UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON"

Transcriptie

1 STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn DD Rijswijk Telefoon: Fax : Website: Postbus GC Rijswijk IBAN: NL83ABNA BIC: ABNANL2A UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON

2 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Wederzijdse verplichtingen... 3 Artikel 3. Premiebetaling... 4 Artikel 4. Opstellen en wijzigen van de pensioenovereenkomst... 5 Artikel 5. Samenhang met uitvoeringsreglement middelloon... 6 Artikel 6. Looptijd van de overeenkomst en inwerkingtreding... 6 Bijlage: 1 - Model pensioenovereenkomst 2 - Aanvullend pensioenreglement middelloon 2

3 De ondergetekenden: a) De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel, gevestigd te Laan van Zuidhoorn 165, 2289 DD, te Rijswijk hierbij vertegenwoordigd door de heer mr. E.W. Martens, hierna te noemen: de stichting, en b) [Naam werkgever], gevestigd te [adres en plaats], met werkgeversnummer [.], hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder, [de heer/mevrouw] [naam bestuurder], hierna te noemen: de werkgever, de stichting en de werkgever hierna gezamenlijk te noemen partijen ; in aanmerking nemende dat: - de stichting de mogelijkheid heeft om op verzoek van een aangesloten onderneming op grond van [artikel 29 van het pensioenreglement middelloon] [artikel 27 van het pensioenreglement vaste bedragenregeling] aanvullende pensioenen toe te kennen; - in deze overeenkomst met aanvullende pensioenen en aanvullende pensioenregeling wordt bedoeld het vrijwillige aanvullende middelloonpensioen respectievelijk de vrijwillige aanvullende middelloonregeling; - de werknemers in dienst van de werkgever, overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de stichting, deelnemers zijn in de stichting; - de werkgever, nadat met de werknemers in dienst van de werkgever pensioenovereenkomsten zijn gesloten, aan de stichting heeft verzocht een aanvullende pensioenregeling te treffen overeenkomstig het bepaalde in het bij deze overeenkomst als bijlage 2 gevoegde aanvullende pensioenreglement; - als uitgangspunt van de onderhavige overeenkomst en het hiervoor bedoelde aanvullende pensioenreglement wordt uitgegaan van een opbouwpercentage van het ouderdomspensioen van 1,75% per jaar; - de stichting dit verzoek heeft ingewilligd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle huidige en toekomstige werknemers, die aan de opname-eisen van de aanvullende pensioenregeling voldoen, door de werkgever zullen worden aangemeld; - de werkgever middels ondertekening van deze overeenkomst met deze voorwaarden akkoord gaat; komen als volgt overeen: Artikel 1. Begripsomschrijvingen Op deze uitvoeringsovereenkomst zijn de begripsomschrijvingen van de statuten, het uitvoeringsreglement middelloon en het pensioenreglement [middelloon] [vaste bedragenregeling] van de stichting van toepassing. Artikel 2. Wederzijdse verplichtingen 1. Indien de werkgever voornemens is om in het kader van deze uitvoeringsovereenkomst pensioenovereenkomsten te sluiten met zijn werknemers, dan is de werkgever verplicht gebruik te maken van de als bijlage 1 bij deze overeenkomst gevoegde model pensioenovereenkomst. Van de pensioenovereenkomst en van elke latere wijziging daarvan wordt een door de werknemer en werkgever getekend exemplaar bij de stichting gedeponeerd. 2. De werkgever is verplicht al zijn werknemers met wie de werkgever een pensioenovereenkomst heeft gesloten bij het bestuur aan te melden en uiterlijk per 1 april van elk jaar een opgave betreffende al zijn werknemers over het afgelopen boekjaar aan het bestuur te zenden. Voorts is de werkgever verplicht alle inlichtingen binnen de door het bestuur gestelde termijn te verstrekken welke het bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig acht. De werkgever is verplicht aan een door de stichting aan te wijzen persoon inzage te verlenen van boeken en bescheiden, waarvan de inzage door de stichting nodig wordt geoordeeld voor een goede uitvoering van de statuten en het pensioenreglement. 3

4 3. Voorts dient de werkgever: a. vóór de 15e van de maand volgend op de datum waarop deze overeenkomst is aangevangen, aan het bestuur alle door dit bestuur nodig geachte gegevens betreffende hun werknemers met wie pensioenovereenkomsten zijn gesloten, te verstrekken; b. vóór de 15e van de maand volgend op elk kalenderkwartaal aan het bestuur: 1. alle door het bestuur nodig geachte gegevens betreffende in dat kwartaal nieuw aangenomen werknemers met wie pensioenovereenkomsten zijn gesloten, te verstrekken; 2. opgave te doen van de in dat kwartaal plaatsgevonden hebbende mutaties met betrekking tot de in hun dienst zijnde werknemers. 4. Het bestuur bepaalt overeenkomstig de Service Level Agreement, die als bijlage aan het uitvoeringsreglement middelloon is gehecht, welke en de wijze waarop de informatie als bedoeld in lid 2 en 3 dient te worden verstrekt. 5. Indien de werkgever naar het oordeel van het bestuur niet, niet juist of niet volledig aan de in dit artikel genoemde verplichting voldoet, is het bestuur bevoegd de verschuldigde premie en de benodigde gegevens naar beste weten vast te stellen. De betrokkenen zijn aan deze vaststelling gebonden. Ingeval van niet voldoen aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is het bestuur bevoegd de uitkeringen waarvoor de stichting aansprakelijk wordt gesteld, op de in gebreke gebleven werkgever te verhalen. 6. Voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid gaat de stichting uit van de vaststelling door het uitvoeringsorgaan van de WIA. 7. De stichting verplicht zich tegenover de werkgever: a. alle werknemers die op grond van de met de werkgever gesloten pensioenovereenkomsten dan wel die volgens de pensioenregeling daarvoor in aanmerking komen als deelnemer in de stichting op te nemen; b. de pensioenregeling uit te voeren en hierbij haar statuten, het uitvoeringsreglement middelloon en deze uitvoeringsovereenkomst na te leven; c. alle informatieverplichtingen volgend uit wettelijke voorschriften na te leven. 8. Op deze uitvoeringsovereenkomst is het servicepakket van toepassing, zoals omschreven in de bijlage bij het uitvoeringsreglement middelloon. Artikel 3. Premiebetaling 1. De kosten van de pensioenregeling worden door de werkgever en, indien overeengekomen, de deelnemers gezamenlijk gedragen door betaling van een kostendekkende jaarpremie. 2. De werkgever is voor iedere bij haar in dienstbetrekking werkzame deelnemer voor elke loonbetalingstermijn aan de stichting premie verschuldigd. De premie wordt op basis van doorsneetarieven per kalenderjaar en voor de aanvang van het kalenderjaar vastgesteld door het bestuur, gehoord de actuaris. De premie voor het aanvullend pensioenreglement middelloon is verschuldigd over de pensioengrondslag van de deelnemer en bedraagt per deelnemer 29%. De premie voor een deelnemer met een deeltijd dienstbetrekking wordt vastgesteld met inachtneming van de deeltijdfactor. 3. De ongekorte jaarpremie is minimaal gelijk aan de som van de volgende onderdelen: a. de koopsom, benodigd voor inkoop van de pensioengedeelten, gerelateerd aan het betreffende kalenderjaar; b. de koopsom, benodigd voor inkoop van de (gedeeltelijke) toeslagverlening conform het toeslagbeleid zoals uitgewerkt in artikel 7 van het uitvoeringsreglement middelloon; c. de risicopremies voor de nog niet ingekochte gedeelten van partner- en wezenpensioen respectievelijk voor de dekking van premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid; d. de risicopremies voor het in stand houden van de risicodekking voor partner- en wezenpensioen gedurende perioden van onbetaald verlof indien de deelnemer niet kiest voor voortzetting van de pensioenopbouw; 4

5 e. de opslag die nodig is voor de uitvoeringskosten van de stichting; f. de opslag die nodig is voor het tot stand brengen of in stand houden van het vereiste eigen vermogen zoals voorgeschreven op grond van wettelijke regels, de daarop gebaseerde lagere regelgeving en beleidsinvulling door de toezichthouder. De ongekorte jaarpremie uitgedrukt als percentage van de pensioengrondslag, wordt periodiek herzien en is vastgesteld voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari Indien er sprake is van een deelnemersbijdrage in de kosten van de pensioenregeling, is de werkgever gerechtigd bij iedere loonbetaling de bij die periode behorende deelnemersbijdragen voor de deelname van de desbetreffende deelnemer aan de pensioenregeling op het loon van die deelnemer in te houden. De toegestane premieverdeling tussen deelnemer en werkgever staat vermeld in de desbetreffende CAO. 5. Voor werknemers die voor bepaalde tijd zijn aangenomen, waaronder mede worden verstaan de werknemers die voor een bepaald seizoen of voor de tijdelijke vervulling van een bepaalde taak zijn aangenomen, wordt voor de berekening van de premie over een jaar uitgegaan van het aantal maanden dat de werknemer in de loop van dat jaar in dienst is, respectievelijk ten behoeve van de werkgever heeft gewerkt. 6. Voor de berekening van de premie wordt een tijdsduur van 14 dagen of meer als volle maand gerekend en een tijdsduur van minder dan 14 dagen verwaarloosd. 7. De werkgever is voor een bij haar in dienstbetrekking werkzame deelnemer de bijdrage onverminderd aan de stichting verschuldigd indien en zolang op haar de verplichting tot loondoorbetaling rust gedurende een ziekteperiode van de deelnemer, of indien en zolang betrokkene een uitkering krachtens de Ziektewet geniet, een en ander met inbegrip van eventueel contractueel overeengekomen wachtdagen. 8. In geval van arbeidsongeschiktheid is het bepaalde in artikel 11 van het pensioenreglement [middelloon] [vaste bedragenregeling] van overeenkomstige toepassing. 9. Het bestuur heft, bij wijze van voorlopige aanslag, bij de aanvang van elk kalenderkwartaal van de werkgever een voorschot op de bijdrage, welke naar schatting in dat kwartaal verschuldigd zal zijn. Het eventueel te veel of te weinig betaalde wordt aan het eind van het kalenderjaar verrekend. 10. De premievervaldatum is de eerste dag van het kwartaal, waarop de in lid 1 bedoelde voorlopige aanslag betrekking heeft. De werkgever moet binnen een maand na de premievervaldatum haar bijdrage voor elke deelnemer, berekend over dat kwartaal, voldoen aan de stichting door overmaking van het verschuldigde bedrag op een van de op de voorzijde van deze uitvoeringsovereenkomst vermelde bankrekeningnummers. 11. Indien de deelnemer recht heeft op ouderschapsverlof of (on)betaald verlof in verband met kortdurend zorgverlof zoals bedoeld in de Wet arbeid en zorg en van dit recht gebruikmaakt, wordt gedurende de periode van het verlof de door de werkgever verschuldigde premie voor de pensioenregeling berekend over de pensioengrondslag die voor de deelnemer zou hebben gegolden indien hij geen verlof had opgenomen. De werkgever is verplicht hiertoe de benodigde gegevens te verstrekken. Voor zover de werkgever gedurende het verlof het loon waarover de premie berekend wordt niet verschuldigd is aan de deelnemer, is de deelnemer zijn aandeel in de premie over het niet genoten loon, niet aan de werkgever verschuldigd. Dit is in afwijking van het bepaalde in lid 4. Artikel 4. Opstellen en wijzigen van de pensioenovereenkomst 1. De stichting informeert de werkgever over de (wijziging van de) pensioenregeling van de stichting. De stichting stelt vervolgens een model pensioenovereenkomst op en stelt deze ter beschikking van de werkgever. De werkgever is verplicht dit model te gebruiken bij het aangaan of wijzigen van een pensioenovereenkomst. De werkgever dient binnen drie maanden een (gewijzigde) pensioenovereenkomst te sluiten met de werknemer en stelt de stichting op de 5

6 hoogte van de inhoud van deze pensioenovereenkomst. De stichting stelt vervolgens binnen drie maanden na het van kracht worden van de (gewijzigde) pensioenovereenkomst een (gewijzigd) pensioenreglement op. Dit geschiedt op basis van het bepaalde in het artikel Opstellen en wijzigen van het pensioenreglement, uitvoeringsreglement en uitvoeringsovereenkomst in het uitvoeringsreglement middelloon. Een wijziging van het pensioenreglement treedt in werking per het moment waarop de wijziging van de pensioenovereenkomst van kracht is geworden. De (gewijzigde) pensioenovereenkomst dient in overeenstemming te zijn met het door de stichting vast te stellen pensioenreglement en met deze uitvoeringsovereenkomst. 2. Indien sociale wetgeving of andere (pensioen-)wetgeving wordt ingevoerd of gewijzigd, heeft de stichting de mogelijkheid de pensioenregeling te wijzigen. 3. Het in het eerste lid bedoelde besluit van het bestuur wordt genomen overeenkomstig het bepaalde in de statuten. Artikel 5. Samenhang met uitvoeringsreglement middelloon 1. Het bepaalde in de artikelen respectievelijk bijlagen - Niet-nakoming van betalingsverplichtingen van de werkgever - Vermogenstekorten - Opstellen en wijzigen van het pensioenreglement, uitvoeringsreglement en uitvoeringsovereenkomst - Voorwaardelijke toeslagverlening - Onvoorziene omstandigheden - Beslechting van klachten en geschillen - Servicepakket - Service Level Agreement als omschreven in het uitvoeringsreglement middelloon is van overeenkomstige toepassing op deze overeenkomst. 2. Het bepaalde in de artikelen - Vrijwillige aansluiting - Vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling als omschreven in het uitvoeringsreglement middelloon is niet van overeenkomstige toepassing op deze overeenkomst. Artikel 6. Looptijd van de overeenkomst en inwerkingtreding 1. Deze uitvoeringsovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Deze overeenkomst kan door elk van de beide partijen schriftelijk worden opgezegd bij aangetekend schrijven aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden. 3. Iedere partij is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande geschillenbeslechting, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: a. de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een verplichting krachtens deze overeenkomst, tenzij de tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; b. de andere partij surséance van betaling aanvraagt, dan wel deze haar wordt verleend; c. de andere partij faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement is verklaard; d. de andere partij haar bedrijfsactiviteiten staakt; e. de andere partij een rechtspersoon is welke wordt ontbonden; f. de zeggenschap over of de beslissende stem in de andere partij bij een derde komt te berusten, waaraan de andere partij op redelijke gronden geen goedkeuring kan verlenen. De ontbinding geschiedt per aangetekende brief. 6

7 4. In geval van beëindiging zullen partijen in onderling overleg afspraken maken over de voorwaarden waaronder afwikkeling van de tot de beëindigingdatum lopende verplichtingen zal plaatsvinden. Deze afspraken zullen alsdan, doch uiterlijk per 31 december van het kalenderjaar waarin de overeenkomst is opgezegd, in een beëindigingovereenkomst worden vastgelegd. 5. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van toepassing. 6. Deze overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en zowel de stichting als de werkgever wordt in het bezit gesteld van een ondertekend exemplaar. De aan deze uitvoeringsovereenkomst gehechte bijlagen vormen één geheel met deze uitvoeringsovereenkomst. Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te,,......, [naam werkgever] Rijswijk,[datum], Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel [handtekening bestuurder werkgever] [naam bestuurder] mr. E.W. Martens 7

8 Bijlage 1 Model pensioenovereenkomst De ondergetekenden: a) [Naam werkgever], gevestigd te [adres en plaats], hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder, [de heer/mevrouw] [naam bestuurder], hierna te noemen: de werkgever, en b) [De heer/mevrouw] [Naam werknemer], geboren [datum] te [plaats en land], wonende te [adres, postcode en woonplaats], hierna te noemen: de werknemer, de werkgever en de werknemer hierna gezamenlijk te noemen partijen ; in aanmerking nemende dat: - de werkgever een vrijwillige aanvullende middelloonpensioenregeling (hierna: de pensioenregeling) heeft getroffen voor de werknemers die in dienst van de werkgever zijn; - de werkgever middels deze overeenkomst aan de werknemer een aanbod doet tot het sluiten van een pensioenovereenkomst; - de werknemer deze overeenkomst aanvaardt door ondertekening ervan; - de werknemer de werkgever tijdig op de hoogte zal brengen van alle omstandigheden die voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst van belang kunnen zijn. verklaren dat zij, in aanvulling op de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst, onder de hierna genoemde voorwaarden een pensioenovereenkomst hebben gesloten. Artikel 1. Algemeen De werknemer neemt deel aan de pensioenregeling van de werkgever. De pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel te Rijswijk (hierna: Bpf AVH). Artikel 2. Karakter pensioenovereenkomst De pensioenregeling is een zogenaamde uitkeringsovereenkomst. Het uitgangspunt van de pensioenovereenkomst is dat de werknemer op de pensioendatum een bepaalde uitkering zal ontvangen. De hoogte van deze uitkering is onder meer afhankelijk van de pensioengrondslag en de door te brengen diensttijd. De pensioengrondslag is het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd, verminderd met de franchise. De franchise is het deel van het salaris dat niet meetelt voor de pensioenopbouw, omdat er enerzijds rekening mee wordt gehouden dat de werknemer op 65-jarige leeftijd ook AOW zal ontvangen en anderzijds doordat over dat bedrag reeds pensioenopbouw in de basispensioenregeling plaatsvindt. De franchise is gelijk aan het maximum jaarsalaris in de basispensioenregeling van Bpf AVH waarover pensioenopbouw plaatsvindt. Artikel 3. Vaststelling uitkering De uitkering in het kader van de pensioenovereenkomst worden vastgesteld in euro s. Artikel 4. Toeslagenbeleid 1. Op de gedurende het deelnemerschap opgebouwde ouderdomspensioenen wordt jaarlijks toeslag verleend van maximaal 55% van de stijging van de CAO-loonindex, zoals vastgesteld door het CBS. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre deze pensioenaanspraken worden aangepast. De hoogte van de toeslagverlening is afhankelijk van de hoogte van de beschikbare premie. 2. Op de ingegane pensioenrechten en pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers wordt jaarlijks toeslag verleend van maximaal 45% van de stijging van de consumenten prijsindex (cpi), zoals vastgesteld door het CBS. Het bestuur van Bpf AVH beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. De hoogte van de toeslagverlening is afhankelijk van de hoogte van de beschikbare premie. 8

9 3. De grootte van de in enig jaar toe te kennen toeslag wordt in bijlage 1 van het pensioenreglement vastgelegd. Artikel 5. Deelname aan de pensioenregeling Werknemer neemt deel vanaf de datum dat hij deelnemer is in de basispensioenregeling van Bpf AVH. Voorwaarde is dat werknemer een salaris heeft dat hoger ligt dan de franchise en dat de werkgever een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten met Bpf AVH. Artikel 6. Pensioensoorten Deelname aan de pensioenregeling geeft aanspraak op: Een levenslang ouderdomspensioen Een levenslang partnerpensioen Een wezenpensioen Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. Artikel 7. Verwerving van pensioenaanspraken De verwerving van pensioenaanspraken vindt gedurende de deelneming evenredig in de tijd plaats. Artikel 8. Kosten De premie die verschuldigd is in verband met deelname aan de pensioenregeling wordt opgebracht door de werkgever en de werknemer samen. Voor deelname aan de pensioenregeling is de werknemer een eigen bijdrage verschuldigd. [Deze bedraagt thans..of de hoogte van de eigen bijdrage staat vermeld in de arbeidsovereenkomst van de werknemer.] Deze eigen bijdrage zal maandelijks voor 1/12 deel worden ingehouden op het bruto maandsalaris. Artikel 9. Pensioenleeftijd Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioenrichtdatum, tenzij de pensioeningangsdatum wordt vervroegd. De pensioenrichtdatum is de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt. Artikel 10. Opbouw pensioen 1. Jaarlijks bouwt de werknemer 1,75% van de pensioengrondslag op aan ouderdomspensioen. Het voor de berekening van de pensioengrondslag in aanmerking te nemen pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op het jaarlijks door Bpf AVH vast te stellen maximum jaarsalaris (voor ). Het opbouwpercentage blijft, indien de pensioenregeling niet wijzigt, gedurende de periode dat de werknemer deelneemt aan de pensioenregeling gelijk. 2. Het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van het bereikbaar ouderdomspensioen. 3. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het bereikbaar ouderdomspensioen. 4. Wanneer de pensioengrondslag vermindert, doordat de werknemer bijvoorbeeld in deeltijd gaat werken of aan het einde van de loopbaan een lager gesalarieerde functie accepteert, wijzigen de reeds opgebouwde pensioenaanspraken hierdoor niet. Artikel 11. Flexibiliseringselementen pensioensoorten De pensioenregeling biedt enkele keuzemogelijkheden. De werknemer heeft de mogelijkheid om: Het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen; De hoogte van het ouderdomspensioen te laten variëren, waarbij de hogere uitkering in een vaste verhouding van 100:75 zal staan ten opzichte van de lagere uitkering; Het ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk te vervroegen. Artikel 12. Afkoopverbod De aanspraken ingevolge de pensioenregeling als omschreven in deze pensioenovereenkomst kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. 9

10 Artikel 13. Pensioenreglement De inhoud van het pensioenreglement is afgestemd op de inhoud van deze pensioenovereenkomst. Daar waar de inhoud van het pensioenreglement in de toekomst afwijkt van het bepaalde in deze overeenkomst zal het reglement geldend zijn. Artikel 14. Inwerkingtreding Deze pensioenovereenkomst is van kracht met ingang van [datum]. Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te,,......, (plaatsnaam en datum) [naam werknemer].,......, (plaatsnaam en datum) [naam werkgever] handtekening werknemer handtekening werkgever [ kiezen wat van toepassing is of invullen] 10

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 E-mail: info@ssagh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Prins Mauritsplein 29 2582 ND 's-gravenhage Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Website: www.bpfavh.nl Postbus 84330

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST 1 UITVOERINGSOVEREENKOMST Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de sector Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten jachtbouw INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Verplichtingen van de werkgever 2. Verplichtingen

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen het pensioenfonds en de werkgever op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie Leeswijzer voorbeelduitvoeringsovereenkomst Deze voorbeelduitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen het pensioenfonds en de werkgever op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie Leeswijzer voorbeeld uitvoeringsovereenkomst Deze voorbeeld

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement. van de. Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy

Uitvoeringsreglement. van de. Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy Versie 2015 Uitvoeringsreglement van de Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy en Administratieve en Fiscale Dienstverlening Middelloonregeling UITVOERINGSREGLEMENT INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling

Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling Pagina 1 van 5 Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling Partij 1,...., gevestigd te... en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw.. Hierna te noemen: Cliënt, En, Partij 2, Hoeksche Advies,

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland, gevestigd te Dongen, hierna te noemen het fonds en de dochterondernemingen van Ardagh Group Netherlands B.V., gevestigd te Dongen, te weten:

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche UITVOERINGSOVEREENKOMST EXCEDENT PENSIOENREGELING voor de werknemers van NAAM WERKGEVER Gevestigd te VESTIGINGSPLAATS

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Pensioenreglement excedentregeling 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF UITVOERINGSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities 3 Artikel 2 - Premiebetaling 3 Artikel

Nadere informatie

Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015

Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015 Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015 In verband met de aanpassingen in het Financiële Toetsingskader per 1 januari 2015 en de teruggang van de loonbelastingkaders voor het werkgeverspensioen per

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN UITVOERINGSREGLEMENT

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN UITVOERINGSREGLEMENT Werkgeversvoorzitter Drs. F. Verschuren.. Werknemersvoorzitter Dhr. G.P.M.J. Roest HOOFDSTUK 1: ALGEMENE

Nadere informatie

PENSIOENREGELING SNS REAAL

PENSIOENREGELING SNS REAAL PENSIOENREGELING 2014 PENSIOENREGELING SNS REAAL SNS REAAL Pensioenregeling 2014 1 Pensioenregeling SNS REAAL voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2 SNS REAAL Pensioenregeling 2014

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Productkenmerken regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van dit document

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 NETTOPENSIOENREGELING Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 10 Overeenkomst Nettopensioenregeling /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van

Nadere informatie

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave WGA-hiaatreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Karakter WGA-hiaatregeling 2 Artikel 3 Deelneming 2 Artikel 4 Premie 3 Artikel 5 Aanspraak op een WGA-hiaatuitkering 3 Artikel 6

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Aanvullend pensioenreglement "Excedent middelloon" Pensioenreglement excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE AANVULLEND

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel)

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) 8 8.1 Algemeen 78 8.2 Deelnemers 80 8.3 Premies 80 8.4 Ouderdomspensioen 81 8.5 Vervroegd pensioen 81 8.6 Uitruil ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen In deze uitvoeringsrichtlijn wordt de mogelijkheid van deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze overeenkomst gelden de begripsomschrijvingen van de statuten en het pensioenreglement van de stichting.

Artikel 1. Definities In deze overeenkomst gelden de begripsomschrijvingen van de statuten en het pensioenreglement van de stichting. UITVOERINGSOVEREENKOMST 2016 De Stichting Pensioenfonds ERIKS, gevestigd te Alkmaar, hierna: de stichting en ERIKS nv, gevestigd te Alkmaar, hierna: de vennootschap in aanmerking nemende dat: 1. de vennootschap

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

REGELING INVALIDITEITSPENSIOEN

REGELING INVALIDITEITSPENSIOEN STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Prins Mauritsplein 29 2582 ND 's-gravenhage Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Website: www.bpfavh.nl Postbus 84330

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3

Nadere informatie

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12. 6a.13 6a.14. 6a.15. 6a.16 6a.17. 6a.18

Oudedagregelingen. 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12. 6a.13 6a.14. 6a.15. 6a.16 6a.17. 6a.18 52 Jaarboek 2011 Oudedagregelingen 6a.1 6a.2 6a.3 6a.4 6a.5 6a.6 6a.7 6a.8 6a.9 6a.10 6a.11 6a.12 6a.13 6a.14 6a.15 6a.16 6a.17 6a.18 Algemeen 54 Deelnemers 56 Premies 56 Ouderdomspensioen 57 Vervroegd

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV. Inhoud

INHOUDSOPGAVE. Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV. Inhoud INHOUDSOPGAVE Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Cargill BV Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Artikel 2 Werkingssfeer... 4 Artikel 3 Uitvoering pensioenregeling... 4 Artikel 4 Pensioengevend

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II. Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

PENSIOENREGLEMENT II. Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG PENSIOENREGLEMENT II Aanvullend pensioen WAO/WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Januari 2015 Inhoud ARTIKEL 1 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 2 Heffing... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie