Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A"

Transcriptie

1 Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009

2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling 2 Artikel 3. Deelnemerschap 3 Artikel 4. Pensioenaanspraken 3 Artikel 5. Algemene begrenzing van verwerving van pensioenaanspraken 4 Artikel 6. Pensioengrondslag 4 Artikel 7. Levenslang ouderdomspensioen 5 Artikel 8. Levenslang partnerpensioen 6 Artikel 9. Tijdelijk partnerpensioen bij overlijden voor de pensioeningangsdatum 6 Artikel 10. Wezenpensioen 7 Artikel 11. Deeltijdarbeid 7 Artikel 12. Vrijwillige inkoop pensioentekort 8 Artikel 13. (vrijwillige) Voortzetting tijdens onbetaald verlof en levensloopverlof 8 Artikel 14. Toeslagen op pensioenen 9 Arbeidsongeschiktheid Artikel 15. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 11 Artikel 16. WIA-excedentpensioen 11 Scheiding Artikel 17. Gevolgen van scheiding 13 Einde dienstbetrekking Artikel 18. Einde van de dienstbetrekking anders dan door overlijden of pensionering 14 Artikel 19. Waardeoverdracht 14 Uitruil van pensioenen Artikel 20. Uitruil van levenslang ouderdomspensioen na einde van de dienstbetrekking 15 Artikel 21. Uitruil van prepensioen op de pensioeningangsdatum 15 Artikel 22. Uitruil van levenslang ouderdomspensioen op de pensioeningangsdatum 15 Artikel 23. Uitruil van levenslang partnerpensioen op de pensioeningangsdatum 16 Kosten en verzekeringen Artikel 24. Werknemerspremie 17 Pensioenbetalingen Artikel 25. Uitbetaling van de pensioenen 18 Artikel 26. Pensioeningangsdatum 18 Artikel 27. Deeltijdpensioen 19 Artikel 28. Variatie in pensioenuitkeringen 19 Artikel 29. Fiscale maxima 20 Artikel 30. Afkoop, vervreemden, prijsgeven en zekerstellen van pensioenaanspraken 20 Artikel 31. Verplichting tot medewerking 21 Artikel 32. Medische waarborgen 21 Artikel 33. Korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten 21 Artikel 34. Informatieverstrekking 22 Artikel 35. Onvoorziene gevallen. Beslechting van geschillen 22 Artikel 36. Overgangsbepalingen 22 Artikel 37. Datum inwerkingtreding 23 Bijlage Percentages en bedragen Bijlage Beroepsprocedure geschillen Bijlage Aangesloten ondernemingen

3 Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommige hieronder worden aangehaald, de volgende begripsomschrijvingen van toepassing: a. aanspraakgerechtigde: de persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen; b. administrateur: AEGON Administratie B.V., gevestigd te Den Haag; c. bestuur: het bestuur van het fonds; d. deelnemer: de (gewezen) werknemer die op grond van dit reglement pensioenaanspraken verwerft. Op deze pensioenregeling is de voor de werkgever geldende en door de pensioenraad goedgekeurde uitvoeringsovereenkomst van het fonds van toepassing; e. deelnemersjaren: Als deelnemersjaren worden beschouwd de jaren, gelegen tussen het tijdstip van opneming in deze pensioenregeling voor ouderdomspensioen en de standaard pensioendatum, vermeerderd met de jaren die voortvloeien uit een waardeoverdracht zoals omschreven in het artikel 'Waardeoverdracht'. Er worden maximaal 44 deelnemersjaren in aanmerking genomen waarbij het aantal deelnemersjaren wordt bepaald in jaren en volle maanden en een gedeelte van een maand wordt verwaarloosd; f. dienstbetrekking: de rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer die voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst; g. fonds: Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland te Amsterdam; h. gepensioneerde: de pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan; i. gewezen deelnemer: de (gewezen) werknemer door wie op grond van dit reglement geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden tegenover het fonds; j. kind: een kind tot wie de (gewezen) deelnemer voor de pensioeningangsdatum als ouder in familierechterlijke betrekking stond of het stief- of pleegkind van de (gewezen) deelnemer dat door deze als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed, mits dit onderhoud en deze opvoeding zijn aangevangen voor de pensioeningangsdatum; k. partner: de persoon die voor de pensioeningangsdatum gehuwd is met de (gewezen) deelnemer, voor de pensioeningangsdatum een geregistreerd partnerschap is aangegaan met de (gewezen) deelnemer of de ongehuwde persoon, die bij diens overlijden met deze samenwoont krachtens een voor de pensioeningangsdatum aangegaan partnerschap; l. partnerschap: de gezamenlijke huishouding tussen de ongehuwde (gewezen) deelnemer met een andere ongehuwde persoon, die geen van beiden een geregistreerd partnerschap of een andere gezamenlijke huishouding hebben, als zij: - geen bloed of aanverwant in de rechte lijn zijn van elkaar - op hetzelfde adres zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie - ten minste zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding voeren of een notariële samenlevingsovereenkomst hebben gesloten waarin de gezamenlijke huishouding is vastgelegd; m. pensioenaanspraak: het recht op een nog niet ingegaan pensioen, uitgezonderd een overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening; Contractnummer van 23

4 n. pensioengerechtigde: de persoon voor wie op grond van dit reglement het pensioen is ingegaan; o. pensioeningangsdatum: de datum waarop het ouderdomspensioen daadwerkelijk ingaat; p. pensioenrecht: het recht op een ingegaan pensioen, uitgezonderd voorwaardelijke toeslagen; q. pensioenregeling: hetgeen tussen werkgever en werknemer is overeengekomen betreffende pensioen en is vastgelegd in dit reglement; r. scheiding: - echtscheiding; - ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed; - beëindiging van een geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden, vermissing of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk; - beëindiging van een partnerschap anders dan door overlijden, vermissing of omzetting van een partnerschap in een geregistreerd partnerschap of huwelijk; s. scheidingsdatum: de datum waarop de scheiding- of ontbindingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Voor de beëindiging van het partnerschap is dit de datum waarop de (gewezen) deelnemer en de gewezen partner een schriftelijke verklaring ondertekenen; t. standaard pensioendatum: de eerste van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt; u. toeslag: een verhoging van: - een pensioenrecht; - een pensioenaanspraak van een gewezen deelnemer; - een pensioenaanspraak van een deelnemer die geen verband houdt met een verhoging van de pensioengrondslag, de toename van het in aanmerking te nemen aantal jaren of een wijziging van deze pensioenregeling; - een pensioenaanspraak van een gepensioneerde ten behoeve van de partner; v. uitvoerings- de overeenkomst tussen het fonds en de werkgever over de uitvoering overeenkomst: van deze pensioenregeling; w. verzekeraar: AEGON Levensverzekering N.V., gevestigd te Den Haag. x. werkgever: Sanoma Media Holding Nederland B.V., te Amsterdam, alsmede iedere onderneming waarvoor Sanoma Media Holding Nederland B.V. deze pensioenregeling van toepassing heeft verklaard, zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 van de statuten van het fonds, welke ondernemingen worden vermeld in de bijlage 'Aangesloten ondernemingen' behorende bij dit reglement; y. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht voor de werkgever; Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling De pensioenregeling zoals omschreven in dit reglement is een uitkeringsovereenkomst in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet en voorziet in een vastgestelde pensioenuitkering. Contractnummer van 23

5 Artikel 3. Deelnemerschap 1. In deze pensioenregeling wordt opgenomen de werknemer, die voor 1 januari 2009 in dienst is getreden van de werkgever en op 31 december 2008 al deelnemer was aan pensioenreglement A. Werknemers die op of na 1 januari 2009 in dienst zijn getreden worden niet opgenomen in deze pensioenregeling maar in vanaf 1 januari 2009 geldende pensioenregeling. 2. In afwijking van lid 1 wordt ook opgenomen de werknemer die aan alle onderstaande voorwaarden voldoet: a. de werknemer is in het verleden deelnemer geweest aan deze pensioenregeling uit hoofde van een dienstbetrekking dat is aangevangen voor 1 januari 2009 bij een aangesloten of destijds aangesloten onderneming; b. de werknemer is na beëindiging van de onder a bedoelde dienstbetrekking en deelnemerschap aansluitend in dienst getreden bij een onderneming van het concern van de werkgever in Nederland of in het buitenland en heeft uit hoofde van die dienstbetrekking deelgenomen aan een pensioenregeling van die onderneming; c. indien sprake is van meerdere dienstbetrekkingen bij een onderneming van het concern van de werkgever in Nederland of in het buitenland, dienen deze dienstbetrekkingen onderling op elkaar aan te sluiten en dient elke dienstbetrekking te zijn deelgenomen aan een pensioenregeling van de desbetreffende onderneming; d. de werknemer treedt na beëindiging van de onder b bedoelde dienstbetrekking dan wel de onder b en c bedoelde dienstbetrekkingen op of na 1 januari 2011 aansluitend in dienst bij een aangesloten onderneming waarop deze pensioenregeling van toepassing is, zoals bedoeld in het artikel 'Begripsomschrijvingen' sub x; e. de aangesloten onderneming en de betrokken werknemer zijn bij indiensttreding zoals bedoeld onder d schriftelijk met elkaar overeengekomen dat de werknemer zal deelnemen aan deze pensioenregeling in plaats van de pensioenregeling voor zover de aangesloten onderneming die op dat moment aan haar werknemers aanbiedt. Als aan alle voorwaarden is voldaan is de aanvangsdatum van het deelnemerschap de datum van indiensttreding zoals bedoeld onder d. De premievrije pensioenaanspraken die de werknemer bij beëindiging van de eerdere dienstbetrekking(en) uit hoofde van pensioenregeling A heeft behouden, worden volgens de bepalingen zoals omschreven in het artikel 'Waardeoverdracht' omgezet in pensioenaanspraken volgens deze pensioenregeling. 3. Het deelnemerschap eindigt door beëindiging van de dienstbetrekking, tenzij op basis van deze pensioenregeling nog pensioen wordt verworven, maar uiterlijk op de pensioeningangsdatum. Artikel 4. Pensioenaanspraken 1. De deelnemer heeft aanspraak op: - levenslang ouderdomspensioen; - WIA-excedentpensioen; - levenslang partnerpensioen; - tijdelijk partnerpensioen; - wezenpensioen. 2. Er bestaat op elk moment slechts aanspraak op levenslang partnerpensioen voor één partner. 3. Bij overlijden van de ongehuwde (gewezen) deelnemer of gepensioneerde dient de partner zich bij het fonds te melden en ten genoegen van het fonds aan te tonen dat hij of zij ten tijde van dit overlijden de partner van de ongehuwde (gewezen) deelnemer was. Indien de ongehuwde gepensioneerde na de pensioeningangsdatum overlijdt dient tevens te worden aangetoond dat het partnerschap reeds voor de pensioeningangsdatum bestond. 4. De omschreven hoogte van de toegekende pensioenen geldt uitsluitend bij deelneming tot de standaard pensioendatum of tot eerder overlijden. Contractnummer van 23

6 5. De pensioenaanspraken volgens dit reglement worden mede beheerst door: - de door de pensioenraad goedgekeurde uitvoeringsovereenkomst; en - de overeenkomst tot risicoverzekering tussen het fonds en de verzekeraar en - de bij de overeenkomst tot risicoverzekering behorende verzekeringsvoorwaarden en aanvullende voorwaarden en - wettelijke voorschriften. Dit betekent dat de pensioenaanspraken volgens dit reglement een vermindering kunnen ondergaan in die gevallen zoals bepaald in dit reglement, de door de pensioenraad goedgekeurde uitvoeringsovereenkomst, de overeenkomst tot risicoverzekering met bijbehorende verzekeringsvoorwaarden en aanvullende voorwaarden. Genoemde uitvoeringsovereenkomst, overeenkomst tot risicoverzekering, verzekeringsvoorwaarden en aanvullende voorwaarden liggen bij het fonds ter inzage en worden op verzoek van de (gewezen) deelnemer, gewezen partner en pensioengerechtigde door het fonds verstrekt. 6. Indien en zolang de werkgever aan haar verplichtingen jegens het fonds uit hoofde van deze pensioenregeling en de daarmee verband houdende uitvoeringsovereenkomst voldoet, zal zij gekweten zijn van al haar verplichtingen, voortvloeiende uit deze pensioenregeling. De werkgever is niet aansprakelijk indien de verzekeraar zijn verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk nakomt. Artikel 5. Algemene begrenzing van verwerving van pensioenaanspraken Het salaris dat voor de berekening van de pensioenaanspraken in aanmerking wordt genomen kan in enig jaar maximaal met 25% stijgen. Artikel 6. Pensioengrondslag 1. Op de dag van opneming en vervolgens jaarlijks op 1 juli wordt voor elke deelnemer de pensioengrondslag vastgesteld, waarbij een latere salariswijziging (inclusief een salariswijziging met terugwerkende kracht) niet meer wordt meegenomen. 2. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met een franchise. De pensioengrondslag bestaat uit drie schijven: a. het deel van de pensioengrondslag tot ,00; b. het eventueel volgend deel van de pensioengrondslag vanaf ,00 tot maximaal ,00; c. het eventueel resterende deel van de pensioengrondslag boven ,00. De sub a tot en met c vermelde bedragen gelden vanaf 1 juli 2011 en worden jaarlijks per 1 juli cumulatief geïndexeerd met het bedrag en/of percentage waarmee de lonen krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst BTU per dezelfde datum of sinds de laatste vaststelling van de pensioengrondslag zijn gestegen en bekend zijn en vervolgens afgerond op het dichtst bijliggende veelvoud van 50, Er zal een opbouwpensioengrondslag worden vastgesteld indien de deelnemer naast het vaste bruto maandsalaris dan wel periodesalaris recht heeft op: a) provisie; b) vaste bruto toeslagen die per maand dan wel per periode worden uitbetaald en a. niet het karakter dragen van een kostencompensatie en b. voor onbepaalde tijd, in beginsel tot het einde van het dienstverband, zijn toegekend en c. situationeel gebonden zijn d.w.z. dat de deelnemer er slechts recht op heeft indien en voor zover de deelnemer de functie onder ongewijzigde omstandigheden blijft uitoefenen. De opbouwpensioengrondslag zal gelijk zijn aan de som van de salarisbestanddelen sub a en sub b, waarbij de vaste bruto toeslagen eerst verhoogd worden met de vakantietoeslag en vervolgens met een toeslag ter grootte van 5% over de som van deze vaste bruto toeslagen en de vakantietoeslag. De opbouwpensioengrondslag wordt voor de eerste maal bij opneming als deelnemer in de pensioenregeling vastgesteld en vervolgens op 1 juli van elk jaar. De jaarlijkse aanpassing vindt plaats op basis van het salaris overeenkomstig het bepaalde in lid 1. Contractnummer van 23

7 4. Het pensioengevend salaris is gelijk aan de som van: a. 12 maal het vaste bruto maandsalaris dan wel 13,04 maal het vast bruto periodesalaris, exclusief toeslagen, dat geldt op het tijdstip van vaststelling van de pensioengrondslag; b. 12 maal de vaste bruto toeslagen die per maand worden uitbetaald dan wel 13,04 maal de vaste bruto toeslagen die per periode worden uitbetaald mits deze toeslagen: a. niet het karakter dragen van een kostencompensatie en b. voor onbepaalde tijd, in beginsel tot het einde van het dienstverband, zijn toegekend en c. niet situationeel gebonden zijn d.w.z. niet afhankelijk zijn van de omstandigheden waaronder de werknemer zijn functie uitoefent; c. de vakantietoeslag; d. een toeslag voor variabele salarisbestanddelen ter grootte van 5% van de som van de sub a t/m c vermelde salarisbestanddelen. Tot het vaste maandsalaris wordt niet gerekend vergoeding wegens overwerk, onkostenvergoedingen, gratificaties, tantièmes en andere niet tot het regelmatig genoten salaris behorende salarisbestanddelen. 5. De franchise per 1 juli 2011 bedraagt ,00. Jaarlijks wordt de franchise per 1 juli aangepast met de eventuele procentuele wijziging van de uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW) voor een echtpaar waarvan beide echtelieden de 65-jarige leeftijd hebben bereikt. Het wijzigingspercentage wordt bepaald op basis van een vergelijking tussen enerzijds de bruto uitkering zoals genoemd in artikel 9 lid 1 sub b van de AOW, vermeerderd met de jaarlijkse bruto vakantie-uitkering zoals genoemd in artikel 29 lid 1 sub c van de AOW, per de wijzigingsdatum en anderzijds de bruto uitkering zoals genoemd in artikel 9 lid 1 sub b van de AOW, vermeerderd met de jaarlijkse bruto vakantie-uitkering zoals genoemd in artikel 29 lid 1 sub c van de AOW, per 1 juli van het jaar voorafgaande aan de wijzigingsdatum. De franchise wordt normaal afgerond in hele euro s en blijft tot de eerstvolgende 1e juli ongewijzigd. 6. De tot het tijdstip van de verlaging verworven pensioenaanspraken worden niet gewijzigd door een verlaging van de pensioengrondslag. 7. In geval van arbeidsongeschiktheid is het bepaalde in het artikel 'Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid' van toepassing. Artikel 7. Levenslang ouderdomspensioen 1. Het levenslange ouderdomspensioen gaat in op de standaard pensioendatum en wordt uitgekeerd tot het einde van het kalenderkwartaal waarin de gepensioneerde overlijdt. 2. Het jaarlijkse levenslange ouderdomspensioen bedraagt voor elk deelnemersjaar de som van: a. 1,75% van de eerste schijf van de laatst vastgestelde pensioengrondslag en b. 1,5 % van de tweede schijf van de laatst vastgestelde pensioengrondslag en c. 1,25% van de derde schijf van de laatst vastgestelde pensioengrondslag. Indien de laatst vastgestelde pensioengrondslag lager is dan de direct daaraan voorafgaande pensioengrondslag, worden de tot de laatste datum van vaststelling opgebouwde pensioenaanspraken niet verlaagd. De lagere, laatst vastgestelde pensioengrondslag is alleen van toepassing op de deelnemersjaren vanaf de laatste datum van vaststelling. Indien en zolang na een verlaging van de pensioengrondslag de pensioengrondslag weer stijgt maar lager is dan de pensioengrondslag direct voorafgaand aan de verlaging van de pensioengrondslag, is de laatst vastgestelde pensioengrondslag alleen van toepassing op de deelnemersjaren vanaf de verlaging van de pensioengrondslag. Het jaarlijks ouderdomspensioen zal verhoogd worden voor de deelnemer voor wie overeenkomstig het artikel 'Pensioengrondslag' lid 3 een opbouwpensioengrondslag is vastgesteld. Het extra ouderdomspensioen bedraagt 2% van de eerst vastgestelde opbouwpensioengrondslag van de deelnemer, vermenigvuldigd met het aantal nog toekomstige deelnemersjaren van de deelnemer. Bij een wijziging van de opbouwpensioengrondslag wordt het jaarlijks ouderdomspensioen verhoogd of verlaagd met 2% van de verhoging resp. verlaging, vermenigvuldigd met het aantal deelnemersjaren ná de wijziging. Contractnummer van 23

8 3. Van het op de vijf onmiddellijk aan de standaard pensioendatum voorafgaande data van 1 juli volgens lid 2 verzekerde ouderdomspensioen berekend op basis van de pensioengrondslag van artikel 'Pensioengrondslag' lid 4 zal het hoogst verzekerde bedrag als ouderdomspensioen verzekerd blijven, vermeerderd met het opgebouwde pensioen berekend op basis van de opbouwpensioengrondslag. Het bepaalde in dit lid is uitsluitend van toepassing ingeval van verlaging van de pensioengrondslag in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de standaard pensioendatum, als gevolg van het aanvaarden van een lager gekwalificeerde functie of als gevolg van het aanvaarden van een parttime dienstbetrekking van ten minste 50% van een voltijds dienstbetrekking. Artikel 8. Levenslang partnerpensioen 1. Het levenslange partnerpensioen gaat in op de dag na overlijden van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde en het wordt uitgekeerd tot het einde van het kalenderkwartaal waarin de partner overlijdt. 2. Het jaarlijkse levenslange partnerpensioen bedraagt 80% van het jaarlijkse levenslange ouderdomspensioen. Voor de tijdens het deelnemerschap overleden deelnemer is dit het ouderdomspensioen, waarop deze bij deelneming tot de standaard pensioendatum volgens de het laatst vastgestelde pensioengrondslag en opbouwpensioengrondslag aanspraak zou hebben verkregen. 3. Aanvulling op het levenslang partnerpensioen: Bij het overlijden van de deelnemer voor de standaard pensioendatum zal het volgens lid 2 vastgestelde levenslange partnerpensioen worden vergeleken met: a. het hoogst vastgestelde levenslange partnerpensioen op de vijf aan de overlijdensdatum voorafgaande data van 1 juli en b. het levenslange partnerpensioen, dat op de overlijdensdatum verzekerd zou zijn geweest, indien de in artikel 'Pensioengrondslag' omschreven pensioengrondslag zou zijn berekend op basis van het op de overlijdensdatum geldende vaste jaarsalaris van de overleden deelnemer en het alsdan geldende en bekende bedrag dat een echtpaar, waarvan zowel de man als de vrouw de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, krachtens de Algemene Ouderdomswet verkrijgt. Indien het onder a en/of b berekende levenslange partnerpensioen hoger is dan het op de overlijdensdatum van de deelnemer volgens lid 2 vastgestelde levenslange partnerpensioen, wordt het in lid 2 vastgestelde levenslange nabestaandenpensioen aangevuld met het hoogste verschil. Het bepaalde in sub a is uitsluitend van toepassing ingeval van verlaging van de pensioengrondslag in de periode van 10 jaar voorafgaande aan de standaard pensioendatum, als gevolg van het aanvaarden van een lager gekwalificeerde functie of als gevolg van het aanvaarden van een parttime dienstbetrekking van ten minste 50% van een voltijds dienstbetrekking. Artikel 9. Tijdelijk partnerpensioen bij overlijden voor de pensioeningangsdatum 1. Het tijdelijk partnerpensioen bij overlijden voor de pensioeningangsdatum gaat in op de eerste van de maand waarin de deelnemer overlijdt, indien dit overlijden plaatsvindt voor de pensioeningangsdatum en het wordt uitgekeerd tot het einde van de kalenderkwartaal waarin de partner overlijdt, doch uiterlijk tot de eerste van de maand waarin de partner 65 jaar wordt. 2. Het tijdelijk partnerpensioen bedraagt 20% van het jaarlijkse levenslange ouderdomspensioen waarop deze bij deelneming tot de standaard pensioendatum volgens de het laatst vastgestelde pensioengrondslag en opbouwpensioengrondslag aanspraak zou hebben verkregen. Het tijdelijk partnerpensioen als hiervoor omschreven bedraagt tenminste 2.500,00. Het tijdelijk partnerpensioen kan niet meer bedragen dan 8/7 maal de nominale uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet, vermeerderd met de vakantie-uitkering. 3. De aanspraak op tijdelijk partnerpensioen is op risicobasis verzekerd tot de pensioeningangsdatum. Dit betekent dat de aanspraak op tijdelijk partnerpensioen zonder waarde vervalt bij: - beëindiging van het deelnemerschap anders dan door overlijden; - scheiding; - het bereiken van de pensioeningangsdatum. Contractnummer van 23

9 Artikel 10. Wezenpensioen 1. Na overlijden van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde gaat voor ieder van de aanspraakgerechtigde kinderen een wezenpensioen in. Aanspraakgerechtigd zijn de kinderen die a. jonger zijn dan 18 jaar; b. 18 jaar of ouder, maar nog geen 27 jaar zijn, zolang: - of hun voor werkzaamheden beschikbare tijd voor 5 dagdelen of meer in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of een opleiding voor een beroep. Onder een dagdeel wordt verstaan een aaneengesloten periode van maximaal 4 uur, - of zij ten gevolge van ziekte of gebreken niet in staat zijn om 55% te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen verdienen en daartoe ook, hetzij in het afgelopen jaar niet in staat zijn geweest, hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar niet in staat zullen zijn. 2. Elk wezenpensioen gaat in op de dag na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde, maar niet eerder dan op de dag waarop het kind pensioengerechtigd wordt. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de 18 de verjaardag van het kind of tot het einde van het kalenderkwartaal waarin het kind voordien overlijdt. Het wezenpensioen voor een kind dat voldoet aan de in het voorgaande lid sub b vermelde voorwaarden wordt uitgekeerd tot de 27 ste verjaardag of tot het einde van het kalenderkwartaal waarin het kind voordien overlijdt of niet meer voldoet aan de in het voorgaande lid sub b. vermelde voorwaarden. Ten aanzien van kinderen, die op het tijdstip van overlijden van de (gewezen) deelnemer de 27- jarige leeftijd nog niet hebben bereikt en geen recht op wezenpensioen aan het bepaalde in de vorige alinea's ontlenen, ontstaat c.q. herleeft recht op een wezenpensioen op de dag nadat het kind aanvangt studerend of invalide te zijn; het wezenpensioen gaat in op dezelfde dag en eindigt op het tijdstip in de tweede alinea van dit lid bedoeld. 3. Elk wezenpensioen bedraagt 16% van het jaarlijkse levenslange- en tijdelijke partnerpensioen. 4. Het wezenpensioen wordt verdubbeld indien er geen partner (meer) is die aanspraak heeft op partnerpensioen. 5. Indien het partnerpensioen en de wezenpensioenen op de datum van overlijden samen meer bedragen dan 100% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag, worden de wezenpensioenen uit hoofde van deze regeling pro rata verminderd, tot het totaal van partner- en wezenpensioen 100% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag bedraagt. Indien na de datum van overlijden van de (gewezen) deelnemer het aantal pensioengerechtigde kinderen een wijziging ondergaat zullen, voor zover nodig, de wezenpensioenen worden vastgesteld op een zodanig bedrag dat de in de 1e alinea vermelde doelstelling weer wordt bereikt. Artikel 11. Deeltijdarbeid 1. Voor de deelnemer die minder dan de volledige arbeidstijd werkt of heeft gewerkt, geldt het navolgende: a. Voor de vaststelling van de pensioengrondslag wordt uitgegaan van het pensioengevend salaris dat op 1 juli van het desbetreffende jaar bij een volledige arbeidstijd gegolden zou hebben. b. Het levenslange ouderdomspensioen wordt van de sub a bedoelde pensioengrondslag afgeleid waarna het wordt vermenigvuldigd met een deeltijdpercentage vastgesteld naar de verhouding tussen feitelijke en volledige arbeidstijd. Van het levenslange ouderdomspensioen afgeleide pensioenen worden berekend op basis van het aldus verminderde levenslange ouderdomspensioen. Contractnummer van 23

10 c. Voor de bepaling van het WIA-excedentpensioen wordt uitgegaan van het pensioengevend salaris dat op 1 juli van het desbetreffende jaar bij een onvolledige arbeidstijd geldt. 2. Bij de overgang van een onvolledige naar een volledige arbeidstijd - of omgekeerd - en bij wijziging van de mate van onvolledigheid, wordt het deeltijdpercentage opnieuw vastgesteld. Hierbij wordt er voor de toekomstige diensttijd steeds van uitgegaan dat de mate van (on)volledigheid van de arbeidstijd onveranderd blijft. Bij de vaststelling van het levenslange ouderdomspensioen worden de deeltijdpercentages die in de afzonderlijke perioden hebben gegolden, alsmede de duur van de perioden waarin deze van kracht zijn geweest, in aanmerking genomen. Het in vorenstaande zin bepaalde geldt bij aanvang van deze regeling op overeenkomstige wijze voor de dan reeds vervulde diensttijd. Artikel 12. Vrijwillige inkoop pensioentekort 1. De deelnemer kan voor eigen rekening (bijvoorbeeld door aanwending van het levensloopsaldo) de pensioenaanspraken verhogen, dit met inachtneming van de grenzen gesteld bij en krachtens de artikelen 18 tot en met 18f van de Wet op de loonbelasting 1964 en het bepaalde in artikel 124 van de Pensioenwet. 2. De deelnemer heeft de keuze tussen een aanspraak op alleen ouderdomspensioen en een aanspraak op ouderdomspensioen met levenslang nabestaandenpensioen (ter grootte van 80% van het ouderdomspensioen). 3. De koopsom voor verhoging van de pensioenaanspraken is vermeld in de bij dit reglement behorende bijlage 'Percentages en bedragen'. De koopsom voor verhoging van de pensioenaanspraken kan jaarlijks per 1 januari van enig kalenderjaar door het bestuur van het fonds worden herzien op basis van de ultimo september van het voorgaande kalenderjaar geldende tot één percentage herleide rente behorend bij de premiestromen van het fonds. 4. De pensioenaanspraken die uit hoofde van lid 1 worden verkregen, worden aangemerkt als premievrije pensioenaanspraken zoals bedoeld in het artikel 'Einde van de dienstbetrekking anders dan door overlijden of pensionering'. Op deze pensioenaanspraken en pensioenrechten is het bepaalde in het artikel 'Toeslagen op pensioenen' eveneens van toepassing. 5. Voor zover hiervan in dit artikel niet is afgeweken, zijn de overige bepalingen van deze pensioenregeling van overeenkomstige toepassing. Artikel 13. (vrijwillige) Voortzetting tijdens onbetaald verlof en levensloopverlof 1. De deelnemer heeft geen recht op pensioenopbouw en is niet verzekerd voor partnerpensioen, wezenpensioen, WIA-excedentpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid gedurende een periode van onbetaald verlof, voor zover op grond van dit artikel niet anders wordt bepaald. 2. Onder levensloopverlof wordt in dit artikel verstaan de periode van verlof waarin de deelnemer recht heeft op een uitkering uit hoofde van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting Gedurende een periode van levensloopverlof worden, met inachtneming van het artikel 'Werknemerspremie', de opbouw en de verzekering van pensioenaanspraken volgens dit reglement voortgezet indien aan (ten minste) één van de volgende voorwaarden is voldaan: a. de periode van levensloopverlof bedraagt ten hoogste 6 maanden; b. de periode van levensloopverlof bedraagt ten hoogste 30 maanden en eindigt op de dag vóór de standaard pensioendatum. 4. In geval van onbetaald verlof alsmede wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in lid 3 kunnen gedurende een periode van onbetaald verlof en levensloopverlof de opbouw en de verzekering van pensioenaanspraken volgens dit reglement voor eigen rekening van de deelnemer worden voortgezet. Het artikel 'Werknemerspremie' is in dit geval niet van toepassing. Contractnummer van 23

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave januari 2012 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Statutaire omschrijving 6 1.3 Pensioenregelingen 6 1.4 Boekjaar 7 1.5 Wederzijdse verplichtingen 7 1.6 Werkgevers

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK - 1 - ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK I N H O U D 1 Algemene bepalingen 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst 3 Salaris en vergoedingsregelingen 4 Arbeidsduur en werktijden a. Uitwisselen

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AOV 08 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Sector-CAO Afval & Milieu

Sector-CAO Afval & Milieu Sector-CAO Afval & Milieu Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afval- en Milieubedrijven september 2001 Deze CAO loopt van 1 april 2001 tot en met 31 mei 2002 1 Sector-CAO voor de Afval- en Milieubedrijven

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt Begrippenlijst A Aanspraakgerechtigde Persoon die een begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen. ABTN Afkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. In de ABTN wordt door het bestuur van

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a.

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. (BASIS-pakket) Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de BASISverzekering van SAZAS en gaan in op 1 januari 2015. Per risico vormt het bewijs van verzekering

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen wordt verstaan onder: - aanstelling: het besluit

Nadere informatie