VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie"

Transcriptie

1 VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen het pensioenfonds en de werkgever op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie Leeswijzer voorbeeld uitvoeringsovereenkomst Deze voorbeeld uitvoeringsovereenkomst is onderdeel van de OPF services aan de aangesloten ondernemingspensioenfondsen. De bedoeling van onze Services is om onze aangeslotenen bij de uitvoering op weg te helpen. De uitvoeringsovereenkomst dient te voldoen aan de eisen van de Pensioenwet. De voorbeelduitvoeringsovereenkomst is derhalve bedoeld als een minimum waaraan het uiteindelijke document behoort te voldoen. Het dient dus te worden aangepast en aangevuld aan de specifieke situatie van het fonds. Uw adviseur kan u helpen dit document verder inhoud te geven. De teksten in de voorbeelduitvoeringsovereenkomst zijn door ons ingedeeld in drie categorieën. 1. Teksten die op grond van de wet verplicht moeten worden opgenomen dan wel gebruikelijk zijn. Deze teksten zijn normaal (dus niet cursief of iets dergelijks) weergegeven. 2. Teksten die kunnen worden opgenomen als een onderwerp op uw pensioenfonds van toepassing is. Deze teksten zijn cursief weergegeven en dienen als voorbeeldtekst. 3. Teksten waarin wordt opgemerkt dat nadere uitwerking of invulling door het fonds nodig is. Deze teksten zijn cursief en vetgedrukt weergegeven zonder het vermelden van een voorbeeldtekst, omdat de uitwerking of invulling afhankelijk is van de situatie bij het fonds. Alle OPF voorbeeld documenten zullen worden onderhouden. Dit kan ertoe leiden dat dit voorbeeld document na verloop van tijd wordt aangepast. In latere versies zal worden aangegeven wat de aanpassingen zijn ten opzichte van de voorgaande versie. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van ons voorbeelddocument, dan kunt u ons bellen ( ) of en

2 Artikel 1. Definities Elk pensioenfonds zal eigen definities hanteren. De definities zijn in principe gelijk aan de definities uit de statuten en het pensioenreglement van het fonds. Aanbevolen wordt om de werkgever te definiëren als de onderneming of instelling die is opgenomen in de lijst met aangesloten ondernemingen/instellingen als bedoeld in bijlage 1 bij deze overeenkomst. Artikel 2. Premiebetaling 1. Met inachtneming van het hierna bepaalde bedraagt de voor een (aspirant) deelnemer voor de pensioenregeling aan het fonds verschuldigde premie voor het ouderdoms-, arbeidsongeschiktheids- partner- en wezenpensioen een jaarlijks door het bestuur vast te stellen percentage van de pensioengrondslag. Voor de periode van [.] tot [.] bedraagt de jaarpremie [ ]% van de pensioengrondslag van de deelnemers. Partijen kunnen evenwel tijdens die periode een hogere premie overeenkomen als dit in het kader van de uitvoering van de pensioenregeling gewenst of nodig is. De premie is evenwel gemaximeerd op. en is van toepassing voor de periode van [..] tot [ ]. 2. De werkgever is de in lid 1 bedoelde premie voor de in zijn dienst zijnde (aspirant) deelnemer verschuldigd aan het fonds. De deelnemer is zijn aandeel in de premie verschuldigd aan zijn werkgever. De werkgever is verplicht bij elke loonbetaling op het loon in te houden het aandeel in de premie, dat de deelnemer aan zijn werkgever verschuldigd is met betrekking tot de periode, waarop de loonbetaling betrekking heeft. De aspirant deelnemer is geen aandeel in de premie verschuldigd. Indien de pensioenregeling individueel kan worden voortgezet bij het einde van het verplichte deelnemerschap, voldoet de deelnemer zijn premie rechtstreeks aan het fonds. 3. De werkgever is in ieder geval verplicht de door hem verschuldigde kwartaalpremie aan het fonds af te dragen binnen een maand na afloop van elk kalenderkwartaal. Is er echter sprake is van beëindiging van de deelneming, dan dient de eventueel nog verschuldigde premie binnen dertien weken te zijn voldaan. Onderstaande bepaling hoeft alleen te worden opgenomen als de premie voor een langere termijn dan een kwartaal is overeengekomen (bijvoorbeeld voor een jaar, betaald aan het begin van het jaar). De termijn waarover de premie is vastgesteld is ten hoogste gelijk aan een kalenderjaar. De werkgever voldoet uiterlijk binnen een maand na ieder kwartaal een vierde gedeelte van de door hem verschuldigde jaarpremie. De totale jaarpremie wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar voldaan aan het pensioenfonds. Onderstaande tekst in de leden 4 tot en met 6 is uitsluitend van toepassing in geval van een gemaximeerde premie als bedoeld in lid 1. januari

3 4. De in enig kalenderjaar volgens het pensioenreglement toe te kennen pensioenaanspraken kunnen niet uitgaan boven die welke gefinancierd kunnen worden uit de in dat jaar voor inkoop van pensioenaanspraken gemaximeerde premie, vermeerderd met de door het fonds, gehoord de actuaris, voor inkoop van pensioenaanspraken bestemde algemene middelen van het fonds. Indien en voor zover de premie niet toereikend is voor de in enig kalenderjaar in te kopen aanspraken, worden die aanspraken navenant met eenzelfde percentage verlaagd. Het reglement wordt dan dienovereenkomstig aangepast. 5. Het fonds informeert de deelnemers en de werkgever schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken als bedoeld in lid De vermindering bedoeld in lid 4 kan, indien in de volgende jaren het vermogen van het fonds dat toelaat, geheel of ten dele ongedaan worden gemaakt. Artikel 3. Niet-nakoming van betalingsverplichtingen van de werkgever Artikel 25 lid 1 sub d van de Pensioenwet bepaalt dat in de uitvoeringsovereenkomst moet worden opgenomen welke procedures gelden bij het niet nakomen van premiebetalingsverplichtingen door de werkgever (zoals tijdige melding door het fonds in geval van betalingsachterstand). Bepalingen hieromtrent zijn afhankelijk van de concrete afspraken tussen de werkgever en het fonds, om deze reden is op dit punt geen voorbeeldtekst opgenomen. Wij onderstrepen echter de eigen verantwoordelijkheid van het fonds om te zorgen dat de werkgever zijn verplichtingen nakomt. Artikel 4. Premiekorting en premieterugstorting Artikel 25 lid 2 sub b van de Pensioenwet bepaalt dat voor zover wordt overeengekomen in de uitvoeringsovereenkomst moeten worden opgenomen de voorwaarden waaronder sprake is van premiekorting of premieterugstorting, de wijze van vaststelling van de hoogte van de premiekorting of terugstorting en de bestemming ervan. Bepalingen hieromtrent zijn beleidsafhankelijk, om deze reden is geen voorbeeldtekst opgenomen. In dit artikel moet ingeval de mogelijkheid van premiekorting of premieterugstorting is overeengekomen in ieder geval worden opgenomen dat een pensioenfonds uitsluitend hiertoe kan overgaan onder de volgende voorwaarden: a. het fonds toereikende technische voorzieningen heeft vastgesteld; b. het fonds over het vereist eigen vermogen beschikt; c. de technische voorzieningen en de aan het fonds verstrekte leningen volledig door waarden worden gedekt; d. de toeslagverlening als bedoeld in het pensioenreglement kan worden nagekomen. Ingeval van premieterugstorting gelden aanvullend de eisen dat: e. de toeslagverlening in de voorgaande 10 jaar volledig is verleend; en f. de eventuele kortingen op pensioenaanspraken en ingegane pensioenen in de voorgaande 10 jaar volledig zijn gecompenseerd. januari

4 Artikel 5. Bijstortingsverplichting van werkgever Artikel 25 lid 2 sub c van de Pensioenwet bepaalt dat voor zover wordt overeengekomen in de uitvoeringsovereenkomst moeten worden opgenomen de voorwaarden onder welke sprake is van een bijstortingsverplichting in geval van onderdekking bij het fonds en hoe de hoogte ervan wordt bepaald. Bepalingen hieromtrent zijn beleidsafhankelijk, om deze reden is geen voorbeeldtekst opgenomen. Artikel 6. Voorbehoud werkgever 1. De werkgever kan de betaling van de premie als bedoeld in artikel 2 verminderen of geheel staken, indien naar zijn oordeel het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt als gevolg van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Wordt van dit recht gebruik gemaakt, dan zal de werkgever de pensioenregeling (tijdelijk) aanpassen en zullen de toe te kennen pensioenaanspraken aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. 2. Indien de werkgever tot het in lid 1 vermelde wenst over te gaan, stelt hij de deelnemers en het fonds hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis. De op grond van al gedane betalingen verworven pensioenaanspraken zullen echter niet worden aangetast. Artikel 7. Informatieverstrekking door de werkgever 1. De werkgever is verplicht aan het fonds gegevens te verstrekken, respectievelijk bescheiden aan te leggen, die voor een goede administratieve uitvoering van de statuten en het pensioenreglement door het fonds nodig wordt geacht. Dit moet geschieden binnen de door het fonds gestelde termijn. 2. De werkgever is verplicht aan het fonds op door of namens het bestuur vast te stellen wijze en tijdstippen de gegevens te verstrekken, welke naar het oordeel van het fonds nodig zijn voor het berekenen van de verschuldigde premie en het te vorderen voorschot. Indien de werkgever naar het oordeel van het fonds niet, niet juist of niet volledig aan deze verplichting voldoet, is het fonds bevoegd de verschuldigde premie naar beste weten vast te stellen. 3. Het bestuur bepaalt overeenkomstig de Service Level Agreement met de werkgever de wijze waarop de inlichtingen als bedoeld in lid 1 en lid 2 worden verstrekt. De Service Level Agreement is als bijlage aan deze uitvoeringsovereenkomst gehecht. Artikel 8. Opstellen en wijzigingen van het pensioenreglement De werkgever informeert het fonds schriftelijk over (iedere wijziging in) de pensioenovereenkomst (pensioenregeling) van de werkgever. Het fonds stelt vervolgens uiterlijk binnen drie maanden na het van kracht worden van de (gewijzigde) pensioenovereenkomst een (gewijzigd) pensioenreglement op. Dit geschiedt op basis van een besluit van het bestuur. Een wijziging van het pensioenreglement treedt in werking per het moment waarop de wijziging van de pensioenovereenkomst van kracht is geworden. Het door het fonds vast te stellen pensioenreglement dient in overeenstemming te zijn met de (wijziging van de) pensioenovereenkomst van de werkgever en met deze uitvoeringsovereenkomst. januari

5 Op grond van artikel 25 lid 1 sub e van de Pensioenwet moeten in de uitvoeringsovereenkomst de procedures worden opgenomen, die gelden bij het opstellen en wijzigen van het pensioenreglement in verband met het sluiten en wijzigen van de pensioenovereenkomst. De verdere invulling van dit artikel is beleidsafhankelijk en moet in ieder geval overeenkomstig de statuten van het fonds zijn. Artikel 9. Voorwaardelijke toeslagverlening Toeslagverlening is op grond van artikel 95, lid 2 van de Pensioenwet alleen voorwaardelijk indien in de pensioenovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst, het pensioenreglement, de opgaven op grond van artikel 21, 38 tot en met 46 van de Pensioenwet en in de overige informatieverstrekking door het pensioenfonds een voorwaardelijkheidsverklaring is opgenomen. Nadere regels zijn gesteld in artikel 6 van de Regeling Pensioenwet en de daarbij behorende Bijlage 1a (de toeslagenmatrix). Het fonds dient zelf vast te stellen tot welke toeslagcategorie zij behoort en dient de daarvoor verplicht gestelde teksten te gebruiken. Alleen met voorafgaande toestemming van de AFM mag van de teksten in de toeslagenmatrix worden afgeweken. Overwogen kan bijvoorbeeld worden om op de pensioenaanspraken van een deelnemer een toeslag te verlenen op basis van maximaal de loonindex zolang er sprake is van deelnemerschap. Voorts kunnen op de vastgestelde pensioenaanspraken van de gewezen deelnemer en de (gewezen) partner en op de ingegane pensioenen een toeslag worden verleend op basis van maximaal de prijsindex. Daarbij is van belang dat het bestuur jaarlijks besluit of en in hoeverre toeslagen worden verleend. Deze beschrijving van de toeslagverlening sluit aan bij het bepaalde in de toeslagenmatrix, categorie D1. De navolgende toeslagbepaling sluit aan bij bovengenoemde ambitie, op basis van de toeslagcategorie D1 van de toeslagenmatrix: Het fonds heeft de ambitie om: - op de pensioenaanspraken van een deelnemer jaarlijks een toeslag te verlenen van maximaal de loonindex; - op de vastgestelde pensioenaanspraken van de gewezen deelnemer en de (gewezen) partner en de ingegane pensioenen jaarlijks een toeslag te verlenen van maximaal de prijsindex. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre deze toeslagen daadwerkelijk worden verleend. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Artikel 10. Vermogenstekorten en vermogensoverschotten Artikel 25 lid 1 sub g van de Pensioenwet bepaalt dat in de uitvoeringsovereenkomst moeten worden opgenomen de uitgangspunten en procedures, die gelden ten aanzien van de besluitvorming over vermogenstekorten en vermogensoverschotten dan wel winstdeling. Bepalingen hieromtrent zijn beleidsafhankelijk, om deze reden is geen voorbeeldtekst opgenomen. januari

6 In dit artikel moet in ieder geval worden opgenomen dat een pensioenfonds uitsluitend kan terugstorten onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 4. Artikel 11. Vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling 1. Indien de deelneming eindigt anders dan door overlijden of het ingaan van het ouderdomspensioen, is het fonds bevoegd in daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende gevallen toe te staan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, dat de betrokkene de deelneming voor eigen rekening voortzet. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: - de deelneming moet tot het einde van de verplichte deelneming ten minste drie jaren hebben geduurd; - de pensioenregeling wordt in beginsel ongewijzigd voortgezet; - de voortzetting voor eigen rekening is niet mogelijk indien de gewezen deelnemer gebruik maakt van een andere fiscaal gefacilieerde oudedagsvoorziening; en - de voortzetting voor eigen rekening mag niet aanvangen in de periode van drie jaren voorafgaande aan de pensioenrichtdatum, tenzij betrokkene aannemelijk maakt dat hij om medische redenen de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd. Een dergelijk verzoek moet door de betrokkene worden gedaan binnen drie maanden na het einde van de deelneming. 2. Onverminderd het hierna bepaalde kan het bestuur aan een verzoek als bedoeld in het vorige lid nadere voorwaarden verbinden. 3. Het verzoek wordt toegestaan voor een door het bestuur te bepalen periode die maximaal tot drie jaar na de beëindiging van de deelneming duurt. Het bestuur kan het verzoek voor een langere periode toestaan: - indien en zolang na ontslag de gewezen deelnemer een uitkering ontvangt ter vervanging van in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gederfde inkomsten op grond van een tussen één of meer werkgevers en één of meer werknemers afgesproken regeling; of - indien het ontslag wordt veroorzaakt door de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tot ten hoogste de duur van de arbeidsongeschiktheid. 4. De deelnemer is voor de voortgezette deelneming een premie verschuldigd ter hoogte van de premie zoals deze geldt voor degenen die verplicht deelnemen aan de pensioenregeling van het fonds. De in aanmerking te nemen pensioengrondslag wordt, zolang de voortzetting van de deelneming voortduurt, op de eerste januari van elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld door deze aan te passen aan de ontwikkeling van de loonindex. 5. Het bestuur bepaalt op welke wijze, in welke termijnen en op welke tijdstippen de ter zake van de voortgezette deelneming verschuldigde premie aan het fonds moet worden voldaan. 6. De bepalingen van het pensioenreglement zijn op de voortgezette deelneming zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 7. De voortzetting van de verplichte deelneming eindigt: - door het verstrijken van die periode als bedoeld in lid 3;. - door opzegging door de deelnemer of het bestuur bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van drie maanden; januari

7 - indien de verschuldigde premie niet op de vervaldag is voldaan: met ingang van een door het bestuur te bepalen tijdstip; - zodra de deelnemer komt te behoren tot de kring van personen, die hetzij krachtens de wet, hetzij krachtens enige bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst of hetzij anderszins krachtens arbeidsvoorwaarden, verplicht zijn tot deelneming in het fonds of in een andere pensioenregeling; - door het overlijden van de deelnemer. Artikel 12. Rechten en verplichtingen bij vrijwillige pensioenregelingen Verwijderd: Ingeval in de pensioenovereenkomst van de werkgever is opgenomen dat naast de verplichte basisregeling er ook vrijwillige (aanvullende) pensioenregelingen zijn, moeten de afspraken die hierover zijn gemaakt in de uitvoeringsovereenkomst worden opgenomen. Artikel 13. Onvoorziene omstandigheden Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en nakoming van de overeenkomst substantieel beïnvloeden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing proberen te vinden, die recht doet aan de belangen van beide partijen in het kader van deze overeenkomst. Artikel 14. Beslechting van geschillen Alle geschillen welke tussen het fonds en de werkgever kunnen ontstaan, waaronder geschillen over de uitleg of toepassing van deze overeenkomst zullen worden beslecht overeenkomstig het klachtenreglement van het fonds. Artikel 15. Duur van de overeenkomst Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van [ ] jaar, ingaande op [ ]. Zij wordt steeds voor een tijdvak van [ ] jaar verlengd, indien zij niet ten minste zes maanden vóór afloop bij aangetekend schrijven aan de wederpartij is opgezegd. Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend, (plaatsnaam en datum) Stichting Pensioenfonds...,......, (plaatsnaam en datum) Werkgever (handtekeningen fonds) (handtekening werkgever) januari

8 Bijlage 1 bij uitvoeringsovereenkomst Onderstaand de lijst met aangesloten ondernemingen/instellingen als bedoeld in artikel 1: januari

9 Bijlage 2 bij de uitvoeringsovereenkomst Service Level Agreement Artikel 1. Service Level Agreement De werkgever en het fonds maken door middel van deze Service Level Agreement (SLA) nadere afspraken over de verplichtingen van de werkgever met betrekking tot de uitvoering van het pensioenreglement door het fonds. Het doel van de SLA is om een goede uitvoering van de statuten en het pensioenreglement door het fonds te kunnen waarborgen, door in aanvulling op hetgeen is opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst nadere afspraken te maken met de werkgever. Artikel 2. Verstrekking van gegevens door de werkgever Overeenkomstig artikel 3 van de uitvoeringsovereenkomst is de werkgever verplicht om de hierna genoemde gegevens tijdig, adequaat en volledig aan te leveren bij het fonds. 1. Aanmelding nieuwe (aspirant-)deelnemers De werkgever is verplicht tot het aanmelden van nieuwe (aspirant-)deelnemers aan het pensioenreglement binnen uiterlijk 14 dagen na aanvang van het (aspirant-)deelnemerschap. De werkgever verstrekt de volgende gegevens van betrokkene aan het fonds: - naam, geslacht, geboortedatum, - woonadres, - datum indiensttreding, - personeelsnummer, - Burgerservicenummer, - salaris, - deeltijd percentage, - burgerlijke staat, - naam, geslacht, geboortedatum van de eventuele partner. 2. Afmelding (aspirant-)deelnemers De werkgever is verplicht tot het afmelden van personen uiterlijk 14 dagen nadat die personen niet meer aan de vereisten voor deelnemerschap voldoen. Daarbij geeft de werkgever aan per welke datum het dienstverband is geëindigd en wat de status is geworden van betrokkene (zoals nieuw dienstverband elders, werkloos, overleden). De werkgever verstrekt de volgende gegevens van betrokkene aan het fonds: - naam, - personeelsnummer, - datum uitdiensttreding. 3. Vervroeging ouderdomspensioen en/of deeltijd pensioen Indien een deelnemer gebruik maakt van de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan dan wel met deeltijd pensioen gaat, is de werkgever verplicht om ten minste drie maanden vóór de gewenste ingangsdatum van het ouderdomspensioen hiervan melding te maken bij het fonds. De werkgever verstrekt de volgende gegevens van betrokkene aan het fonds: januari

10 - naam, - personeelsnummer, - datum pensioeningang, - in geval van deeltijd pensioen de percentages deeltijd pensioen en deeltijd doorwerken. 4. Arbeidsongeschiktheid Indien een (aspirant-)deelnemer een uitkering verkrijgt krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), is de werkgever verplicht om hiervan binnen uiterlijk 14 dagen na het verkrijgen van die uitkering melding te doen aan het fonds. De werkgever verstrekt de volgende gegevens aan het fonds: - naam, - personeelsnummer, - mate van arbeidsongeschiktheid volgens het UWV, - ingangsdatum van de WIA-uitkering. 5. Individuele wijziging van gegevens De werkgever verplicht zich om uiterlijk 14 dagen na wijziging van de reeds verstrekte gegevens melding hiervan te doen aan het fonds. De werkgever verstrekt de volgende gegevens aan het fonds: - naam, - personeelsnummer, - wijziging(en), - ingangsdatum van wijziging(en). 6. Groepsgewijze wijziging van gegevens ten behoeve van premievaststelling De werkgever is verplicht om uiterlijk 1 februari van ieder jaar aan het fonds van alle (aspirant-) deelnemers gegevens te verstrekken die benodigd zijn voor vaststelling van de premie voor dat jaar. De gegevensverstrekking kan zonodig onder nauwkeurige schatting van nog niet definitief vastgestelde gegevens, waarbij wordt aangegeven welke gegevens zijn geschat en de wijze van schatting. Artikel 3 Onderdeel van uitvoeringsovereenkomst Deze SLA maakt onderdeel uit van de uitvoeringsovereenkomst. Hetgeen in de uitvoeringsovereenkomst is geregeld, is derhalve van overeenkomstige toepassing op deze SLA, tenzij in de uitvoeringsovereenkomst of deze SLA uitdrukkelijk anders is bepaald. januari

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen het pensioenfonds en de werkgever op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie Leeswijzer voorbeelduitvoeringsovereenkomst Deze voorbeelduitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland De ondergetekenden: Mafina B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudend te Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 273 (2594 AN), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder TOTAL

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF UITVOERINGSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities 3 Artikel 2 - Premiebetaling 3 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 E-mail: info@ssagh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST 1 UITVOERINGSOVEREENKOMST Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de sector Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten jachtbouw INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Verplichtingen van de werkgever 2. Verplichtingen

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland, gevestigd te Dongen, hierna te noemen het fonds en de dochterondernemingen van Ardagh Group Netherlands B.V., gevestigd te Dongen, te weten:

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 E-mail: info@ssagh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave WGA-hiaatreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Karakter WGA-hiaatregeling 2 Artikel 3 Deelneming 2 Artikel 4 Premie 3 Artikel 5 Aanspraak op een WGA-hiaatuitkering 3 Artikel 6

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement. van de. Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy

Uitvoeringsreglement. van de. Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy Versie 2015 Uitvoeringsreglement van de Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy en Administratieve en Fiscale Dienstverlening Middelloonregeling UITVOERINGSREGLEMENT INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. DEELNEMERS... 4 Artikel 2. AANSPRAKEN... 4 Artikel 3. INGANG EN DUUR...

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. DEELNEMERS... 4 Artikel 2. AANSPRAKEN... 4 Artikel 3. INGANG EN DUUR...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten ondernemingspensioenfondsen.

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE

UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE JULI 2015 H OOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities Voor dit reglement zijn de definities van toepassing

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Pensioenreglement excedentregeling 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Dit reglement betreft een: (versie augustus 2012) A. Verplichte PW artikelen

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Hoofdstuk 2 Wijze van vaststelling van de verschuldigde premie... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007)

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007) VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN (versie 3 april 2007) Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze overeenkomst gelden de begripsomschrijvingen van de statuten en het pensioenreglement van de stichting.

Artikel 1. Definities In deze overeenkomst gelden de begripsomschrijvingen van de statuten en het pensioenreglement van de stichting. UITVOERINGSOVEREENKOMST 2016 De Stichting Pensioenfonds ERIKS, gevestigd te Alkmaar, hierna: de stichting en ERIKS nv, gevestigd te Alkmaar, hierna: de vennootschap in aanmerking nemende dat: 1. de vennootschap

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Uitvoeringsovereenkomst Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Overeengekomen 01-01-2008 Bijlage 1 01-01-2008 2 UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden, Wolters

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie April 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Hoofdstuk 2 Wijze van vaststelling van de verschuldigde premie...

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE

U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 De verplichte pensioenregeling 5

Nadere informatie

SPNG Pensioenfonds VOOR DE NEDERLANDSE GROOTHANDEL

SPNG Pensioenfonds VOOR DE NEDERLANDSE GROOTHANDEL Uitvoeringsreglement A VOOR DE VRIJWILLIG BIJ SPNG AANGESLOTEN WERKGEVERS IN DE BEDRIJFSTAK GROOTHANDEL UITVOERINGSREGLEMENT INHOUD Inleidende bepalingen... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II. Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

PENSIOENREGLEMENT II. Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG PENSIOENREGLEMENT II Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Januari 2015 Inhoud ARTIKEL 1 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 2 Heffing... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t PENSIOENFONDS RECREATIE

U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t PENSIOENFONDS RECREATIE U i t v o e r i n g s r e g l e m e n t PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 De verplichte pensioenregeling 5 Artikel

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN UITVOERINGSREGLEMENT

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN UITVOERINGSREGLEMENT Werkgeversvoorzitter Drs. F. Verschuren.. Werknemersvoorzitter Dhr. G.P.M.J. Roest HOOFDSTUK 1: ALGEMENE

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen. Versie 1 juli 2015

Uitvoeringsreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen. Versie 1 juli 2015 Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen Versie 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 3 Artikel 1.1 Definities... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

(laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2015) UITVOERINGSREGLEMENT. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

(laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2015) UITVOERINGSREGLEMENT. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie (laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2015) UITVOERINGSREGLEMENT Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie UITVOERINGSREGLEMENT INHOUD Inleidende bepalingen... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. 1 januari Correspondentieadres:

Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) Stichting Pensioenfonds Yara Nederland. 1 januari Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) 1 januari 2016 Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche UITVOERINGSOVEREENKOMST EXCEDENT PENSIOENREGELING voor de werknemers van NAAM WERKGEVER Gevestigd te VESTIGINGSPLAATS

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Dit Uitvoeringsreglement regelt de rechtsverhouding tussen het Pensioenfonds PGB en de werkgever voor wat betreft de premieovereenkomst.

Dit Uitvoeringsreglement regelt de rechtsverhouding tussen het Pensioenfonds PGB en de werkgever voor wat betreft de premieovereenkomst. Stichting Pensioenfonds PGB UITVOERINGSREGLEMENT PREMIEOVEREENKOMST PGB Dit Uitvoeringsreglement regelt de rechtsverhouding tussen het Pensioenfonds PGB en de werkgever voor wat betreft de premieovereenkomst.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Inhoud Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Beschikbare premie en werknemersbijdrage pensioenpremie... 2 Artikel 3 Algemene verplichtingen van partijen...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT III

PENSIOENREGLEMENT III PENSIOENREGLEMENT III Anw-pensioen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Januari 2015 ARTIKEL 1 Individuele verzekering van Anw-pensioen Voor de werknemers in dienst van

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst 2015 CRS-TPN

Uitvoeringsovereenkomst 2015 CRS-TPN De ondergetekenden: De vennootschap onder firma Combined Refuelling Service, kantoorhoudend te Luchthaven Schiphol aan de Anchoragelaan 4 (1118 LD), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2015

UITVOERINGSREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2015 UITVOERINGSREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2015 van Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel voor de bij het fonds aangesloten werkgevers Inhoudsopgave Pag. Artikel 1 Inleiding

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Prins Mauritsplein 29 2582 ND 's-gravenhage Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Website: www.bpfavh.nl Postbus 84330

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WIA HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE december 2015 H O O F D S T U K 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Voor dit reglement zijn de definities

Nadere informatie

Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds, gevestigd te Joure, gemeente De Friese Meren.

Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds, gevestigd te Joure, gemeente De Friese Meren. Uitvoeringsovereenkomst Ingangsdatum 1 januari 2015 Einddatum 31 december 2017 PREAMBULE Koninklijke Douwe Egberts BV (Werkgever) en Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds (Fonds) hebben een langdurige

Nadere informatie