Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per voor bestuurders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders"

Transcriptie

1 Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn 1 (PFZW). 1. Inleiding Als gevolg van nieuwe fiscale wetgeving zal de pensioenregeling voor zorginstellingen per 1 januari 2015 worden versoberd. De toekomstige jaarlijkse opbouw van ouderdomspensioen wordt verlaagd van 1,95% naar 1,75% van de pensioengrondslag. Bovendien kan in de basisregeling geen pensioen meer worden opgebouwd over het salaris boven Het PFZW biedt de deelnemers een regeling aan voor het partnerpensioen. Voor opbouw van ouderdomspensioen over het salarisdeel boven komt er mogelijk een nieuwe nettopensioen-regeling. Dit alles heeft uiteraard ook gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder. Als een bestuurder van uw zorginstelling een salaris boven heeft, dan zullen de pensioenveranderingen binnenkort aandacht vragen van de remuneratiecommissie /RvT en van de bestuurder. Voor bestuurders met een salaris tot zijn er ook enkele veranderingen. Als regel is in de arbeidsovereenkomst van bestuurders opgenomen dat de cao-afspraken voor pensioen worden gevolgd. In dat geval zijn nadere afspraken voor deze bestuurders niet nodig. Aangezien de RvT de werkgever is van de bestuurders heeft NVTZ aan Axyos gevraagd deze handreiking voor interne toezichthouders op te stellen, ter ondersteuning bij de oplossing van dit pensioenvraagstuk. Axyos, adviesbureau voor beloningsbeleid en WNT, is verantwoordelijk voor de technische uitwerking. Aan het slot is bovendien een advies van het NVTZ-bestuur opgenomen. 2. Verdere ondersteuning nodig? Deze handreiking is gebaseerd op de in de praktijk meest voorkomende situaties. Als er sprake is van afwijkende of complexere afspraken of nadere vragen dan kunt u deze voorleggen aan een expert op het gebied van beloningen en WNT-vraagstukken. Uiteraard kan ook bij het NVTZbureau nadere informatie worden gevraagd: Axyos WNT Advies (www.axyoswnt.nl) kan ook adviseren bij individuele vraagstukken: Henk Jan van den Bosch tel Martin Meijer tel Nadere informatie over de pensioenregeling van PFZW is te vinden op 1 De pensioenregeling voor Academische Ziekenhuizen is ondergebracht bij het ABP. Deze wordt niet behandeld in deze handreiking. 1

2 3. Veranderingen in de belastingwetgeving per m.b.t. pensioen De fiscale maxima voor pensioenopbouw zijn verlaagd. Pensioenpremies zijn niet meer aftrekbaar voor de loon- en inkomstenbelasting als de jaarlijkse pensioenopbouw hoger is. Pensioenpremies voor pensioenopbouw over het salaris boven zijn niet meer aftrekbaar. Over het salarisdeel boven mag pensioen worden opgebouwd in een nettopensioen-regeling. De werknemer legt de premies daarvoor in uit het nettoloon, de hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. De in te leggen premies zijn niet aftrekbaar, maar dit deel van het pensioen wordt bij uitkering dan ook niet meer belast. De werknemer wordt niet verplicht om deel te nemen aan zo n regeling. Als de werkgever een standaardbijdrage in de premie betaalt, dan heeft een werknemer die niet deelneemt ook recht op die bijdrage. Over de bijdrage die de werkgever betaalt wordt loonbelasting ingehouden. 4. Veranderingen in de pensioenregeling PFZW per Zorginstellingen, met uitzondering van de academische ziekenhuizen zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling zijn in 2014 Een jaarlijkse opbouw van ouderdomspensioen van 1,95 % van de pensioengrondslag en opbouw van partnerpensioen van 1,25% De pensioenpremie is voor iedereen gelijk (doorsneepremie). Circa de helft van de premie wordt ingehouden op het salaris, het overige komt voor rekening van de werkgever. De pensioenvoorwaarden en de premieverdeling wordt bepaald door de cao-partners (23 verschillende cao s). Het bestuur van PFZW stelt de premies vast. Bestuurders van zorginstellingen vallen meestal niet onder de cao maar zijn wel verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling. Als regel wordt daarbij de premie ingehouden volgens cao. De uitgangspunten voor 2015 zijn: De jaarlijkse opbouw van ouderdomspensioen wordt verlaagd naar 1,75%. Het opbouwpercentage voor nabestaandenpensioen (1,25%) blijft ongewijzigd. De pensioenpremie wordt in 2015 verlaagd van 24,4% naar 23,5% Een verlaging zal voor circa de helft ten goede komen aan de werknemer, en het overige aan de werkgever. Het maximum van (fulltime) wordt ingebouwd in de regeling. PFZW heeft aan alle deelnemers een individuele vrijwillige dekking voor het nabestaandenpensioen over het salarisdeel boven aangeboden. De dekking loopt vanaf en kan jaarlijks worden verlengd. Het is nog niet duidelijk of PFZW gaat een nettopensioen-regeling gaat aanbieden voor opbouw van ouderdomspensioen boven De werknemer betaalt de leeftijdsafhankelijke premie voor zo n regeling uit het nettoloon. Voor deze vrijwillige aanvullende pensioenregeling wordt in de cao geen verplichte werkgeversbijdrage opgenomen. Verdere informatie ontbreekt nog op dit moment. De dekking voor het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt niet gemaximeerd. Dit pensioen verandert dus niet. 2

3 5. Wat betekent dit voor de pensioenafspraken met de individuele bestuurder? Meestal gelden voor een bestuurder de standaard cao-afspraken voor pensioen. Bij een bestuurder met een (fulltime) salaris tot zijn de veranderingen dan beperkt. De bestuurder bouwt jaarlijks wat minder pensioen op en er wordt minder premie op het salaris ingehouden. Sinds 2014 is de pensioendatum in de pensioenregeling verhoogd naar 67 jaar. Bij langer doorwerken wordt dan ook langer en dus meer pensioen opgebouwd. Voor het salarisdeel boven wordt het vraagstuk complexer. Dan komen vragen aan de orde als: Wil de bestuurder een voorziening treffen voor nabestaandenpensioen over het salaris boven ? Wil de bestuurder ouderdomspensioen over het inkomen boven opbouwen, indien mogelijk in een nettopensioen- regeling van PFZW? Is een bijdrage van de werkgever voor verdere pensioenopbouw of een andere financiële compensatie voor de aftopping als overgangsmaatregel wenselijk en noodzakelijk? Wat betekenen deze veranderingen voor de bezoldiging (WNT) en het overgangsrecht. 6. Voorbeelden lagere pensioenopbouw en premie basisregeling PFZW Bij een salaris van wordt de pensioenopbouw in de basisregeling in lager. Bijna een derde van deze verlaging wordt veroorzaakt door het lagere opbouwpercentage voor alle medewerkers. Het restant is het effect van de aftopping op Om de effecten van 3

4 de aftopping op te vangen kan de bestuurder pensioen opbouwen in een nettopensioenregeling. Daarmee is in dit voorbeeld nog geen rekening mee gehouden. WNT aspecten bij de versobering van het pensioen Als de werkgever minder pensioenpremie gaat betalen, dan leidt dit tot een lagere WNTbezoldiging. Er kan een werkgeversbijdrage voor het nettopensioen of andere financiële compensatie worden afgesproken, maar dit mag niet leiden tot een overschrijding van het WNTmaximum. Als de bezoldiging van de bestuurder nu boven de WNT-norm ligt en overgangsrecht is van toepassing, dan mag een nieuwe werkgeversbijdrage niet leiden tot een hogere bezoldiging. Een stijgende werkgeversbijdrage pensioen (afhankelijk van leeftijd) leidt in de toekomst tot problemen als de bestuurder rond het WNT-maximum verdient. Bij arbeidsovereenkomsten met een bezoldigingsafspraak (WNT) wordt de premiebesparing van de werkgever (meestal) automatisch bij het salaris geteld. 7. Waarom is financiële compensatie voor de aftopping (o.a. werkgeversbijdrage nettopensioen) wel of niet gerechtvaardigd? Wat zijn de argumenten? Wel nodig: Door de aftopping boven moet de bestuurder onevenredig veel pensioenopbouw inleveren vergeleken met andere medewerkers. Om het mogelijk te maken dat de bestuurder eerder met pensioen gaat, bijvoorbeeld op de AOW-datum. Als bijvoorbeeld is afgesproken dat de bestuurder het maximum moet kunnen verdienen wat nu onder de WNT mogelijk is. Als compensatie is afgesproken in de arbeidsovereenkomst (bezoldigingscontract WNT). 4

5 Niet nodig: Pensioen opbouwen over is de nieuwe maatschappelijke norm. Daar moet de bestuurder zich op aanpassen. De verlaging van de pensioenopbouw tot wordt ook niet gecompenseerd (cao). Het huidige pensioen is bovenmatig in vergelijking met andere semipublieke sectoren. Als de bestuurder (55+) nu een hoger pensioen zou gaan ontvangen dan onder de oude regeling omdat tot 67 jaar wordt doorgewerkt en pensioen is uitgesteld naar 67 jaar. Er is nu een overschrijding van het WNT-maximum. Daarom geen nieuwe afspraken maken waarmee de overschrijding in stand blijft. De WNT-norm wordt in 2016 nog lager, dus beter nu geen nieuwe verhogingen doorvoeren. 8. Wat staat de RvT te doen als werkgever per 1 januari Check de huidige pensioenafspraken in de arbeidsovereenkomst van de bestuurder. o Bij een standaard pensioenafspraak en een salaris (fulltime) tot is geen verdere actie nodig. De cao-afspraken worden automatisch gevolgd. o Als er sprake is van een bezoldigingscontract dan wordt een premieverlaging automatisch volledig bij het salaris van de bestuurder geteld. Gezien de voorbeeldfunctie van de bestuurder is dan een gesprek tussen RvT en bestuurder op zijn plaats over de vraag of dit wenselijk is. 2. Acties bij een salaris boven (fulltime) o De bestuurder maakt zelf de keuze voor een risicodekking voor het nabestaandenpensioen ingaand en betaalt zelf de premie. o De bestuurder maakt zelf in 2015 een keuze over deelname aan een nettopensioenregeling (PFZW indien deze wordt aangeboden) en de te verzekeren bedragen. o Voor zittende bestuurders wordt in goed overleg tussen RvT en bestuurder bepaald of en in hoeverre een financiële compensatie voor aftopping (werkgeversbijdrage netto pensioen) bij wijze van overgangsmaatregel mogelijk, wenselijk en noodzakelijk is. 3. Praktische afspraken voor een overeen te komen werkgeversbijdrage voor de nettopensioenregeling o In nieuwe contracten vanaf 2015 wordt geen werkgeversbijdrage voor nettopensioen opgenomen. Eventuele bijdragen zijn onderdeel van het salaris. o Ga uit van een vaste bijdrage per maand die eenmalig wordt berekend en in de toekomst niet meer wordt aangepast. o Check de WNT-gevolgen. Zeist, 23 december 2014 Henk Jan van den Bosch Axyos B.V. 5

6 Advies NVTZ aanpak pensioen Wees sober en doelmatig. 2. Bestuurders met een salaris < volgen de standaard pensioen/cao-afspraken. 3. Bestuurders met een salaris > maken zelf de keuzes voor de dekking voor nabestaandenpensioen en wel of geen deelname in een netto pensioenregeling. 4. In nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 2015 wordt geen werkgeversbijdrage voor het netto pensioen opgenomen. Eventuele bijdragen zijn onderdeel van het salaris. 5. Bij zittende bestuurders met een salaris > wordt in goed overleg tussen RvT en bestuurder bepaald of en in hoeverre een werkgeversbijdrage of andere financiële compensatie voor aftopping bij wijze van overgangsmaatregel mogelijk (o.a. WNT), noodzakelijk en ook maatschappelijk te rechtvaardigen is. 6. Uitgangspunten als een werkgeversbijdrage of andere compensatie wordt overeengekomen: Een bruto werkgeversbijdrage voor nettopensioen wordt eenmalig berekend en vastgesteld, maandelijks uitgekeerd en wordt in de toekomst niet meer aangepast. De bijdrage kan bij het salaris worden geteld of afzonderlijk worden uitbetaald. De bruto werkgeversbijdrage of andere compensatie in % is maximaal gelijk aan de werkgeverspremie in % voor het pensioen in 2015 voor de basisregeling. (circa 11,75%). De werkgeversbijdrage of andere compensatie is ook niet hoger dan nodig is om per 1 januari 2015 de helft van de premie voor een vervangende netto pensioenregeling te dekken. 7. Als er sprake is van pensioenafspraken die afwijken van de cao, dan wordt een oplossing in lijn met dit beleid gezocht. Waar mogelijk worden pensioenafspraken (zoals werkgeversbijdrage) in lijn met de cao gebracht. 8. Bij arbeidsovereenkomsten met een bezoldigingsafspraak gaat de RvT een gesprek aan met de bestuurder over de vraag of een volledige automatische salarisverhoging als gevolg van de lagere pensioenpremie wenselijk is. Utrecht, 23 december 2014 Marius Buiting Directeur NVTZ 6

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Startbrief U bent (nieuw) in dienst bij Grontmij. De uitvoering van de pensioenafspraken ligt bij Stichting Pensioenfonds Grontmij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Pensioengids Deel 2 GROEP 1

Pensioengids Deel 2 GROEP 1 Pensioengids Groep 1 Deel 2: Jouw pensioenregeling Voor alle deelnemers werkzaam bij: Bleijenbergh-Fassaert Brakel Atmos Cebo Holland Cementbouw Cementbouw Bindmiddelen Cementbouw Mineralen Cementbouw

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Omdat u onlangs in dienst bent getreden bij één van de Nederlandse Ahold-ondernemingen óf omdat u 21 jaar bent geworden, wordt u deelnemer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

Achtergrondinfo over de wet VPL. De gewijzigde regeling. Vragen en antwoorden. Magazine I 2006 I Nr. 3. In dit nummer onder meer:

Achtergrondinfo over de wet VPL. De gewijzigde regeling. Vragen en antwoorden. Magazine I 2006 I Nr. 3. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2006 I Nr. 3 In dit nummer onder meer: Achtergrondinfo over de wet VPL De gewijzigde regeling Vragen en antwoorden Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie