REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012"

Transcriptie

1 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

2 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling wordt verstaan onder: a. het pensioenfonds : Stichting Pensioenfonds Haskoning; b. het bestuur : het bestuur van het pensioenfonds; c. de werkgever : Haskoning Nederland B.V. te Nijmegen, alsmede iedere hiermee verbonden onderneming, waarvan een werknemer bij of na zijn indiensttreding aldaar door Haskoning Nederland B.V. dan wel de hiermee verbonden onderneming tot deelnemer in het pensioenfonds is aangewezen; d. de verzekeraar : Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam; e. de deelnemer : de werknemers die een dienstverband hebben met de werkgever en aanspraken kunnen ontlenen aan dit reglement; f. de partner : a. de echtgenote, dan wel de echtgenoot van de (gewezen)deelnemer; b. de ongehuwde persoon van het eigen of het andere geslacht, met wie een ongehuwde (gewezen)deelnemer een geregistreerd partnerschap als geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft gesloten; c. de ongehuwde persoon van het eigen of het andere geslacht, met wie de (gewezen) deelnemer - die geen partner heeft als hiervoor onder a. en b. bedoeld - tenminste gedurende een half jaar een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd en nog voert en een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst heeft gesloten. De partner mag geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn zijn; g. het samenlevingsverband : het huwelijk, het geregistreerd partnerschap, dan wel de gezamenlijke huishouding als bedoeld onder f sub c,die een (gewezen) deelnemer voert met een partner; h. de nabestaande : de partner met wie de deelnemer op het moment van zijn/haar overlijden een samenlevingsverband heeft; i. de prijsindex : de afgeleide Consumentenprijsindex-Werknemers Laag, of een daarvoor in de plaats getreden reeks, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek; Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

3 Artikel 2 - Deelnemerschap. 1. Voor deelneming in deze pensioenregeling komen in aanmerking de werknemers die in dienst zijn van de werkgever en die een samenlevingsverband voeren met een partner. 2. Het sluiten of verhogen van een verzekering kan door de verzekeraar afhankelijk worden gesteld van de uitkomst van een medisch onderzoek, mits de Wet op de medische keuringen zulks toestaat. De werknemer is alsdan verplicht om aan het medisch onderzoek mee te werken. 3. De opneming geschiedt zodra de werknemer die aan de gestelde vereisten voldoet, zich heeft aangemeld voor verzekering van Anw-hiatenpensioen via het daarvoor bestemde formulier en als deelnemer is geaccepteerd. 4. Ten bewijze van zijn opneming ontvangt elke deelnemer een exemplaar van dit reglement en een opgave van het voor hem verzekerde bedrag. Vervolgens ontvangt hij een nieuwe opgave na iedere wijziging van het verzekerde bedrag. 5. Het deelnemerschap eindigt: a. bij overlijden van de deelnemer; b. bij beëindiging van het samenlevingsverband van de deelnemer; c. bij ontslag van de deelnemer, pensionering daaronder begrepen, met dien verstande dat het deelnemerschap wordt voortgezet indien het ontslag het gevolg is van arbeidsongeschiktheid. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

4 Artikel 3 - Pensioenverzekeringen. 1. Door het pensioenfonds worden uit hoofde van dit reglement aanspraken op Anwhiatenpensioen toegekend, dat ingaat op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer overlijdt en doorloopt tot het einde van de maand voorafgaand aan de maand waarin de partner 65 jaar wordt of tot het einde van de maand waarin deze voordien overlijdt. 2. De pensioenen worden rechtstreeks uitgekeerd aan de nagelaten partner. 3. Het pensioensfonds is jegens de deelnemer niet gehouden tot het doen van uitkeringen uit hoofde van deze regeling indien het pensioenfonds aan haar premiebetalingsverplichtingen jegens verzekeraar heeft voldaan en verzekeraar op grond van haar verzekeringsvoorwaarden niet tot uitkering van het verzekerde pensioen overgaat. 4. De op de verzekeringen betrekking hebbende polis, waarin de voorwaarden van verzekering zijn opgenomen, wordt door het pensioenfonds desgevraagd ter inzage verstrekt. Alle mededelingen die het pensioenfonds in verband met de verzekeringen aan de verzekeraar doet, mogen door de laatste als juist worden aanvaard. 5. In geval van het opnemen van onbetaald verlof, waaronder begrepen levensloopverlof, door de deelnemer na 1 januari 2008 blijft gedurende een, al dan niet onderbroken, periode van maximaal 18 maanden de dekking voor het Anw-hiatenpensioen ongewijzigd in stand. 6. De aanspraken uit deze pensioenregeling kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, of formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden. In de Pensioenwet is bepaald in welke gevallen dit wel is toegestaan. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

5 Artikel 4 - Hoogte en karakter van het pensioen. 1. Het te verzekeren Anw-hiatenpensioen is gelijk aan 8/7 maal het bedrag op jaarbasis van de uitkering krachtens de Algemene nabestaandenwet voor een nabestaande zonder kinderen, als geldend per 1 januari van ieder jaar. Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks vastgesteld op 1 april en geldt tot 1 april van het daaropvolgende jaar. 2. Het Anw-hiatenpensioen heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Dit pensioen kent een zuiver risicokarakter; het heeft geen opbouwwaarde. Bij overlijden van de deelnemer na het einde van de deelname in deze regeling volgt er geen uitkering. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

6 Artikel 5 - Uitkering van het pensioen. 1. De pensioenen worden door de verzekeraar rechtstreeks aan de nagelaten partner uitgekeerd. 2. De pensioenen worden uitgekeerd in maandelijkse termijnen bij achterafbetaling op de eerste dag van iedere maand. De eerste uitkering geschiedt op de eerste vervaldag na ingang van het pensioen. 3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 3 is het pensioenfonds tegenover de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde en zijn nabestaanden slechts aansprakelijk voor de betaling van de pensioenen, indien en voor zover het pensioenfonds deze van de verzekeraar ontvangt. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

7 Artikel 6 - Financiering. 1. De aanspraken uit hoofde van dit reglement worden gefinancierd door periodieke betaling van periodieke risicopremies tot de pensioendatum van de deelnemer of tot eerste dag van de maand waarin de partner de leeftijd van 65 jaar bereikt, indien dat eerder is. 2. De premies voor de verzekeringen uit hoofde van dit reglement komen geheel voor rekening van de deelnemer. De premie wordt op het salaris van de betrokkene ingehouden in dezelfde termijnen als waarin het salaris wordt uitbetaald. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

8 Artikel 7 - Voortzetting pensioenverwerving bij arbeidsongeschiktheid 1. Indien door de verzekeraar volgens de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid van een deelnemer wordt verleend, wordt voor die deelnemer de verzekering geheel of gedeeltelijk voortgezet onder vrijstelling van de deelnemersbijdrage. Het percentage, waarvoor de verzekering wordt voortgezet en de bijdrage wordt vrijgesteld, wordt volgens onderstaande tabel vastgesteld. Ingeval de WAO van toepassing is: vrijstelling van premiebetaling wegens een arbeidsongeschiktheid van percentage, waarvoor de pensioenopbouw wordt voortgezet 0% - 15% 15% - 25% 25% - 35% 35% - 45% 45% - 55% 55% - 65% 65% - 80% 80% of meer 0,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 72,50 100,00 Ingeval de WIA van toepassing is: vrijstelling van premiebetaling wegens een arbeidsongeschiktheid van percentage, waarvoor de pensioenopbouw wordt voortgezet 35% - 45% 45% - 55% 55% - 65% 65% - 80% 80% of meer 40,00 50,00 60,00 72,50 100,00 2. Voor het gedeelte van de verzekering dat niet wordt vrijgesteld van premiebetaling, blijft de deelnemer verschuldigd zijn bijdrage te voldoen. 3. De opbouw van het gedeelte van de verzekering waarvoor de premievrijstelling geldt, vindt plaats op basis van het Anw-hiatenpensioen, dat van toepassing was op de laatste 1 e januari waarop de deelnemer arbeidsgeschikt was. 4. Als de deelnemer na beëindiging van het dienstverband volledig revalideert of revalideert tot minder dan 35% arbeidsongeschiktheid, stopt de voortgezette pensioenverwerving. Als de deelnemer revalideert tot een mate van arbeidsongeschiktheid die in een andere klasse valt, vermindert de voortgezette pensioenverwerving. Als de mate van arbeidsongeschiktheid daarna weer toeneemt tot een percentage dat valt in een andere klasse, wordt de voortgezette pensioenverwerving niet meer vermeerderd of hervat. 5. Op de voortzetting van de pensioenverwerving bij arbeidsongeschiktheid zijn de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar van toepassing. In deze voorwaarden is onder meer het volgende geregeld: Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

9 Er vindt geen voortzetting van de pensioenverwerving plaats als de deelnemer op het moment van het ontstaan van de pensioenaanspraken (of de verhoging daarvan) al recht heeft op een WIA- of WAO-uitkering. De deelnemer heeft geen recht op voortzetting van de pensioenverwerving als hij/zij binnen vier jaar na het ontstaan van de pensioenaanspraken arbeidsongeschikt wordt door ziekte of gebreken die al bestonden en geconstateerd waren op de aanvangsdatum van de aanspraak. Dit geldt niet voor zwangerschap en bevalling. De deelnemer is verplicht bij arbeidsongeschiktheid er aan mee te werken dat de verzekeraar kan bepalen of er nog sprake is van arbeidsongeschiktheid, en zo ja, in welke mate. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

10 Artikel 8 - Einde van het deelnemerschap; einde van het samenlevingsverband 1. Bij tussentijdse beëindiging van het deelnemerschap alsmede bij pensionering vervallen de aanspraken uit hoofde van dit reglement. 2. Bij beëindiging van het samenlevingsverband vervallen de aanspraken uit hoofde van dit reglement. 3. Als een gewezen deelnemer aansluitend op het deelnemerschap recht heeft op een uitkering op grond van de werkeloosheidswet, houdt hij/zij gedurende die periode aanspraak op Anwhiatenpensioen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

11 Artikel 9 - Verplichtingen van de deelnemer. 1. De deelnemer is verplicht onverwijld kennis te geven van de beëindiging van het samenlevingsverband en van overlijden van zijn partner. 2. Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor de betaling voor de verzekering te staken, indien de deelnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. 3. Het pensioenfonds en de verzekeraar zijn niet aansprakelijk indien een pensioen niet of niet juist is verzekerd, doordat de deelnemer niet, niet goed of niet tijdig aan de voor hem uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Extra bepalingen voor deelnemers die een samenlevingsverband hebben met een partner als bedoeld in artikel 1 sub f letter c. 4. De deelnemer die in aanmerking wenst te komen voor aanspraken uit hoofde van dit reglement ten behoeve van een partner als bedoeld in artikel 1 sub f letter c, dient in het bezit te zijn van een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst. Daarin moeten ten minste zijn opgenomen: de naam, geboortedatum en burgerlijke staat van zowel de werknemer als diens partner; de aanvangsdatum van de gezamenlijke huishouding; enige vermogensrechtelijke bepalingen. De deelnemer staat er voor in dat de in de akte vermelde gegevens juist zijn. 5. De deelnemer is verplicht van de beëindiging van het samenlevingsverband kennis te geven door aan het pensioenfonds een schriftelijke verklaring over te leggen. De verklaring dient ten minste te vermelden de namen en geboortedata van beide partners, en de datum waarop het samenlevingsverband is geëindigd. De verklaring dient zowel door de deelnemer als door de gewezen partner ondertekend te zijn. Indien de deelnemer aannemelijk kan maken dat hij ondanks zijn inspanningen daartoe geen medeondertekening door de partner kan bewerkstelligen, zal het pensioenfonds mogen afgaan op een eenzijdige verklaring van de deelnemer. 6. Als de deelnemer van mening is dat hij rechten kan ontlenen aan dit pensioenreglement, maar geen documenten heeft ontvangen van het pensioenfonds en/of werkgever waaruit dit blijkt, moet hij zowel de werkgever als het pensioenfonds hierover informeren. Als dit niet gebeurt, is het pensioenfonds niet verplicht om uit te keren wanneer een werknemer door de werkgever ten onrechte niet is aangemeld. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

12 Artikel 10 - Toeslagen Toeslagen worden verstrekt op de ingegane pensioenen conform het bepaalde in artikel 11 van het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning, geldend vanaf Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

13 Artikel 11 - Herziening of beëindiging van de regeling. Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor deze regeling te verlagen, te beperken of te beëindigen: a. indien de nabestaandenvoorzieningen van overheidswege, dan wel de wetgeving met betrekking tot deze voorzieningen, zodanig ingrijpend worden gewijzigd dat een herziening of beëindiging van deze regeling, gezien de opzet daarvan, wenselijk is; b. indien de werkgever verplicht wordt voor het onder deze regeling vallende personeel of een gedeelte daarvan aan te sluiten bij een bedrijfspensioenfonds. c. indien de regeling op aanwijzing van de fiscus als bovenmatig dient te worden aangemerkt; d. indien de financiële positie van de werkgever de uitgaven ter zake van de pensioenregeling niet meer toelaat. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

14 Artikel 12 Kortingsregeling ex artikel 134 Pensioenwet 1. Het pensioenfonds is uitsluiten bevoegd verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten te verminderen indien: a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door waarden zijn gedekt; b. het pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de technische voorzieningen en het minimaal vereiste vermogen door waarden te dekken zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden of de werkgever onevenredig worden geschaad; c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet om uiterlijk binnen 1 jaar te voldoen aan het minimaal vereiste eigen vermogen als bedoeld in artikel 131 van de Pensioenwet. 2. Het pensioenfonds informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever schriftelijk over het besluit tot vermindering van de pensioenaanspraken en pensioenrechten. 3. De vermindering, als bedoeld in het eerste lid, kan op zijn vroegst worden gerealiseerd, een maand nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, werkgever en de Nederlandsche Bank, hierover zijn geïnformeerd. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

15 Artikel 13 - Inwerkingtreding. Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2000 en laatstelijk gewijzigd per 1 januari Reglement ANW-hiatenpensioen, versie januari 2012

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool,

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool, 2007 van, Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding indexcijfers (loonindex of

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE van, voor de pensioenregeling van TBI Holdings B.V. en de aan TBI Holdings gelieerde ondernemingen Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro ii Inhoudsopgave Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2: Karakter pensioenregeling 3 Artikel 3: Deelnemerschap en pensioenaanspraken...

Nadere informatie

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel FONDSREGLEMENT B van SPNG: de Algemene toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V.

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. NL branche Ortho Clinical Diagnostics N.V. Mentor Medical Systems B.V.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 2014

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 2014 Pensioenreglement 2006 (gewijzigd 1 januari 2014) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 18a. Langdurig onbetaald verlof 1 Artikel 2. Deelnemerschap Artikel 19. Waarde-overdracht 4 Artikel 3. Pensioenaanspraken

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ECI. Pensioenreglement 2007

STICHTING PENSIOENFONDS ECI. Pensioenreglement 2007 STICHTING PENSIOENFONDS ECI Pensioenreglement 2007 Oktober 2008 INDEX Hoofdstuk 1 Algemeen...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsbepalingen...3 Aanspraken op pensioen...5 Hoofdstuk 2 Pensioenregeling...7 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015 versie 19 februari 2015 1 A. PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015... 3 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1. Definities...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds SNT Pensioenreglement 2 Inhoudsopgave A. Algemeen deel 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Voorwaarden voor Deelneming 7 Artikel 3 Informatieverstrekking aan de deelnemer 7 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie

Versie 1 januari 2014. Pensioenreglement 2014

Versie 1 januari 2014. Pensioenreglement 2014 Versie 1 januari 2014 Pensioenreglement 2014 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 1 1.1. Begripsomschrijvingen... 1 1.2. Deelnemerschap... 8 1.3. Pensioenaanspraken... 9 2. OUDERDOMSPENSIOEN... 10 2.3. Ouderdomspensioen

Nadere informatie

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds Versie Omschrijving Datum ingang Goedgekeurd 1 Vervangt reglementen II en IV 1 december 2006 6 maart 2007 2 3 4 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v.

Nadere informatie

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds:

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014 Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Omdat de pensioenregeling gebaseerd is op een vooraf vastgestelde premie

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 pensioenreglement geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Deelnemers.... 5 Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 Artikel 2b Bepalingen inzake pensioenovereenkomst...

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011 PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING Versie d.d. 17-10-2011 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definities

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN september 2011 Pensioenreglement 2006 blz. 0 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1.1 Begripsbepalingen De

Nadere informatie

Reglement voor. prepensioen. van. Stichting Pensioenfonds EQUENS

Reglement voor. prepensioen. van. Stichting Pensioenfonds EQUENS Reglement voor prepensioen van Stichting Pensioenfonds EQUENS Reglement prepensioen 27 augustus 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...1 Artikel 2 Deelnemerschap...2 Artikel 3 Pensioenaanspraken...3

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV

PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV Versie 03-09-2012 INHOUD A. BASIS-PENSIOENREGELING I. ALGEMENE BEPALINGEN 4 1. Definities

Nadere informatie

IMTECH PENSIOENREGLEMENT VOOR WERKNEMERS DIE VALLEN ONDER DE CAO VOOR DE BEDRIJFSTAK METAAL EN TECHNIEK

IMTECH PENSIOENREGLEMENT VOOR WERKNEMERS DIE VALLEN ONDER DE CAO VOOR DE BEDRIJFSTAK METAAL EN TECHNIEK IMTECH PENSIOENREGLEMENT VOOR WERKNEMERS DIE VALLEN ONDER DE CAO VOOR DE BEDRIJFSTAK METAAL EN TECHNIEK 2 INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 4 ARTIKEL 2 DEELNEMERS 5 ARTIKEL 3 INFORMATIEVERSTREKKING

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven.

van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven. PENSIOENREGLEMENT 2008 NN Prestatiepensioen excedent-regeling van Stichting Pensioenfonds TBI, voor de pensioenregeling van de aan TBI Holdings B.V. gelieerde ondernemingen zoals in de statuten omschreven.

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw pensioen bij Shell Reglement I - 1 januari 2014 Inhoud 1. Definities 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 Deelnemerschap 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Pensioenreglement Pluspensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity

Pensioenreglement Pluspensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity Pensioenreglement Pluspensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity januari 2015 Pensioenreglement Pluspensioen Stichting Pensioenfonds Flexsecurity 1 Artikel 1 Definities In dit pensioenreglement wordt

Nadere informatie