Witteveen Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Witteveen 2015. 1. Algemeen"

Transcriptie

1 Witteveen Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot deel van deze afspraken is nu vastgelegd in het zogenoemde Witteveenakkoord Op grond van dit akkoord worden de fiscale mogelijkheden met betrekking tot de pensioenopbouw vanaf 2015 beperkt. De wet met deze fiscale voorstellen is op 27 mei 2014 door de Eerste Kamer aangenomen en zal op 1 januari 2015 in werking treden. Hierna behandelen wij de voor de pensioenpraktijk belangrijkste onderwerpen uit deze wet. 2. Verlaging opbouwpercentage middelloonregeling naar 1,875% Het fiscaal maximum opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen bij een middelloonregeling wordt bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar verlaagd naar 1,875% (nu 2,15%). Voor eindloonregelingen wordt het maximum verlaagd naar 1,657% (nu 1,9%). De maximumpercentages van de opbouw voor het partnerpensioen en het wezenpensioen worden evenredig verlaagd. Opbouwpercentage Opbouwpercentage middelloon Opbouwpercentage eindloon Ouderdomspensioen 1,875% 1,657% Partnerpensioen 1,313% 1,160% Wezenpensioen 0,263% 0,232% Voor beschikbare premieregelingen zijn inmiddels de bijbehorende (maximale) 4%- en 3% premiestaffels gepubliceerd. Deze staffels hebben wij in bijlage 1 opgenomen. Dit zijn nettostaffels; dat wil zeggen dat de stortingen verhoogd kunnen worden door kostenopslagen en eventuele risicopremies voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het is nog steeds mogelijk om een lagere pensioenrichtleeftijd dan 67 jaar te hanteren. De fiscaal maximale opbouwpercentages zijn dan lager. Een lagere pensioenrichtleeftijd dan de AOW-leeftijd geeft wel vaak juridische complicaties. 3. Aftopping pensioenopbouw op (bedrag 2014) Binnen de huidige pensioenregelingen mag er vanaf 1 januari 2015 geen pensioen (in fiscale zin) meer worden opgebouwd over het salaris boven de : over premies die betaald worden voor een pensioenopbouw die betrekking heeft op het salaris boven moet vanaf 1 januari 2015 loonbelasting worden ingehouden. Voor het tot 1 januari 2015 opgebouwde pensioen blijven de oude regels gelden. Er mag echter bij toekomstige salarisverhogingen boven de geen backservicepensioen toegekend worden aan de jaren vóór SV mei

2 Voor het partner- en wezenpensioen op risicobasis mag in 2015 een (eenmalige) pensioenknip in de berekening worden aangebracht, zodat over de jaren vóór 2015 geen rekening gehouden hoeft te worden met de maximering van het salaris op Anders zou het partner- en wezenpensioen op risicobasis extreem verlaagd worden. Voor deeltijdwerkers geldt fiscaal een evenredig lager maximum. Het maximum van geldt verder niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen: voor het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn de regels niet gewijzigd.. Het maximum van wordt jaarlijks verhoogd op basis van de stijging van de contractlonen. De eerste verhoging vindt per 1 januari 2016 plaats. Bijzonder aandachtspunt is dat (ook) het partner- en wezenpensioen per 1 januari 2015 voor vele werknemers ineens aanzienlijk lager kan worden. Betrokkenen zullen daarover zo spoedig mogelijk in ieder geval (goed) geïnformeerd moeten worden om problemen te voorkomen. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan als een werknemer op 5 januari 2015 overlijdt en de partner merkt dat het partnerpensioen veel lager is dan voordien altijd is opgegeven. 4. Faciliteit nettolijfrente en nettopensioen voor salarisdeel boven Werknemers krijgen een extra mogelijkheid om vrijwillig op een fiscaal vriendelijke manier te sparen (of te beleggen) voor een nettolijfrente of een nettopensioen met betrekking tot het salaris boven de Het sparen of beleggen vindt plaats uit het nettosalaris van de werknemer. Over het saldo van het gespaarde of belegde bedrag is geen vermogensrendementsheffing verschuldigd. Als de nettolijfrente of het nettopensioen wordt uitgekeerd, hoeft er op de uitkering geen belasting meer te worden ingehouden. Nettolijfrente De nettolijfrente is een extra spaarmogelijkheid in lijfrente- en bankspaarproductensfeer en kan worden ondergebracht bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. De werkgever kan hierbij faciliterend optreden. De regeling moet echter voor de werknemer wel vrijwillig zijn. Ook geldt dat als de werkgever bijdraagt in de kosten van de lijfrente, hij aan alle werknemers die zich in een vergelijkbare positie bevinden maar niet deelnemen aan de regeling eenzelfde bijdrage moet verstrekken. Op de nettolijfrente is de Pensioenwet niet van toepassing. De nettolijfrente kan wel worden afgekocht. Er wordt dan alsnog vermogensrendementsheffing in rekening gebracht: via een bepaalde forfaitaire vaststelling, met terugwerkende kracht. Nettopensioen De nettolijfrente kan ook in de 2de pijler (in de pensioensfeer) worden ondergebracht. Dit moet nog bij wet worden geregeld en de voorwaarden moeten ook nog nader worden uitgewerkt. Deze nettolijfrente gaat waarschijnlijk nettopensioen heten en valt volledig onder de Pensioenwet. SV mei

3 Voor het nettopensioen zijn de sociale partners verantwoordelijk. Pensioenfondsen, verzekeraars, PPI s en buitenlands pensioenuitvoerders kunnen hiervoor als uitvoerder optreden. Er gelden waarschijnlijk wel aanvullende eisen voor het nettopensioen. De belangrijkste daarbij zijn: 1. Het moet tijdens de opbouwfase gaan om een DC-regeling zonder garanties van het pensioenfonds. 2. Het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico moet worden herverzekerd. 3. Er geldt een werkgeversbijdrage van ten minste 10%. 4. De 10%werkgeversbijdrage moet ook verstrekt worden aan werknemers die in dezelfde omstandigheden verkeren, maar niet aan de regeling van het nettopensioen deelnemen. 5. Het nettopensioen moet voor de werknemer een vrijwillige regeling zijn. 6. Het nettopensioen moet administratief en financieel volledig afgescheiden worden van het reguliere pensioen. Deze voorwaarden zijn nog niet definitief. De staatssecretarissen zijn hierover nog in overleg met het pensioenveld. De voorwaarden zullen worden opgenomen in een algemene maatregel van bestuur die vóór de zomer naar de Tweede en de Eerste Kamer zal worden gestuurd Het hiervoor genoemde nettopensioen nieuwe stijl is een fiscaal gefacilieerd pensioen: er hoeft geen vermogensrendementsheffing betaald te worden over het gespaarde of belegde pensioengeld. Op dit moment kennen we al een andere mogelijkheid van een nettopensioen: namelijk een splitsing tussen een fiscaal zuiver deel van een pensioenregeling en een fiscaal onzuiver deel. Deze mogelijkheid blijft bestaan. Bij een dergelijke splitsing van de pensioenregeling is er over het niet-fiscaal gefacilieerde deel van de nettopensioenregeling wel vermogensrendementsheffing verschuldigd. Ten aanzien van deze nettopensioenen oude stijl is in de onderhavige regelgeving bepaald dat het afkoopverbod van de Pensioenwet vervalt. Het afkoopverbod vervalt niet voor het nettopensioen nieuwe stijl. Er zijn voor de nettolijfrente en het nettopensioen nog geen tabellen gepubliceerd met maximale percentages voor de stortingen. Er is echter wel aangegeven welke tabel als basis zal dienen. Wij hebben daaruit de volgende tabel afgeleid met maximaal te storten bedragen in de nettolijfrente dan wel het nettopensioen: Leeftijdscategorie 15 tot en met 19 2, tot en met 24 2, tot en met 29 3, tot en met 34 3, tot en met 39 4, tot en met 44 5, tot en met 49 6, tot en met 54 8, tot en met 59 9, tot en met 64 11, tot en met 66 13,488 SV mei

4 Het is niet bekend hoe omgegaan moet worden met de kostenopslagen en/of de opslag voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. Deze zitten niet in deze leeftijdsstaffel verwerkt. Verder is het voor pensioenfondsen te hopen dat de uiteindelijke nadere voorwaarden voor pensioenfondsen en werkgevers niet onwerkbaar worden. 5. Verlaging fiscaal minimale franchise naar (bedrag 2014) Bij de nieuwe voorstellen geldt als maatstaf dat er in totaal een pensioen van (40 x 1,875% =) 75% van het gemiddelde loon kan worden bereikt. Daarbij hoort een lagere fiscaal minimale franchise dan nu geldt. Dit betekent dat de fiscaal minimale franchise in 2015 wordt verlaagd. Gerelateerd aan de bedragen van de huidige fiscaal minimale franchise betekent dit dat de franchise bijna 900 lager wordt: de franchise nu van wordt dan (bedragen 2014). Voorkomen moet worden dat bij pensioenregelingen die rechtstreeks zijn gekoppeld aan de fiscaal minimale franchise er binnen de pensioenregeling automatisch en ongewild een lagere franchise van toepassing wordt. Anderzijds geeft de verlaging van de franchise ruimte om de pensioenopbouw van vooral lager betaalden te verbeteren: voor degenen met een salaris tot ongeveer kan daarmee de verlaging van het opbouwpercentage zelfs volledig worden gecompenseerd. Verder blijft het mogelijk bij een lager opbouwpercentage een lagere franchise te hanteren dan de hiervoor genoemde fiscaal minimale franchise. Hierna hebben wij de verwachte opbouwpercentages opgenomen bij de te verwachten lagere franchises in een middelloonregeling. Middelloonregeling Opbouwpercentage meer dan Opbouwpercentage niet meer dan Franchisebedrag 2015* - 1,701% ,701% 1,788% ,788% 1,875% * Niveau gebaseerd op de bedragen in 2014; betreft benaderde bedragen (werkelijke bedragen zijn nog niet gepubliceerd) 6. Stopzetten koepelvrijstelling Het kabinet heeft het voornemen de koepelvrijstelling voor administratieve dienstverlening aan pensioenfondsen te schrappen. Als reden wordt de huidige ongelijke behandeling van uitvoerders op dit terrein genoemd: sommige uitvoerders kunnen deze diensten zonder btw aanbieden, andere niet. Daartoe zal het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 worden aangepast, zodat per 1 januari 2015 de pensioenuitvoering van de koepelvrijstelling wordt uitgezonderd. Daarmee verdwijnt per 1 januari 2015 de koepelvrijstelling voor administratieve dienstverlening aan pensioenfondsen. SV mei

5 In verschillende uitbestedingsovereenkomsten is het wegvallen van de koepelvrijstelling als ontbindende voorwaarde opgenomen. Dit geeft pensioenfondsen dan in ieder geval de mogelijkheid om opnieuw onderhandelingen aan te gaan over de kosten van de administratieve dienstverlening. Als deze ontbindende voorwaarde ontbreekt kan deze maatregel tot behoorlijk aanvullende lasten voor het pensioenfonds leiden. 7. Wijziging pensioenregeling Er moeten binnen korte termijn zeer veel pensioenregelingen worden aangepast. In het algemeen is een fiscale wijziging zoals hiervoor beschreven arbeidsrechtelijk niet voldoende om een pensioenregeling geheel buiten de werknemers(vertegenwoordigers) om eenzijdig te kunnen wijzigen. Als er een ondernemingsraad is, zal de ondernemingsraad bovendien om instemming moeten worden gevraagd als het om rechtstreeks bij een verzekeraar ondergebrachte pensioenregeling gaat. Als een pensioenregeling niet op tijd is aangepast, vervalt de zogenoemde omkeerregel en ontstaat er een nettopensioenregeling oude stijl, met een jaarlijkse vermogensrendementsheffing. Dat is ongewenst. Verschillende werkgevers zullen de behoefte hebben om de nieuwe pensioenregeling voor de zekerheid vooraf bij de belastingdienst ter goedkeuring voor te leggen. De belastingdienst verwacht een grote toestroom van verzoeken. Ze gaan daarvoor een aparte taskforce opzetten. Het verzoek tot beoordeling van de nieuwe pensioenregeling moet vóór 1 januari 2015 bij de belastingdienst zijn ingediend; anders heeft het geen zin meer. Daarbij heeft de belastingdienst toegezegd dat de formele stukken (pensioenovereenkomst, pensioenreglement e.d.) dan nog niet af hoeven te zijn. Er moet vóór 1 januari 2015 echter wel overeenstemming zijn over de nieuwe pensioenregeling en de gemaakte afspraken moeten ook vóór 1 januari 2015 naar de belastingdienst worden gestuurd. Vaak geldt daarna bij de belastingdienst nog een termijn van 6 maanden voor het opstellen van de definitieve juridische stukken. Een en ander betekent dat werkgevers en werknemers niet te lang moeten wachten met het in gang zetten van het wijzigingstraject. Een ingegane premievrije pensioenopbouw van arbeidsongeschikten moet in principe ook per 1 januari 2015 worden aangepast aan de nieuwe fiscale regels. Deze ingegane premievrije opbouw mag dus niet zo maar ongewijzigd op basis van de huidige premievrijstelling doorgaan. De regering heeft aangegeven dat de huidige premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid alleen bij een zogenoemde uitgewerkte rechtsverhouding ongewijzigd kan blijven. Uit de rechtspraak blijkt dat er niet zo snel sprake is van een uitgewerkte rechtsverhouding. Bij rechtstreeks bij een verzekeraar verzekerde pensioenregelingen zal er bij een premievrije voortzetting in het kader van een arbeidsongeschiktheid vaak wel sprake zijn van een uitgewerkte rechtsverhouding. Bij een pensioenregeling die bij een pensioenfonds is ondergebracht, zal dat veel minder vaak het geval zijn. SV mei

6 Bijlage 1: Leeftijdsstaffels beschikbare premie bij 1,875% opbouw 4%-staffel (opbouw gericht op 1,875% per dienstjaar bij middelloonstelsel) en uitgesteld bereikbaar PP 15 tot en met 19 3,4 4,1 4,6 4,8 20 tot en met 24 3,9 4,7 5,3 5,7 25 tot en met 29 4,7 5,7 6,4 6,9 30 tot en met 34 5,8 6,9 7,7 8,2 35 tot en met 39 7,0 8,4 9,3 9,8 40 tot en met 44 8,6 10,2 11,3 11,8 45 tot en met 49 10,4 12,5 13,6 14,2 50 tot en met 54 12,8 15,4 16,5 17,2 55 tot en met 59 15,8 18,9 20,0 20,7 60 tot en met 64 19,6 23,6 24,3 24,8 65 tot en met 66 23,0 27,7 28,0 28,1 3%-staffel (opbouw gericht op 1,875% per dienstjaar bij middelloonstelsel) en uitgesteld bereikbaar PP 15 tot en met 19 5,9 7,2 8,1 8,4 20 tot en met 24 6,6 8,0 9,0 9,5 25 tot en met 29 7,6 9,3 10,4 11,0 30 tot en met 34 8,8 10,8 11,9 12,5 35 tot en met 39 10,3 12,5 13,8 14,4 40 tot en met 44 11,9 14,6 15,9 16,6 45 tot en met 49 13,9 17,0 18,4 19,1 50 tot en met 54 16,2 19,8 21,2 22,1 55 tot en met 59 19,1 23,3 24,6 25,4 60 tot en met 64 22,6 27,7 28,5 29,1 65 tot en met 66 25,6 31,5 31,8 31,9 SV mei

7 Bijlage 2: Leeftijdsstaffels beschikbare premie bij lage franchise (opbouw gericht op 1,701% per dienstjaar bij middelloonstelsel) en uitgesteld opgebouwd bereikbaar PP PP 15 tot en met 19 3,1 3,7 4,2 4,4 20 tot en met 24 3,5 4,2 4,8 5,1 25 tot en met 29 4,3 5,1 5,8 6,3 30 tot en met 34 5,2 6,3 7,0 7,4 35 tot en met 39 6,4 7,6 8,4 8,9 40 tot en met 44 7,8 9,3 10,2 10,7 45 tot en met 49 9,5 11,4 12,3 12,9 50 tot en met 54 11,6 13,9 14,9 15,6 55 tot en met 59 14,3 17,2 18,1 18,8 60 tot en met 64 17,8 21,4 22,0 22,5 65 tot en met 66 20,8 25,2 25,4 25,5 (opbouw gericht op 1,788% per dienstjaar bij middelloonstelsel) en uitgesteld opgebouwd PP bereikbaar PP 15 tot en met 19 3,2 3,9 4,4 4,6 20 tot en met 24 3,7 4,4 5,1 5,4 25 tot en met 29 4,5 5,4 6,1 6,6 30 tot en met 34 5,5 6,6 7,3 7,8 35 tot en met 39 6,7 8,0 8,9 9,3 40 tot en met 44 8,2 9,8 10,7 11,2 45 tot en met 49 10,0 11,9 13,0 13,6 50 tot en met 54 12,2 14,6 15,7 16,4 55 tot en met 59 15,0 18,1 19,0 19,7 60 tot en met 64 18,7 22,5 23,2 23,7 65 tot en met 66 21,9 26,5 26,7 26,8 SV mei

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 6.1 6.2 soorten 6.3 stelsels 6.4 uitvoerder 6.5 Opbouwfase 6.6 Uitkeringsfase 6.7 Bijzondere onderwerpen 6.8 en echtscheiding 6.9 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING Is het mogelijk om voor je eigen situatie een berekening op te vragen voor

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds:

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014 Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Omdat de pensioenregeling gebaseerd is op een vooraf vastgestelde premie

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V.

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. NL branche Ortho Clinical Diagnostics N.V. Mentor Medical Systems B.V.

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Startbrief U bent (nieuw) in dienst bij Grontmij. De uitvoering van de pensioenafspraken ligt bij Stichting Pensioenfonds Grontmij

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Stichting ING CDC Pensioenfonds Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities, begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014. [Type text]

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014. [Type text] Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014 [Type text] Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. Het pensioenreglement regelt ook de relatie tussen

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel FONDSREGLEMENT B van SPNG: de Algemene toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding

Nadere informatie

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding Met genoegen

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool,

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool, 2007 van, Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding indexcijfers (loonindex of

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO Uitkeringsovereenkomst 1 januari 2014 Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 3 2. Aanvang en einde deelneming

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie