REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate"

Transcriptie

1 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus 126, 7600 AC Almelo Telefoon: Fax: Internet:

2 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Deelnemers... 3 Artikel 3 Stortingen bij de stichting... 3 Artikel 4 Procedurevoorschriften ten aanzien van de stortingen... 4 Artikel 5 Fiscale normen... 5 Artikel 6 De pensioenspaarrekening... 5 Artikel 7 Pensionering van de deelnemer... 6 Artikel 8 Scheiding... 6 Artikel 9 Overlijden van de deelnemer... 7 Artikel 10 Beëindiging van het deelnemerschap... 7 Artikel 11 Overige bepalingen... 8 Artikel 12 Klachten en geschillen... 8 Artikel 13 Inwerkingtreding... 8 Bestuursbesluit A: Winstbijschrijving... 9 Bestuursbesluit B: Aanwending van het pensioenkapitaal Bestuursbesluit C: Vaststelling van een deel van het pensioenkapitaal Reglement Pensioensparen van Pensioenfonds TenCate (versie 1 januari 2015) Pagina 2 van 12

3 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit Reglement pensioensparen gelden de in het pensioenreglement vermelde begripsbepalingen, tenzij anders wordt bepaald. Voorts wordt in dit Reglement pensioensparen verstaan onder: AOW-uitkering de AOW-uitkering als bedoeld in artikel 18a lid 8, onder a, van de Wet op de loonbelasting deelnemer degene die overeenkomstig het bepaalde in dit reglement aan de pensioenspaarregeling deelneemt. pensioendatum de (vervroegde) pensioendatum als bedoeld in het pensioenreglement. pensioenreglement het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. pensioenspaarrekening de in artikel 6 van dit reglement bedoelde rekening. Artikel 2 Deelnemers 1. Deelnemer in de in dit Reglement pensioensparen neergelegde regeling is de werknemer die een bedrag stort als bedoeld in artikel Het deelnemerschap vangt aan op het tijdstip waarop de eerste storting op de pensioenspaarrekening als genoemd in artikel 6 lid 1 plaatsvindt. 3. Het deelnemerschap komt ten einde op de datum waarop het deelnemerschap aan de in het pensioenreglement opgenomen pensioenregeling eindigt. Artikel 3 Stortingen bij de stichting 1. De onderneming en de werknemers hebben een pensioenovereenkomst in de vorm van een premieovereenkomst in de zin van artikel 10 van de Pensioenwet gesloten. 2. De pensioenaanspraken die voor de deelnemende werknemer uit de in het vorige lid bedoelde pensioenovereenkomst voortvloeien, zijn door de onderneming bij de stichting ondergebracht door middel van een door de onderneming bij de stichting gesloten uitvoeringsovereenkomst. 3. De rechten en verplichtingen van de werknemers en de onderneming, uit hoofde van de in het vorige lid bedoelde uitvoeringsovereenkomst, zijn opgenomen in het pensioenreglement van de stichting. 4. De deelnemer kan, in aanvulling op de overige pensioenregelingen van de stichting, op vrijwillige basis een bedrag storten. 5. Naast het bedrag als bedoeld in het vorige lid kan de onderneming in enig jaar een extra bedrag voor een deelnemer storten indien de deelnemer en de onderneming dit zijn overeengekomen. Reglement Pensioensparen van Pensioenfonds TenCate (versie 1 januari 2015) Pagina 3 van 12

4 6. De in de voorgaande leden bedoelde stortingen met betrekking tot enig kalenderjaar kunnen uitsluitend plaatsvinden per 31 december en/of per 31 mei van het desbetreffende jaar indien de deelnemer hiervoor voldoende fiscale ruimte over achterliggende dienstjaren heeft. 7. De in de voorgaande leden bedoelde stortingen met betrekking tot enig kalenderjaar kunnen uitsluitend plaatsvinden indien en voorzover de in artikel 5 aangegeven grenzen niet worden overschreden. 8. Het bestuur van de stichting is bevoegd nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van de stortingen als bedoeld in dit artikel. Artikel 4 Procedurevoorschriften ten aanzien van de stortingen 1. De deelnemer die in enig kalenderjaar stortingen bij de stichting wenst te doen, dient dit uiterlijk 1 december voorafgaand aan het jaar waarin de storting wordt verricht, aan de stichting kenbaar te maken. De deelnemer die per 31 mei van enig jaar stortingen wil doen vanwege het benutten van fiscale ruimte als bedoeld in artikel 3 lid 6, dient dit uiterlijk 1 april van dat jaar aan de stichting kenbaar te maken. Kenbaarmaking geschiedt via de werkgever op een door de stichting aan te geven wijze waaruit blijkt dat de deelnemer en de onderneming met de stortingen instemmen. 2. De deelnemer dient met betrekking tot de door en voor de deelnemer te verrichten stortingen de hoogte aan te geven van het bedrag dat de deelnemer door de onderneming aan de stichting wenst af te laten dragen. 3. Het aan de stichting af te dragen bedrag per kalenderjaar bedraagt minimaal 100 en maximaal het bedrag bepaald overeenkomstig artikel De onderneming zal het door de deelnemer te storten bedrag op diens brutoloonbestandde(e)l(en) in mindering brengen en op het in artikel 3 lid 6 genoemde tijdstip aan de stichting afdragen. De deelnemer wordt geacht de onderneming tot inhouding en afdracht van het genoemde bedrag te hebben gemachtigd. 5. De stortingen door en voor de deelnemer bij de stichting worden verricht voor een extra ouderdomspensioen vanaf de pensioendatum en een bijbehorend levenslang partnerpensioen ter grootte van 70% van het extra ouderdomspensioen. Reglement Pensioensparen van Pensioenfonds TenCate (versie 1 januari 2015) Pagina 4 van 12

5 Artikel 5 Fiscale normen 1. De maximaal toelaatbare storting in enig kalenderjaar wordt vastgesteld op basis van de navolgende staffel: FISCAAL TOEGESTANE BIJSPAARPERCENTAGES bij een opbouwpercentage van 1,75% Leeftijd Percentage van Grondslag A Percentage van Grondslag B 18 tot en met 19 jaar 0,26 4,10 20 tot en met 24 jaar 0,30 4,70 25 tot en met 29 jaar 0,37 5,70 30 tot en met 34 jaar 0,44 6,90 35 tot en met 39 jaar 0,54 8,40 40 tot en met 44 jaar 0,66 10,20 45 tot en met 49 jaar 0,80 12,50 50 tot en met 54 jaar 0,99 15,40 55 tot en met 59 jaar 1,22 18,90 60 tot en met 64 jaar 1,52 23,60 65 tot en met 66 jaar 1,78 27,70 Onder leeftijd wordt verstaan de leeftijd van de deelnemer op 1 januari van het kalenderjaar waarin de storting plaatsvindt. Onder pensioengrondslag A wordt verstaan de pensioengrondslag zoals gedefinieerd in het pensioenreglement. Onder Pensioengrondslag B wordt verstaan het positieve verschil tussen: a) de in het pensioenreglement gehanteerde franchise en b) fiscaal minimaal toegestane franchise voor een middelloonregeling. 2. De deelnemer kan indien hij in enig dienstjaar vanaf 1 januari 2006 niet de maximale storting heeft verricht, deze storting alsnog in enig deelnemersjaar verrichten. Deze storting zal niet meer bedragen dan de storting die in die jaren volgens lid 1 bijgedragen zou kunnen zijn geweest, waarbij deze premie wordt verhoogd met 4% samengestelde interest per jaar tussen het jaar van premie-inhouding en het jaar waarop zij betrekking heeft. Artikel 6 De pensioenspaarrekening 1. De storting als bedoeld in artikel 3 wordt binnen de stichting op een ten name van de deelnemer staande rekening 'Pensioenspaarrekening' geboekt. 2. Het bestuur stelt de winstbijschrijvingsmethodiek bij besluit vast (besluit A). Het bestuur is bevoegd besluit A te wijzigen. 3. Indien het deelnemerschap in de loop van het jaar aanvangt of eindigt, vindt de winstbijschrijving naar rato plaats. Reglement Pensioensparen van Pensioenfonds TenCate (versie 1 januari 2015) Pagina 5 van 12

6 Artikel 7 Pensionering van de deelnemer 1. Bij het bereiken van de (vervroegde) pensioendatum wordt het dan op de Pensioenspaarrekening aanwezige pensioenspaarkapitaal aangewend voor de aankoop bij de stichting van pensioenen als bedoeld in het pensioenreglement. Daarbij wordt het pensioenkapitaal aangewend voorafgaand aan de toepassing van artikel 13a lid 2 en 5 en artikel 14 van het pensioenreglement en dient dezelfde verhouding in acht te worden genomen als de verhouding tussen het ouderdoms- en partnerpensioen uit hoofde van artikel 6 en 8 van het pensioenreglement van de stichting. 2. De aanwending als bedoeld in lid 1 zal plaatsvinden op basis van bij bestuursbesluit (besluit B) vastgestelde tarieven. In besluit B is de geldigheidsduur van de tarieven vermeld. Besluit B is als bijlage aan dit reglement gehecht. De hoogte van de aan te kopen pensioenen wordt uitsluitend bepaald door het aan te wenden pensioenspaarkapitaal en de genoemde tarieven. 3. De overeenkomstig lid 1 aangekochte pensioenen zullen samen met de pensioenen van dezelfde soort uit hoofde van het pensioenreglement, nimmer meer bedragen dan de hieronder aangegeven maximum percentages: a. Ouderdomspensioen: 100% van het laatste salaris, rekening houdend met de AOW-uitkering; b. Partnerpensioen: 70% van het laatste salaris, rekening houdend met 70% van de AOW-uitkering; c. Wezenpensioen: 14% van het laatste salaris, rekening houdend met 14% van de AOW-uitkering, waarbij deze percentages worden verdubbeld indien het kind ouderloos is. Onder salaris wordt daarbij verstaan al hetgeen door de deelnemer uit hoofde van de dienstbetrekking wordt genoten, met uitzondering van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto. De aangegeven maxima kunnen worden overschreden voor zover dit het gevolg is van een overschrijding als bedoeld in artikel 18d van de Wet op de loonbelasting 1964, bijvoorbeeld indien de overschrijding wordt veroorzaakt door de waardeoverdracht als bedoeld in artikel 14 lid Het gedeelte van het pensioenspaarkapitaal dat als gevolg van de maximering in lid 3 niet voor pensioen kan worden aangewend, zal als een bedrag ineens aan de rechthebbende worden uitgekeerd onder aftrek van de wettelijke inhoudingen. 5. Na toepassing van het in dit artikel bepaalde zijn op de verworven pensioenaanspraken de keuzemogelijkheden uit hoofde van het pensioenreglement van toepassing. Artikel 8 Scheiding 1. Op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding zal in geval van scheiding (echtscheiding dan wel scheiding van tafel en bed die in kracht van gewijsde is getreden) na 30 april 1995, ten behoeve van de (voormalige) partner van de deelnemer een deel van het pensioenspaarkapitaal op een aparte Pensioenspaarrekening worden gezet. De vaststelling van dat deel vindt plaats op basis van de regels die worden opgenomen in een door het bestuur van de stichting te nemen besluit (besluit C). 2. Voorwaarde voor het in het eerste lid gestelde is dat één van beide partners binnen twee jaar na het tijdstip van de scheiding hiervan op een bij wet voorgeschreven formulier mededeling heeft gedaan aan de stichting. Reglement Pensioensparen van Pensioenfonds TenCate (versie 1 januari 2015) Pagina 6 van 12

7 3. Het in lid 1 bedoelde pensioenspaarkapitaal wordt op het tijdstip van scheiding aangewend voor: a. een ouderdomspensioen op het leven van de deelnemer, dat vanaf de (vervroegde) pensioendatum wordt uitgekeerd aan de (voormalige) partner zolang deze in leven is; en b. een partnerpensioen op het leven van de deelnemer en de voormalige partner, dat wordt uitgekeerd aan de voormalige partner indien de deelnemer komt te overlijden. De aanwending vindt plaats op basis van bij bestuursbesluit (besluit B) vastgestelde tarieven. In besluit B is de geldigheidsduur van de tarieven vermeld. Besluit B is als bijlage aan dit reglement gehecht. 4. Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing in geval van beëindiging van een partnerrelatie van een deelnemer met een partner, niet zijnde een echtgeno(o)t(e). Als datum van scheiding geldt de datum waarop het bijzonder partnerpensioen in de zin van artikel 11 van het pensioenreglement wordt afgesplitst. Artikel 9 Overlijden van de deelnemer 1. In geval van overlijden van de deelnemer, voordat het pensioenspaarkapitaal op de in artikel 7 bedoelde wijze is aangewend, wordt het dan aanwezige pensioenspaarkapitaal aangewend voor het kopen van een direct ingaand partner- en/of wezenpensioen. De verhouding tussen partner- en wezenpensioen wordt bepaald overeenkomstig de verhouding tussen het partner- en wezenpensioen die voortvloeit uit het pensioenreglement. 2. De aanwending als bedoeld in lid 1 zal plaatsvinden op basis van bij bestuursbesluit (besluit B) vastgestelde tarieven. Besluit B is de geldigheidsduur van de tarieven vermeld. Besluit B is als bijlage aan dit reglement gehecht. 3. De overeenkomstig lid 1 aangekochte pensioenen zullen samen met de pensioenen van dezelfde soort uit hoofde van het pensioenreglement en het partnerpensioen uit hoofde van artikel 8 lid 3 onder b, nimmer meer bedragen dan de in artikel 7 lid 4 onder b en c aangegeven maximum percentages. 4. Het gedeelte van het pensioenspaarkapitaal dat als gevolg van de maximering in lid 3 niet voor pensioen kan worden aangewend, zal als een bedrag ineens aan de rechthebbende(n) worden uitgekeerd onder aftrek van de wettelijke inhoudingen. 5. Indien er bij overlijden van de deelnemer geen partner of wezen in de zin van het pensioenreglement (meer) aanwezig zijn, zal het pensioenspaarkapitaal aan de erfgenamen worden uitgekeerd onder aftrek van de wettelijke inhoudingen en conform de door het bestuur te geven richtlijnen. Artikel 10 Beëindiging van het deelnemerschap Indien het deelnemerschap eindigt anders dan wegens ingang van het ouderdomspensioen of overlijden van de deelnemer, behoudt de gewezen deelnemer recht op het gevormde pensioenspaarkapitaal. Het pensioenspaarkapitaal zal nimmer aan de rechthebbende worden uitgekeerd, maar op het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap worden aangewend voor premievrije pensioenaanspraken jegens de stichting op de wijze zoals voorzien in de artikelen 7 en 9. Het in het pensioenreglement ten aanzien van het recht op waardeoverdracht bepaalde, is van toepassing op de uit hoofde van lid 1 verworven pensioenaanspraken. Reglement Pensioensparen van Pensioenfonds TenCate (versie 1 januari 2015) Pagina 7 van 12

8 Artikel 11 Overige bepalingen 1. De aanspraken die de (gewezen) deelnemer heeft uit hoofde van dit Reglement pensioensparen, vormen één geheel met de pensioenaanspraken die voor de (gewezen) deelnemer uit het pensioenreglement voortvloeien. De bepalingen van het pensioenreglement zijn, voorzover relevant, van overeenkomstige toepassing op de aanspraken die uit dit reglement voortvloeien, tenzij in dit Reglement pensioensparen anders wordt bepaald of dit uit het verschil tussen dit Reglement pensioensparen en het pensioenreglement voortvloeit. Artikel 17 van het pensioenreglement, met uitzondering van lid 3, is niet van toepassing. 2. Het bestuur is bevoegd door middel van een besluit nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van het in dit Reglement pensioensparen bepaalde. 3. In de gevallen waarin dit Reglement pensioensparen niet voorziet, beslist het bestuur zoveel mogelijk in overeenstemming met de strekking van dit Reglement pensioensparen. 4. De onderneming heeft het recht, om mede namens het bestuur, de pensioenovereenkomst en de uit deze overeenkomst voorvloeiende pensioenregeling, vóór het van kracht worden daarvan of voor het van kracht worden van een wijziging daarin, ter beoordeling van de fiscale toelaatbaarheid voor te leggen aan de bevoegde inspecteur en daarop desgewenst een voor beroep vatbare beschikking te vragen. De onderneming heeft het recht om mede namens het bestuur zich neer te leggen bij deze beschikking en deze pensioenregeling met terugwerkende kracht in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van deze beschikking. 5. Het bestuur heeft de bevoegdheid dit reglement, indien noodzakelijk met terugwerkende kracht, in overeenstemming te brengen met de voorwaarden die De Nederlandsche Bank N.V. of de Autoriteit Financiële Markten aan dit reglement stellen. Artikel 12 Klachten en geschillen 1. In een geval van een klacht, kan een pensioen- of aanspraakgerechtigde zich schriftelijk tot de manager pensioenfonds van de stichting wenden. De klacht is ontvankelijk indien de klacht is ingediend binnen zes weken nadat het feit waarop de klacht is gericht zich heeft voorgedaan. 2. Indien een geschil is gerezen in een contact tussen de administratie en een pensioenof aanspraakgerechtigde, is de administratie gehouden haar standpunt op verzoek van de pensioen- of aanspraakgerechtigde gemotiveerd op schrift te stellen binnen zes weken nadat haar een zodanig schriftelijk verzoek heeft bereikt. 3. De klachten- en geschillenprocedure is vastgelegd in een reglement KLACHTEN- EN GESCHILLENPROCEDURE. Een pensioen- of aanspraakgerechtigde kan een exemplaar van dit reglement bij de stichting opvragen. Artikel 13 Inwerkingtreding 1. Dit reglement is vastgesteld op 9 maart 2000 en wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 1998 onder de naam "Reglement pensioensparen". 2. Dit reglement is voor het laatst bij bestuursbesluit gewijzigd met ingang van 1 januari Reglement Pensioensparen van Pensioenfonds TenCate (versie 1 januari 2015) Pagina 8 van 12

9 Bestuursbesluit A: Winstbijschrijving 1. Het pensioenspaarkapitaal wordt gedurende het deelnemerschap jaarlijks per 31 december verhoogd met het in dat kalenderjaar door het pensioenfonds behaalde procentuele rendement verminderd met 1%-punt. Het aldus vastgestelde percentage kan negatief zijn. 2. Bij aanwending van het pensioenspaarkapitaal zoals bedoeld in de artikelen 7, 8, 9 en 10 van dit reglement, gedurende het kalenderjaar, wordt het pensioenspaarkapitaal op de aanwendingsdatum verhoogd met een in dat kalenderjaar behaald fictief rendement. Dit fictief rendement is gelijk aan 2% op jaarbasis. 3. Bij aanwending van het pensioenspaarkapitaal zoals bedoeld in de artikelen 7, 8, 9 en 10 van dit reglement, wordt het pensioenspaarkapitaal vervolgens eventueel verhoogd tot een garantiekapitaal. Deze verhoging vindt dan en alleen dan plaats als het pensioenspaarkapitaal direct voorafgaand aan de aanwending lager is dan dat garantiekapitaal. 4. Het garantiekapitaal is gelijk aan het pensioenspaarkapitaal dat bereikt zou zijn indien het percentage als bedoeld in lid 1 voor elk kalenderjaar vanaf 2010 gelijk zou zijn aan 2%. 5. Deze winstbijschrijvingsregeling treedt in werking per 1 januari 2010 en vervangt de daarvoor geldende winstbijschrijvingsregeling. Reglement Pensioensparen van Pensioenfonds TenCate (versie 1 januari 2015) Pagina 9 van 12

10 Bestuursbesluit B: Aanwending van het pensioenkapitaal Artikel 1. De in artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 2 en artikel 110, lid 1 van het Reglement Pensioensparen van de Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate bedoelde tarieven voor het aanwenden van het pensioenkapitaal, luiden als volgt: Factor A: Factor B: Factor C: Factor D: Uitgesteld ouderdomspensioen tot 67 jaar met 70% medeverzekerd nabestaandenpensioen. Direct ingaand ouderdomspensioen met 70% medeverzekerd nabestaandenpensioen. Direct ingaand levenslang nabestaandenpensioen. Direct ingaand wezenpensioen tot de leeftijd zoals omschreven in artikel 12 van het pensioenreglement. De in te kopen pensioen(aanspraken) worden bepaald door vermenigvuldiging van het voor de desbetreffende pensioenvorm bestemde deel van het pensioenkapitaal met de bij de leeftijd van de betrokkene behorende tarieven. TARIEVEN Leeftijd A B C D 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,198 0,028 0, ,190 0,028 0, ,183 0,028 0, ,177 0,028 0, ,170 0,028 0, ,164 0,028 0, ,158 0,028 0, ,152 0, ,146 0, ,141 0, ,136 0, ,131 0, ,126 0, ,121 0, ,117 0,030 Reglement Pensioensparen van Pensioenfonds TenCate (versie 1 januari 2015) Pagina 10 van 12

11 TARIEVEN Leeftijd A B C D 35 0,113 0, ,109 0, ,105 0, ,101 0, ,098 0, ,095 0, ,091 0, ,088 0, ,085 0, ,083 0, ,080 0, ,078 0, ,075 0, ,073 0, ,071 0, ,069 0, ,067 0, ,066 0, ,064 0, ,062 0, ,061 0,036 0, ,059 0,036 0, ,058 0,037 0, ,057 0,038 0, ,055 0,039 0, ,054 0,040 0, ,053 0,040 0, ,052 0,041 0, ,051 0,042 0, ,050 0,044 0, ,049 0,045 0, ,048 0,046 0, ,048 0,048 0,054 Artikel 2. De in het bestuursbesluit opgenomen factoren worden, met inachtneming van het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde, voor een periode van één jaar bij bestuursbesluit vastgesteld op basis van het deelnemersbestand en de actuariële uitgangspunten van de stichting. Het onderhavige bestuursbesluit is een wijziging van het eerdere bestuursbesluit en treedt in werking per 1 januari Het bestuursbesluit is geldig tot 1 januari Reglement Pensioensparen van Pensioenfonds TenCate (versie 1 januari 2015) Pagina 11 van 12

12 Bestuursbesluit C: Vaststelling van een deel van het pensioenkapitaal (Op grond van artikel 8 lid 1 van dit reglement.) In geval van een scheiding zal het deel dat aan de (gewezen) partner toekomt, als volgt worden vastgesteld: - Het bedoelde deel wordt bepaald door het op de datum van scheiding aanwezige pensioenspaarkapitaal (inclusief het ten behoeve van een vorige partner of van vorige partners afgesplitste pensioenspaarkapitaal) te vermenigvuldigen met een breuk. - De noemer van de breuk bestaat uit het aantal jaren (in maanden nauwkeurig) vanaf de datum van aanvang van het deelnemerschap tot de datum van scheiding vermenigvuldigd met 2. - De teller van de breuk bestaat uit het aantal jaren (in maanden nauwkeurig) dat de deelnemer in de bij de noemer vermelde periode met de (voormalige) partner een partnerrelatie heeft gehad. Reglement Pensioensparen van Pensioenfonds TenCate (versie 1 januari 2015) Pagina 12 van 12

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Inhoud Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Beschikbare premie en werknemersbijdrage pensioenpremie... 2 Artikel 3 Algemene verplichtingen van partijen...

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

BIJLAGE I: REGLEMENT BESCHIKBARE PREMIEREGELING (Premieovereenkomst) BEHORENDE BIJ HET OP 1 JANUARI 2006 IN WERKING GETREDEN PENSIOENREGLEMENT VAN

BIJLAGE I: REGLEMENT BESCHIKBARE PREMIEREGELING (Premieovereenkomst) BEHORENDE BIJ HET OP 1 JANUARI 2006 IN WERKING GETREDEN PENSIOENREGLEMENT VAN BIJLAGE I: REGLEMENT BESCHIKBARE PREMIEREGELING (Premieovereenkomst) BEHORENDE BIJ HET OP 1 JANUARI 2006 IN WERKING GETREDEN PENSIOENREGLEMENT VAN STICHTING BROCACEF PENSIOENFONDS ALGEMEEN: Voor zover

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Pensioenreglement excedentregeling 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland

Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 1 Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV. Inhoud

INHOUDSOPGAVE. Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV. Inhoud INHOUDSOPGAVE Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Artikel 2 Werkingssfeer... 4 Artikel 3 Uitvoering pensioenregeling... 4 Artikel 4 Pensioengevend

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling 6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling Van toepassing op: - Medewerkers van 18 ar en ouder. Doel: - De mogelijkheid bieden aan medewerkers met een variabel inkomen, en/of met een opgelopen pensioenhiaat

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement Vervroegde Individuele Pensionering. DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008

Reglement Vervroegde Individuele Pensionering. DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008 Reglement Vervroegde Individuele Pensionering DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008 Inhoud Pag. Omschrijving 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Deelname aan de VIP-regeling 4 Artikel 3 Inhoud VIP-regeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 2015 (versie 1 januari 2015)

PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 2015 (versie 1 januari 2015) PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate 2015 (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds TenCate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres:

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Pensioenreglement II Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement II Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement II Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden op of na 01-01-2006; of in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2016 voor het laatst gewijzigd januari 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag / dienstjaren

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015 Pensioenen.............................................. Vopak pensioenregeling 2015 18 juni 2015 Inhoud INTRODUCTIE ALGEMEEN... 2 Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Deelneming... 2 Artikel 3 Pensioen en

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Werkingssfeer... 5. Artikel 3 Karakter pensioenregeling... 5. Artikel 4 Deelname...

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Werkingssfeer... 5. Artikel 3 Karakter pensioenregeling... 5. Artikel 4 Deelname... spaarmodule reglement geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer... 5 Artikel 3 Karakter pensioenregeling... 5 Artikel 4 Deelname... 5 Artikel 5 Individuele

Nadere informatie

Pensioenreglement Basispensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity

Pensioenreglement Basispensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity Pensioenreglement Basispensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity Versie 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Karakter pensioenovereenkomst 5 Artikel

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001 Pensioenreglement BETEREXCEDENT Contract: /001 Versie 1 januari 2015 met grondslagen per 1 januari 2015 1 Hoofdstuk I Algemene inleidende bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit Pensioenreglement

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 16.0 - Tekst van 21 december 2015 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015

Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015 Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015 In verband met de aanpassingen in het Financiële Toetsingskader per 1 januari 2015 en de teruggang van de loonbelastingkaders voor het werkgeverspensioen per

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T

P E N S I O E N R E G L E M E N T P E N S I O E N R E G L E M E N T BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. "het Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL, b. "het bestuur": het bestuur van het Fonds,

Nadere informatie

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV Netto verzekering Partner- en wezenpensioen van Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (Uitgave 2015) Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Dit document bevat de tekst van

Nadere informatie

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling 1 januari 2015 Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T

P E N S I O E N R E G L E M E N T P E N S I O E N R E G L E M E N T BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. "het Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL, b. "het bestuur": het bestuur van het Fonds,

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 juli 2012 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN TEN

Nadere informatie

Stichting pensioenfonds NIBC Pensioenreglement 2001

Stichting pensioenfonds NIBC Pensioenreglement 2001 Stichting pensioenfonds NIBC Pensioenreglement 2001 Geldig voor Werknemers die: in dienst zijn getreden op of na 1 januari 2001 doch voor 1 januari 2007; en die geboren zijn voor 1 januari 1950. Pensioenreglement

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Versie 1 januari 2015. Pensioenreglement 2015

Versie 1 januari 2015. Pensioenreglement 2015 Versie 1 januari 2015 Pensioenreglement 2015 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 1 1.1. Begripsomschrijvingen... 1 1.2. Deelnemerschap... 8 1.3. Pensioenaanspraken... 9 2. OUDERDOMSPENSIOEN... 10 2.3. Ouderdomspensioen

Nadere informatie

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 april 2014 Inhoud Pag. Omschrijving 03 Hoofdstuk 1 - Algemeen 03 Artikel 1 Definities 06 Artikel 2 Aanvang en einde deelnemerschap 07 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds KPN

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds KPN Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds KPN Inhoudsopgave PENSIOENREGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS KPN 2000... 4 ARTIKEL 1 DEFINITIES 4 ARTIKEL 2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING 7 ARTIKEL 3 AANSPRAKEN OP

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013 van Stichting Pensioenfonds AZL Inhoudsopgave HOOFDSTUK I PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Uitvoering van

Nadere informatie

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. scheiding: echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan

Nadere informatie