Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer"

Transcriptie

1 Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 nemen alle werknemers van de werkgever, die op 31 december 2015 deelnemer zijn in het fonds, deel in de nieuwe pensioenregeling van de werkgever, die elders is ondergebracht. De werkgever heeft dan ook met ingang van 1 januari 2016 de uitvoeringsovereenkomst met Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland beëindigd. Per 31 december 2015 eindigt daarom de verwerving van pensioenaanspraken voor deze deelnemers. Voor deze deelnemers worden er conform artikel 18 pensioenaanspraken op premievrij pensioen vastgesteld per 31 december Met ingang van 1 januari 2016 is Sanoma pensioenregeling A een gesloten regeling en vindt er geen nieuwe opbouw meer plaats, behoudens premievrijgestelde pensioenaanspraken van de op 31 december 2015 zijnde arbeidsongeschikte deelnemers, alsmede de toekomstige arbeidsongeschiktheidspensioenen die uitgekeerd worden aan de op 31 december 2015 zieke deelnemers, voor wie na twee jaar van ziekte op uiterlijk 31 december 2017, een uitkering ingevolge de WIA aanvangt en de reeds toegekende pensioenaanspraken van de op 31 december 2014 vastgestelde groep deelnemers, die op dat moment 60 jaar of ouder zijn. Vanaf 1 januari 2016 zijn alle deelnemers gewezen deelnemers. De tot 31 december 2015 opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten wijzigen niet, behoudens enige toeslagverlening dan wel korting. Dit Addendum treedt in werking met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari De hierna volgende bepalingen worden gewijzigd. De wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2016, met uitzondering van de wijziging in artikel 12 (vrijwillige inkoop pensioentekort) en artikel 26 (pensioeningangsdatum), welke wijzigingen gelden met ingang van 1 januari Artikel 1. Begripsomschrijvingen Gewijzigd wordt: d. deelnemer: deze definitie is met ingang van 1 januari 2016 niet meer van toepassing e. deelnemersjaren: de definitie wijzigt als volgt: Als deelnemersjaren worden beschouwd de jaren, gelegen tussen tijd van opneming in deze pensioenregeling voor ouderdomspensioen en 31 december 2015, dan wel indien eerder de standaard pensioendatum. i. Gewezen deelnemer: in de definitie toevoegen en de op 31 december 2015 in dienst zijnde werknemer, waarvan vanwege het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst door de werkgever het verwerven van pensioenaanspraken op grond van dit reglement per 31 december 2015 is beëindigd. Ook deze werknemers hebben een pensioenaanspraak behouden jegens het fonds. t. standaard pensioendatum: de definitie wordt als volgt gewijzigd voor de pensioenaanspraken verworven tot en met 31 december 2014 is de standaard pensioendatum de eerste van de maand waarin de gewezen deelnemer 65 jaar wordt. Voor de pensioenaanspraken verworven in 2015 is de standaard pensioendatum de eerste van de maand waarin de gewezen deelnemer 67 jaar wordt. v. uitvoeringsovereenkomst: in de definitie toevoegen de door de werkgever opgezegde overeenkomst Artikel 3. Deelnemerschap Lid 3 wijzigt als volgt en dit geldt vanaf 1 januari 2016: Het deelnemerschap eindigt door beëindiging van de dienstbetrekking, maar uiterlijk op 31 december 2015 of op een eerdere pensioeningangsdatum, tenzij op basis van deze pensioenregeling nog pensioenaanspraken worden verworven. Artikel 4. Pensioenaanspraken In lid 1 wordt in de opsomming het tijdelijk partnerpensioen verwijderd. Artikel 5. Algemene begrenzing van verwerving van pensioenaanspraken Artikel 6. Pensioengrondslag 1

2 Pagina 2 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer Artikel 8. Levenslang partnerpensioen In lid 2 wordt het volgende verwijderd: "Voor de tijdens deelnemerschap overleden deelnemer is dit het ouderdomspensioen, waarop deze bij deelneming tot de standaard pensioendatum volgens de laatstelijk vastgestelde pensioengrondslag en opbouwpensioengrondslag aanspraak zou hebben verkregen Lid 3 is met ingang van 1 januari 2016 komen te vervallen. Artikel 9. Tijdelijk partnerpensioen bij overlijden voor de pensioeningangsdatum Artikel 10. Wezenpensioen Lid 3 wordt als volgt gewijzigd: Over de diensttijd vanaf 1 januari tot en met 31 december 2015 bedraagt elk wezenpensioen 20% van het jaarlijkse levenslange partnerpensioen. In lid 4 wordt het volgende verwijderd: "en vermeerderd met 20% van het volgens dit addendum vastgestelde tijdelijke partnerpensioen" Artikel 11 Deeltijdarbeid Artikel 12 Vrijwillige inkoop pensioentekort Dit artikel is met ingang van 1 januari 2017 niet meer van toepassing. Artikel 13 (Vrijwillige) voortzetting tijdens onbetaald verlof en levensloopverlof Artikel 14 Toeslagen op pensioenen Aan de opsomming in lid 1 wordt het volgende toegevoegd: e. de nog niet ingegane premievrije pensioenen vastgesteld per 31 december 2015 van de deelnemers in dienst bij de werkgever. Artikel 15 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Aan lid 1 wordt aan het einde van de eerste zin de volgende tekst toegevoegd: Indien en voor zover de uitkering ingevolge WIA is ingegaan op uiterlijk 31 december Deelnemers die voor 1 januari 2016 ziek zijn geworden en voor wie na twee jaren arbeidsongeschiktheid een uitkering ingevolge de WIA aanvangt, wordt met inachtneming van de betreffende voorwaarden ingevolge de WIA en dit artikel gehele of gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling verleend onder de pensioenregeling die vanaf 1 januari 2016 door de werkgever is ondergebracht bij Pensioenfonds PGB. In lid 7 wordt het volgende gewijzigd: met dien verstande dat: a. bij het recht op voortzetting van de betaling van de vrijgestelde premiebedragen deze premies voor rekening van Pensioenfonds PGB zijn; b. de omvang van de premievrijstelling vaststaat op de datum waarop de periode van premievrijstelling ingaat met inachtneming van de voorwaarden van Pensioenfonds PGB, met dien verstande dat indien en zodra de mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt tijdens deze periode, de mate van premievrije voortzetting van de verzekeringen dienovereenkomstig wijzigt; c. een eventueel overeengekomen indexatie van de opgebouwde aanspraken plaatsvindt volgens een gebruikelijke, fiscaal aanvaardbare, loon- of prijsindex; d. bij een latere verlaging van de mate van arbeidsongeschiktheid deze bepaling alleen geldt voor de in samenhang daarmee te verlagen opbouw van pensioenaanspraken met de bijbehorende premievrijstelling. 2

3 Pagina 3 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer Artikel 16 WIA-excedentpensioen Lid 10 wordt als volgt gewijzigd: De aanspraak op WIA excedentpensioen is op risicobasis verzekerd tot de standaard pensioendatum doch uiterlijk tot 31 december 2015, met uitzondering voor de op 31 december 2015 zieke deelnemers, voor wie een uitlooprisicodekking geldt van maximaal 2 jaar tot en met 31 december Artikel 18. Einde van de dienstbetrekking anders dan door overlijden of pensionering Artikel 19 Waardeoverdracht In lid 1 wordt het volgende verwijderd: Het bepaalde in voorgaande allinea is op overeenkomstige wijze van toepassing op een werknemer die deelnemer wordt in deze pensioenregeling. De inkomende waarde zal, volgens de verhoudingen van dit reglement, worden gebruikt voor de verwerving van extra pensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Artikel 20. Uitruil van levenslang ouderdomspensioen na einde van de dienstbetrekking Artikel 21. Uitruil van prepensioen op de pensioeningangsdatum Artikel 24. Werknemerspremie Artikel 26. Pensioeningangsdatum Lid 4 wijzigt met ingang van 1 januari 2017 als volgt: De gewezen deelnemer heeft de mogelijkheid om later met pensioen te gaan, zonder dat deze doorwerkt in een tegenwoordige dienstbetrekking al dan niet bij een andere werkgever dan omschreven in het artikel Begripsomschrijvingen onder Werkgever. Indien de gewezen deelnemer later met pensioen gaat, moet de gewezen deelnemer dit minimaal zes weken voor de standaard pensioendatum schriftelijk aan het fonds melden. Lid 5 is met ingang van 1 januari 2016 komen te vervallen. Lid 6 is met ingang van 1 januari 2016 komen te vervallen. Lid 7 wordt 5. Lid 8 wordt lid 6. Lid 9 wordt lid 7 en wijzigt als volgt: Eerder met pensioen gaan is uitsluitend toegestaan indien de gewezen deelnemer dit zes weken voor de beoogde pensioeningangsdatum schriftelijk meldt aan het fonds. Indien de gewezen deelnemer op de beoogde pensioeningangsdatum tenminste 5 jaar jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dient de gewezen deelnemer een verklaring te ondertekenen en af te geven dat hij gestopt is met werken en niet in de toekomst zal gaan werken. 3

4 Pagina 4 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer Het pensioen mag na ingang niet lager zijn dan het in artikel 66 van de Pensioenwet bedoelde bedrag. Lid 10 wordt lid 8 en wijzigt als volgt: Later met pensioen gaan is uitsluitend toegestaan indien de gewezen deelnemer dit zes weken voor de standaard pensioendatum schriftelijk meldt aan het fonds. Artikel 27. Deeltijdpensioen Lid 1 wijzigt als volgt: De gewezen deelnemer heeft de mogelijkheid om, met inachtneming van de dan geldende fiscale grenzen, gedeeltelijk met pensioen te gaan. Lid 4 wijzigt als volgt: Deeltijdpensioen is toegestaan als de gewezen deelnemer dit minimaal zes weken voor de beoogde pensioendatum schriftelijk meldt aan het fonds. Indien de gewezen deelnemer op de beoogde pensioeningangsdatum tenminste 5 jaar jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dient de gewezen deelnemer een verklaring te ondertekenen en af te geven dat hij voor een aan te geven gedeelte gestopt is met werken en niet in de toekomst zal gaan werken, en dat hij voor dat aantal uren pensioen wenst op te nemen. Lid 5 is met ingang van 1 januari 2016 komen te vervallen. Lid 6 wordt lid 5, lid 7 wordt lid 6. Artikel 32. Medische waarborgen Artikel 33. Korting van pensioenaanspraken en rechten Lid 1 tot en met 3 zijn met ingang van 1 januari 2016 komen te vervallen. Lid 4 wijzigt als volgt en wordt lid 1: Indien ten gevolge van enige omstandigheid het financieel evenwicht in het fonds zou worden verbroken, zal getracht worden het verbroken financieel evenwicht te herstellen, zonder de reeds ingegane pensioenen en de reeds gefinancierde pensioenaanspraken aan te tasten. Mocht zulks niet mogelijk zijn, dan kan het fonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten verminderen indien: - het fonds gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 131 van de Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen of de bij of krachtens artikel 132 van de Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen; - het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan artikel 131 of artikel 132 van de Pensioenwet zonder dat de belangen van gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad; en - alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet in het herstelplan, bedoeld in artikel 138 of artikel 139 van de Pensioenwet. Lid 5 wijzigt als volgt en wordt lid 2: Het fonds informeert de gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de aangesloten onderneming schriftelijk over het besluit tot vermindering als bedoeld in lid 4. Lid 6 wijzigt als volgt en wordt lid 3: De vermindering, bedoeld in lid 4, kan op zijn vroegst een maand nadat de gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, aangesloten onderneming en toezichthouder hierover geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd. Lid 4 wordt toegevoegd: In het geval als bedoeld in het vierde lid kan, indien in de volgende jaren het vermogen van het fonds dat toelaat, het bestuur besluiten de bedoelde korting (zo spoedig mogelijk) door middel van inhaaltoeslagen geheel of ten dele ongedaan te maken. Het bestuur stelt hiervoor beleid vast met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens artikel 137 van de Pensioenwet. 4

5 Pagina 5 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer Artikel 34. Informatieverstrekking Dit artikel wijzigt als volgt: 1. Het fonds verstrekt de gewezen deelnemer bij het einde van het deelnemerschap en vervolgens eens per vijf jaar een overzicht dat voldoet aan het bepaalde bij en krachtens artikel 39 en 40 van de Pensioenwet. Op de website is nader uitgewerkt welke informatie de gewezen deelnemer ontvangt. 2. Het fonds administreert de deelnemingsjaren als bedoeld in artikel 10ab van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 van de deelnemers. Indien de gewezen deelnemer hierom verzoekt, verstrekt het fonds binnen drie maanden een opgave van - de perioden waarin de geadministreerde deelnemingsjaren zijn opgebouwd; - de deeltijdfactor per geadministreerd deelnemingsjaar; en - alle schriftelijke bescheiden die de perioden, voorafgaand aan een voor 1 januari 2005 gedane waardeoverdracht naar het fonds, kunnen staven die als deelnemingsjaren kunnen worden aangemerkt. Het fonds kan aan de deelnemer of gewezen deelnemer een vergoeding vragen van de aan de opgave verbonden kosten. 3. Het fonds verstrekt de gewezen deelnemer, de gewezen partner en de pensioengerechtigde op verzoek de informatie als bedoeld in artikel 46 van de Pensioenwet. Op de website is nader uitgewerkt welke informatie deze pensioen- of aanspraakgerechtigde kan ontvangen. Het fonds kan een vergoeding vragen van de aan de opgave verbonden kosten, voor zover dit bij en krachtens de Pensioenwet is toegestaan. 4. Het fonds verstrekt degene die gewezen partner wordt als bedoeld in artikel 17 lid 6 bij verwerving van de aanspraak op bijzonder partnerpensioen en vervolgens eens in de vijf jaar een overzicht dat voldoet aan het bepaalde bij en krachtens artikel 41 en 42 van de Pensioenwet. Op de website is nader uitgewerkt welke informatie de gewezen partner ontvangt. 5. Het fonds verstrekt degene die pensioengerechtigde wordt bij ingang van het pensioen en vervolgens jaarlijks een overzicht dat voldoet aan het bepaalde bij en krachtens artikel 43 en 44 van de Pensioenwet. Op de website is nader uitgewerkt welke informatie de pensioengerechtigde ontvangt. 6. Het fonds verstrekt een gewezen deelnemer, pensioengerechtigde of ex-partner die aanspraak heeft op bijzonder partnerpensioen binnen drie maanden na wijziging van het toeslagbeleid informatie over die wijziging. 7. Het fonds verstrekt de informatie als bedoeld in dit artikel met inachtneming van de regels die daartoe bij en krachtens de Pensioenwet zijn gesteld. 8. Het fonds verstrekt de informatie als omschreven in de bovenstaande leden schriftelijk, tenzij de deelnemer of gewezen deelnemer, pensioengerechtigde of gewezen partner instemt met elektronische verstrekking. 9. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan het fonds de informatie als bedoeld in de leden 2 en 3 elektronisch verstrekken indien de verworven pensioenopbouw van de gewezen deelnemer minder bedraagt dan het bedrag als bedoeld in artikel 29 tenzij de gewezen deelnemer hiertegen bezwaar maakt. Indien het adres voor elektronische verstrekking onjuist blijkt te zijn, wordt de informatie schriftelijk verstrekt. Artikel 37 Datum inwerkingtreding Dit artikel wijzigt als volgt: Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2004 en is laatstelijk gewijzigd op de hieronder vermelde datum van dit Addendum. Artikel 39 Addendum 2 Dit artikel wordt toegevoegd en luidt als volgt: 5

6 Pagina 6 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer Dit Addendum 2 maakt integraal en onverbrekelijk deel uit van het Pensioenreglement Sanoma Pensioenregeling A met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016, tenzij anders hierin vermeld. Dit Addendum 2 kan worden aangehaald als Addendum 2. In geval van tegenstrijdigheden prevaleert Addendum 2 boven addendum 1. Artikel 40 Wijzigingen in het reglement als gevolg van voorgaande artikelen Dit artikel wordt toegevoegd en luidt als volgt: In Bijlage A bij dit Addendum wordt gevoegd de integrale versie van het reglement per 1 Januari Bijlage: Percentages en bedragen De in deze bijlage benoemde bedragen en factoren zijn niet meer toepassing. De van toepassing zijnde staan op de website van het fonds: Hoofddorp, 22 maart 2017 de vice-voorzitter de secretaris 6

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Aanvullend reglement

Aanvullend reglement Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) 2019 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Pensioenopbouw boven de Salarisgrens

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Aanvullend pensioenreglement "Excedent middelloon "

Aanvullend pensioenreglement Excedent middelloon Aanvullend pensioenreglement "Excedent middelloon " STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG voor de werknemers geboren op of na 1 januari 1950 ORSIMA April 2018 1 Voorwoord

Nadere informatie

Aanvullend reglement

Aanvullend reglement Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (laag) 2018 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (laag) voor het personeel van gevestigd te Pensioenopbouw boven de Salarisgrens

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling

Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden op of na 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V.

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Fondsreglement Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2.

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Pensioenreglement excedentregeling 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Prepensioenspaarreglement. Stichting Pensioenfonds SABIC

Prepensioenspaarreglement. Stichting Pensioenfonds SABIC Prepensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds SABIC Uitgave 1 januari 2018 Inhoud Pag. Omschrijving 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen 3 Artikel 2 - Deelnemers PPS-regeling 4 Artikel 3 - Inhoud PPS-regeling

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. DEELNEMERS... 4 Artikel 2. AANSPRAKEN... 4 Artikel 3. INGANG EN DUUR...

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ford Nederland Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds Ford Nederland Pensioenreglement Bijlage B Overzicht maximum pensioengevend salaris, grenssalaris, franchise en maximum uitkeringsloon WIA: Datum Maximum pensioengevend salaris Grenssalaris Franchise Maximum uitkeringsloon WIA 1 januari

Nadere informatie

Prepensioenspaarreglement. Stichting Pensioenfonds SABIC

Prepensioenspaarreglement. Stichting Pensioenfonds SABIC Prepensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds SABIC Uitgave 1 januari 2017 Inhoud Pag. Omschrijving 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen 3 Artikel 2 - Deelnemers PPS-regeling 4 Artikel 3 - Inhoud PPS-regeling

Nadere informatie

Prepensioenspaarreglement. Stichting Pensioenfonds SABIC

Prepensioenspaarreglement. Stichting Pensioenfonds SABIC Prepensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds SABIC Uitgave 1 januari 2019 INHOUDSOPGAVE Begripsbepalingen... 3 Deelnemers PPS-regeling... 4 Inhoud PPS-regeling... 5 Uitvoering PPS-regeling... 6 PPS-inkomensgrondslag...

Nadere informatie

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2017 Inhoud ARTIKEL 1 Vrijwillige individuele Anw-pensioenregeling... 3 ARTIKEL 2 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 3 Aanvang en einde van de dekking...

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Prepensioenspaarreglement. Stichting Pensioenfonds SABIC

Prepensioenspaarreglement. Stichting Pensioenfonds SABIC Prepensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds SABIC Uitgave 1 januari 2016 Inhoud Pag. Omschrijving 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen 3 Artikel 2 - Deelnemers PPS-regeling 4 Artikel 3 - Inhoud PPS-regeling

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. DEELNEMERS... 4 Artikel 2. AANSPRAKEN... 4 Artikel 3. INGANG EN DUUR...

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. Voor voetbaloefenmeesters

Pensioenovereenkomst. Voor voetbaloefenmeesters Voor voetbaloefenmeesters Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling 2 Artikel 3. Deelnemerschap 3 Artikel 4. Pensioenaanspraken 3

Nadere informatie

Prepensioenspaarreglement

Prepensioenspaarreglement Prepensioenspaarreglement Stichting Pensioenfonds SABIC Uitgave 1 september 2015 Inhoud Pag. Omschrijving 2 Artikel 1 - Begripsbepalingen 3 Artikel 2 - Deelnemers PPS-regeling 4 Artikel 3 - Inhoud PPS-regeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Rexel Nederland Regeling

Inhoudsopgave. Rexel Nederland Regeling Rexel Nederland Regeling 2014 Stichting Pensioenfonds Sagittarius Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Fondsreglement van de Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy. Middelloonregeling

Fondsreglement van de Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy. Middelloonregeling Fondsreglement van de Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy Middelloonregeling Geldend vanaf 1 januari 2015 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2. Statuten en fondsreglement... 2

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Pensioenreglement 2004

Pensioenreglement 2004 (voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 en deelnemer geworden vóór 1 januari 2006) (versie: 1 januari 2013) INDEX Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Deelnemerschap 6 Artikel 3 - Aanspraken op Pensioen

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

VPL Reglement. 1 februari 2016 Pagina 1 van 7

VPL Reglement. 1 februari 2016 Pagina 1 van 7 VPL Reglement 1 februari 2016 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave BEGRIPPENLIJST... 3 Artikel 1. Deelnemerschap... 5 Artikel 2. Additioneel ouderdomspensioen... 5 Artikel 3. Inkoop... 6 Artikel 4. Beëindiging

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Inhoud Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Beschikbare premie en werknemersbijdrage pensioenpremie... 2 Artikel 3 Algemene verplichtingen van partijen...

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 jan 2017 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 jan 2017 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 jan 2017 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers... 4 Artikel

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers

NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers van AEGON Levensverzekering NV. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen Bijlagen Artikel 9. Levenslang partnerpensioen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014

Pensioenreglement 2014 (versie: 1 januari 2014) INDEX Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Deelnemerschap 6 Artikel 3 - Aanspraken op Pensioen 7 Artikel 4 - Deelnemersjaren 8 Artikel 5 - Pensioenfranchise 9 Artikel 6 - Pensioengrondslag

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 Januari 2018 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

en Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.

en Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V. Versie 2017 tussen en Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V. Versie 2017 Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon : 0570-682116 Fax : 0570-682019 Email : info@sptdv.nl Internet : www.sptdv.nl

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen Pensioenreglement van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen Bijlage percentages en bedragen Bijlagen Artikel 22. Kosten van

Nadere informatie

Overgangsregeling VPL PME

Overgangsregeling VPL PME Overgangsregeling VPL PME OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN IN DE PERIODE 1950 TOT EN MET 1972 Voor werknemers geboren in of na 1950 en die deelnemer zijn in de Verplichte pensioenregeling van

Nadere informatie

Reglement Nettopensioenregeling. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland

Reglement Nettopensioenregeling. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Reglement Nettopensioenregeling Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 januari 2018 INHOUDSOPGAVE Reglement Nettopensioenregeling Pensioenfonds DSM Nederland Pagina Artikel 1 Bepalingen Basisregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II

PENSIOENREGLEMENT II PENSIOENREGLEMENT II ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in de statuten, pensioenreglement I en het uitvoeringsreglement zijn ook van toepassing in dit pensioenreglement.

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV

Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Pensioenreglement 2015.3 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Vastgesteld door het bestuur op 2 september 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding..3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...4 Artikel 2 Deelnemerschap...7

Nadere informatie

O V E R G A N G S B E P A L I N G E N P E N S I O E N R E G L E M E N T Regulier. Versie 1.0 STICHTING PENSIOENFONDS SNS REAAL

O V E R G A N G S B E P A L I N G E N P E N S I O E N R E G L E M E N T Regulier. Versie 1.0 STICHTING PENSIOENFONDS SNS REAAL O V E R G A N G S B E P A L I N G E N P E N S I O E N R E G L E M E N T 2014 Regulier Versie 1.0 STICHTING PENSIOENFONDS SNS REAAL Uitsluitend van toepassing op deelnemers die op 31 december 2013 onder

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Overgangsregeling VPL

Aanvullend reglement. Overgangsregeling VPL Aanvullend reglement Overgangsregeling VPL Inhoudsopgave Overgangsregeling voor deelnemers geboren in de periode 1950 tot en met 1972 3 1. Definities en toelichtingen 3 1.1 Deelnemers 3 1.2 Uitttredingsrichtdatum

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds SABIC

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds SABIC Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds SABIC Uitgave 1 juli 2017 Beschrijving Pag. HOOFDSTUK 1 AGLEMEEN Artikel 1 Definities 2 Artikel 1a Wijzigingen in AOW-wetgeving 6 Artikel 2 Aanvang en einde deelnemerschap

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging Overgangsbepaling kan vervallen. Deze doelgroep kan niet meer voorkomen.

Voorstel tot wijziging Overgangsbepaling kan vervallen. Deze doelgroep kan niet meer voorkomen. Wijzigingen Hoofdstuk 17 Tekstuele wijzigingen algemeen Artikel 17.7.9 overgangsbepaling B Overgangsbepaling B bij artikel 17.7.9 Recht op compensatie voor degene die vóór 1 juli 1996 met dezelfde persoon

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun December 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 7 Artikel 3 Informatieverstrekking... 8 Artikel

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS HAGEMEYER REGELING 2018

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS HAGEMEYER REGELING 2018 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS HAGEMEYER REGELING 2018 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV. Inhoud

INHOUDSOPGAVE. Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV. Inhoud INHOUDSOPGAVE Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Artikel 2 Werkingssfeer... 4 Artikel 3 Uitvoering pensioenregeling... 4 Artikel 4 Pensioengevend

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015

Pensioenreglement 2015 (versie: 29 december 2014) INDEX Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Deelnemerschap 7 Artikel 3 - Aanspraken op Pensioen 8 Artikel 4 - Deelnemersjaren 9 Artikel 5 - Pensioenfranchise en maximale Pensioengevend

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Fondsreglement van Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland te Haarlem Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling 2 Artikel 3. Deelnemerschap

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland, gevestigd te Dongen, hierna te noemen het fonds en de dochterondernemingen van Ardagh Group Netherlands B.V., gevestigd te Dongen, te weten:

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS REXEL NEDERLAND REGELING 2018

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS REXEL NEDERLAND REGELING 2018 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS REXEL NEDERLAND REGELING 2018 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

PENSIOENSPAARREGLEMENT

PENSIOENSPAARREGLEMENT PENSIOENSPAARREGLEMENT Pensioenfonds TNO PREMIEOVEREENKOMST Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 2 2. Aanvang en einde deelneming 2 3. Aanspraken en informatieverstrekking 2 4. Financiering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 16.0 - Tekst van 21 december 2015 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 1 januari 2019 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2 DEELNEMERSCHAP... 7 ARTIKEL 3 INFORMATIEVERSTREKKING... 8 ARTIKEL

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND

PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Strekking van dit pensioenreglement 3 Artikel 3. Karakter van de pensioenregeling

Nadere informatie

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch.

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch. CONCEPT Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND

PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND Geldig vanaf 1 januari 2015 Versie november 2017 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Strekking van dit pensioenreglement 3 Artikel 3. Karakter

Nadere informatie

Deelnemerspresentatie november 2018

Deelnemerspresentatie november 2018 Deelnemerspresentatie november 2018 1 Agenda Pensioen bij Saint-Gobain Introductie UnitedPensions Wat is er voor u geregeld? Pensioen bij pensionering Pensioen bij overlijden Premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie