Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst"

Transcriptie

1 Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie 1.0 Gedateerd 1 januari 2016 Versie 1.0 januari 2016

2 Inhoud 1 FINANCIERING VERSCHILLENDE HOOGTES VAN HET OUDERDOMSPENSIOEN UITKERING VAN DE (VERZEKERDE) PENSIOENEN WAARDEOVERDRACHT AFKOOP KLEIN OUDERDOMSPENSIOEN BIJ BEËINDIGING DEELNEMING AFKOOP KLEIN PARTNERPENSIOEN OF WEZENPENSIOEN BIJ INGANG AFKOOP KLEIN BIJZONDER PARTNERPENSIOEN BIJ SCHEIDING INFORMATIEVOORZIENING OVERGANGSBEPALING AANWENDING SPAARSALDO AANVULLEND OUDERDOMSPENSIOEN EN OVERDRACHT SALDO VAN DE PENSIOENSPAARREKENINGEN DEELNEMERSVERPLICHTINGEN ALGEMENE BEPALINGEN OPNAMEDATUM Annex bij Artikel 2 - hoog / laagfactoren Annex bij Artikel 4 inkoopfactoren Annex bij Artikel 5 - Artikel 6 en Artikel 7 - afkoopfactoren Versie 1.0 januari

3 BIJLAGE 1 OVERWEGENDE: (A) (B) (C) Het J&J Pension Fund OFP heeft zich op grond van de beheersovereenkomst met de werkgever verbonden om de pensioenregeling uit te voeren zoals de werkgever en de werknemer die zijn overeengekomen in de pensioenovereenkomst. Het J&J Pension Fund OFP stelt hiervoor geen eigen document op doch baseert zich voor de uitvoering van de pensioenregeling op het document van de werkgever. Om die reden is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de inhoud van de pensioenregeling, die verwoord is in de pensioenovereenkomst en anderzijds de bepalingen die betrekking hebben op de uitvoering van de pensioenregeling, die verwoord zijn in deze Bijlage 1. Deze Bijlage 1 en de bijbehorende pensioenovereenkomst treden in werking op 1 januari 2016 en vervangen de pensioenovereenkomst van 1 januari 2015 en Bijlage 1 bij die pensioenovereenkomst. Op 31 december 2014 heeft een collectieve waardeoverdracht plaatsgevonden van Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson Nederland naar J&J Pension Fund OFP. Op pensioenaanspraken en -rechten die vóór 1 januari 2014 zijn opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson Nederland, zijn de pensioenovereenkomst van 1 januari 2015 en deze Bijlage 1 ook van toepassing. In deze Bijlage 1 wordt gebruik gemaakt van de definities zoals opgenomen in artikel 1 van de pensioenovereenkomst. Versie 1.0 januari

4 1 FINANCIERING 1.1 Overeenkomstig het bepaalde in Artikel 10.1 van de pensioenovereenkomst komen de kosten van deze pensioenregeling voor rekening van de werkgever onder aftrek van de in Artikel 10 van de pensioenovereenkomst vermelde deelnemersbijdragen. 1.2 De financiering van de uit hoofde van de pensioenregeling te ontlenen pensioenaanspraken geschiedt conform de beheersovereenkomst en het financieringsplan zoals die zijn opgesteld tussen het J&J Pf en de werkgever. 2 VERSCHILLENDE HOOGTES VAN HET OUDERDOMSPENSIOEN 2.1 Op verzoek van de (gewezen) deelnemer kan op de (vervroegde) ingangsdatum van het ouderdomspensioen het eventueel aanvullend ouderdomspensioen zoals bedoeld in Artikel 9 van deze Bijlage 1 en het pensioen worden omgezet in een pensioen dat gedurende 5 of 10 jaar hoger is dan het oorspronkelijke pensioen en daarna lager, een en ander op basis van de actuariële factoren die zijn opgenomen in de Annex behorend bij dit Artikel 2. In dat geval zal de verhouding van het ouderdomspensioen gedurende de eerste 5 of 10 jaar ten opzichte van het pensioen daarna zijn: 100: Op verzoek van de (gewezen) deelnemer kan op de (vervroegde) ingangsdatum van het ouderdomspensioen het eventueel aanvullend ouderdomspensioen zoals bedoeld in Artikel 9 van deze Bijlage 1 en het pensioen worden omgezet in een pensioen dat gedurende 5 of 10 jaar lager is dan het oorspronkelijke pensioen en daarna hoger, een en ander op basis van de actuariële factoren die zijn opgenomen in de Annex behorende bij dit Artikel 2. In dat geval zal de verhouding van het ouderdomspensioen gedurende de eerste 5 of 10 jaar ten opzichte van het pensioen daarna zijn: 75: Het partnerpensioen en het wezenpensioen blijven ongewijzigd. 3 UITKERING VAN DE (VERZEKERDE) PENSIOENEN 3.1 De pensioenen worden door of namens het J&J Pf rechtstreeks (eventueel via de administrateur) aan de pensioengerechtigden uitgekeerd. 3.2 De pensioenen worden uitgekeerd in maandelijkse termijnen rond de 25e dag van elke maand waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke inhoudingen. Versie 1.0 januari

5 3.3 In afwijking van Artikel 3.2 van deze Bijlage 1, kunnen pensioenen die bij een verzekeraar of een ander pensioenfonds zijn verworven met een eventueel spaarsaldo van het aanvullend ouderdomspensioen als bedoeld in Artikel 9 van deze Bijlage 1, in plaats van maandelijkse termijnen per kwartaal of jaarlijks worden uitgekeerd. 4 WAARDEOVERDRACHT 4.1 (a) (c) (d) (e) Overdracht van pensioenaanspraken en de berekening van de waarde daarvan zal uitgevoerd worden overeenkomstig artikel 70 t/m 92 van de Pensioenwet en de artikelen 18 t/m 28 van het Besluit uitvoering Pensioenwet. De deelnemer, die overdracht wenst, dient een verzoek in, waarbij het J&J Pf gevraagd wordt om de pensioenaanspraken op te geven, die kunnen worden verkregen uit de over te dragen waarde van elders opgebouwde pensioenaanspraken. Voor een gewezen deelnemer wordt de waarde van zijn in het J&J Pf opgebouwde pensioenaanspraken alleen overgedragen indien hij wordt opgenomen in de pensioenregeling van een volgende onderneming. Voor overdracht van de aanspraak op partnerpensioen is de afzonderlijke goedkeuring van de partner van de deelnemer vereist. Door waardeoverdracht vervallen de daarmee corresponderende pensioenaanspraken jegens het J&J Pf. 4.2 Indien de deelnemer bij opname besluit tot overdracht van pensioenaanspraken opgebouwd in een voorgaande pensioenregeling, dan wordt de overgedragen waarde omgezet in pensioenaanspraken jegens het J&J Pf. Buiten beschouwing blijft: (a) een voor de omzetting verkregen aanspraak van een gewezen echtgenoot c.q. echtgenote of partner van de deelnemer op bijzonder weduwen-, weduwnaars- of partnerpensioen. een in de voorgaande pensioenregeling verkregen aanspraak op weduwen- of weduwnaarspensioen waarvoor de echtgenoot c.q. echtgenote geen toestemming voor overdracht geeft. 4.3 De omgezette pensioenaanspraken als bedoeld in Artikel 4.2 van deze Bijlage 1 zullen geacht worden te zijn verkregen in dienst van de werkgever. Versie 1.0 januari

6 4.4 De werkgever stelt, periodiek, voor een bepaalde periode inkoopfactoren vast op een zodanige wijze dat die voor mannen en vrouwen gelijk is. De door de werkgever vastgestelde inkoopfactoren zijn opgenomen in de Annex bij dit Artikel 4. Bij wijziging van de inkoopfactoren wordt deze Annex gewijzigd. 5 AFKOOP KLEIN OUDERDOMSPENSIOEN BIJ BEËINDIGING DEELNEMING 5.1 Het J&J Pf heeft het recht om op zijn vroegst twee jaar na beëindiging van de deelneming pensioenaanspraken van een gewezen deelnemer af te kopen, indien op basis van de tot het tijdstip van beëindiging opgebouwde aanspraak op levenslang ouderdomspensioen de uitkering van het levenslang ouderdomspensioen op jaarbasis op de pensioendatum minder zal bedragen dan het bedrag per jaar als vastgesteld op basis van artikel 66 lid 1 Pensioenwet ( 465,94 in 2016), tenzij de gewezen deelnemer het J&J Pf binnen twee jaar na beëindiging van de deelneming heeft gemeld dat de gewezen deelnemer een procedure tot waardeoverdracht is gestart. 5.2 Indien de pensioendatum van het ouderdomspensioen ligt voor het verstrijken van de in Artikel 5.1 genoemde termijn van twee jaar, heeft het J&J Pf het recht om bij de ingang van het levenslang ouderdomspensioen een aanspraak op levenslang ouderdomspensioen en eventuele andere aanspraken ten behoeve van de gewezen deelnemer of zijn nabestaanden af te kopen, indien de uitkering van het ouderdomspensioen op de Pensioendatum minder bedraagt dan het bedrag per jaar als vastgesteld op basis van artikel 66 lid 2 Pensioenwet ( 465,94 in 2016). 5.3 Indien het J&J Pf gebruik wil maken van het in Artikel 5.1 van deze Bijlage 1 bedoelde recht informeert het J&J Pf de gewezen deelnemer over haar besluit hieromtrent binnen zes maanden na afloop van de periode van twee jaar na beëindiging van de deelneming en gaat over tot de uitbetaling van de afkoopwaarde binnen die termijn van zes maanden. 5.4 Indien het J&J Pf gebruik wil maken van het in 5.2 van deze Bijlage 1 bedoelde recht informeert het J&J Pf de gepensioneerde over zijn besluit hieromtrent binnen zes maanden na de feitelijke pensioendatum en gaat over tot uitbetaling van de afkoopwaarde binnen die termijn van zes maanden. 5.5 Het J&J Pf stelt de afkoopwaarde van de pensioenaanspraken ter beschikking aan de gewezen deelnemer danwel de gepensioneerde, met uitzondering van de afkoopwaarde van een bijzonder partnerpensioen, die ter beschikking wordt gesteld aan de gewezen partner. 5.6 Het J&J Pf vergoedt rente over de periode tussen het besluit tot afkoop en de betaling van de afkoopwaarde. Versie 1.0 januari

7 5.7 Het J&J Pf kan op het in Artikel 5.2 van deze Bijlage 1 bedoelde tijdstip of na de in Artikel 5.3 bedoelde termijn van twee jaar en zes maanden afkopen indien: (a) de gewezen deelnemer of gepensioneerde daarmee instemt; en de hoogte van het ouderdomspensioen op jaarbasis per 1 januari van dat jaar lager is dan het in Artikel 5.1 bedoelde grensbedrag. 5.8 Het in Artikel 5.1 van deze Bijlage 1 genoemde bedrag wordt jaarlijks herzien conform het bepaalde in artikel 66 lid 8 Pensioenwet. 5.9 De werkgever stelt, periodiek, voor een bepaalde periode een afkoopvoet vast op een zodanige wijze dat die voor mannen en vrouwen gelijk is. De door de werkgever vastgestelde afkoopvoet is opgenomen in de Annex bij dit Artikel 5. Bij wijziging van de afkoopvoet wordt deze Annex gewijzigd. 6 AFKOOP KLEIN PARTNERPENSIOEN OF WEZENPENSIOEN BIJ INGANG 6.1 Het J&J Pf heeft jegens de nabestaanden het recht om een recht op levenslang partnerpensioen of wezenpensioen ten behoeve van de nabestaanden van dezelfde deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde af te kopen, indien de uitkering van het levenslang partnerpensioen of wezenpensioen op jaarbasis op de ingangsdatum minder bedraagt dan het bedrag als vastgesteld op basis van artikel 67 lid 1 jo artikel 66 lid 1 Pensioenwet ( 465,94 in 2016). 6.2 Indien het J&J Pf gebruik maakt van het in Artikel 6.1 van deze Bijlage 1 bedoelde recht informeert zij de nabestaande hierover binnen zes maanden na de ingangsdatum en gaat binnen die termijn over tot uitbetaling van de afkoopwaarde aan de partner. 6.3 Het J&J Pf kan na de in Artikel 6.2 van deze Bijlage 1 bedoelde termijn afkopen indien: (a) de nabestaande daarmee instemt; en indien de hoogte van het partnerpensioen of wezenpensioen op jaarbasis per 1 januari van dat jaar lager is dan het in Artikel 6.1 van deze Bijlage 1 genoemde grensbedrag. 6.4 De werkgever stelt, periodiek, voor een bepaalde periode een afkoopvoet vast op een zodanige wijze dat die voor mannen en vrouwen gelijk is. De door de werkgever vastgestelde afkoopvoet is opgenomen in de Annex bij dit Artikel 6. Bij wijziging van de afkoopvoet wordt deze Annex gewijzigd. Versie 1.0 januari

8 6.5 De Artikelen 5.6 en 5.8 van deze Bijlage 1 zijn van overeenkomstige toepassing. 7 AFKOOP KLEIN BIJZONDER PARTNERPENSIOEN BIJ SCHEIDING 7.1 Het J&J Pf heeft jegens de gewezen partner het recht om een aanspraak op bijzonder partnerpensioen af te kopen indien de uitkering van het partnerpensioen op jaarbasis op de ingangsdatum minder bedraagt dan het bedrag per jaar als vastgesteld op basis van artikel 68 lid 1 jo artikel 66 lid 1 Pensioenwet ( 465,94 in 2016). 7.2 Indien het J&J Pf gebruikt maakt van het in Artikel 7.1 van deze Bijlage 1 bedoelde recht informeert zij de gewezen partner hierover binnen zes maanden na de melding van de scheiding en gaat binnen die termijn over tot uitbetaling van de afkoopwaarde aan de gewezen partner. 7.3 Het J&J Pf kan na de in Artikel 7.2 van deze Bijlage 1 bedoelde termijn afkopen indien: (a) de gewezen partner daarmee instemt; en indien de hoogte van het partnerpensioen op jaarbasis per 1 januari van dat jaar lager is dan het in Artikel 7.1 van deze Bijlage 1 genoemde grensbedrag. 7.4 De werkgever stelt, periodiek, voor een bepaalde periode een afkoopvoet vast op een zodanige wijze dat die voor mannen en vrouwen gelijk is. De door de werkgever vastgestelde afkoopvoet is opgenomen in de Annex bij dit Artikel 7. Bij wijziging van de afkoopvoet wordt deze Annex gewijzigd. 7.5 De Artikelen 5.6 en 5.8 van deze Bijlage 1 zijn van overeenkomstige toepassing. 8 INFORMATIEVOORZIENING 8.1 Het J&J Pf verstrekt de deelnemer jaarlijks: (a) (c) een opgave van de verworven pensioenaanspraken; informatie over toeslagverlening; een opgave van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig artikel van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen; en Versie 1.0 januari

9 De informatie wordt verstrekt in de vorm van een door het J&J Pf op te stellen uniform pensioenoverzicht. 8.2 Het J&J Pf verstrekt de deelnemer bij beëindiging van de deelneming: (a) (c) (d) een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken op grond van artikel 55 van de Pensioenwet; informatie over toeslagverlening; informatie die voor de deelnemer specifiek in het kader van de beëindiging relevant is; informatie over omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van het J&J Pf; en 8.3 Het J&J Pf verstrekt de gewezen deelnemer ten minste een keer in vijf jaar: (a) een opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken; en informatie over toeslagverlening. Het J&J Pf informeert de gewezen deelnemer binnen drie maanden na een wijziging van het toeslagbeleid over die wijziging. 8.4 Het J&J Pf verstrekt degene die door scheiding gewezen partner wordt en een aanspraak verkrijgt op bijzonder partnerpensioen: (a) een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraak op partnerpensioen; (c) informatie over toeslagverlening; informatie die voor de gewezen partner specifiek van belang is; en 8.5 Het J&J Pf verstrekt de gewezen partner ten minste een keer in de vijf jaar: (a) een opgave van zijn opgebouwde aanspraak op partnerpensioen op grond van artikel 41 van de Pensioenwet; en informatie over toeslagverlening. Het J&J Pf informeert de gewezen partner binnen drie maanden na een wijziging van het toeslagbeleid over die wijziging. 8.6 Het J&J Pf verstrekt degene die pensioengerechtigde wordt: Versie 1.0 januari

10 (a) een opgave van zijn pensioenrecht; een opgave van de opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen; (c) informatie over toeslagverlening; en 8.7 Het J&J Pf verstrekt de pensioengerechtigde jaarlijks: (a) een opgave van zijn pensioenrecht; een opgave van de opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen; en (c) informatie over toeslagverlening. Het J&J Pf informeert de pensioengerechtigde binnen drie maanden na een wijziging van het toeslagbeleid over die wijziging. 8.8 Het J&J Pf verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gewezen partner en de pensioengerechtigde op verzoek: (a) de voor hem geldende pensioenregeling opgenomen in de pensioenovereenkomst en Bijlage 1; (c) (d) (e) het jaarverslag en de jaarrekening van het J&J Pf; de beheersovereenkomst en het financieringsplan; de voor hem relevante informatie over beleggingen; en informatie over andere bij algemene maatregel van bestuur te bepalen onderwerpen. Het J&J Pf verstrekt de informatie op verzoek ook aan vertegenwoordigers van deelnemers, van gewezen deelnemers, van gewezen partners of van pensioengerechtigden. Het J&J Pf verstrekt de deelnemer, de gewezen deelnemer en de gewezen partner op verzoek informatie die specifiek voor hem relevant is waaronder een indicatie van het mogelijk te bereiken kapitaal voor aanvullend ouderdoms- en nabestaandenpensioen zoals bedoeld in Artikel 9 van deze Bijlage 1 op de pensioendatum en een indicatie van de hoogte van de in te kopen periodieke uitkeringen bij aanwending van het mogelijk te bereiken kapitaal. Versie 1.0 januari

11 Het J&J Pf verstrekt de gewezen deelnemer op verzoek een opgave van de hoogte van zijn opgebouwde pensioenaanspraken. 8.9 Het J&J Pf verstrekt deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden die zich in een andere lidstaat vestigen informatie over hun pensioenaanspraken en pensioenrechten en over de mogelijkheden die hun op grond van de pensioenregeling worden geboden. Deze informatie is ten minste overeenkomstig de informatie die wordt verstrekt aan deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden die in Nederland blijven. 9 OVERGANGSBEPALING AANWENDING SPAARSALDO AANVULLEND OUDERDOMSPENSIOEN EN OVERDRACHT SALDO VAN DE PENSIOENSPAARREKENINGEN 9.1 De in dit Artikel 9 omschreven overgangsbepaling geldt slechts voor deelnemers en gewezen deelnemers die vóór 31 december 2014 op basis van een premieovereenkomst met hun (voormalige werkgever) bij Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson Nederland of J&J Pf aanspraken hebben opgebouwd op een aanvullend levenslang ouderdomspensioen, alsmede op een aanvullend levenslang partnerpensioen ten behoeve van de partner. 9.2 Bij beëindiging van het deelnemerschap van een deelnemer als bedoeld in Artikel 11.1 van de pensioenovereenkomst kan de gewezen deelnemer ervoor kiezen het saldo van diens pensioenspaarrekening over te dragen aan een verzekeraar of aan een ander pensioenfonds naar zijn keuze, ter inkoop van pensioenaanspraken aldaar en met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande. In plaats van voormelde aanwending kan de gewezen deelnemer ervoor kiezen om het saldo aan te wenden voor de inkoop van pensioenaanspraken of -rechten bij het J&J Pf. De aldus bij het J&J Pf verworven aanspraken of rechten komen niet in aanmerking voor toeslagverlening als bedoeld in Artikel 12 van de pensioenovereenkomst. 9.3 Op de pensioendatum kan de (gewezen) deelnemer het alsdan nog bestaande saldo van de pensioenspaarrekening overdragen naar een verzekeraar of aan een ander pensioenfonds naar zijn keuze ter inkoop van pensioenrechten aldaar en met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande. In plaats van voormelde aanwending kan de (gewezen) deelnemer ervoor kiezen om het saldo aan te wenden voor de inkoop van pensioenrechten bij J&J Pf. De aldus bij het J&J Pf verworven pensioenrechten komen niet in aanmerking voor toeslagverlening als bedoeld in Artikel 12 van de pensioenovereenkomst. Aanwending bij het J&J Pf is niet mogelijk indien de (gewezen) deelnemer geen andere aanspraken meer jegens het J&J Pf heeft uit hoofde van deze pensioenregeling. Versie 1.0 januari

12 9.4 Bij aanwending van het saldo bij het J&J Pf als bedoeld in de Artikelen 9.2 en 9.3 wordt een recht op ouderdomspensioen en aanvullend partnerpensioen verkregen in de verhouding 100:70. Het recht van uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen als omschreven in Artikel 23 van de pensioenovereenkomst is van overeenkomstige toepassing. 9.5 Bij overlijden van een deelnemer vóór de reguliere pensioendatum dient het saldo van diens pensioenspaarrekening te worden aangewend bij een verzekeraar of bij een ander pensioenfonds naar keuze van de partner van de overleden deelnemer ter inkoop van een recht op partnerpensioen aldaar en met inachtneming van de wettelijke bepalingen dien aangaande. In plaats van voormelde aanwending kan de partner ervoor kiezen om het saldo aan te wenden voor de inkoop van een recht op partnerpensioen bij het J&J Pf. De aldus bij het J&J Pf verworven rechten komen niet in aanmerking voor toeslagverlening als bedoeld in Artikel 12 van de pensioenovereenkomst. Aanwending is in alle gevallen slechts mogelijk voor zover de verworven pensioenrechten niet uitgaan boven hetgeen volgens de fiscale regelgeving aanvaardbaar wordt geacht. In dat geval vervalt het resterende saldo ten gunste van het J&J Pf. Aanwending bij het J&J Pf is niet mogelijk indien de partner geen andere aanspraken meer jegens het J&J Pf heeft uit hoofde van deze pensioenregeling. 9.6 Indien de in de Artikelen 9.3 en 9.5 van deze Bijlage 1 bedoelde keuze niet binnen een door het J&J Pf gestelde termijn schriftelijk aan het J&J Pf kenbaar is gemaakt dan kan het J&J Pf het saldo van de pensioenspaarrekening overdragen aan een verzekeraar naar keuze van het J&J Pf voor inkoop van pensioenaanspraken. Het J&J Pf is bevoegd om in plaats daarvan het saldo van de pensioenspaarrekening aan te wenden bij het J&J Pf, conform het bepaalde in Artikel 9.3, eerste zin. 9.7 Na twee jaar na beëindiging van het deelnemerschap van de deelnemer stelt het J&J Pf de hoogte vast van de aanspraak op ouderdomspensioen die verworven is op basis van Artikel 5 van de pensioenovereenkomst, vermeerderd met de aanspraak die, met inachtneming van Artikel 9.4 van deze Bijlage 1, bij het J&J Pf zou kunnen worden ingekocht met het op dat moment aanwezige saldo op de pensioenspaarrekening. Indien de aldus vastgestelde aanspraak op ouderdomspensioen lager is dan de op dat moment geldende wettelijke afkoopgrens van pensioen ( 465,94 in 2016), dan is het J&J Pf bevoegd uit eigen beweging het saldo op de pensioenspaarrekening aan te wenden voor de inkoop van aanspraken op ouderdomspensioen en partnerpensioen, teneinde de afkoop van alle pensioenaanspraken die de gewezen deelnemer jegens het J&J Pf heeft mogelijk te maken. Versie 1.0 januari

13 9.8 Indien het saldo op de pensioenspaarrekening bij het J&J Pf wordt aangewend, gaat het aanvullend ouderdomspensioen in op de pensioendatum; het loopt door tot het einde van de maand waarin de gepensioneerde overlijdt. 9.9 Indien het saldo op de pensioenspaarrekening bij het J&J Pf wordt aangewend, gaat het aanvullend partnerpensioen in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde overlijdt; het loopt door tot het einde van de maand waarin de partner overlijdt In afwijking van Artikel 9.3 van deze Bijlage 1 kan de deelnemer op de pensioendatum, met instemming van de partner kiezen voor een lager aanvullend partnerpensioen in ruil voor een hoger ouderdomspensioen. Deze keuze is eenmalig en kan niet worden herroepen Indien een deelnemer uit hoofde van het tot en met 31 december 2005 geldende pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson Nederland premievrije prepensioenaanspraken heeft jegens het J&J Pf kan de deelnemer deze aanspraken aanwenden voor verbetering van het aanvullend ouderdomspension en aanvullend partnerpensioen. Indien de deelnemer gebruik wil maken van deze keuze, zal het saldo van de betreffende pensioenspaarrekening worden ingebracht in de in Artikel 23 van de pensioenovereenkomst bedoelde pensioenspaarrekening. Alle aanspraken op prepensioen jegens J&J Pf zullen daardoor vervallen Het J&J Pf draagt het aanwezige saldo over op verzoek van de betrokkene. Bij overdracht is de toestemming nodig van de partner De hoogte van de pensioenaanspraken, welke voor het saldo dienen te worden aangekocht, zal afhankelijk zijn van de grondslagen en de tarieven, zoals die op het moment van overdracht van het spaarsaldo bij de betreffende verzekeraar of pensioenfonds van kracht zijn. Ingeval van overdracht van het saldo aan een verzekeraar of aan een pensioenfonds is het J&J Pf van alle verdere verplichtingen jegens betrokkene en/of de na te laten betrekkingen ontslagen Het bepaalde in Artikel 9.12 en 9.13 van deze Bijlage 1 geldt met inachtneming van de vigerende wettelijke bepalingen inzake waardeoverdracht, onder andere het "Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte Beroepspensioenregeling" en de "Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling". 10 DEELNEMERSVERPLICHTINGEN Degenen die voor zich en zijn nabestaanden aan deze Bijlage 1 aanspraken kunnen ontlenen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan een goede uitvoering van de Versie 1.0 januari

14 pensioenregeling als opgenomen in de pensioenovereenkomst en deze Bijlage 1, onder andere door aan het J&J Pf op eerste verzoek de bewijsstukken over te leggen en de gegevens te verschaffen, die voor de uitvoering van de pensioenregeling nodig zijn. 11 ALGEMENE BEPALINGEN 11.1 In incidentele gevallen, waarin de pensioenovereenkomst en deze Bijlage 1 niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur van het J&J Pf na overleg met de werkgever naar redelijkheid en billijkheid De aanspraken ingevolge de pensioenovereenkomst en deze Bijlage 1 kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. 12 OPNAMEDATUM Deze Bijlage 1 treedt in werking op het moment dat de pensioenovereenkomst in werking treedt, zoals bepaald in Artikel 22 van de pensioenovereenkomst. Versie 1.0 januari

15 Annex bij Artikel 2 - hoog / laagfactoren Vanaf pensioendatum eerst hoog pensioen, en daarna laag op 75% van hoog; hoogpensioen in percentage van het oorspronkelijke pensioen, indien van toepassing volgens Artikel 2 herrekende pensioen. 5 jaar hoog 10 jaar hoog Leeftijd Hoge uitkering Lage uitkering Hoge uitkering Lage uitkering ,4% 92,5% 116,0% 87,0% ,1% 92,4% 115,6% 86,7% ,9% 92,1% 115,1% 86,4% ,6% 91,9% 114,7% 86,0% ,3% 91,7% 114,3% 85,7% ,9% 91,4% 113,8% 85,3% De in deze Annex opgenomen percentages zijn met inachtneming van het in de Pensioenwet bepaalde voor een periode van 3 jaar vastgesteld. De percentages zijn laatstelijk aangepast per 1 januari Indien de samenstelling van het deelnemersbestand en/of de actuariële uitgangspunten van het J&J Pf daartoe aanleiding geeft/geven, is de werkgever bevoegd deze percentages tussentijds te wijzigen. Bij tussentijdse wijziging vangt de periode van 3 jaar aan op de datum waarop de herziene percentages van kracht worden. Rekenvoorbeeld: Verzekerde is 63, OP op leeftijd 63 (pensioenleeftijd) is euro; 5 jaar hoog ,00 x 123,1% = 1.231,00 OP, uit te keren van 63 tot 68 (hoog) ,00 x 92,4% = 924,00 OP, uit te keren van 68 tot overlijden (laag). PP verandert niet. Vanaf pensioendatum eerst laag pensioen op 75% van hoog; en daarna hoog; hoogpensioen in percentage van het oorspronkelijke pensioen. 5 jaar laag 10 jaar laag Leeftijd Lage uitkering Hoge uitkering Lage uitkering Hoge uitkering Versie 1.0 januari

16 62 79,8% 106,4% 84,5% 112,7% 63 80,0% 106,6% 84,8% 113,0% 64 80,1% 106,8% 85,1% 113,4% 65 80,3% 107,0% 85,4% 113,9% 66 80,5% 107,3% 85,7% 114,3% 67 80,7% 107,5% 86,1% 114,8% Rekenvoorbeeld: Verzekerde is 62, OP op leeftijd 62 (pensioenleeftijd) is euro; 10 jaar laag ,00 x 84,5% = 845,00 OP, uit te keren van 62 tot 72 (laag) ,00 x 112,7% = 1.127,00 OP, uit te keren van 72 tot overlijden (hoog). PP verandert niet. Versie 1.0 januari

17 Annex bij Artikel 4 inkoopfactoren Leeftijd Uitgesteld Direct ingaand Ingegaan partnerpensioen ouderdomspensioen in ouderdomspensioen in combinatie met 70% combinatie met 70% uitgesteld partnerpensioen uitgesteld partnerpensioen 21 0,1195 0, ,1172 0, ,1149 0, ,1128 0, ,1107 0, ,1086 0, ,1066 0, ,1046 0, ,1027 0, ,1008 0, ,0989 0, ,0971 0, ,0953 0, ,0936 0, ,0919 0, ,0902 0, ,0886 0, ,0870 0, ,0854 0, ,0838 0, ,0823 0, ,0809 0, ,0794 0, ,0780 0, ,0766 0, ,0753 0, ,0739 0, ,0726 0, ,0714 0, ,0701 0, ,0689 0, ,0677 0, ,0665 0,0407 Versie 1.0 januari

18 Leeftijd Uitgesteld Direct ingaand Ingegaan partnerpensioen ouderdomspensioen in ouderdomspensioen in combinatie met 70% combinatie met 70% uitgesteld partnerpensioen uitgesteld partnerpensioen 54 0,0653 0, ,0642 0, ,0630 0, ,0619 0, ,0608 0, ,0597 0, ,0586 0,0423 0, ,0576 0,0433 0, ,0565 0,0444 0, ,0554 0,0455 0, ,0543 0,0467 0, ,0533 0,0480 0, ,0522 0,0494 0, ,0512 0,0510 0,0596 Deze factoren zijn aangepast per 1 januari Versie 1.0 januari

19 Annex bij Artikel 5 - Artikel 6 en Artikel 7 - afkoopfactoren Leeftijd Ouderdomspensioen Meeverzekerd partnerpensioen Ingegaan partnerpensioen Ingegaan tijdelijk partnerpensioen 21 7,1424 1, , , ,2705 1, , , ,4007 1, , , ,5331 1, , , ,6675 1, , , ,8038 2, , , ,9425 2, , , ,0832 2, , , ,2260 2, , , ,3710 2, , , ,5179 2, , , ,6671 2, , , ,8185 2, , , ,9721 2, , , ,1282 2, , , ,2867 2, , , ,4474 2, , , ,6108 2, , , ,7767 2, , , ,9453 2, , , ,1166 2, , , ,2908 2, , , ,4683 3, , , ,6490 3, , , ,8329 3, , , ,0209 3, , , ,2128 3, , , ,4092 3, , , ,6102 3, , ,8982 Versie 1.0 januari

20 Leeftijd Ouderdomspensioen Meeverzekerd partnerpensioen Ingegaan partnerpensioen Ingegaan tijdelijk partnerpensioen 50 11,8158 3, , , ,0272 3, , , ,2441 3, , , ,4671 3, , , ,6971 3, , , ,9343 3, , , ,1794 3, ,2892 9, ,4330 3, ,7645 8, ,6957 3, ,2322 8, ,9696 3, ,6932 7, ,2546 3, ,1475 6, ,5527 4, ,5943 5, ,8654 4, ,0365 4, ,1930 4, ,4722 3, ,5386 4, ,9002 2, ,9029 4, ,3209 1, ,2903 4, ,7378 1, ,7029 4, , , , , , , ,3553 Indien de leeftijd van de partner op het moment van afkoop van het partnerpensioen hoger is dan 70 jaar, wordt een persoonlijke berekening van de afkoopfactor gemaakt. Deze factoren zijn aangepast per 1 januari Rekenvoorbeeld: Verzekerde is 42, de verzekerde heeft 200,00 OP en 140,00 meeverzekerd PP opgebouwd. Als J&J Pf besluit om de opgebouwde pensioenen af te kopen, bedraagt de afkoopwaarde (een eenmalige uitkering): 200,00 x 10, ,00 x 2,9644 = 2.473,18. Versie 1.0 januari

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Met deze uitvoeringsregeling geeft het bestuur van Stichting CRH Pensioenfonds uitvoering

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2016 voor het laatst gewijzigd januari 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Bijlage 2: Actuariële factoren

Bijlage 2: Actuariële factoren Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld welke momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Bijlagen

Nadere informatie

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad ZekerheidZwitch De toekomst vraagt om nieuwe oplossingen. We moeten anders omgaan met ons milieu, ons werk, onze economie. En óók met ons pensioen. Daarom is er het Zwitserleven Exclusief Pensioen met

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regeling van 16 juli 1987, Stcrt. 1976, 143m zoals deze regeling laatstelijk is gewijzigde bij regeling van 16 maart 2004, Stcrt. 2004, 58.

Nadere informatie

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting.

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch.

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch. CONCEPT Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2015 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V.

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. NL branche Ortho Clinical Diagnostics N.V. Mentor Medical Systems B.V.

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2017 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet noot: Bij samenloop van één of meer van de bepalingen in deze Regelen met bepalingen in de verzekeringsvoorwaarden en/of het pensioenreglement

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V.

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie 1.0 Gedateerd 1

Nadere informatie

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar Voordat u met pensioen gaat zijn er een aantal keuzes: 1. Partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen 2. Ouderdomspensioen ruilen voor pensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2015 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen...

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2016 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen... 3

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren.

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren. Overzicht van het toepasselijke sociaal en arbeidsrecht, de informatievoorschriften en beleggingsrestricties die van toepassing zijn op Nederlandse pensioenregelingen die worden uitgevoerd door een pensioeninstelling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen.

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 2. Het pensioenfonds heeft het recht de tabellen te wijzigen indien: - de herziening geschiedt op grond

Nadere informatie

Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari (voor het laatst gewijzigd per 1.7.

Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari (voor het laatst gewijzigd per 1.7. Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland inwerkingtreding 1 januari 2006 (voor het laatst gewijzigd per 1.7.2013) Pensioenreglement 1.7.2013 Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 16.0 - Tekst van 21 december 2015 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Bijlage 2: Actuariële factoren

Bijlage 2: Actuariële factoren Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting.

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Pensioenreglement Basispensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity

Pensioenreglement Basispensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity Pensioenreglement Basispensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity Versie 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Karakter pensioenovereenkomst 5 Artikel

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

Pensioenreglement A. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari 2006. voor het laatst gewijzigd per 1.7.

Pensioenreglement A. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari 2006. voor het laatst gewijzigd per 1.7. Pensioenreglement A van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland inwerkingtreding 1 januari 2006 voor het laatst gewijzigd per 1.7.2013 (gesloten groep) Pensioenreglement A 1.7.2013 Stichting

Nadere informatie

Uit dienst. Versie

Uit dienst. Versie Uit dienst Versie 26-10-2017 Versie 26-10-2017 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Reglement II 2005 (Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 25 november 2015)

Reglement II 2005 (Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 25 november 2015) 1 Reglement II 2005 (Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 25 november 2015) Inhoudsopgave Artikel Titel 1 Begripsomschrijvingen 2 Gelijkstellingen 3 Deelnemerschap 4 Behoud van pensioenaanspraken

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Factorenboek Comfort Pensioen

Factorenboek Comfort Pensioen Factorenboek Comfort Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering die lager is dan 467,89

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopen. In Pensioenreglement 2014 dat sinds 1 januari 2014 van kracht is, zijn keuze mogelijkheden opgenomen zoals: vervroeging van de pensioendatum

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Factorenboek Bewust Pensioen

Factorenboek Bewust Pensioen Factorenboek Bewust Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Voor deze keuzes maken we gebruik van factoren. Om te berekenen welk effect deze keuzes hebben op uw pensioen, maken

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Factorenboek Comfort Pensioen

Factorenboek Comfort Pensioen Factorenboek Comfort Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering die lager is dan 467,89

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 Blad 2 Flexibiliseringsfactoren Voor pensioenleeftijden niet in gehele jaren nauwkeurig dient lineair

Nadere informatie

Factorenboek Bewust Pensioen

Factorenboek Bewust Pensioen Factorenboek Bewust Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Voor deze keuzes maken we gebruik van factoren. Om te berekenen welk effect deze keuzes hebben op uw pensioen, maken

Nadere informatie

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Aalsmeer. Artikel 11

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

uit dienstbetrekking voortvloeiende rechtsbetrekking tussen overheidswerkgever

uit dienstbetrekking voortvloeiende rechtsbetrekking tussen overheidswerkgever 2. Pensioenwet (PW) 2.1 Pensioenovereenkomst 1 ¾ Pensioenovereenkomst is ¾ hetgeen tussen werkgever en werknemer over pensioen is overeengekomen ¾ navolgende gelijkgestelde rechtsbetrekkingen uit dienstbetrekking

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Tabellenboek 2015 Versie 1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 4 Vervroeging pensioen... 5 Uitstel pensioen...

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Pensioenreglement Basispensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity

Pensioenreglement Basispensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity Pensioenreglement Basispensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity januari 2015 Pensioenreglement Basispensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity 1 Artikel 1 Definities In dit pensioenreglement wordt

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie