REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)"

Transcriptie

1 REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

2 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele Aanvullingsregeling (FAR)... 6 Artikel 5 - Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid... 8 Artikel 6 Pensioenkapitaal... 9 Artikel 7 - Bijzonder partnerpensioen Artikel 8 - Verevening ouderdomspensioen bij scheiding Artikel 9 - Beëindiging van het deelnemerschap Artikel 10 - Het recht op waardeoverdracht Artikel 11 Fiscale bepalingen Artikel 12 - Algemene bepalingen Artikel 13 Inwerkingtreding FAR 2

3 Artikel 1 - Begripsbepalingen 1. In dit reglement Flexibele Aanvullingsregeling (FAR) wordt verstaan onder: a. CAO: CAO voor het Verzekeringsbedrijf Binnendienst alsmede de CAO voor het Verzekeringsbedrijf Buitendienst, tenzij in dit reglement anders is bepaald. b. basispensioenreglement: het basispensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Legal & General voor werknemers die vóór 1 januari 2006 bij de werkgever in dienst zijn getreden en die tevens op 31 december 2005 jonger dan 56 jaar waren alsmede voor alle werknemers die op of na 1 januari 2006 bij de werkgever in dienst zijn getreden. c. reglement: dit reglement inzake de Flexibele Aanvullingsregeling d. FAR-budget: het uit hoofde van de Flexibele Aanvullingsregeling beschikbaar gestelde budget als bedoeld in de CAO. e. standaard FAR-budget: het deel van het FAR-budget dat beschikbaar is gesteld voor alle deelnemers aan het basispensioenreglement als bedoeld in de CAO. f. aanvullend FAR-budget: het deel van het FAR-budget dat beschikbaar is gesteld voor alle deelnemers aan het basispensioenreglement, die op 31 december 2005 en op 1 januari 2006 in dienst waren van een werkgever in de bedrijfstak voor het verzekeringsbedrijf als omschreven in de CAO en die hebben deelgenomen aan de tot 1 januari 2006 geldende pensioenregeling als bedoeld in de CAO. g. extra FAR-budget: het deel van het FAR-budget dat beschikbaar is gesteld voor de binnendienst werknemers, die conform het bepaalde in artikel 8.3 lid 2 van de CAO vóór 1 januari 1999 deelnemer waren aan de destijds geldende basispensioenregeling en die ingevolge de CAO voor het Verzekeringsbedrijf Binnendienst recht hadden op een aanvullingsregeling zoals beschreven in artikel 8.3 a en b van deze laatstgenoemde CAO. h. franchise: de franchise zoals omschreven in artikel 3 lid 4 van het basispensioenreglement (2015: ). i. franchiseverschil: het bedrag van de franchise zoals omschreven in artikel 3 lid 4 van het basispensioenreglement (2015: ) minus de fiscaal minimaal toelaatbare franchise in 2005 ( ). 2. Voorts wordt uitgegaan van de begripsbepalingen in het basispensioenreglement, die van overeenkomstige toepassing zijn op dit reglement. FAR 3

4 Artikel 2 - Deelnemerschap 1. Met ingang van 1 januari 2014 zijn het standaard FAR-budget en het aanvullend FARbudget aan de werknemers in dienst van de werkgever als loon uitgekeerd en is de opbouw van FAR aanspraken over het tot 1 januari 2014 geldende standaard FARbudget en het aanvullend FAR-budget stopgezet. Met ingang van 1 januari 2015 is door de CAO partijen besloten om de FAR definitief stop te zetten, met uitzondering van het extra FAR budget. 2. Door het stopzetten van de FAR regeling per 1 januari 2014 zijn de deelnemers die op 31 december 2013 deelnemer waren aan de toen geldende standaard FAR regeling en aanvullende FAR gewezen deelnemer geworden in de standaard FAR regeling en de aanvullende FAR regeling. FAR 4

5 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling 1. Het opbouwen van pensioenkapitaal voor de deelnemer door het storten van bijdragen door de werkgever in dit reglement is bedoeld om met inachtneming van de fiscale regelgeving de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen en partnerpensioen ingevolge het basispensioenreglement aan te vullen en/of vervroeging van de pensioendatum mogelijk te maken. 2. De aanspraken op ouderdomspensioen en partnerpensioen op basis van dit reglement zijn in hoogte uitsluitend afhankelijk van het overeenkomstig artikel 6 van dit reglement gevormde pensioenkapitaal van de deelnemer. Het pensioenkapitaal als bedoeld in artikel 6 wordt door het fonds per deelnemer afzonderlijk geadministreerd. 3. De ingevolge dit reglement jaarlijks gestorte bijdragen worden exclusief de risicopremies als genoemd in artikel 5 lid 3 belegd conform het beleggingsbeleid van het fonds ten behoeve van dit reglement. Jaarlijks wordt het door het fonds behaalde rendement bijgeschreven. Dit rendement kan zowel positief als negatief zijn. 4. De pensioenen, de aanspraken op pensioen en het pensioenkapitaal, die kunnen worden ontleend aan dit reglement kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien in dit reglement en bij of krachtens de PW. 5. De aanspraak op pensioenkapitaal of pensioen van een (gewezen) deelnemer kan zonder toestemming van diens partner niet bij overeenkomst tussen die (gewezen) deelnemer en het fonds worden verminderd anders dan bij afkoop zoals voorzien bij of krachtens de PW, tenzij de (gewezen) deelnemer en diens partner het recht op pensioenverevening ingevolge de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben uitgesloten. 6. De pensioenovereenkomst, die is vastgesteld in dit reglement betreft een premieovereenkomst, zoals bedoeld in de PW. FAR 5

6 Artikel 4 Bijdragen Flexibele Aanvullingsregeling (FAR) 1. De standaard FAR regeling is met ingang 1 januari 2014 gesloten en per 1 januari 2015 afgeschaft. Nieuwe opbouw in de standaard FAR regeling is derhalve niet meer mogelijk. 2. De aanvullende FAR regeling is met ingang van 1 januari 2014 gesloten en per 1 januari 2015 afgeschaft. Nieuwe opbouw in de aanvullende FAR regeling is derhalve niet meer mogelijk. 3. De werkgever stelt conform het bepaalde in artikel 8.2 lid 2 van de CAO voor het Verzekeringsbedrijf Binnendienst ten behoeve van de binnendienst werknemers, die vóór 1 januari 1999 deelnemer waren aan de destijds geldende basispensioenregeling en die ingevolge de CAO recht hadden op een aanvullingsregeling zoals beschreven in artikel 8.3 a en b van die CAO, jaarlijks een extra bijdrage ter beschikking op basis van het extra FAR-budget ter grootte van 1% van het jaarloon. Deze bijdrage wordt voor werknemers eenmalig vastgesteld per 1 januari 2006 op basis van hun leeftijd en is vastgelegd in onderstaande tabel: Leeftijdsklassen Binnendienst (% van de 13 e maand + franchiseverschil) 18 tot en met 19 3,1% 20 tot en met 24 3,6% 25 tot en met 29 4,3% 30 tot en met 34 5,2% 35 tot en met 39 6,2% 40 tot en met 44 7,5% 45 tot en met 49 9,1% 50 tot en met 54 10,9% 55 tot en met 59 13,3% 60 tot en met 64 16,2% 4. Indien een deelnemer een dienstverband met de werkgever heeft van meer of minder dan de standaard arbeidstijd en/of de deelname aanvangt of eindigt tijdens een kalenderjaar, zal de bijdrage naar evenredigheid worden vastgesteld. Onder de standaard arbeidstijd wordt verstaan de voor de betreffende functie van de deelnemer geldende arbeidstijd bij een volledig dienstverband gedurende een volledig kalenderjaar. 5. Bij de toepassing van de in dit artikel genoemde tabellen geldt als leeftijd de op de eerste dag van de berekeningsmaand geldende leeftijd, tenzij in die maand sprake is van een wijziging van leeftijd. In dat geval zal de wijziging van het bijdragepercentage per de eerste van de maand waarin de leeftijd wijzigt, ingaan. 6. De in dit artikel bedoelde bijdragen worden jaarlijks op 1 januari van een kalenderjaar vooraf door de werkgever aan het fonds overgemaakt. Het fonds stort per 31 december van het betreffende kalenderjaar de bijdragen inclusief het in artikel 3 lid 3 bedoelde rendement onder aftrek van de risicopremies als bedoeld in artikel 5 lid 3 op de ten FAR 6

7 name van de deelnemer staande rekening(en) ingevolge dit Reglement Flexibele Aanvullingsregeling. 7. Het door de werkgever voor 2014 vastgestelde standaard FAR-budget is aan de werknemers die aanspraak hadden op het standaard FAR-budget onder inhouding van de verplichte loonheffingen uitgekeerd. 8. Het door de werkgever voor 2014 vastgestelde aanvullende FAR-budget is aan de werknemers die aanspraak hadden op het aanvullende FAR-budget onder inhouding van de verplichte loonheffingen uitgekeerd. 9. Het door de werkgever voor 2014 vastgestelde extra FAR-budget is aan de werknemers die aanspraak hadden op het extra FAR-budget onder inhouding van de verplichte loonheffingen uitgekeerd. FAR 7

8 Artikel 5 - Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 1. Gedurende de periode van (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling heeft de deelnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van het basispensioenreglement recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. 2. Bij een geringere mate van arbeidsongeschiktheid wordt de voortzetting van de pensioenopbouw vastgesteld naar rato van het percentage premievrijstelling volgens de in artikel 6 lid 4 van het basispensioenreglement opgenomen van toepassing zijnde tabellen. 3. Het fonds verzekert dit recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid middels een separate verzekering. De hiervoor door het fonds verschuldigde risicopremies worden in mindering gebracht op de in artikel 4 bedoelde bijdragen. 4. Voor deelnemers van wie de pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid wordt voortgezet en deze voortzetting is aangevangen voor 1 januari 2014, wordt de voortzetting bij arbeidsongeschiktheid met inachtneming van dit artikel en artikel 6 van het basispensioenreglement voortgezet zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt doch niet langer dan tot de pensioendatum. FAR 8

9 Artikel 6 Pensioenkapitaal 1. Jaarlijks verstrekt het fonds aan de deelnemer een opgave van het pensioenkapitaal. Het pensioenkapitaal op de opgave is gelijk aan de som van het pensioenkapitaal per 1 januari van het voorgaande kalenderjaar, de rendementstoedeling verminderd met de aan de regeling verbonden kosten. Het fonds verstrekt tevens een opgave van de aan het desbetreffende of voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken die verband houden met de door de werkgever beschikbaar gestelde bijdrage. Voorts neemt het bestuur alle informatieverplichtingen in acht zoals bepaald bij of krachtens de PW en met name verplichtingen als genoemd bij of krachtens artikel 46 van de PW betreffende de premieovereenkomst. 2. Bij de vaststelling van het kapitaal en rendement wordt uitgegaan van het rendement als bedoeld in artikel 3 lid Het pensioenkapitaal wordt op de pensioeningangsdatum omgezet in een direct ingaand ouderdomspensioen en een meeverzekerd partnerpensioen ter grootte van 70% van het ingegane ouderdomspensioen. De wijze van aanwending vindt plaats in overleg tussen de (gewezen) deelnemer en het fonds. 4. De inkoop van ouderdomspensioen en partnerpensioen vindt plaats op basis van de actuariële grondslagen en methoden van het fonds. 5. Indien de deelnemer overlijdt op een tijdstip dat het pensioenkapitaal nog niet conform dit artikel is aangewend, wordt het pensioenkapitaal aangewend voor partnerpensioen, indien en voorzover dit fiscaal toelaatbaar is. 6. Het fonds kan als voorwaarde stellen voor toekenning van een aanspraak op partnerpensioen, dat zij na overlijden van de deelnemer inzage krijgt in de notarieel verleden samenlevingsovereenkomst. 7. Er bestaat geen aanspraak op partnerpensioen ten behoeve van de partner, met wie de pensioengerechtigde na de pensioeningangsdatum in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat, dan wel een samenlevingscontract sluit. 8. Het opnemen door de deelnemer van onbetaald verlof tot een maximum van 18 maanden tijdens de deelneming is niet van invloed op de dekking uit hoofde van het partnerpensioen als genoemd in dit reglement. 9. Het partnerpensioen als bedoeld in lid 3 gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de (gewezen) deelnemer is overleden en eindigt uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin de partner komt te overlijden. 10. Op het pensioen, dat met het in dit artikel bedoelde pensioenkapitaal wordt ingekocht, is het bepaalde in artikel 4 lid 7 van het basispensioenreglement (jaarlijkse pensioenverhogingen) van overeenkomstige toepassing. FAR 9

10 Artikel 7 - Bijzonder partnerpensioen 1. Ingeval van echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, dan wel de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan wel de beëindiging van de gezamenlijke huishouding, gelden voor het bijzonder partnerpensioen de volgende bepalingen. 2. Artikel 15 van het basispensioenreglement is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het bijzonder partnerpensioen bij echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, dan wel de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan wel de beëindiging van de gezamenlijke huishouding vóór de pensioeningangsdatum als volgt wordt bepaald. Het fonds berekent welke aanspraak op ouderdomspensioen en partnerpensioen (in de verhouding 100% ouderdomspensioen en 70% partnerpensioen) op de scheidingsdatum had kunnen worden verworven met het aanwezige pensioenkapitaal. Uit het pensioenkapitaal wordt vervolgens dat deel onttrokken dat noodzakelijk is voor het verzekeren van een aanspraak op het aldus vastgestelde bijzondere partnerpensioen bij het fonds. 3. Indien de echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, dan wel de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan wel de beëindiging van de gezamenlijke huishouding plaatsvindt na de pensioeningangsdatum, dan wordt voor de vaststelling van de aanspraken op bijzonder partnerpensioen aan de ex-partner het volledig meeverzekerde partnerpensioen toegekend. 4. Op een bijzonder partnerpensioen is het bepaalde in artikel 6 terzake van het partnerpensioen van overeenkomstige toepassing. Tenzij het bestuur anders besluit, gaat dit pensioen echter niet eerder in dan op de eerste dag van de maand, waarin het verzoek om uitkering is ontvangen. 5. Het fonds verstrekt aan de ex-partner de informatie zoals bedoeld in artikel 41 van de PW. 6. Het in dit artikel bepaalde vindt geen toepassing indien de partners bij huwelijkse voorwaarden of bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding anders overeenkomen. De overeenkomst is slechts dan geldig, indien aan de overeenkomst een verklaring van het fonds is gehecht, dat het bereid is een uit de afwijking voortvloeiend pensioenrisico te dekken. FAR 10

11 Artikel 8 - Verevening ouderdomspensioen bij scheiding 1. Indien het huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap van de (gewezen) deelnemer op of na 1 mei 1995 eindigt door scheiding heeft de (ex-)partner een rechtstreekse aanspraak jegens het fonds, mits binnen twee jaar na het tijdstip van scheiding van die scheiding mededeling is gedaan door middel van het daarvoor bestemde formulier, op een deel van het pensioenkapitaal, dat ingevolge dit reglement is opgebouwd. Dit deel is gelijk aan de helft van het pensioenkapitaal dat zou gelden, aannemende dat: a. de tot verevening verplichte deelnemer uitsluitend zou hebben deelgenomen gedurende de jaren gelegen tussen de datum van huwelijk of aanvang van het geregistreerde partnerschap of het latere tijdstip waarop het deelnemerschap is aangevangen en het tijdstip van scheiding, en b. op dat tijdstip van scheiding het deelnemerschap zou zijn beëindigd, anders dan door ingang van het ouderdomspensioen of overlijden. 2. Indien het tijdstip van de beëindiging van het deelnemerschap ligt vóór het tijdstip van scheiding, heeft de (ex-)partner van de gewezen deelnemer een rechtstreekse aanspraak jegens het fonds op de helft van de door aanwending van het pensioenkapitaal ingekochte aanspraken op ouderdomspensioen, dat zou gelden aannemende dat de tot verevening verplichte gewezen deelnemer uitsluitend zou hebben deelgenomen aan dit Reglement Flexibele Aanvullingsregeling gedurende de jaren gelegen tussen de datum van huwelijk of van aanvang van het geregistreerde partnerschap of het latere tijdstip waarop het deelnemerschap is aangevangen en het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap. 3. Alvorens het pensioenkapitaal conform lid 1 en 2 wordt verdeeld zal, indien van toepassing, een kapitaal worden onttrokken welke volgens artikel 7 is benodigd ter verwerving van een aanspraak op bijzonder partnerpensioen. 4. De (ex-)partner ontvangt een bewijs van de aanspraak als bedoeld in lid 1 of 2. De (gewezen) deelnemer ontvangt hiervan een afschrift. 5. Het gedeelte van het ouderdomspensioen waarop de (ex-)partner aanspraak heeft, wordt vanaf de ingangsdatum van het pensioen verhoogd conform de ingegane pensioenen ingevolge artikel 4 lid 7 van het basispensioenreglement. 6. Zolang de pensioenuitkering aan de (ex-)partner toekomt, wordt deze in mindering gebracht op het ouderdomspensioen van de pensioengerechtigde (gewezen) deelnemer. Het aan de (ex-)partner toegerekende ouderdomspensioen vervalt op de laatste dag van de maand waarin de pensioengerechtigde (gewezen) deelnemer overlijdt, dan wel eerder op de laatste dag van de maand waarin de (ex-)partner overlijdt. 7. Verevening van het ouderdomspensioen vindt niet plaats of vindt plaats volgens een andere dan de in dit artikel bedoelde verdeling, indien de (gewezen) deelnemer en de (ex-)partner dit bij schriftelijke overeenkomst in verband met de scheiding zijn overeengekomen of dit reeds bij huwelijkse voorwaarden of bij voorwaarden van geregistreerd partnerschap waren overeengekomen. Ten bewijze hiervan dient een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van de afwijkende overeenkomst aan het fonds te worden overgelegd. Het fonds dient voorafgaand hieraan in te stemmen met de afwijkende overeenkomst. FAR 11

12 8. De kosten van verevening zal het fonds in gelijke delen aan de (gewezen) deelnemer en de (ex-)partner in rekening brengen. 9. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing als het geregistreerd partnerschap van de (gewezen) deelnemer wordt beëindigd als gevolg van het aangaan van een huwelijk met dezelfde partner, of andersom. 10. De aanspraak op het pensioenkapitaal of het ouderdomspensioen van de (ex-)partner als bedoeld in lid 1 en 2 kan worden omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor de (ex-)partner, mits wordt voldaan aan het navolgende: a. de omzetting wordt door beide partijen overeengekomen bij huwelijkse voorwaarden, voorwaarden van geregistreerd partnerschap of bij een schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding; b. binnen twee jaren na het tijdstip van de scheiding is hiervan mededeling gedaan aan het fonds door middel van het daarvoor bestemde formulier; c. het fonds heeft ingestemd met de omzetting. FAR 12

13 Artikel 9 - Beëindiging van het deelnemerschap 1. Onder verwijzing naar het gestelde in artikel 2 lid 2 van dit reglement heeft de werknemer die deelnemer was in de standaard FAR regeling en/of de aanvullende FAR regeling met ingang van 1 januari 2014 een aanspraak gekregen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. 2. Het tot 1 januari 2014 op basis van het standaard FAR budget en/of het aanvullende FAR budget opgebouwde pensioenkapitaal wordt door het fonds aangehouden zonder dat verdere bijdragen ter beschikking worden gesteld. Het pensioenkapitaal wordt niet bij beëindiging van het deelnemerschap aangewend voor de inkoop van (premievrije) pensioenaanspraken. 3. Het fonds heeft met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de PW het recht om op zijn vroegst twee jaar na beëindiging van de deelneming het pensioenkapitaal af te kopen, indien het in het eerste lid bedoelde, te zijner tijd verkrijgen pensioen het in artikel 66 lid 1 van de PW bedoelde bedrag niet te boven gaat. Dit pensioen zal worden bepaald door het bestuur met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 lid 5 van het basispensioenreglement. FAR 13

14 Artikel 10 - Het recht op waardeoverdracht 1. Het fonds zal op verzoek van een gewezen deelnemer het opgebouwde pensioenkapitaal afkopen, indien die afkoop er toe strekt om het de rechthebbende mogelijk te maken om onder aanwending van die afkoopsom bij een andere pensioenuitvoerder in de zin van de PW aanspraken op pensioen of een voor pensioen bestemd kapitaal te verwerven en indien wordt voldaan aan de in artikel 71 van de PW neergelegde vereisten. 2. De procedure van afkoop als bedoeld in lid 1 geschiedt conform de wettelijke vereisten en reken- en procedure regels inzake waardeoverdracht zoals bepaald bij of krachtens de PW. 3. Het fonds kan besluiten mee te werken aan een overdracht van het opgebouwde pensioenkapitaal aan een andere pensioenuitvoerder buiten het kader van het bepaalde in dit artikel. Een dergelijke overdracht dient te voldoen aan de bij of krachtens de PW gestelde eisen. FAR 14

15 Artikel 11 Fiscale bepalingen Ouderdomspensioen 1. Tezamen met de opgebouwde pensioenaanspraken uit hoofde van het basispensioenreglement kan op de ingangsdatum het a. ouderdomspensioen nooit meer bedragen dan 100%; b. partnerpensioen nooit meer bedragen dan 70%; van het pensioengevend jaarloon van de deelnemer, dan wel het laatste hogere feitelijke jaarinkomen van de deelnemer voorzover dat krachtens fiscaal recht als pensioengevend mag worden aangemerkt, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het in artikel 3 van het basispensioenreglement genoemde gemaximeerde pensioengevend jaarloon, verminderd met een bedrag ter grootte van de AOW-uitkering voor één gehuwde gerechtigde met een partner die ten minste de voor de partner gerechtigde AOW leeftijd heeft bereikt. Bij de bepaling van vorengenoemde genoemde maximum zullen de in artikel 18d van de Wet op de loonbelasting 1964 omschreven situaties buiten beschouwing blijven. 2. Bij overschrijding van de onder lid 1 sub a. omschreven fiscale grens wordt het deel van het pensioenkapitaal dat de overschrijding veroorzaakt aangewend voor de inkoop van extra partnerpensioen tot de onder lid 1 sub b. omschreven fiscale grens. 3. Indien na toepassing van lid 2 van dit lid nog sprake is van overschrijding van de fiscale grens van 100% zal het deel van het beschikbare premiekapitaal en/of het pensioenkapitaal dat deze overschrijding veroorzaakt, worden vervangen door een uitkering ineens aan de deelnemer. Op deze uitkering worden de wettelijke inhoudingen verricht op basis van het belastingtarief geldend voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd. 4. De in dit reglement neergelegde regeling wordt ter fiscale goedkeuring voorgelegd aan de Belastingdienst. 5. In het geval de pensioenregeling leidt tot fiscale bovenmatigheid en/of niet in overeenstemming blijkt te zijn met de opvatting van de fiscus en/ of de belastingrechter dan is de werkgever bevoegd zich neer te leggen bij het standpunt van de belastinginspecteur dan wel de uitspraak van de belastingrechter en de richtlijn met terugwerkende kracht zodanig aan te passen dat deze op basis van geldende fiscale wetgeving en jurisprudentie wel aanvaardbaar is. FAR 15

16 Artikel 12 - Algemene bepalingen 1. De uitbetaling van pensioenen en van andere uitkeringen geschiedt in euro s aan de gerechtigde of aan diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel onder overlegging van een bewijs van machtiging aan diens gemachtigde. 2. Bij uitbetaling aan of via een ander dan de gerechtigde, dient desverlangd een bewijs van in leven zijn van de gerechtigde te worden overgelegd. 3. Voor zover in dit reglement hier niet van wordt afgeweken, zijn de bepalingen van het basispensioenreglement van overeenkomstige toepassing. 4. Indien en voorzover de Flexibele Aanvullingsregeling (FAR) zoals neergelegd in de CAO wordt gewijzigd, dan wel komt te vervallen, heeft de werkgever de bevoegdheid om het onderhavige reglement dienovereenkomstig aan te passen, dan wel te laten vervallen. FAR 16

17 Artikel 13 Inwerkingtreding 1. Het reglement is in werking getreden met ingang van 1 januari 2007 en per 1 januari 2014 gesloten voor nieuwe opbouw overeenkomstig het standaard FAR budget en het aanvullende FAR budget. Dit reglement blijft van toepassing voor de tot 1 januari 2014 opgebouwde pensioenaanspraken en voor de deelnemers van wie de voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid voor 1 januari 2014 is aangevangen en thans nog voortduurt en voor de werknemers die voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van het extra FAR budget. 2. Artikel 6 lid 1 en artikel 7 lid 5 inzake de informatieverplichtingen bij of krachtens de PW en artikel 6 lid 8 inzake de voortgezette dekking van partnerpensioen tijdens onbetaald verlof treden in werking op 1 januari FAR 17

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. scheiding: echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan

Nadere informatie

Excedentpensioenreglement Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt

Excedentpensioenreglement Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt Excedentpensioenreglement Stichting Pensioenfonds Watson Wyatt Versie 1 januari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001 Pensioenreglement BETEREXCEDENT Contract: /001 Versie 1 januari 2015 met grondslagen per 1 januari 2015 1 Hoofdstuk I Algemene inleidende bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit Pensioenreglement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Oktober2003 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Reglement Nettopensioenregeling. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland

Reglement Nettopensioenregeling. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Reglement Nettopensioenregeling Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Bepalingen Basisregeling 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 Deelnemerschap 4

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling 6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling Van toepassing op: - Medewerkers van 18 ar en ouder. Doel: - De mogelijkheid bieden aan medewerkers met een variabel inkomen, en/of met een opgelopen pensioenhiaat

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis,

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Reglement per 1 januari 2015

Pensioenreglement 2015. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Reglement per 1 januari 2015 Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Reglement per Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Inhoud ARTIKEL 1 DEFINITIES... 3 ARTIKEL 2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Pensioenreglement 2015

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Pensioenreglement 2015 Pensioenreglement 2015 SPB (versie 2015) 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2. Deelnemer... 5 Artikel 3. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS (SPOA), gevestigd te s-gravenhage.

STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS (SPOA), gevestigd te s-gravenhage. STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS (SPOA), gevestigd te s-gravenhage. Pensioenreglement 3. Pensioenreglement ingaande 1 januari 2011 voor apothekers in dienstverband met een loon hoger dan 75.000.

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling 1 januari 2015 Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. In werking getreden op 1 januari 2007. 18 april 2011

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. In werking getreden op 1 januari 2007. 18 april 2011 PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen In werking getreden op 1 januari 2007 18 april 2011 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling wordt verstaan onder: a. het pensioenfonds

Nadere informatie

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko Best. PF Aviko 041.2011 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Aviko Versie 9 juni 2011 Inhoudsopgave I. Basispensioenregeling 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2 Deelnemerschap...

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 juli 2012 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN TEN

Nadere informatie

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regeling van 16 juli 1987, Stcrt. 1976, 143m zoals deze regeling laatstelijk is gewijzigde bij regeling van 16 maart 2004, Stcrt. 2004, 58.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. Pensioenreglement Datum : juni 2015 Versie : 1.0

Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. Pensioenreglement Datum : juni 2015 Versie : 1.0 Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK Pensioenreglement 2015 Datum : juni 2015 Versie : 1.0 Inhoudsopgave artikel 1 omschrijving artikel 2 deelnemerschap artikel 3 informatieverstrekking artikel 4 pensioensalaris

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Prepensioenspaarreglement. DSM Engineering Plastics Emmen B.V. Uitgave januari 2008

Prepensioenspaarreglement. DSM Engineering Plastics Emmen B.V. Uitgave januari 2008 Prepensioenspaarreglement DSM Engineering Plastics Emmen B.V. Uitgave januari 2008 Inhoud Pag. Omschrijving 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Deelname aan de PPS-regeling 4 Artikel 3 Inhoud PPS-regeling

Nadere informatie

Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland

Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland betreffende deelnemers die niet hebben ingestemd met de nieuwe pensioenregeling van de onderneming welke met ingang van 1 januari 2002 uitgevoerd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 16.0 - Tekst van 21 december 2015 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Reglement II 2005 (Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 25 november 2015)

Reglement II 2005 (Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 25 november 2015) 1 Reglement II 2005 (Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 25 november 2015) Inhoudsopgave Artikel Titel 1 Begripsomschrijvingen 2 Gelijkstellingen 3 Deelnemerschap 4 Behoud van pensioenaanspraken

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) als bedoeld in artikel 14

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Reglement Plusregeling

Reglement Plusregeling Reglement Plusregeling Je toekomst uitgestippeld 2 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ARTIKEL 1 Definities In dit reglement gelden de begripsomschrijvingen als vermeld in artikel 2 van de

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Vitol Anker ten behoeve van werknemers van Vitol

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Vitol Anker ten behoeve van werknemers van Vitol Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Vitol Anker ten behoeve van werknemers van Vitol Pensioenreglement 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begrippen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VAN DSM BIOLOGICS BV

PENSIOENREGLEMENT VAN DSM BIOLOGICS BV PENSIOENREGLEMENT VAN DSM BIOLOGICS BV Datum ingang: 1 oktober 1991 Datum wijziging: 1 januari 2003 INHOUDSOPGAVE Artikel Blz. Artikel 1 Definities...1 Artikel 2 Deelname...2 Artikel 3 Pensioenverzekeringen...3

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 januari 2014 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling 1 januari 2015 STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND Pensioenreglement voor de Eindloonregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 april 2014 Inhoud Pag. Omschrijving 03 Hoofdstuk 1 - Algemeen 03 Artikel 1 Definities 06 Artikel 2 Aanvang en einde deelnemerschap 07 Artikel

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

voor de pensioenregeling van Henkel Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein

voor de pensioenregeling van Henkel Nederland B.V. gevestigd te Nieuwegein Addendum op het op 1 januari 2008 in werking getreden pensioenreglement-b (= middelloon) 2008 (Pensioenregling 55-minners) van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Stichting pensioenfonds NIBC

Stichting pensioenfonds NIBC Stichting pensioenfonds NIBC Pensioenreglement 2014 Geldig voor Werknemers die: in dienst zijn getreden op of na 1 januari 2014; op 31 december 2013 Deelnemer waren aan Pensioenreglement 2007 en geboren

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 1 januari 2016 1 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 1 januari 2016 1 januari 2016 2 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Deelnemerschap...7

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006. Stichting Personeelspensioenfonds Cordares

Pensioenreglement 2006. Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Pensioenreglement 2006 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Vastgesteld door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds Cordares op 21 september 2006 Ingangsdatum: 1 januari 2006 Laatstelijk

Nadere informatie

BASISPENSIOENREGLEMENT

BASISPENSIOENREGLEMENT BASISPENSIOENREGLEMENT Voor werknemers die vóór 1 januari 2006 bij de werkgever in dienst zijn getreden en die tevens op 31 december 2005 jonger dan 56 jaar waren en voor alle werknemers die op of na 1

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG April 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds KPN

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds KPN Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds KPN Inhoudsopgave PENSIOENREGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS KPN 2000... 4 ARTIKEL 1 DEFINITIES 4 ARTIKEL 2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING 7 ARTIKEL 3 AANSPRAKEN OP

Nadere informatie

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV Netto verzekering Partner- en wezenpensioen van Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (Uitgave 2015) Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Dit document bevat de tekst van

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V.

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Fondsreglement Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds. Peek & Cloppenburg. geldend vanaf 1 januari 2014. Voor werknemers geboren na 1949

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds. Peek & Cloppenburg. geldend vanaf 1 januari 2014. Voor werknemers geboren na 1949 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Peek & Cloppenburg geldend vanaf 1 januari 2014 Voor werknemers geboren na 1949 versie 20 november 2014 pensioenreglement 2014 [1] Inhoud Artikel 1. Algemene

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie