VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003"

Transcriptie

1 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per Met ingang van is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling blijft van kracht voor deelnemers die op deelnamen aan deze regeling. 1 juni

2 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN...3 ARTIKEL 2. UITVOERING...4 ARTIKEL 3. DEELNEMERSCHAP...4 ARTIKEL 4. BERICHTGEVING EN INLICHTINGEN...5 ARTIKEL 5. SPAARMODULES...5 ARTIKEL 6. BIJDRAGEREGELING...7 ARTIKEL 7. OPBOUW PENSIOENSPAARKAPITAAL...7 ARTIKEL 8. BEËINDIGING DEELNEMERSCHAP...8 ARTIKEL 9. OMZETTING PENSIOENSPAARKAPITAAL IN PENSIOEN...8 ARTIKEL 10. UITBETALING VAN DE PENSIOENEN...9 ARTIKEL 11. ONVOORZIENE EN BIJZONDERE GEVALLEN ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN ARTIKEL 13. WAARDEOVERDRACHT ARTIKEL 14. BEËINDIGING VAN HUWELIJK OF (GEREGISTREERD) PARTNERRELATIE 10 ARTIKEL 15. AFKOOP VAN PENSIOEN ARTIKEL 16. INWERKINGTREDING BIJLAGE I. PREMIESTAFFELS VOOR DEELNEMERS GEBOREN IN OF NA BIJLAGE II. KENGETALLEN

3 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit reglement gelden de van toepassing zijnde begripsbepalingen van de statuten en het pensioenreglement van de basisregeling van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Voorts wordt in aanvulling op of in afwijking daarvan verstaan onder: a. Uitvoerder de instelling zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 met wie het pensioenfonds een overeenkomst heeft gesloten. b. Deelnemer werknemers zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van dit reglement. c. Basisregeling de voor de deelnemer van toepassing zijnde pensioenregeling van Hunter Douglas Europe B.V. en van ondernemingen die door het bestuur op verzoek van Hunter Douglas Europe B.V. tot gelieerde onderneming zijn verklaard. d. Pensioenrichtdatum Conform de basisregeling: Voor de deelnemer geboren in of na 1950: 65 jaar e. Pensioeningangsdatum De gekozen pensioendatum in de basisregeling. 2. Overal waar in dit reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt, geldt het gestelde zowel voor mannen als voor vrouwen. 3. Voor de vaststelling van de bedragen wordt de fiscale pensioengrondslag vastgesteld als onderstaand: fiscaal pensioengevend inkomen: de som van de loonbestanddelen, die ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) in enig jaar als loon dient te worden aangemerkt; fiscale franchise: 10/7 van de AOW-uitkering voor een gehuwde persoon vermeerderd met vakantietoeslag, naar het niveau per 1 januari van het betreffende jaar; fiscale pensioengrondslag: het fiscaal pensioengevend inkomen verminderd met de fiscale franchise geldend op de eerste dag van het jaar of op het tijdstip van indiensttreding als de deelnemer in het betreffende jaar in dienst treedt. 3

4 Artikel 2. Uitvoering 1. Ter uitvoering van de bepalingen van dit pensioenreglement kan het bestuur van het pensioenfonds besluiten bij een verzekeringsmaatschappij, zoals omschreven in artikel 1 van de statuten, verzekeringen af te sluiten en/of bij een bank of een beleggingsinstelling, beleggingsrekeningen ten behoeve van de deelnemers te openen. 2. Indien en voor zover het pensioenfonds de verplichtingen, welke het krachtens dit reglement op zich heeft genomen, heeft ondergebracht bij een in lid 1 genoemde uitvoerder en de door de deelnemers afgedragen bijdrage heeft gestort bij de uitvoerder is de werkgever c.q. het pensioenfonds tegenover de (gewezen) deelnemers of hun nagelaten betrekkingen niet aansprakelijk tot meer dan voor zover de werkgever c.q. het fonds zelf uitkeringen van de uitvoerder ontvangt. 3. De voorwaarden van de in lid 2 bedoelde overeenkomst(en) liggen ten kantore van de werkgever en het fonds voor iedere belanghebbende ter inzage. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de bepalingen van deze overeenkomst(en) (mede) van toepassing op deze pensioenspaarregeling. Artikel 3. Deelnemerschap 1. Deelnemer aan deze regeling is de werknemer die zich gedurende het dienstverband schriftelijk als zodanig heeft aangemeld bij de werkgever en die deelnemer is in de basisregeling. Het deelnemerschap vangt aan op de 1 e dag van de maand volgend op de maand waarin de aanmelding plaatsvindt. 2. De werkgever is verplicht de uitvoerder hierover te informeren. De uitvoerder bevestigt de opname schriftelijk aan de deelnemer. 3. Het deelnemerschap eindigt: a. door schriftelijke afmelding bij het fonds, waarna het deelnemerschap eindigt per de eerste van de maand volgend op de maand waarin de afmelding plaatsvindt; b. bij overlijden van de deelnemer; c. bij beëindiging van het dienstverband met de werkgever anders dan door de onder b of d bedoelde oorzaak; d. op de pensioeningangsdatum. 4

5 4. Indien het deelnemerschap eindigt conform lid 3 sub a van dit artikel heeft de werknemer de mogelijkheid zich wederom aan te melden met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Artikel 4. Berichtgeving en inlichtingen 1. Het bestuur draagt er zorg voor dat de deelnemer bij toetreding op de hoogte wordt gesteld van het geldende reglement en de geldende statuten voor zover deze niet reeds aan hem zijn uitgereikt. Bij wijzigingen daarin wordt de deelnemer hiervan schriftelijk door het bestuur op de hoogte gesteld. De belanghebbenden kunnen desgewenst kennis nemen van de geldende statuten en de pensioenreglementen. Jaarlijks verstrekt de uitvoerder ten behoeve van de deelnemer een opgave van de hoogte van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal en de aangroei van het pensioen in het voorgaande jaar, de factor A. Indien de (gewezen) deelnemer hierom verzoekt wordt binnen drie maanden opgave gedaan van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal c.q. opgebouwde pensioenaanspraken. De aan deze opgave verbonden kosten kunnen in rekening worden gebracht. 2. De (gewezen) deelnemers zijn verplicht aan de werkgever en/of het fonds tijdig alle inlichtingen te verstrekken of bescheiden te verschaffen en alle medewerking te verlenen welke de werkgever en/of het fonds verlangt met het oog op de toepassing van het reglement. Het niet verstrekken van of het bewust geven van onjuiste informatie kan tot gevolg hebben dat de uitkeringen worden opgeschort of het recht op uitkeringen vervalt vanaf de achtste dag waarop een herhaald verzoek bij aangetekend schrijven is verzonden tot aan de dag waarop de inlichtingen alsnog zijn verstrekt of de medewerking is verleend. Artikel 5. Spaarmodules 1. Voor zover is toegestaan binnen de Wet LB 1964 heeft de deelnemer het recht door middel van inhoudingen op het brutoloon door de werkgever, eenmalig of periodiek, stortingen te doen op de in artikel 2 lid 1 bedoelde beleggingsrekening(en) voor aanvulling van de pensioenen volgens de voor hem van toepassing zijnde basisregeling. 2. De storting over enig jaar van de deelnemer geboren in of na 1950 kan uitsluitend plaatsvinden indien deze betrekking heeft op een of meer van onderstaande spaarmodules en daarbij geldende voorwaarden. 5

6 Spaarmodule 1: Gespaard wordt het verschil tussen 2,25% opbouw en het percentage van opbouw van ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen in de basisregeling (zie bijlage II voor de percentages). De verhouding van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen wordt hierbij gesteld op 100:70. De hiervoor maximaal toegestane storting(en) word(t)(en) jaarlijks per 1 november opgegeven en worden ontleend aan de pensioengrondslag volgens het basispensioenreglement. Spaarmodule 2: Gespaard wordt voor opbouw van ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen over het verschil tussen de in de basisregeling geldende franchise en de fiscale franchise (zie bijlage II). Als grondslag geldt hier dus het franchiseverschil. In bijlage I zijn voor de 2 spaarmodules de beschikbare premiepercentages per leeftijd bijgevoegd. 3. Bij aanvang van het deelnemerschap aan deze regeling dient de deelnemer schriftelijk aan de werkgever mede te delen welke van de in lid 2 genoemde spaarmodules op hem van toepassing dient/dienen te zijn. Gewenste wijzigingen nadien dienen eveneens schriftelijk aan de werkgever te worden medegedeeld. 4. Jaarlijks ontvangt de deelnemer van het pensioenfonds een opgave over de maximaal in te leggen spaarpremie in het volgende jaar. 5. De deelnemer kan het pensioen op een eerder of later tijdstip laten ingaan dan op de pensioenrichtdatum. 6. De gewezen deelnemer kan het pensioen niet op een ander tijdstip laten ingaan dan op de pensioenrichtdatum. 7. De gekozen pensioengerechtigde leeftijd in deze regeling dient samen te vallen met de leeftijd op de pensioeningangsdatum in de basisregeling. 8. Als blijkt dat door aanwending van het saldo van de spaarmodule tezamen met het ouderdomspensioen van de basisregeling op de pensioeningangsdatum de fiscale grenzen worden overschreden zal het meerdere worden afgekocht. Het in dit lid bepaalde is overeenkomstig van toepassing bij overschrijding van de fiscale normen voor het levenslange partnerpensioen respectievelijk het wezenpensioen. 6

7 De afkoopsom wordt onder inhouding van de wettelijk verschuldigde bedragen aan de gepensioneerde uitgekeerd. Artikel 6. Bijdrageregeling 1. De bijdrage voor deze regeling komt geheel voor rekening van de deelnemer. 2. De maximale jaarlijkse bijdragen voor de spaarmodules worden per 1 november van ieder jaar vastgesteld conform de bepalingen in artikel 5 en door het fonds aan de deelnemer bekend gemaakt. 3. Niet benutte fiscale ruimte uit verstreken deelnemersjaren kan in ieder jaar aanvullende stortingen mogelijk maken. 4. De bijdrage van de werknemer wordt door de werkgever ingehouden op het salaris van de deelnemer in dezelfde termijnen als waarin het salaris wordt uitbetaald en wordt door de werkgever, uiterlijk op de 28 e van de betreffende maand aan de uitvoerder afgedragen. Artikel 7. Opbouw pensioenspaarkapitaal 1. Voor iedere deelnemer wordt een pensioenspaarkapitaal opgebouwd, dat gelijk is aan de som van: a. de bijdragen zoals bedoeld in artikel 6; b. de eventueel ontvangen overdrachtswaarde uit een vorig dienstverband zoals bedoeld in artikel 13; c. het beleggingsresultaat over de onder a en b bedoelde bedragen op basis van het rendement, onder aftrek van kosten, volgens de onderstaande bepalingen van dit artikel. 2. De in lid 1 sub a en b bedoelde bedragen worden gestort op een ten name van de betreffende deelnemer geopende beleggingsrekening bij de uitvoerder. 3. De op de beleggingsrekening gestorte gelden worden belegd in een of meer door de werkgever aangewezen beleggingsprofielen van de uitvoerder, conform de keuze van de deelnemer. De deelnemer wordt door de werkgever schriftelijk in kennis gesteld van het aangewezen beleggingsprofiel, alsmede van wijzigingen hierin. 4. De deelnemer is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de door hem gekozen beleggingsmix, zoals is opgenomen in de overeenkomst met de uitvoerder van 7

8 deze regeling. De kosten voor iedere wijziging worden automatisch verrekend met de belegde middelen in de beleggingsfondsen. 5. Een verzoek tot wijziging, zoals bedoeld in lid 4, dient uiterlijk vijf werkdagen voor de eerste werkdag van de kalendermaand, waarin de wijziging dient in te gaan, door de werkgever te zijn ontvangen. 6. Overige door de uitvoerder in rekening gebrachte kosten verband houdend met transacties met betrekking tot de beleggingen en/of stortingen worden in mindering gebracht op het met de desbetreffende transactie gemoeide bedrag. Artikel 8. Beëindiging deelnemerschap 1. Indien het deelnemerschap eindigt behoudt de (gewezen) deelnemer, respectievelijk nabestaande, aanspraak op pensioen dat resulteert uit de omzetting van het op de beëindigingsdatum opgebouwde pensioenspaarkapitaal zoals bedoeld in artikel 9 lid 1. De gewezen deelnemer c.q. nabestaande ontvangt hiervan een schriftelijk bewijs. 2. Indien het deelnemerschap is geëindigd, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub c, dan heeft de gewezen deelnemer het recht de pensioenaanspraak te laten overdragen naar de pensioenregeling van een volgende werkgever. Hiertoe wordt overeenkomstig de bepaling in artikel 9 lid 1 het pensioenkapitaal bij de uitvoerder omgezet naar een pensioenaanspraak bij het pensioenfonds. 3. Op de overdracht zijn bepalingen, zoals opgenomen in de basisregeling, met betrekking tot waardeoverdracht op overeenkomstige wijze van toepassing. Artikel 9. Omzetting pensioenspaarkapitaal in pensioen 1. Ingeval van beëindiging van het deelnemerschap anders dan ingeval van artikel 3 lid 3 sub a, wordt het bij de uitvoerder opgebouwde pensioenspaarkapitaal overgeboekt naar het fonds. Het fonds zet dit kapitaal om in een pensioen c.q. pensioenaanspraak op het leven van de deelnemer. De aard van het (de) toe te kennen pensioen(aanspraak) is overeenkomstig de gekozen spaarmodule zoals bedoeld in artikel 5 lid Bij beëindiging van het deelnemerschap conform artikel 3 lid 3 sub a blijft het opgebouwde pensioenkapitaal op de beleggingsrekening van de ex-deelnemer staan bij de uitvoerder en komen kosten en rendement ten laste respectievelijk ten gunste van dit kapitaal. Indien er geen kapitaal meer op de 8

9 beleggingsrekening staat, wordt deze opgeheven en vervallen alle rechten op deze beleggingsrekening. 3. Vindt na beëindiging conform het in lid 2 van dit artikel gestelde een gebeurtenis plaats overeenkomstig de overige bepalingen van artikel 3 lid 3 dan wordt het pensioenspaarkapitaal overeenkomstig de bepaling uit lid 1 van dit artikel overgeboekt naar het fonds. 4. Bij overlijden van de deelnemer voor de beëindiging van het deelnemerschap wordt het pensioenspaarkapitaal achtereenvolgens aangewend voor: a. een (tijdelijk) nabestaandenpensioen op het leven van de partner van de deelnemer; b. een wezenpensioen ten behoeve van de kinderen van de deelnemer die volgens de basisregeling in aanmerking komen voor een wezenpensioen. Indien de deelnemer geen partner en/of kinderen heeft of indien en voor zover het pensioenspaarkapitaal tot een fiscaal bovenmatig pensioen leidt vervalt dit bovenmatige deel aan het fonds. 5. De hoogte van de toe te kennen pensioenen c.q. pensioenaanspraken is afhankelijk van het opgebouwde pensioenspaarkapitaal en wordt vastgesteld op basis van de reguliere voor het fonds geldende actuariële grondslagen rekening houdend met: a. de ingangsdatum van het (tijdelijk) pensioen; b. de duur van de uitkering; c. de indexatie van de uitkeringen; d. sekseneutrale waarderingsgrondslagen. Artikel 10. Uitbetaling van de pensioenen 1. De pensioenen op jaarbasis worden, conform de bepalingen hieromtrent in de betreffende basispensioenregeling uitbetaald. 2. Pensioenbedragen die niet onmiddellijk worden opgevorderd zullen door het fonds zonder rentevergoeding worden uitbetaald. 3. Op de pensioenen worden in mindering gebracht de over deze bedragen verschuldigde wettelijke heffingen. 9

10 Artikel 11. Onvoorziene en bijzondere gevallen In alle gevallen waarin noch door de wet, ook waar deze bepalingen van regelend recht bevat, noch door de statuten, noch door de basisregeling, noch door dit pensioenreglement is voorzien beslist het bestuur, zoveel mogelijk analoog aan het bepaalde in de statuten, de basisregeling en/of dit pensioenreglement. Artikel 12. Overige bepalingen Indien de Belastingdienst, dan wel bij geschil, de rechter in belastingzaken in hoogste instantie, in deze pensioenregeling een fiscaal bovenmatig element of elementen aanwezig acht, die door onderneming en deelnemers niet als zodanig zijn bedoeld, zal deze regeling tot een aanvaardbaar niveau worden aangepast binnen de doelstelling van het fonds. Artikel 13. Waardeoverdracht 1. Het fonds accepteert de waarde van de pensioenaanspraken of het pensioenspaarkapitaal opgebouwd bij de vorige werkgever, mits deze waarde betrekking had op een vrijwillige pensioen(spaar)regeling en het deelnemerschap aan de nieuwe regeling op het moment van overdracht niet is geëindigd. De ontvangen overdrachtswaarde wordt op de overdrachtsdatum toegevoegd aan het eventueel reeds opgebouwde pensioenspaarkapitaal van de deelnemer volgens deze regeling. Een eventueel op de ontvangen overdrachtswaarde toegepaste korting wordt niet gecompenseerd. 2. De bepalingen zoals opgenomen in de basisregeling met betrekking tot waardeoverdracht zijn onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel op overeenkomstige wijze van toepassing. Artikel 14. Beëindiging van huwelijk of (geregistreerd) partnerrelatie In geval van beëindiging van huwelijk of (geregistreerd) partnerrelatie zijn met betrekking tot (de verdeling van) het pensioenspaarkapitaal de bepalingen, zoals opgenomen in de basisregeling, van overeenkomstige toepassing. Artikel 15. Afkoop van pensioen De bepalingen volgens de basisregeling met betrekking tot afkoop van pensioen zijn van overeenkomstige toepassing. 10

11 Artikel 16. Inwerkingtreding Dit reglement is in werking getreden op 1 januari 2003 en laatstelijk gewijzigd op 1juni Rotterdam, Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas (Handtekening) ( Handtekening) C.H.J. Luijben Voorzitter R.H.A. Nusteling Secretaris 11

12 BIJLAGE I. Premiestaffels voor deelnemers geboren in of na 1950 De leeftijdsafhankelijke beschikbare premiepercentages per spaarmodule voor deelnemers geboren in of na Leeftijd Spaarmodule 1 Spaarmodule 2 Leeftijd Spaarmodule 1 Spaarmodule ,91% 7,6% 40 2,18% 18,2% 16 0,91% 7,6% 41 2,18% 18,2% 17 0,91% 7,6% 42 2,18% 18,2% 18 0,91% 7,6% 43 2,18% 18,2% 19 0,91% 7,6% 44 2,18% 18,2% 20 1,08% 9,0% 45 2,62% 21,8% 21 1,08% 9,0% 46 2,62% 21,8% 22 1,08% 9,0% 47 2,62% 21,8% 23 1,08% 9,0% 48 2,62% 21,8% 24 1,08% 9,0% 49 2,62% 21,8% 25 1,30% 10,8% 50 3,14% 26,2% 26 1,30% 10,8% 51 3,14% 26,2% 27 1,30% 10,8% 52 3,14% 26,2% 28 1,30% 10,8% 53 3,14% 26,2% 29 1,30% 10,8% 54 3,14% 26,2% 30 1,54% 12,8% 55 3,76% 31,3% 31 1,54% 12,8% 56 3,76% 31,3% 32 1,54% 12,8% 57 3,76% 31,3% 33 1,54% 12,8% 58 3,76% 31,3% 34 1,54% 12,8% 59 3,76% 31,3% 35 1,82% 15,2% 60 4,48% 37,3% 36 1,82% 15,2% 61 4,48% 37,3% 37 1,82% 15,2% 62 4,48% 37,3% 38 1,82% 15,2% 63 4,48% 37,3% 39 1,82% 15,2% 64 4,48% 37,3% 12

13 BIJLAGE II. Kengetallen Fiscale Franchise Franchise basisregeling voor deelnemers geboren in of na EUR ,- EUR , EUR ,- EUR , EUR ,- EUR , EUR ,- EUR , EUR ,- EUR , EUR ,- EUR , EUR ,- EUR , EUR ,- EUR ,- Opbouwpercentage in de basisregeling ,2% ,2% ,2% ,2% ,2% ,2% ,0% ,98% 13

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT

STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Jaarsalaris 4 Artikel 3 Bijdrage 5 Artikel 4 Deelnemerschap 5 Artikel 5 Vervroegde

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 16.0 - Tekst van 21 december 2015 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) als bedoeld in artikel 14

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015 Pensioenen.............................................. Vopak pensioenregeling 2015 18 juni 2015 Inhoud INTRODUCTIE ALGEMEEN... 2 Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Deelneming... 2 Artikel 3 Pensioen en

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag / dienstjaren

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling 6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling Van toepassing op: - Medewerkers van 18 ar en ouder. Doel: - De mogelijkheid bieden aan medewerkers met een variabel inkomen, en/of met een opgelopen pensioenhiaat

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van de ANWB B.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Pensioenreglement excedentregeling 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT 2013 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2013 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland

Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland Reglement 2014 Aanvullende pensioenspaarregeling Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland 1 Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP

Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP BZK Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP 19 december 2007/Nr. 2007-0000550234 DGMOS/DAOS/Afd. A&A De Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, gelet op artikel 4, zesde

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank. Amsterdam

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank. Amsterdam PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank te Amsterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Reglement Vervroegde Individuele Pensionering. DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008

Reglement Vervroegde Individuele Pensionering. DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008 Reglement Vervroegde Individuele Pensionering DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008 Inhoud Pag. Omschrijving 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Deelname aan de VIP-regeling 4 Artikel 3 Inhoud VIP-regeling

Nadere informatie

Besluit reken- en procedureregels waardeoverdracht

Besluit reken- en procedureregels waardeoverdracht Besluit reken- en procedureregels waardeoverdracht Besluit van 7 februari 2005, Stb. 2005, 152, houdende intrekking van het Besluit reken- en procedureregels recht op waardeoverdracht en vaststelling van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI REGLEMENT per 1 januari 2006 van Stichting VUT fonds ECI houdende de regeling vrijwillig vervroegde uittreding. Bladnummer 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 1. In,dit reglement wordt verstaan onder: Stichting:

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 26-10-2017 Versie 26-10--2017 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Artikel 1 Aard Addendum 1 De in dit addendum opgenomen bepalingen betreffen aanvullingen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie