Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT"

Transcriptie

1 EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht - onderzoeker Pensioenrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam Expertisecentrum Pensioenrecht De Boelelaan Initium 1081 HV Amsterdam T (020) M E I: 1

2 NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER: HET KAN NU AL WETSWIJZIGING NIET NODIG Samenvatting Beperking pensioenopbouw De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarbij de opbouwpercentages voor een pensioen volgens de Wet op de loonbelasting 1964 worden verlaagd en tevens fiscaal de pensioenopbouw boven het inkomen van ,- niet meer wordt toegestaan. Pensioenopbouw boven die percentages of dat inkomen kan niet langer gebruik maken van de fiscale faciliteit van de omkeerregel (aanspraken onbelast, uitkering belast). Netto lijfrente Het wetsvoorstel regelt dat werknemers via een netto lijfrente een pensioenaanvulling kunnen overeenkomen met een verzekeraar, een bank of beleggingsinstelling. Voor deze netto lijfrente geldt dan een specifieke vrijstelling voor vermogensrendementsheffing in Box 3 bij de Wet op de Inkomstenbelasting. Netto pensioen In de kamerbehandeling is de vraag gesteld of een dergelijke netto pensioenaanvulling ook in de Tweede pijler mogelijk kan worden gemaakt. Wij concluderen dat dit zonder wetswijziging mogelijk is, als netto pensioen in de zin van de Pensioenwet De Wet op de loonbelasting verhindert dat niet: het is ook nu al mogelijk een pensioen over een te komen zonder van de omkeerregel gebruik te maken. De Pensioenwet verhindert dit evenmin: een pensioenfonds of andere pensioenuitvoerder mag vrijwillige pensioenvoorzieningen uitvoeren. Een pensioenfonds mag dat nu al als aanvulling op een collectieve basisregeling. Het is voor deze uitvoeringsbevoegdheid op basis van de Pensioenwet niet relevant is of de omkeerregel wel of niet van toepassing is. Vrijstelling netto pensioen Alleen om ook voor het netto pensioen een vrijstelling in Box 3 te creëren is een wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 nodig. Wij doen daarvoor een voorstel. Herman Kappelle Erik Lutjens Ivor Witte 2

3 NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER 1. Aanleiding Het wetsvoorstel verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan beperkt de maximaal toegestane opbouwpercentages voor een pensioenregeling. Bovendien wordt geregeld dat boven het inkomen van ,- geen fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw kan plaatsvinden. Een pensioenregeling die binnen deze nieuw te trekken grenzen in de Wet op de loonbelasting 1964 blijft, heeft de fiscale faciliteit van de omkeerregel (kort gezegd: aanspraak niet belast, uitkering wel belast). Het wetsvoorstel geeft ook bepalingen over de netto lijfrente. Dit zijn lijfrenten waarvan de premie uit het netto inkomen is betaald (geen belastingaftrek op de premie) en de uitkeringen niet worden gerekend tot het belastbaar inkomen (artikel Wet IB). Er wordt voor deze netto lijfrente een specifieke vermogensvrijstelling in Box 3 gecreëerd. (artikel 5.16 Wet IB). De netto lijfrente is aldus vorm gegeven als een derde pijler product. Volgens het wetsvoorstel kan deze netto lijfrente alleen worden uitgevoerd door een verzekeraar, een bank of een beleggingsinstelling (artikel 5.16a Wet IB). En dus niet door een pensioenfonds. In het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel met de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Financiën toegezegd om voor 2 april een uitwerking te geven aan de wijze waarop in de tweede pijler een netto pensioenaanvulling gestalte kan krijgen, inclusief een concept- wettekst. 2. Deze notitie Wij geven in deze notitie de uitwerking hoe een netto pensioen in de tweede pijler kan worden geregeld. Dat bespreken wij voor: A) het fiscale recht (Wet op de LB 1964en Wet IB 2001) en B) de Pensioenwet. 1 Eerste Kamer, vergaderjaar , , B. 3

4 3. Uitgangspunt 1: Tweede pijler is pensioen en geen lijfrente Als eerste uitgangspunt vermelden wij dat het spreken over een (netto) product in de tweede pijler, noodzakelijk betekent dat het gaat over het arbeidsvoorwaardelijke pensioen. De (netto) lijfrente is een derde pijler product. Als tweede pijler product betreft het dan een pensioen volgens de normen van de Wet LB 1964 en de Pensioenwet. 4. Uitgangspunt 2: fiscaal recht en Pensioenwet gescheiden normen Wij stellen als tweede uitgangspunt dat de wijze waarop een pensioenregeling fiscaal wordt behandeld, losstaat van de vraag of er sprake is van een rechtsgeldige pensioenregeling in de zin van de Pensioenwet. De Wet LB 1964 enerzijds en de Pensioenwet anderzijds kennen eigen invullingen van het begrip pensioenregeling, op basis van verschillende met die wetten beoogde doelstellingen. Wet LB Een pensioenregeling als bedoeld in hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964 leidt tot een fiscaal gefaciliteerde aanspraak waar de omkeerregel voor geldt. Doel van de wetgeving is pensioenopbouw fiscaal te stimuleren, maar met een duidelijke beperking. Pensioenwet. Een pensioenregeling als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet betreft een afspraak tussen werkgever en werknemer over arbeidsvoorwaardelijk pensioen op grond van een pensioenovereenkomst en die voldoet aan de eisen van de Pensioenwet. Doel van de wetgeving is het beschermen van werknemers dat het toegezegde pensioen ook tot betaling zal komen. Deze beide wetten en omschrijvingen van pensioenregeling staan in beginsel geheel los van elkaar. Het begrip pensioenregeling in de zin van de Pensioenwet is hierbij ruimer dan het begrip pensioenregeling in de zin van de Wet Lb Een pensioenregeling die niet voldoet aan de voorwaarden van de Wet LB 1964 kan heel goed een pensioenregeling in de zin van de Pensioenwet zijn. Een dergelijke pensioenregeling kent dan niet de fiscale faciliteiten van de omkeerregel, maar wel alle voorwaarden en rechten uit hoofde van de Pensioenwet (niet afkoopbaar, recht op waardeoverdracht, alleen uit te voeren door pensioenfonds, verzekeraar of PPI, geen medische waarborgen enzovoorts). De Hoge Raad formuleerde het in zijn recente arrest van 14 maart

5 duidelijk: De wijze waarop de dotaties fiscaalrechtelijk worden gewaardeerd is een kwestie die geheel losstaat van de rechtsgeldigheid van de toezegging Netto pensioen in het fiscale recht 5.1. De Wet op de loonbelasting 1964 geeft geen belemmering De Wet LB 1964 legt er niets aan in de weg om een pensioen thans als netto pensioen op te zetten en uit te voeren. De Wet LB 1964 geeft slechts een fiscale faciliteit (omkeerregel). Een werkgever kan er voor kiezen daar geen gebruik van te maken. Evengoed kan een werkgever ervoor kiezen een pensioenregeling op te zetten die buiten de grenzen van een fiscaal gefaciliteerde pensioenregeling in de zin van Hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964 valt (bijvoorbeeld omdat de opbouwpercentages hoger zijn dan de wet fiscaal toestaat of omdat er pensioenopbouw is boven het fiscaal toegelaten maximum loon). Er is dan enkel maar een pensioenregeling waarop de omkeerregel niet van toepassing is Huidige situatie in Wet inkomstenbelasting 2001, rangorde regeling In de huidige Wet IB 2001 is in artikel 2.14 geregeld dat als een inkomensbestanddeel, al dan niet vrijgesteld, onderdeel uitmaakt van de heffingsgrondslag in Box 1 er geen sprake kan zijn van heffing daarover in Box 3. Met andere woorden, indien en voor zover sprake is van een pensioenregeling als bedoeld in hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964 is dit een vrijgesteld loonbestanddeel in Box 1 en kan het in die hoedanigheid dus niet worden belast in Box 3. Er is geen specifieke vrijstelling voor Box 3 nodig. Voor zover er sprake is van een fiscaal bovenmatig pensioen is het bovenmatige gedeelte eerst volledig belast in Box 1 (52%). Daarna is het bovendien onderdeel van de heffingsgrondslag in Box 3. Dat betekent dat het voor de waarde in het economische verkeer moet worden meegenomen in Box 3. De waarde in het economische verkeer is het bedrag dat voor het inkopen van de aanspraak bij een verzekeraar zou moeten worden gestort. 3 Aan de Belastingdienst kan worden gevraagd om de pensioenregeling te splitsen in een deel dat wel onder de omkeerregel valt en een deel dat daar niet onder valt. 4 Dit verzoek moet worden gedaan uiterlijk op het eerste moment van overschrijding van de grenzen van hoofdstuk IIB van de Wet LB De pensioenuitvoerder moet het 2 Hoge Raad, , 13/00920, ELCI:NL:HR:2014: Artikel 3.12 Uitvoeringsregeling loonbelasting Artikel 4.1 Uitvoeringsregeling loonbelasting

6 deel dat wel onder de omkeerregel valt en het deel dat daar niet onder valt afzonderlijk administreren en hij moet het gedeelte dat onderdeel uitmaakt van de heffingsgrondslag in Box 3 jaarlijks renseigneren Tekstvoorstel wetswijziging, nieuwe regeling in verband met netto pensioen Om het netto pensioen op dezelfde wijze als de netto lijfrente te behandelen in de Wet IB 2001 zal bepaald dienen te worden dat een pensioenregeling in de zin van de Pensioenwet in zijn geheel geen onderdeel is van de heffingsgrondslag in Box 3. Hiertoe stellen wij de volgende wetswijzingen voor. Aan artikel 5.10 Wet IB 2001 wordt toegevoegd aan het eerste lid de bepaling dat tevens niet tot de bezittingen behoren: pensioenaanspraken en pensioenrechten uit hoofde van een pensioenregeling als bedoeld in de Pensioenwet voor zover zij niet uitgaan boven de in artikel 5.11 opgenomen begrenzing. Artikel 5.11 Wet IB 2001 komt te luiden als volgt: 1. De jaarlijkse premie ter zake van een pensioenregeling als bedoeld in artikel 5.10 bedraagt ten hoogste het bedrag dat is verschuldigd voor een pensioenregeling als bedoeld in hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 vermeerderd met een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen percentage van het pensioengevend loon als bedoeld in hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting Het percentage, bedoeld in het eerste lid, wordt zodanig vastgesteld dat op de pensioenrichtleeftijd, bedoeld in artikel 18a, zesde lid van de Wet op de loonbelasting 1964, de jaarlijkse uitkeringen na een tijdsevenredige opbouw van 40 jaar en met inachtneming van de uitgangspunten, bedoeld in artikel 18a, derde lid van de Wet op de loonbelasting 1964 niet meer bedragen dan 75 percent van het gemiddelde bedrag waarmee de begrenzingen die zijn opgenomen in hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 tot dat moment zijn overschreden. 6

7 5.4. Toelichting op tekstvoorstel Voor zover de pensioenregeling niet uitgaat boven de begrenzingen van hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964 blijven de aanspraken op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel c Wet LB 1964 vrijgesteld in Box 1. Voor zover de pensioenregeling wel uitgaat boven de begrenzingen van hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964, zijn de aanspraken niet vrijgesteld in Box 1. De aanspraken zullen volgens de voorgestelde wijziging van de Wet IB zijn vrijgesteld in Box 3 voor het niet in Box 1 vrijgestelde gedeelte dat is opgebouwd op basis van een bij AMvB vast te stellen percentage beschikbare premie dat correspondeert met een netto opbouw van 1,875% middelloon bruto per jaar (percentage conform het nu voorgestelde percentage). Hiermee wordt bereikt dat de omkeerregel in de loonbelasting alleen van toepassing is op dat deel van het pensioen dat wij maatschappelijk fiscaal willen faciliteren, maar dat daarnaast het gedeelte van een pensioenregeling, die nog steeds uitsluitend kan dienen als oudedags- of nabestaandenvoorziening in de vorm van levenslange periodieke uitkeringen, niet is belast in Box 3. Omdat de eis wordt gesteld dat er sprake is van een pensioenregeling in de zin van de Pensioenwet is het helder af te bakenen dat de Box 3- vrijstelling alleen geldt voor echte pensioenvoorzieningen, die alleen kunnen worden uitgevoerd door de huidige toegelaten pensioenuitvoerders. Omdat, ook het niet in Box 1 vrijgestelde gedeelte van de pensioenaanspraken, alleen maar kan worden genoten in de vorm van een levenslange, niet afkoopbare, periodieke uitkering, zou het wellicht niet noodzakelijk hoeven te zijn om aan de vrijstelling in Box 3 verdere beperkingen aan te brengen dan de voorwaarde dat het moet gaan om een pensioen in de zin van de Pensioenwet. Om niettemin een beperking aan te leggen, is een formulering gekozen waarmee een vergelijkbare begrenzing als bij de netto lijfrente geldt. 6. Netto pensioen en de Pensioenwet 6.1. Pensioenovereenkomst Netto pensioen in de Tweede pijler betreft een arbeidsvoorwaardelijk pensioen, gebaseerd op een pensioenovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Het gaat derhalve om het pensioen gebaseerd op de overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer betreffende pensioen (definitie pensioenovereenkomst artikel 1 PW). Deze pensioenovereenkomst moet worden uitgevoerd door een pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet, waaronder is te verstaan het ondernemingspensioenfonds, het bedrijfstakpensioenfonds, de premiepensioeninstelling en de verzekeraar met zetel in 7

8 Nederland (artikel 23 lid 1 PW jo. definitie pensioenuitvoerder artikel 1 PW). Ook bevoegd om een pensioenovereenkomst uit te voeren zijn de buitenlandse pensioeninstelling en de buitenlandse verzekeraar Geen belemmering voor netto pensioen Het is hierboven al genoemd (zie paragraaf 3, uitgangspunt 1), maar wordt voor de duidelijkheid hier herhaald, dat vanuit de Pensioenwet niet is vereist dat de pensioenovereenkomst aan fiscale eisen voldoet. Ook anderszins bestaat er geen juridische belemmering om arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken te maken die gefinancierd worden uit het netto loon. De gebruikelijke voorwaarden aan de inhoud van het product en de uitvoering zijn van toepassing. Zo valt de besteding van een deel van het netto loon voor pensioen onder de door artikel 7:631 BW toelaatbaar verklaarde bedingen inzake loonbesteding. Indien het netto pensioen onder de Pensioenwet valt, betekent dit dat het verbod op pensioenkeuringen van de Wet op de medische keuringen van toepassing is. Ook is netto pensioen aan te merken als beloning in de zin van artikel 157 VW EU, zodat onderscheid tussen mannen en vrouwen bij gelijke of gelijkwaardige arbeid niet is toegestaan. Verder gelden ook voor netto pensioen de eisen van gelijke behandeling uit de PW (groepsbegrip, artikel 7 lid 4, bescherming van deeltijdwerknemers en jongere werknemers, artikel 8 PW). Met inachtneming van deze voorschriften ontmoet een arbeidsvoorwaardelijke afspraak voor een pensioenregeling voor werknemers met een pensioengevend loon boven een bepaalde grens die voorziet in een netto eigen bijdrage evenmin bezwaren als een pensioenregeling die voorziet in een bruto eigen bijdrage, zoals gebruikelijk bij al bestaande excedentregelingen. De Pensioenwet staat kortom niet in de weg aan een (deel van een) pensioenovereenkomst die gefinancierd wordt op netto basis Vrijwillige pensioenregeling De mogelijkheid tot het aanbieden aan werknemers van een netto pensioen binnen het kader van een Pensioenwet- pensioenregeling past heel goed bij de in de Pensioenwet geregelde vrijwillige pensioenregeling De Pensioenwet maakt onderscheid in de basispensioenregeling en vrijwillige pensioenregeling. De basispensioenregeling definieert artikel 1 Pensioenwet als de collectieve pensioenregeling of dat deel van de pensioenregeling waar de werknemer gehouden is aan deel te nemen. De werknemer heeft geen keuze om niet deel te nemen. De vrijwillige pensioenregeling definieert artikel 1 als het deel van de pensioenregeling waaraan de werknemer op basis van de pensioenovereenkomst de mogelijkheid heeft 5 Betaling uit het netto loon is niet vereist, al zal het praktisch wel de voorkeur genieten. 8

9 om deel te nemen. Dat betekent dat bij de vrijwillige pensioenregeling de werknemer kan kiezen of hij wel of niet aan (dat deel van) de pensioenregeling zal deelnemen Uitvoering vrijwillige pensioenregeling Een vrijwillige pensioenregeling (in de vorm van een netto pensioen) kan door zowel een pensioenfonds, als een premiepensioeninstelling, als een verzekeraar worden uitgevoerd. Een reeds thans in de praktijk vaak gehanteerde (administratieve) scheiding tussen een basispensioenregeling en een aanvullende- of excedentpensioenregeling maakt uitvoering ook praktisch gezien makkelijk te hanteren Uitvoering door pensioenfondsen Zoals opgemerkt kan een vrijwillige pensioenregeling (ook in de vorm van een netto pensioen) door pensioenfondsen worden uitgevoerd. Voor de uitvoering door pensioenfondsen dient wel met een aantal specifieke taakafbakening regels rekening te worden gehouden. De eerste is dat een pensioenfonds een vrijwillige pensioenregeling uitsluitend kan uitvoeren in aanvulling op een basispensioenregeling (artikel 117 Pensioenwet). Bij het netto pensioen gaat het om een pensioenaanspraak dat boven de grenzen van de Wet LB 1964 uitgaat. Het wetsvoorstel waarbij de beperking van de opbouw van het pensioen wordt geregeld houdt tevens een wijziging in van genoemd artikel 117 Pensioenwet waarbij ook met zoveel woorden wordt bepaald: Een pensioenfonds kan een fiscaal bovenmatige pensioenregeling uitsluitend uitvoeren als vrijwillige pensioenregeling. Er wordt anders gezegd al wettelijk rekening mee gehouden dat het fiscaal bovenmatige en dus netto pensioen door een pensioenfonds kan worden uitgevoerd. De tweede regel van taakafbakening is dat een pensioenregeling uitgevoerd door een pensioenfonds aan bepaalde eisen van collectiviteit en solidariteit moet voldoen. Deze eisen gelden ook voor vrijwillige pensioenregelingen. De inhoud van de eisen hangt af van het karakter van de vrijwillige pensioenregeling, ofwel van de vraag of het een uitkerings- kapitaal- dan wel premieovereenkomst is (artikel 118 lid 2, 119 lid 2 en 120 lid 2 PW). In de kern komen deze eisen voor een vrijwillige pensioenregeling in de vorm van een uitkeringsovereenkomst er op neer dat de werkgever 10% van de actuariële kosten bijdraagt of er moet een gelijke eigen bijdrage voor de werknemers gelden of een gelijk percentage van het loon of de kosten van het toeslagbeleid komen ten laste van het collectief en de toeslagverlening vindt plaats op de zelfde voorwaarden als in de 9

10 basispensioenregeling (artikel 118 lid 2 PW). Voor een vrijwillige pensioenregeling in de vorm van een kapitaal- dan wel premieovereenkomst geldt of een werkgeversbijdrage van 10% van de actuariële kosten of een omzetting bij einde deelneming in pensioenaanspraken dan wel pensioenrechten volgens dezelfde regels die gelden voor de basispensioenregeling (artikel 119 lid 2 en 120 lid 2 PW). 6 Met inachtneming van deze voorschriften is er dus geen enkele (andere) wettelijke belemmering voor de uitvoering van een netto pensioen door een pensioenfonds, mits dus in de vorm van een vrijwillige pensioenregeling Een financieel geheel (verbod op ring fencing) De pensioenregelingen die een pensioenfonds uitvoert vormen een financieel een geheel (artikel 123 lid 1 PW). Het is met andere woorden niet toegestaan om het vermogen van een pensioenfonds te compartimenteren (verbod van ring fencing ). Dit is een eis van solidariteit 7. Die solidariteit houdt in dat aanspraak- en rechthebbenden delen in de goede en kwade kansen van het fonds, ongeacht of het gaat om aanspraken dan wel rechten in een basispensioenregeling of een vrijwillige pensioenregeling. 8 De herkomst van de middelen die het vermogen hebben gevormd is niet relevant. 9 Er is verder civielrechtelijk geen belemmering om op de uiteindelijke uitkeringen uit het ene en ongedeelde vermogen bij de excasso verschillende (fiscale) inhoudingen waaronder begrepen een nultarief toe te passen. De vraag op welk deel van een uitkering volgens welk tarief moet worden ingehouden is van administratieve aard Afkoop Als onderdeel van de wetgeving waarbij de fiscale opbouw wordt beperkt, is ook voorgesteld in de Pensioenwet op te nemen dat een pensioenuitvoerder verplicht is op verzoek van de rechthebbende het fiscaal bovenmatige pensioen af te kopen (wijziging artikel 69 Pensioenwet). Dit zal ook gelden voor het netto pensioen. Tijdens het wetgevend overleg in de Tweede Kamer is gewezen op mogelijk oneigenlijk gebruik van de Box 3 vrijstelling van de netto lijfrente. Er geldt namelijk geen sanctie op het gebruik 6 Er moeten hoe dan ook pensioenrechten dan wel pensioenaanspraken ontstaan: vanwege onder andere de definitie van pensioenfonds en van pensioen in artikel 1 PW is het niet mogelijk dat een pensioenfonds een regeling uitvoert waarbij er geen pensioenrechten dan wel pensioenaanspraken jegens het fonds ontstaan, ook niet bij een premieregeling. Vervolgens is waardeoverdracht mogelijk onder de gebruikelijke voorwaarden. 7 Kamerstukken II 2005/06, , nr. 17, p Omdat het gaat om en eis van solidariteit is de ruimte voor differentiatie (bij het verminderen van aanspraken en rechten). 9 Vergelijk de kostenheffing over bijstortingen, I. Witte, Toezicht, in: E. Lutjens (red.), Pensioenwet analyse en commentaar, vierde druk, Deventer: Kluwer 2013, p

11 van de Box 3 vrijstelling. Indien een netto lijfrente niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de Box 3 vrijstelling, is die vrijstelling alleen voor de toekomst niet meer van toepassing. Het verleden wordt niet gecorrigeerd. De staatssecretaris van Financiën zegde toe dit te repareren. Het ligt daarom voor de hand om ook deze afkoopmogelijkheid in de tweede pijler te schrappen, zodat oneigenlijk gebruik van de Box 3 vrijstelling ook hier niet mogelijk is. Pensioen is een oudedagsvoorziening en (dus) per definitie levenslang en niet afkoopbaar. De oudedag houdt immers pas op bij overlijden. 7. Conclusie en noodzakelijke wetgeving De conclusie is dat een netto pensioen als tweede pijler pensioen mogelijk is, zonder dat wetswijziging hoeft plaats te vinden. Om een netto pensioen tot op zekere hoogte vrij te stellen van Box 3- heffing is een beperkte aanpassing van de Wet IB 2001 nodig. Samenvattend: De Wet op de loonbelasting 1964 bevat geen enkele belemmering voor een netto pensioen; De Pensioenwet evenmin. Pensioenfondsen kunnen een netto pensioen uitvoeren als vrijwillige pensioenregeling; Om voor vermogensvrijstelling in Box 3 in aanmerking te komen is een wijziging van de Wet IB 2001 nodig. De tekst hebben wij hierboven voorgesteld; Om oneigenlijk gebruik van Box 3 te voorkomen, is het schrappen van de afkoopbaarheid van het fiscaal bovenmatige pensioen noodzakelijk. Herman Kappelle Erik Lutjens Ivor Witte 11

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN De aftopping van het pensioengevend inkomen heeft naar verwachting voor ongeveer 125.000 werknemers in Nederland gevolgen. Dit is weliswaar een relatief kleine groep,

Nadere informatie

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Rogier van den Heuvel Met ingang van 1 januari wordt de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen ("Wet Witteveen

Nadere informatie

De PPI ook voor zelfstandigen?

De PPI ook voor zelfstandigen? . De PPI ook voor zelfstandigen? Prof. Dr. Erik Lutjens Hoogleraar Pensioenrecht Vrije Universiteit Amsterdam Expertisecentrum Pensioenrecht - Fac. Rechtsgeleerdheid Initium De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA)

Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA) Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA) Op 21 juni 2013 is het wetsvoorstel Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen; WPA) ingediend

Nadere informatie

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd:

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de

Nadere informatie

Naar een fiscaal modern pensioen

Naar een fiscaal modern pensioen Naar een fiscaal modern pensioen Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 27 januari 2014 Department 1 Agenda Inleiding Probleem Waar staan we nu? Waar moeten we naar toe? Department 2 Doel: Adequaat pensioen voor

Nadere informatie

Pensioenbericht februari 2015. Nettopensioen UPDATE

Pensioenbericht februari 2015. Nettopensioen UPDATE Pensioenbericht februari 2015 Nettopensioen UPDATE Dit betreft de meest recente actualisering van ons eerdere nieuwsbericht van 2 december 2014 over ditzelfde onderwerp. In ons nieuwsbericht van 2 december

Nadere informatie

Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds

Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds 19 november 2014 mr. S.J. (Jeroen) Roder, hoofd pensioenjuridische adviesgroep Blue Sky Group 2 In den beginne Regeerakkoord Rutte II:

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen)

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Pensioenexcedentregelingen... 2 3.

Nadere informatie

33 672 Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Nadere Memorie van Antwoord.

33 672 Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Nadere Memorie van Antwoord. 33 672 Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Nadere Memorie van Antwoord Inleiding Het kabinet heeft met interesse kennisgenomen van de nadere vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2015-2016 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr... VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld. 2016 Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 672 Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

white paper september 2014

white paper september 2014 white paper september 2014 Wat te doen met nabestaandenpensioen na 1 januari 2015 Het kabinet kijkt naar de toekomst. De economie trekt aan, er is hier en daar weer budget voor extra investeringen zoals

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Dit reglement betreft een: (versie augustus 2012) A. Verplichte PW artikelen

Nadere informatie

33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Nota naar aanleiding van het schriftelijk overleg toezegging

Nadere informatie

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren.

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren. Overzicht van het toepasselijke sociaal en arbeidsrecht, de informatievoorschriften en beleggingsrestricties die van toepassing zijn op Nederlandse pensioenregelingen die worden uitgevoerd door een pensioeninstelling

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 182 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen

Nadere informatie

AFDELING 5.3A VRIJSTELLING PENSIOENEXCEDENTREGELINGEN

AFDELING 5.3A VRIJSTELLING PENSIOENEXCEDENTREGELINGEN Voorontwerp nota van wijziging Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet

Nadere informatie

Seminar MontClair. pensioenrichtleeftijd

Seminar MontClair. pensioenrichtleeftijd Seminar MontClair Verschuiving WIJZIGING AOW- VAN DEen pensioenrichtleeftijd ARBEIDSVOORWAARDE PENSIOEN Woensdag 5 juni 2013 Pensioenopleidingen in het groene hart 1 Welkom! Leeswijzer Stand van zaken

Nadere informatie

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt Govert Terlouwstraat 6 3065 GH Rotterdam T 0103418732 Het Rietveld 55A 7321 CT Apeldoorn T 055-2018885 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Fiscale kader aanvullende

Nadere informatie

De aftopping van de pensioenopbouw. Komt de aftopping van de pensioenopbouw voor rekening van de werknemer of voor rekening van de werkgever?

De aftopping van de pensioenopbouw. Komt de aftopping van de pensioenopbouw voor rekening van de werknemer of voor rekening van de werkgever? De aftopping van de pensioenopbouw Komt de aftopping van de pensioenopbouw voor rekening van de werknemer of voor rekening van de werkgever? Michelle de Vos Oktober 2014 0 De aftopping van de pensioenopbouw

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst reglementen (Brf)

Aandachtspuntenlijst reglementen (Brf) Aandachtspuntenlijst reglementen (Brf) Art 28 WvB. Dit reglement betreft een: (versie augustus 2012) A. Verplichte WvB artikelen Datum

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie.

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie. BELANGRIJK Bijgaand ontvangt u het digitale lesmateriaal. Dit exemplaar is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het door te sturen naar anderen. In verband met copyright (waarbij

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 610 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête Pensioenwijzigingen 2014-2015 Resultaten enquête Hierbij treft u de resultaten aan van de enquête die Aon Hewitt in april-mei 2014 heeft gehouden onder 2000 werkgevers. De vraagstelling ging over zowel

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam ter ondersteuning van de Leergang Pensioenrecht.

Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam ter ondersteuning van de Leergang Pensioenrecht. Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam ter ondersteuning van de Leergang Pensioenrecht. Editie 2013/9 Kamervragen Instemmingsrecht Ondernemingsraad bij PPI

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 863 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden

Nadere informatie

ALUMNIDAG RECHTEN 2016 PENSIOENRECHT ACTUALITEITEN PROF. ERIK LUTJENS PROF. HERMAN KAPPELLE

ALUMNIDAG RECHTEN 2016 PENSIOENRECHT ACTUALITEITEN PROF. ERIK LUTJENS PROF. HERMAN KAPPELLE ALUMNIDAG RECHTEN 2016 PENSIOENRECHT ACTUALITEITEN PROF. ERIK LUTJENS PROF. HERMAN KAPPELLE DEEL 1 Prof. Erik Lutjens Onderwerpen: 1. Hoofdlijnen huidige pensioenstelsel 2. Knelpunten > toekomstdiscussie.

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Nadere memorie van antwoord

Nadere memorie van antwoord 33863 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 529 Besluit van 11 december 2014 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partneren wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/95 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Auteur: Drs. M.C.B.

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/95 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Auteur: Drs. M.C.B. Vakblad Financiële Planning, Aftoppen en optoppen Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/95 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Auteur: Drs. M.C.B. Bril MFP [1] Aftoppen

Nadere informatie

2014Z21984. Antwoord 1

2014Z21984. Antwoord 1 2014Z21984 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw, die bij

Nadere informatie

ONTSLAG EN PENSIOEN. Vereniging voor Arbeidsrecht 30 mei 2013 Prof. dr. E. Lutjens

ONTSLAG EN PENSIOEN. Vereniging voor Arbeidsrecht 30 mei 2013 Prof. dr. E. Lutjens ONTSLAG EN PENSIOEN Vereniging voor Arbeidsrecht 30 mei 2013 Prof. dr. E. Lutjens PENSIOEN EN ARBEIDSOVEREENKOMST Zonder arbeidsovereenkomst geen pensioenovereenkomst - Uitsluiting: directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 16.0 - Tekst van 21 december 2015 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Fiscale wetgeving beauty or the beast?

Fiscale wetgeving beauty or the beast? Ben Schuurman Fiscale wetgeving beauty or the beast? Vooruitdenken is waar Pensioensignalering begint Een historisch overzicht van de fiscale wetgeving Eeeeeeuh, Historisch voordenken?? Ben Schuurman opt.

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft aan de staatssecretarissen Wiebes (Financiën) en Klijnsma (SZW) een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Productkenmerken regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van dit document

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II

Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details - Deel II Uit secundaire regelgeving zijn nadere details af te leiden over bijzondere situaties waarin Nederland geacht wordt pensioenen

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

PENSIOENOVEREENKOMST (MIDDELLOON) in het kader van de Wet VMO. voor de heer/mevrouw @ DGA van @ opgesteld door LNBB actuarissen + pensioenconsultants

PENSIOENOVEREENKOMST (MIDDELLOON) in het kader van de Wet VMO. voor de heer/mevrouw @ DGA van @ opgesteld door LNBB actuarissen + pensioenconsultants PENSIOENOVEREENKOMST (MIDDELLOON) in het kader van de Wet VMO voor de heer/mevrouw @ DGA van @ opgesteld door LNBB actuarissen + pensioenconsultants Kenmerk LNBB, 014-????,??-??-2014 pagina 1 Modelpensioenovereenkomst

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Solidariteit tussen generaties of generatiegevecht pensioen?

Solidariteit tussen generaties of generatiegevecht pensioen? Faculteit der Rechtsgeleerdheid Solidariteit tussen generaties of generatiegevecht pensioen? Stichting Instituut GAK 12 december 2016 Prof. mr. drs. Mark Heemskerk, Hoogleraar pensioenrecht Radboud Universiteit

Nadere informatie

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis Loyalis Netto lijfrente (3 e pijler) Naam Netto pensioenregeling Loyalis Top ouderdoms lijfrente Loyalis Top nabestaanden lijfrente werknemer Productvorm / modules Soort product Opbouw pakket (OP) Risicopakket

Nadere informatie

Witteveenkader 2015: minder wijn, meer zakken

Witteveenkader 2015: minder wijn, meer zakken Witteveenkader 2015: minder wijn, meer zakken Op 6 maart 2014 is de novelle (wetsvoorstel 33 847) op het door de Eerste Kamer aangehouden Wetsvoorstel verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen

Nadere informatie

Pensioenwet De Pensioenwet is op 1 januari 2007 (gedeeltelijk) in werking getreden: Wet van 7 december 2006, Stb. 2006, 705.

Pensioenwet De Pensioenwet is op 1 januari 2007 (gedeeltelijk) in werking getreden: Wet van 7 december 2006, Stb. 2006, 705. Nieuwsbrief januari 2007, Jaargang 2 - vol. 1 Pensioenwet De Pensioenwet is op 1 januari 2007 (gedeeltelijk) in werking getreden: Wet van 7 december 2006, Stb. 2006, 705. Samenhangende regelgeving De met

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

4. Voor de beoordeling of is voldaan aan de normeringen en beperkingen, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan onder:

4. Voor de beoordeling of is voldaan aan de normeringen en beperkingen, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan onder: Rood=wijzigingen bij wetsvoorstel 33610 Blauw= wijzigingen bij wetsvoorstel 33847 (Novelle) Wet inkomstenbelasting 2001 (Tekst per 1-1-2015) 1 Artikel 3.18. Premies voor beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling

Nadere informatie

P O S I T I O N P A P E R

P O S I T I O N P A P E R Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR Den Haag Postbus 93158 2509 AD Den Haag T +31 (0)70 76 20 220 info@pensioenfederatie.nl www.pensioenfederatie.nl P O S I T I O N P A P E R KvK Haaglanden

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 694 Pensioenregelingen Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Vereniging voor Pensioenrecht 22 januari 2014

Vereniging voor Pensioenrecht 22 januari 2014 Vereniging voor Pensioenrecht 22 januari 2014 mr. Tim Zuiderman Onno F. Blom Advocaten Jurisprudentie 2013 1. Wijziging pensioenregeling HR 8 november 2013, JAR 2013/300 en Gerechtshof Amsterdam 12 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 711 Wijziging van de Pensioen- en Spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Help, pensioenregels (weer) op de schop?! Mr. Marin van Esterik CPL

Help, pensioenregels (weer) op de schop?! Mr. Marin van Esterik CPL Help, pensioenregels (weer) op de schop?! Mr. Marin van Esterik CPL Onderwerpen 1. Pensioen, wat is pensioen? 2. Wijziging Wet op de ondernemingsraden 3. Outsourcing vanuit zorg en overheid OR (opeens)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van pensioen

Fiscale aspecten van pensioen Fiscale aspecten van pensioen Mr. S.P.N. Brouwer FFP Mw. mr. V.M. Hek-Weghorst FB P.P.M. Lavrijssen FB Mw. mr. J. Polman-Jager Eindredactie: Prof.mr. H.M. Rappelle Vijfde drvk Sdu Fiscale & Financièîe

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE. 4 december 2006 DB 2006-396U

Directie Directe Belastingen. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE. 4 december 2006 DB 2006-396U Directie Directe Belastingen Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 4 december 2006 DB 2006-396U Onderwerp Reactie op

Nadere informatie

Samenvatting: pensioen bij reorganisatie of fusie in de zorg

Samenvatting: pensioen bij reorganisatie of fusie in de zorg LOMOZ 24 juni 2015 1 Samenvatting: pensioen bij reorganisatie of fusie in de zorg De OR in de zorg heeft pensioen rechten: Vaak indirect: (pensioen)gevolgen van reorganisatie (art. 25 lid 1 WOR) Soms direct:

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Uitfasering pensioen in eigen beheer Uitfasering pensioen in eigen beheer Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingediend. De mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen

Nadere informatie

Deze memorie van antwoord wordt mede aangeboden namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze memorie van antwoord wordt mede aangeboden namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 33 672 Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Memorie van Antwoord Inleiding Het kabinet heeft met belangstelling kennisgenomen van de vragen en opmerkingen

Nadere informatie

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch.

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch. CONCEPT Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 2001 8 2500 EA DEN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

1. In het opschrift wordt aan pensioengerechtigden bij pensioeningang vervangen door: voorafgaand aan de pensioeningang.

1. In het opschrift wordt aan pensioengerechtigden bij pensioeningang vervangen door: voorafgaand aan de pensioeningang. 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) Nota van wijziging Het voorstel wordt

Nadere informatie