksteen toch 100% pensioenopbouw; bij bpfbouw is dit maximaal 65% pensioen opbouw. De 65% pensioenopbouw geldt niet voor mensen die nu al arbeidsongeschikt zijn, alleen voor nieuwe geval len vanaf 1 januari Pensioenleeftijd naar 67 jaar In 2015 zijn alle pensioenfondsen in Nederland wettelijk verplicht de pensioenrekenleeftijd naar 67 jaar te brengen. Ook bij bpfbouw is dit het geval. In de komende jaren kunt u nog steeds met pensioen op de AOW-leeftijd die dan op u van toepassing is; u gaat dan een pensioen uitkering ontvangen, ook als deze voor uw 67ste jaar valt. Als bpf Baksteen zelfstandig was gebleven, dan was de pensioenrekenleeftijd ook 67 jaar geworden. Kan ik nog wel op mijn AOW leeftijd met pensioen? De AOW gaat nu in op 65 jaar en 3 maanden. In de komende jaren zal deze grens verder opschuiven naar 67 jaar. Voordat u met AOW gaat, krijgt u van het pensioenfonds bericht. U kunt op dat moment beslissen om op de AOW-ingangsdatum met pensioen te gaan. U kunt overigens nog steeds eerder met pensioen. Nu kunt u ook eerder met pensioen dan op 65-jarige leeftijd. Als u eerder met pensioen gaat, dan wordt het maandelijkse pensioen lager. Door het pensioenfonds wordt dit dan omgerekend. Hoogte premie Per is de premie door bpfbouw vastgesteld op 20,2%. De werkgever en de werknemer blijven ieder de helft van de premie betalen, namelijk 10,1%. De premie in 2014 is bij bpf Baksteen 22,2%. Franchise lager: meer pensioenopbouw BpfBOUW kent een lagere franchise. De franchise is dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit komt omdat u als basispensioen AOW krijgt. Hoe lager de franchise is, hoe meer pensioen over een groter deel van het salaris wordt opgebouwd. Aan de andere kant betalen u en de werkgever hier ook pensioenpremie over. De franchise per bedraagt bij bpfbouw (afgerond). Dat betekent een verschil van met de huidige franchise van bij bpf Baksteen. De Cao-partijen in de baksteenindustrie zijn overeengekomen om deze verlaging van de franchise over twee jaar te spreiden. Dat betekent dat de franchise voor de komende jaren als volgt wordt vastgesteld: Franchise per : Franchise per : Franchise per : (niveau 2015) Pensioen boven het maximum salaris U bouwt bij bpfbouw in 2015 pensioen op in de basisregeling tot een salaris van (afgerond). Boven een salaris van bouwt u pensioen op in een aanvullende regeling. Dit heet BeterExcedentregeling. Bpf Baksteen kende ook een aanvullende regeling, alleen was het bedrag waarover u in de basis regeling pensioen opbouwde hoger, namelijk In beide regelingen bouwt u dus boven de basisregeling aanvullend pensioen op, alleen bij bpfbouw vindt de aanvulling al plaats vanaf het lagere bedrag van Een belangrijk verschil is dat voor de aanvullende regeling van bpfbouw een vaste premie wordt betaald waar u pensioen voor krijgt. In de basisregeling staat het pensioen vast en betaalt u hier over een premie. Dus net andersom. Als werknemer heeft u twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen op welk moment u voor de betaalde premie pensioen wilt krijgen: u kunt elk jaar direct de premie gebruiken voor de inkoop van een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen en u volgt dan eigenlijk het systeem van de basisregeling; of u kunt alle premies die u betaalt in de jaren dat u in dienst bent, beleggen via bpfbouw en dan krijgt u hiervoor op de pen sioen datum een ouderdoms pensioen en een nabestaandenpensioen. Dat betekent wel dat u een beleggings risico loopt. U weet namelijk niet welk bedrag u op pensioen datum krijgt. Dat wordt pas berekend als u met pensioen gaat.

4 Wat niet onder deze aanvullende regeling valt, is de situatie waarin de werknemer vóór de pensioendatum komt te overlijden. Hij heeft dan alleen maar nabestaandenpensioen opgebouwd over de jaren dat hij gewerkt heeft tot aan zijn overlijden, maar niet over de jaren vanaf zijn overlijden tot de pensioendatum. Een oplossing hiervoor is om voor deze periode de aanspraken van het toekomstige dienstverband mee te verzekeren op risicobasis. Bij overlijden krijgt de nabestaande dan een levenslange uitkering. Daarmee is de regeling gelijk geworden aan die van bpf Baksteen. Wij beseffen dat deze regeling een moeilijk onderwerp is. Daarom zal bpfbouw de werkgever en u hierover nader informeren. Om nu al meer informatie te krijgen kunt u de website van bpfbouw bezoeken ( en dan kijken naar de brochure BeterExcedent-regeling. Vanaf 2015 is het fiscaal niet meer toegestaan om boven een salaris van uit het bruto salaris pensioen op te bouwen. Nabestaandenpensioen Vanaf heeft bpfbouw in de basisregeling dezelfde opbouw voor het nabestaandenpensioen als bij bpf Baksteen. Hier is dus geen verschil meer in. Het verschil is er nog wel dat er nabestaandenpensioen wordt opgebouwd tot het maximumsalaris en dat bedraagt voor Voor het hogere salaris kan voor het nabestaandenpensioen, zoals hiervoor beschreven, een extra verzekering afgesloten worden. Per saldo zijn de regelingen van bpfbouw en bpf Baksteen bijna aan elkaar gelijk. Hierna wordt nog een aantal specifieke regelingen behandeld. Voorwaardelijke pensioenaanspraken Hoe zat het ook alweer? Werknemers die deelnemen in de Regeling 2006 en nog werkzaam zijn in de baksteenindustrie, kunnen ook voorwaarde lijke aanspraken hebben. Bij de afschaffing van de vroeg pensioenregeling hebben de Cao-partijen voor deze groep werknemers een aan vul lende regeling gemaakt. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, ontvangt u extra voor waardelijke aanspraken voor zowel het ouderdoms pensioen als het partner pensioen. Deze extra pensioenaanspraken krijgt u in ieder geval op 31 december 2020 of als u eerder 62 jaar wordt, op dat moment. De rechten zijn dan voor u onvoorwaardelijk geworden. De premie van deze regeling wordt betaald door de werkgever. Regeling bpfbouw BpfBOUW heeft een soortgelijke regeling, maar er is alleen sprake van voorwaardelijke aanspraken ouderdomspensioen (en niet van voor waardelijke aanspraken partnerpensioen). BpfBOUW gaat onze regeling per 1 januari 2015 administreren en dus moeten we aansluiten bij het administratief systeem van bpfbouw. Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt: De voorwaardelijke aanspraken nabestaandenpensioen worden per 1 januari 2015 omgezet in extra voorwaardelijke ouderdomspensioen aanspraken. Deze omzetting levert gemid deld 20% extra voorwaarde lijk ouderdomspensioen op. Het wegvallen van de voorwaardelijke aanspraken nabestaanden pensioen wordt opgevangen door het nabestaandenpensioen aanvullend te verzekeren tot de pensioendatum. Hierdoor is de regeling weer gelijk aan die van bpf Baksteen. De kosten hiervan komen ten laste van het vermogen van de regeling. Op de feitelijke pensioendatum kunt u kiezen voor een ouderdoms pensioen of voor een ouderdomspensioen én een nabestaanden pensioen. Kiest u voor het laatste, dan krijgt u een lager ouderdomspensioen.

5 Hoogte aanspraken Elk jaar wordt een berekening gemaakt van de hoogte van de aanspraken in deze regeling. In november is weer een berekening gemaakt. Hieruit blijkt dat de aanspraken per 1 januari 2015 met 14% moeten worden verlaagd, omdat per die datum een strengere berekeningssystematiek wordt toegepast. Let op! Deze regeling staat los van de reguliere Regeling 2006 waarin u jaarlijks pensioenaanspraken opbouwt. Het betreft hier extra voor waarde lijke pensioenaanspraken. Tijdelijk Ouderdoms Pensioen Wat is Tijdelijk Ouderdoms Pensioen? Het Tijdelijk Ouderdomspensioen (TOP) zijn aanspraken die voorheen in het vroegpensioenfonds zijn opgebouwd en apart geadministreerd worden bij bpf Baksteen. Het TOP gaat in op uw 62-jarige leeftijd en wordt uitgekeerd tot de maand waarin u de 65-jarige leeftijd bereikt. Vaak is het TOP onvoldoende om op 62-jarige leeftijd met pensioen te gaan en zal er doorgewerkt worden tot na de 62-jarige leeftijd. Medio 2013 en ook in september 2014 is aan de deelnemers een brief gestuurd met het verzoek om de TOP om te zetten naar levenslang ouderdoms- en partnerpensioen dat ingaat vanaf 65 jaar. De meeste deelnemers hebben na deze brief het voorstel geaccepteerd, een aantal deelnemers heeft aangegeven niet akkoord te gaan. Het blijkt dat de TOP-aanspraken bij bpf Baksteen vaak gebruikt worden als de werknemer bijv. twee dagen minder wil werken. Eigenlijk als een soort deeltijdpensioen om het inkomen op peil te houden, wanneer de werknemer minder is gaan werken. Het zou ideaal zijn geweest voor de overgang, als bpfbouw de mogelijkheid had voor deeltijdpensioen. Op dit moment is dat niet het geval. BpfBOUW heeft namelijk de TOP-aanspraken collectief omgezet naar levenslang ouderdoms- en partnerpensioen. Hierdoor konden de huidige TOP-aanspraken niet zomaar aan bpfbouw worden overgedragen. Afspraak met bpfbouw Met bpfbouw is afgesproken dat deelnemers met een TOPaanspraak van ten minste per jaar voor 10 jaar bij bpfbouw onder dezelfde voorwaarden worden geadministreerd. Op het moment dat bij bpfbouw een deeltijd pensioenregeling wordt ingevoerd, zullen ook deze TOP-aanspraken worden omgezet in levenslang ouderdoms- en partner pensioen, zonder verlies van rechten. Voor deelnemers die minder dan per jaar aan TOPaanspraken hebben en/of TOP-aanspraken hebben die na 10 jaar pas ingaan, worden deze TOP-aanspraken direct omgezet in een levenslang ouderdoms- en partnerpensioen. De deelnemers hebben hierover een brief ontvangen. Voor alle duidelijkheid: het totale pensioen blijft gelijk. Het TOP wordt bij het levenslang ouderdomspensioen opgeteld. Hierdoor wordt het levenslang ouderdomspensioen hoger. U verliest dus geen geld. De totale waarde van het pensioen blijft gelijk als in de oude situatie toen er sprake was van een TOP en een levenslang ouderdomspensioen. Tevens wordt, evenals in de oude situatie, het TOP gesplitst in een levenslang ouderdoms pensioen en een levenslang partnerpensioen. Toch eerder met pensioen? Evenals voorheen kunt u nu ook nog altijd eerder met pensioen dan op de pensioenleeftijd. U gebruikt alleen hiervoor niet meer uw TOP, maar laat uw (hogere) levenslang ouderdomspensioen eerder ingaan. Hoe eerder u met pensioen wilt, hoe lager de levenslange pensioen uitkering uiteraard wordt. Niet-actieve deelnemers Geen verandering Voor u verandert er niets. De opgebouwde aanspraken die u heeft bij bpf Baksteen gaan over naar bpfbouw. Op de door u gewenste pensioen datum gaat u van bpfbouw ouderdomspensioen ontvangen. Bij over lijden krijgt uw partner partnerpensioen via bpfbouw. Pensioengerechtigden Vakantiegeld voortaan in mei Iedere werknemer en gepensioneerde ontvangt 8% vakantietoeslag. Bij bpf Baksteen is deze vakantietoeslag al verwerkt in de maandelijkse pensioenuitkering. U ontvangt 12 gelijke maande lijkse uitkeringen. Bij bpfbouw is dit anders geregeld. De vakantietoeslag is niet opgenomen in de maandelijkse uitkering maar wordt in de maand mei in één keer uitbetaald als een extra uitkering. Het verschil met de huidige situatie is dat uw maandelijkse uitkering 8% minder wordt. U krijgt immers hiervoor een vakantietoeslag in de maand mei. Het nieuwe systeem zal in juni 2015 ingaan. Zoals u hierna in Pensioennieuws kunt lezen, komt er door de over gang naar verwachting geld vrij voor een extra toeslag in Dit betekent dat uw pensioen vanaf maart of april 2015 hoger gaat worden. Dit zal waarschijnlijk het lagere maandelijkse bedrag als gevolg van het apart houden van het vakantie geld uit uw maandelijkse uitkering, voor een groot deel compen seren. Wij weten alleen nog niet het exacte percentage van deze extra toeslag. Voor een goede overgang wordt het pensioen van de maanden januari en februari 2015 nog uitgekeerd door bpf Baksteen. Daarna gaat bpfbouw de betaling overnemen.

6 Samengevat: De pensioenuitkering over januari en februari wordt nog door bpf Baksteen uitbetaald. Vanaf 1 maart neemt bpfbouw de uitbetaling van uw pensioen uitkering over van bpf Baksteen. De verhoging door de extra toeslag in 2015 volgt hierna. Met ingang van juni wordt de uitkering verlaagd met 8% en wordt uw vakantiegeld voor u apart gereserveerd. Volgend jaar mei volgt de uitbetaling van uw vakantiegeld naast uw pensioenuitkering. Voor iedereen Toeslagverlening Toeslag in 2015 Elk jaar beslist het bestuur of de pensioenen (zowel uitkeringen als aanspraken) kunnen worden verhoogd. Dit is afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Het bestuur kijkt dan naar de dekkingsgraad per eind september. De dekkingsgraad is een soort financiële thermometer, waaraan is te zien hoe het financieel met een pensioenfonds gaat. Het geeft de verhouding weer tussen wat het fonds aan vermogen heeft (de waarde van de beleggingen) en hoeveel het fonds nu en in de toekomst moet betalen aan pensioenen (de verplichtingen). De dekkingsgraad bedraagt per 30 september ,9%. Conform beleid heeft het bestuur van bpf Baksteen besloten om de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers (werkzaam in de baksteenindustrie), van de niet-actieve deelnemers (werkzaam geweest in de baksteenindustrie en wel pensioen opgebouwd) en de uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden per 1 januari 2015 te verhogen met 1%. Extra toeslag in 2015 In 2015 worden de totale pensioenverplichtingen van bpf Baksteen overgedragen naar bpfbouw. Bpf Baksteen heeft een vermogen dat groter is dan het totale bedrag dat aan bpfbouw moet worden overgedragen. Dat komt door de goede financiële positie van bpf Baksteen. Er blijft dus naar verwachting geld over en dit geld wordt gebruikt om een extra toeslag te verlenen in Dit geldt voor alle opgebouwde aanspraken van actieve en niet-actieve deelnemers en degene die een pensioenuitkering krijgen. Dank Door de overgang van bpf Baksteen naar bpfbouw komt er een einde aan de samenwerking met een team van medewerkers van APG dat altijd klaar stond voor deelnemers, pensioen gerechtigden en werkgevers. Het team heeft een goede bijdrage geleverd aan de uitvoering van de pensioenregeling en het bestuur wil deze medewerkers voor hun inzet dan ook bedanken. De pensioenregeling van bpfbouw wordt ook uitgevoerd door APG maar u krijgt te maken met een ander team van medewerkers. Het bestuur wenst hen veel succes toe voor de toe komst waarbij het bestuur er van uitgaat dat deskundigheid en klantvriendelijkheid boven aan staan. Informatie Tot 1 april 2015 kunt u zich voor nadere informatie nog wenden tot de helpdesk van bpf Baksteen. Telefoon: op werkdagen van uur onder telefoonnummer: (020) Ook kunt u bpf Baksteen schriftelijk benaderen, het adres is: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Reageren via is ook mogelijk: Vanaf 1 april 2015 wendt u zich rechtstreeks tot de helpdesk van bpfbouw. Hierover krijgt u nog bericht. Voor vragen kunt u ook bij uw werkgever terecht. De werkgever beschikt ook over de nodige informatie. Tevens is Huub Klinkenberg, adviseur en coördinator bij de overgang naar bpfbouw, beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Dit kan via telefoonnummer (0314) of Deze nieuwsbrief wordt ook geplaatst op onze website Let wel: De hoogte van de extra toeslag is nog niet bekend; deze wordt vastgesteld op het moment van de overdracht. Hierover ontvangt u nog informatie. Toekomstige toeslag Over de eventuele toekomstige toeslagen die door bpfbouw worden gegeven, ontvangt u rechtstreeks bericht van bpfbouw.

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw,

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw, Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 Geachte heer, mevrouw, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Thales Nederland. Per 1 januari 2015 heeft Pensioenfonds Thales een nieuwe pensioenregeling.

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba NPR 2014 NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) U bouwt bij APFA pensioen op als u werkt voor de overheid, in het onderwijs of voor een organisatie die

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld Pensioen in zicht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Bijna met pensioen 2 Pensioen voor uw partner 4 Waar moet u op letten 5 StiPP is er voor u 6 Bijna met pensioen Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: mei 2017 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Gevolgen voor jouw pensioen bij PPF APG Henk Bruins Actuarieel adviseur PPF APG Informatiebijeenkomsten 28-30 oktober Agenda 1. Witteveen 2: versobering toekomstige pensioenopbouw

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1

PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1 PENSIOENINRUIL 2013 TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING 1 PENSIOENINRUIL TIJDELIJKE OUDERDOMSPENSIOEN TER AANVULLING VAN DE VUT-UITKERING In de brochure wordt een aantal regels

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee. Meer weten? www.kpnpensioen.nl

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee. Meer weten? www.kpnpensioen.nl Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Meer weten? www.kpnpensioen.nl Waarom verandert de pensioenregeling? U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao. In de cao staan afspraken over

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever.

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever. Klantteam Banden en Wielen 088 088 4058 Januari 2015 Onderwerp: Onze pensioenregeling in 2015 Geachte mevrouw, mijnheer, In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens heeft voor de deelnemers aan Pensioenregeling 2015 een online pensioenplanner ontwikkeld die u vindt op onze website. Met de pensioenplanner

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

BIJNA MET PENSIOEN. Vooruit blijven kijken. Bijna met pensioen Wat is standaard geregeld?

BIJNA MET PENSIOEN. Vooruit blijven kijken. Bijna met pensioen Wat is standaard geregeld? PENSIOEN Vooruit blijven kijken Gaat u bijna met pensioen? Dan staat u voor een aantal belangrijke keuzes. Wij helpen u graag om u goed voor te bereiden op uw pensionering. Hier vindt u informatie over

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer We zorgen ervoor dat u goed zit 2 Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken. U moet dan uw rekeningen

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18 2016 UW PENSIOEN BIJ PGB Doe de pensioencheck! Pagina 18 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen Pensioen in Nederland

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 4 en 5 maart 2015 Pensioen in het kort Wie beslist er over je pensioen? Pensioenovereenkomst Arbeidscontract CAO werkgever werknemers Uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

In dienst..s. nsioenfonds UWV

In dienst..s. nsioenfonds UWV In dienst..s. nsioenfonds UWV Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start automatisch met de opbouw van pensioen. Pensioenfonds UWV zorgt ervoor dat zowel de opbouw nu, als de uitkering later in

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het personenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6 Pensioen blad voor werknemers december 2014 Ons pensioen gaat opnieuw veranderen 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Wijziging pensioenreglement: ook voor arbeidsongeschikte deelnemers 4 Overlijden

Nadere informatie