KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015"

Transcriptie

1 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de maximering van het pensioengevend inkomen. Het advies van de Raad van State is diezelfde dag openbaar gemaakt. Aanpassing van het Witteveenkader Per 1 juni 1999 werd het zogenoemde Witteveenkader ingevoerd. De fiscale regelgeving over pensioen werd toen ingrijpend gewijzigd op basis van de ideeën van de Commissie-Witteveen. Hiermee werden destijds vrij gedetailleerde fiscale voorschriften ingevoerd voor de opbouw van pensioen. Het Witteveenkader is daarna enkele malen aangepast (versoberd). De regering is van mening dat het Witteveenkader aanpassing behoeft (verdere versobering). Bij veertig dienstjaren moet ten hoogste een ouderdomspensioen kunnen worden bereikt van 70% van het gemiddelde pensioengevend inkomen. Versobering van het Witteveenkader kan op drie manieren plaatsvinden: verhoging van de pensioenrichtleeftijd, verlaging van de maximumopbouwpercentages en een maximering van het pensioengevend loon. Met de Wet VAP (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) is al geregeld dat de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd (per 1 januari 2014 naar 67 jaar en vervolgens gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting). Bovendien worden de maximumopbouwpercentages in 2014 ook al verlaagd (in middelloonregelingen van 2,25% naar 2,15% en in eindloonregelingen van 2% naar 1,9%). Verdere versoberingen Met ingang van 1 januari 2015 worden de maximale jaarlijkse opbouwpercentages voor pensioen verder verlaagd. Dit geldt alleen voor pensioenaanspraken die op of na die datum worden opgebouwd. Aan reeds opgebouwde en inverdiende aanspraken wordt niet getornd. Het kabinet stelt niet alleen voor om de maximumopbouwpercentages in 2015 verder te verlagen, maar ook om een absolute grens te stellen aan het pensioengevend loon. Het maximale opbouwpercentage voor ouderdomspensioen in eindloonregelingen wordt 1,55% per dienstjaar. In de memorie van toelichting wordt het standpunt ingenomen dat na 1 januari 2015 ook geen backservice over de jaren voor 2015 meer mogelijk is voor zover die backservice betrekking heeft op loonstijgingen vanaf 1 januari 2015 boven een loon van Voor middelloonregelingen gaat het maximale opbouwpercentage voor ouderdomspensioen naar 1,75%. Bij partnerpensioen en wezenpensioen worden de maxima navenant verlaagd: het maximum per (ontbrekend) dienstjaar voor partnerpensioen gaat naar 1,23% voor middelloonregelingen en naar 1,09% voor eindloonregelingen. Voor wezenpensioen worden de grenzen gesteld op 0,25% bij

2 pagina 2 middelloon en op 0,22% bij eindloon. Uiteraard zullen bij beschikbare-premieregelingen ook de premiestaffels weer worden aangepast. Absoluut maximum Aan het pensioengevend inkomen wordt de absolute grens gelegd bij Hier moet de AOWfranchise dus nog van af. Bij dienstbetrekkingen in deeltijd wordt het maximumbedrag aan pensioengevend loon verminderd overeenkomstig de deeltijdfactor. Dit maximum wordt vanaf 1 januari 2016 elk jaar geïndexeerd. Voorgesteld wordt het maximum niet aan de prijsontwikkeling te koppelen maar aan de loonontwikkeling, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon. De bepaling dat een extra 15% pseudo-eindheffing wordt toegepast in situaties waarin sprake is van een pensioengevend loon van meer dan (bedrag 2013) komt te vervallen in verband met de invoering van een maximumbedrag pensioengevend loon. Voor aanspraken die zijn toegekend voor 1 januari 2015 komt er geen versoepeling van het huidige regime. Deelnemingsjarenpensioen Het deelnemingsjarenpensioen, met inbegrip van het ouderdomspensioen, zal niet meer kunnen bedragen dan 70% van het gemiddelde pensioengevend loon op de geldende minimumingangsleeftijd (ingeval het pensioen bij het bereiken van die leeftijd ingaat). Het wetsvoorstel bevat enkele handvatten om het gemiddelde loon af te leiden van het laatstverdiende loon indien de feitelijke gegevens rondom de loonontwikkeling niet voorhanden zijn. Nettopensioen Pensioenopbouw boven wordt vanaf 2015 dus fiscaal niet langer gefaciliteerd. Indien binnen een pensioenregeling toch meer pensioen kan worden opgebouwd, dient deze regeling vooraf fiscaal te worden gesplitst in een fiscaal gefaciliteerd deel en een 'bovenmatig' deel. Splitsing van de regeling kan alleen plaatsvinden indien tijdig een verzoek wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het bovenmatige deel van het pensioen wordt dan gezien als een vermogensrecht in box 3, waarover jaarlijks 1,2% vermogensrendementsheffing moet worden betaald. Werknemers kunnen niet worden verplicht om aan een dergelijke fiscaal bovenmatige pensioenregeling deel te nemen. Als gevolg van wijzigingen in de pensioenwet kan het bovenmatige deel slechts nog worden vormgegeven door middel van een vrijwillige pensioenregeling. Bovendien krijgt de werknemer ook het wettelijk recht om het bovenmatige deel van het pensioen af te kopen. Onder omstandigheden kan op het bovenmatige deel de zogenoemde terbeschikkingstellingsregeling van toepassing zijn. Het pensioen wordt dan belast in box 1 in plaats van in box 3, ondanks het feit dat het niet gefaciliteerd is geweest. Dit kan zich in het bijzonder voordoen bij pensioen in eigen beheer.

3 pagina 3 Pensioen in de inkomstenbelastingsfeer De fiscale grenzen voor pensioenopbouw van werknemers zullen per 1 januari 2015 ook gaan gelden voor de pensioenopbouw van ondernemers met een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid (IBondernemers) en van resultaatgenieters die verplicht deelnemen op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Dit is al geregeld in de Wet VAP en de Overige fiscale maatregelen Voor IB-ondernemers zal de winst uit onderneming in het kalenderjaar drie jaar voorafgaand aan het jaar van pensioenopbouw maatgevend zijn. De gevolgen van bovenmatige opbouw en de fiscale behandeling van vrijwillige pensioenpremies worden nu al in de wet neergelegd, zodat de praktijk zich goed op de wijzigingen kan voorbereiden. Bij een bovenmatige pensioenopbouw vindt in de inkomstenbelasting geen boxsplitsing plaats. Het teveel aan pensioenpremie is niet aftrekbaar, maar de pensioentermijnen zijn te zijner tijd wel integraal belastbaar in box 1. Dit betekent dubbele heffing. Vrijwillig betaalde pensioenpremies kunnen onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Deze mogen per jaar echter niet meer bedragen dan een derde van de verplichte premies. Uit het buitenland komende werknemers (EU) Voor uit EU-landen afkomstige werknemers verandert er door dit wetsvoorstel niets. De Belastingdienst wijst hun pensioenregeling op verzoek aan als fiscaal toegestane pensioenregeling, met de restrictie dat de tijdelijke aftrek van pensioenpremies of de vrijstelling van aanspraken in dezelfde mate en tot hetzelfde bedrag plaatsvinden als in de lidstaat van uitzending. De pensioenpremies voor zo n aangewezen buitenlandse regeling blijven gewoon aftrekbaar dan wel vrijgesteld. Uit het buitenland komende werknemers (niet-eu) Voor niet uit de EU-landen afkomstige werknemers kan de aftopping van het pensioengevend salaris op en de verlaging van de opbouwpercentages wel gevolgen hebben. De Belastingdienst toetst hun pensioenregeling aan de aangepaste normen van de Wet op de loonbelasting Het kan zijn dat een deel van de betaalde pensioenpremie niet (meer) voor aftrek of vrijstelling in aanmerking komt. Verzekerde en bancaire lijfrenten Lijfrentepremie is aftrekbaar tot een maximum volgens een in de wet vastgelegde formule: (0,17 x premiegrondslag) 7,5 x A F BS, waarbij: A voorstelt: de pensioenaangroei over het voorafgaande kalenderjaar, exclusief eventuele backservice; F voorstelt: de dotatie aan de oudedagsreserve in het kalenderjaar;

4 pagina 4 BS voorstelt: de voor vrijwillige pensioenmodules benutte spaarloonregelingen (dit geldt slechts nog voor bepaalde overgangsrechtsituaties). Het maximumpremiepercentage in 2013 is dus 17%. In 2014 zal het 15,5% zijn en in 2015 wordt het volgens de plannen verder verlaagd naar 12,7%. Het percentage zou vanaf 2014 telkens met 0,6 procentpunt worden verlaagd voor ieder jaar dat de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd. Voorgesteld wordt om hier 0,5 procentpunt van te maken. In lijn met de pensioenopbouw wordt ook de premiegrondslag per 1 januari 2015 afgetopt op een inkomen van Ook dit is voor toepassing van de franchise. Dit maximum wordt vanaf 1 januari 2016 elk jaar geïndexeerd. Voorgesteld wordt het maximum voor het pensioengevend inkomen niet aan de prijsontwikkeling te koppelen maar aan de loonontwikkeling, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon. De factor waarmee rekening wordt gehouden bij de pensioenaangroei is in 2013 nog 7,5. Als gevolg van de wijzigingen per 1 januari 2014 zal deze factor worden verlaagd naar 7,2. Op basis van dit wetsvoorstel wordt de factor per 1 januari 2015 verder verlaagd naar 6,4. Deze vermenigvuldigingsfactor zou vanaf 2014 worden verlaagd met 0,3 maal het aantal jaren waarmee de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd. Ten minste een jaar voordat deze toepassing vindt, zou een wijziging bekendgemaakt worden. Voorgesteld wordt nu om de factor 0,3 te vervangen door 0,25. Oudedagsreserve (FOR) In 2013 kan 12% van de winst uit onderneming worden gedoteerd aan de FOR, met een maximum van Het maximumdotatiepercentage wordt in 2014 verlaagd naar 10,9%. Vanaf 1 januari 2015 kan maximaal 8,9% worden gedoteerd, met een maximum van (in cijfers 2013, nog te corrigeren voor de inflatie). Het maximumdotatiepercentage zou vanaf 2014 steeds met 0,4 procentpunt worden verlaagd voor elk jaar dat de fiscale pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd. Voorgesteld wordt om hier 0,32 procentpunt van te maken. Hoe kan u van dienst zijn? Op basis van de aanpassingen van de fiscale regels in dit wetsvoorstel zullen veel pensioenregelingen per 1 januari 2015 verder moeten worden aangepast. Deze nieuwe aanpassingen komen bovenop de fiscale aanpassingen die per 1 januari 2014 moeten worden doorgevoerd (verhoging van de pensioenrichtleeftijd en verlaging van de opbouw). Aanpassing van pensioenregelingen binnen bedrijven neemt tijd in beslag en dient zorgvuldig en tijdig plaats te vinden. In dat kader is het wellicht nuttig om de aandachtspunten van de verschillende aanpassingen (respectievelijk per 1 januari 2014 en 1 januari 2015) ruim daarvoor al te bespreken met uw belastingadviseur bij. De pensioengroep van beschikt over ruime expertise en ervaring rondom

5 pagina 5 aanpassing van pensioenregelingen en de fiscale mogelijkheden en onmogelijkheden. Daarbij kunnen wij u onder meer ondersteuning bieden bij het fiscaal beoordelen van de huidige pensioenregeling(en) en aanpassingen daarvan, en u tevens begeleiden bij goedkeurings- en/of splitsingstrajecten door de Belastingdienst en/of het Ministerie van Financiën. Wilt u meer informatie over onze pensioenadvisering en over wat wij voor u en uw organisatie kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met een van de adviseurs uit de pensioengroep of met uw eigen contactpersoon binnen. mei 2013 De in dit memorandum opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van dit memorandum de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie.

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 6.1 6.2 soorten 6.3 stelsels 6.4 uitvoerder 6.5 Opbouwfase 6.6 Uitkeringsfase 6.7 Bijzondere onderwerpen 6.8 en echtscheiding 6.9 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

27 januari 2014. Pensioen Flash

27 januari 2014. Pensioen Flash 27 januari 2014 Pensioen Flash Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 / Bas Dieleman Introductie Zoals

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partneren wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28039 2 oktober 2014 Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

78 De Pensioenwereld in 2015

78 De Pensioenwereld in 2015 08 78 De Pensioenwereld in 2015 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 79 Aftopping van het pensioengevend inkomen op 100.000 alternatieven? Auteurs: Anja de Jong en Marlies Kastelein In dit artikel worden

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Paul P.J.C. van Dongen AB

Paul P.J.C. van Dongen AB Met dank aan: In verband met wettelijke aanpassingen moet de pensioen- overeenkomst worden aangepast. Het is dan ook van belang dat u nu een analyse laat maken van uw persoonlijke situatie en dat u keuzes

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff. 9 januari 2013 DGA Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan twee recente gerechtelijke uitspraken: het arrest van de Hoge Raad over de zogenoemde afroommethode en de verwijzingsuitspraak

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inhoudsopgave 1 Maatregelen voor de particulier 1.1 Algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2 1.1.1 Algemene heffingskorting 2 1.1.2 Arbeidskorting 2 1.2 Fiscale inkorting

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

Pensioen Flash 2011 nr. 5

Pensioen Flash 2011 nr. 5 Pensioen Flash 2011 nr. 5 Team Pensioenen en Pensioenfondsen Wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd, aanpassing AOW-leeftijd en fiscale wetgeving ingediend bij Tweede Kamer Europese Commissie publiceert

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013

Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 Cliëntennieuwsbrief TAXContent juni 2013 In dit nummer onder andere: - VAR webmodule pas in 2015 - Renteaftrekbeperking bij winstdrainage - Generieke vennootschapsbelastingvrijstelling voor verenigingen

Nadere informatie

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding Met genoegen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Premiekorting voor in dienst nemen werknemer vanuit een ww- of bijstandspositie Uitstellen belastingheffing over boekwinst door gebruik van herinvesteringsreserve Verscherping

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Loonbelasting Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde

Nadere informatie

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap No. 242 Kluwer Deventer 2011 ISBN 978 90 13 08729

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie