TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006"

Transcriptie

1 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus 126, 7600 AC Almelo Telefoon: Fax: Internet:

2 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING Artikelnummer: Pagina Begripsbepalingen Artikel 1 3 Deelnemerschap Artikel 2 4 Aanvraag tot deelneming Artikel 3 4 Rechten van de deelnemer Artikel 4 4 Inhoudingen Artikel 5 6 Verplichtingen van de werkgever en de deelnemer Artikel 6 6 Samenloop van uitkeringen Artikel 7 6 Beëindiging of terugvordering van de aanvullingsuitkering Artikel 8 6 Financiering Artikel 9 6 Vervallen van rechten Artikel 10 6 Onvoorziene gevallen Artikel 11 6 Klachten- en geschillenprocedure Artikel 12 7 Overgangsbepaling Artikel 13 7 Inwerkingtreding Artikel 14 7 Bestuursbesluit A en B inzake vervroegings- en uitstelfactoren 8 Tijdelijke aanvullingsregeling Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2006 (versie 1 januari 2013) Pagina 2 van 11

3 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze aanvullingsregeling wordt verstaan onder: Pensioendatum de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt Bedrijfstakpensioenfonds de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT) Stichting de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Werkgever de in de statuten van de stichting bedoelde onderneming waarmee de stichting een overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in de statuten van de stichting, danwel de stichting in haar hoedanigheid als werkgever N.V. Koninklijke Ten Cate nv Raad van Bestuur de Raad van Bestuur van de N.V. Werknemer degene met wie de onderneming of de stichting een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten Reglement dit Reglement Tijdelijke Aanvullingsregeling CAO de Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Regeling Aanvulling Periodieke uitkeringen Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie ( CAO RAP MITT) Pensioenregeling de regeling vastgelegd in Pensioenreglement 2006 van de stichting Ingangsdatum de conform artikel 4, lid 3, van het reglement vastgestelde datum waarop de uitkering ingaat Feitelijke ingangsdatum de datum waarop de uitkering feitelijk ingaat Salaris het pensioengevend loon als bedoeld in artikel 4, lid 1 en 2 van het pensioenreglement voor de pensioenregeling WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WW Werkloosheidswet Oude reglementen de tot en met 31 december 2005 geldende reglementen van de stichting. Tijdelijke aanvullingsregeling Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2006 (versie 1 januari 2013) Pagina 3 van 11

4 Artikel 2. Deelnemerschap Aan de aanvullingsregeling, zoals overeengekomen in de CAO, kan deelnemen de werknemer die vóór 1 januari 1950 geboren is, en gedurende de laatste 10 jaren onmiddellijk voorafgaande aan de feitelijke ingangsdatum ononderbroken werkzaam is geweest bij de werkgever danwel in de Mode-, Interieur-, Tapijten Textielindustrie als omschreven in de de CAO. Van het criterium van ten minste 10 jaren aaneengesloten dienstverband met de werkgever danwel in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie als omschreven in de CAO, behoudens beperkte onderbrekingen buiten zijn schuld, één en ander ter beoordeling van de stichting, kan worden afgeweken in dier voege dat bij een korter dienstverband een proportioneel lagere uitkering zal worden vastgesteld, en deelnemer is aan de pensioenregeling van de stichting op grond van artikel 2 van de pensioenregeling, en de ingangsdatum van zijn eventuele aanspraak op vroegpensioen uit hoofde van de oude reglementen heeft uitgesteld, voorzover mogelijk op basis van deze oude reglementen, naar de feitelijke ingangsdatum van de aanvullingsuitkering, en de arbeidsovereenkomst met de werkgever op de feitelijke ingangsdatum heeft beëindigd. Artikel 3. Aanvraag tot deelneming Het verzoek tot deelneming dient door de deelnemer tussen de 6 en 3 voorafgaand aan de feitelijke ingangsdatum op een door de stichting ter beschikking gesteld formulier aan de stichting kenbaar te worden gemaakt. Artikel 4. Rechten van de deelnemer 1. De deelnemer heeft vanaf de ingangsdatum tot de pensioendatum en met inachtneming van de bepalingen van dit reglement recht op een aanvullingsuitkering. 2. Voor een deelnemer die per 31 december 2005 geen deelnemer was aan één van de oude reglementen, is deze aanvullingsregeling van toepassing alsof de betrokkene deelnemer aan één van die reglementen was. Aan deze werknemer wordt niet meer uitgekeerd dan indien hij daadwerkelijk aan één van de betreffende reglementen had deelgenomen. 3. De ingangsdatum van de aanvullingsuitkering wordt als volgt bepaald op basis van het geboortejaar. Daarbij geldt als ingangsdatum de eerste dag van de maand waarin de desbetreffende leeftijd wordt bereikt. Geboortejaar Ingangsdatum jaar jaar en jaar en jaar en jaar en jaar en Het bedrag van de aanvullingsuitkering wordt als volgt bepaald: Aanvullingsuitkering = (80% * A) verminderd met (B + C - D), waarbij, Tijdelijke aanvullingsregeling Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2006 (versie 1 januari 2013) Pagina 4 van 11

5 A = Het salaris op 1 januari 2006 rekening houdend met het gemiddelde parttimepercentage gedurende de periode waarover vroegpensioen op basis van de oude reglementen is opgebouwd en waarbij de variabele toeslagen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde toeslagen gedurende de vijf kalenderjaren voorafgaand aan 1 januari Indien de deelnemer geen werknemer was op 1 januari 2006 worden het salaris en de toeslagen bepaald door het salaris, het parttimepercentage en de toeslagen bij indiensttreding bij de werkgever op basis van het loonindexcijfer te herrekenen naar 1 januari B = Het op 1 januari 2006 opgebouwde vroegpensioen conform de oude reglementen, waarbij het vroegpensioen met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen herrekend wordt naar een ingangsdatum als bedoeld in lid 3. C = Het vroegpensioen dat op de ingangsdatum als bedoeld in lid 3 zou kunnen worden verworven met de contante waarde van het ouderdomspensioen en partnerpensioen dat zou zijn opgebouwd bij deelname aan de pensioenregeling van 1 januari 2006 tot de ingangsdatum als bedoeld in lid 3 en op basis van het salaris als omschreven onder A op fulltimebasis en met inachtneming van het gemiddelde parttimepercentage zoals dat van toepassing was gedurende de periode waarover vroegpensioen op basis van de oude reglementen is opgebouwd. D = Het vroegpensioen dat op de ingangsdatum als bedoeld in lid 3 zou kunnen worden verworven met de contante waarde van het ouderdomspensioen, toeslagenpensioen en partnerpensioen dat zou zijn opgebouwd bij deelname aan de oude pensioenregeling van 1 januari 2006 tot de ingangsdatum als bedoeld in lid 3 en op basis van het salaris als omschreven onder A en met inachtneming van het gemiddelde parttimepercentage zoals dat van toepassing was gedurende de periode waarover vroegpensioen op basis van de oude reglementen is opgebouwd. De in C en D bedoelde contante waarde en het te verwerven vroegpensioen tussen de ingangsdatum en de pensioendatum worden bepaald op basis van de in de Actuariële en bedrijfstechnische nota opgenomen actuariële grondslagen. 5. Het op grond van lid 4 bepaalde bedrag wordt in de periode voor de ingangsdatum jaarlijks verhoogd conform de regeling voor actieve deelnemers in artikel 19 van de pensioenregeling. 6. Indien de aanvullingsuitkering op een eerdere datum dan de in lid 3 genoemde ingangsdatum ingaat, wordt de aanvullingsuitkering verlaagd op basis van bij bestuursbesluit (besluit A) vastgestelde factoren. In besluit A is de geldigheidsduur van de factoren vermeld. Indien de aanvullingsuitkering op een latere datum dan de in lid 3 genoemde ingangsdatum ingaat, wordt de aanvullingsuitkering verhoogd op basis van bij bestuursbesluit (besluit B) vastgestelde factoren. In besluit B is de geldigheidsduur van de factoren vermeld. Indien de aanvullingsuitkering tot de pensioendatum wordt uitgesteld, worden alle termijnen van de aanvullingsuitkering in een keer door de stichting omgezet in levenslang ouderdomspensioen voor de deelnemer, voorzover het ouderdomspensioen daardoor niet meer bedraagt dan 100% van het laatste salaris, rekening houdend met de AOW-uitkering als bedoeld in artikel 18, lid 8, onder a van de Wet op de loonbelasting Onder salaris wordt daarbij verstaan het gehele door betrokkene uit hoofde van de dienstbetrekking genoten brutoloon, met uitzondering van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto. Hiervoor worden ruilfactoren bij bestuursbesluit (besluit C) vastgesteld. In besluit C is de geldigheidsduur van deze factoren vermeld. 7. Indien in de periode van 5 jaar onmiddellijk voorafgaande aan de feitelijke ingangsdatum het gemiddelde parttimepercentage minder bedraagt dan het in lid 4 onder A bedoelde gemiddelde parttimepercentage, wordt de aanvullingsuitkering naar evenredigheid daarvan berekend. 8. Het bestuur van de stichting kan jaarlijks besluiten om de ingegane aanvullingsuitkering aan te passen conform de indexatiebepaling van de pensioenregeling inzake de aanpassing van ingegane pensioenen. Tijdelijke aanvullingsregeling Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2006 (versie 1 januari 2013) Pagina 5 van 11

6 Artikel 5. Inhoudingen De aanvullingsuitkeringen worden door de uitvoerder verminderd met de wettelijke inhoudingen. Artikel 6. Verplichtingen van de werkgever en de deelnemer De werkgever en de deelnemer zijn verplicht binnen een door de stichting gestelde termijn alle voor de goede uitvoering van deze aanvullingsregeling nodig geachte inlichtingen dan wel bescheiden tijdig aan de stichting te verstrekken dan wel te overleggen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is de stichting bevoegd de nodige gegevens naar beste weten vast te stellen en zijn betrokkenen hieraan gebonden. Artikel 7. Samenloop van uitkeringen Indien een deelnemer aanspraken heeft op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet ofwel een uitkering uit hoofde van een via of door de werkgever verzekerde arbeidsongeschiktheids(pensioen)regeling, worden deze uitkeringen op de aanvullingsuitkering in mindering gebracht en kan de ingangsdatum van de aanvullingsuitkering niet worden uitgesteld. De deelnemer is verplicht deze uitkeringen of latere wijzigingen daarin aan de uitvoerder te melden. Artikel 8. Beëindiging of terugvordering van de aanvullingsuitkering 1. De aanvullingsuitkering wordt beëindigd: op de pensioendatum, of bij overlijden van de deelnemer. 2. Indien ten onrechte een aanvullingsuitkering is betaald of indien te veel is betaald doordat de deelnemer de in artikel 6 bedoelde inlichtingen dan wel bescheiden niet (tijdig) heeft verstrekt dan wel overgelegd c.q. de in artikel 7 bedoelde meldingsplicht niet is nagekomen, zal de stichting de aanvullingsuitkering respectievelijk het te veel betaalde terugvorderen. Artikel 9. Financiering Voor de aanvullingsregeling is de werkgever aan de stichting per kalendermaand vanaf 1 januari 2013 geen premie verschuldigd. Artikel 10 Vervallen van rechten Wanneer de deelnemer niet meer voldoet aan de voorwaarden opgenomen in dit reglement vervallen de rechten van de deelnemer, alsmede de verplichtingen van de stichting jegens die deelnemer. Artikel 11. Onvoorziene gevallen In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting in lijn met de wel geregelde gevallen naar redelijkheid en billijkheid. Tijdelijke aanvullingsregeling Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2006 (versie 1 januari 2013) Pagina 6 van 11

7 Artikel 12. Klachten- en geschillenprocedure 1. In een geval van een klacht, kan een belanghebbende zich schriftelijk tot de manager pensioenfonds van de stichting wenden. De klacht is ontvankelijk indien de klacht is ingediend binnen zes weken nadat het feit waarop de klacht is gericht zich heeft voorgedaan. 2. Indien een geschil is gerezen in een contact tussen de administratie en een belanghebbende, is de administratie gehouden haar standpunt op verzoek van de belanghebbende gemotiveerd op schrift te stellen binnen zes weken nadat haar een zodanig schriftelijk verzoek heeft bereikt. 3. De klachten- en geschillenprocedure is vastgelegd in een reglement KLACHTEN- EN GESCHILLENPROCEDURE. Een belanghebbende kan een exemplaar van dit reglement bij de stichting opvragen. Artikel 13. Overgangsbepaling Deelnemers per 31 december 2005 aan de Tijdelijke Overgangsregeling als bedoeld in artikel 2, tweede lid van het Vroegpensioenreglement zoals dat luidde op 31 december 2005 en die geboren zijn voor 1944 en die deelnemen aan de pensioenregeling van de stichting worden met betrekking tot de ingangsdatum als bedoeld in artikel 4, lid 3, geacht te zijn geboren in Artikel 14. Inwerkingtreding 1. Deze regeling is in werking getreden op 1 januari 2006 en loopt tot en met 31 december De werkgever heeft de intentie de regeling te verlengen dan wel tussentijds te wijzigen indien de CAO-partijen hiertoe overgaan. Daarmee heeft deze regeling nadrukkelijk een tijdelijk karakter en zijn de rechten op uitkeringen die eraan kunnen worden verleend strikt voorwaardelijk. 2. Op 1 januari 2006 is voor de deelnemers aan de onderhavige regeling de deelname aan de tijdelijke overgangsregeling als bedoeld in artikel 2, lid 2 van het Vroegpensioenreglement zoals dat luidde op 31 december 2005 van de stichting beëindigd. Betrokkenen kunnen geen rechten meer aan voornoemde tijdelijke overgangsregeling en voornoemde reglement ontlenen. Tijdelijke aanvullingsregeling Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2006 (versie 1 januari 2013) Pagina 7 van 11

8 Bestuursbesluit A en B inzake vervroegings- en uitstelfactoren als bedoeld in artikel 4, lid 6 van de tijdelijke aanvullingsregeling van de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Artikel 1. Conform het bepaalde in artikel 4 lid 6 van de tijdelijke aanvullingsregeling mag de deelnemer het ouderdomspensioen uit hoofde van de pensioenregeling op een eerdere of latere datum dan de ingangsdatum laten ingaan. De aanvullingsuitkering wordt verlaagd of verhoogd op basis van sexeneutrale factoren zoals opgenomen in onderstaande tabel door vermenigvuldiging van de aanvullingsuitkering met de bij de leeftijd van de deelnemer en de gewenste ingangsleeftijd behorende factor. VERVROEGINGSFACTOREN BIJ VERVROEGING OORSPRONKELIJKE INGANGSDATUM AANVULLINGSUITKERING Leeftijd 62 jaar 62 jaar en 2 62 jaar en 4 62 jaar en 6 62 jaar en 8 62 jaar en ,253 0,238 0,223 0,208 0,194 0, ,288 0,271 0,254 0,237 0,221 0, ,332 0,312 0,293 0,274 0,254 0, ,388 0,366 0,343 0,320 0,298 0, ,465 0,437 0,410 0,383 0,356 0, ,571 0,538 0,505 0,471 0,438 0, ,732 0,689 0,646 0,604 0,561 0, ,000 0,942 0,883 0,825 0,767 0,709 Tijdelijke aanvullingsregeling Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2006 (versie 1 januari 2013) Pagina 8 van 11

9 UITSTELFACTOREN BIJ UITSTEL OORSPRONKELIJKE INGANGSDATUM AANVULLINGSUITKERING Leeftijd 62 jaar 62 jaar en 2 62 jaar en 4 62 jaar en 6 62 jaar en 8 62 jaar en , /12 1, /12 1,062 1, /12 1,096 1, /12 1,132 1,066 1, /12 1,171 1,102 1, /12 1,212 1,141 1,071 1, /12 1,256 1,183 1,110 1, /12 1,304 1,228 1,152 1,076 1, /12 1,356 1,277 1,198 1,119 1, /12 1,411 1,329 1,247 1,165 1,082 1, /12 1,472 1,386 1,300 1,214 1,129 1, ,538 1,448 1,359 1,269 1,179 1, /12 1,606 1,513 1,419 1,325 1,232 1, /12 1,681 1,583 1,485 1,387 1,289 1, /12 1,764 1,661 1,558 1,455 1,352 1, /12 1,854 1,746 1,638 1,530 1,422 1, /12 1,955 1,841 1,727 1,613 1,499 1, /12 2,067 1,947 1,826 1,706 1,585 1, /12 2,193 2,065 1,938 1,810 1,682 1, /12 2,335 2,199 2,063 1,927 1,791 1, /12 2,497 2,352 2,206 2,061 1,915 1, /12 2,683 2,527 2,371 2,214 2,058 1, /12 2,899 2,731 2,562 2,393 2,223 2, ,153 2,970 2,786 2,602 2,418 2, /12 3,440 3,240 3,039 2,839 2,638 2, /12 3,784 3,563 3,343 3,122 2,902 2, /12 4,204 3,959 3,714 3,469 3,224 2, /12 4,730 4,454 4,179 3,903 3,627 3, /12 5,406 5,091 4,776 4,461 4,145 3, /12 6,307 5,939 5,572 5,204 4,836 4, /12 7,568 7,127 6,686 6,245 5,804 5, /12 9,460 8,909 8,357 7,806 7,254 6, /12 12,613 11,878 11,143 10,408 9,673 8, /12 18,920 17,817 16,715 15,612 14,509 13, /12 37,840 35,635 33,430 31,224 29,018 26,813 Tijdelijke aanvullingsregeling Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2006 (versie 1 januari 2013) Pagina 9 van 11

10 Artikel 2 De in dit bestuursbesluit opgenomen factoren worden, met inachtneming van het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde, voor een periode van vijf jaar bij bestuursbesluit vastgesteld op basis van het deelnemersbestand en de actuariële uitgangspunten van de stichting. Het onderhavige bestuursbesluit is in werking getreden op 1 januari 2011 en is geldig tot 1 januari Artikel 3 Indien de samenstelling van het deelnemersbestand en/of de actuariële uitgangspunten van de stichting daartoe aanleiding geeft/geven, is het bestuur bevoegd dit bestuursbesluit tussentijds te wijzigen. Bij tussentijdse wijziging vangt de periode van vijf jaar aan op de datum waarop het herziene bestuursbesluit van kracht wordt. Tijdelijke aanvullingsregeling Pensioenfonds TenCate per 1 januari 2006 (versie 1 januari 2013) Pagina 10 van 11

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI REGLEMENT per 1 januari 2006 van Stichting VUT fonds ECI houdende de regeling vrijwillig vervroegde uittreding. Bladnummer 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 1. In,dit reglement wordt verstaan onder: Stichting:

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. 1 januari Correspondentieadres:

Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. 1 januari Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) 1 januari 2016 Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

STICHTING VERVROEGDE UITTREDING VOOR DE GROOTHANDEL IN EIEREN EN EIPRODUKTEN EN DE EIPRODUKTENINDUSTRIE 55-PLUSREGELING

STICHTING VERVROEGDE UITTREDING VOOR DE GROOTHANDEL IN EIEREN EN EIPRODUKTEN EN DE EIPRODUKTENINDUSTRIE 55-PLUSREGELING REGLEMENT STICHTING VERVROEGDE UITTREDING VOOR DE GROOTHANDEL IN EIEREN EN EIPRODUKTEN EN DE EIPRODUKTENINDUSTRIE 55-PLUSREGELING ARTIKEL 1 Definities Werkgever: Werknemer: Deelnemer: CAO: 55-plusregeling:

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement)

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) begripsbepalingen artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 2015 (versie 1 januari 2015)

PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 2015 (versie 1 januari 2015) PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 2015 (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds TenCate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres:

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave WGA-hiaatreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Karakter WGA-hiaatregeling 2 Artikel 3 Deelneming 2 Artikel 4 Premie 3 Artikel 5 Aanspraak op een WGA-hiaatuitkering 3 Artikel 6

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT AANVULLINGSREGELING WAO /WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW 1 Reglement Aanvullingsregeling WAO/WIA van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Aalsmeer. Artikel 11

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014 Artikel 1a Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 juli 2014 zijn ontvangen

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Pensioenreglement excedentregeling 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

OVERGANGSREGLEMENT. december 2006

OVERGANGSREGLEMENT. december 2006 OVERGANGSREGLEMENT STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN VOOR ONDERHOUD EN REINIGING IN SCHEEPVAART, INDUSTRIE EN MILIEU EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN december 2006 Inhoudsopgave VUT-CAO ARTIKEL 1 Definities

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 31 AUGUSTUS 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

REGELING INVALIDITEITSPENSIOEN

REGELING INVALIDITEITSPENSIOEN STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Prins Mauritsplein 29 2582 ND 's-gravenhage Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Website: www.bpfavh.nl Postbus 84330

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel)

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) 8 8.1 Algemeen 78 8.2 Deelnemers 80 8.3 Premies 80 8.4 Ouderdomspensioen 81 8.5 Vervroegd pensioen 81 8.6 Uitruil ouderdomspensioen

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf;

a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en Onderhoudsbedrijf; I-c - Reglement Aanvullingsregelingen HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders- en

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Inhoud Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Beschikbare premie en werknemersbijdrage pensioenpremie... 2 Artikel 3 Algemene verplichtingen van partijen...

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Reglement Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor UTA-werknemers in het Bouwbedrijf (de aanvullingsregeling voor deelnemers die voor 1950 zijn geboren)

Reglement Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor UTA-werknemers in het Bouwbedrijf (de aanvullingsregeling voor deelnemers die voor 1950 zijn geboren) Reglement Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor UTA-werknemers in het Bouwbedrijf (de aanvullingsregeling voor deelnemers die voor 1950 zijn geboren) van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

Overgangsregeling VPL PME

Overgangsregeling VPL PME Overgangsregeling VPL PME OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN IN DE PERIODE 1950 TOT EN MET 1972 Voor werknemers geboren in of na 1950 en die deelnemer zijn in de Verplichte pensioenregeling van

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. DEELNEMERS... 4 Artikel 2. AANSPRAKEN... 4 Artikel 3. INGANG EN DUUR...

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF Artikel 1 Werkingssfeer Deze overeenkomst is van toepassing op werkgevers en werknemers zoals gedefinieerd in artikel 3 sub d

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II. Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

PENSIOENREGLEMENT II. Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG PENSIOENREGLEMENT II Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Januari 2015 Inhoud ARTIKEL 1 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 2 Heffing... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2017 Inhoud ARTIKEL 1 Vrijwillige individuele Anw-pensioenregeling... 3 ARTIKEL 2 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 3 Aanvang en einde van de dekking...

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2016 voor het laatst gewijzigd januari 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36795 24 december 2014 Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie Regeling Aanvulling Periodieke Uitkeringen 2014

Nadere informatie

Pensioenreglement. Pensioenreglement Vroegpensioen - 2014. Vroegpensioen

Pensioenreglement. Pensioenreglement Vroegpensioen - 2014. Vroegpensioen Pensioenreglement Pensioenreglement Vroegpensioen - 2014 Vroegpensioen STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT VROEGPENSIOEN bepalingen betreffende premievrije aanspraken van deelnemers

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG April 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

REGLEMENT MINDER WERKEN EN VAN WERK NAAR WERK TRAJECT

REGLEMENT MINDER WERKEN EN VAN WERK NAAR WERK TRAJECT REGLEMENT MINDER WERKEN EN VAN WERK NAAR WERK TRAJECT VAN DE STICHTING DUURZAME INZETBAARHEID DROGISTERIJEN ARTIKEL 1 Definities Ingevolge het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de statuten van STICHTING

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ):

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ): Addendum, Behorende bij Pensioenreglement I, zoals deze van toepassing was op 31 december 2013 voor deelnemers aan de pensioenregeling van Achmea Interne Diensten N.V. Door de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950

Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950 Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 21 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT

STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Jaarsalaris 4 Artikel 3 Bijdrage 5 Artikel 4 Deelnemerschap 5 Artikel 5 Vervroegde

Nadere informatie