Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A"

Transcriptie

1 Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009

2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling 2 Artikel 3. Deelnemerschap 3 Artikel 4. Pensioenaanspraken 3 Artikel 5. Algemene begrenzing van verwerving van pensioenaanspraken 4 Artikel 6. Pensioengrondslag 4 Artikel 7. Levenslang ouderdomspensioen 5 Artikel 8. Levenslang partnerpensioen 6 Artikel 9. Tijdelijk partnerpensioen bij overlijden voor de pensioeningangsdatum 6 Artikel 10. Wezenpensioen 7 Artikel 11. Deeltijdarbeid 7 Artikel 12. Vrijwillige inkoop pensioentekort 8 Artikel 13. (vrijwillige) Voortzetting tijdens onbetaald verlof en levensloopverlof 8 Artikel 14. Toeslagen op pensioenen 9 Arbeidsongeschiktheid Artikel 15. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 11 Artikel 16. WIA-excedentpensioen 11 Scheiding Artikel 17. Gevolgen van scheiding 13 Einde dienstbetrekking Artikel 18. Einde van de dienstbetrekking anders dan door overlijden of pensionering 14 Artikel 19. Waardeoverdracht 14 Uitruil van pensioenen Artikel 20. Uitruil van levenslang ouderdomspensioen na einde van de dienstbetrekking 15 Artikel 21. Uitruil van prepensioen op de pensioeningangsdatum 15 Artikel 22. Uitruil van levenslang ouderdomspensioen op de pensioeningangsdatum 15 Artikel 23. Uitruil van levenslang partnerpensioen op de pensioeningangsdatum 16 Kosten en verzekeringen Artikel 24. Werknemerspremie 17 Pensioenbetalingen Artikel 25. Uitbetaling van de pensioenen 18 Artikel 26. Pensioeningangsdatum 18 Artikel 27. Deeltijdpensioen 19 Artikel 28. Variatie in pensioenuitkeringen 19 Artikel 29. Fiscale maxima 20 Artikel 30. Afkoop, vervreemden, prijsgeven en zekerstellen van pensioenaanspraken 20 Artikel 31. Verplichting tot medewerking 21 Artikel 32. Medische waarborgen 21 Artikel 33. Korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten 21 Artikel 34. Informatieverstrekking 22 Artikel 35. Onvoorziene gevallen. Beslechting van geschillen 22 Artikel 36. Overgangsbepalingen 22 Artikel 37. Datum inwerkingtreding 23 Bijlage Percentages en bedragen Bijlage Beroepsprocedure geschillen Bijlage Aangesloten ondernemingen

3 Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommige hieronder worden aangehaald, de volgende begripsomschrijvingen van toepassing: a. aanspraakgerechtigde: de persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen; b. administrateur: AEGON Administratie B.V., gevestigd te Den Haag; c. bestuur: het bestuur van het fonds; d. deelnemer: de (gewezen) werknemer die op grond van dit reglement pensioenaanspraken verwerft. Op deze pensioenregeling is de voor de werkgever geldende en door de pensioenraad goedgekeurde uitvoeringsovereenkomst van het fonds van toepassing; e. deelnemersjaren: Als deelnemersjaren worden beschouwd de jaren, gelegen tussen het tijdstip van opneming in deze pensioenregeling voor ouderdomspensioen en de standaard pensioendatum, vermeerderd met de jaren die voortvloeien uit een waardeoverdracht zoals omschreven in het artikel 'Waardeoverdracht'. Er worden maximaal 44 deelnemersjaren in aanmerking genomen waarbij het aantal deelnemersjaren wordt bepaald in jaren en volle maanden en een gedeelte van een maand wordt verwaarloosd; f. dienstbetrekking: de rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer die voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst; g. fonds: Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland te Amsterdam; h. gepensioneerde: de pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan; i. gewezen deelnemer: de (gewezen) werknemer door wie op grond van dit reglement geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden tegenover het fonds; j. kind: een kind tot wie de (gewezen) deelnemer voor de pensioeningangsdatum als ouder in familierechterlijke betrekking stond of het stief- of pleegkind van de (gewezen) deelnemer dat door deze als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed, mits dit onderhoud en deze opvoeding zijn aangevangen voor de pensioeningangsdatum; k. partner: de persoon die voor de pensioeningangsdatum gehuwd is met de (gewezen) deelnemer, voor de pensioeningangsdatum een geregistreerd partnerschap is aangegaan met de (gewezen) deelnemer of de ongehuwde persoon, die bij diens overlijden met deze samenwoont krachtens een voor de pensioeningangsdatum aangegaan partnerschap; l. partnerschap: de gezamenlijke huishouding tussen de ongehuwde (gewezen) deelnemer met een andere ongehuwde persoon, die geen van beiden een geregistreerd partnerschap of een andere gezamenlijke huishouding hebben, als zij: - geen bloed of aanverwant in de rechte lijn zijn van elkaar - op hetzelfde adres zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie - ten minste zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding voeren of een notariële samenlevingsovereenkomst hebben gesloten waarin de gezamenlijke huishouding is vastgelegd; m. pensioenaanspraak: het recht op een nog niet ingegaan pensioen, uitgezonderd een overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening; Contractnummer van 23

4 n. pensioengerechtigde: de persoon voor wie op grond van dit reglement het pensioen is ingegaan; o. pensioeningangsdatum: de datum waarop het ouderdomspensioen daadwerkelijk ingaat; p. pensioenrecht: het recht op een ingegaan pensioen, uitgezonderd voorwaardelijke toeslagen; q. pensioenregeling: hetgeen tussen werkgever en werknemer is overeengekomen betreffende pensioen en is vastgelegd in dit reglement; r. scheiding: - echtscheiding; - ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed; - beëindiging van een geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden, vermissing of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk; - beëindiging van een partnerschap anders dan door overlijden, vermissing of omzetting van een partnerschap in een geregistreerd partnerschap of huwelijk; s. scheidingsdatum: de datum waarop de scheiding- of ontbindingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Voor de beëindiging van het partnerschap is dit de datum waarop de (gewezen) deelnemer en de gewezen partner een schriftelijke verklaring ondertekenen; t. standaard pensioendatum: de eerste van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt; u. toeslag: een verhoging van: - een pensioenrecht; - een pensioenaanspraak van een gewezen deelnemer; - een pensioenaanspraak van een deelnemer die geen verband houdt met een verhoging van de pensioengrondslag, de toename van het in aanmerking te nemen aantal jaren of een wijziging van deze pensioenregeling; - een pensioenaanspraak van een gepensioneerde ten behoeve van de partner; v. uitvoerings- de overeenkomst tussen het fonds en de werkgever over de uitvoering overeenkomst: van deze pensioenregeling; w. verzekeraar: AEGON Levensverzekering N.V., gevestigd te Den Haag. x. werkgever: Sanoma Media Holding Nederland B.V., te Amsterdam, alsmede iedere onderneming waarvoor Sanoma Media Holding Nederland B.V. deze pensioenregeling van toepassing heeft verklaard, zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 van de statuten van het fonds, welke ondernemingen worden vermeld in de bijlage 'Aangesloten ondernemingen' behorende bij dit reglement; y. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht voor de werkgever; Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling De pensioenregeling zoals omschreven in dit reglement is een uitkeringsovereenkomst in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet en voorziet in een vastgestelde pensioenuitkering. Contractnummer van 23

5 Artikel 3. Deelnemerschap 1. In deze pensioenregeling wordt opgenomen de werknemer, die voor 1 januari 2009 in dienst is getreden van de werkgever en op 31 december 2008 al deelnemer was aan pensioenreglement A. Werknemers die op of na 1 januari 2009 in dienst zijn getreden worden niet opgenomen in deze pensioenregeling maar in vanaf 1 januari 2009 geldende pensioenregeling. 2. In afwijking van lid 1 wordt ook opgenomen de werknemer die aan alle onderstaande voorwaarden voldoet: a. de werknemer is in het verleden deelnemer geweest aan deze pensioenregeling uit hoofde van een dienstbetrekking dat is aangevangen voor 1 januari 2009 bij een aangesloten of destijds aangesloten onderneming; b. de werknemer is na beëindiging van de onder a bedoelde dienstbetrekking en deelnemerschap aansluitend in dienst getreden bij een onderneming van het concern van de werkgever in Nederland of in het buitenland en heeft uit hoofde van die dienstbetrekking deelgenomen aan een pensioenregeling van die onderneming; c. indien sprake is van meerdere dienstbetrekkingen bij een onderneming van het concern van de werkgever in Nederland of in het buitenland, dienen deze dienstbetrekkingen onderling op elkaar aan te sluiten en dient elke dienstbetrekking te zijn deelgenomen aan een pensioenregeling van de desbetreffende onderneming; d. de werknemer treedt na beëindiging van de onder b bedoelde dienstbetrekking dan wel de onder b en c bedoelde dienstbetrekkingen op of na 1 januari 2011 aansluitend in dienst bij een aangesloten onderneming waarop deze pensioenregeling van toepassing is, zoals bedoeld in het artikel 'Begripsomschrijvingen' sub x; e. de aangesloten onderneming en de betrokken werknemer zijn bij indiensttreding zoals bedoeld onder d schriftelijk met elkaar overeengekomen dat de werknemer zal deelnemen aan deze pensioenregeling in plaats van de pensioenregeling voor zover de aangesloten onderneming die op dat moment aan haar werknemers aanbiedt. Als aan alle voorwaarden is voldaan is de aanvangsdatum van het deelnemerschap de datum van indiensttreding zoals bedoeld onder d. De premievrije pensioenaanspraken die de werknemer bij beëindiging van de eerdere dienstbetrekking(en) uit hoofde van pensioenregeling A heeft behouden, worden volgens de bepalingen zoals omschreven in het artikel 'Waardeoverdracht' omgezet in pensioenaanspraken volgens deze pensioenregeling. 3. Het deelnemerschap eindigt door beëindiging van de dienstbetrekking, tenzij op basis van deze pensioenregeling nog pensioen wordt verworven, maar uiterlijk op de pensioeningangsdatum. Artikel 4. Pensioenaanspraken 1. De deelnemer heeft aanspraak op: - levenslang ouderdomspensioen; - WIA-excedentpensioen; - levenslang partnerpensioen; - tijdelijk partnerpensioen; - wezenpensioen. 2. Er bestaat op elk moment slechts aanspraak op levenslang partnerpensioen voor één partner. 3. Bij overlijden van de ongehuwde (gewezen) deelnemer of gepensioneerde dient de partner zich bij het fonds te melden en ten genoegen van het fonds aan te tonen dat hij of zij ten tijde van dit overlijden de partner van de ongehuwde (gewezen) deelnemer was. Indien de ongehuwde gepensioneerde na de pensioeningangsdatum overlijdt dient tevens te worden aangetoond dat het partnerschap reeds voor de pensioeningangsdatum bestond. 4. De omschreven hoogte van de toegekende pensioenen geldt uitsluitend bij deelneming tot de standaard pensioendatum of tot eerder overlijden. Contractnummer van 23

6 5. De pensioenaanspraken volgens dit reglement worden mede beheerst door: - de door de pensioenraad goedgekeurde uitvoeringsovereenkomst; en - de overeenkomst tot risicoverzekering tussen het fonds en de verzekeraar en - de bij de overeenkomst tot risicoverzekering behorende verzekeringsvoorwaarden en aanvullende voorwaarden en - wettelijke voorschriften. Dit betekent dat de pensioenaanspraken volgens dit reglement een vermindering kunnen ondergaan in die gevallen zoals bepaald in dit reglement, de door de pensioenraad goedgekeurde uitvoeringsovereenkomst, de overeenkomst tot risicoverzekering met bijbehorende verzekeringsvoorwaarden en aanvullende voorwaarden. Genoemde uitvoeringsovereenkomst, overeenkomst tot risicoverzekering, verzekeringsvoorwaarden en aanvullende voorwaarden liggen bij het fonds ter inzage en worden op verzoek van de (gewezen) deelnemer, gewezen partner en pensioengerechtigde door het fonds verstrekt. 6. Indien en zolang de werkgever aan haar verplichtingen jegens het fonds uit hoofde van deze pensioenregeling en de daarmee verband houdende uitvoeringsovereenkomst voldoet, zal zij gekweten zijn van al haar verplichtingen, voortvloeiende uit deze pensioenregeling. De werkgever is niet aansprakelijk indien de verzekeraar zijn verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk nakomt. Artikel 5. Algemene begrenzing van verwerving van pensioenaanspraken Het salaris dat voor de berekening van de pensioenaanspraken in aanmerking wordt genomen kan in enig jaar maximaal met 25% stijgen. Artikel 6. Pensioengrondslag 1. Op de dag van opneming en vervolgens jaarlijks op 1 juli wordt voor elke deelnemer de pensioengrondslag vastgesteld, waarbij een latere salariswijziging (inclusief een salariswijziging met terugwerkende kracht) niet meer wordt meegenomen. 2. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met een franchise. De pensioengrondslag bestaat uit drie schijven: a. het deel van de pensioengrondslag tot ,00; b. het eventueel volgend deel van de pensioengrondslag vanaf ,00 tot maximaal ,00; c. het eventueel resterende deel van de pensioengrondslag boven ,00. De sub a tot en met c vermelde bedragen gelden vanaf 1 juli 2011 en worden jaarlijks per 1 juli cumulatief geïndexeerd met het bedrag en/of percentage waarmee de lonen krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst BTU per dezelfde datum of sinds de laatste vaststelling van de pensioengrondslag zijn gestegen en bekend zijn en vervolgens afgerond op het dichtst bijliggende veelvoud van 50, Er zal een opbouwpensioengrondslag worden vastgesteld indien de deelnemer naast het vaste bruto maandsalaris dan wel periodesalaris recht heeft op: a) provisie; b) vaste bruto toeslagen die per maand dan wel per periode worden uitbetaald en a. niet het karakter dragen van een kostencompensatie en b. voor onbepaalde tijd, in beginsel tot het einde van het dienstverband, zijn toegekend en c. situationeel gebonden zijn d.w.z. dat de deelnemer er slechts recht op heeft indien en voor zover de deelnemer de functie onder ongewijzigde omstandigheden blijft uitoefenen. De opbouwpensioengrondslag zal gelijk zijn aan de som van de salarisbestanddelen sub a en sub b, waarbij de vaste bruto toeslagen eerst verhoogd worden met de vakantietoeslag en vervolgens met een toeslag ter grootte van 5% over de som van deze vaste bruto toeslagen en de vakantietoeslag. De opbouwpensioengrondslag wordt voor de eerste maal bij opneming als deelnemer in de pensioenregeling vastgesteld en vervolgens op 1 juli van elk jaar. De jaarlijkse aanpassing vindt plaats op basis van het salaris overeenkomstig het bepaalde in lid 1. Contractnummer van 23

7 4. Het pensioengevend salaris is gelijk aan de som van: a. 12 maal het vaste bruto maandsalaris dan wel 13,04 maal het vast bruto periodesalaris, exclusief toeslagen, dat geldt op het tijdstip van vaststelling van de pensioengrondslag; b. 12 maal de vaste bruto toeslagen die per maand worden uitbetaald dan wel 13,04 maal de vaste bruto toeslagen die per periode worden uitbetaald mits deze toeslagen: a. niet het karakter dragen van een kostencompensatie en b. voor onbepaalde tijd, in beginsel tot het einde van het dienstverband, zijn toegekend en c. niet situationeel gebonden zijn d.w.z. niet afhankelijk zijn van de omstandigheden waaronder de werknemer zijn functie uitoefent; c. de vakantietoeslag; d. een toeslag voor variabele salarisbestanddelen ter grootte van 5% van de som van de sub a t/m c vermelde salarisbestanddelen. Tot het vaste maandsalaris wordt niet gerekend vergoeding wegens overwerk, onkostenvergoedingen, gratificaties, tantièmes en andere niet tot het regelmatig genoten salaris behorende salarisbestanddelen. 5. De franchise per 1 juli 2011 bedraagt ,00. Jaarlijks wordt de franchise per 1 juli aangepast met de eventuele procentuele wijziging van de uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW) voor een echtpaar waarvan beide echtelieden de 65-jarige leeftijd hebben bereikt. Het wijzigingspercentage wordt bepaald op basis van een vergelijking tussen enerzijds de bruto uitkering zoals genoemd in artikel 9 lid 1 sub b van de AOW, vermeerderd met de jaarlijkse bruto vakantie-uitkering zoals genoemd in artikel 29 lid 1 sub c van de AOW, per de wijzigingsdatum en anderzijds de bruto uitkering zoals genoemd in artikel 9 lid 1 sub b van de AOW, vermeerderd met de jaarlijkse bruto vakantie-uitkering zoals genoemd in artikel 29 lid 1 sub c van de AOW, per 1 juli van het jaar voorafgaande aan de wijzigingsdatum. De franchise wordt normaal afgerond in hele euro s en blijft tot de eerstvolgende 1e juli ongewijzigd. 6. De tot het tijdstip van de verlaging verworven pensioenaanspraken worden niet gewijzigd door een verlaging van de pensioengrondslag. 7. In geval van arbeidsongeschiktheid is het bepaalde in het artikel 'Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid' van toepassing. Artikel 7. Levenslang ouderdomspensioen 1. Het levenslange ouderdomspensioen gaat in op de standaard pensioendatum en wordt uitgekeerd tot het einde van het kalenderkwartaal waarin de gepensioneerde overlijdt. 2. Het jaarlijkse levenslange ouderdomspensioen bedraagt voor elk deelnemersjaar de som van: a. 1,75% van de eerste schijf van de laatst vastgestelde pensioengrondslag en b. 1,5 % van de tweede schijf van de laatst vastgestelde pensioengrondslag en c. 1,25% van de derde schijf van de laatst vastgestelde pensioengrondslag. Indien de laatst vastgestelde pensioengrondslag lager is dan de direct daaraan voorafgaande pensioengrondslag, worden de tot de laatste datum van vaststelling opgebouwde pensioenaanspraken niet verlaagd. De lagere, laatst vastgestelde pensioengrondslag is alleen van toepassing op de deelnemersjaren vanaf de laatste datum van vaststelling. Indien en zolang na een verlaging van de pensioengrondslag de pensioengrondslag weer stijgt maar lager is dan de pensioengrondslag direct voorafgaand aan de verlaging van de pensioengrondslag, is de laatst vastgestelde pensioengrondslag alleen van toepassing op de deelnemersjaren vanaf de verlaging van de pensioengrondslag. Het jaarlijks ouderdomspensioen zal verhoogd worden voor de deelnemer voor wie overeenkomstig het artikel 'Pensioengrondslag' lid 3 een opbouwpensioengrondslag is vastgesteld. Het extra ouderdomspensioen bedraagt 2% van de eerst vastgestelde opbouwpensioengrondslag van de deelnemer, vermenigvuldigd met het aantal nog toekomstige deelnemersjaren van de deelnemer. Bij een wijziging van de opbouwpensioengrondslag wordt het jaarlijks ouderdomspensioen verhoogd of verlaagd met 2% van de verhoging resp. verlaging, vermenigvuldigd met het aantal deelnemersjaren ná de wijziging. Contractnummer van 23

8 3. Van het op de vijf onmiddellijk aan de standaard pensioendatum voorafgaande data van 1 juli volgens lid 2 verzekerde ouderdomspensioen berekend op basis van de pensioengrondslag van artikel 'Pensioengrondslag' lid 4 zal het hoogst verzekerde bedrag als ouderdomspensioen verzekerd blijven, vermeerderd met het opgebouwde pensioen berekend op basis van de opbouwpensioengrondslag. Het bepaalde in dit lid is uitsluitend van toepassing ingeval van verlaging van de pensioengrondslag in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de standaard pensioendatum, als gevolg van het aanvaarden van een lager gekwalificeerde functie of als gevolg van het aanvaarden van een parttime dienstbetrekking van ten minste 50% van een voltijds dienstbetrekking. Artikel 8. Levenslang partnerpensioen 1. Het levenslange partnerpensioen gaat in op de dag na overlijden van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde en het wordt uitgekeerd tot het einde van het kalenderkwartaal waarin de partner overlijdt. 2. Het jaarlijkse levenslange partnerpensioen bedraagt 80% van het jaarlijkse levenslange ouderdomspensioen. Voor de tijdens het deelnemerschap overleden deelnemer is dit het ouderdomspensioen, waarop deze bij deelneming tot de standaard pensioendatum volgens de het laatst vastgestelde pensioengrondslag en opbouwpensioengrondslag aanspraak zou hebben verkregen. 3. Aanvulling op het levenslang partnerpensioen: Bij het overlijden van de deelnemer voor de standaard pensioendatum zal het volgens lid 2 vastgestelde levenslange partnerpensioen worden vergeleken met: a. het hoogst vastgestelde levenslange partnerpensioen op de vijf aan de overlijdensdatum voorafgaande data van 1 juli en b. het levenslange partnerpensioen, dat op de overlijdensdatum verzekerd zou zijn geweest, indien de in artikel 'Pensioengrondslag' omschreven pensioengrondslag zou zijn berekend op basis van het op de overlijdensdatum geldende vaste jaarsalaris van de overleden deelnemer en het alsdan geldende en bekende bedrag dat een echtpaar, waarvan zowel de man als de vrouw de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, krachtens de Algemene Ouderdomswet verkrijgt. Indien het onder a en/of b berekende levenslange partnerpensioen hoger is dan het op de overlijdensdatum van de deelnemer volgens lid 2 vastgestelde levenslange partnerpensioen, wordt het in lid 2 vastgestelde levenslange nabestaandenpensioen aangevuld met het hoogste verschil. Het bepaalde in sub a is uitsluitend van toepassing ingeval van verlaging van de pensioengrondslag in de periode van 10 jaar voorafgaande aan de standaard pensioendatum, als gevolg van het aanvaarden van een lager gekwalificeerde functie of als gevolg van het aanvaarden van een parttime dienstbetrekking van ten minste 50% van een voltijds dienstbetrekking. Artikel 9. Tijdelijk partnerpensioen bij overlijden voor de pensioeningangsdatum 1. Het tijdelijk partnerpensioen bij overlijden voor de pensioeningangsdatum gaat in op de eerste van de maand waarin de deelnemer overlijdt, indien dit overlijden plaatsvindt voor de pensioeningangsdatum en het wordt uitgekeerd tot het einde van de kalenderkwartaal waarin de partner overlijdt, doch uiterlijk tot de eerste van de maand waarin de partner 65 jaar wordt. 2. Het tijdelijk partnerpensioen bedraagt 20% van het jaarlijkse levenslange ouderdomspensioen waarop deze bij deelneming tot de standaard pensioendatum volgens de het laatst vastgestelde pensioengrondslag en opbouwpensioengrondslag aanspraak zou hebben verkregen. Het tijdelijk partnerpensioen als hiervoor omschreven bedraagt tenminste 2.500,00. Het tijdelijk partnerpensioen kan niet meer bedragen dan 8/7 maal de nominale uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet, vermeerderd met de vakantie-uitkering. 3. De aanspraak op tijdelijk partnerpensioen is op risicobasis verzekerd tot de pensioeningangsdatum. Dit betekent dat de aanspraak op tijdelijk partnerpensioen zonder waarde vervalt bij: - beëindiging van het deelnemerschap anders dan door overlijden; - scheiding; - het bereiken van de pensioeningangsdatum. Contractnummer van 23

9 Artikel 10. Wezenpensioen 1. Na overlijden van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde gaat voor ieder van de aanspraakgerechtigde kinderen een wezenpensioen in. Aanspraakgerechtigd zijn de kinderen die a. jonger zijn dan 18 jaar; b. 18 jaar of ouder, maar nog geen 27 jaar zijn, zolang: - of hun voor werkzaamheden beschikbare tijd voor 5 dagdelen of meer in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of een opleiding voor een beroep. Onder een dagdeel wordt verstaan een aaneengesloten periode van maximaal 4 uur, - of zij ten gevolge van ziekte of gebreken niet in staat zijn om 55% te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen verdienen en daartoe ook, hetzij in het afgelopen jaar niet in staat zijn geweest, hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar niet in staat zullen zijn. 2. Elk wezenpensioen gaat in op de dag na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde, maar niet eerder dan op de dag waarop het kind pensioengerechtigd wordt. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de 18 de verjaardag van het kind of tot het einde van het kalenderkwartaal waarin het kind voordien overlijdt. Het wezenpensioen voor een kind dat voldoet aan de in het voorgaande lid sub b vermelde voorwaarden wordt uitgekeerd tot de 27 ste verjaardag of tot het einde van het kalenderkwartaal waarin het kind voordien overlijdt of niet meer voldoet aan de in het voorgaande lid sub b. vermelde voorwaarden. Ten aanzien van kinderen, die op het tijdstip van overlijden van de (gewezen) deelnemer de 27- jarige leeftijd nog niet hebben bereikt en geen recht op wezenpensioen aan het bepaalde in de vorige alinea's ontlenen, ontstaat c.q. herleeft recht op een wezenpensioen op de dag nadat het kind aanvangt studerend of invalide te zijn; het wezenpensioen gaat in op dezelfde dag en eindigt op het tijdstip in de tweede alinea van dit lid bedoeld. 3. Elk wezenpensioen bedraagt 16% van het jaarlijkse levenslange- en tijdelijke partnerpensioen. 4. Het wezenpensioen wordt verdubbeld indien er geen partner (meer) is die aanspraak heeft op partnerpensioen. 5. Indien het partnerpensioen en de wezenpensioenen op de datum van overlijden samen meer bedragen dan 100% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag, worden de wezenpensioenen uit hoofde van deze regeling pro rata verminderd, tot het totaal van partner- en wezenpensioen 100% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag bedraagt. Indien na de datum van overlijden van de (gewezen) deelnemer het aantal pensioengerechtigde kinderen een wijziging ondergaat zullen, voor zover nodig, de wezenpensioenen worden vastgesteld op een zodanig bedrag dat de in de 1e alinea vermelde doelstelling weer wordt bereikt. Artikel 11. Deeltijdarbeid 1. Voor de deelnemer die minder dan de volledige arbeidstijd werkt of heeft gewerkt, geldt het navolgende: a. Voor de vaststelling van de pensioengrondslag wordt uitgegaan van het pensioengevend salaris dat op 1 juli van het desbetreffende jaar bij een volledige arbeidstijd gegolden zou hebben. b. Het levenslange ouderdomspensioen wordt van de sub a bedoelde pensioengrondslag afgeleid waarna het wordt vermenigvuldigd met een deeltijdpercentage vastgesteld naar de verhouding tussen feitelijke en volledige arbeidstijd. Van het levenslange ouderdomspensioen afgeleide pensioenen worden berekend op basis van het aldus verminderde levenslange ouderdomspensioen. Contractnummer van 23

10 c. Voor de bepaling van het WIA-excedentpensioen wordt uitgegaan van het pensioengevend salaris dat op 1 juli van het desbetreffende jaar bij een onvolledige arbeidstijd geldt. 2. Bij de overgang van een onvolledige naar een volledige arbeidstijd - of omgekeerd - en bij wijziging van de mate van onvolledigheid, wordt het deeltijdpercentage opnieuw vastgesteld. Hierbij wordt er voor de toekomstige diensttijd steeds van uitgegaan dat de mate van (on)volledigheid van de arbeidstijd onveranderd blijft. Bij de vaststelling van het levenslange ouderdomspensioen worden de deeltijdpercentages die in de afzonderlijke perioden hebben gegolden, alsmede de duur van de perioden waarin deze van kracht zijn geweest, in aanmerking genomen. Het in vorenstaande zin bepaalde geldt bij aanvang van deze regeling op overeenkomstige wijze voor de dan reeds vervulde diensttijd. Artikel 12. Vrijwillige inkoop pensioentekort 1. De deelnemer kan voor eigen rekening (bijvoorbeeld door aanwending van het levensloopsaldo) de pensioenaanspraken verhogen, dit met inachtneming van de grenzen gesteld bij en krachtens de artikelen 18 tot en met 18f van de Wet op de loonbelasting 1964 en het bepaalde in artikel 124 van de Pensioenwet. 2. De deelnemer heeft de keuze tussen een aanspraak op alleen ouderdomspensioen en een aanspraak op ouderdomspensioen met levenslang nabestaandenpensioen (ter grootte van 80% van het ouderdomspensioen). 3. De koopsom voor verhoging van de pensioenaanspraken is vermeld in de bij dit reglement behorende bijlage 'Percentages en bedragen'. De koopsom voor verhoging van de pensioenaanspraken kan jaarlijks per 1 januari van enig kalenderjaar door het bestuur van het fonds worden herzien op basis van de ultimo september van het voorgaande kalenderjaar geldende tot één percentage herleide rente behorend bij de premiestromen van het fonds. 4. De pensioenaanspraken die uit hoofde van lid 1 worden verkregen, worden aangemerkt als premievrije pensioenaanspraken zoals bedoeld in het artikel 'Einde van de dienstbetrekking anders dan door overlijden of pensionering'. Op deze pensioenaanspraken en pensioenrechten is het bepaalde in het artikel 'Toeslagen op pensioenen' eveneens van toepassing. 5. Voor zover hiervan in dit artikel niet is afgeweken, zijn de overige bepalingen van deze pensioenregeling van overeenkomstige toepassing. Artikel 13. (vrijwillige) Voortzetting tijdens onbetaald verlof en levensloopverlof 1. De deelnemer heeft geen recht op pensioenopbouw en is niet verzekerd voor partnerpensioen, wezenpensioen, WIA-excedentpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid gedurende een periode van onbetaald verlof, voor zover op grond van dit artikel niet anders wordt bepaald. 2. Onder levensloopverlof wordt in dit artikel verstaan de periode van verlof waarin de deelnemer recht heeft op een uitkering uit hoofde van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting Gedurende een periode van levensloopverlof worden, met inachtneming van het artikel 'Werknemerspremie', de opbouw en de verzekering van pensioenaanspraken volgens dit reglement voortgezet indien aan (ten minste) één van de volgende voorwaarden is voldaan: a. de periode van levensloopverlof bedraagt ten hoogste 6 maanden; b. de periode van levensloopverlof bedraagt ten hoogste 30 maanden en eindigt op de dag vóór de standaard pensioendatum. 4. In geval van onbetaald verlof alsmede wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in lid 3 kunnen gedurende een periode van onbetaald verlof en levensloopverlof de opbouw en de verzekering van pensioenaanspraken volgens dit reglement voor eigen rekening van de deelnemer worden voortgezet. Het artikel 'Werknemerspremie' is in dit geval niet van toepassing. Contractnummer van 23

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V.

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Fondsreglement Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2.

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers

NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers van AEGON Levensverzekering NV. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen Bijlagen Artikel 9. Levenslang partnerpensioen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND

PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Strekking van dit pensioenreglement 3 Artikel 3. Karakter van de pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. Voor voetbaloefenmeesters

Pensioenovereenkomst. Voor voetbaloefenmeesters Voor voetbaloefenmeesters Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling 2 Artikel 3. Deelnemerschap 3 Artikel 4. Pensioenaanspraken 3

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. van Instituut Schoevers B.V. en diens werknemers

Pensioenovereenkomst. van Instituut Schoevers B.V. en diens werknemers van Instituut Schoevers B.V. en diens werknemers Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling 2 Artikel 3. Deelnemerschap 2 Artikel 4.

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Fondsreglement van Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland te Haarlem Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling 2 Artikel 3. Deelnemerschap

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen Pensioenreglement van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen Bijlage percentages en bedragen Bijlagen Artikel 22. Kosten van

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Fondsreglement van Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland te Hoofddorp Revisie Datum Auteur Goedkeuring Bestuur 8 1 januari 2017 R van Lohuizen 13 april 2017 7 1 januari 2015 R van Lohuizen/ AEGON 27

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Fondsreglement van de Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy. Middelloonregeling

Fondsreglement van de Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy. Middelloonregeling Fondsreglement van de Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy Middelloonregeling Geldend vanaf 1 januari 2015 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2. Statuten en fondsreglement... 2

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Fondsreglement. FONDSREGLEMENT van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

Fondsreglement. FONDSREGLEMENT van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie FONDSREGLEMENT van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie In werking getreden op 1 januari 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Karakter

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

FONDSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR MEDEWERKERS IN HET NOTARIAAT

FONDSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR MEDEWERKERS IN HET NOTARIAAT FONDSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR MEDEWERKERS IN HET NOTARIAAT In werking getreden op 1 januari 2011 (bijgewerkt tot en met 10 januari 2011) INHOUDSOPGAVE FONDSREGLEMENT ARTIKEL

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Inhoud Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Beschikbare premie en werknemersbijdrage pensioenpremie... 2 Artikel 3 Algemene verplichtingen van partijen...

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014: middelloonregeling. Stichting Notarieel Pensioenfonds

Pensioenreglement 2014: middelloonregeling. Stichting Notarieel Pensioenfonds Pensioenreglement 2014: middelloonregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds 'f VOORWOORD Per 1 januari 2014 kent Stichting Notarieel Pensioenfonds voor notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis,

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T

P E N S I O E N R E G L E M E N T P E N S I O E N R E G L E M E N T BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. "het Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL, b. "het bestuur": het bestuur van het Fonds,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. Het Fonds: de Stichting Pensioenfonds HAL; b. Het bestuur: het bestuur van

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV Netto verzekering Partner- en wezenpensioen van Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (Uitgave 2015) Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Dit document bevat de tekst van

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland

Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland betreffende deelnemers die niet hebben ingestemd met de nieuwe pensioenregeling van de onderneming welke met ingang van 1 januari 2002 uitgevoerd

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013 van Stichting Pensioenfonds AZL Inhoudsopgave HOOFDSTUK I PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Uitvoering van

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

Pensioenreglement Aegon DB Abonnement risico Van Aegon Levensverzekering N.V.

Pensioenreglement Aegon DB Abonnement risico Van Aegon Levensverzekering N.V. Pensioenreglement Aegon DB Abonnement risico Van Aegon Levensverzekering N.V. versie 2014.2 (RSC risico) Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. U ziet welke pensioenaanspraken

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling 1 januari 2015 STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND Pensioenreglement voor de Eindloonregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2008 Versie 1.0 definitief 17-11-2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko Best. PF Aviko 041.2011 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Aviko Versie 9 juni 2011 Inhoudsopgave I. Basispensioenregeling 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2 Deelnemerschap...

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen van. Stichting Pensioenfonds Notariaat

Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen van. Stichting Pensioenfonds Notariaat Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen van Stichting Pensioenfonds Notariaat INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling...

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N 2 0 0 8 Stichting Pensioenfonds GITP te Nijmegen Versie 4, inclusief notas van wijziging PTP.08.01 en PTP.08.02 en wijziging 2013 Pensioenreglement

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 april 2014 Inhoud Pag. Omschrijving 03 Hoofdstuk 1 - Algemeen 03 Artikel 1 Definities 06 Artikel 2 Aanvang en einde deelnemerschap 07 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2017 Inhoud ARTIKEL 1 Vrijwillige individuele Anw-pensioenregeling... 3 ARTIKEL 2 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 3 Aanvang en einde van de dekking...

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI DISCLAIMER: BIJ DEZE PENSIOENREGELING MOET VOORLOPIG OP ONDERDELEN EEN VOORBEHOUD WORDEN GEMAAKT AANGEZIEN DE OVERHEID NOG GEEN NADERE WET- EN REGELGEVING HEEFT VASTGESTELD PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV. Inhoud

INHOUDSOPGAVE. Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV. Inhoud INHOUDSOPGAVE Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Artikel 2 Werkingssfeer... 4 Artikel 3 Uitvoering pensioenregeling... 4 Artikel 4 Pensioengevend

Nadere informatie

Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen. van. Stichting Pensioenfonds Notariaat

Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen. van. Stichting Pensioenfonds Notariaat Pensioenreglement voor notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen van Stichting Pensioenfonds Notariaat VOORWOORD Per 1 januari 2014 kent Stichting Notarieel Pensioenfonds voor notarissen,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Artikel 1 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 2 ~ Deelnemerschap 6 Artikel 3 ~ Pensioenaanspraken 7 Artikel 4 ~ Pensioenopbouw

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 januari 2014 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie