Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/95 Bijgewerkt tot: Auteur: Drs. M.C.B.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/95 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Auteur: Drs. M.C.B."

Transcriptie

1 Vakblad Financiële Planning, Aftoppen en optoppen Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/95 Bijgewerkt tot: Auteur: Drs. M.C.B. Bril MFP [1] Aftoppen en optoppen De pensioenrichtleeftijd gaat volgend jaar in een keer omhoog van leeftijd 65 naar leeftijd 67. Daarnaast wordt het pensioenopbouwpercentage verlaagd met 0,1%. Een aanvullend wetsvoorstel dat inmiddels al door de Tweede Kamer is aangenomen stelt een verdere verlaging voor. Daarnaast bepaalt dit wetsvoorstel, dat pensioenopbouw boven een pensioengevend salaris van niet langer fiscaal wordt gefaciliteerd. Tot een wettelijk vastgesteld maximum mogen werknemers belastingvrij pensioensparen in box 3. Voor lijfrentes is hetzelfde voorgesteld als voor pensioenen. In dit artikel bekijk ik de huidige wetgeving, die van volgend jaar en die van Vervolgens wordt aandacht besteed aan diegenen met een inkomen in box 1 van of meer vanaf Regelgeving in 2013 Pensioen De pensioenrichtleeftijd is thans 65 jaar. Bij een eindloonregeling mag maximaal 2% per jaar van de pensioengrondslag worden opgebouwd. Voor een middelloonregeling bedraagt dit opbouwpercentage 2,25. Er is in de fiscale wetgeving geen maximaal pensioengevend salaris genoemd waarover pensioen mag worden opgebouwd. Uitgangspunt in de huidige wetgeving is dat in 35 jaar 70% van het laatstverdiende loon mag worden opgebouwd. Dit geldt ook voor de beschikbare premieregeling. Het partnerpensioen is een afgeleide van het ouderdomspensioen, namelijk 70% hiervan. Voor het wezenpensioen geldt hetzelfde. Het afgeleide percentage van het ouderdomspensioen bedraagt hier echter 14%. [2] Lijfrente en oudedagsreserve Indien de belastingplichtige, die bij aanvang van het kalenderjaar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, een pensioentekort kan aantonen, kan lijfrentepremies fiscaal aftrekken in box 1. Het bedrag dat kan worden afgetrokken is afhankelijk van de jaarruimte. De jaarruimteformule luidt: 17% maal pensioengrondslag -/- 7,5 maal factor A vorig jaar (pensioenaangroei) -/- dotatie oudedagsreserve vorig jaar. De pensioengrondslag is gelijk aan: loon vorig jaar, resultaat uit overige werkzaamheden vorig jaar, etc. -/ De pensioengrondslag bedraagt maximaal Eventueel kan een beroep worden gedaan op de reserveringsruimte. [3] Een ondernemer die aan het urencriterium voldoet en aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOWgerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan aan de oudedagsreserve doteren. [4] De dotatie bedraagt in 2013 maximaal 12% van de winst maar tot een maximum van De toevoeging is niet meer dan het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen bij het einde van het kalenderjaar de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar te boven gaat. [5] Regelgeving in 2004 Pensioen 1

2 De pensioenrichtleeftijd gaat naar 67 jaar (en wordt gekoppeld aan de levensverwachting). De 70%-norm blijft. Dat betekent dat het opbouwpercentage bij een eindloonregeling daalt van 2 (70%/35 jaar) naar 1,9 (70%/37 jaar). Bij een middelloonregeling wordt in 2014 het opbouwpercentage 2,15 (was 2,25). Partnerpensioen- en wezenpensioenopbouwpercentage worden evenredig verlaagd. [6] In 2014 geldt nog geen maximum pensioengevend salaris waarover pensioen mag worden opgebouwd. Lijfrente en oudedagsreserve In lijn met de verlaging van de maximum opbouwpercentages wordt ook de fiscale ruimte voor aftrek van de inleg in (bancaire en niet-bancaire) lijfrenten (zogenoemde derde pijler) verminderd. De jaarruimteformule komt er in 2014 als volgt uit te zien: 15,5% maal pensioengrondslag -/- 7,2 maal factor A vorig jaar -/- dotatie oudedagsreserve vorig jaar. Vervolgens wordt het premiepercentage (in ,5%) steeds met 0,6% punt verlaagd voor ieder jaar dat de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd. De factor 7,2 daalt dan met 0,3% punt. [7] Lijfrentepremies betaald tot 1 januari 2014 en het rendement daarover mogen worden gebruikt voor een tijdelijke oudedagslijfrente waarbij de ingangsdatum het jaar is waarin de belastingplichtige 65 jaar wordt. [8] Indien onder hetzelfde contract nog verder premies worden betaald mag alleen met de waarde per 31 december 2013 nog een tijdelijke oudedagslijfrente worden aangekocht met als ingangsdatum het jaar waarin de belastingplichtige 65 jaar wordt. Dit wetsartikel is te vergelijken met het overgangsrecht overbruggingslijfrente uit Met ingang van 2014 wordt de opbouw van de oudedagsreserve verlaagd van 12% naar 10,9% van de winst. Er mag maximaal [9] (cijfer 2013) worden gedoteerd. Gaat de pensioenrichtleeftijd met een jaar omhoog, dan gaat de opbouw met 0,4% omlaag. [10] Praktische gevolgen Als gevolg van de versobering van de pensioenopbouw zal er een verslechtering plaatsvinden van de arbeidsvoorwaarden. Het lijkt mij logisch dat vakbonden samen met de werkgevers over deze achteruitgang willen spreken op welke wijze deze te compenseren. Deze onderhandelingen zullen dan snel moeten plaatsvinden en men zal er ook snel moeten uitkomen. De pensioenovereenkomst mag immers (in de meeste gevallen) niet eenzijdig worden gewijzigd door de werkgever. [11] 0 Een werkgever zou een beroep kunnen doen op art. 6:248 BW. Dit artikel bepaalt dat een overeenkomst gewijzigd kan worden als ongewijzigde voortzetting van de overeenkomst, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar moet worden beschouwd. Als dat het geval is, kan de overeenkomst dus zonder wijzigingsvoorbehoud, aangepast worden. De kans dat een werkgever succesvol een beroep op dit artikel kan doen, acht ik erg klein. De reden daarvan is dat op grond van art. 18 lid 3 Wet LB 1964 niet de gehele regeling onzuiver wordt (ex art. 19b Wet LB 1964), maar dat er een splitsing aangebracht moet worden in een deel van de premie waarvoor de omkeerregeling wel geldt en het deel waarvoor dit niet geldt. De werkgever moet hierover echter wel in overleg met de inspecteur. Echter een fiscaal gesplitste pensioenregeling is een niet wenselijke situatie. Daarnaast zal de uitvoerder ruimschoots de tijd moeten hebben om de nieuwe regeling administratief te implementeren. En de vraag is of de deadline van 1 januari a.s. door een ieder wordt gehaald. Voor die werknemers die een eigen bijdrage moeten betalen, waarvan de bijdrage afhankelijk is van pensioengevend salaris of pensioengrondslag zullen een aanpassing van de pensioenovereenkomst willen. Immers aan het pensioengevend salaris en/of de pensioengrondslag verandert immers niets. Kortom hun eigen bijdrage blijft hetzelfde, terwijl ze minder pensioen opbouwen, omdat (alleen) het opbouwpercentage is verlaagd. Verwachte regelgeving in 2015 [12] 2

3 Pensioen De vergrijzing van de samenleving maakt langer doorwerken noodzakelijk en aanvaardbaar. Tegen deze achtergrond is de verhoging van de AOW- en de pensioenrichtleeftijd en de koppeling daarvan aan de ontwikkeling van de levensverwachting tot stand gekomen. Een latere uittreedleeftijd betekent dat deelnemers langer de tijd hebben om een pen sioen op te bouwen. Daarbij komt dat sinds 2007 in de Pensioenwet geregeld is dat voor pensioenregelingen een uiterste toetreedleeftijd van 21 jaar geldt. In de periode daarvoor werd veelal uitgegaan van een uiterste toetreedleeftijd van 25 jaar. Het uitgangspunt dat vanaf 2014 in 37 jaar een volledig pensioen kan worden opgebouwd, lijkt in die context niet meer actueel. Recent heeft ook de Commissie Van Dijkhuizen (2012) voorgesteld om de fiscale behandeling van het tweedepijlerpensioen af te toppen vanwege de grotere financiële zelfredzaamheid van hoge inkomens. Het kabinet is van mening dat het boven een bepaald inkomensniveau (afgerond 3 x modaal is ) niet langer nodig is om de pensioenopbouw fiscaal te faciliteren (maximering pensioengevend inkomen). Vanaf dit inkomen moet worden aangenomen dat mensen zelf in staat zijn om desgewenst via vrije (box 3) besparingen in een aanvulling op het inkomen na pensionering te voorzien. [13] Een ander belangrijk element om de pensioenopbouw te versoberen is het feit dat pensioenregelingen te duur worden. De stijging van de levensverwachting, de volatiliteit op de financiële markten en de aanhoudend lage rente spelen daarbij een rol. Het rapport van de Commissie Goudswaard bevestigt dat het opbouwen van pensioen duurder is gebleken dan men zich in de vorige eeuw had gerealiseerd. [14] Dit effect wordt versterkt omdat in 2006 pensioenregelingen zijn geoptimaliseerd als gevolg van het afschaffen van VUT en prepensioenregelingen. De in de wet opgenomen maximum opbouwpercentages per dienstjaar worden aangepast aan het uitgangspunt dat na 40 jaar pensioenopbouw maximaal een pensioen kan worden bereikt van 70% van het gemiddelde loon (uitgaande van een pensioen dat ingaat bij het bereiken van de pensioenrichtleeftijd). Voor pensioen op basis van het middelloon wordt het maximum opbouwpercentage per dienstjaar 1,75 en voor pensioen op basis van het eindloon wordt dit 1,55. [15] Een soortgelijke aanpassing wordt doorgevoerd voor beschikbare premieregelingen. De maximum opbouw voor het partnerpensioen en het wezenpensioen wordt overeenkomstig aangepast. In aanvulling op de aanpassing van de maximum opbouwpercentages, vindt ook een maximering van het pensioengevend inkomen plaats. De omkeerregel is niet langer van toepassing vanaf pensioengevend salaris van [16] Het maximum pensioengevend loon zal jaarlijks worden geïndexeerd aan de loonindex. [17] Lijfrente In lijn met de verlaging van de maximum opbouwpercentages wordt ook de fiscale ruimte voor aftrek van de inleg in lijfrenten verminderd. De formule wordt in 2015: 12,7% maal pensioengrondslag -/- 6,4 maal factor A vorig jaar -/- dotatie oudedagsreserve vorig jaar. De pensioengrondslag wordt gemaximeerd op /- ongeveer (cijfer 2013). [18] Vervolgens wordt het premiepercentage steeds met 0,5% punt verlaagd voor ieder jaar dat de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd. De factor 6,4 daalt dan met 0,25% punt. Ook de oudedagsvoorziening voor ondernemers wordt aangepast. Het percentage gaat van 12 (2013) naar 10,9 (2014) naar maximaal 8,9 in Het maximumbedrag voor toevoeging aan de oudedagsreserve gaat omlaag tot ongeveer (cijfer 2013). Gaat de pensioenrichtleeftijd met een jaar omhoog, dan gaat de opbouw met 0,32% omlaag. [19] Het kabinet heeft de sociale partners tot 1 juni 2013 de gelegenheid gegeven voor de uitwerking van een alternatief voor bovenstaand wetsvoorstel met een maximaal budgettair beslag van structureel 250 3

4 miljoen per jaar. De sociale partners hebben de wens geuit het wetsvoorstel aan te vullen met een spaarfaciliteit. Het wetsvoorstel Wet pensioenaanvullingsregelingen van 21 juni 2013 [20] geeft invulling aan deze spaarfaciliteit. De spaarfaciliteit zorgt ervoor dat in totaal een opbouw kan worden gerealiseerd die gelijkwaardig is aan een bruto-opbouw van 1,85%. Hierdoor ontstaan er excedentregelingen, namelijk de pensioenexcedentregelingen en de lijfrente-excedentregelingen. Pensioenexcedentregelingen De (vrijwillige) pensioenexcedentregelingen houden in dat voor een inkomen tot en met gespaard kan worden voor een netto pensioenuitkering die vergelijkbaar is met een bruto-uitkering van 0,10%, en dat bij een inkomen van meer dan gespaard kan worden voor een netto pensioenuitkering die vergelijkbaar is met een bruto-uitkering van 1,85%. Pensioenexcedentregelingen zijn en hier zie ik leuke woorden voor Galgje en Scrabble: - ouderdomspensioenexcedentregelingen: aanvullende spaarregeling voor het loon tot waarbij een netto-aanspraak op OP kan worden opgebouwd (eindloon: 0,05% maal pensioengevend loon, middelloon 0,056% maal pensioengevend loon, beschikbare premieregeling: gericht op een pensioen dat na 40 jaren opbouw niet meer bedraagt dan 2,24% van het gemiddelde pensioengevend loon); - optoppingsouderdomspensioenexcedentregelingen: aanvullende spaarregeling voor het loon vanaf waarbij een netto-aanspraak op OP kan worden opgebouwd (eindloon: 0,787% maal loon dat niet tot het pensioengevend loon behoort, middelloon 0,888% maal loon dat niet tot het pensioengevend loon behoort, beschikbare premieregeling: gericht op een pensioen dat na 40 jaren opbouw niet meer bedraagt dan 35,52% van het gemiddelde loon dat niet tot het pensioengevend loon behoort); - partnerpensioenexcedentregelingen: aanvullende spaarregeling voor het loon tot waarbij een netto-aanspraak op PP kan worden opgebouwd (EL: 0,035% maal (bereikbaar) pensioengevend loon; ML: 0,039%; BPR: 1,56% van het gemiddelde pensioengevend loon); - optoppingspartnerpensioenexcedentregelingen: aanvullende spaarregeling voor het loon vanaf waarbij een netto-aanspraak op PP kan worden opgebouwd (EL: 0,551% maal loon dat niet tot het pensioengevend loon behoort; ML: 0.622%; BPR 24,86% van het gemiddelde loon dat niet tot het pensioengevend loon behoort); - wezenpensioenexcedentregelingen: aanvullende spaarregeling voor het loon tot waarbij een netto-aanspraak op WzP kan worden opgebouwd (EL: 0,007%; ML: 0,008%; BPR: 0,31%); - optoppingswezenpensioenexcedentregelingen: aanvullende spaarregeling voor het loon vanaf waarbij een netto-aanspraak op WzP kan worden opgebouwd (EL: 0,110%; ML: 0,124%; BPR: 4,97%). Hierboven wordt gesproken over pensioengevend loon. De AOW franchise moet nog wel van het pensioengevend loon worden afgehaald om de hoogte van de excedenten te kunnen bepalen. [21] Voor pensioenexcedentregelingen geldt dat gespaard wordt uit het nettoloon, dat geen box 3-heffing is verschuldigd over het gespaarde bedrag en dat de uitkeringen onbelast blijven. Indien niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden, vervalt de box 3-vrijstelling voor de volledige aanspraak op een pensioenexcedentregeling. Voorbeelden van onregelmatige handelingen zijn: afkoop en zekerheidsstelling. Ingeval evenwel de belastingplichtige ophoudt binnenlands belastingplichtige te zijn, wordt het vrijvallen van een aanspraak op een pensioenexcedentregeling niet als afkoop en dus niet als onregelmatige handeling aangemerkt. De pensioenopbouw die mogelijk is met pensioenexcedentregelingen kan worden toegelicht met enige cijfermatige voorbeelden. Bij de ouderdomspensioenexcedentregeling op basis van een middelloonregeling kan per dienstjaar de volgende (tabel 1) maximale pensioenopbouw plaatsvinden (de in de laatste drie kolommen opgenomen bedragen in euro s betreffen de uit de per dienstjaar op te bouwen aanspraak voortvloeiende uitkering per jaar). Loon AOW Pensioengrondslag OP excedent PP excedent WzP excedent 4

5 franchise (0,056%) (0,039%) (0,008%) en hoger Het gaat hier om minimale aanspraakbedragen per jaar met als gevolg relatief lage premies. Gezien het feit dat de uitvoerder van deze regeling niet ook een uitvoerder mag zijn van de box 1-basisregeling (tenzij er sprake is van afgescheiden vermogens) [22] verwacht ik dat zeer weinig (nieuwe) uitvoerders bereid zijn deze regeling uit te voeren (gezien de verliesgevendheid voor zowel uitvoerder als belastingplichtige). De maximale opbouw in een optoppingsouderdomspensioenexcedentregeling op basis van een middelloonstelsel bedraagt (de in de laatste drie kolommen opgenomen bedragen in euro s betreffen weer de uit de per dienstjaar op te bouwen aanspraak voortvloeiende uitkering per jaar). Loon Optoppings PG Optoppings- OP excedent (0,888%) OptoppingsPP excedent (0,622%) Optoppings- WzP excedent (0,124%) Deze bedragen zijn aantrekkelijker dan de in tabel 1 genoemde bedragen, maar slechts werknemers hebben een loon dat hoger is dan [23] In de memorie van toelichting is een schema opgenomen hoeveel iemand die in 1988 is geboren, die op zijn 71,5-jarige leeftijd met pensioen gaat en die vanaf zijn 25e pensioen opbouwt op basis van een bepaald aantal veronderstellingen, aan aanspraken kan opbouwen bij een bepaald loonniveau. Loon OP excedent 71,5 jaar Minimumloon x modaal (ong ) x modaal x modaal x modaal x modaal Lijfrente-excedentregelingen Om ook voor vrijwillige oudedagsvoorzieningen in de 3e pijler een nieuwe fiscale faciliteit te bieden worden in het wetsvoorstel lijfrente-excedentregelingen geïntroduceerd. Deze regelingen maken het mogelijk in lijn met de nieuwe faciliteit voor pensioenregelingen in de 2e pijler om een aanvullende oudedagsvoorziening te creëren met vrijstelling in box 3. Bij een onregelmatige handeling (o.a. afkoop, vervreemding, zekerheidsstelling en overgang naar een niet erkende uitvoerder) vervalt de vrijstelling. Onder afkoop wordt niet verstaan als de belastingplichtige ophoudt binnenlands belastingplichtige te zijn. De lijfrente-excedentregelingen vallen uiteen in een: - basislijfrente-excedentregeling voor het deel van het inkomen tot en met de aftoppingsgrens van (2015); en - een optoppingslijfrente-excedentregeling voor het deel van het inkomen boven deze aftoppingsgrens. 5

6 In tabel 4 en 5 wordt aangegeven hoeveel premie per jaar gespaard kan worden. Inkomen AOW franchise Premiegrondslag Premieruimte basislijfrente excedentregeling (0,406%) en hoger Wederom geen bedragen die ertoe zullen leiden dat veel (nieuwe) uitvoerders hiervoor een apart product zullen ontwikkelen (ook hier geldt weer dat een uitvoerder van lijfrenten waarvan de premie fiscaal aftrekbaar is niet de lijfrenteexcedentregelingen mag uitvoeren, tenzij er sprake is van regelingen met afgescheiden vermogens [24] ). De jaarlijkse premieruimte in een optoppingslijfrente-excedentregeling bedraagt: Inkomen Max lijfrenteinkomen Optoppings lijfrentegrondslag Premie optoppingslijfrenteexcedent (6,444%) Gevolgen voor de DGA, IB-ondernemer en gewone werknemer die meer verdienen dan Hiervoor hebben we geconstateerd dat de pensioenopbouw met name voor diegenen met een inkomen van meer dan behoorlijk minder zal worden, met name vanaf Ook deze werknemers kunnen gebruikmaken van de verschillende excedentregelingen. Gezien het beperkte premievolume verwacht ik een relatief zeer klein aantal aanbieders (voor zover er aanbieders zullen komen) die de excedentregelingen gaan voeren. DGA Met een rekenvoorbeeld werk ik de gevolgen voor de DGA uit met een inkomen van meer dan We gaan uit van een DGA van 45 jaar, met een salaris van Hij heeft een eindloonregeling met maximale opbouw. Het pensioen wordt in Eigen Beheer opgebouwd. De DGA wil tot zijn 65-jarige leeftijd werken. Tot 2013 heeft de DGA (elders) aan ouderdomspensioen opgebouwd. Hij rijdt in een auto van de zaak met een cataloguswaarde van (25% bijtelling). We gaan er gemakshalve van uit, dat het salaris en de pensioenaangroei in 2012 hetzelfde is als in Pensioenopbouw 2013 In 2013 bouwt de DGA op 2% ( / ) = Zijn totale ouderdomspensioen wordt dan ( maal 2.400). Het pensioen gaat in op zijn 65- jarige leeftijd. Ervan uitgaande dat de DGA vanaf zijn 65-jarige leeftijd geen aftrekposten meer heeft en ervan uitgaande dat zijn salaris ieder jaar wordt geïndexeerd, zal deze DGA over een deel van zijn pensioen 52% inkomstenbelasting in box 1 gaan betalen. De winst uit de BV kan goedkoper uit de BV worden gehaald. Immers uitkeren van dividend gebeurt tegen een belastingdruk van 40% of 43,75%. De DGA heeft een maximale pensioenregeling, maar geen optimale. Jaarruimte

7 De DGA heeft een jaarruimte in 2013 van 17% (( ) -/ ) -/- 7,5 maal = Fiscaal aftrekbaar tegen (in casu) 52%. Te zijner tijd (in casu) belast tegen 52%. Pensioenopbouw 2014 In 2014 bouwt de DGA op 1,9% ( / ) = Zijn totale ouderdomspensioen wordt dan ( maal maal 2.280). Een deel van zijn pensioen (24.400) is gebaseerd op een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar en een ander deel (43.320) op een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Zijn totale ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd bedraagt ongeveer: Dankzij de fiscale regelgeving heeft deze DGA een optimaler pensioen. Jaarruimte 2014 De DGA heeft een jaarruimte in 2014 van 15,5% (( ) -/ ) -/- 7,2 maal = Opbouw 2015 In 2015 bouwt de DGA op 1,55% ( / ) = Zijn totale ouderdomspensioen wordt dan ( maal maal maal 1.250). Een deel van zijn pensioen (24.400) is gebaseerd op een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar en een ander deel (24.780) op een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Zijn totale ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd bedraagt ongeveer: Dankzij de fiscale regelgeving heeft deze DGA een optimaal pensioen. Waar de DGA wel rekening mee moet houden is dat zijn nabestaanden een lager recht op nabestaandenpensioen krijgen. Het apart afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering in privé kan deze verlaging opvangen. Een taak van onder andere de financieel planner om de DGA hierop te attenderen. Jaarruimte 2015 en 2016 De DGA heeft een jaarruimte in 2015 van 12,7% ( / ) -/- 6,4 maal = 0. In 2016 bedraagt de jaarruimte 12,7% ( / ) -/- 6,4 maal = Excedentregelingen vanaf 2015 In afwijking van hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 kan een pensioenexcedentregeling niet in eigen beheer worden opgebouwd. Wel kunnen de lichamen die zijn beschreven in artikel 19a, eerste lid, onderdelen a, b, c en f, van de Wet op de loonbelasting 1964 in principe optreden als verzekeraar van een pensioenexcedentregeling. In 2015 kan deze DGA in de pensioenexcedentregelingen (eindloon) de volgende netto aanspraken opbouwen. Loon AOW franchise Pensioengrondslag OP excedent (0,050%) PP excedent (0,035%) ( / ) In 2015 kan deze DGA in de optoppingspensioenexcedentregelingen (eindloon) de volgende netto aanspraken opbouwen. Loon Optoppings PG Optoppings- OP excedent (0,787%) OptoppingsPP excedent (0,551%) Optoppings- WzP excedent (0,110%) Om deze aanspraken op te bouwen moet de DGA een bepaalde premie betalen. De waarde van de rekening bij de uitvoerder is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Of de DGA ieder moment bij zijn geld kan komen (afkoop) zal bepaald dienen te worden in de overeenkomst tussen uitvoerder en de DGA zelf. De 7

8 bepalingen van de Pensioenwet zijn voor de DGA niet van toepassing. In 2015 kan deze DGA aan de lijfrente-excedentregelingen doteren (niet fiscaal aftrekbaar in box 1): Basislijfrente-excedent 357 Optoppingslijfrente-excedent ( / ) maal 6,444% In totaal Deze DGA bespaart hiermee jaarlijks per storting 43 vermogensrendementsheffing. Nogmaals het is de vraag of er aanbieders komen en zo ja of het rendementstechnisch voor deze DGA voordelig is om in deze producten geld in te leggen. Conclusie Deze nieuwe wetgeving kan voor de DGA voordelig uitvallen. Zonder nadere acties kan hij zijn pensioen optimaliseren en creëert de wetgever voor de DGA de mogelijkheid om in box 3 te sparen zonder dat de DGA over het gespaarde bedrag vermogensrendementsheffing moet betalen. IB-ondernemer Uitgaande van dezelfde gegevens als in de DGA-casus, kan de IB-ondernemer in 2013 maximaal aan de oudedagsreserve doteren. In 2014 hetzelfde bedrag. In 2015 zal de maximale toevoeging bedragen. De jaarruimte van de IB-ondernemer ziet er als volgt uit (tabel 8 en 9). Jaar Ruimte (zonder toevoeging aan oudedagsreserve) % (( ) -/ ) ,5% (( ) -/ ) ,7% ( / ) = ,7% ( / ) = Jaar Oudedags reserve Ruimte met dotatie oudedagsreserve Totaal % (( ) -/ ) -/ ,5% (( ) -/ ) -/ ,7% ( / ) -/ ,7% ( / ) -/ Excedentregelingen vanaf 2015 In 2015 kan deze ondernemer dezelfde bedragen als de DGA aan de lijfrente-excedentregelingen doteren. Conclusie Forse afname aan mogelijkheid om in derde pijler pen sioen op te bouwen. Het is voor deze ondernemer niet verstandig om in 2014 aan de oudedagsreserve te doteren. Gewone werknemers Wederom uitgaande van dezelfde gegevens als in de DGAcasus krijgen we het volgende beeld te zien. Jaar pensioenopbouw jaarruimte 8

9 Noten: 1 2%( / ) 2 1,9%( / ) 3 1,55%( / ) 4 17%( ) -/ ) -/- 7,5* ,5%( ) -/ ) -/- 7,2* ,7%( / ) -/- 6,4* ,7%( / ) -/- 6,4*1.345 Excedentregelingen vanaf 2015 In 2015 kan deze werknemer in de pensioenexcedentregelingen (eindloon) de volgende netto aanspraken opbouwen. Loon AOW franchise Pensioengrondslag ( / ) OP excedent (0,050%) PP excedent (0,035%) WzP excedent (0,007%) In 2015 kan deze werknemer in de optoppingspensioenexcedentregelingen (eindloon) de volgende netto aanspraken opbouwen. Loon Optoppings PG Optoppings- OP excedent (0,787%) OptoppingsPP excedent (0,551%) Optoppings- WzP excedent (0,110%) Om deze aanspraken op te bouwen moet de werknemer een bepaalde premie betalen. De waarde van de rekening bij de uitvoerder is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Of de werknemer ieder moment bij zijn geld kan komen (afkoop) zal bepaald dienen te worden in de overeenkomst tussen uitvoerder en de werknemer zelf. [25] In 2015 kan deze werknemer dezelfde bedragen als de DGA aan de lijfrente-excedentregelingen doteren. Conclusie De gewone werknemer wordt door deze nieuwe regeling getroffen: minder pensioenopbouw en minder lijfrenteopbouw. Daartegenover staat een beperkte opbouw in box 3 (voor zover te realiseren). Algemene conclusie De wetgever heeft zowel de eerste pijler (AOW; verhoging ingangsdatum), als de tweede pijler (werkgeverwerknemerpensioen; verhoging pensioenrichtleeftijd, verlaging opbouwpercentages als aftopping pensioengevend loon op ) als de derde pijler (minder jaarruimte; aftopping tot ) versoberd. De IB-ondernemer en de werknemer met een inkomen van meer dan worden hierdoor het hardst getroffen. De DGA met een maximale eindloonregeling kan hoe paradoxaal het ook klinkt in bepaalde gevallen zelfs een voordeel hebben van deze wetswijzigingen. 9

10 Voor de gewone werknemer dreigt er nog een gevaar: het gevaar van afkoop. Vóór 1 januari 2014 moet immers de pensioenregeling en uitvoeringsovereenkomst worden aangepast. Civielrechtelijke aspecten kunnen wel eens een venijnig fiscaal staartje krijgen. Informatie: Voetnoten Voetnoten [1] Drs. M.C.B. Bril MFP is vakspecialist toekomstvoorzieningen ABN AMRO MeesPierson. [2] Hoofdstuk IIB Wet LB [3] Art Wet IB [4] Art Wet IB [5] Art Wet IB [6] Wet van 12 juli 2012, Stb [7] Wet van 12 juli 2012, Stb [8] Art. 10a.12 wettekst 2014; uit overige fiscale maatregelen 2013 (33 403). [9] Opmerkelijk is dat het maximumbedrag niet wordt aangepast. [10] Wet van 12 juli 2012, Stb [11] Art. 19 PW. [12] Wetsvoorstel is door de Tweede Kamer op 27 juni 2013 aangenomen. Het voorstel ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. [13] Memorie van toelichting bij wetsvoorstel p. 3 en 4. [14] Memorie van toelichting bij wetsvoorstel p [15] Bijzonder want 70%/(35+2+4) is niet gelijk aan 1,55%. [16] Art. 18ga Wet LB (voorgesteld). [17] Art 18ga lid 2 Wet LB wettekst 2016 (voorgesteld). [18] Art lid 3 Wet IB 2001 wettekst 2015 (voorgesteld). [19] Zie wetsvoorstel [20] Wetsvoorstel [21] Art. 5.16a lid 6 Wet IB 2001 vanaf 2015 (voorgesteld). [22] Art. 19a lid 5 en 6 wettekst 2015 en art lid 4 en 5 Wet IB 2001 wettekst 2015 (voorgesteld). [23] CBS maart [24] Art lid 4 en 5 Wet IB 2001 wettekst 2015/5.16k (voorgesteld). [25] Art. 69 PW vanaf 2015 (voorgesteld). 10

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen)

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Pensioenexcedentregelingen... 2 3.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 672 Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA)

Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA) Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA) Op 21 juni 2013 is het wetsvoorstel Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen; WPA) ingediend

Nadere informatie

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Rogier van den Heuvel Met ingang van 1 januari wordt de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen ("Wet Witteveen

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

Fiscale wetgeving beauty or the beast?

Fiscale wetgeving beauty or the beast? Ben Schuurman Fiscale wetgeving beauty or the beast? Vooruitdenken is waar Pensioensignalering begint Een historisch overzicht van de fiscale wetgeving Eeeeeeuh, Historisch voordenken?? Ben Schuurman opt.

Nadere informatie

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt Govert Terlouwstraat 6 3065 GH Rotterdam T 0103418732 Het Rietveld 55A 7321 CT Apeldoorn T 055-2018885 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Fiscale kader aanvullende

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Onrust in pensioenland Toekomstvoorzieningen Bestaat uit drie pijlers: 1. Basisvoorzieningen: 2. Pensioenen: via werkgever 3. Individuele voorzieningen: lijfrenteverzekeringen LIJFRENTE

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen www.pwc.nl Fiscale aspecten pensioenmaatregelen regeerakkoord Studiebijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 21 november 2012 Agenda 1. Aanleiding 2. Ontwikkelingen wet- en regelgeving pensioen 3. Wet

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2018 22-12-2017 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) Verhoging AOW leeftijd vanaf 2013 Verhoging pensioenleeftijd vanaf 2014 Overgangsrecht?

Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) Verhoging AOW leeftijd vanaf 2013 Verhoging pensioenleeftijd vanaf 2014 Overgangsrecht? De Toekomst van pensioen VVPJ 26 februari 2013 Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd Aan welke knoppen kun je nog draaien? Nieuw premieovereenkomstenbesluit Ben Schuurman Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

AFDELING 5.3A VRIJSTELLING PENSIOENEXCEDENTREGELINGEN

AFDELING 5.3A VRIJSTELLING PENSIOENEXCEDENTREGELINGEN Voorontwerp nota van wijziging Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2017 28-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen

Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen - Aanpassen AOW-leeftijd en Witteveenkader -Afstemming tweede en derde pijler Zeist, 14 juni 2011 Prof. Mr. Herman M. Kappelle Bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 1 Agenda 1. AOW 2. Pensioen 3. DGA 4. Lijfrente 5. Eigen woning / hypotheekrente

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 3

Oefenvragen Leven dag 3 Oefenvragen Leven dag 3 1. Bea Triks (25 jaar) heeft een bruto inkomen van 40.000,- per jaar. Zij neemt deel aan de levensloopregeling. Haar levensloopsaldo bedraagt begin dit jaar 12.000,-. Welk bedrag

Nadere informatie

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Even voorstellen Pensioen Perspectief consultants voor actuariële, fiscaal- en civielrechtelijke pensioenvraagstukken geen belangen

Nadere informatie

Effect van maximaal fiscaal gefaciliteerd pensioengevend inkomen

Effect van maximaal fiscaal gefaciliteerd pensioengevend inkomen CPB Notitie Nummer : 2004/3 Datum : 29 januari 2004 Aan : Tweede Kamerfractie PvdA (de heer Crone en de heer Depla) Effect van maximaal fiscaal gefaciliteerd pensioengevend inkomen Verzoek De Tweede Kamerleden

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

De aftopping van de pensioenopbouw. Komt de aftopping van de pensioenopbouw voor rekening van de werknemer of voor rekening van de werkgever?

De aftopping van de pensioenopbouw. Komt de aftopping van de pensioenopbouw voor rekening van de werknemer of voor rekening van de werkgever? De aftopping van de pensioenopbouw Komt de aftopping van de pensioenopbouw voor rekening van de werknemer of voor rekening van de werkgever? Michelle de Vos Oktober 2014 0 De aftopping van de pensioenopbouw

Nadere informatie

Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning. 3 september 2014 Diana Du?lh

Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning. 3 september 2014 Diana Du?lh Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning 3 september 2014 Diana Du?lh Programma Achtergrond wijzigingen Gevolgen voor de werknemer en zijn privéleven Voorbeeld Pieter Voorbeeld Manuel Voorbeeld

Nadere informatie

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN De aftopping van het pensioengevend inkomen heeft naar verwachting voor ongeveer 125.000 werknemers in Nederland gevolgen. Dit is weliswaar een relatief kleine groep,

Nadere informatie

PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis. 24 september 2015

PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis. 24 september 2015 PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis 24 september 2015 Pensioen ALGEMEEN 1 e pijler OVERHEID AOW ANW 2 e pijler WERKGEVER Pensioen 3 e pijler ZELF Lijfrente Banksparen 2 Een jaar geleden... Pensioen

Nadere informatie

Is onderscheid nog houdbaar?

Is onderscheid nog houdbaar? Gekozen beleid leidt tot vervaging van 2 e en 3 e pijler Is onderscheid nog houdbaar? 30 januari 2017 Frits Bart Directeur Beleid & Propositiemanagement aegon.com Is er sprake van een verschuiving van

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen Ruben Stam Programma Er was eens. - ons huidige pensioenstelsel nader belicht Roerige tijden - het pensioenstelsel onder hoogspanning Wat ú kunt doen! - Úw keuzes

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Aruba Bonaire Curaçao St. Maarten Arthur van Aalst & Wilco van Oosten Baker Tilly Dutch Caribbean 29 oktober 2015 Inhoud Algemene introductie:

Nadere informatie

Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den

Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den Helder woensdag 11 februari 2015 Kantoor Zoetermeer dinsdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen?...1 1.2. Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord............. 1 1.3. De drie pijlers van ons pensioensysteem.....................

Nadere informatie

white paper september 2014

white paper september 2014 white paper september 2014 Wat te doen met nabestaandenpensioen na 1 januari 2015 Het kabinet kijkt naar de toekomst. De economie trekt aan, er is hier en daar weer budget voor extra investeringen zoals

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de

Nadere informatie

De pensioengrondslag is het gedeelte van het pensioengevend loon waarover iemand pensioen opbouwt.

De pensioengrondslag is het gedeelte van het pensioengevend loon waarover iemand pensioen opbouwt. PENSIOENBEREKENINGEN 2015 Wij berekenen de premies en de pensioenopbouw van uw werknemers op basis van de gegevens die u als werkgever aan de Belastingdienst doorgeeft. Die gegevens ontvangen wij van UWV.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF (2 augustus 2017)

NIEUWSBRIEF (2 augustus 2017) Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl NAW NIEUWSBRIEF (2 augustus 2017) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Hieronder treft u vragen en antwoorden over de nieuwe regeling aan. Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een mail aan uw werkgeversconsulent.

Nadere informatie

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Vrouw en Pensioen anno 2015 e.v. Balans tussen werk, zorg en invloed ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Mr. Caroline Jones Groeneweg RB Even voorstellen 3 pijlers Nederlands pensioenstelsel 3.Privé 2.De werkgever

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012 De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt Workshop 9 mei 2012 Programma De aanleiding en het pensioenakkoord op hoofdlijnen Aanpassingsmechanismes Fiscale pensioenkader

Nadere informatie

Artikelen De IB-ondernemer en zijn oudedagsvoorziening

Artikelen De IB-ondernemer en zijn oudedagsvoorziening Mw. M.J.G. Elling FFP en mw. mr. H. Kroonenberg 1 Artikelen 1. Inleiding Het huidige pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: de voorzieningen van de overheid (de AOW-uitkering), pensioen via de werkgever

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds

Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds 19 november 2014 mr. S.J. (Jeroen) Roder, hoofd pensioenjuridische adviesgroep Blue Sky Group 2 In den beginne Regeerakkoord Rutte II:

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

2014Z21984. Antwoord 1

2014Z21984. Antwoord 1 2014Z21984 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw, die bij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog?

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? MontClair Seminar Pensioen Actueel 2015. 11 september 2014, Groot Kievitsdal Baarn Herman M. Kappelle Directeur Aegon Adfis Adviesgroep juridische en fiscale

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

Nieuwe spelregels pensioen Versorbering van het Witteveenkader per 1 januari 2015

Nieuwe spelregels pensioen Versorbering van het Witteveenkader per 1 januari 2015 mr. Monica Swalef Nieuwe spelregels pensioen Versorbering van het Witteveenkader per 1 januari 2015 11 september 2014 Leeswijzer Stand van zaken per 2 september 2014 Pensioenontwikkelingen gaan razendsnel

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis Loyalis Netto lijfrente (3 e pijler) Naam Netto pensioenregeling Loyalis Top ouderdoms lijfrente Loyalis Top nabestaanden lijfrente werknemer Productvorm / modules Soort product Opbouw pakket (OP) Risicopakket

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2)

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) Opgave 1 Mevrouw H. (geb. datum 15-12-1960) bouwt sinds 1 januari 1983 pensioen op bij het pensioenfonds MPF, dat per 1 januari 2011 overgeschakeld is

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Eén nieuw pensioen voor de Techniek Vakbonden en werkgeversorganisaties (sociale partners) in de sectoren Metaal & Techniek en Metalektro zijn het op 25 september 2014 eens geworden over een nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Vermogen. Examentraining Amweb. Martien Loeffen. Kenmerken examens

Vermogen. Examentraining Amweb. Martien Loeffen. Kenmerken examens Examentraining Amweb Vermogen Kenmerken examens Wft-examen Aantal vragen 47 Kennis & Begrip 20 Vaardigheden & Competenties 25 Professioneel gedrag 2 Max. te behalen punten 74 Tijdsduur 135 minuten Cesuur

Nadere informatie

WELKOM. Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN

WELKOM. Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN WELKOM Bij het symposium: TANDHEELKUNDIG ONDERNEMERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN Koersvast richting pensioen? Vrijdag 20 maart 2015 Meeùs Door: Peter Nederstigt Betrokken, pragmatisch, integer Agenda Voorstellen

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

PENSIOENLEEFTIJD IN BEWEGING: HET SPEELVELD VAN DE OR Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017

PENSIOENLEEFTIJD IN BEWEGING: HET SPEELVELD VAN DE OR Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017 PENSIOENLEEFTIJD IN BEWEGING: HET SPEELVELD VAN DE OR Scoren met medezeggenschap 18 mei 2017 Montae Sinds 1997 Vestigingen in Rijswijk, Eindhoven en Willemstad (Curacao) 70 medewerkers Pensioenadvies aan

Nadere informatie

20120621: Wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd door Tweede Kamer aangenomen

20120621: Wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd door Tweede Kamer aangenomen Berkenlaan 6 7461 XB Rijssen T 0548-518191 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl W www.hertgerspensioenadvies.nl 20120621: Wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd door Tweede

Nadere informatie

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling In bijlage I bij het instemmingsverzoek zijn de elementen van de met ingang van

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M De directeur-generaal

Nadere informatie

Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool

Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool Wat is jaarruimte? De jaarruimte is het maximale bedrag dat u met belastingaftrek elk jaar opzij mag zetten voor het aanvullen van uw pensioen. Voor het berekenen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 2010 Towers Watson. All rights reserved. De Pensioenregeling van RBS in vogelvlucht Een korte impressie van uw pensioenregeling door

Nadere informatie

78 De Pensioenwereld in 2015

78 De Pensioenwereld in 2015 08 78 De Pensioenwereld in 2015 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 79 Aftopping van het pensioengevend inkomen op 100.000 alternatieven? Auteurs: Anja de Jong en Marlies Kastelein In dit artikel worden

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft aan de staatssecretarissen Wiebes (Financiën) en Klijnsma (SZW) een

Nadere informatie

Pensioen Inzicht. Ferd Beukers. Webinar, 27 juni 2013

Pensioen Inzicht. Ferd Beukers. Webinar, 27 juni 2013 Pensioen Inzicht Ferd Beukers Webinar, 27 juni 2013 1 Introductie Na dit webinar: Heeft u inzicht in actuele pensioenontwikkelingen Weet u wat u krijgt als u met pensioen gaat Weet u wat u zelf aan uw

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie