STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk"

Transcriptie

1 STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: Fax : Postbus GC Rijswijk Website: AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN PER 1 OKTOBER 2015 Aanvullend pensioenreglement tijdelijk partnerpensioen per 1 oktober 2015

2 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Uitvoeringsovereenkomst... 3 Artikel 3. Aanvang en einde van het deelnemerschap... 3 Artikel 4. Vrijstelling van deelneming... 4 Artikel 5. Pensioenaanspraken... 4 Artikel 6. Verzekerd kapitaal... 5 Artikel 7. Wijziging van de verzekering... 6 Artikel 8. Deeltijd dienstbetrekking... 6 Artikel 9. Premie voor tijdelijk partnerpensioen... 6 Artikel 10. Premieheffing... 6 Artikel 11. Premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid... 7 Artikel 12. Beëindiging van de deelneming... 7 Artikel 13. Echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke huishouding... 7 Artikel 14. Aanmeldingen en verstrekken van inlichtingen... 8 Artikel 15. Informatieverstrekking door de stichting... 8 Artikel 16. Uitbetaling van het pensioen... 9 Artikel 17. Waardeoverdracht... 9 Artikel 18. Vervroegde pensionering... 9 Artikel 19. Voorwaardelijke toeslagverlening... 9 Artikel 20. Vrijstelling van de verplichting tot deelneming... 9 Artikel 21. Overgangsregeling voor 55-minners in de agf- en kaas-sector... 9 Artikel 22. Wettelijke bepalingen... 9 Artikel 23. Vrijwillige voortzetting Artikel 24. Glijclausule Artikel 25. Onvoorziene gevallen Artikel 26. Datum inwerkingtreding Bijlage: 1 2

3 AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT ZOALS IS BEPAALD IN HET ARTIKEL REGELING VOOR TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN VAN HET PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON EN VAN HET PENSIOENREGLEMENT VASTE BEDRAGENREGELING Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit aanvullend pensioenreglement gelden de begripsomschrijvingen uit de statuten en de pensioenreglementen middelloon en vaste bedragenregeling van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel verder te noemen; de stichting. Ook de overige bepalingen van deze pensioenreglementen, voor zover hierna niet uitdrukkelijk uitgesloten, zijn op deze aanvullende pensioenregeling van toepassing. Voorts wordt in dit pensioenreglement verstaan onder: a. regeling: de nadere uitwerking van de regeling voor tijdelijk partnerpensioen zoals bedoeld in het artikel Regeling voor tijdelijk partnerpensioen van het pensioenreglement middelloon en van het pensioenreglement vaste bedragenregeling; b. nabestaande: de partner van de overleden deelnemer; c. Anw: Algemene nabestaandenwet. Artikel 2. Uitvoeringsovereenkomst De aangesloten werkgever kan voor haar werknemers een pensioenregeling treffen die overeenkomstig de bepalingen van dit aanvullend pensioenreglement door de stichting wordt uitgevoerd. Daartoe wordt een uitvoeringsovereenkomst tussen de aangesloten werkgever en de stichting gesloten, waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd en waarvan dit aanvullend pensioenreglement onderdeel uitmaakt. Artikel 3. Aanvang en einde van het deelnemerschap 1. Deelnemers aan deze pensioenregeling zijn, ongeacht hun leeftijd of de aard van hun dienstbetrekking, slechts de werknemers van een aangesloten werkgever, die aan de volgende criteria voldoen: a. zij zijn deelnemer in de collectieve basispensioenregeling van de stichting zoals omschreven in het pensioenreglement middelloon of vaste bedragenregeling; b. voor hen is door de aangesloten werkgever een uitvoeringsovereenkomst aangegaan met de stichting conform artikel 2; c. zij hebben een partner; d. zij hebben zich middels een daartoe door de stichting opgesteld aanmeldingsformulier aangemeld als deelnemer aan deze pensioenregeling en de aanmelding heeft plaatsgevonden conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel Tevens worden als deelnemer aangemerkt degenen aan wie krachtens artikel 11 premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid is verleend en degenen die krachtens artikel 23 de deelneming voor eigen rekening voortzetten. 2. De aanmelding door een werknemer dient plaats te vinden binnen één maand nadat een van de hierna genoemde situaties zich voordoet: a. de overeenkomst tussen de aangesloten onderneming en de stichting betreffende deze pensioenregeling wordt van kracht en de werknemer is op dat moment in dienst van de aangesloten onderneming en heeft een partner; 3

4 b. de werknemer in dienst van een aangesloten onderneming heeft op het moment dat de overeenkomst tussen de aangesloten onderneming en de stichting betreffende deze pensioenregeling van kracht is geworden geen partner, maar gaat op een later moment een partnerschap aan; c. de werknemer treedt in dienst bij een aangesloten onderneming, wordt deelnemer in de collectieve basispensioenregeling en heeft op dat moment een partner; d. de werknemer treedt in dienst van een aangesloten onderneming, hij/zij heeft op dat moment geen partner, maar gaat op een later moment een partnerschap aan. 3. De opname als deelnemer aan deze regeling geschiedt per de datum waarop aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden is voldaan en de aanmelding door de werknemer binnen de termijn van één maand als genoemd in lid 2 heeft plaatsgevonden. De opname als deelnemer aan deze regeling is beperkt in die zin dat alle voorwaarden die met een eventuele herverzekeraar zijn overeengekomen van kracht zijn en uitsluiting tot gevolg kunnen hebben. 4. Het deelnemerschap aan deze regeling eindigt: a. zodra niet meer voldaan wordt aan de criteria bedoeld in lid 1; b. op de eerste dag van de maand waarin de partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt; c. op verzoek van de werknemer als bedoeld in art 4lid 2; d. door overlijden van de deelnemer; e. door overlijden van de partner. Artikel 4. Latere aanmelding en beperking uitkering bij overlijden Wanneer een werknemer voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in lid 1 van artikel 3 en een van de situaties als beschreven in lid 2 van artikel 3 doet zich voor, maar de werknemer besluit zich niet aan te melden als deelnemer aan deze regeling, dan behoudt deze werknemer het recht zich later alsnog aan te melden als deelnemer. In dat geval geldt echter dat bij overlijden van de deelnemer in de eerste 4 jaar na de latere aanmelding, de uitkering wordt beperkt conform het hieronder bepaalde: a. Bij overlijden van de werknemer in het eerste jaar na de latere aanmelding, bedraagt de uitkering gedurende de gehele looptijd 20% van het verzekerde tijdelijke partnerpensioen; b. Bij overlijden van de werknemer in het tweede jaar na de latere aanmelding, bedraagt de uitkering gedurende de gehele looptijd 40% van het verzekerde tijdelijke partnerpensioen; c. Bij overlijden van de werknemer in het derde jaar na de latere aanmelding, bedraagt de uitkering gedurende de gehele looptijd 60% van het verzekerde tijdelijke partnerpensioen; d. Bij overlijden van de werknemer in het vierde jaar na de latere aanmelding, bedraagt de uitkering gedurende de gehele looptijd 80% van het verzekerde tijdelijke partnerpensioen; Artikel 5. Pensioenaanspraken 1. De nabestaande heeft een aanspraak op een tijdelijk partnerpensioen zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 dat ingaat op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de deelnemer overlijdt. Indien sprake is van een latere aanmelding van de werknemer als bedoeld in artikel 4, dan wordt voor de vaststelling van de hoogte van de uitkering het bepaalde in artikel 4 in aanmerking genomen. Het tijdelijk partnerpensioen wordt uitgekeerd tot de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van de nabestaande, doch uiterlijk tot de eerste dag van de maand waarin de nabestaande de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 2. Met de nabestaande kan een afwijkende ingangsdatum van het tijdelijk partnerpensioen worden overeengekomen. Het tijdelijk partnerpensioen gaat dan in onmiddellijk nadat het jongste kind 18 jaar wordt. Indien op de datum van overlijden van de deelnemer geen kind(eren) jonger dan 18 jaar aanwezig is (zijn), wordt het tijdelijk partnerpensioen uitgekeerd met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de deelnemer overlijdt. Indien in geval van overlijden van het (jongste) kind na overlijden van de deelnemer geen kind(eren) jonger dan 18 jaar meer aanwezig is (zijn), wordt het tijdelijk partnerpensioen uitgekeerd met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het (jongste) kind overlijdt. Met de nabestaande kan tevens een afwijkende einddatum van het tijdelijk partnerpensioen worden overeengekomen. 4

5 3. Ingeval van een afwijkende ingangsdatum en / of einddatum zal de hoogte van de aanspraak op basis van het verzekerde kapitaal worden vastgesteld, rekening houdend met het door de stichting daarbij te hanteren uitgangspunt van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. 4. De aanspraak zal worden vastgesteld met inachtneming van de ter zake geldende fiscale regels en zal bij ingang maximaal gelijk zijn aan 8/7 maal de nominale uitkering ingevolge de Anw, vermeerderd met de vakantie-uitkering en het verschil in verschuldigde premie voor de volksverzekeringen over het partnerpensioen vóór en na de AOW-gerechtigde leeftijd 5. Het bestuur kan het toekennen van aanspraken ingevolge dit pensioenreglement afhankelijk stellen van de uitslag van een geneeskundig onderzoek naar de gezondheidstoestand van de desbetreffende werknemer, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bepalingen. De kosten van dit geneeskundig onderzoek komen voor rekening van de stichting. 6. De vaststelling van de grootte van het in lid 1 genoemde pensioen geschiedt aan de hand van de in de volgende artikelen opgenomen bepalingen. 7. Het opnemen van onbetaald verlof door de deelnemer zal gedurende maximaal 18 maanden niet van invloed zijn op de dekking uit hoofde van het tijdelijk partnerpensioen. 8. De kosten van het in stand houden van de dekking uit hoofde van het tijdelijk partnerpensioen komen tijdens de periode van onbetaald verlof voor rekening van de werkgever Artikel 6. Verzekerd kapitaal 1. Het in enig jaar benodigde kapitaal voor een tijdelijk, jaarlijks partnerpensioen ter hoogte van het in bijlage 1 vermelde bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de leeftijd van de partner en de bijbehorende in bijlage 1 genoemde bedragen, waarbij de leeftijd van de partner wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid De deelnemer kan afhankelijk van zijn persoonlijke omstandigheden besluiten van het in lid 1 bedoelde kapitaal 50%, 75% of 100% te verzekeren. De deelnemer maakt dit kenbaar op het aanmeldingsformulier. De partner dient schriftelijk akkoord te gaan met de keuze van de deelnemer om een lager percentage dan 100% te verzekeren en hiervoor het aanmeldingsformulier mede te ondertekenen. Indien het in lid 1 bedoelde kapitaal voor 50% of 75% verzekerd wordt zal het tijdelijk, jaarlijks nabestaandenpensioen naar rato worden uitgekeerd. 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2, kan de deelnemer, afhankelijk van de leeftijd van zijn of haar kind(eren), besluiten de volgende percentages te verzekeren: a. 50% als het jongste kind is in de leeftijd tot en met 7 jaar; b. 75% als het jongste kind is in de leeftijd van 8 tot 18 jaar; c. 100% als de deelnemer geen kinderen heeft jonger dan 18 jaar. Indien de deelnemer kiest voor verzekering van een percentage als vermeld onder a. of b. en het tijdelijk nabestaandenpensioen ingaat onmiddellijk nadat het jongste kind 18 jaar wordt, zal de uitkering worden vastgesteld alsof 100% van het in lid 1 omschreven kapitaal verzekerd was. Indien sprake is geweest van een latere aanmelding als bedoeld in artikel 4, dan wordt voor de vaststelling van de hoogte van de uitkering het bepaalde in artikel 4 in aanmerking genomen. Indien de deelnemer besluit, met inachtneming van sub b of c, om een hoger percentage van het in lid 1 omschreven kapitaal te verzekeren, dan zijn geen medische waarborgen vereist als bedoeld in artikel 5 lid De deelnemer ontvangt een verzekeringsbewijs, waarop het tijdelijk partnerpensioen wordt vermeld dat op basis van het in dit artikel bedoelde kapitaal verzekerd is. 5. Het bestuur zal van jaar tot jaar bezien of de in bijlage 1 genoemde bedragen dienen te worden aangepast aan de ontwikkeling van de uitkeringen ingevolge de Anw. 5

6 Artikel 7. Wijziging van de verzekering 1. Het percentage als bedoeld in artikel 6 kan jaarlijks op 1 januari gewijzigd worden in een ander percentage zoals genoemd in artikel 6 lid 2, mits het schriftelijk verzoek daartoe minimaal twee maanden voor de gewenste wijzigingsdatum wordt gedaan. Dit verzoek dient door de partner mede ondertekend te worden. 2. Als een hoger percentage verzekerd dient te worden, dan geldt dat bij overlijden in de eerste 4 jaar na de verhoging, de uitkering uit hoofde van de verhoging wordt beperkt analoog aan het bepaalde in artikel 4 onder a. tot en met d. 3. Geen van de in lid 2 bedoelde waarborgen zullen worden verlangd als het verzoek om verhoging van het percentage geschiedt in één van de volgende situaties: a. het percentage van 50% wordt gewijzigd in 75% én het jongste kind wordt 8 jaar in het jaar waarin de wijziging plaatsvindt; b. het percentage van 75% wordt gewijzigd in 100% én het jongste kind wordt 18 jaar in het jaar waarin de wijziging plaatsvindt. Artikel 8. Deeltijd dienstbetrekking Voor de deelnemer met een deeltijd dienstverband wordt een tijdelijk partnerpensioen verzekerd conform het bepaalde in artikel 6. Artikel 9. Premie voor tijdelijk partnerpensioen 1. De werkgever is een risicojaarpremie verschuldigd die, aan de hand van de tabel in bijlage 1, als volgt wordt vastgesteld: a. het benodigde kapitaal zoals vermeld bij de leeftijd van de partner wordt gedeeld door ; b. de uitkomst van a. wordt vermenigvuldigd met het percentage waarvoor de verzekering is afgesloten zoals bedoeld in artikel 6; c. de uitkomst van b. wordt vermenigvuldigd met de premie per ,-- kapitaal zoals vermeld bij de leeftijd van de deelnemer. 2. Wanneer de premie berekend wordt over een kortere periode dan een jaar, dan zal de premie in verhouding tot de jaarpremie worden vastgesteld, waarbij een gedeelte van een maand wordt verwaarloosd. 3. De leeftijd van de partner en de deelnemer wordt vastgesteld in hele jaren door afronding naar beneden, waarbij de peildatum 1 juli is van het jaar waarover de premie berekend wordt. 4. De financiering van het tijdelijk partnerpensioen geschiedt op basis van eenjarige risicopremies. 5. Het bestuur zal na ingewonnen advies van de actuaris jaarlijks bezien of de premie voor de uit deze regeling voortvloeiende verplichtingen dient te worden bijgesteld. Artikel 10. Premieheffing 1. Per 1 januari van enig jaar zal aan de werkgever een premienota worden opgelegd, waarin voor alle bij deze werkgever in dienst zijnde deelnemers de voor dat jaar voor hen vastgestelde premie als bedoeld in artikel 9 in rekening wordt gebracht. 2. Eventuele aanmeldingen en beëindigingen van deelneming in deze regeling worden na afloop van elk kwartaal op afzonderlijke premienota's met de werkgever verrekend. 3. De opgelegde premienota's dienen binnen een maand nadat deze zijn uitgebracht door de werkgever aan de stichting te worden voldaan. 6

7 4. Indien de werkgever en de deelnemer schriftelijk zijn overeengekomen dat de premie geheel of gedeeltelijk door de deelnemer betaald zal worden, dan is de werkgever bevoegd dit overeengekomen deel van de premie in evenveel termijnen op het salaris van de deelnemer in te houden, als waarin dit wordt uitbetaald. De deelnemer wordt geacht de werkgever tot inhouding te hebben gemachtigd. 5. In geval van vrijwillige voortzetting van de verzekering na de vervroegde pensioeningangsdatum zal aan de deelnemer per 1 januari van enig jaar een premienota worden opgelegd, waarin de voor dat jaar voor de betreffende deelnemer vastgestelde premie als bedoeld in artikel 23 in rekening wordt gebracht. Artikel 11. Premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid Bij arbeidsongeschiktheid van degene die op de eerste ziektedag in de zin van de WIA als deelnemer kan worden aangemerkt in de aanvullende pensioenregeling, kan premievrije voortzetting worden verleend conform de bepalingen van het artikel Premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid van zowel het pensioenreglement middelloon als het pensioenreglement vaste bedragenregeling. Gedurende de periode van de premievrije voortzetting blijft hetzelfde percentage van het kapitaal verzekerd als bedoeld in artikel 6, als waarvoor de deelnemer onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van de premievrije voortzetting verzekerd was. Het bepaalde in artikel 5 lid 4 is hierbij van overeenkomstige toepassing. Artikel 12. Beëindiging van de deelneming 1. Indien de deelneming voor de pensioeningangsdatum wordt beëindigd anders dan door overlijden van de deelnemer, komt de aanspraak op tijdelijk partnerpensioen te vervallen. 2. Vindt de beëindiging van het deelnemerschap plaats in een tijdvak waarover de stichting met betrekking tot de op het leven van de deelnemer gesloten verzekering van tijdelijk partnerpensioen in verband met arbeidsongeschiktheid vrijstelling van premiebetaling heeft verleend, dan zal de stichting die verzekering voor de duur van de arbeidsongeschiktheid zonder premiebetaling in stand houden overeenkomstig de door hem met de werkgever overeengekomen voorwaarden. 3. De deelnemer verkrijgt geen aanspraak op tijdelijk partnerpensioen ten behoeve van de vrouw respectievelijk man met wie de deelnemer huwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, dan wel een gezamenlijke huishouding gaat voeren na beëindiging van het deelnemerschap. 4. Na beëindiging van het deelnemerschap door beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werkgever wordt, in afwijking van lid 3, voor de deelnemer met een partner de aanspraak op tijdelijk partnerpensioen op risicobasis voortgezet. Dit geldt uitsluitend indien en voor zover deze deelnemer aansluitend op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een uitkering uit hoofde van de Werkloosheidswet heeft. De hoogte van dit tijdelijk partnerpensioen op risicobasis wordt vastgesteld conform het bepaalde in artikel 6, waarbij de hoogte van dit tijdelijk partnerpensioen niet hoger zal liggen dan het tijdelijk partnerpensioen direct voorafgaand aan de beëindiging van het deelnemerschap. Artikel 13. Echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke huishouding Indien het huwelijk van een deelnemer wordt beëindigd door echtscheiding, dan wel indien het geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, dan wel indien de gezamenlijke huishouding anders dan door overlijden van de deelnemer wordt beëindigd, komt de aanspraak op tijdelijk partnerpensioen te vervallen. 7

8 Artikel 14. Aanmeldingen en verstrekken van inlichtingen 1. De werknemer die voor deelneming in deze regeling in aanmerking komt en zich aanmeldt voor deelneming, dient de stichting de inlichtingen te verstrekken alsmede de bescheiden te overleggen die de stichting voor een goede uitvoering van de regeling nodig acht. 2. Bij de aanmelding wordt aangegeven voor welk percentage het benodigde kapitaal ingevolge artikel 6 verzekerd dient te worden. 3. Indien blijkt dat onjuiste informatie aan de stichting is verstrekt, dan vervallen alle aanspraken uit hoofde van deze regeling en zullen eventueel ten onrechte betaalde uitkeringen worden teruggevorderd. 4. Indien de stichting kosten maakt in verband met werkzaamheden die voortvloeien uit het feit dat de deelnemer, gewezen deelnemer, pensioengerechtigde of gewezen partner verzuimd heeft de stichting omtrent een wijziging van adres te informeren, kan de stichting deze kosten bij deze in rekening brengen. Artikel 15. Informatieverstrekking door de stichting 1. De stichting verstrekt de informatie als omschreven in dit artikel schriftelijk, tenzij de (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde of gewezen partner instemt met elektronische verstrekking. 2. De stichting verstrekt binnen drie maanden na de aanvang van het deelnemerschap een startbrief aan de deelnemer, waarin de pensioenregeling in eenvoudige bewoordingen is uiteengezet. 3. Het bestuur zorgt ervoor dat de deelnemers bij toetreding schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de inhoud van het geldende pensioenreglement van de stichting. Jaarlijks worden de deelnemers schriftelijk van de wijzigingen in het pensioenreglement op de hoogte gesteld. Het bestuur stelt de belanghebbenden in staat desgewenst van het geldende pensioenreglement kennis te nemen. 4. De stichting verstrekt eenmaal per jaar aan de deelnemer: - een opgave van de hoogte van de verworven aanspraak op tijdelijk partnerpensioen; - een opgave van de reglementair te bereiken aanspraak op tijdelijk partnerpensioen; - informatie over de toeslagverlening. 5. De stichting verstrekt de gewezen deelnemer bij beëindiging van zijn deelneming: - een opgave van de vervallen aanspraak op tijdelijk partnerpensioen; - informatie die voor de gewezen deelnemer specifiek in het kader van de beëindiging van de deelneming relevant is; en - omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van de stichting. 6. De stichting verstrekt degene die pensioengerechtigde wordt: - een opgave van zijn pensioenrecht; - een opgave van de opgebouwde aanspraak op tijdelijk partnerpensioen wanneer de pensioenregeling daarin voorziet; en - informatie over de toeslagverlening. De stichting verstrekt de pensioengerechtigde jaarlijks: - een opgave van zijn pensioenrecht; - een opgave van de opgebouwde aanspraak op tijdelijk partnerpensioen wanneer de pensioenregeling daarin voorziet; en - informatie over de toeslagverlening. De pensioenuitvoerder informeert de pensioengerechtigde binnen drie maanden na een wijziging van het toeslagbeleid over die wijziging. 8

9 7. De stichting verstrekt op verzoek van de (vertegenwoordigers van) de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gewezen partner en de pensioengerechtigde: - het voor hem geldende pensioenreglement; - het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting; - de uitvoeringsovereenkomst; - de voor hem relevante informatie over beleggingen; - informatie die specifiek voor hem van belang is. Artikel 16. Uitbetaling van het pensioen 1. Het tijdelijk partnerpensioen wordt door de stichting uitgekeerd bij achterafbetaling in maandelijkse termijnen van een twaalfde deel van het jaarlijkse pensioen. Het pensioen wordt uitgekeerd aan de nabestaande of aan iemand die door de nabestaande is aangewezen. Een volmacht van invordering is steeds herroepelijk. Aan de uitvoering van een volmacht kunnen door het bestuur voorwaarden worden gesteld. 2. Op de uitkering vinden de wettelijke inhoudingen plaats. Artikel 17. Waardeoverdracht De waarde van de pensioenaanspraken, die bij de pensioenuitvoerder van de vorige werkgever zijn verkregen, kunnen niet worden overgedragen en omgezet in pensioenaanspraken volgens dit pensioenreglement. Artikel 18. Vervroegde pensionering Voor de deelnemer komt de aanspraak op tijdelijk partnerpensioen per de vervroegde pensioeningangsdatum te vervallen, tenzij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid als omschreven in artikel 23. Artikel 19. Voorwaardelijke toeslagverlening Op de verworven pensioenrechten en pensioenaanspraken is het artikel Voorwaardelijke toeslagverlening van toepassing als omschreven in het pensioenreglement middelloon of pensioenreglement vaste bedragenregeling. Artikel 20. Vrijstelling van de verplichting tot deelneming Het bepaalde in het artikel Vrijstelling van de verplichting tot deelneming als omschreven in het pensioenreglement middelloon of pensioenreglement vaste bedragenregeling is niet van toepassing op dit pensioenreglement. Artikel 21. Overgangsregeling voor 55-minners in de agf- en kaas-sector Het bepaalde in het artikel Overgangsregeling voor 55-minners in de agf- en kaas-sector als omschreven in het pensioenreglement middelloon of pensioenreglement vaste bedragenregeling is niet van toepassing op dit pensioenreglement. Artikel 22. Wettelijke bepalingen Wanneer toekomstige wetswijzigingen in de Anw met betrekking tot de nabestaanden of de hoogte en de duur van de uitkering daartoe aanleiding geven, dan zal deze regeling dienovereenkomstig door het bestuur worden gewijzigd. 9

10 Artikel 23. Vrijwillige voortzetting De deelnemer kan de deelneming na beëindiging voor eigen rekening voortzetten. Gedurende de periode van voortzetting blijft hetzelfde percentage verzekerd als bedoeld in artikel 6, als waarvoor de deelnemer onmiddellijk voorafgaande aan de beëindiging verzekerd was. De bepalingen in het artikel Vrijwillige voortzetting in het pensioenreglement middelloon en pensioenreglement vaste bedragenregeling zijn zoveel als mogelijk van toepassing op dit artikel. Artikel 24. Glijclausule Indien deze pensioenregeling voor het moment van invoering ter beoordeling wordt voorgelegd aan de belastingdienst en blijkt dat deze niet in overeenstemming is met de opvattingen van de belastingdienst en/of de belastingrechter (en dientengevolge de pensioenregeling niet of niet volledig als zodanig wordt aanvaard), zal de regeling worden vervangen door een regeling die wel in overeenstemming is met de daaraan te stellen eisen. Het bestuur is bevoegd zich neer te leggen bij de uitspraak van de belastingdienst en/of de belastingrechter. De aanpassing vindt automatisch met terugwerkende kracht plaats tot de datum van invoering of wijziging van deze pensioenregeling in het geval de aanpassing het gevolg is van een beschikking van de belastinginspecteur op de voorgelegde regeling. Bij de aanpassing wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de voorgelegde regeling. Artikel 25. Onvoorziene gevallen 1. In alle gevallen waarin dit pensioenreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting. 2. Indien toepassing van enige bepaling van dit reglement ten opzichte van een deelnemer of de nabestaande tot een onbillijkheid zal leiden is het bestuur bevoegd voor die personen een bijzondere voorziening te treffen. Artikel 26. Datum inwerkingtreding Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 november 2015 te Rijswijk en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober Mw. J.A.M. Bergervoet, werknemersvoorzitter L.A.M. Welschen, werkgeversvoorzitter 10

11 Bijlage 1 behorende bij het aanvullend pensioenreglement tijdelijk partnerpensioen per 1 januari 2015 van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Geldig van 1 januari 2015 t/m 31 december Leeftijd Benodigd kapitaal bij overlijden voor ,- tijdelijk nabestaandenpensioen per jaar Premie per ,- kapitaal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 11

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Prins Mauritsplein 29 2582 ND 's-gravenhage Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Website: www.bpfavh.nl Postbus 84330

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 E-mail: info@ssagh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Januari 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF UITVOERINGSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities 3 Artikel 2 - Premiebetaling 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag / dienstjaren

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG April 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT

STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Jaarsalaris 4 Artikel 3 Bijdrage 5 Artikel 4 Deelnemerschap 5 Artikel 5 Vervroegde

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 januari 2014 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling 6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling Van toepassing op: - Medewerkers van 18 ar en ouder. Doel: - De mogelijkheid bieden aan medewerkers met een variabel inkomen, en/of met een opgelopen pensioenhiaat

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis

Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis Uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland Gevestigd te Amstelveen 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Reglement 2015. Stichting Pensioenfonds Randstad

Reglement 2015. Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2015 Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2015 Stichting Pensioenfonds Randstad Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Algemeen Definities

Nadere informatie

van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. PENSIOENREGLEMENT 2007 ANW-hiatenpensioen van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Rotterdam Toelichting bij pensioenbegrippen arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT

PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT INHOUDSOPGAVE A. Algemeen deel... 4 Artikel 1. Toepassingsgebied... 4 Artikel 2. Begripsbepalingen... 4 Artikel 3. Deelnemerschap... 6 Artikel 4.

Nadere informatie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen het pensioenfonds en de werkgever op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie Leeswijzer voorbeelduitvoeringsovereenkomst Deze voorbeelduitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT AANVULLINGSREGELING WAO /WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW 1 Reglement Aanvullingsregeling WAO/WIA van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI REGLEMENT per 1 januari 2006 van Stichting VUT fonds ECI houdende de regeling vrijwillig vervroegde uittreding. Bladnummer 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 1. In,dit reglement wordt verstaan onder: Stichting:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

PROGRESS HET PENSIOENFONDS VAN UNILEVER NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 2007

PROGRESS HET PENSIOENFONDS VAN UNILEVER NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 2007 pagina 1 van 50 PROGRESS HET PENSIOENFONDS VAN UNILEVER NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 2007 Versie 01.01.2015 pagina 2 van 50 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP...

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Reglement 2014. Stichting Pensioenfonds Randstad

Reglement 2014. Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Algemeen Definities

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015 ANW hiatenpensioen. van Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van

PENSIOENREGLEMENT 2015 ANW hiatenpensioen. van Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van PENSIOENREGLEMENT 2015 ANW hiatenpensioen van Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Rotterdam Toelichting bij pensioenbegrippen arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 juli 2012 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN TEN

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Vrijwillige toetreding... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 6 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren vóór 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren vóór 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren vóór 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Apotheekverwante instellingen... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 5 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling 1 januari 2015 STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND Pensioenreglement voor de Eindloonregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II. Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

PENSIOENREGLEMENT II. Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG PENSIOENREGLEMENT II Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Januari 2015 Inhoud ARTIKEL 1 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 2 Heffing... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2008 Versie 1.0 definitief 17-11-2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2

Nadere informatie

Philips Executives Pension Plan. Pensioenreglement

Philips Executives Pension Plan. Pensioenreglement Philips Executives Pension Plan Pensioenreglement 2014 Philips Executives Pension Plan Pensioenreglement Stichting Philips Pensioenfonds High Tech Campus, Gebouw HTC 5.2 5656 AE EINDHOVEN januari 2014

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013 van Stichting Pensioenfonds AZL Inhoudsopgave HOOFDSTUK I PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Uitvoering van

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) als bedoeld in artikel 14

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VASTE BEDRAGENREGELING

PENSIOENREGLEMENT VASTE BEDRAGENREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel)

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) 8 8.1 Algemeen 78 8.2 Deelnemers 80 8.3 Premies 80 8.4 Ouderdomspensioen 81 8.5 Vervroegd pensioen 81 8.6 Uitruil ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N 2 0 0 8 Stichting Pensioenfonds GITP te Nijmegen Versie 4, inclusief notas van wijziging PTP.08.01 en PTP.08.02 en wijziging 2013 Pensioenreglement

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2014 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT

PENSIOENREGLEMENT 2014 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT PENSIOENREGLEMENT 2014 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE A. Algemeen deel... 4 Artikel 1. Toepassingsgebied... 4 Artikel 2. Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND

PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Strekking van dit pensioenreglement 3 Artikel 3. Karakter van de pensioenregeling

Nadere informatie