white paper september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "white paper september 2014"

Transcriptie

1 white paper september 2014 Wat te doen met nabestaandenpensioen na 1 januari 2015

2 Het kabinet kijkt naar de toekomst. De economie trekt aan, er is hier en daar weer budget voor extra investeringen zoals in Defensie en buitenlandse hulp. Het kabinet kwam met de mededeling: Alle bezuinigen zijn gerealiseerd. Vanuit de optiek van de regering mag dat dan zo zijn, de wetgeving is aangenomen, maar in de uitvoering staan we op sommige elementen nog aan het begin. Wederom staat er een pakket maatregelen klaar om per 1 januari a.s. over de pensioenmarkt uit te rollen. In deze white paper wordt ingegaan op de verlagingen van mogelijkheden voor nabestaandenpensioen en de mogelijke oplossingen hiervoor. Het doel van deze white paper is een hulpmiddel te zijn in de komende periode om vanuit werkgeversoptiek de juiste beslissingen te nemen.

3 Versobering is het toverwoord geworden Overheid, werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders worstelen met het toekomstige Nederlandse pensioengebouw: niet te ingewikkeld en vooral betaalbaar. De discussie richt zich vooral op de oudedagsvoorziening. Op zich logisch omdat hier het meeste geld mee gemoeid is. Aandacht voor de afdekking van de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico s sneeuwt een beetje onder. Dit terwijl dat juist de risico s zijn waar niet pas in de toekomst, maar voor de mensen om wie het gaat morgen al het meeste geld mee gemoeid kan zijn. Versobering van de pensioenopbouw bijvoorbeeld betekent wat ons betreft dan ook niet dat een verlaging van het maximale ouderdomspensioen ook automatisch verlaging van de maximale hoogte van nabestaandenpensioen hoeft te betekenen. Overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico s verdienen altijd aparte en extra aandacht. Ons huidige pensioenstelsel heeft al een aantal versoberingen ondergaan in de afgelopen jaren. Voor beslissers over pensioen is het goed om bij dergelijke wetswijzigingen ook scherp te zijn op de vragen en antwoorduitwisselingen tussen de Eerste en Tweede Kamer en de betrokken bewindslieden.met ingang van 1 januari 2014 werd dit al duidelijk met de invoering van de Wet VAP (wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd). De pensioenrichtleeftijd is 67 geworden en de pensioenopbouwpercentages zijn verlaagd. Het nabestaandenen arbeidsongeschiktheidspensioen is ook hier onderbelicht gebleven. Later is een toelichting gegeven op het effect van de aanpassing van de pensioenregels op het nabestaanden en arbeidsongeschiktheidspensioen. Aanvullende besluiten zijn dan nodig. Dit is gelukkig voor de aanpassing van de Wet VAP gebeurd tijdens de parlementaire behandeling en door middel van een besluit hierover van 20 december Dat is (hoewel buitengewoon vervelend) nog niet zo dramatisch nu de werknemer zich daar in ieder geval op kan voorbereiden en op zoek kan gaan naar alternatieven. Het maximum zal niet gaan gelden voor de aanspraken op arbeidsongeschiktheidspensioen. De gevolgen zijn het grootst voor het partneren wezenpensioen. Het overlijdensmoment kun je per definitie niet plannen of daar goed voorbereid naar toe sparen. Aanpassing van de pensioenregelingen aan het nieuwe maximum pensioengevend salaris zal dus grote gevolgen kunnen hebben na overlijden als de pensioenuitvoerders, min of meer gedwongen, de nabestaandenpensioenaanspraken moeten verlagen als gevolg van de aanpassing van het fiscale kader. De staatssecretaris van Financiën gaat in een brief van 23 mei 2014 op verzoek van de Eerste Kamer in op de vraag wat volgens hem de gevolgen zijn voor het partnerpensioen voor de aftopping van het pensioengevend loon op. Inkomen situatie 10 5 NP voor 1/1/2015 tot NP voor 1/1/2015 tot Inmiddels staat er een nieuwe versobering voor de deur. Ook hiervoor geldt dat nabestaandenpensioen het 5e wiel aan de wagen lijkt. Situatie na 1 januari 2015 Gevolgen voor partnerpensioen van aftopping van het pensioengevend loon Met ingang van 1 januari 2015 zullen de maximum opbouwpercentages voor pensioenaanspraken verder dalen. Wat vooral revolutionair is: Het pensioengevend salaris waarvoor een fiscaal gefacilieerd pensioen kan worden opgebouwd met toepassing van de zogenoemde omkeerregel (pensioenaanspraak onbelast, pensioenuitkeringen belast) wordt gemaximeerd op. Voor de opbouw van het ouderdomspensioen voor de categorie medewerkers in de salarisgroepen boven dit nieuwe maximum heeft dit natuurlijk grote gevolgen voor de te bereiken hoogte van het ouderdomspensioen. Inkomen Verlaging NP NP na 1/1/2015 tot Overlÿden

4 Toegankelijkheid risicodekkingen in gevaar Beperking van het fiscale kader wil nog niet zeggen dat de kosten van arbeid dalen. De verlaging van de pensioenregeling kan leiden tot andere beloningselementen die misschien zelfs het zelfde beogen. Deze verschuiving binnen de arbeidsvoorwaarden begint bij het stellen van prioriteiten. Voor veel werkgevers en werknemers zijn dit het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico. Collectieve pensioenregelingen voor werknemers bieden ook minder gezonde of minder valide werknemers toegang tot deze dekkingen zonder het hoeven leveren van medische waarborgen. Als iedere werknemer individueel hiervoor een uitvoerder moet kiezen, kunnen verzekeraars die collectieve toegang niet meer bieden. Voor de individuele zelfstandig ondernemers geldt dit natuurlijk al langer. Voor hen moet een overlijdens- en/of arbeidsongeschiktheidsrisicoproduct beschikbaar zijn wat hun daadwerkelijke risico afdekt tegen de beste prijs. Mening van de staatssecretaris leidt tot risicopartnerpensioenknip De staatsecretaris bevestigt nog eens dat de aftopping geen gevolgen heeft voor de omvang van het al tot 1 januari 2015 opgebouwde partnerpensioen. In de nieuwe wettekst is overgangsrecht opgenomen voor het al opgebouwde partnerpensioen. Niet alleen voor de verlaagde opbouwpercentages, maar ook voor het pensioengevend salaris mag voor de jaren voor 1 januari 2015 uitgegaan worden van respectievelijk de hogere opbouwpercentages en het niet gemaximeerde pensioengevende salaris. Het is ook voor partnerpensioenen op risicobasis toegestaan om een zogenoemde risicopartnerpensioenknip toe te passen. Dat komt er op neer dat de hoogte van het risicopartnerpensioen hetzelfde wordt berekend als een partnerpensioen op opbouwbasis. Uiteraard moeten deze natuurlijk nog wel via risicopremies worden gefinancierd. Ook voor risicopartnerpensioenen mag dus voor de vaststelling van het nabestaandenpensioen dat door de risicopremies gefinancierd wordt voor de jaren tot 1 januari 2015 uitgegaan worden van de hogere opbouwpercentages en ook de loonbestanddelen boven de. Dit is overigens nog wel even een uitdaging voor de administratie. Voor partnerpensioenen op risicobasis wordt eerst de tijdsevenredige partnerpensioenaanspraak tot 1 januari vastgesteld. Daarbovenop komen de nog te bereiken pensioenaanspraken van na die datum met toepassing van de verlaagde opbouwpercentages en het maximum pensioengevend salaris. Hoewel strikt genomen geen wettelijke verplichting om een risicopartnerpensioenknip uit te voeren, zal dat in de verhouding tussen werkgever en werknemer wel degelijk een vereiste zijn om de gevolgen van een wettelijke aanpassing zoveel mogelijk voor de werknemers te beperken en dus de overlijdensdekking zoveel mogelijk op peil te houden. Op peil tot in ieder geval het fiscaal meest optimale. De werkgever zal dan dus het tot stand brengen of in stand houden van de meest optimale dekking financieel en feitelijk moeten faciliteren. Voor de basisregelingen tot biedt elipslife zowel voor bestaande als voor nieuwe klanten de risicopartnerpensioenknip. Voor alle medewerkers verzekeren we het hoge pensioenpercentage over het totale pensioengevende loon tot 1/1/2015. Dit wordt aangevuld met het verlaagde percentage over het gemaximeerde daarna. Aanvullende voorzieningen zelf regelen De staatssecretaris geeft zelf in zijn bericht aan de Eerste Kamer aan dat als de werknemer de beperking van het partnerpensioen bij vooroverlijden ongewenst acht de werknemer hiervoor zelf een voorziening zal moeten treffen. Zoals gezegd is eerst de vraag of de werkgever als goed werkgever, maar eenvoudigweg ook vanwege de eerdere arbeidsvoorwaardelijke afspraken over de hoogte van de nabestaandendekkingen in ieder geval gehouden is om maximale inspanningen te verrichten om voor de werknemers een vergelijkbare overlijdensdekking tot stand te brengen. Bij het volledig zelf moeten regelen van deze dekking bestaat wel het risico dat de kracht van het collectief die toegang tot deze dekkingen biedt verloren gaat. In de basis tekenen zich 3 oplossingsrichtingen af. De netto lijfrente in de derde pijler, een netto pensioenuitkering in de tweede pijler en een netto kapitaalsuitkering in de derde pijler. Netto lijfrente De staatssecretaris noemt als optie om de mogelijkheid van een zogenoemde netto-lijfrente te benutten. Per 1 januari 2015 biedt de nieuwe wetgeving de mogelijkheid om een zogenoemde netto-lijfrente af te sluiten. Deze netto-lijfrente levert geen premieaftrek op, maar is wel vrijgesteld als bezitting bij de vaststelling van het uit sparen en beleggen in box 3. Nu zouden overlijdensrisicodekkingen in zijn algemeenheid al niet veel waarde hebben, maar het is vooral van belang na overlijden omdat dan ook de waarde

5 van de aanspraak op de nabestaandenuitkering (zeg maar het stamrecht) wel waarde heeft en ook dan niet meetelt voor de nabestaande. Als de werkgever aan de werknemers een vergoeding geeft (bijvoorbeeld uit het budget dat vrijvalt door de versobering van de pensioenaanspraken) om een netto-lijfrente af te sluiten dan is die vergoeding onderhevig aan loonheffingen. Als de werkgever een vergoeding geeft dan zal de werkgever overigens een vergelijkbaar loonbedrag moeten geven aan werknemers die geen netto-lijfrente verzekeren. De werknemers moeten zelf de premie voor de netto-lijfrente verschuldigd zijn aan de verzekeraar of bank, maar de werkgever mag de premies wel bij de werknemers incasseren en namens de werknemers afdragen aan de uitvoerder van de netto-lijfrente. De staatssecretaris merkt nog op dat een eigen individuele voorziening wel er toe kan leiden dat de werknemers een medische keuring moeten ondergaan. Bij nabestaandenpensioenregelingen is dit niet het geval omdat de Wet op de medische keuringen dit niet toestaat. Medische waarborgen zijn op zich ook wel logisch, omdat de verzekeraar anders geconfronteerd kan worden met alleen de ongezonde werknemers die deze dekking zouden willen hebben(antiselectie). Hoe jammer ook voor de betrokken werknemers is dat natuurlijk onverantwoord tegenover alle andere verzekerden van de betreffende levensverzekeraar. Hoe groter de groep deelnemers in een verzekering, des te eerder verzekeraars in staat zullen zijn om de gevraagde medische waarborgen te verzachten of achterwege te laten. In dat opzicht is het eigenlijk ook wel jammer dat een werkgever deelname aan zo n netto-lijfrenteproduct niet kan verplichten. Op het eerste gezicht is dat logisch omdat een werknemer toch niet gedwongen zou kunnen worden om uit het nettoloon een nabestaandenvoorziening te treffen, maar zeker als de werkgever dit nadeel heeft gecompenseerd door een hoger brutoloon lijkt er toch niets op tegen dat de werkgever deelname verplicht stelt. Dit kan dan leiden tot goedkopere oplossingen met een toegang voor alle werknemers. Wellicht moet de staatssecretaris daar toch nog eens goed over nadenken. Een andere mogelijkheid om de echte antiselectie er uit te halen, zou bijvoorbeeld zijn dat de verzekeraar de dekking verleent voor alle medewerkers met een pensioengevend salaris van meer dan meteen bij aanvang van het dienstverband en dat de medewerkers dan in de gelegenheid zijn om als ze daar geen prijs op stellen zich weer af te melden. verplichte herverzekering van die risico s moeten afsluiten. Kruissubsidiering vanuit het overige pensioenkapitaal is verboden. Vanwege het van toepassing zijn van de Pensioenwet zullen Banken of beleggingsinstellingen het tweede pijler product niet kunnen gaan uitvoeren. Netto kapitaaluitkering in de derde pijler Er gaan steeds meer stemmen op in de pensioenadviesmarkt om de levenslange of tijdelijke periodieke uitkering te verlaten. Daarvoor komt dan een kapitaalsuitkering voor in de plaats. De bestemming van dit kapitaal is uiteraard veel breder. Er kan een hypotheek worden afgelost, studie van de kinderen worden bekostigd of uiteindelijk toch een uitkering. Deze wordt dan gewoon ingekocht bij een verzekeraar. Dit kapitaal is uiteraard niet vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing in box 3 bij de nabestaande. Inkomen Inkomen Oplossing met periodieke uitkeringen x juur Netto uitkering 2e of 3e pijler NP na 1/1/2015 tot Oplossing met een bedrag ineens Netto kapital 3e pijler NP na 1/1/2015 tot Netto pensioenuitkering in de tweede pijler Inmiddels is er een tweede pijler netto-pensioenvariant. Daarbij zullen wel aanvullende eisen gaan gelden. Zo zal een pensioenfonds die een netto nabestaandenlijfrente aanbiedt een Overlÿden

6 elipslife biedt de bovengenoemde oplossingsrichtingen, toegespitst op de overlijdensdekkingen aan. Premiebetaling: De premiebetaling vindt plaats uit het nettoloon van de medewerkers. Als de werkgever de premies betaald dan is de waarde van de aanspraak uit de overlijdensdekking onderdeel van het belastbaar loon. Praktisch komt dat er op neer dat de individuele premie tot het loon gerekend wordt en daarover loonheffing wordt ingehouden. De werkgever zou dit kunnen compenseren door het belastbaar loon te verhogen. Op de polis zelf staat vermeld dat de verschuldigdheid van de premies bij de werknemers ligt. Samenvatting Per 1 januari aanstaande wordt de volgende versobering doorgevoerd in ons pensioenstelsel. De vraag is natuurlijk of dit de laatste keer is. Weer blijkt dat we ons moeten wapenen tegen het risico van overlijden. Dit kan direct gevolgen hebben voor de nabestaanden, terwijl er gespaard kan worden voor de gevolgen voor het ouderdomspensioen. Er is nog een paar maanden de tijd om als werkgever en werknemers adequate oplossingen te zoeken. Dit kan als periodieke uitkering of als kapitaalsuitkering. Er zijn uiteraard meerdere keuzes, waaronder de fiscale behandeling. Het is van belang om dit tijdig te regelen aangezien 1 januari 2015 alles geregeld moet zijn om een hiaat in de dekking te voorkomen. Als u de oplossingen van elipslife daarbij wil betrekken, kunt u contact opnemen met uw pensioenadviseur of kijk op Vaststelling hoogte overlijdensdekking: Verschillende keuzes zijn mogelijk, van exacte kopiëring van de het verlies aan NP per 1 jan 2015 tot vaststelling op basis van de afspraken tussen werkgever en de doelgroep. Keuze voor een fiscale pijler: Aandachtspunt is in pijler 3 dat de nabestaandendekking ook naar de erfgenamen mag gaan. Bij pensioen in pijler 2 is een restbegunstiging aan de erfgenamen fiscaal niet toegestaan (maximaal tot leeftijd 30 kinderen), behoudens uitzonderlijke gevallen. De Pensioenwet gaat er vanuit dat een nabestaandenpensioen alleen aan de partner zelf of een wees toekomt en niet aan andere verdere erfgenamen. Auteurs Stefan Duran Branch Head Benelux Marco Rijsdijk Legal & Compliance Officer elipslife Startbaan 8 NL-1185 XR Amstelveen T

78 De Pensioenwereld in 2015

78 De Pensioenwereld in 2015 08 78 De Pensioenwereld in 2015 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 79 Aftopping van het pensioengevend inkomen op 100.000 alternatieven? Auteurs: Anja de Jong en Marlies Kastelein In dit artikel worden

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en JA ARGANG 9 NUMMER 3 MEI 2012 INHOUD 1 De OR en het pensioen 2 aandachtspunten OR-rechten cao communicatie 2 Actuele stand van pensioenzaken 4 pensioenakkoord pensioenleeftijd dekkingsgraad garanties 3

Nadere informatie

Whitepaper over wijziging van de collectieve pensioenregeling. Mr. Frédérique Hoppers CPL

Whitepaper over wijziging van de collectieve pensioenregeling. Mr. Frédérique Hoppers CPL Whitepaper over wijziging van de collectieve pensioenregeling Mr. Frédérique Hoppers CPL DISCLAIMER Deze whitepaper is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Nadere informatie

27 januari 2014. Pensioen Flash

27 januari 2014. Pensioen Flash 27 januari 2014 Pensioen Flash Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 / Bas Dieleman Introductie Zoals

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Paul P.J.C. van Dongen AB

Paul P.J.C. van Dongen AB Met dank aan: In verband met wettelijke aanpassingen moet de pensioen- overeenkomst worden aangepast. Het is dan ook van belang dat u nu een analyse laat maken van uw persoonlijke situatie en dat u keuzes

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

5. Houdbaar pensioen voor onze kinderen

5. Houdbaar pensioen voor onze kinderen 5. Houdbaar pensioen voor onze kinderen Bijna iedereen is het erover eens dat wij in Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld hebben. In het buitenland worden de goede aspecten van ons stelsel herkend,

Nadere informatie

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 6.1 6.2 soorten 6.3 stelsels 6.4 uitvoerder 6.5 Opbouwfase 6.6 Uitkeringsfase 6.7 Bijzondere onderwerpen 6.8 en echtscheiding 6.9 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Collectieve overlijdensrisicoverzekering: de moderne nabestaandendekking

Collectieve overlijdensrisicoverzekering: de moderne nabestaandendekking Collectieve overlijdensrisicoverzekering: de moderne nabestaandendekking Sinds 1 januari 2015 kan geen pensioen meer worden opgebouwd over het loon boven de 100.000. Ook het box 1-inkomen waarover de lijfrentepremieaftrek

Nadere informatie

Achtergrondinfo over de wet VPL. De gewijzigde regeling. Vragen en antwoorden. Magazine I 2006 I Nr. 3. In dit nummer onder meer:

Achtergrondinfo over de wet VPL. De gewijzigde regeling. Vragen en antwoorden. Magazine I 2006 I Nr. 3. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2006 I Nr. 3 In dit nummer onder meer: Achtergrondinfo over de wet VPL De gewijzigde regeling Vragen en antwoorden Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e periodiek 2015, jaargang 4

Nieuwsbrief 2 e periodiek 2015, jaargang 4 In deze nieuwsbrief: Garantie in pensioen of risicovol rendement Meer keuzevrijheid pensioen Wet Pensioencommunicatie en pensioenplanning OR krijgt meer instemmingsrecht Knelpunten waardeoverdracht Aandacht

Nadere informatie

A.7.3.3 Oudedagsvoorzieningen voor de Zelfstandig Ondememer

A.7.3.3 Oudedagsvoorzieningen voor de Zelfstandig Ondememer A.7.3.3 Oudedagsvoorzieningen voor de Zelfstandig Ondememer drs. J.A.L. Borremans en drs. R. van Wijk-Van der Schoot* 1 Inleiding In dit hoofdstuk staan we stil bij de oudedagsvoorzieningen voor de zelfstandig

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie