78 De Pensioenwereld in 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "78 De Pensioenwereld in 2015"

Transcriptie

1 08 78 De Pensioenwereld in 2015

2 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 79 Aftopping van het pensioengevend inkomen op alternatieven? Auteurs: Anja de Jong en Marlies Kastelein In dit artikel worden diverse mogelijkheden aangestipt om de gevolgen van de aftopping van het pensioengevend inkomen op met ingang van 1 januari 2015 te verzachten. De financiële gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Hierna geven wij een analyse aan de hand van enkele voorbeelden. Ouderdomspensioen (eindloonregeling) Salaris Af: franchise Pensioengrondslag Jaaropbouw 2013: 2% x = Bereikbaar ouderdomspensioen in 35 jaar Jaaropbouw 2015: 1,657% x = Bereikbaar ouderdomspensioen in 35 jaar Bereikbaar ouderdomspensioen in 37 jaar Bereikbaar ouderdomspensioen in 40 jaar Naarmate er meer deelnemingsjaren zijn geweest voor 2015 zullen de gevolgen voor het ouderdomspensioen natuurlijk wat minder dramatisch zijn. Stel, de deelnemer heeft per ultimo 2014 twintig opbouwjaren, dan zijn de (geprognosticeerde) gevolgen: 2 Opbouw t/m x 2% x Opbouw x 1,9% x Opbouw vanaf x 1,657% x Bereikbaar pensioen in 40 jaar Art. 18ga Wet LB Aangenomen dat het maximaal pensioengevend loon en de opbouwpercentages niet verder zullen dalen wat natuurlijk nog maar moet worden afgewacht en stijging van de AOW-franchise en salaris buiten beschouwing gelaten, evenals actuariële herrekening bij latere ingangsdatum.

3 80 De Pensioenwereld in 2015 De financiële gevolgen van de aftopping van het pensioengevend salaris kunnen ingrijpend zijn; gelukkig zijn er nog een paar manieren om die gevolgen enigszins te verzachten. Wat kunnen werkgever en/of werknemer doen? 1. het pensioen omzetten naar een middelloonregeling; 2. nettopensioensparen (mits de werkgever dit aanbiedt); 3. nettolijfrentesparen. Ad 1. Middelloonregeling De AOW-franchise voor 2015 is lager ( ) en het opbouwpercentage is hoger (1,875). De opbouw vanaf 2015 komt dan op 20 x 1,875% x = , waarmee het te bereiken ouderdomspensioen in 40 jaar wordt. De middelloonregeling kan uiteraard ook nog worden geïndexeerd (voorindexatie). Ad 2. Nettopensioen Deelname aan een nettopensioenregeling is vrijwillig. Een eventuele werkgevers bijdrage voor nettopensioen behoort tot het fiscale loon, een eigen bijdrage van de werknemer is niet aftrekbaar. De aanspraak is vrijgesteld in box 3. Over de uitkeringen hoeft geen loonbelasting te worden ingehouden en ook geen inkomstenbelasting te worden betaald. De opbouw zou ongeveer overeen moeten komen met 1,875% van het gemiddeld verdiende salaris boven We nemen aan dat de deelnemer uit het vorige voorbeeld op de leeftijd van 67 jaar met pensioen gaat. De opbouw gaat dan als volgt:

4 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 81 Jaarlijks Leeftijd Percentage 3 Nettofactor 4 spaarbedrag Totaal 50 tot en met 54 8,3% 0, tot en met 59 9,9% 0, tot en met 64 11,9% 0, tot en met 66 13,5% 0, Langs deze weg kan dus een reservering worden opgebouwd van Aangenomen dat dit potje in de loop van 20 jaar moet worden uitgekeerd, geeft dat een jaarlijks belastingvrij extra inkomen van Volledigheidshalve zij vermeld dat ook gebruik kan worden gemaakt van de staffel met een rekenrente van 3%, zij het dat daar een uitkeringsbeperking op zal zitten. De toetsing van het maximum zal in de praktijk vermoedelijk nog heel wat voeten in de aarde hebben. De Pensioenwet (PW) is van toepassing op het nettopensioen, ook bij afkoop. Bij afkoop van nettopensioen is tevens een sanctie van toepassing, behalve in geval van emigratie. 5 Het nettopartnerpensioen wordt op dezelfde manier vrijgesteld van erfbelasting als het gewone partnerpensioen: de aanspraak is vrijgesteld 6 ; imputatie van de algemene kapitaalvrijstelling voor de erfbelasting voor de partner kan wel optreden 7. Het moet bij nettopensioen gaan om een zuivere beschikbare premie zonder garantie (in de opbouwfase mag er geen langlevenrisico zijn). Voor de werknemers is sprake van een vrijwillige deelname. Een bijdrage van ten minste 10% van de werkgever wordt evenwel niet verplicht. 8 Als de werkgever echter een bijdrage levert aan participerende werknemers, moet hij diezelfde bijdrage ook geven aan niet-participerende werknemers die voor het overige in dezelfde omstandigheden verkeren. Aanvankelijk zouden in de tweede en de derde pijler dezelfde wettelijke eisen gaan gelden. Het fiscale kader voor het nettopensioen wordt echter alsnog anders dan dat voor de nettolijfrente. Voor het nettopensioen is in het Belastingplan 2015 een meer op de tweede pijler gerichte fiscale behandeling geregeld. 9 In ieder geval is het zo dat pensioenuitvoerders die zowel een nettopensioenregeling als een gewone pensioenregeling uitvoeren, de zaken administratief strikt gescheiden 3 De premiestaffel komt uit Vraag & Antwoord van 22 oktober 2014, gepubliceerd op en gebaseerd op een rekenrente van 4%. 4 Art. 5.16, lid 5 Wet IB Art. 5.17e Wet IB Art. 32, lid 1, ten 5e SW. 7 Art. 32, lid 1, ten 4e en lid 2 SW. 8 Art. 120, lid 2, onderdeel a PW geldt niet voor nettopensioen. 9 Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 september 2014, nr

5 82 De Pensioenwereld in 2015 moeten houden, 10 terwijl er ook allerlei andere extra regels gelden om kruissubsidiëring te voorkomen 11. Dat kan veel administratie opleveren en dus hogere kosten impliceren. Daar kunnen voor de deelnemers echter ook voordelen tegenoverstaan, zoals schaalvoordelen, een betere toegankelijkheid (geen medische waarborgen en opbouw van alle pensioensoorten bij een en dezelfde uitvoerder). Toegelaten uitvoerders zijn: pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen (PPI s) en verzekeringsmaatschappijen. Indien een nettopensioenregeling onder een verplichtstelling valt, zijn alle aangesloten werkgevers verplicht met ingang van 2015 deze nettopensioenregeling aan te bieden. Het is dan aan de werknemer om hiervan al dan niet gebruik te maken. 12 In 2014 heeft KPMG een onderzoek gedaan. 12 Een van de vragen was of pensioenfondsbestuurders verwachtten dat hun pensioenfonds een nettopensioenregeling zou gaan voeren. 2% gaf te kennen dit te zullen doen, omdat de basisregeling nu eenmaal verplicht is gesteld. 9% antwoordde wel nettopensioen te gaan aanbieden, ondanks het feit dat bij hun basisregeling geen sprake was van verplichtstelling. 73% wist stellig dat er geen nettopensioen zou komen bij hun fonds, 3% was daarover nog onzeker en 13% antwoordde dat dit afhankelijk was van nog te maken afspraken tussen de sociale partners. Ad 3. Nettolijfrente De nettolijfrente staat open voor iedereen met een inkomen boven de aftoppingsgrens: werknemers, ondernemers (inclusief zzp ers) en resultaatgenieters. De Pensioenwet is niet van toepassing. Deelname vindt plaats op vrijwillige basis. Er bestaat geen recht op premieaftrek, maar er is ook geen vermogensrendementsheffing in box De nettolijfrente-uitkeringen zijn onbelast in box 3. De staffel voor nettolijfrente is identiek aan de 4%-staffel voor nettopensioen 14, maar de grondslag voor de berekening is anders. Er moet worden uitgegaan van de gegevens van het vorige jaar. Basis is: winst uit onderneming voor toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve en 10 Art. 41, lid 1, onderdeel g Ontwerpbesluit nettopensioen. 11 Art. 41, lid 1, onderdeel c en d Ontwerpbesluit nettopensioen; deze maatregelen gelden alleen voor pensioenfondsen, niet voor verzekeraars. 12 KPMG heeft in oktober 2014 een onderzoek uitgevoerd onder 91 pensioenfondsen; de uitkomsten hiervan zijn in de bijlagen van deze Pensioenwereld opgenomen (KPMG-onderzoek 2014). 13 Art. 5.16, lid 1 Wet IB Concept art. 17bis Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.

6 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 83 voor de ondernemersaftrek, plus belastbaar loon, plus belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, plus belastbare periodieke uitkeringen. De bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak mag in de berekeningen worden meegenomen; bij nettopensioen mag dit niet. Daar staat tegenover dat rekenen met een 3%-staffel niet mag. Als een werkgever een bijdrage levert aan participerende werknemers, moet hij diezelfde bijdrage ook geven aan niet participerende werknemers die voor het overige in dezelfde omstandigheden verkeren. 15 Toegelaten uitvoerders zijn: de verzekeringsmaatschappij, bank/ (beheerder van een) beleggingsinstelling, pensioenfonds en de PPI. 16 Bij afkoop van de nettolijfrente of andere oneigenlijke handelingen geldt een bijzondere regeling: het box 3-voordeel zal worden teruggenomen, behalve in geval van emigratie. 17 De gemiddelde inleg wordt bepaald (op de helft van de waarde van de nettolijfrente aan het begin van het voorafgaande jaar), vermenigvuldigd met het aantal jaren waarin het box 3-voordeel is genoten (uitgaande van een inleg vanaf 1 januari 2015, met een maximum van 10 jaar). 18 Er komt een tegenbewijsregeling voor de situatie dat deze forfaitaire benadering onevenredig ruw uitwerkt. 19 De nettolijfrente wordt op dezelfde manier vrijgesteld van erfbelasting als andere lijfrenten. 20 Ook hier kan imputatie van de algemene kapitaalvrijstelling voor de erfbelasting van de partner plaatsvinden. 21 Tevens kunnen (bij ministeriële regeling) maatregelen worden getroffen om kruissubsidiëring te voorkomen. 22 Partnerpensioen Partnerpensioen mag in principe niet uitgaan boven 70% van het ouderdomspensioen. Bij het overlijden van de deelnemer krijgt de partner naar de normen van 2013 een jaarlijks partnerpensioen van Rekenen we dit door naar de normen van 2015, dan krijgt de partner jaarlijks nog maar Ook hier geldt: de voor 2015 opgebouwde rechten blijven in stand. 25 In de situatie dat de deelnemer op 2 januari 2015 is overleden terwijl er op dat moment 20 opbouwjaren zijn verstreken, bedraagt het op dat moment opgebouwde partnerpensioen , uitgaande van 40 bereikbare 15 Art. 5.16c, lid 1, aanhef en onderdeel d Wet IB Art. 5.16a Wet IB Art. 5.16c, lid 4 Wet IB Art. 10a.14 Wet IB Art. 5.17e, lid 3 Wet IB Art. 32, lid 1, onderdeel 5 SW. 21 Art. 32, lid 1, ten 4e en lid 2 en lid 5 SW. 22 Art. 5.16a, lid 2 Wet IB % van % van 40 x Art. 38m Wet LB 1964 voor nabestaandenpensioen op opbouwbasis % van 20 x

7 84 De Pensioenwereld in 2015 dienstjaren wordt dat Het wezenpensioen daalt navenant. Dit terwijl er een inkomen wegvalt en de vaste lasten (hypotheekrente, verzekeringen, etc.) niet zullen dalen. Bij een dergelijke daling van het gezinsinkomen zal dit vaak neerkomen op een gedwongen verhuizing! Bij partnerpensioen op risicobasis is in de beleidssfeer overigens goedgekeurd dat voor de jaren tot 2015 mag worden uitgegaan van het destijds vigerende wettelijk kader (risicopartnerpensioenknip). 28 Dankzij die goedkeuring worden het partner- en wezenpensioen op opbouwbasis en die op risicobasis op dezelfde manier behandeld. Gebruikmaken van die goedkeuring maakt het nabestaandenpensioen uiteraard wel wat duurder: er moet immers een hoger bedrag worden verzekerd. Mitigeren van de gevolgen van de aftopping voor nabestaandenpensioenen Bij partnerpensioen en wezenpensioen kunnen de gevolgen van de aftopping nog enigszins worden gemitigeerd, niet alleen door uit te gaan van het bereikbare aantal dienstjaren, maar ook door uit te gaan van het bereikbaar pensioengevend loon. 29 Het nabestaandenpensioen kan dus worden gebaseerd op het ambitieniveau dat de werknemer binnen het betreffende dienstverband had kunnen bereiken, zou hij niet voortijdig zijn overleden. Arbeidsongeschiktheid Het arbeidsongeschiktheidspensioen hoeft niet per se te worden afgetopt, maar mag blijvend worden gebaseerd op het feitelijke salaris. De verdere opbouw van ouderdomspensioen gedurende de arbeidsongeschiktheid is echter een ander verhaal. Veel pensioenregelingen voorzien door middel van een verzekeringsovereenkomst in een recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Uitsluitend wanneer het recht op een voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid civielrechtelijk definitief is geworden op het moment dat de premievrijstelling is ingegaan, hoeft de verdere opbouw van het ouderdomspensioen niet te worden aangepast aan de nieuwe fiscale regels. Dit standpunt werd ook in het verleden reeds door de fiscus aangehangen % van 20 x % van 20 x Met ingang van 1 januari 2015: besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M. 29 Art. 18b, lid 1 t/m lid 3 Wet LB 1964 jo. art. 18b, lid 5 Wet LB Besluit van 9 januari 2004, nr. CPP2003/1821M; besluit van 11 oktober 2006,nr. CPP2006/1977M, Stcrt. 2006, 203 en brief van 29 januari 2004 met kenmerk van S.R. Bosch RA aan het Verbond van Verzekeraars.

8 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 85 Alternatieven: verzekeringsoplossingen Indien een werknemer deze beperkingen van het ouderdomspensioen en van het nabestaandenpensioen bij vooroverlijden ongewenst acht, zal hij hiervoor zelf een voorziening kunnen treffen. Extern verzekeren via een eenjarige of doorlopende risicoverzekering is een mogelijkheid. Dat kan in de praktijk met zich brengen dat om een medische keuring wordt gevraagd. Het verdient aanbeveling dat de nabestaanden fungeren als verzekeringnemer en dat een bestaande algehele gemeenschap van goederen wordt opgeheven of omgezet in een beperkte. Bij een ook correcte fiscale vormgeving is dan geen erfbelasting verschuldigd. 31 Een verzekerde lijfrente afsluiten lijkt minder voor de hand te liggen. De premie is immers uitsluitend aftrekbaar indien en voor zover men een pensioentekort heeft. De aanscherping van de fiscale normen maakt dat minder snel sprake zal zijn van een pensioentekort. De grens heeft bovendien invloed op de maximale lijfrentepremieaftrek. In 2013 was de maximale jaarruimte en deze zal in 2015 nog slechts bedragen. De maximale reserveringsruimte bedraagt in ; voor wie binnen 10 jaar de AOWleeftijd bereikt wordt dit bedrag verhoogd naar Voor degene die meer niet aftrekbare lijfrentepremie aan de verzekeraar betaalt, ligt het risico van dubbele heffing op de loer. De premie is niet aftrekbaar, desalniettemin zijn de uitkeringen vol belast in box 1. Daar komt nog bij dat het rendement op verzekerde lijfrenten op dit moment heel laag is (lage rentestand en hoge kostenbelading). De kosten drukken relatief zwaarder naarmate de ingelegde premie lager is. Wie kort voor zijn pensioengerechtigde leeftijd zit, maakt in het algemeen de kosten niet goed. Bovendien stijgt de leeftijd waarop de lijfrente mag ingaan in beginsel met het stijgen van de leeftijd mee (dan wel de uitkeringsduur wordt langer), waardoor het risico op vooroverlijden groter wordt (sterftewinst voor de verzekeringsmaatschappij, inleg kwijt). Bij een bankspaarproduct ( bancaire lijfrente : de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht) is het rendement in het algemeen beter en is bovendien sprake van een ingebouwde contradekking waarvoor geen premie in rekening wordt gebracht. 31 Art. 13 SW.

9 86 De Pensioenwereld in 2015 Andere alternatieven: sparen in box 3 of aflossen van de eigenwoningschuld? Sparen in box 3 lijkt ook niet zo aantrekkelijk. De rente is immers historisch laag en de vermogensrendementsheffing in box 3 (boven het heffingvrije vermogen) hakt er jaarlijks flink in. Het aflossen van de hypotheek zet misschien meer zoden aan de dijk. Ook al betaalt de Belastingdienst in 2015 tot 51% mee, de resterende 49% hypotheekrente moet men nog altijd wel zelf betalen! In de komende jaren wordt de maximale aftrek met stapjes van 0,5% verlaagd tot 38%. Aflossen verhoogt het besteedbaar inkomen, maar verzilveren van de aldus ontstane overwaarde van de eigen woning kan lastig worden als men niet wil verhuizen. Bovendien bestaat het risico dat de eigen woning (met de hypotheek) ooit nog eens naar box 3 verhuist. Wie dan heeft afgelost, kan misschien op het verkeerde paard blijken te hebben gewed Nieuwe mogelijkheid met betrekking tot bijzonder partnerpensioen Er komt een wettelijke regeling waardoor bijzonder partnerpensioen na overlijden van de ex-partner voor de pensioengerechtigde leeftijd kan terugvloeien naar de deelnemer 32, in plaats van dat sprake is van sterftewinst voor de pensioenuitvoerder. Ook dit is een mogelijkheid waarmee het ouderdomspensioen van een gescheiden deelnemer nog weer wat kan verbeteren. De pensioenregeling moet dat wel mogelijk maken. Overigens werden pensioenregelingen waarin dit voor 1 januari 2015 al was geregeld ondanks de geringe bovenmatigheid de laatste jaren in de regel aangewezen als zuiver. 33 Op de vraag (uit eerdergenoemd KPMG-onderzoek) of pensioenfondsbestuurders verwachtten dat hun pensioenfonds gebruik zou gaan maken van deze nieuwe mogelijkheid, antwoordde 20% bevestigend, 38% ontkennend, 14% wist het nog niet en volgens 28% hing dit van de sociale partners af. 32 Art. 57, lid 6 PW en art. 68, lid 6 Wvb. 33 Besluit van 9 september 2010, nr. DGB2010/2733M, Stcrt. 2010,

10 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 87 Samenvatting en conclusie De financiële gevolgen van de aftopping van het pensioengevend salaris kunnen ingrijpend zijn, maar gelukkig zijn er nog een paar manieren om die gevolgen enigszins te verzachten: overstappen van een eindloonregeling naar een (al dan niet geïndexeerde) middelloonregeling, gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden van nettopensioen en nettolijfrente of van het bijzonder partnerpensioen. Wie voor 1 januari 2015 nog niets had geregeld voor het nabestaandenpensioen, doet er goed aan dit zo snel mogelijk in gang te zetten. De te nemen maatregelen kunnen bestaan in (een combinatie van) gebruikmaking van de risicopartnerpensioenknip, het alsnog toekennen van nabestaandenpensioen op basis van bereikbaar pensioengevend loon en bereikbaar aantal dienstjaren of het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Daarnaast is het aan te raden om de pensioenovereenkomst/het pensioenreglement na te lopen of de relevante bepalingen zo geformuleerd zijn of worden 34 dat de aftopping geen gevolgen heeft bij arbeidsongeschiktheid, voor zover dit nog niet mocht zijn gebeurd. De andere alternatieven hebben zo hun eigen bezwaren. In alle gevallen is het motto: bezint eer ge begint! 34 De pensioenregeling moet uiteraard voor 1 januari 2015 ook worden aangepast aan het Witteveenkader 2015.

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis Loyalis Netto lijfrente (3 e pijler) Naam Netto pensioenregeling Loyalis Top ouderdoms lijfrente Loyalis Top nabestaanden lijfrente werknemer Productvorm / modules Soort product Opbouw pakket (OP) Risicopakket

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

Whitepaper Pensioen Continu Plan

Whitepaper Pensioen Continu Plan INPUT WHITEPAPER PENSIOEN CONTINU PLAN Whitepaper Pensioen Continu Plan Achtergrondinformatie over de fiscale regelgeving Fiscale aspecten bij oplossingen voor reparatie pensioen bij salaris boven 100.000,-

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN De aftopping van het pensioengevend inkomen heeft naar verwachting voor ongeveer 125.000 werknemers in Nederland gevolgen. Dit is weliswaar een relatief kleine groep,

Nadere informatie

70 De Pensioenwereld in 2015

70 De Pensioenwereld in 2015 07 70 De Pensioenwereld in 2015 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 71 Effect van pensioenwijzigingen 2015 op de loonbelasting Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen genieten nog steeds

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Bijlage 4: Vergelijking Netto pensioen ABP en Netto lijfrente Loyalis

Bijlage 4: Vergelijking Netto pensioen ABP en Netto lijfrente Loyalis Naam Netto pensioenregeling Loyalis Top Ouderdomslijfrente Loyalis Top Nabestaanden lijfrente Productvorm / modules Opbouw pakket Risicopakket OP NP incl. WzP en PVA dekking. Soort product Totaalpakket

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds

Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds 19 november 2014 mr. S.J. (Jeroen) Roder, hoofd pensioenjuridische adviesgroep Blue Sky Group 2 In den beginne Regeerakkoord Rutte II:

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2018 22-12-2017 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 101.519 Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 103.317 Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2017 28-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Vrouw en Pensioen anno 2015 e.v. Balans tussen werk, zorg en invloed ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Mr. Caroline Jones Groeneweg RB Even voorstellen 3 pijlers Nederlands pensioenstelsel 3.Privé 2.De werkgever

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

white paper september 2014

white paper september 2014 white paper september 2014 Wat te doen met nabestaandenpensioen na 1 januari 2015 Het kabinet kijkt naar de toekomst. De economie trekt aan, er is hier en daar weer budget voor extra investeringen zoals

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Pensioenbericht februari 2015. Nettopensioen UPDATE

Pensioenbericht februari 2015. Nettopensioen UPDATE Pensioenbericht februari 2015 Nettopensioen UPDATE Dit betreft de meest recente actualisering van ons eerdere nieuwsbericht van 2 december 2014 over ditzelfde onderwerp. In ons nieuwsbericht van 2 december

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partneren wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning. 3 september 2014 Diana Du?lh

Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning. 3 september 2014 Diana Du?lh Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning 3 september 2014 Diana Du?lh Programma Achtergrond wijzigingen Gevolgen voor de werknemer en zijn privéleven Voorbeeld Pieter Voorbeeld Manuel Voorbeeld

Nadere informatie

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen?...1 1.2. Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord............. 1 1.3. De drie pijlers van ons pensioensysteem.....................

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Oktober 2014 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DB-regeling. U mag de teksten redactioneel op de doelgroep en inhoudelijk op de pensioenregeling

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbare-premieregelingen 1 Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbarepremieregelingen Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 2.3 Staffels met uitgangspunten,

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw Aanvulling van partnerpensioen en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Oudedags- en partnervoorziening voor het salaris boven 100.000 Brochure voor u als werkgever Vanaf 1 januari 2015 is het binnen uw pensioenregeling niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd

Nadere informatie

Fiscale wetgeving beauty or the beast?

Fiscale wetgeving beauty or the beast? Ben Schuurman Fiscale wetgeving beauty or the beast? Vooruitdenken is waar Pensioensignalering begint Een historisch overzicht van de fiscale wetgeving Eeeeeeuh, Historisch voordenken?? Ben Schuurman opt.

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

DOEN MET JE PENSIOEN!

DOEN MET JE PENSIOEN! 7 TIPS OM JE PENSIOENPLANNING IN EIGEN HAND TE NEMEN! DOEN MET JE PENSIOEN! Maak jij je zorgen over je pensioen? Je bent niet de enige! Ruim veertig procent van de Nederlanders doet dat!; Wil jij in alle

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat een pensioenregeling niet is onder gebracht bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds. Ten aanzien van het opbouwen in eigen beheer zijn

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/95 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Auteur: Drs. M.C.B.

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/95 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Auteur: Drs. M.C.B. Vakblad Financiële Planning, Aftoppen en optoppen Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/95 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Auteur: Drs. M.C.B. Bril MFP [1] Aftoppen

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M De directeur-generaal

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Is onderscheid nog houdbaar?

Is onderscheid nog houdbaar? Gekozen beleid leidt tot vervaging van 2 e en 3 e pijler Is onderscheid nog houdbaar? 30 januari 2017 Frits Bart Directeur Beleid & Propositiemanagement aegon.com Is er sprake van een verschuiving van

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

PENSIOENLEEFTIJD IN BEWEGING: HET SPEELVELD VAN DE OR Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017

PENSIOENLEEFTIJD IN BEWEGING: HET SPEELVELD VAN DE OR Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017 PENSIOENLEEFTIJD IN BEWEGING: HET SPEELVELD VAN DE OR Scoren met medezeggenschap 18 mei 2017 Montae Sinds 1997 Vestigingen in Rijswijk, Eindhoven en Willemstad (Curacao) 70 medewerkers Pensioenadvies aan

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

100K + markt: klantbelang en innovatie gaan hand in hand

100K + markt: klantbelang en innovatie gaan hand in hand 100K + markt: klantbelang en innovatie gaan hand in hand 100K + markt klantbelang en innovatie gaan hand in hand Agenda 1. Actuele veranderingen in pensioen met ingang van 2015 2. Marktervaringen /behoeften

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,25% per dienstjaar bij middelloonstelsel) OP en uitgesteld opgebouwd PP

Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 2,25% per dienstjaar bij middelloonstelsel) OP en uitgesteld opgebouwd PP Bijlage I bij besluit CPP2009-1487M inzake beschikbare-premieregelingen Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 3.3 Staffels met uitgangspunten, toelichting, voorwaarden en bijzonderheden 1. Staffels Tabel

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Fiscale aspecten van pensioen

Fiscale aspecten van pensioen Fiscale aspecten van pensioen Mr. S.P.N. Brouwer FFP Mw. mr. V.M. Hek-Weghorst FB P.P.M. Lavrijssen FB Mw. mr. J. Polman-Jager Eindredactie: Prof.mr. H.M. Rappelle Vijfde drvk Sdu Fiscale & Financièîe

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding 0 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen over uw (bruto voltijds) pensioengevend salaris boven 100.000. U bouwt daarom minder (ouderdoms)pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie