Fondsreglement. FONDSREGLEMENT van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fondsreglement. FONDSREGLEMENT van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie"

Transcriptie

1 FONDSREGLEMENT van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie In werking getreden op 1 januari 2015

2 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling 3 Artikel 3. Deelnemerschap 3 Artikel 4. Pensioenaanspraken 3 Artikel 5. Pensioengrondslag 4 Artikel 6. Levenslang ouderdomspensioen 5 Artikel 7. Gevolgen van scheiding voor het ouderdomspensioen 5 Artikel 8. Levenslang partnerpensioen 6 Artikel 9. Wezenpensioen 6 Artikel 10. Deeltijdarbeid 7 Artikel 11. Voortzetting tijdens onbetaald verlof 7 Artikel 12. Uitbetaling van de pensioenen 8 Artikel 13. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 8 Artikel 14. Flexibiliseringsmogelijkheden 9 Artikel 15. Kosten van de pensioenregeling 11 Artikel 16. Excedent regeling 12 Artikel 17. Verzekeringen 13 Artikel 18. Beëindiging van het deelnemerschap voor de standaard pensioendatum 13 Artikel 19. Waardeoverdracht 14 Artikel 20. Toeslagen op pensioenen 14 Artikel 21. Informatieverstrekking en publicatie variabele bedragen en percentages 15 Artikel 22. Wettelijke bepalingen. Pensioenregeling 15 Artikel 23. Afkoop, vervreemden, prijsgeven en zekerstellen van pensioenaanspraken 16 Artikel 24. Verplichting tot medewerking 16 Artikel 25. Fiscale goedkeuring 17 Artikel 26. Korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten 17 Artikel 27. Datum inwerkingtreding en overgangsbepalingen 17 Bijlage I: Percentages en bedragen 19 Bijlage II: Aanvulling op het reglement: voorwaardelijke overgangsregeling 25

3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommige hieronder worden aangehaald, de volgende begrippen van toepassing: a. aanspraakgerechtigde : de persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen; b. AOW : Algemene ouderdomswet; c. CAO : de Collectieve Arbeidsovereenkomst Bedrijfstakpensioenregeling voor de Kunststof- en Rubberindustrie; d. deelnemer : de werknemer die op grond van artikel 3 in deze pensioenregeling is opgenomen; e. dienstbetrekking : de rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer; f. fonds : Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie te Den Haag; g. fondsreglement : het reglement van het fonds waarin de pensioenregeling op basis van de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer is vastgelegd; h. gewezen deelnemer : de (gewezen) werknemer die op grond van deze pensioenregeling bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden tegenover het fonds; i. gepensioneerde : de pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan; j. kinderen : - de kinderen die zijn geboren uit een door de deelnemer aangegaan huwelijk, alsmede de kinderen die op een andere wijze in familierechtelijke betrekking tot de deelnemer zijn komen te staan; - de pleegkinderen van de deelnemer die door hem/haar als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed; (aanspraakgerechtigd zijn de kinderen als omschreven in artikel 9, lid 1) k. loonindexcijfer : het indexcijfer van de CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen van werknemers in particuliere bedrijven, zoals dat cijfer door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) wordt berekend en voor de eerste maal wordt gepubliceerd in het Statistisch Bulletin van het CBS. l. partner : de persoon die voor de pensioeningangsdatum gehuwd is met de (gewezen) deelnemer, of voor de pensioeningangsdatum een geregistreerd partnerschap is aangegaan met de (gewezen) deelnemer of de ongehuwde persoon, die geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de ongehuwde (gewezen) deelnemer is en bij diens overlijden met deze samenwoont krachtens een voor de pensioeningangsdatum aangegaan partnerschap. m. partnerschap : de gezamenlijke huishouding die de ongehuwde (gewezen) deelnemer met zijn/haar partner blijkens een notarieel verleden samenlevingscontract gedurende ten minste een half jaar voert; in dit contract dienen enige vermogensrechtelijke 1

4 aangelegenheden te worden geregeld; het contract is niet vereist als de gezamenlijke huishouding al ten minste 5 jaar onafgebroken bestaat; n. pensioenaanspraak : het recht op een nog niet ingegaan pensioen, uitgezonderd overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening; o. pensioengerechtigde : de persoon voor wie op grond van deze pensioenregeling het pensioen is ingegaan; p. pensioeningangsdatum : de datum waarop voor de (gewezen) deelnemer het ouderdomspensioen daadwerkelijk ingaat; q. pensioenrecht : het recht op een ingegaan pensioen, uitgezonderd overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening; r. pensioenregeling : hetgeen tussen werkgever en werknemer is overeengekomen betreffende pensioen en is vastgelegd in dit reglement; s. pensioenverplichting : de verplichting van het fonds uit hoofde van pensioenaanspraken en pensioenrechten; t. prijsindexcijfer : de consumentenprijsindex, alle huishoudens, totaal bestedingen, zoals die index wordt berekend door het CBS en voor de eerste maal wordt gepubliceerd in het Statistisch Bulletin van het CBS; u. scheiding : - echtscheiding anders dan een echtscheiding direct aansluitend gevolgd door (geregistreerd) partnerschap met dezelfde partner; - ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed; - beëindiging van een (geregistreerd) partnerschap anders dan door overlijden, vermissing, of door direct aansluitend huwelijk of (geregistreerd) partnerschap met dezelfde partner; v. scheidingsdatum : - de datum waarop de echtscheidings- of ontbindingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Voor de beëindiging van het partnerschap is dit de datum waarop de (gewezen) deelnemer en de gewezen partner een schriftelijke verklaring ondertekenen; - de datum waarop de scheiding van tafel en bed officieel van kracht is geworden; w. standaard : de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) pensioendatum deelnemer 67 jaar wordt. Voor de premievrije aanspraken als bedoeld in artikel 27 lid 3 geldt als standaard pensioendatum de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt; x. toeslag : een verhoging van: - een pensioenrecht; - een pensioenaanspraak van een gewezen deelnemer; - een pensioenaanspraak van een deelnemer die geen verband houdt met een verhoging van de pensioengrondslag, de toename van het in aanmerking te nemen aantal jaren of een wijziging van deze pensioenregeling; 2

5 y. werkgever : de bij het fonds aangesloten werkgever; z. werknemer : degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht voor de werkgever; aa. WIA : Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; ab. verzekeraar : de levensverzekeringsmaatschappij(en) in het bezit van een op grond van de Wet op het financieel toezicht verleende vergunning, waarbij het fonds de uit dit reglement voortvloeiende aanspraken geheel of gedeeltelijk heeft herverzekerd. Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling De pensioenregeling zoals omschreven in dit reglement is een uitkeringsovereenkomst en voorziet in een vastgestelde pensioenuitkering. Artikel 3. Deelnemerschap 1. In deze pensioenregeling wordt opgenomen iedere werknemer. Een werknemer die behoort tot de directie van de werkgever wordt echter uitsluitend in deze pensioenregeling opgenomen indien zulks nadrukkelijk schriftelijk tussen die werknemer en die werkgever is overeenkomen. 2. Op 1 januari 2014, de ingangsdatum van deze pensioenregeling, is als deelnemer opgenomen de werknemer die op die datum aan de gestelde opnemingsvereisten voldoet. De werknemer die nadien aan de opnemingsvereisten voldoet, wordt opgenomen zodra aan die vereisten is voldaan. 3. Het deelnemerschap eindigt: - zodra de dienstbetrekking tussen de werknemer en de werkgever eindigt, tenzij de deelnemer direct in dienst treedt bij een andere bij het fonds aangesloten werkgever die deelneemt aan de in dit reglement omschreven regeling van het fonds en die nieuwe werkgever aan al zijn verplichtingen jegens het fonds voldoet, of tenzij op basis van deze pensioenregeling nog pensioen wordt verworven; - op de pensioeningangsdatum; - indien de aansluiting bij het fonds van de werkgever van de werknemer wordt beëindigd; het fonds kan besluiten de aansluiting van een werkgever te beëindigen indien die werkgever in gebreke blijft zijn (betalings)verplichtingen krachtens dit reglement jegens het fonds te voldoen. Artikel 4. Pensioenaanspraken 1. De deelnemer heeft aanspraak op: - levenslang ouderdomspensioen voor zichzelf; - levenslang partnerpensioen voor zijn/haar partner; - wezenpensioen voor zijn/haar pensioengerechtigde kinderen. 2. De aanspraken worden door een deelnemer uitsluitend verkregen voor zover en nadat de werkgever de werknemer bij het fonds heeft aangemeld op de juiste, daartoe door het fonds aangegeven wijze. 3. De hierna omschreven grootte van de toegekende pensioenen geldt uitsluitend bij deelneming tot de standaard pensioendatum of tot eerder overlijden. 3

6 4. Voor deelnemers die reeds deelnamen aan één van de op 31 december 2013 geldende regelingen van het fonds, gelden de overgangsbepalingen zoals zijn omschreven in artikel 27, lid Voor deelnemers die reeds deelnamen aan één van de op 31 december 2005 geldende regelingen van het fonds, gelden de overgangsbepalingen zoals zijn omschreven in artikel 27, lid 4 en verder. 6. De pensioenaanspraken volgens deze pensioenregeling worden mede beheerst door: - het uitvoeringsreglement tussen het fonds en de werkgever en - de uitbestedingsovereenkomst tussen het fonds en de verzekeraar en - de bij de uitbestedingsovereenkomst behorende verzekerings- en aanvullende voorwaarden en - wettelijke voorschriften. Dit betekent dat de pensioenaanspraken volgens deze pensioenregeling een vermindering kunnen ondergaan in die gevallen zoals bepaald in het uitvoeringsreglement, deze pensioenregeling en de uitbestedingsovereenkomst met bijbehorende verzekerings- en aanvullende voorwaarden. Genoemd uitvoeringsreglement, uitbestedingsovereenkomst, verzekerings- en aanvullende voorwaarden liggen bij het fonds ter inzage. Artikel 5. Pensioengrondslag 1. Op de dag van opneming in deze regeling en vervolgens jaarlijks op 1 januari wordt voor elke deelnemer de pensioengrondslag vastgesteld. 2. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met een franchise. 3. Onder pensioengevend salaris wordt verstaan het tot een jaarbedrag herleide maandinkomen (schaalsalaris, plusbeoordelingstoeslag, plus de eventuele ploegentoeslag, plus de eventuele persoonlijke toeslag vanwege plaatsing in een lagere functiegroep) - zoals bedoeld in artikel 1, onder h van de arbeidsvoorwaarden CAO van de Kunststof- en Rubberindustrie - vermeerderd met de vakantietoeslag, een en ander zoals dat pensioengevend salaris geldt op het moment van vaststelling van de pensioengrondslag. Indien de werkgever dat met zijn werknemers is overeengekomen, kunnen ook eventuele andere salarisbestanddelen tot het pensioengevend salaris worden gerekend. Deze eventuele andere salarisbestanddelen moeten dan wel herrekend worden naar een voltijdswaarde. Indien een werknemer in het voorafgaande jaar nog geen deelnemer was, wordt voor de vaststelling van de pensioengrondslag uitgegaan van het pensioengevende salaris dat een soortgelijke werknemer in dat jaar verdiend zou hebben. 4. Aan het pensioengevend salaris is een maximum verbonden. Dit maximum bedraagt per 1 januari Dit bedrag wordt nadien in beginsel jaarlijks op 1 januari verhoogd met het percentage waarmee het loonindexcijfer over de maand juli van het voorafgaande kalenderjaar is gestegen ten opzichte van de het loonindexcijfer over de maand juli van het weer daaraan voorafgaande jaar. 5. De franchise is gelijk aan 10/7 maal de op 1 januari bekende jaarlijkse uitkering volgens de AOW voor een samenwonende die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (zonder toeslag voor een jongere partner). Per 1 januari 2015 bedraagt de franchise In geval van arbeidsongeschiktheid is met betrekking tot de pensioengrondslag het bepaalde in artikel 13, lid 2, van toepassing. 7. Het bepaalde in dit artikel geldt onverlet het bepaalde in het artikel 22. 4

7 8. In geval van een verlaging van de pensioengrondslag worden de tot het tijdstip van de verlaging opgebouwde pensioenaanspraken niet gewijzigd. Artikel 6. Levenslang ouderdomspensioen 1. Het levenslange ouderdomspensioen gaat in op de standaard pensioendatum en het wordt uitgekeerd tot de dag van overlijden van de gepensioneerde. 2. Het jaarlijkse levenslange ouderdomspensioen bedraagt voor elk meetellend jaar 1,875% van de voor dat jaar vastgestelde pensioengrondslag. Onder meetellende jaren worden verstaan de dienstjaren gelegen tussen 1 januari 2015, dan wel de latere aanvangsdatum van het deelnemerschap (zie artikel 3, lid 2), en de einddatum van het deelnemerschap (zie artikel 3, lid 3). De meetellende jaren worden in maanden bepaald, waarbij een gedeelte van een maand wordt verwaarloosd (indien niet het volle kalenderjaar is deelgenomen, wordt de pensioengrondslag aldus naar evenredigheid van het onvolledige jaar in de berekening betrokken). Deze aldus bepaalde meetellende jaren worden door het fonds geadministreerd. Indien de deelnemer op de laatste dag van een maand deelneemt, vindt voor die gehele maand opbouw plaats. De opbouw voor die maand is gebaseerd op de deeltijdfactor die geldt op de laatste dag van de betreffende maand. 3. Het reeds opgebouwde levenslange ouderdomspensioen wordt voor de deelnemers betrokken in het toeslagenbeleid van het fonds, een en ander als omschreven in artikel 20. Artikel 7. Gevolgen van scheiding voor het ouderdomspensioen 1. In geval van scheiding heeft de gewezen partner van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde recht op verevening van het ouderdomspensioen volgens het bepaalde in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wet bepaalt dat de gewezen partner recht krijgt op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. In afwijking van de omschrijving in artikel 1 wordt in dit artikel onder scheiding verstaan einde van het huwelijk door echtscheiding of scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Daarnaast wordt in afwijking van de omschrijving in artikel 1 in dit artikel onder partner verstaan de persoon die met de (gewezen) deelnemer gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. 2. Het recht op verevening kan rechtstreeks jegens het fonds geldend worden gemaakt indien de scheiding binnen 2 jaar na de scheidingsdatum aan het fonds wordt gemeld. Het fonds betaalt dan het aan de gewezen partner toekomende deel van het ingegane ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan de gewezen partner. De uitbetaling aan de gewezen partner eindigt bij overlijden van de gepensioneerde, maar uiterlijk bij het eerdere overlijden van de gewezen partner. 3. Het fonds kan uitsluitend worden aangesproken voor dat deel van het te verevenen ouderdomspensioen dat hij nog moet uitkeren vanaf een maand nadat hij het daartoe bestemde, correct ingevulde mededelingsformulier heeft ontvangen. Indien de scheiding niet tijdig aan het fonds is gemeld, kan de gewezen partner het recht op verevening uitsluitend nog jegens de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde uitoefenen. 4. Bij scheiding kunnen de gewezen partners het fonds om conversie verzoeken. Hieronder wordt verstaan de omzetting van de aanspraak van de gewezen partner op het hem/haar uit te betalen deel van het ouderdomspensioen (onder verval van die aanspraak) in een voor hem/haar zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen. Indien de gewezen deelnemer conform artikel 14 op de ontslagdatum of pensioeningangsdatum heeft gekozen voor de gedeeltelijke omzetting van de aanspraak op levenslang ouderdomspensioen in partnerpensioen, zal dat partnerpensioen (onder verval van die aanspraak) in de conversie worden betrokken. 5

8 Het fonds kan gezondheidswaarborgen aan de conversie verbinden. 5. Het ouderdomspensioen van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde wordt verminderd met het aan de gewezen partner toekomende deel ervan. Deze vermindering vervalt bij overlijden van de gewezen partner; bij conversie is de vermindering echter blijvend. 6. Het fonds verstrekt aan de gewezen partner een (door de verzekeraar op te stellen) bewijsstuk van het hem/haar toekomende deel van het te verevenen pensioen. De (gewezen) deelnemer ontvangt daarvan een kopie van het fonds. Artikel 8. Levenslang partnerpensioen 1. Het levenslange partnerpensioen gaat in op dag waarop de deelnemer voor de standaard pensioendatum overlijdt en het wordt uitgekeerd tot de dag van overlijden van zijn/haar partner. 2. Het jaarlijkse levenslange partnerpensioen bedraagt 70% van het jaarlijkse levenslange ouderdomspensioen waarop de overleden deelnemer bij deelneming tot de standaard pensioendatum volgens de laatst vastgestelde pensioengrondslag aanspraak zou hebben verkregen. 3. De deelnemer heeft op elk moment slechts aanspraak op partnerpensioen voor één partner. 4. Bij overlijden van de ongehuwde deelnemer dient zijn/haar partner zich bij het fonds te melden en ten genoegen van het fonds aan te tonen dat ten tijde van dit overlijden werd voldaan aan de in artikel 1, onder l en m, omschreven vereisten met betrekking tot de hoedanigheid van partner en partnerschap. 5. De aanspraak op jaarlijks levenslang partnerpensioen is op risicobasis verzekerd tot de pensioeningangsdatum. Dit betekent dat de aanspraak op levenslang partnerpensioen zonder waarde vervalt bij: - beëindiging van het deelnemerschap anders dan door overlijden; - scheiding; - het bereiken van de pensioeningangsdatum. Indien op de ontslagdatum wegens arbeidsongeschiktheid van de deelnemer gehele of gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling wordt verleend, geldt het bepaalde in artikel 18, lid De (gewezen) deelnemer heeft op de pensioeningangsdatum, dan wel de eerdere datum van beëindiging van het deelnemerschap, de mogelijkheid een deel van het levenslange ouderdomspensioen om te zetten in levenslang partnerpensioen, een en ander zoals omschreven in artikel 14, lid 1. Artikel 9. Wezenpensioen 1. Na overlijden van de deelnemer voor de standaard pensioendatum gaat voor ieder van de pensioengerechtigde kinderen een wezenpensioen in. Aanspraakgerechtigd zijn de kinderen die: a. jonger zijn dan 18 jaar; b. 18 jaar of ouder, maar nog geen 27 jaar zijn, zolang: - hun voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of een opleiding voor een beroep, of - zij ten gevolge van ziekte of gebreken niet in staat zijn om 55% te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen verdienen en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar niet in staat zijn geweest, hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar niet in staat zullen zijn. 6

9 2. Elk wezenpensioen gaat in op de dag waarop de deelnemer voor de standaard pensioendatum overlijdt, maar niet eerder dan op de dag waarop het kind pensioengerechtigd wordt. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de dag waarop het kind ophoudt pensioengerechtigd te zijn of voordien overlijdt. 3. Elk wezenpensioen bedraagt 14% van het jaarlijkse levenslange ouderdomspensioen waarop de tijdens het deelnemerschap overleden deelnemer bij deelneming tot de pensioendatum volgens de laatste voor hem/haar vastgestelde pensioengrondslag aanspraak zou hebben verkregen. 4. Het wezenpensioen wordt verdubbeld indien er geen partner (meer) is die aanspraak heeft op partnerpensioen. 5. De aanspraak op jaarlijks wezenpensioen is op risicobasis verzekerd tot de pensioeningangsdatum. Dit betekent dat de aanspraak op wezenpensioen zonder waarde vervalt bij: - beëindiging van het deelnemerschap anders dan door overlijden; - het bereiken van de pensioeningangsdatum. Indien op de ontslagdatum wegens arbeidsongeschiktheid van de deelnemer gehele of gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling wordt verleend, geldt het bepaalde in artikel 18, lid 6. Artikel 10. Deeltijdarbeid 1. Voor de deelnemer met een arbeidsovereenkomst voor minder dan de volledige arbeidstijd, geldt het volgende: a. Voor de vaststelling van de pensioengrondslag wordt uitgegaan van het pensioengevend salaris dat op 1 januari van het desbetreffende jaar bij volledige arbeidstijd gegolden zou hebben. b. Het levenslange ouderdomspensioen wordt van de onder a bedoelde pensioengrondslag afgeleid waarna het wordt vermenigvuldigd met een deeltijdpercentage vastgesteld naar de verhouding tussen feitelijke en volledige arbeidstijd. Van het levenslange ouderdomspensioen afgeleide pensioenen worden berekend op basis van het aldus verminderde levenslange ouderdomspensioen. 2. Bij een wijziging in de arbeidsovereenkomst met betrekking tot de mate van (on)volledigheid van de arbeidstijd, zal het deeltijdpercentage opnieuw worden vastgesteld. Hierbij zal er voor de toekomstige diensttijd steeds van worden uitgegaan dat de mate van (on)volledigheid van de arbeidstijd onveranderd blijft. Bij de vaststelling van de pensioenen worden de deeltijdpercentages die in de afzonderlijke perioden hebben gegolden, alsmede de duur van de perioden waarin deze van kracht zijn geweest, in aanmerking genomen. Een wijziging in de loop van een maand wordt gezien alsof deze op de 1e van die maand is doorgevoerd. 3. De werknemerspremie, omschreven in artikel 15, lid 4, wordt voor de deelnemer met een arbeidsovereenkomst voor minder dan de volledige arbeidstijd, vermenigvuldigd met het in lid 1 onder b bedoelde deeltijdpercentage. Artikel 11. Voortzetting tijdens onbetaald verlof 1. Indien de deelnemer onbetaald verlof opneemt zal de verzekering van het levenslang partnerpensioen en wezenpensioen, zoals omschreven in artikel 8 en 9, gedurende 18 maanden, maar uiterlijk tot einde van de dienstbetrekking, worden voortgezet op basis van 7

10 de pensioengrondslag en het deeltijdpercentage zoals deze het laatst voor de ingang van het verlof zijn vastgesteld. 2. Voortzetting van de andere pensioenaanspraken bij onbetaald verlof vindt plaats volgens de verlofregeling van de werkgever. 3. De werknemerspremie gedurende onbetaald verlof wordt nader tussen de werkgever en de deelnemer overeengekomen. De werknemerspremie wordt uitgedrukt in een voor alle deelnemers gelijk percentage van de pensioengrondslag. Artikel 12. Uitbetaling van de pensioenen 1. De pensioenen worden uitbetaald door het fonds in maandelijkse termijnen achteraf. Het fonds kan de verzekeraar verzoeken de pensioenen rechtstreeks aan de gerechtigde(n) uit te betalen. 2. De pensioenen zullen als volgt worden uitbetaald: - het levenslange ouderdomspensioen aan de gepensioneerde; het na verevening volgens artikel 7 vastgestelde gedeelte van het ouderdomspensioen zal echter worden uitbetaald aan de (gewezen) partner; - het levenslange partnerpensioen volgens artikel 8 aan de gewezen partner (als omschreven in artikel 1, onder k); - het levenslange partnerpensioen volgens artikel 14, lid 1, aan de man of vrouw die op de pensioeningangsdatum partner van de (gewezen) deelnemer is; - het wezenpensioen aan de aanspraakgerechtigde kinderen. 3. In geval van uitbetaling op een niet in Nederland gevestigde bankrekening, is het fonds respectievelijk de verzekeraar bevoegd de bancaire kosten voor deze uitbetaling bij de pensioengerechtigde in mindering te brengen. Artikel 13. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 1. Op de dag waarop voor de deelnemer de uitkering ingevolge de WIA aanvangt - wordt met inachtneming van de desbetreffende voorwaarden van de verzekeraar (als bedoeld in artikel 4, lid 6) gehele of gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling verleend: Bij een arbeidsongeschiktheid van 65% of meer 45% tot 65% 35% tot 45% Minder dan 35% bedraagt de vrijstelling 100% 50% 25% - van het pensioen waarop direct voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid sprake was - blijven tijdens de verdere duur van de arbeidsongeschiktheid de onmiddellijk voorafgaande aan dat moment voor hem/haar verzekerde reglementaire aanspraken van kracht; gedurende deze periode worden wijzigingen in de pensioengrondslag en/of dit reglement alleen nog in aanmerking genomen voor zover die wijzigingen betrekking hebben op het gedeelte van het pensioen waarover geen vrijstelling van premiebetaling wordt verleend. De arbeidsongeschiktheid wordt bepaald aan de hand van de betreffende voorwaarden van de verzekeraar die gebaseerd zijn op de WIA-criteria. 2. Indien de deelnemer wordt ontslagen gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid zal het bepaalde artikel 18, lid 6, toepassing vinden. 3. In geval door de verzekeraar wegens gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de deelnemer gehele respectievelijk gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling is verleend, is de deelnemer de in artikel 15, lid 4, omschreven werknemerspremie niet respectievelijk 8

11 slechts gedeeltelijk verschuldigd gedurende de periode waarin de vrijstelling van kracht is. Een en ander wordt bepaald naar analogie van de in lid 1 opgenomen tabel. Artikel 14. Flexibiliseringsmogelijkheden 1. Uitruil levenslang ouderdomspensioen in levenslang partnerpensioen a. De (gewezen) deelnemer heeft op de pensioeningangsdatum én de eventuele eerdere datum van beëindiging van het deelnemerschap, de mogelijkheid om een deel van de aanspraak op het levenslange ouderdomspensioen aan te wenden voor levenslang partnerpensioen. Uitruil vindt standaard plaats zodat het partnerpensioen na uitruil gelijk is aan 70% van het verlaagde levenslange ouderdomspensioen, tenzij de deelnemer er voor kiest om niet uit te ruilen of kiest voor een andere verhouding, met een maximum van 70%. Na uitruil van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen ontstaat eveneens een recht op wezenpensioen ter grootte van 14% van het levenslange ouderdomspensioen na uitruil. Er zal op de pensioeningangsdatum én de eventuele eerdere datum van beëindiging alleen recht op een wezenpensioen zijn als uitruil van levenslang ouderdomspensioen naar levenslang partnerpensioen heeft plaatsgevonden. b. Indien de (gewezen) deelnemer niet uiterlijk zes weken voor de pensioeningangsdatum, resp. binnen één maand nadat de (gewezen) deelnemer is gewezen op de keuzemogelijkheid in lid 1 aan het fonds heeft aangegeven geen gebruik te zullen maken van de in lid 1 geboden keuzemogelijkheid, zal het fonds voor de (gewezen) deelnemer een zodanig deel van de aanspraak op het levenslange ouderdomspensioen gebruiken voor een aanspraak op levenslang partnerpensioen dat gelijk is aan 70% van het verlaagde ouderdomspensioen. Het levenslange ouderdomspensioen mag na uitruil niet lager zijn dan het in artikel 66 van de Pensioenwet bedoelde bedrag ( 458,06 in c. Indien de (gewezen) deelnemer kiest voor deze mogelijkheid, wordt de aanspraak op het levenslange ouderdomspensioen verlaagd op basis van sekseneutrale factoren volgens de bij dit reglement behorende bijlage I. d. Het na een voorgaande scheiding op grond van artikel 7 vastgestelde gedeelte van het levenslange ouderdomspensioen dat toekomt aan de gewezen partner kan niet in deze omzetting worden betrokken. e. Het levenslange partnerpensioen volgens dit artikel gaat in op de dag van overlijden van de gewezen deelnemer of gepensioneerde en het wordt uitgekeerd tot de dag waarop zijn/haar partner overlijdt. f. Indien de bedoelde uitruil is uitgevoerd en er nadien sprake is van scheiding, behoudt de gewezen partner aanspraak op het volgens dit artikel vastgestelde partnerpensioen (dat voor haar/hem ingaat bij overlijden van de gewezen deelnemer en wordt uitgekeerd tot het overlijden van die gewezen partner). Indien bij scheiding gekozen wordt voor conversie van het ouderdomspensioen als omschreven in artikel 7, lid 4 zal het door uitruil verkregen partnerpensioen in de conversie worden betrokken. De bij scheiding betrokken partijen zullen daarvan terstond schriftelijk mededeling doen aan het fonds onder overlegging van de benodigde bewijsstukken. Noch het fonds noch de verzekeraar is aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van te late aanmelding. Het fonds zal aan de gewezen partner een bewijsstuk verstrekken van het voor haar/hem verzekerde partnerpensioen. Een eventuele volgende partner heeft geen aanspraak op partnerpensioen. g. Een op de pensioeningangsdatum doorgevoerde omzetting is onherroepelijk. 9

12 2. Uitruil van levenslang partnerpensioen in levenslang ouderdomspensioen a. Indien volgens lid 1 uitruil van levenslang ouderdomspensioen in levenslang partnerpensioen vóór de pensioeningangsdatum heeft plaatsgevonden, heeft de gewezen deelnemer op de pensioeningangsdatum eenmalig het recht om het door die ruil verkregen levenslange partnerpensioen weer om te zetten in een hoger levenslang ouderdomspensioen. Deze uitruil op de pensioendatum zal automatisch plaatsvinden indien de deelnemer geen partner heeft. b. Indien de gewezen deelnemer op de pensioeningangsdatum kiest voor deze mogelijkheid, wordt het levenslange ouderdomspensioen verhoogd op basis van een sekseneutrale ruilvoet volgens de bij dit reglement behorende bijlage I. Na deze ruil vervalt de aanspraak op het volgens lid 1 op de datum van beëindiging van het deelnemerschap verkregen levenslange partnerpensioen. c. Het na een scheiding volgens lid 1 vastgestelde bijzondere levenslang partnerpensioen kan niet in de ruil worden betrokken. Ten behoeve van de vaststelling van het uitruilbare deel van het levenslang partnerpensioen, is de gewezen deelnemer verplicht het fonds te informeren met betrekking tot wijzigingen van zijn/haar samenlevingsverband. d. De partner van de (gewezen) deelnemer dient schriftelijk in te stemmen met de in dit lid omschreven omzetting. e. Een volgens dit lid uitgevoerde uitruil is onherroepelijk. 3. Vervroegen standaard pensioendatum a. Het levenslange ouderdomspensioen gaat in op de standaard pensioendatum. Op verzoek van de (gewezen) deelnemer kan de (gewezen) deelnemer (gedeeltelijk) eerder met pensioen gaan, voor zover de dan geldende fiscale wet- en regelgeving zich hier niet tegen verzet. Voor zover het pensioen gedeeltelijk wordt vervroegd, is deze keuze eenmaal mogelijk voor 25%, 50% of 75% van het totale ouderdomspensioen. Na de periode van gedeeltelijke pensionering dient het pensioen volledig in te gaan. b. Eerder met pensioen gaan is toegestaan vanaf de 60-jarige leeftijd. c. Indien de (gewezen) deelnemer ervoor kiest eerder met pensioen te gaan, wordt het uit te keren levenslange ouderdomspensioen vastgesteld op basis van de sekseneutrale factoren zoals vermeld in de bij dit reglement behorende bijlage I. Het levenslange partnerpensioen wordt bij vervroeging van het levenslange ouderdomspensioen niet aangepast d. Een verzoek tot eerder met pensioen gaan dient mede door de (gewezen) partner van de (gewezen) deelnemer te worden ondertekend. e. Het ouderdomspensioen dient uiterlijk op de eerste dag van de maand waarin de 67- jarige leeftijd wordt bereikt in te gaan. 4. Variabele uitkeringen ouderdomspensioen a. De (gewezen) deelnemer heeft de mogelijkheid om op de pensioeningangsdatum te kiezen voor een in aanvang hoger levenslang ouderdomspensioen. Hierbij geldt het volgende: een variabele uitkering is alleen mogelijk als alle (premievrije) aanspraken op ouderdomspensioen uit hoofde van het fonds op hetzelfde moment ingaan; de hogere uitkering geldt voor een periode direct aansluitend op de pensioeningangsdatum. Indien het pensioen ingaat op of voor de 62-jarige leeftijd, kan de hoge uitkering uitgekeerd worden tot de eerste van de maand waarin de gepensioneerde 65 of 70 jaar wordt. Indien het pensioen ingaat na de 10

13 62-jarige leeftijd kan de hoge uitkering uitgekeerd worden tot de eerste van de maand waarin de gepensioneerde 70 of 75 jaar wordt; de hogere uitkering staat in een vaste verhouding van 100:75 ten opzichte van de lagere; de lagere uitkering mag niet lager zijn dan het in artikel 66 van de Pensioenwet bedoelde bedrag ( 458,06 in 2014). Bovendien heeft de (gewezen) deelnemer de mogelijkheid om als de pensioeningangsdatum is gelegen voor de AOW-gerechtigde leeftijd te kiezen voor een in aanvang hoger levenslang ouderdomspensioen ter grootte van maximaal het jaarlijkse gezamenlijke pensioen inclusief vakantietoeslag volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW), waarbij de beide partners AOW-gerechtigd zijn. Hierbij geldt het volgende: de hogere uitkering geldt voor een periode direct aansluitend op de pensioeningangsdatum. De hoge uitkering wordt uitgekeerd tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de gepensioneerde recht krijgt op een AOW-uitkering; de lagere uitkering mag niet lager zijn dan het in artikel 66 van de Pensioenwet bedoelde bedrag ( 458,06in 2014). b. Indien uitruil conform lid 1 van dit artikel heeft plaatsgevonden, blijft dat partnerpensioen bij de herrekening van het ouderdomspensioen buiten beschouwing. c. De onder b bedoelde herrekening vindt plaats op basis van sekseneutrale factoren, zoals vermeld in de bij dit reglement behorende bijlage I. d. Een verzoek tot variatie in uitkering van ouderdomspensioen dient mede door de (gewezen) partner van de (gewezen) deelnemer te worden ondertekend. e. Een volgens dit lid uitgevoerde variatie is onherroepelijk. 5. Aanvraag flexibiliseringmogelijkheden a. Indien de (gewezen) deelnemer besluit tot één van de in dit artikel omschreven flexibiliseringmogelijkheden, zal het fonds een (door de verzekeraar op te stellen) opgave verstrekken van de uitkomsten van de beoogde flexibiliseringmogelijkheid. b. Een verzoek tot de in lid 1 of lid 2 omschreven uitruil dient uiterlijk 6 weken voor de pensioeningangsdatum dan wel de eerdere datum van beëindiging deelnemerschap bij het fonds te zijn ingediend. Het in lid 3 omschreven verzoek tot vervroegde pensioeningang en het in lid 4 omschreven verzoek tot variabilisering dienen 6 maanden voor de boogde pensioeningangsdatum bij het fonds te worden ingediend. De verzoeken van deelnemers dienen in beginsel via de werkgever te worden gedaan. Gewezen deelnemers kunnen zich schriftelijk tot het fonds wenden. Artikel 15. Kosten van de pensioenregeling 1. De kosten van de pensioenregeling worden door het fonds aan de verzekeraar voldaan. Met inachtneming van het uitvoeringsreglement tussen het fonds en de werkgever, waarvan een exemplaar bij de werkgever voor belanghebbenden ter inzage ligt, worden de kosten van de pensioenregeling door de werkgever en de deelnemers gezamenlijk gedragen. 2. De werkgever is voor iedere bij hem in dienst zijnde deelnemer per maand achteraf een premie aan het fonds verschuldigd. Deze premie wordt uitgedrukt in een voor elke deelnemer gelijk percentage van de pensioengrondslag. Op jaarbasis bedraagt de premie: - per 1 januari 2014: 25,0% van de pensioengrondslag. Bij arbeidsongeschiktheid van de deelnemer is de werkgever geen of slechts een gedeeltelijke premie verschuldigd, een en ander overeenkomstig de tabel in artikel 13, 11

14 lid Indien de werkgever een werknemer als deelnemer bij het fonds heeft aangemeld en zijn (betalings)verplichtingen krachtens dit reglement is nagekomen, heeft de werkgever voldaan aan zijn uit dit reglement voortvloeiende pensioenverplichtingen jegens die werknemer en diens nabestaanden. 4. De werkgever is gerechtigd een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de regeling op het loon van de deelnemer in te houden ter grootte een werknemerspremie van 40% van de door de werkgever aan het fonds voor die deelnemer verschuldigde premie als bedoeld in lid 2. De werknemerspremie wordt in gelijke termijnen met het salaris verrekend. Na het einde van het deelnemerschap zal geen verdere verrekening meer plaatsvinden. In geval van arbeidsongeschiktheid is aangaande de werknemerspremie het bepaalde in artikel 13, lid 3, van toepassing. Voor deelnemers met een arbeidsovereenkomst voor minder dan de volledige arbeidstijd geldt met betrekking tot de werknemerspremie het bepaalde in artikel 10, lid Het bestuur zal ieder jaar nagaan of er een financieel evenwicht is tussen de te ontvangen bijdragen en de op te bouwen rechten. Indien dit financiële evenwicht verstoord is of dreigt verstoord te raken, zal het bestuur dit onverwijld mededelen aan de organisaties die de leden van het bestuur benoemen. Deze organisaties zullen zich onmiddellijk erover beraden of de volgens lid 2 bedoelde kosten voor de toekomst verhoogd zullen worden. Indien de gezamenlijke organisaties tot het besluit komen dat de kosten niet verhoogd worden, zal het bestuur de in de toekomst op te bouwen pensioenrechten zodanig verminderen dat het financiële evenwicht wordt hersteld. Hierbij zullen de reeds ingegane pensioenen en reeds opgebouwde pensioenrechten niet worden aangetast. Van de beslissingen van de gezamenlijke organisaties en het bestuur wordt aan de betrokkenen mededeling gedaan, terwijl het fondsreglement zal worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Artikel 16. Excedent regeling 1. Iedere werkgever heeft de mogelijkheid een excedent (aanvullende) regeling bij het fonds te treffen, mits die regeling uniform geldt voor zijn werknemers. Deze excedent regeling voorziet in pensioenaanspraken over het salarisgedeelte boven het in artikel 5, lid 4, bedoelde maximum. Deze pensioenaanspraken worden op overeenkomstige wijze vastgesteld als de pensioenaanspraken tot het voornoemde maximum. Het fonds zal deze excedent regeling uitsluitend aanbieden en voeren voor zover dat het fonds op grond van wet- en regelgeving is toegestaan. 2. Voor deze excedent regeling geldt dezelfde premie als omschreven in artikel 15, lid 2, met dien verstande dat de premie wordt berekend over het salarisgedeelte boven het in artikel 5, lid 4, bedoelde maximum. De deelnemer is tenzij anders met de werkgever is / wordt overeengekomen een bijdrage in de kosten verschuldigd die procentueel gelijk is aan de bijdrage als bedoeld in artikel 15, lid Voor deze excedent regeling zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 4. Het maximum salaris voor de excedent regeling bedraagt: ,- 12

15 Artikel 17. Verzekeringen 1. De opbouw en de financiering van de pensioenaanspraken vinden gedurende het deelnemerschap steeds ten minste evenredig in de tijd plaats. 2. De financiering van de verzekeringen van het levenslange ouderdomspensioen en verhogingen daarvan geschiedt tegen periodieke stortingskoopsommen. De jaarlijks te verlenen aanspraken op deze pensioenen zullen uiterlijk steeds aan het einde van het desbetreffende kalenderjaar dan wel bij de eerdere beëindiging van het deelnemerschap volledig zijn gefinancierd. Financiering van de aanspraak op partnerpensioen volgens artikel 8 en de aanspraak op wezenpensioen volgens artikel 9 geschiedt tegen risicopremies. De in artikel 20 bedoelde toeslagen zullen worden gefinancierd tegen eenmalige koopsommen. Het fonds is begunstigde bij de verzekeringen. Artikel 18. Beëindiging van het deelnemerschap voor de standaard pensioendatum 1. In geval van beëindiging van het deelnemerschap van de deelnemer anders dan door pensionering voor de standaard pensioendatum worden de op zijn/haar leven gesloten verzekeringen op de ontslagdatum premievrij gemaakt. 2. De gewezen deelnemer verkrijgt dan aanspraak op voor hem/haar premievrij ouderdomspensioen. De verzekeraar verstrekt namens het fonds aan de gewezen deelnemer een opgave van de (premievrije) aanspraak. 3. Het premievrije ouderdomspensioen als in lid 2 bedoeld is gelijk aan het levenslange ouderdomspensioen waarop de gewezen deelnemer volgens artikel 6 aanspraak had bij een ongewijzigde voortzetting van het deelnemerschap tot de standaard pensioendatum, verminderd met het ouderdomspensioenen berekend op dezelfde grondslagen over de jaren tussen de datum van beëindiging van het deelnemerschap en de standaard pensioendatum (het tijdsevenredige ouderdomspensioen). 4. De aanspraken op partnerpensioen en wezenpensioen volgens artikel 8 en 9, die gedekt worden door tegen risicopremies gesloten verzekeringen die geen premievrije waarde hebben, vervallen bij beëindiging van het deelnemerschap. 5. De gewezen deelnemer die bij beëindiging van de dienstbetrekking anders dan door pensionering een partner heeft, behoudt gedurende de periode dat de gewezen deelnemer een uitkering volgens de Werkloosheidwet ontvangt, aanspraak op levenslang partnerpensioen en wezenpensioen. De hoogte van het levenslange partnerpensioen wordt vastgesteld volgens het bepaalde in artikel 8 lid 2, waarbij uitsluitend de jaren tot de datum van beëindiging van de dienstbetrekking in acht worden genomen. Dit vastgestelde levenslang partnerpensioen wordt verminderd met het eventuele volgens artikel 14 lid 1 verworven levenslange partnerpensioen. 6. Indien op de datum van beëindiging van het deelnemerschap wegens arbeidsongeschiktheid van de deelnemer gehele of gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling is verleend, vindt het bepaalde in de voorgaande leden plaats voor zover de vrijstelling van premiebetaling niet geldt. Zodra na ontslag gehele of gedeeltelijke intrekking van de vrijstelling van premiebetaling plaatsvindt, vindt voor zover de vrijstelling van premiebetaling komt te vervallen, het bepaalde in de voorgaande leden toepassing op het overeenkomstige deel van het pensioen. In de plaats van de datum van beëindiging van het deelnemerschap wordt dan gelezen de datum waarop de premievrijstelling geheel of gedeeltelijk eindigt. 13

16 Artikel 19. Waardeoverdracht 1. Op verzoek van de gewezen deelnemer zal de waarde van de bij beëindiging van het deelnemerschap volgens artikel 18 verkregen aanspraken worden overgedragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. De overgedragen waarde wordt omgezet in aanspraken volgens de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Het bepaalde in de voorgaande alinea is op overeenkomstige wijze van toepassing op een werknemer die deelnemer wordt in deze pensioenregeling. De inkomende waarde zal, evenredig verdeeld over de diverse onderdelen van de voor de deelnemer geldende regeling, worden gebruikt ter verzekering van pensioenaanspraken. Onder de voor de deelnemer geldende regeling wordt indien daarvan sprake is het geheel van de voor de deelnemer geldende pensioenregelingen bij het fonds verstaan. 2. Overdracht zal plaatsvinden indien het een individueel ontslag anders dan door pensionering betreft, tenzij de financiële toestand van het fonds, zoals omschreven in artikel 72 van de Pensioenwet, dat niet toelaat. 3. Een (gewezen) deelnemer die de mogelijkheid tot waardeoverdracht overweegt dient binnen zes maanden na aanvang van het deelnemerschap aan de pensioenregeling van de nieuwe werkgever een verzoek om een berekening van de aanspraken die uit de overdracht voortvloeien aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever te richten. De pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever zal een opgave van die aanspraken verstrekken (bij een waardeoverdracht naar het fonds, verstrekt het fonds die opgave). 4. Overdracht van de waarde van het partnerpensioen is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van de eventuele partner van de gewezen deelnemer. Het eventuele bijzondere partnerpensioen kan niet worden overgedragen. 5. De wijze waarop de overdracht plaatsvindt alsmede de bepaling van de overdrachtswaarde geschiedt overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke voorschriften. Artikel 20. Toeslagen op pensioenen 1. Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks een toeslag verleend van maximaal de ontwikkeling van het prijsindexcijfer. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagtoezegging is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Het toeslagbeleid is in de volgende leden nader uitgewerkt. 2. Jaarlijks zal het bestuur beoordelen of en in hoeverre het verlenen van de in lid 1 bedoelde toeslag op de volgende pensioenen mogelijk is: a. de volgens artikel 6 reeds opgebouwde ouderdomspensioenen van deelnemers (waarin begrepen het op grond van artikel 7 aan een gewezen partner toekomende deel van die pensioenen), en b. de ingegane pensioenen. Indien het bestuur besluit tot het verlenen van een toeslag op de ingegane pensioenen, zal een overeenkomstige toeslag worden verleend op de nog niet ingegane pensioenen van gewezen deelnemers, als bedoeld in artikel Het bestuur zal in zijn beoordeling onder meer betrekken de financiële positie van het fonds en de eisen die de Pensioenwet daaraan stelt in het algemeen. 4. Een toeslag wordt in beginsel steeds per 1 januari van een jaar verleend. Toeslagpercentages zullen worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 1/10- procent. 14

17 5. Indien de financiële positie van het fonds dat naar de mening van het bestuur toelaat én indien dit niet in strijd is met wet- of regelgeving, kan het bestuur besluiten een hogere toeslag te verlenen dan volgens lid 1 en lid 3 is bepaald. Een dergelijke hogere toeslag valt buiten het reguliere toeslagbeleid van het fonds. De eventuele toekenning van een dergelijke hogere toeslag, kan dan ook niet worden beschouwd als een wijziging van dat reguliere toeslagbeleid. 6. Indien op grond van wet- en regelgeving nadere eisen worden gesteld aan de voorwaardelijke toeslagverlening, meer in het bijzonder op welke wijze bij de financiering voldaan kan worden aan de eis van consistentie tussen gewekte verwachtingen, en financiering en de feitelijke realisatie van de overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening in het verleden, zullen het fondsreglement en het tussen het fonds en de aangesloten werkgevers geldende uitvoeringsreglement zonodig hierop worden aangepast. Artikel 21. Informatieverstrekking en publicatie variabele bedragen en percentages 1. Het fonds zal aan (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en aan gerechtigden op een bijzonder partnerpensioen alle informatie verstrekken op die wijze en op die momenten, zoals bepaald bij of krachtens de Pensioenwet. Het fonds kan de verzekeraar verzoeken deze informatie namens het fonds te verstrekken. 2. Het fonds zal de in dit reglement bedoelde, jaarlijks vast te stellen bedragen en percentages jaarlijks schriftelijk aan de aangesloten werkgevers opgeven. De aangesloten werkgevers zullen deze gegevens ter inzage leggen voor de deelnemers. Het fonds zal overige belanghebbenden op hun verzoek in staat stellen om van deze gegevens kennis te nemen. Artikel 22. Wettelijke bepalingen. Pensioenregeling 1. De aanspraken op grond van dit reglement zijn onderworpen aan de geldende wettelijke bepalingen. In geval van strijdigheid prevaleren de wettelijke bepalingen boven het gestelde in dit reglement. 2. Als de (gewezen) deelnemer een partner heeft, is bij elke in deze pensioenregeling omschreven keuze van de (gewezen) deelnemer waaruit een verlaging voortvloeit van een reeds verleende dan wel opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen en/of partnerpensioen, de schriftelijke toestemming van de partner benodigd. Het vorenstaande geldt niet: - voor het ouderdomspensioen indien de (gewezen) deelnemer en zijn/haar partner het recht op verevening als bedoeld in artikel 7 hebben uitgesloten; - bij afkoop van gering pensioen als bedoeld in artikel 23, leden 2 en Het geheel van de pensioenaanspraken die de deelnemer op grond van deze pensioenregeling verkrijgt dient te voldoen aan de criteria die zijn neergelegd in de fiscale wet- en regelgeving. Op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 mag het totaal van pensioen op het tijdstip van ingang, behoudens enkele toegestane uitzonderingen, niet meer bedragen dan de volgende maxima: - ouderdomspensioen : 100% van het pensioengevend loon; - partnerpensioen : 70% van het pensioengevend loon, dat de deelnemer op de pensioeningangsdatum binnen dezelfde functie zou kunnen bereiken; - wezenpensioen : 14% van het pensioengevend loon, dat de deelnemer op de pensioeningangsdatum binnen dezelfde functie zou kunnen bereiken. Voor volle wezen geldt een verdubbeling van dit percentage. 15

18 Deze maxima dienen te worden opgevat met inbegrip van een uitkering op grond van de AOW, zoals voorgeschreven in de Wet op de loonbelasting Het toeslagpercentage zoals bedoeld in artikel 20 zal in enig jaar niet hoger zijn dan het voor dat jaar geldende fiscaal toegestane maximum. Artikel 23. Afkoop, vervreemden, prijsgeven en zekerstellen van pensioenaanspraken 1. De in deze pensioenregeling toegekende aanspraken kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. 2. Indien na een termijn van ten minste twee jaar na beëindiging van opbouw van levenslang ouderdomspensioen het totaal van bij dezelfde werkgever opgebouwde ouderdomspensioenen van de gewezen deelnemer lager is dan het krachtens artikel 66 van de Pensioenwet bedoelde bedrag ( 458,06in 2014), heeft het fonds het recht om de gewezen deelnemer binnen zes maanden na afloop van deze termijn een uitkering ineens ter grootte van de afkoopwaarde onder aftrek van de wettelijk verschuldigde inhoudingen te verstrekken. Als gevolg van deze uitkering ineens komt de aanspraak op de opgebouwde pensioenaanspraken te vervallen. 3. Indien de standaard pensioendatum ligt binnen de termijn van twee jaar na beëindiging van deelneming en het totaal van bij dezelfde werkgever opgebouwde ouderdomspensioenen van de gewezen deelnemer lager is dan het in lid 2 genoemde bedrag, heeft het fonds het recht om de gewezen deelnemer op de standaard pensioendatum een uitkering ineens ter grootte van de afkoopwaarde van het opgebouwde pensioen onder aftrek van de wettelijk verschuldigde inhoudingen te verstrekken. Als gevolg van deze uitkering ineens komt de aanspraak op het opgebouwde pensioen te vervallen. 4. De afkoopwaarde wordt bepaald op basis van de sekseneutrale afkoopvoet volgens de bij dit reglement behorende Bijlage I. Artikel 24. Verplichting tot medewerking 1. Ieder die op grond van dit reglement aanspraak op pensioen heeft, is verplicht aan de goede uitvoering van dit reglement mee te werken. Dit houdt in dat iedere belanghebbende alle gegevens en bewijsstukken zal verstrekken, die het fonds en/of de verzekeraar nodig oordelen. Zo is de (gewezen) deelnemer onder meer verplicht het fonds in kennis te stellen van wijzigingen in zijn/haar WAO- of WIA-uitkering. Een gelijke verplichting tot het verstrekken van gegevens rust op de werkgever. 2. Voor zover door het geven van onjuiste inlichtingen door de (gewezen) deelnemer of ten gevolge van zijn/haar nalatigheid in het geven van inlichtingen de uit dit reglement voor het fonds voortvloeiende pensioenverplichtingen niet door verzekeringen zijn gedekt, kan aan dit reglement ter zake geen recht op pensioen worden ontleend. 3. Als een werknemer van mening is dat hij/zij aanspraken dan wel rechten kan ontlenen aan dit fondsreglement maar geen documenten heeft ontvangen van het fonds en/of de werkgever waaruit dit blijkt, dient hij/zij terstond zowel de werkgever als het fonds hierover te informeren. 4. Bij aanvang van het deelnemerschap aan deze pensioenregeling worden door het fonds en de verzekeraar geen medische waarborgen gesteld. Indien de deelnemer op een later tijdstip zijn eerdere keuzen herziet waardoor het risico voor het fonds dan wel de verzekeraar wordt verzwaard, kan het fonds dan wel de verzekeraar medische waarborgen stellen. Het vorenstaande geldt op overeenkomstige wijze indien een werknemer aanvankelijk heeft afgezien van het deelnemerschap en nadien alsnog het deelnemerschap wil aanvaarden. 16

19 Artikel 25. Fiscale goedkeuring 1. Indien de onderhavige pensioenregeling voor het moment van invoering ter beoordeling wordt voorgelegd aan de belastingdienst en alsdan blijkt dat deze niet in overeenstemming is met de opvattingen van de belastingdienst en/of de belastingrechter en dientengevolge de pensioenregeling niet of niet volledig als zodanig wordt aanvaard, zal de regeling worden vervangen door een regeling die wel in overeenstemming is met de daaraan te stellen eisen. 2. Het fonds is bevoegd zich neer te leggen bij de uitspraak van de belastingdienst en/of de belastingrechter. De aanpassing vindt automatisch met terugwerkende kracht plaats tot de datum van invoering of wijziging van de onderhavige pensioenregeling in het geval de aanpassing het gevolg is van een beschikking van de belastinginspecteur op de voorgelegde regeling. Bij de aanpassing wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de toezegging die het fonds in deze pensioenregeling heeft gedaan. Artikel 26. Korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten Het fonds kan pensioenaanspraken en pensioenrechten verminderen op grond van artikel 134 van de Pensioenwet. De wijze van vermindering is bepaald in het uitvoeringsreglement tussen het fonds en de werkgever. Artikel 27. Datum inwerkingtreding en overgangsbepalingen 1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari Dit reglement is niet van toepassing op gewezen deelnemers van wie het deelnemerschap is geëindigd vóór 1 januari Voor deze gewezen deelnemers blijft het reglement van toepassing dat gold ten tijde van de beëindiging van het deelnemerschap. De premievrije aanspraken van deelnemers van wie het deelnemerschap is geëindigd vóór 1 januari 2014 worden evenwel wat betreft de flexibiliseringsmogelijkheden behandeld conform het onderhavige reglement. De flexibiliseringsmogelijkheid genoemd in lid 3 onder c van deze bepaling is van overeenkomstige toepassing. 3. Voor de deelnemers die op 31 december 2013 reeds aanspraak op ouderdomspensioen konden ontlenen aan één van de op die datum geldende reglementen van het fonds, gelden de volgende overgangsbepalingen. a. De tot en met 31 december 2013 opgebouwde aanspraken op pensioen zijn op die datum op tijdsevenredige basis premievrij gemaakt. Deze premievrije aanspraken worden voor de deelnemer gehandhaafd krachtens de bepalingen van het onderhavige reglement, met dien verstande dat voor deze premievrije aanspraken een standaard pensioendatum geldt die gelijk is aan de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. Deze premievrije aanspraken worden betrokken in het in artikel 20 omschreven toeslagbeleid. De aanspraak op partnerpensioen wordt zodanig vastgesteld dat deze gelijk is aan 70% van de som van het krachtens dit reglement én het vorige reglement verkregen aanspraak op ouderdomspensioen. b. Dit reglement treedt per 1 januari 2014 in de plaats van het vorige reglement van het fonds. Aan het vorige reglement kunnen geen afzonderlijke aanspraken meer worden ontleend. c. De ingangsdatum van premievrije aanspraken op ouderdomspensioen met een standaard pensioendatum gelijk aan de eerste dag van de maand waarin de 65- jarige leeftijd wordt bereikt kan (gedeeltelijk) worden uitgesteld tot uiterlijk de eerste dag van de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt, voor zover en zolang er voor het gedeelte van het ouderdomspensioen dat wordt uitgesteld sprake is van een dienstbetrekking. Voor zover het pensioen gedeeltelijk wordt uitgesteld, is deze keuze eenmaal mogelijk voor 25%, 50% of 75% van het totale 17

20 ouderdomspensioen. Na de periode van gedeeltelijk uitstel dient het pensioen volledig in te gaan. d. Voor het gedeelte van de pensioenopbouw dat op 31 december 2013 premievrij wordt voortgezet wegens arbeidsongeschiktheid blijft het fondsreglement van toepassing dat gold op het moment dat de premievrije voortzetting aanving. 4. Voor de deelnemers die op 31 december 2005 reeds aanspraak op ouderdomspensioen konden ontlenen aan één van de op die datum geldende reglementen van het fonds - hierna te noemen het vorige reglement - van het fonds, gelden de volgende overgangsbepalingen. a. De tot en met 31 december 2005 krachtens het vorige reglement opgebouwde aanspraken op pensioen zijn op die datum op tijdsevenredige basis premievrij gemaakt. Deze premievrije aanspraken worden voor de deelnemer gehandhaafd krachtens de bepalingen van het onderhavige reglement. Deze premievrije aanspraken worden betrokken in het in artikel 20 omschreven toeslagbeleid. De aanspraak op partnerpensioen wordt zodanig vastgesteld dat deze gelijk is aan 70% van de som van het krachtens dit reglement én het vorige reglement verkregen aanspraak op ouderdomspensioen. b. Dit reglement treedt per 1 januari 2006 in de plaats van het vorige reglement van het fonds. Aan het vorige reglement kunnen geen afzonderlijke aanspraken meer worden ontleend. c. Premievrije aanspraken uit de voorgaande reglementen, waaronder de Flexregeling, worden op het gebied van flexibiliseringsmogelijkheden op dezelfde wijze behandeld als aanspraken uit de huidige regeling. 5. Voor de deelnemers als bedoeld in lid 3 die op 31 december 2005 bovendien deelnamen aan de prepensioen-/vut-regeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Prepensioen voor de Kunststof- en Rubberindustrie (hierna het Prepensioenfonds) gelden extra overgangsmaatregelen. Deze overgangsbepalingen zijn voorwaardelijk van aard en worden afzonderlijk tegenover de betrokken deelnemers vastgelegd in een aanvulling op het reglement. Het op grond van het deelnemerschap aan die prepensioen-/vut-regeling tot en met 31 december 2005 opgebouwde prepensioen is door het Prepensioenfonds (dat is opgeheven) overgedragen aan het fonds. De deelnemer heeft de mogelijkheid om dat prepensioen: - uitgesteld te laten ingaan, of - om te ruilen voor extra ouderdomspensioen indien het prepensioen wordt uitgesteld tot de pensioeningangsdatum Uitstel van de ingang van het prepensioen is alleen mogelijk indien en zolang de deelnemer een dienstbetrekking heeft. De uitstel- en omruilfactoren zijn opgenomen in bijlage I bij dit reglement. 6. Voor deelnemers die vóór 1 januari 2006: - een WAO-uitkering ontvingen, of - loon ontvingen op grond van de wettelijke verplichte doorbetaling van het loon door de werkgever bij ziekte en in geval van voortduren van arbeidsongeschiktheid aansluitend een WAO-uitkering ontvangen, blijft de wijze van vaststelling van premievrijstelling volgens het voorgaande reglement van het fonds van kracht. Getekend namens het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie op 15 april 2015 te Den Haag. A.N. Jager (voorzitter) N. Altundal (secretaris) 18

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V.

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Fondsreglement Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2.

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Fondsreglement van de Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy. Middelloonregeling

Fondsreglement van de Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy. Middelloonregeling Fondsreglement van de Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy Middelloonregeling Geldend vanaf 1 januari 2015 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2. Statuten en fondsreglement... 2

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Fondsreglement van Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland te Haarlem Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling 2 Artikel 3. Deelnemerschap

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. Voor voetbaloefenmeesters

Pensioenovereenkomst. Voor voetbaloefenmeesters Voor voetbaloefenmeesters Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling 2 Artikel 3. Deelnemerschap 3 Artikel 4. Pensioenaanspraken 3

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND

PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Strekking van dit pensioenreglement 3 Artikel 3. Karakter van de pensioenregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. van Instituut Schoevers B.V. en diens werknemers

Pensioenovereenkomst. van Instituut Schoevers B.V. en diens werknemers van Instituut Schoevers B.V. en diens werknemers Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Karakter van de pensioenregeling 2 Artikel 3. Deelnemerschap 2 Artikel 4.

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers

NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers NLBV Pensioenreglement Overgangsregeling FLO-ers van AEGON Levensverzekering NV. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen Bijlagen Artikel 9. Levenslang partnerpensioen

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Fondsreglement van Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland te Hoofddorp Revisie Datum Auteur Goedkeuring Bestuur 8 1 januari 2017 R van Lohuizen 13 april 2017 7 1 januari 2015 R van Lohuizen/ AEGON 27

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

FONDSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR MEDEWERKERS IN HET NOTARIAAT

FONDSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR MEDEWERKERS IN HET NOTARIAAT FONDSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR MEDEWERKERS IN HET NOTARIAAT In werking getreden op 1 januari 2011 (bijgewerkt tot en met 10 januari 2011) INHOUDSOPGAVE FONDSREGLEMENT ARTIKEL

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen Pensioenreglement van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers van Nederlands Loodswezen BV. en de met haar gelieerde ondernemingen Bijlage percentages en bedragen Bijlagen Artikel 22. Kosten van

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

PENSIOENREGLEMENT van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam PENSIOENREGLEMENT van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam Versie September 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel 3. Pensioenaanspraken

Nadere informatie

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV Netto verzekering Partner- en wezenpensioen van Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (Uitgave 2015) Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Dit document bevat de tekst van

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Pensioenreglement voor medewerkers in het notariaat. van. Stichting Pensioenfonds Notariaat

Pensioenreglement voor medewerkers in het notariaat. van. Stichting Pensioenfonds Notariaat Pensioenreglement voor medewerkers in het notariaat van Stichting Pensioenfonds Notariaat INHOUDSOPGAVE PENSIOENREGLEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2. KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

PENSIOENREGLEMENT van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam PENSIOENREGLEMENT van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam Versie 2014 INHOUD PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel 3. Pensioenaanspraken

Nadere informatie

FONDSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR MEDEWERKERS IN HET NOTARIAAT

FONDSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR MEDEWERKERS IN HET NOTARIAAT FONDSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR MEDEWERKERS IN HET NOTARIAAT In werking getreden op 1 januari 2012 (bijgewerkt tot en met 20 maart 2015) INHOUDSOPGAVE FONDSREGLEMENT ARTIKEL

Nadere informatie

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko Best. PF Aviko 041.2011 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Aviko Versie 9 juni 2011 Inhoudsopgave I. Basispensioenregeling 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2 Deelnemerschap...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKPENSIOENREGELING VOOR DE KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE. Looptijd: 1 juni 2011 t/m 31 december 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKPENSIOENREGELING VOOR DE KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE. Looptijd: 1 juni 2011 t/m 31 december 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKPENSIOENREGELING VOOR DE KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE Looptijd: 1 juni 2011 t/m 31 december 2013 2013 CAO-partijen Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2017 Inhoud ARTIKEL 1 Vrijwillige individuele Anw-pensioenregeling... 3 ARTIKEL 2 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 3 Aanvang en einde van de dekking...

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling 1 januari 2015 STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND Pensioenreglement voor de Eindloonregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland

Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland betreffende deelnemers die niet hebben ingestemd met de nieuwe pensioenregeling van de onderneming welke met ingang van 1 januari 2002 uitgevoerd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2008 Versie 1.0 definitief 17-11-2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014: middelloonregeling. Stichting Notarieel Pensioenfonds

Pensioenreglement 2014: middelloonregeling. Stichting Notarieel Pensioenfonds Pensioenreglement 2014: middelloonregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds 'f VOORWOORD Per 1 januari 2014 kent Stichting Notarieel Pensioenfonds voor notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Artikel 1 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 2 ~ Deelnemerschap 6 Artikel 3 ~ Pensioenaanspraken 7 Artikel 4 ~ Pensioenopbouw

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N 2 0 0 8 Stichting Pensioenfonds GITP te Nijmegen Versie 4, inclusief notas van wijziging PTP.08.01 en PTP.08.02 en wijziging 2013 Pensioenreglement

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT Regeling 1977 Laatste aanpassing: 1 januari 2010

PENSIOENREGLEMENT Regeling 1977 Laatste aanpassing: 1 januari 2010 PENSIOENREGLEMENT Regeling 1977 Laatste aanpassing: 1 januari 2010 Inhoud - Regeling I Voorwaardelijke eindloonregeling Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1A. Karakter pensioenregeling Artikel 2.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van Unigarant N.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 6a Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof 53 P e n s i o e n Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid 2010 P e n s i o e n 54 Jaarboek 2010 6a.1

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave WGA-hiaatreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Karakter WGA-hiaatregeling 2 Artikel 3 Deelneming 2 Artikel 4 Premie 3 Artikel 5 Aanspraak op een WGA-hiaatuitkering 3 Artikel 6

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12. 6a.13 6a.14. 6a.15. 6a.16 6a.17. 6a.18

Oudedagregelingen. 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12. 6a.13 6a.14. 6a.15. 6a.16 6a.17. 6a.18 52 Jaarboek 2011 Oudedagregelingen 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12 6a.13 6a.14 6a.15 6a.16 6a.17 6a.18 Algemeen 54 Deelnemers 56 Premies 56 Ouderdomspensioen 57 Vervroegd

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 juli 2016 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 januari

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 juli 2016 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 januari PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 juli 2016 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 juli 2016 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 2 Artikel 3.

Nadere informatie