UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS"

Transcriptie

1 STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Prins Mauritsplein ND 's-gravenhage Telefoon: Fax : Website: Postbus AH 's-gravenhage Postbanknummer Bankrekening UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS

2 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Wederzijdse verplichtingen... 3 Artikel 3. Premiebetaling... 4 Artikel 4. Opstellen en wijzigen van het pensioenreglement... 5 Artikel 5. Samenhang met uitvoeringsreglement middelloon... 6 Artikel 6. Looptijd van de overeenkomst en inwerkingtreding... 6 Bijlage: 1 - Model pensioenovereenkomst 2 - Aanvullend pensioenreglement middelloon-plus 2

3 De ondergetekenden: a) De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel, gevestigd te Prins Mauritsplein 29, 2582 ND te s-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door haar directeur, de heer mr. E.W. Martens, hierna te noemen: de stichting, en b) [Naam werkgever], gevestigd te [adres en plaats], met werkgeversnummer [.], hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder, [de heer/mevrouw] [naam bestuurder], hierna te noemen: de werkgever, de stichting en de werkgever hierna gezamenlijk te noemen partijen ; in aanmerking nemende dat: - de stichting de mogelijkheid heeft om op verzoek van een aangesloten onderneming op grond van artikel 29 van het pensioenreglement middelloon aanvullende pensioenen toe te kennen; - in deze overeenkomst met aanvullende pensioenen en aanvullende pensioenregeling wordt bedoeld het vrijwillige aanvullende middelloon-pluspensioen respectievelijk de vrijwillige aanvullende middelloon-plusregeling; - de werknemers in dienst van de werkgever, overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de stichting, deelnemers zijn in de stichting; - de werkgever, nadat met de werknemers in dienst van de werkgever pensioenovereenkomsten zijn gesloten, aan de stichting heeft verzocht een aanvullende pensioenregeling te treffen overeenkomstig het bepaalde in het bij deze overeenkomst als bijlage 2 gevoegde aanvullende pensioenreglement; - als uitgangspunt van de onderhavige overeenkomst en het hiervoor bedoelde aanvullende pensioenreglement wordt uitgegaan van een opbouwpercentage van het ouderdomspensioen van 2,25% per jaar en de fiscaal minimale franchise; - de stichting dit verzoek heeft ingewilligd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle huidige en toekomstige werknemers, die aan de opname-eisen van de aanvullende pensioenregeling voldoen, door de werkgever zullen worden aangemeld; - de werkgever middels ondertekening van deze overeenkomst met deze voorwaarden akkoord gaat; komen als volgt overeen: Artikel 1. Begripsomschrijvingen Op deze uitvoeringsovereenkomst zijn de begripsomschrijvingen van de statuten, het uitvoeringsreglement middelloon en het pensioenreglement middelloon van de stichting van toepassing. Artikel 2. Wederzijdse verplichtingen 1. Indien de werkgever voornemens is om in het kader van deze uitvoeringsovereenkomst pensioenovereenkomsten te sluiten met zijn werknemers, dan is de werkgever verplicht gebruik te maken van de als bijlage 1 bij deze overeenkomst gevoegde model pensioenovereenkomst. Van de pensioenovereenkomst en van elke latere wijziging daarvan wordt een door de werknemer en werkgever getekend exemplaar bij de stichting gedeponeerd. 2. De werkgever is verplicht al zijn werknemers met wie de werkgever een pensioenovereenkomst heeft gesloten bij het bestuur aan te melden en uiterlijk per 1 april van elk jaar een opgave betreffende al zijn werknemers over het afgelopen boekjaar aan het bestuur te zenden. Voorts is de werkgever verplicht alle inlichtingen binnen de door het bestuur gestelde termijn te verstrekken welke het bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig acht. De werkgever is verplicht aan een door de stichting aan te wijzen persoon inzage te verlenen van boeken en bescheiden, waarvan de inzage door de stichting nodig wordt geoordeeld voor een goede uitvoering van de statuten en het pensioenreglement. 3

4 3. Voorts dient de werkgever: a. vóór de 15e van de maand volgend op de datum waarop deze overeenkomst is aangevangen, aan het bestuur alle door dit bestuur nodig geachte gegevens betreffende hun werknemers met wie pensioenovereenkomsten zijn gesloten, te verstrekken; b. vóór de 15e van de maand volgend op elk kalenderkwartaal aan het bestuur: 1. alle door het bestuur nodig geachte gegevens betreffende in dat kwartaal nieuw aangenomen werknemers met wie pensioenovereenkomsten zijn gesloten, te verstrekken; 2. opgave te doen van de in dat kwartaal plaatsgevonden hebbende mutaties met betrekking tot de in hun dienst zijnde werknemers. 4. Het bestuur bepaalt overeenkomstig de Service Level Agreement, die als bijlage aan het uitvoeringsreglement middelloon is gehecht, welke en de wijze waarop de informatie als bedoeld in lid 2 en 3 dient te worden verstrekt. 5. Indien de werkgever naar het oordeel van het bestuur niet, niet juist of niet volledig aan de in dit artikel genoemde verplichting voldoet, is het bestuur bevoegd de verschuldigde premie en de benodigde gegevens naar beste weten vast te stellen. De betrokkenen zijn aan deze vaststelling gebonden. Ingeval van niet voldoen aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is het bestuur bevoegd de uitkeringen waarvoor de stichting aansprakelijk wordt gesteld, op de in gebreke gebleven werkgever te verhalen. 6. Voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid gaat de stichting uit van de vaststelling door het uitvoeringsorgaan van de WIA. 7. De stichting verplicht zich tegenover de werkgever: a. alle werknemers die op grond van de met de werkgever gesloten pensioenovereenkomsten dan wel die volgens de pensioenregeling daarvoor in aanmerking komen als deelnemer in de stichting op te nemen; b. de pensioenregeling uit te voeren en hierbij haar statuten, het uitvoeringsreglement middelloon en deze uitvoeringsovereenkomst na te leven; c. alle informatieverplichtingen volgend uit wettelijke voorschriften na te leven. 8. Op deze uitvoeringsovereenkomst is het servicepakket van toepassing, zoals omschreven in de bijlage bij het uitvoeringsreglement middelloon. Artikel 3. Premiebetaling 1. De kosten van de pensioenregeling worden door de werkgever en, indien overeengekomen, de deelnemers gezamenlijk gedragen door betaling van een kostendekkende jaarpremie. 2. De werkgever is voor iedere bij haar in dienstbetrekking werkzame deelnemer voor elke loonbetalingstermijn aan de stichting premie verschuldigd. De premie wordt op basis van doorsneetarieven per kalenderjaar en voor de aanvang van het kalenderjaar vastgesteld door het bestuur, gehoord de actuaris. De premie voor het aanvullend pensioenreglement middelloon is verschuldigd over de pensioengrondslag van de deelnemer en bedraagt per 1 januari 2007 per deelnemer 26% minus de doorsneepremie verschuldigd conform het pensioenreglement middelloon. De premie voor een deelnemer met een deeltijd dienstbetrekking wordt vastgesteld met inachtneming van de deeltijdfactor. 3. De ongekorte jaarpremie is minimaal gelijk aan de som van de volgende onderdelen: a. de koopsom, benodigd voor inkoop van de pensioengedeelten, gerelateerd aan het betreffende kalenderjaar; b. de koopsom, benodigd voor inkoop van de (gedeeltelijke) toeslagverlening conform het toeslagbeleid zoals uitgewerkt in artikel 7 van het uitvoeringsreglement middelloon; c. de risicopremies voor de nog niet ingekochte gedeelten van partner- en wezenpensioen respectievelijk voor de dekking van premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid; d. de risicopremies voor het in stand houden van de risicodekking voor partner- en wezenpensioen gedurende perioden van onbetaald verlof indien de deelnemer niet kiest voor voortzetting van de pensioenopbouw; 4

5 e. de opslag die nodig is voor de uitvoeringskosten van de stichting; f. de opslag die nodig is voor het tot stand brengen of in stand houden van het vereiste eigen vermogen zoals voorgeschreven op grond van wettelijke regels, de daarop gebaseerde lagere regelgeving en beleidsinvulling door de toezichthouder. De ongekorte jaarpremie uitgedrukt als percentage van de pensioengrondslag, wordt periodiek herzien en is per 1 januari 2008 vastgesteld voor de periode van 1 januari 2006 tot 1 januari Indien er sprake is van een deelnemersbijdrage in de kosten van de pensioenregeling, is de werkgever gerechtigd bij iedere loonbetaling de bij die periode behorende deelnemersbijdragen voor de deelname van de desbetreffende deelnemer aan de pensioenregeling op het loon van die deelnemer in te houden. 5. Voor werknemers die voor bepaalde tijd zijn aangenomen, waaronder mede worden verstaan de werknemers die voor een bepaald seizoen of voor de tijdelijke vervulling van een bepaalde taak zijn aangenomen, wordt voor de berekening van de premie over een jaar uitgegaan van het aantal maanden dat de werknemer in de loop van dat jaar in dienst is, respectievelijk ten behoeve van de werkgever heeft gewerkt. 6. Voor de berekening van de premie wordt een tijdsduur van 14 dagen of meer als volle maand gerekend en een tijdsduur van minder dan 14 dagen verwaarloosd. 7. De werkgever is voor een bij haar in dienstbetrekking werkzame deelnemer de bijdrage onverminderd aan de stichting verschuldigd indien en zolang op haar de verplichting tot loondoorbetaling rust gedurende een ziekteperiode van de deelnemer, of indien en zolang betrokkene een uitkering krachtens de Ziektewet geniet, een en ander met inbegrip van eventueel contractueel overeengekomen wachtdagen. 8. In geval van arbeidsongeschiktheid is het bepaalde in artikel 11 van het pensioenreglement middelloon van overeenkomstige toepassing. 9. Het bestuur heft, bij wijze van voorlopige aanslag, bij de aanvang van elk kalenderkwartaal van de werkgever een voorschot op de bijdrage, welke naar schatting in dat kwartaal verschuldigd zal zijn. Het eventueel te veel of te weinig betaalde wordt aan het eind van het kalenderjaar verrekend. 10. De premievervaldatum is de eerste dag van het kwartaal, waarop de in lid 1 bedoelde voorlopige aanslag betrekking heeft. De werkgever moet binnen een maand na de premievervaldatum haar bijdrage voor elke deelnemer, berekend over dat kwartaal, voldoen aan de stichting door overmaking van het verschuldigde bedrag op een van de op de voorzijde van deze uitvoeringsovereenkomst vermelde bankrekeningnummers. 11. Indien de deelnemer recht heeft op ouderschapsverlof of (on)betaald verlof in verband met kortdurend zorgverlof zoals bedoeld in de Wet arbeid en zorg en van dit recht gebruikmaakt, wordt gedurende de periode van het verlof de door de werkgever verschuldigde premie voor de pensioenregeling berekend over de pensioengrondslag die voor de deelnemer zou hebben gegolden indien hij geen verlof had opgenomen. De werkgever is verplicht hiertoe de benodigde gegevens te verstrekken. Voor zover de werkgever gedurende het verlof het loon waarover de premie berekend wordt niet verschuldigd is aan de deelnemer, is de deelnemer zijn aandeel in de premie over het niet genoten loon, niet aan de werkgever verschuldigd. Dit is in afwijking van het bepaalde in lid 4. Artikel 4. Opstellen en wijzigen van het pensioenovereenkomst 1. De stichting informeert de werkgever over de (wijziging van de) pensioenregeling van de stichting. De stichting stelt vervolgens een model pensioenovereenkomst op en stelt deze ter beschikking van de werkgever. De werkgever is verplicht dit model te gebruiken bij het aangaan of wijzigen van een pensioenovereenkomst. De werkgever dient binnen drie maanden een (gewijzigde) pensioenovereenkomst te sluiten met de werknemer en stelt de stichting op de hoogte van de inhoud van deze pensioenovereenkomst. De stichting stelt vervolgens binnen 5

6 drie maanden na het van kracht worden van de (gewijzigde) pensioenovereenkomst een (gewijzigd) pensioenreglement op. Dit geschiedt op basis van het bepaalde in het artikel Opstellen en wijzigen van het pensioenreglement, uitvoeringsreglement en uitvoeringsovereenkomst in het uitvoeringsreglement middelloon. Een wijziging van het pensioenreglement treedt in werking per het moment waarop de wijziging van de pensioenovereenkomst van kracht is geworden. De (gewijzigde) pensioenovereenkomst dient in overeenstemming te zijn met het door de stichting vast te stellen pensioenreglement en met deze uitvoeringsovereenkomst. 2. Indien sociale wetgeving of andere (pensioen-)wetgeving wordt ingevoerd of gewijzigd, heeft de stichting de mogelijkheid de pensioenregeling te wijzigen. 3. Het in het eerste lid bedoelde besluit van het bestuur wordt genomen overeenkomstig het bepaalde in de statuten. Artikel 5. Samenhang met uitvoeringsreglement middelloon 1. Het bepaalde in de artikelen respectievelijk bijlagen - Niet-nakoming van betalingsverplichtingen van de werkgever - Vermogenstekorten - Opstellen en wijzigen van het pensioenreglement, uitvoeringsreglement en uitvoeringsovereenkomst - Voorwaardelijke toeslagverlening - Onvoorziene omstandigheden - Beslechting van klachten en geschillen - Servicepakket - Service Level Agreement als omschreven in het uitvoeringsreglement middelloon is van overeenkomstige toepassing op deze overeenkomst. 2. Het bepaalde in de artikelen - Vrijwillige aansluiting - Vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling als omschreven in het uitvoeringsreglement middelloon is niet van overeenkomstige toepassing op deze overeenkomst. Artikel 6. Looptijd van de overeenkomst en inwerkingtreding 1. Deze uitvoeringsovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Deze overeenkomst kan door elk van de beide partijen schriftelijk worden opgezegd bij aangetekend schrijven aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden. 3. Iedere partij is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande geschillenbeslechting, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: a. de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een verplichting krachtens deze overeenkomst, tenzij de tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; b. de andere partij surséance van betaling aanvraagt, dan wel deze haar wordt verleend; c. de andere partij faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement is verklaard; d. de andere partij haar bedrijfsactiviteiten staakt; e. de andere partij een rechtspersoon is welke wordt ontbonden; f. de zeggenschap over of de beslissende stem in de andere partij bij een derde komt te berusten, waaraan de andere partij op redelijke gronden geen goedkeuring kan verlenen. De ontbinding geschiedt per aangetekende brief. 6

7 4. In geval van beëindiging zullen partijen in onderling overleg afspraken maken over de voorwaarden waaronder afwikkeling van de tot de beëindigingdatum lopende verplichtingen zal plaatsvinden. Deze afspraken zullen alsdan, doch uiterlijk per 31 december van het kalenderjaar waarin de overeenkomst is opgezegd, in een beëindigingovereenkomst worden vastgelegd. 5. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van toepassing. 6. Deze overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en zowel de stichting als de werkgever wordt in het bezit gesteld van een ondertekend exemplaar. De aan deze uitvoeringsovereenkomst gehechte bijlagen vormen één geheel met deze uitvoeringsovereenkomst. Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te,,......, (plaatsnaam en datum) [naam bestuurder] handtekening bestuurder werkgever s-gravenhage,......, (plaatsnaam en datum) Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel handtekening vertegenwoordiger stichting 7

8 Bijlage 1 Model pensioenovereenkomst De ondergetekenden: a) [Naam werkgever], gevestigd te [adres en plaats], hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder, [de heer/mevrouw] [naam bestuurder], hierna te noemen: de werkgever, en b) [De heer/mevrouw] [Naam werknemer], geboren [datum] te [plaats en land], wonende te [adres, postcode en woonplaats], hierna te noemen: de werknemer, de werkgever en de werknemer hierna gezamenlijk te noemen partijen ; in aanmerking nemende dat: - de werkgever een vrijwillige aanvullende middelloon-pluspensioenregeling (hierna: de pensioenregeling) heeft getroffen voor de werknemers die in dienst van de werkgever zijn; - de werkgever middels deze overeenkomst aan de werknemer een aanbod doet tot het sluiten van een pensioenovereenkomst; - de werknemer deze overeenkomst aanvaardt door ondertekening ervan; - de werknemer de werkgever tijdig op de hoogte zal brengen van alle omstandigheden die voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst van belang kunnen zijn. verklaren dat zij, in aanvulling op de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst, onder de hierna genoemde voorwaarden een pensioenovereenkomst hebben gesloten. Artikel 1. Algemeen De werknemer neemt deel aan de pensioenregeling van de werkgever. De pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel te s-gravenhage (hierna: Bpf AVH). Artikel 2. Karakter pensioenovereenkomst De pensioenregeling is een zogenaamde uitkeringsovereenkomst. Het uitgangspunt van de pensioenovereenkomst is dat de werknemer op de pensioendatum een bepaalde uitkering zal ontvangen. De hoogte van deze uitkering is onder meer afhankelijk van de pensioengrondslag en de door te brengen diensttijd. De pensioengrondslag is het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd, verminderd met de franchise. De franchise is het deel van het salaris dat niet meetelt voor de pensioenopbouw, omdat er rekening mee wordt gehouden dat de werknemer op 65-jarige leeftijd ook AOW zal ontvangen. De franchise is gelijk aan 10/7 maal de enkelvoudige AOW-uitkering voor een gehuwde op jaarbasis zoals deze geldt per 1 januari van enig jaar. Artikel 3. Vaststelling uitkering De uitkering in het kader van de pensioenovereenkomst worden vastgesteld in euro s. Artikel 4. Toeslagenbeleid 1. Op de gedurende het deelnemerschap opgebouwde ouderdomspensioenen wordt jaarlijks toeslag verleend van maximaal de stijging van de CAO-loonindex, zoals vastgesteld door het CBS. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre deze pensioenaanspraken worden aangepast. De hoogte van de toeslagverlening is afhankelijk van de hoogte van de beschikbare premie. 2. Op de ingegane pensioenrechten en pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers wordt jaarlijks toeslag verleend van maximaal de stijging van de consumenten prijsindex (cpi), zoals vastgesteld door het CBS. Het bestuur van Bpf AVH beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. De hoogte van de toeslagverlening is afhankelijk van de hoogte van de beschikbare premie. 3. De grootte van de in enig jaar toe te kennen toeslag wordt in bijlage 1 van het pensioenreglement vastgelegd. 8

9 Artikel 5. Deelname aan de pensioenregeling Werknemer neemt deel vanaf de datum dat hij deelnemer is in de basispensioenregeling van Bpf AVH. Voorwaarde is dat de werkgever een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten met Bpf AVH. Artikel 6. Pensioensoorten Deelname aan de pensioenregeling geeft aanspraak op: Een levenslang ouderdomspensioen Een levenslang partnerpensioen Een wezenpensioen Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. Artikel 7. Verwerving van pensioenaanspraken De verwerving van pensioenaanspraken vindt gedurende de deelneming evenredig in de tijd plaats. Artikel 8. Kosten De premie die verschuldigd is in verband met deelname aan de pensioenregeling wordt opgebracht door de werkgever en de werknemer samen. Voor deelname aan de pensioenregeling is de werknemer een eigen bijdrage verschuldigd. [Deze bedraagt thans..of de hoogte van de eigen bijdrage staat vermeld in de arbeidsovereenkomst van de werknemer.] Deze eigen bijdrage zal maandelijks voor 1/12 deel worden ingehouden op het bruto maandsalaris. Artikel 9. Pensioenleeftijd Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioenrichtdatum, tenzij de pensioeningangsdatum wordt vervroegd. De pensioenrichtdatum is de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt. Artikel 10. Opbouw pensioen 1. Jaarlijks bouwt de werknemer 2,25% van de pensioengrondslag op aan ouderdomspensioen. Het opbouwpercentage blijft, indien de pensioenregeling niet wijzigt, gedurende de periode dat de werknemer deelneemt aan de pensioenregeling gelijk. 2. Het jaarlijks te verwerven partnerpensioen is gelijk aan 1,575% van de voor dat jaar vastgestelde pensioengrondslag. 3. Het jaarlijks te verwerven wezenpensioen is gelijk aan 20% van het jaarlijks te verwerven partnerpensioen. 4. Wanneer de pensioengrondslag vermindert, doordat de werknemer bijvoorbeeld in deeltijd gaat werken of aan het einde van de loopbaan een lager gesalarieerde functie accepteert, wijzigen de reeds opgebouwde pensioenaanspraken hierdoor niet. Artikel 11. Flexibiliseringselementen pensioensoorten De pensioenregeling biedt enkele keuzemogelijkheden. De werknemer heeft de mogelijkheid om: Het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen; De hoogte van het ouderdomspensioen te laten variëren, waarbij de hogere uitkering in een vaste verhouding van 100:75 zal staan ten opzichte van de lagere uitkering; Het ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk te vervroegen. Artikel 12. Afkoopverbod De aanspraken ingevolge de pensioenregeling als omschreven in deze pensioenovereenkomst kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. Artikel 13. Pensioenreglement De inhoud van het pensioenreglement is afgestemd op de inhoud van deze pensioenovereenkomst. Daar waar de inhoud van het pensioenreglement in de toekomst afwijkt van het bepaalde in deze overeenkomst zal het reglement geldend zijn. 9

10 Artikel 14. Inwerkingtreding Deze pensioenovereenkomst is van kracht met ingang van [datum]. Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te,,......, (plaatsnaam en datum) [naam werknemer].,......, (plaatsnaam en datum) [naam werkgever] handtekening werknemer handtekening werkgever [ kiezen wat van toepassing is of invullen] 10

11 Bijlage 2 - Aanvullend pensioenreglement middelloon-plus STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Prins Mauritsplein ND 's-gravenhage Telefoon: Fax : Website: Postbus AH 's-gravenhage Postbanknummer Bankrekening AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON - PLUS 11

12 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Uitvoeringsovereenkomst Artikel 3. Aanvang en einde van het deelnemerschap Artikel 4. Pensioenaanspraken Artikel 5. Pensioengevend salaris en pensioengrondslag Artikel 6. Ouderdoms-, partner- en wezenpensioen Artikel 7. Premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid Artikel 8. Financiering van de pensioenregeling Artikel 9. Beëindiging van de deelneming Artikel 10. Waardeoverdracht Artikel 11. Voorwaardelijke toeslagverlening Artikel 12. Vrijstelling van de verplichting tot deelneming Artikel 13. Overgangsregeling voor 55-minners in de agf- en kaas-sector Artikel 14. Glijclausule Artikel 15. Datum inwerkingtreding Bijlage: 1 12

13 AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON - PLUS Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit aanvullend pensioenreglement gelden de begripsomschrijvingen uit de statuten en het pensioenreglement middelloon van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel verder te noemen; de stichting. Ook de overige bepalingen van dit laatstgenoemde pensioenreglement, voor zover hierna niet uitdrukkelijk uitgesloten, zijn op deze aanvullende pensioenregeling van toepassing. Artikel 2. Uitvoeringsovereenkomst De aangesloten onderneming kan voor haar werknemers een pensioenregeling treffen die overeenkomstig de bepalingen van dit aanvullend pensioenreglement door de stichting wordt uitgevoerd. Daartoe wordt een uitvoeringsovereenkomst tussen de aangesloten onderneming en de stichting gesloten, waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd en waarvan dit aanvullend pensioenreglement onderdeel uitmaakt. Artikel 3. Aanvang en einde van het deelnemerschap 1. Deelnemers aan deze aanvullende pensioenregeling kunnen slechts zijn de werknemers van een aangesloten onderneming, die aan de volgende criteria voldoen: a. zij zijn deelnemer in de collectieve basispensioenregeling van de stichting zoals omschreven in het pensioenreglement middelloon; b. voor hen is door de aangesloten onderneming een uitvoeringsovereenkomst aangegaan met de stichting conform artikel De opname als deelnemer aan deze regeling geschiedt per de datum waarop aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden is voldaan. 3. Het deelnemerschap aan deze regeling eindigt zodra niet meer voldaan wordt aan de criteria omschreven in lid 1. Artikel 4. Pensioenaanspraken 1. De (gewezen) deelnemer heeft een aanvullende aanspraak op: - ouderdomspensioen; - partnerpensioen; - wezenpensioen. 2. Het bestuur kan het toekennen van aanspraken ingevolge dit pensioenreglement afhankelijk stellen van de uitslag van een geneeskundig onderzoek naar de gezondheidstoestand van de desbetreffende werknemer, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bepalingen. De kosten van dit geneeskundig onderzoek komen voor rekening van de stichting. 3. De vaststelling van de grootte van de in lid 1 genoemde pensioenen geschiedt aan de hand van de in de volgende artikelen opgenomen bepalingen. 4. Het opnemen van onbetaald verlof door de deelnemer zal gedurende maximaal 18 maanden niet van invloed zijn op de dekking uit hoofde van het partnerpensioen.. 5. De kosten van het in stand houden van de dekking uit hoofde van het partnerpensioen komen tijdens de periode van onbetaald verlof voor rekening van de werkgever.. 13

14 Artikel 5. Pensioengevend salaris en pensioengrondslag 1. Voor de vaststelling van de grootte van de pensioenen uit deze aanvullende pensioenregeling wordt gebruik gemaakt van de hierna genoemde gegevens. a. Het voor de vaststelling in aanmerking te nemen pensioengevend salaris is gelijk aan het pensioengevend salaris zoals bepaald in artikel 5 lid 1a van het pensioenreglement middelloon. b. De franchise die bij deze aanvullende pensioenregeling in aanmerking wordt genomen is gelijk aan 10/7 maal de enkelvoudige AOW-uitkering voor een gehuwde op jaarbasis zoals deze geldt per 1 januari van enig jaar De hoogte van de franchise in enig jaar is opgenomen in de bijlage bij dit aanvullend pensioenreglement; c. De pensioengrondslag van de deelnemer is gelijk aan het verschil tussen het in sub a. omschreven pensioengevend salaris en de franchise omschreven in sub b. Op de dag van aanvang van het deelnemerschap en vervolgens jaarlijks op 1 januari wordt voor iedere deelnemer een pensioengrondslag vastgesteld. Aan de deelnemer zal jaarlijks opgave worden gedaan van de voor hem vastgestelde pensioengrondslag. Een negatieve pensioengrondslag wordt op nihil gesteld; d. De voor de pensioenvaststelling in aanmerking te nemen dienstjaren, waaronder wordt verstaan de jaren en maanden die liggen tussen de dag van aanvang van het deelnemerschap aan deze aanvullende pensioenregeling en de pensioeningangsdatum. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend; e. Het artikel Deeltijd dienstbetrekking uit het pensioenreglement middelloon is van overeenkomstige toepassing. 2. In geval van verlaging van de pensioengrondslag van een deelnemer worden de tot het tijdstip van verlaging opgebouwde pensioenaanspraken niet gewijzigd en blijven de opgebouwde pensioenaanspraken behouden. Deze pensioenaanspraken worden vastgesteld overeenkomstig artikel 9. Voor het partner- en wezenpensioen heeft voornoemde verlaging daarnaast tot gevolg dat het jaarlijkse pensioen opnieuw wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 6 lid 4. Artikel 6. Ouderdoms-, partner- en wezenpensioen 1. Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioenrichtdatum, tenzij de pensioeningangsdatum wordt vervroegd, en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de gepensioneerde overlijdt. Indien pensioenverevening plaatsvindt op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, wordt een deel van het ouderdomspensioen aan de (gewezen) partner uitgekeerd. 2. Het jaarlijks uit te keren ouderdomspensioen is gelijk aan de som van het in de dienstjaren opgebouwde ouderdomspensioen vermeerderd met eventueel toegekende toeslagen zoals omschreven in artikel Het jaarlijks te verwerven ouderdomspensioen is gelijk aan 2,25% van de voor dat jaar vastgestelde pensioengrondslag vermenigvuldigd met de deeltijdfactor en verminderd met het in dat jaar op te bouwen ouderdomspensioen conform het pensioenreglement middelloon. 4. Het jaarlijks te verwerven partnerpensioen is gelijk aan 1,575% van de voor dat jaar vastgestelde pensioengrondslag vermenigvuldigd met de deeltijdfactor en verminderd met het in dat jaar op te bouwen partnerpensioen conform het pensioenreglement middelloon. Bij overlijden van een deelnemer voor de pensioenrichtdatum is het aan de nabestaande toe te kennen partnerpensioen gelijk aan het opgebouwde partnerpensioen vermeerderd met het partnerpensioen dat de deelnemer nog had kunnen opbouwen indien het deelnemerschap zou zijn voortgezet tot de pensioenrichtdatum. 5. Het jaarlijks te verwerven wezenpensioen is gelijk aan 20% van het jaarlijks te verwerven partnerpensioen conform lid 4 van dit artikel. Bij overlijden van een deelnemer voor de pensioenrichtdatum is het aan de wezen toe te kennen wezenpensioen gelijk aan het opgebouwde wezenpensioen vermeerderd met het wezenpensioen dat de deelnemer nog had kunnen opbouwen indien het deelnemerschap zou zijn voortgezet tot de pensioenrichtdatum. 14

15 Artikel 7. Premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid Bij arbeidsongeschiktheid van degene die op de eerste ziektedag in de zin van de WIA als deelnemer kan worden aangemerkt in de aanvullende pensioenregeling, zal premievrije voortzetting worden verleend conform de bepalingen van het artikel Premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid van zowel het pensioenreglement middelloon, met dien verstande dat de volgende tabel van toepassing is: Mate van arbeidsongeschiktheid Mate van premievrije voortzetting Minder dan 35% Geen 35% - 45% 40% 45% - 55% 50% 55% - 65% 60% 65% - 80% 72,5% 80% - 100% 100% In afwijking van het bepaalde in het pensioenreglement middelloon zal deze tabel ook van toepassing zijn bij premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid in het pensioenreglement middelloon. Bij een verleende premievrije voortzetting zal de laatst vastgestelde pensioengrondslag voor de desbetreffende deelnemer jaarlijks worden aangepast aan de stijging van de loonindex. Artikel 8. Financiering van de pensioenregeling 1. De aanvullende pensioenregeling wordt gefinancierd tegen een kostendekkende doorsneepremie. Per 1 januari van elk jaar wordt deze door het bestuur vastgesteld. De hoogte van de kostendekkende doorsneepremie in enig jaar is opgenomen in de bijlage bij dit aanvullend pensioenreglement. 2. Het bestuur kan op enig moment, gehoord de actuaris, besluiten om de kostendekkende doorsneepremie aan te passen. De premies die zijn vastgesteld voor de vóór de wijziging reeds toegekende pensioenaanspraken, kunnen nimmer worden verhoogd. 3. De premieberekening geschiedt bij voorschotnota jaarlijks per 1 januari, op basis van de per deze datum geldende pensioengrondslag van de betrokken deelnemer. Wijzigingen in het personeelsbestand in de loop van een kalenderjaar worden, voor zover deze betrekking hebben op de aanvullende pensioenregeling, verrekend na afloop van het desbetreffende jaar. 4. Bij wijziging van de deeltijdfactor in de loop van een kalenderjaar wordt de premie voor de resterende maanden van dat jaar voor de betrokken deelnemer opnieuw vastgesteld. De aanspraken van de deelnemer worden in dat geval gewijzigd conform het artikel Deeltijd dienstbetrekking van het pensioenreglement middelloon. Artikel 9. Beëindiging van de deelneming 1. Bij beëindiging van de deelneming anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioeningangsdatum behoudt de gewezen deelnemer recht op de tot dat moment op grond van het pensioenreglement opgebouwde premievrije pensioenaanspraken. 2. De grootte van de in lid 1 bedoelde premievrije pensioenaanspraken wordt op dezelfde wijze vastgesteld als omschreven in het artikel Beëindiging van de deelneming van het pensioenreglement middelloon. 15

16 Artikel 10. Waardeoverdracht Op verzoek van de deelnemer zal de waarde van de pensioenaanspraken, die bij de pensioenuitvoerder van de vorige werkgever zijn verkregen, worden overgedragen en omgezet in pensioenaanspraken volgens de collectieve basispensioenregeling waaraan de deelnemer deelneemt. De voorwaarden waaronder waardeoverdracht kan plaatsvinden zijn vastgelegd in het pensioenreglement middelloon. Artikel 11. Voorwaardelijke toeslagverlening Op de verworven pensioenrechten en pensioenaanspraken is het artikel Voorwaardelijke toeslagverlening van toepassing als omschreven in het pensioenreglement middelloon. Artikel 12. Vrijstelling van de verplichting tot deelneming Het bepaalde in het artikel Vrijstelling van de verplichting tot deelneming als omschreven in het pensioenreglement middelloon is niet van toepassing op dit pensioenreglement. Artikel 13. Overgangsregeling voor 55-minners in de agf- en kaas-sector Het bepaalde in het artikel Overgangsregeling voor 55-minners in de agf- en kaas-sector als omschreven in het pensioenreglement middelloon is niet van toepassing op dit pensioenreglement. Artikel 14. Glijclausule Indien deze pensioenregeling voor het moment van invoering ter beoordeling wordt voorgelegd aan de belastingdienst en blijkt dat deze niet in overeenstemming is met de opvattingen van de belastingdienst en/of de belastingrechter (en dientengevolge de pensioenregeling niet of niet volledig als zodanig wordt aanvaard), zal de regeling worden vervangen door een regeling die wel in overeenstemming is met de daaraan te stellen eisen. Het bestuur is bevoegd zich neer te leggen bij de uitspraak van de belastingdienst en/of de belastingrechter. De aanpassing vindt automatisch met terugwerkende kracht plaats tot de datum van invoering of wijziging van deze pensioenregeling in het geval de aanpassing het gevolg is van een beschikking van de belastinginspecteur op de voorgelegde regeling. Bij de aanpassing wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de voorgelegde regeling. Artikel 15. Datum inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking op 1 januari Vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 maart 2008 te Den Haag, Mw. J.A.M. Bergervoet, Werknemersvoorzitter L.A.M. Welschen, Werkgeversvoorzitter 16

17 Bijlage 1 behorende bij het aanvullend pensioenreglement middelloon plus van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel, in werking getreden op 1 januari Jaar Franchise Doorsneepremie ,-- 26% van de pensioengrondslag minus de doorsneepremie verschuldigd conform het pensioenreglement middelloon ,-- 26% van de pensioengrondslag minus de doorsneepremie verschuldigd conform het pensioenreglement middelloon ,-- 26% van de pensioengrondslag minus de doorsneepremie verschuldigd conform het pensioenreglement middelloon 17

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

PENSIOENEN. Dhr. A.W.M. Andriessen 06 236 46 435 20150403 ged intr verpl stelling

PENSIOENEN. Dhr. A.W.M. Andriessen 06 236 46 435 20150403 ged intr verpl stelling PENSIOENEN Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoonvaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG behandeld door doorkiesnummer ons kenmerk Dhr. A.W.M. Andriessen

Nadere informatie

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. Polisnummer:

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. <naam verzekeringnemer> Polisnummer:<polisnummer> WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Polisnummer: De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-gatverzekering Aevitae WGA-aanvullingsverzekering Garant www.aevitae.com

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel

Verzuimverzekering Conventioneel Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 1230 Verzuimverzekering Conventioneel Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave januari 2012 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Statutaire omschrijving 6 1.3 Pensioenregelingen 6 1.4 Boekjaar 7 1.5 Wederzijdse verplichtingen 7 1.6 Werkgevers

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Verzuimverzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Verzuimverzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Verzuimverzekering Uitgebreid Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Voorwaarden deskundige dienst

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a.

Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. Algemene Voorwaarden BASIS-verzekering OWM SAZAS u.a. (BASIS-pakket) Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de BASISverzekering van SAZAS en gaan in op 1 januari 2015. Per risico vormt het bewijs van verzekering

Nadere informatie

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden All-inMætis

Polisvoorwaarden All-inMætis Polisvoorwaarden All-inMætis Polisvoorwaarden All-inMætis Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen 4 2. Polisvoorwaarden All-inMætis 8 3. Voorwaarden Dienstverlening Mætis 13 4. Dekking All-inMætis Verzuimverzekering

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen wordt verstaan onder: - aanstelling: het besluit

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Levensverzekering in beleggingen voor pensioen. Algemene verzekeringsvoorwaarden

Levensverzekering in beleggingen voor pensioen. Algemene verzekeringsvoorwaarden Levensverzekering in beleggingen voor pensioen Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen en bijzondere fondsvoorwaarden 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V.

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. CAO voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. 1 april 2012 tot en met 30 juni 2016 Inhoud Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie