PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen"

Transcriptie

1 PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N te Nijmegen 1

2

3 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN 7 Artikel 3 De basis voor de pensioenopbouw 7 Hoofdstuk 3. DE SOORTEN PENSIOEN BINNEN DE REGELING 9 Artikel 4 Pensioenen binnen de regeling 9 Artikel 5 Ouderdomspensioen 9 Artikel 6 Partnerpensioen 10 Artikel 7 Wezenpensioen 12 Artikel 8 Arbeidsongeschiktheidspensioen 13 Hoofdstuk 4. GEBEURTENISSEN DIE INVLOED HEBBEN OP DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN 16 Artikel 9 Beºindiging van de deelname aan de pensioenregeling 16 Artikel 10 Inbreng van waarde bij start deelname 17 Artikel 11 Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 17 Artikel 12 Scheiding 19 Hoofdstuk 5. KEUZEMOGELIJKHEDEN 22 Artikel 13 Keuzemogelijkheden 22 Artikel 14 Vervroegen van het volledige ouderdomspensioen of een gedeelte van het ouderdomspensioen 22 Artikel 15 Uitruilen ouderdomspensioen en partnerpensioen 23 Artikel 16 Hoog-laagregeling 24 Hoofdstuk 6. MET PENSIOEN 25 Artikel 17 Pensioenuitkering 25 Hoofdstuk 7. KOSTEN, FINANCIERING EN HERVERZEKERING VAN DE PENSIOENREGELING 26 Artikel 18 Kosten en financiering van de pensioenregeling 26 Artikel 19 Recht op verlaging of beºindiging van de premiebetaling door de werkgever 26 Artikel 20 Herverzekering 27 Hoofdstuk 8. OVERGANGSBEPALINGEN 28 Artikel 21 Overgangsbepalingen 28 Hoofdstuk 9. OVERIGE BEPALINGEN 29 Artikel 22 Onvoorziene gevallen 29 Artikel 23 Afkoopverbod 29 Artikel 24 Slotbepaling 29 Begripsomschrijvingen 30 BIJLAGE FLEXIBILISERING Flexibiliseringsmogelijkheden 1 3

4

5 Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING Artikel 1 Deelnemers 1.1 Voor wie geldt deze pensioenregeling? De pensioenregeling van geldt voor: - alle werknemers van GITP B.V. van 21 jaar of ouder, die op 31 december 2012 deelnemer waren aan de tot en met die datum geldende pensioenregeling en tevens op 1 januari 2013 een dienstverband hadden met GITP B.V. of arbeidsongeschikt waren; - alle werknemers van GITP BV van 21 jaar of ouder, die vanaf 1 januari 2013 in dienst zijn getreden bij GITP B.V.. 1.2a Wat is de verplichting van de (gewezen) deelnemer en de pensioengerechtigde? De (gewezen) deelnemer en de pensioengerechtigde zijn verplicht om tijdig alle inlichtingen en bewijsstukken te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van dit reglement. De deelnemer verstrekt de informatie aan de werkgever en desgevraagd aan het pensioenfonds; de gewezen deelnemer en de gepensioneerde verstrekken de informatie rechtstreeks aan het pensioenfonds. 1.2b Wat gebeurt er als de (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde zijn verplichting niet nakomt? Als de (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde zijn verplichting niet nakomt, kan dit tot gevolg hebben dat het pensioen dat uit dit reglement voortvloeit niet of slechts gedeeltelijk is verzekerd. In dat geval heeft de (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde geen recht op pensioen of slechts op het (gedeeltelijk) verzekerde pensioen. 1.2c Welke informatie ontvangt de deelnemer? De deelnemer ontvangt bij opname in de pensioenregeling een bewijs van deelnemerschap, in de vorm van een eerste pensioenoverzicht. De deelnemer ontvangt bij het begin van het deelnemerschap de statuten van het pensioenfonds en het voor hem geldende pensioenreglement. De deelnemer wordt jaarlijks schriftelijk op de hoogte gesteld van de wijzigingen in het pensioenreglement en de statuten. Daarnaast zorgt het bestuur ervoor dat alle belanghebbenden op een gemakkelijke wijze kennis kunnen nemen van de geldende statuten en reglementen. De deelnemer ontvangt jaarlijks een pensioenoverzicht waarin de hoogte van de tot dat jaar opgebouwde pensioenrechten, de hoogte van de op de pensioendatum te bereiken pensioenrechten en de jaarlijkse pensioenaangroei worden vermeld. Op verzoek van de (gewezen) deelnemer verstrekt het pensioenfonds binnen drie maanden een opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken. Het bestuur kan bepalen dat de kosten die met deze opgave verband houden door de deelnemer vergoed moeten worden. De deelnemer ontvangt voorts alle informatie die het pensioenfonds bij of krachtens wettelijke bepalingen verplicht is te verstrekken. 5

6 Artikel 2 Start en einde deelname 2.1 Wanneer start de deelname aan de pensioenregeling? De deelname aan de pensioenregeling begint op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 21 jaar wordt of, bij indiensttreding na de 21ste verjaardag, op de eerste dag van de maand van indiensttreding. De deelname vangt echter niet eerder aan dan de datum waarop dit reglement in werking treedt. Deelname met terugwerkende kracht is niet mogelijk. 2.2 Wanneer eindigt de deelname aan de pensioenregeling? De deelname aan de pensioenregeling eindigt: - door overlijden van de deelnemer; - op de pensioendatum of de eerdere datum waarop het ouderdomspensioen volledig ingaat; - bij beºindiging van de dienstbetrekking voordat de pensioendatum is bereikt, anders dan om reden van arbeidsongeschiktheid: op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de arbeidsovereenkomst wordt beºindigd; - bij beºindiging van de pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 11: op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de arbeidsongeschiktheid eindigt, mits op dat moment geen dienstbetrekking meer bestaat tussen de deelnemer en de werkgever. 2.3a Wat is er geregeld voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar? De werknemer die jonger is dan 21 jaar, maar wel voldoet aan alle andere vereisten voor deelname aan deze pensioenregeling, komt in aanmerking voor verzekering van pensioen volgens de voorportaalregeling. 2.3b Wat houdt de voorportaalregeling in? De voorportaalregeling verzekert uitsluitend op risicobasis het partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen als omschreven in dit reglement. Daarnaast komt de werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens deelname aan de voorportaalregeling in aanmerking voor premievrije opbouw van pensioen op grond van artikel 11 voor zover die arbeidsongeschiktheid voortduurt na de eerste dag van de maand waarin de werknemer 21 jaar wordt. 2.3c Wanneer eindigt de voorportaalregeling? De voorportaalregeling eindigt: - zodra de werknemer de maand bereikt waarin hij 21 jaar wordt. Vanaf dat moment start de deelname aan de pensioenregeling. - indien en zodra de dienstbetrekking van de werknemer anders dan door overlijden of om reden van arbeidsongeschiktheid wordt beºindigd voordat de deelname aan de pensioenregeling is begonnen; in dat geval vervallen alle voor die werknemer gesloten verzekeringen zonder dat er recht ontstaat op een premievrije aanspraak op partnerpensioen of wezenpensioen. 2.3d Wat gebeurt er bij scheiding tijdens deelname aan de voorportaalregeling? Bij echtscheiding, beºindiging van geregistreerd partnerschap of beºindiging van het voeren van een gezamenlijke huishouding tijdens de voorportaalregeling vervalt de verzekering van het partnerpensioen. 6

7 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN Artikel 3 De basis voor de pensioenopbouw 3.1 Wat is het karakter van deze pensioenregeling? Deze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. 3.2a Wat is de basis voor de pensioenopbouw? De pensioengrondslag vormt de basis voor de berekening van de hoogte van de pensioenen. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris van de deelnemer, verminderd met de franchise. 3.2b Wat is het pensioengevend salaris? Het pensioengevend salaris bedraagt 12 maal het vaste maandsalaris over januari van het betrokken kalenderjaar, inclusief de component leidinggevenden- en professionelentoeslag, vermeerderd met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Gratificaties, overwerkgelden en dergelijke worden voor de vaststelling van het pensioengevend salaris niet in aanmerking genomen. De levenslooptoeslag behoort evenmin tot het pensioengevend salaris. 3.2c Wat is de franchise? De franchise is het deel van het pensioengevend inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit wordt in de meeste gevallen gecorrigeerd doordat de overheid een AOW-uitkering verstrekt, die dit gemis aan pensioenopbouw compenseert. 3.2d Hoe hoog is de franchise? De franchise wordt jaarlijks per 1 januari vastgesteld op 10/7 maal de jaarlijkse uitkering voor een gehuwde persoon krachtens de Algemene Ouderdomswet inclusief vakantiegeld, naar de AOWbedragen zoals die gelden per 1 januari van elk kalenderjaar. 3.3 Wanneer wordt de pensioengrondslag vastgesteld? De pensioengrondslag van de deelnemer wordt vastgesteld bij opname in de pensioenregeling en vervolgens jaarlijks per 1 januari. De pensioengrondslag blijft gedurende het jaar onveranderd, behalve bij een wijziging in de deeltijdfactor. Bij een wijziging in de deeltijdfactor wordt herberekend op basis van het salaris op 1 januari. 3.4 Wat is de pensioengrondslag bij een deeltijd dienstbetrekking? Voor de vaststelling van de pensioengrondslag van de deelnemer met een deeltijd dienstbetrekking wordt de franchise vermenigvuldigd met een deeltijdfactor. Deze deeltijdfactor wordt berekend door het voor de deelnemer geldende aantal werkuren per week te delen door het aantal uren dat bij zijn werkgever geldt voor werknemers met een volledige dienstbetrekking. 3.5 Wat is er geregeld bij ouderschapsverlof of andere verlofvormen? Wanneer een deelnemer gebruik maakt van ouderschapsverlof, levensloopverlof of een door de directie van GITP aan te wijzen andere vorm van verlof dat wettelijk mee mag tellen als diensttijd, wordt tot een maximum verlofduur van 18 maanden de verzekering van het partnerpensioen 7

8 (artikel 6), het arbeidsongeschiktheidspensioen (artikel 8) en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (artikel 11) voortgezet. De deelnemer is hiervoor geen premie verschuldigd. Bij overlijden van de deelnemer tijdens de periode van verlof als bedoeld in dit lid, wordt voor de vaststelling van het partnerpensioen uitgegaan van de pensioengrondslag die gold op de dag voorafgaande aan de opname van het verlof. Bij arbeidsongeschikt worden van de deelnemer tijdens de periode van verlof als bedoeld in dit lid, wordt voor de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspensioen en de grondslag voor de premievrijstelling uitgegaan van de pensioengrondslag die gold op de dag voorafgaande aan de opname van het verlof. 8

9 Hoofdstuk 3. DE SOORTEN PENSIOEN BINNEN DE REGELING Artikel 4 Pensioenen binnen de regeling 4.1 In welke pensioenen voorziet de pensioenregeling? De (gewezen) deelnemer heeft, met inachtneming van de bepalingen in dit reglement, recht op: - ouderdomspensioen - partnerpensioen - wezenpensioen - arbeidsongeschiktheidspensioen Artikel 5 Ouderdomspensioen 5.1 Wat is het ouderdomspensioen? Het ouderdomspensioen is de levenslange uitkering die de (gewezen) deelnemer ontvangt vanaf zijn pensionering. Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd in maandelijkse termijnen (zie artikel 17). 5.2 Wanneer begint en wanneer eindigt het ouderdomspensioen? Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum, welke is gelegen op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer 67 jaar wordt. Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin de rechthebbende overlijdt. 5.3 Hoe wordt het ouderdomspensioen opgebouwd? De deelnemer bouwt over ieder deelnemersjaar tot aan de pensioendatum een gedeelte van het jaarlijkse ouderdomspensioen op. Het binnen deze pensioenregeling jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen bedraagt 1,45% van de jaarlijks vast te stellen pensioengrondslag. Het ouderdomspensioen is daarmee een afspiegeling van de gemiddeld tijdens de deelname geldende pensioengrondslag. 5.4 In hoeverre worden toeslagen verleend op het opgebouwde ouderdomspensioen? Op de pensioenaanspraken van deelnemers wordt jaarlijks een toeslag verleend van maximaal de algemene loonstijging in de onderneming van de werkgever, gemeten over de periode die loopt van 1 januari van het jaar voorafgaand aan de toeslagverlening tot en met 31 december van dat jaar. Het bestuur van besluit evenwel jaarlijks of en in hoeverre de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemer jaarlijks per 1 januari worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. De besluitvorming omtrent toeslagverlening is afhankelijk van de financiºle positie van het pensioenfonds en kan worden be nvloed door voorschriften voortvloeiend uit wet- en regelgeving. Het pensioenfonds informeert de deelnemers jaarlijks over het toeslagbeleid. Indien toeslagverlening plaatsvindt zal deze in enig jaar nooit meer dan 8% bedragen. 9

10 5.5 Verlaging van ouderdomspensioen Met inachtneming van het bepaalde in artikel 19, zijn; a. de aanspraken op ouderdomspensioen, zoals deze bedroegen per 31 december 2012, per 1 april 2013 verlaagd met 7%; b. de ingegane ouderdomspensioenen, zoals deze bedroegen per 1 april 2013, per deze datum verlaagd met 7%. Artikel 6 Partnerpensioen 6.1 Wat is het partnerpensioen? Het partnerpensioen bestaat uit een levenslange en een tijdelijke uitkering aan de partner van de deelnemer die wordt uitgekeerd na het overlijden van de deelnemer. 6.2 Wie heeft recht op een uitkering van partnerpensioen? Recht op partnerpensioen heeft ØØn persoon met wie de deelnemer: - gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan; - samenwoont, mits: - de deelnemer en de partner beiden ongehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan met een derde; - de partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn is van de deelnemer; - de deelnemer en de partner gedurende ten minste een half jaar aantoonbaar een gezamenlijke huishouding voeren en ten overstaan van een notaris een samenlevingsovereenkomst hebben getekend. 6.3 Wanneer begint en wanneer eindigt het partnerpensioen? Het levenslange partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de deelnemer overlijdt. Het levenslange partnerpensioen wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin de partner overlijdt. Het tijdelijke partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de deelnemer overlijdt. De uitkering van het tijdelijke partnerpensioen eindigt op de eerste dag van de maand waarin de partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan wel op de laatste dag van de maand waarin de partner eerder overlijdt. 6.4 Hoe wordt het partnerpensioen herverzekerd? Het partnerpensioen wordt herverzekerd op basis van een tijdelijke risicoverzekering. Dit wil zeggen dat het partnerpensioen is verzekerd zolang de werknemer deelnemer is. 6.5 Wanneer eindigt de herverzekering van het partnerpensioen? De herverzekering van het partnerpensioen eindigt op het eerste van de volgende tijdstippen: - indien de dienstbetrekking wordt beºindigd anders dan om reden van arbeidsongeschiktheid, op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de arbeidsovereenkomst wordt beºindigd; - de datum waarop de deelnemer de pensioendatum bereikt of de eerdere datum waarop het ouderdomspensioen volledig ingaat; - de datum waarop het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de samenwoning van de deelnemer eindigt anders dan door overlijden van de deelnemer; - de datum waarop de partner van de deelnemer overlijdt. 10

11 6.6 Hoe hoog is het partnerpensioen: 6.6a Bij overlijden van de deelnemer? Bij overlijden van de deelnemer v r de pensioendatum is het levenslange partnerpensioen gelijk aan 70% van het ouderdomspensioen waarop de deelnemer recht zou hebben gehad indien hij tot de pensioendatum deelnemer zou zijn gebleven, met dien verstande dat de hoogte van het ouderdomspensioen wordt vastgesteld alsof op de pensioendatum uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen zal hebben plaatsgevonden als bedoeld in artikel 15. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de uitruil op zodanige wijze zal hebben plaatsgevonden dat de verhouding tussen het door uitruil verkregen partnerpensioen en het resterende ouderdomspensioen 70:100 bedraagt. Het ouderdomspensioen dat de deelnemer zou hebben opgebouwd over de periode vanaf de overlijdensdatum tot de pensioendatum wordt gebaseerd op de laatstelijk v r overlijden vastgestelde pensioengrondslag, met inachtneming van de bepalingen in artikel 3. Bij overlijden van de deelnemer is het tijdelijke partnerpensioen gelijk aan 8/7 maal de nominale uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet (Anw) vermeerderd met de vakantie-uitkering. Daarnaast bestaat het tijdelijke partnerpensioen uit een tweede bedrag ter tegemoetkoming van het verschil in verschuldigde premies volksverzekeringen over het levenslange partnerpensioen voor en na de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit tweede bedrag wordt vastgesteld aan de hand van een percentage van het levenslange partnerpensioen. Het bestuur stelt dit percentage jaarlijks vast. Het bij overlijden van de deelnemer vastgestelde bedrag geldt vervolgens voor de gehele looptijd van de uitkering, met dien verstande dat de volgens artikel 17.4 geldende toeslagen ook op het tijdelijke partnerpensioen van toepassing zijn. Het totaal van het levenslange en tijdelijke partnerpensioen is gemaximeerd op 50% van het pensioengevend salaris. 6.6b Bij overlijden van de gewezen deelnemer? Bij overlijden van de gewezen deelnemer is er geen recht op partnerpensioen, tenzij op de datum waarop het deelnemerschap is beºindigd gebruik is gemaakt van de mogelijkheid van uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen op grond van artikel c Bij overlijden van de gepensioneerde? Bij overlijden van de gepensioneerde is er geen recht op partnerpensioen, tenzij op de datum waarop het deelnemerschap is beºindigd of de pensioendatum gebruik is gemaakt van de mogelijkheid van uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen op grond van artikel Kan het partnerpensioen bij ingang worden afgekocht? Als het partnerpensioen bij ingang lager is dan het wettelijke afkoopbedrag heeft het pensioenfonds het recht dit partnerpensioen en eventueel wezenpensioen ten behoeve van de nabestaanden af te kopen. Vorengenoemd bedrag is onderhevig aan indexatie conform de Pensioenwet. Bij afkoop van pensioen wordt het recht op pensioen omgezet in een geldsom (de afkoopsom). Met de uitbetaling van die geldsom koopt het pensioenfonds de verplichting tot het doen van pensioenuitkeringen af. Als het pensioenfonds gebruik wil maken van dit recht op afkoop, informeert het de partner daarover binnen zes maanden na de ingangsdatum van het partnerpensioen en betaalt het de afkoopwaarde binnen die termijn van zes maanden uit. De afkoopsom wordt uitbetaald onder inhouding van verschuldigde belastingen en wettelijke heffingen. 11

12 6.8 Verlaging van ingegaan partnerpensioen Met inachtneming van het bepaalde in artikel 19, zijn de ingegane partnerpensioenen, zoals deze bedroegen per 1 april 2013, per deze datum verlaagd met 7%. Artikel 7 Wezenpensioen 7.1 Wat is het wezenpensioen? Het wezenpensioen is een uitkering voor kinderen van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde, die wordt uitgekeerd na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde. 7.2a Wie heeft recht op wezenpensioen? Recht op wezenpensioen hebben kinderen die in familierechtelijke betrekking staan tot de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde. Dit geldt ook voor stiefkinderen die door de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed. Ook een kind dat wordt geboren binnen 307 dagen na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde heeft recht op wezenpensioen. 7.2b Wanneer is er geen recht op wezenpensioen? Er is geen recht op wezenpensioen voor een kind dat wordt geboren na 307 dagen nadat het ouderdomspensioen volledig is ingegaan. Kinderen die zijn of worden geadopteerd nadat het ouderdomspensioen volledig is ingegaan hebben evenmin recht op wezenpensioen. 7.3 Wanneer begint en wanneer eindigt het wezenpensioen? Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde overlijdt. Voor een kind dat wordt geboren binnen 307 dagen na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde, gaat het wezenpensioen in op de eerste dag van de maand waarin het kind wordt geboren. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin het kind de 18-jarige leeftijd bereikt, of tot en met de laatste dag van de maand van diens eerder overlijden. Met kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar worden gelijkgesteld kinderen van 18 tot en met 24 jaar waarvan de voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of een opleiding voor een beroep. In dat geval wordt het wezenpensioen uiterlijk uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin het kind de 25- jarige leeftijd bereikt. Een toekenningsbeslissing op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten strekt hiertoe als bewijs. 7.4 Hoe hoog is het wezenpensioen: 7.4a Bij overlijden van de deelnemer? Het wezenpensioen is gelijk aan 14% van het ouderdomspensioen waarop de deelnemer recht zou hebben gehad indien hij tot de pensioendatum deelnemer zou zijn gebleven, met dien verstande dat de hoogte van het ouderdomspensioen wordt vastgesteld alsof op de pensioendatum uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen zal hebben plaatsgevonden als bedoeld in artikel 15. Het ouderdomspensioen dat de deelnemer zou hebben opgebouwd over de periode vanaf de 12

13 overlijdensdatum tot de pensioendatum wordt gebaseerd op de laatstelijk v pensioengrondslag, met inachtneming van de bepalingen in artikel 3. r overlijden vastgestelde 7.4b Bij overlijden van de gewezen deelnemer? Bij overlijden van de gewezen deelnemer is het wezenpensioen gelijk aan 14% van het op de dag van het eindigen van de deelname opgebouwde ouderdomspensioen, vermeerderd met de toeslagen die zijn verleend op grond van artikel 17.4, met dien verstande dat de hoogte van het ouderdomspensioen wordt vastgesteld alsof op de ontslagdatum gebruik is gemaakt van de mogelijkheid van uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen op grond van artikel c Bij overlijden van de gepensioneerde? Bij overlijden van de gepensioneerde is het wezenpensioen gelijk aan 14% van het op de overlijdensdatum geldende ouderdomspensioen, vermeerderd met de toeslagen die zijn verleend op grond van artikel 17.4, met dien verstande dat de hoogte van het ouderdomspensioen wordt vastgesteld alsof op de ontslagdatum of pensioendatum gebruik is gemaakt van de mogelijkheid van uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen op grond van artikel 15 en gøøn gebruik is gemaakt van de hoog-laagregeling als bedoeld in artikel d Als beide ouders zijn overleden? Het wezenpensioen waarop recht bestaat op grond van de leden 4a, 4b of 4c van dit artikel wordt verdubbeld vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het kind volledig ouderloos wordt. In dit verband wordt onder ouder verstaan de ouder die in een familierechtelijke betrekking staat tot het kind. 7.5 Kan het wezenpensioen bij ingang worden afgekocht? Als het jaarlijkse wezenpensioen bij ingang lager is dan het wettelijke afkoopbedrag heeft het pensioenfonds het recht dit wezenpensioen ten behoeve van het kind af te kopen. Vorengenoemd bedrag is onderhevig aan indexatie conform de Pensioenwet. Bij afkoop van pensioen wordt het recht op pensioen omgezet in een geldsom (de afkoopsom). Met de uitbetaling van die geldsom koopt het pensioenfonds de verplichting tot het doen van pensioenuitkeringen af. Als het pensioenfonds gebruik wil maken van dit recht op afkoop, informeert het pensioenfonds het kind of diens wettelijke vertegenwoordiger daarover binnen zes maanden na de ingangsdatum van het wezenpensioen en betaalt het de afkoopwaarde binnen die termijn van zes maanden uit. De afkoopsom wordt uitbetaald onder inhouding van verschuldigde belastingen en wettelijke heffingen. 7.6 Verlaging van wezenpensioen Met inachtneming van het bepaalde in artikel 19, zijn; a. de aanspraken op wezenpensioen, zoals deze bedroegen per 31 december 2012, per 1 april 2013 verlaagd met 7%; b. de ingegane wezenpensioenen, zoals deze bedroegen per 1 april 2013, per deze datum verlaagd met 7%. Artikel 8 Arbeidsongeschiktheidspensioen 8.1 Wat is het arbeidsongeschiktheidspensioen? Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een uitkering die bedoeld is om inkomensachteruitgang van de deelnemer door arbeidsongeschiktheid te beperken. 13

14 8.2 Wanneer heeft de deelnemer recht op arbeidsongeschiktheidspensioen? Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd aan de deelnemer die tijdens de deelname aan de pensioenregeling arbeidsongeschikt wordt en een uitkering op grond van de WIA ontvangt. De deelnemer die al een gedeeltelijke WIA- of WAO-uitkering geniet op het moment waarop de deelname aanvangt, heeft recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen over de vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid. 8.3 Wanneer gaat het arbeidsongeschiktheidspensioen in? Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer het recht verkrijgt op een uitkering op grond van de WIA. 8.4 Tot wanneer wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd? Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd tot het eerste van de hierna volgende tijdstippen: - de pensioendatum; - de eerste dag van de maand volgend op die waarin het recht op een uitkering op grond van de WIA of WAO eindigt; - de eerste dag van de maand volgend op die waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt. 8.5 Hoe wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen berekend? Voor de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgegaan van: - de vastgestelde grondslag van het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP-grondslag); dit is het laatste per 1 januari vastgestelde pensioengevend salaris v r ingang van de WIA-uitkering; - het vastgestelde grensbedrag van het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP-grensbedrag); dit is een bedrag ter grootte van 261 maal het op 1 januari van dat jaar geldende maximumdagloon voor de uitkering op grond van de WIA Indien de AOP-grondslag lager is dan het AOP-grensbedrag, dan bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen voor de volledig arbeidsongeschikte deelnemer 15% van de AOPgrondslag. Indien de AOP-grondslag hoger is dan het AOP-grensbedrag, dan bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen 85% van het gedeelte van de AOP-grondslag dat uitkomt boven het AOP-grensbedrag, vermeerderd met 15% van het AOP-grensbedrag. 8.6 Wat is de hoogte van het te ontvangen arbeidsongeschiktheidspensioen? 8.6a Algemeen: De arbeidsongeschikte deelnemer ontvangt een percentage van het volgens lid 5 van dit artikel berekende arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit percentage wordt gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid zoals die volgens de WIA wordt vastgesteld. Hierbij geldt de onderstaande tabel. Mate van arbeidsongeschiktheid in procenten Uitkeringspercentage Minder dan tot tot tot tot of meer

15 Voor de deelnemer die bij aanvang van de dienstbetrekking reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, wordt de mate van arbeidsongeschiktheid verminderd met de mate van arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de deelname. 8.6b Bij vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid: Bij vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemer die nog in dienst is van de werkgever wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen verhoogd. Deze verhoging wordt als volgt bepaald: - het pensioengevend salaris dat de deelnemer genoot op 1 januari voorafgaande aan de vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid wordt herleid tot het salaris dat zou gelden als geen sprake zou zijn van arbeidsongeschiktheid; - de uitkomst hiervan wordt gehanteerd als AOP-grondslag voor het berekenen van een arbeidsongeschiktheidspensioen volgens de in lid 5 van dit artikel beschreven systematiek; - het aldus verkregen arbeidsongeschiktheidspensioen wordt vermenigvuldigd met het percentage waarmee de arbeidsongeschiktheid is vermeerderd. De uitkomst vormt de verhoging van het arbeidsongeschiktheidspensioen. 8.6c Bij vermindering van de arbeidsongeschiktheid: Bij vermindering van de arbeidsongeschiktheid wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen vermenigvuldigd met de factor x/y. Hierbij is x gelijk aan het nieuwe uitkeringspercentage en y gelijk aan het oude uitkeringspercentage uit de in lid 6a van dit artikel opgenomen tabel. 8.7 Verlaging van arbeidsongeschiktheidspensioen Met inachtneming van het bepaalde in artikel 19, zijn de ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen, zoals deze bedroegen per 1 april 2013, per deze datum verlaagd met 7%. 15

16 Hoofdstuk 4. GEBEURTENISSEN DIE INVLOED HEBBEN OP DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN Artikel 9 Beºindiging van de deelname aan de pensioenregeling 9.1 Wat gebeurt er bij beºindiging van de deelname aan de pensioenregeling? Bij beºindiging van de arbeidsovereenkomst v r de pensioendatum eindigt de deelname aan deze pensioenregeling. De deelnemer behoudt echter premievrije aanspraken op het tot dat moment opgebouwde ouderdomspensioen en wezenpensioen. Indien toeslagen worden verleend op grond van artikel 17.4, worden de aanspraken op ouderdomspensioen en wezenpensioen verhoogd met deze toeslagen. De deelnemer die aansluitend aan de beºindiging van de deelname recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, behoudt ten behoeve van zijn partner gedurende de periode dat hij de uitkering ontvangt, aanspraak op partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen wordt vastgesteld alsof het partnerpensioen op opbouwbasis zou zijn verzekerd, waarbij rekening wordt gehouden met het partnerpensioen verkregen op grond van artikel 15. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de door de gewezen deelnemer opgebouwde rechten: - worden overgedragen (zie lid 2 van dit artikel: waardeoverdracht) - worden afgekocht (zie lid 3 van dit artikel: afkoop) - worden uitgeruild (zie artikel 15: uitruil ouderdomspensioen en partnerpensioen) 9.2 Uitgaande waardeoverdracht 9.2a Wat is uitgaande waardeoverdracht? Uitgaande waardeoverdracht houdt in dat de deelnemer een afkoopsom ter waarde van zijn bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenrechten overdraagt naar de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever. De nieuwe pensioenuitvoerder vertaalt de afkoopsom in extra pensioen volgens de regels die daarvoor gelden in de nieuwe regeling. 9.2b Wanneer vindt uitgaande waardeoverdracht plaats? Uitgaande waardeoverdracht vindt plaats op verzoek van de gewezen deelnemer die deelnemer wordt in de pensioenregeling van een nieuwe werkgever. De uitgaande waardeoverdracht wordt uitgevoerd volgens de wettelijk vastgestelde rekenregels en procedures. De deelnemer moet de overnemende pensioenuitvoerder om waardeoverdracht verzoeken binnen zes maanden na aanvang van de dienstbetrekking bij zijn nieuwe werkgever. 9.3a Wat is afkoop? Bij afkoop van pensioen wordt de aanspraak op pensioen omgezet in een geldsom (de afkoopsom). Met de uitbetaling van die geldsom koopt het pensioenfonds de verplichting tot het doen van pensioenuitkeringen af. Als het pensioenfonds gebruik wil maken van het recht op afkoop, informeert het de gewezen deelnemer daarover binnen zes maanden na ingang van het ouderdomspensioen en betaalt het de afkoopwaarde binnen die termijn van zes maanden uit. 16

17 9.3b Kunnen de pensioenaanspraken bij beºindiging van de deelname worden afgekocht? Als het ouderdomspensioen op het tijdstip van beºindiging van de deelname lager is dan het wettelijke afkoopbedrag heeft het pensioenfonds het recht om op zijn vroegst twee jaar na beºindiging van de deelname dit ouderdomspensioen en eventuele andere pensioenaanspraken van de gewezen deelnemer af te kopen. Dit recht heeft het pensioenfonds niet als de gewezen deelnemer binnen twee jaar na beºindiging van de deelname een procedure tot uitgaande waardeoverdracht is gestart. Vorengenoemd bedrag is onderhevig aan indexatie conform de Pensioenwet. Als de pensioendatum ligt v r het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn van twee jaar, heeft het pensioenfonds het recht om bij de ingang van het ouderdomspensioen het ouderdomspensioen en eventuele andere aanspraken ten behoeve van de gepensioneerde of zijn nabestaanden af te kopen, als de uitkering van het ouderdomspensioen op de ingangsdatum per jaar minder bedraagt dan het wettelijk afkoopbedrag. De afkoopsom wordt, onder inhouding van verschuldigde belastingen en wettelijke heffingen, uitbetaald aan de gewezen deelnemer, met uitzondering van de eventuele afkoopsom van het bijzonder partnerpensioen, die wordt uitbetaald aan de gewezen partner. Artikel 10 Inbreng van waarde bij start deelname 10.1 Wat is inkomende waardeoverdracht? Inkomende waardeoverdracht houdt in dat de deelnemer de waarde van zijn bij zijn vorige pensioenuitvoerder opgebouwde pensioenaanspraken overdraagt aan ter verwerving van aanspraken op pensioen op grond van dit reglement Hoe vindt inkomende waardeoverdracht plaats? De deelnemer die de waarde van zijn bij zijn vorige pensioenuitvoerder opgebouwde pensioenaanspraken wil overdragen, dient daartoe een verzoek in bij het pensioenfonds binnen zes maanden na aanvang van de deelname aan deze pensioenregeling. De inkomende waardeoverdracht vindt vervolgens plaats volgens de wettelijk vastgestelde rekenregels en procedures. Artikel 11 Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 11.1a Voor wie geldt de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid? Dit artikel is van toepassing op de deelnemer die bij aanvang van de deelname volledig arbeidsgeschikt is. Voor de deelnemer die bij aanvang deelname gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, heeft dit artikel betrekking op het arbeidsgeschikte deel. 11.1b Wat gebeurt er met de pensioenopbouw en de risicoherverzekering bij het ontstaan van volledige arbeidsongeschiktheid? Als de deelnemer volledig arbeidsongeschikt wordt en een WIA-uitkering ontvangt, dan eindigt daarmee de normale opbouw van het ouderdomspensioen en wezenpensioen en de herverzekering van het partnerpensioen. Om pensioenverlies te voorkomen, wordt in plaats daarvan de opbouw en herverzekering van deze pensioenen premievrij voortgezet volgens de leden 2 en 5 van dit artikel. De deelnemer heeft recht op deze verdere opbouw wegens arbeidsongeschiktheid op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan na aanvang van de dienstbetrekking. Als de deelnemer bij aanvang van de dienstbetrekking reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, geldt het bovenstaande slechts voor de vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid na aanvang van de dienstbetrekking. 17

18 11.1c Wat gebeurt er met de pensioenopbouw bij het ontstaan van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Als de deelnemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en een WIA-uitkering ontvangt, dan kunnen twee situaties worden onderscheiden: 1. De deelnemer behoudt een dienstbetrekking bij de werkgever De verdere pensioenopbouw en herverzekering wordt gesplitst in twee delen. Voor het deel dat de deelnemer een dienstbetrekking bij de werkgever behoudt, wordt ook de opbouw van het ouderdomspensioen en wezenpensioen en de herverzekering van het partnerpensioen voortgezet. Dit gebeurt op de normale manier volgens de bepalingen van dit reglement uitgaande van het salaris dat nog uit dienstbetrekking wordt genoten. Om pensioenverlies te voorkomen, wordt voor het arbeidsongeschikte deel de opbouw van het ouderdomspensioen en wezenpensioen premievrij voortgezet volgens de leden 2, 4 en 5 van dit artikel. 2. De deelnemer beºindigt zijn dienstbetrekking met de werkgever In het geval dat de deelnemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en de dienstbetrekking met de werkgever wordt beºindigd, wordt om pensioenverlies te voorkomen voor het arbeidsongeschikte deel de opbouw van het ouderdomspensioen en wezenpensioen en de herverzekering van het partnerpensioen premievrij voortgezet volgens de leden 2, 4 en 5 van dit artikel. In beide situaties heeft de deelnemer recht op deze verdere opbouw en herverzekering wegens arbeidsongeschiktheid op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan na aanvang van de dienstbetrekking. Over reeds bestaande arbeidsongeschiktheid bij aanvang van deelname aan deze pensioenregeling vindt dus gøøn opbouw wegens arbeidsongeschiktheid plaats Wanneer gaat de pensioenopbouw en de risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid in? De pensioenopbouw en risicoverzekering wegens arbeidsongeschiktheid gaat in per de eerste dag van de maand waarin de deelnemer een WIA-uitkering ontvangt. De opbouw van het ouderdoms- en wezenpensioen en de herverzekering van het partnerpensioen gebeurt op basis van de laatstgeldende pensioengrondslag v r aanvang van de WIA-uitkering. Deze pensioengrondslag wordt vermenigvuldigd met een voortzettingspercentage dat is gerelateerd aan de mate van arbeidsongeschiktheid volgens de WIA. Deze voortzettingspercentages zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Mate van arbeidsongeschiktheid in procenten Voortzettingspercentage Minder dan tot tot tot tot of meer 100 Voor de deelnemer die bij aanvang van de dienstbetrekking reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, wordt de mate van arbeidsongeschiktheid verminderd met de mate van arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de deelname. 18

19 11.3 In hoeverre worden toeslagen verleend op de opgebouwde pensioenen bij arbeidsongeschiktheid? Indien toeslagverlening plaatsvindt op grond van artikel 5.4 geldt het gebruikte toeslagpercentage ook voor de pensioenen die zijn opgebouwd op grond van dit artikel (11). De eerste toeslagverlening vindt in dat geval plaats op 1 januari van het kalenderjaar na het jaar waarin de WIA-uitkering is ingegaan Wat zijn de gevolgen van vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid voor de pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid: 11.4a Als de dienstbetrekking van de deelnemer na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid is voortgezet? Als de dienstbetrekking van de deelnemer na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid is voortgezet, wordt de pensioenopbouw en de herverzekering bij arbeidsongeschiktheid vanaf de eerste dag van de maand waarin de vermeerdering van kracht is aangepast aan het nieuwe percentage arbeidsongeschiktheid. Reeds bestaande arbeidsongeschiktheid op het moment waarop de deelname is aangevangen, maakt geen deel uit van dit percentage. Voor het bepalen van de grondslag waarover de pensioenopbouw en de herverzekering wegens arbeidsongeschiktheid wordt voortgezet, wordt aangesloten bij de laatstgeldende pensioengrondslag v r vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid. 11.4b Als de dienstbetrekking van de deelnemer na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid is beºindigd? Als de dienstbetrekking van de deelnemer na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid is beºindigd, dan leidt vermeerdering van arbeidsongeschiktheid niet tot een verhoging van de pensioenopbouw en de herverzekering wegens arbeidsongeschiktheid Wat zijn de gevolgen van vermindering van de arbeidsongeschiktheid voor de pensioenopbouw en de herverzekering wegens arbeidsongeschiktheid? Een vermindering van de mate van arbeidsongeschiktheid leidt tot verlaging van de pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid per de eerste dag van de maand waarin de vermindering van kracht is. Voor het bepalen van de voort te zetten pensioenopbouw en herverzekering wordt de oorspronkelijk volgens lid 2 van dit artikel voortgezette pensioenopbouw en herverzekering vermenigvuldigd met de factor x/y. Hierbij is x gelijk aan het nieuwe voortzettingspercentage en y gelijk aan het oude voortzettingspercentage uit de in lid 2 van dit artikel opgenomen tabel. Artikel 12 Scheiding 12.1 Op welk partnerpensioen behoudt de partner aanspraak na scheiding? Voor toepassing van dit lid en lid 2 van dit artikel wordt onder scheiding verstaan: echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beºindiging van een geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden en beºindiging van een partnerrelatie tussen twee ongehuwd samenwonenden. Omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of omzetting van een partnerrelatie tussen twee ongehuwd samenwonenden in een huwelijk of in een geregistreerd partnerschap is geen scheiding in de zin van dit lid. Bij scheiding behoudt de gewezen partner van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde aanspraak op een premievrij partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen). De hoogte van dit bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het partnerpensioen waarop recht zou bestaan als de deelname aan deze pensioenregeling zou zijn geºindigd. Ingeval de deelname al is 19

20 geºindigd, is het bijzonder partnerpensioen gelijk aan het premievrije partnerpensioen waarop recht is ontstaan bij het beºindigen van de deelname, vermeerderd met de toeslagen die zijn verleend op grond van artikel Van het in de vorige alinea bepaalde kan worden afgeweken als de gewezen partners bij voorwaarden in verband met de partnerrelatie of in een schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding anders overeenkomen. Die voorwaarden of overeenkomst zijn respectievelijk is slechts geldig als het pensioenfonds bereid is hiermee in te stemmen en bereid is een uit de afwijking voortvloeiend risico te dekken dan wel het niveau van de uitkering aan te passen. Het bijzondere partnerpensioen gaat in bij overlijden van de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde en eindigt op de dag waarop de ex-partner overlijdt, tenzij de ex-partner gebruik heeft gemaakt van de in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding omschreven mogelijkheid van conversie. De gewezen partner ontvangt van het pensioenfonds een bewijs van de hierboven beschreven aanspraak. De (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde ontvangt een afschrift van dit bewijs Kan de aanspraak op bijzonder partnerpensioen bij scheiding worden afgekocht? Als de op grond van lid 1 van dit artikel aan de gewezen partner toekomende aanspraak op bijzonder partnerpensioen lager is dan het wettelijke afkoopbedrag heeft het pensioenfonds het recht deze aanspraak af te kopen. Als het pensioenfonds gebruik wil maken van dit recht op afkoop, informeert het de gewezen partner daarover binnen zes maanden na de melding van de scheiding en betaalt het de afkoopwaarde binnen die termijn van zes maanden uit. De afkoopsom wordt uitbetaald onder inhouding van verschuldigde belastingen en wettelijke heffingen. Vorengenoemd bedrag is onderhevig aan indexatie conform de Pensioenwet Verlaging van bijzonder partnerpensioen Met inachtneming van het bepaalde in artikel 19, zijn de ingegane bijzonder partnerpensioenen, zoals deze bedroegen per 1 april 2013, per deze datum verlaagd met 7% Op welk ouderdomspensioen behoudt de partner aanspraak na scheiding? Voor toepassing van dit lid wordt onder scheiding verstaan echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beºindiging van een geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden, vermissing of een aansluitend huwelijk tussen dezelfde partners. Bij scheiding krijgt de gewezen partner van de (gewezen) deelnemer conform de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding recht op uitbetaling van de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit recht op uitbetaling ontstaat tegenover het pensioenfonds, mits binnen twee jaar na de scheiding aan het pensioenfonds van die scheiding melding is gedaan door middel van het daartoe bestemde formulier als bedoeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Van het in de tweede zin van dit lid bepaalde kan worden afgeweken als de (gewezen) partners bij voorwaarden in verband met de partnerrelatie of in een schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding anders overeenkomen Welke datum geldt als datum van beºindiging? Als datum van echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, of beºindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden, vermissing of een 20

21 aansluitend huwelijk tussen dezelfde partners, geldt de datum waarop de beschikking tot echtscheiding, ontbinding of beºindiging is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Als datum van scheiding van tafel en bed geldt de datum waarop de beschikking is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Als datum waarop de partnerrelatie tussen twee ongehuwd samenwonenden geacht wordt te zijn beºindigd, geldt de datum die is vermeld op een door beide partijen in gezamenlijkheid ondertekende onderhandse overeenkomst of op door beide partijen ondertekende gelijkluidende verklaringen waarmee het einde van de periode van samenwonen aan het pensioenfonds is medegedeeld. De handtekeningen dienen door een notaris te worden gelegaliseerd. Voor de berekening van de aanspraken op partnerpensioen en ouderdomspensioen als bedoeld in dit artikel wordt het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de partnerrelatie tussen twee ongehuwd samenwonenden geacht in stand te zijn gebleven gedurende de gehele maand waarin de scheiding plaatsvond. 21

22 Hoofdstuk 5. KEUZEMOGELIJKHEDEN Artikel 13 Keuzemogelijkheden 13.1 Welke keuzemogelijkheden heeft de deelnemer bij pensionering? Bij pensionering heeft de (gewezen) deelnemer de volgende keuzemogelijkheden: - vervroegen van het volledige ouderdomspensioen of een gedeelte van het ouderdomspensioen; - uitruil ouderdomspensioen en partnerpensioen; - gebruik maken van de hoog-laagregeling Welke keuzemogelijkheden heeft de deelnemer bij uitdiensttreding? Bij uitdiensttreding voor de pensioendatum heeft de deelnemer de mogelijkheid om een gedeelte van het ouderdomspensioen om te ruilen in partnerpensioen Hoe maakt de deelnemer zijn keuzes kenbaar? Als de deelnemer bij pensionering gebruik wil maken van de mogelijkheden als bedoeld in dit artikel, dient hij uiterlijk zes maanden voor de gewenste ingangsdatum van zijn pensioen een schriftelijk verzoek in bij het pensioenfonds via de werkgever. De gewezen deelnemer dient het verzoek rechtstreeks in bij het pensioenfonds. De deelnemer die voor de pensioendatum uit dienst treedt maakt zijn keuze ten aanzien van uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen per de datum van uitdiensttreding uiterlijk kenbaar op het moment van uitdiensttreding Kunnen gemaakte keuzes worden gewijzigd? Als de (gewezen) deelnemer eenmaal gebruik heeft gemaakt van een keuzemogelijkheid binnen dit reglement, dan is deze keuze onherroepelijk. De (gewezen) deelnemer kan dus niet terugkomen op een eerder gemaakte keuze. Artikel 14 Vervroegen van het volledige ouderdomspensioen of een gedeelte van het ouderdomspensioen 14.1 Tot wanneer kan het ouderdomspensioen worden vervroegd? De (gewezen) deelnemer kan het volledige ouderdomspensioen eerder dan de pensioendatum laten ingaan indien hij op dat moment stopt met werken. De minimumleeftijd waarop het pensioen kan ingaan is 57 jaar. Vervroeging kan plaatsvinden binnen de fiscale begrenzingen en volgens de door het pensioenfonds vast te stellen procedure. Gewezen deelnemers hebben alleen het recht om het volledige ouderdomspensioen te vervroegen Welk deel van het ouderdomspensioen kan niet worden vervroegd? Indien er sprake is van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dan kan het ouderdomspensioen niet worden vervroegd voor dat deel dat vrijgesteld is van premiebetaling. 22

23 14.3 Wat is de basis voor de berekening van vervroegd pensioen? De pensioenen die eerder dan de pensioendatum ingaan, worden berekend op basis van de waarde van de rechten die op de vervroegde pensioendatum zijn opgebouwd. Deze berekening vindt plaats op basis van collectieve actuariºle gelijkwaardigheid. De factoren waarmee de hoogte van het vervroegde ouderdomspensioen wordt bepaald, worden door het bestuur vastgesteld en kunnen jaarlijks worden gewijzigd. Als de deelnemer gebruikmaakt van de mogelijkheid tot uitruil als beschreven in artikel 15 vindt de berekening van de hoogte van het vervroegde ouderdomspensioen plaats op basis van het ouderdomspensioen dat daarna resteert Wat gebeurt er met de pensioenopbouw bij gedeeltelijke vervroeging? Bij gedeeltelijke vervroeging geldt dat voor het deel dat niet vervroegd wordt, de pensioenopbouw wordt voortgezet, waarbij wordt uitgegaan van een deeltijd dienstbetrekking. Het deel dat vervroegd wordt, wordt altijd gerelateerd aan het percentage dat de werknemer minder gaat werken Wat is de basis voor pensioenberekening bij gedeeltelijke vervroeging? Bij het bepalen van de pensioengrondslag gedurende de periode v r de pensioendatum waarin reeds gedeeltelijk ouderdomspensioen wordt genoten, wordt uitgegaan van het pensioengevend salaris op het met de deelnemer overeengekomen percentage kortere arbeidsduur. Artikel 15 Uitruilen ouderdomspensioen en partnerpensioen 15.1 Wat is uitruilen ouderdomspensioen en partnerpensioen? Uitruil van ouderdomspensioen is het recht van de (gewezen) deelnemer om een gedeelte van het opgebouwde recht op ouderdomspensioen om te zetten in een recht op levenslang partnerpensioen Wanneer kan uitruil van ouderdomspensioen en partnerpensioen plaatsvinden? De omzetting van ouderdomspensioen in een aanspraak op levenslang partnerpensioen kan worden uitgevoerd op de dag dat de deelname aan de pensioenregeling wordt beºindigd, dan wel op de dag dat het ouderdomspensioen volledig ingaat. Als de gewezen deelnemer op de datum van beºindiging van de deelname een deel van de aanspraak op ouderdomspensioen heeft omgezet in een aanspraak op levenslang partnerpensioen, dan heeft de gewezen deelnemer op de pensioendatum het recht dat partnerpensioen weer uit te ruilen tegen ouderdomspensioen. Deze terugruil wordt niet beschouwd als het terugkomen op een eerder gemaakte keuze als bedoeld in artikel Als de gewezen deelnemer een partner heeft wiens rechten door deze uitruil worden verlaagd, dient deze partner met de uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen schriftelijk in te stemmen. De uitruil van ouderdomspensioen en partnerpensioen wordt berekend op basis van collectieve actuariºle gelijkwaardigheid. De uitruilfactoren worden door het bestuur vastgesteld en kunnen jaarlijks worden gewijzigd. Als de (gewezen) deelnemer niet binnen de door het pensioenfonds gestelde termijn reageert op de keuzemogelijkheid die hem ingevolge dit artikel is aangeboden, gaat het pensioenfonds over tot het uitruilen van ouderdomspensioen in partnerpensioen indien de deelnemer of gewezen deelnemer gehuwd is of een geregistreerde partnerrelatie heeft. 23

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N 2 0 0 8 Stichting Pensioenfonds GITP te Nijmegen Versie 4, inclusief notas van wijziging PTP.08.01 en PTP.08.02 en wijziging 2013 Pensioenreglement

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2008 Versie 1.0 definitief 17-11-2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis,

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank. Amsterdam

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank. Amsterdam PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank te Amsterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank. Amsterdam

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank. Amsterdam PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank te Amsterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT 2013 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2013 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2016

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2016 PENSIOENREGLEMENT 2016 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2016 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen. Utrecht. pagina 1

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen. Utrecht. pagina 1 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen te Utrecht 1 januari 2015 pagina 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 Artikel 1 Deelnemers 3 Artikel 2 Begin en einde

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 januari 2014 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 juli 2012 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN TEN

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pensioenreglement 2002 voor deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949 én op 31 december 2001 al deelnemer waren Bladnummer

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1. 1 januari 2009

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1. 1 januari 2009 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1 januari 2009 versie 2.0 1 januari 2014 We hebben ervoor gekozen de woorden uit de begrippenlijst (hoofdstuk 11) cursief te maken in de doorlopende tekst. Dit doen we als we

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V.

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Fondsreglement Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2.

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

zoals beheerd door: OFP BP Pensioenfonds Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 50.

zoals beheerd door: OFP BP Pensioenfonds Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 50. PENSIOENREGLEMENT 2015 BP Group Netherlands zoals beheerd door: OFP BP Pensioenfonds Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 50.521 Versie 2.0 Juni 2016 Pensioenreglement

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 PENSIOENREGLEMENT RICOH NEDERLAND 2007 1 MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 UITGEVOERD DOORAEGON LEVENSVERZEKERING N.V.

PER 1 JANUARI 2015 PENSIOENREGLEMENT RICOH NEDERLAND 2007 1 MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 UITGEVOERD DOORAEGON LEVENSVERZEKERING N.V. PENSIOENREGLEMENT RICOH NEDERLAND 2007 1 PER 1 JANUARI 2015 MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 UITGEVOERD DOORAEGON LEVENSVERZEKERING N.V. EN VOORHEEN DOOR STICHTING PENSIOENFONDS RICOH NEDERLAND (IN LIQUIDATIE)

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT Regeling 2014 Laatste aanpassingen: 5 april 2016

PENSIOENREGLEMENT Regeling 2014 Laatste aanpassingen: 5 april 2016 PENSIOENREGLEMENT Regeling 2014 Laatste aanpassingen: 5 april 2016 Inhoud Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 1A. Karakter pensioenregeling Artikel 2. Deelnemerschap Artikel 3. Aanspraken op pensioenen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel)

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) 8 8.1 Algemeen 78 8.2 Deelnemers 80 8.3 Premies 80 8.4 Ouderdomspensioen 81 8.5 Vervroegd pensioen 81 8.6 Uitruil ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT Regeling 1977 Laatste aanpassing: 1 januari 2010

PENSIOENREGLEMENT Regeling 1977 Laatste aanpassing: 1 januari 2010 PENSIOENREGLEMENT Regeling 1977 Laatste aanpassing: 1 januari 2010 Inhoud - Regeling I Voorwaardelijke eindloonregeling Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1A. Karakter pensioenregeling Artikel 2.

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND

PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT NIELSEN NEDERLAND Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Strekking van dit pensioenreglement 3 Artikel 3. Karakter van de pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Pensioenreglement 2015 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT

PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT PENSIOENREGLEMENT 2002 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT INHOUDSOPGAVE A. Algemeen deel... 4 Artikel 1. Toepassingsgebied... 4 Artikel 2. Begripsbepalingen... 4 Artikel 3. Deelnemerschap... 6 Artikel 4.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van Unigarant N.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland

Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Amsterdam, 11 mei 2016 A.M. van der Hall Voorzitter R.N. Nibbering

Nadere informatie