Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002"

Transcriptie

1 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pensioenreglement 2002 voor deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949 én op 31 december 2001 al deelnemer waren Bladnummer 1 van 31

2 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Aanmelding en het verstrekken van inlichtingen... 4 Artikel 4 Pensioenrechten... 5 Artikel 5 De basis van de pensioenopbouw... 5 Artikel 6 Het levenslang ouderdomspensioen... 7 Artikel 7 Het tijdelijk ouderdomspensioen... 7 Artikel 8 Het partnerpensioen op risicobasis tijdens het deelnemerschap... 8 Artikel 9 Partnerpensioen na beëindiging van de deelname... 8 Artikel 10 Bijzonder partnerpensioen... 9 Artikel 11 Pensioenverevening bij echtscheiding 10 Artikel 12 Het wezenpensioen Artikel 13 Keuzemogelijkheden Artikel 14 De pensioenuitkering Artikel 15 Premie Artikel 16 Bijdrage van de deelnemer Artikel 17 Gehele of gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling in geval van arbeidsongeschiktheid Artikel 18 Wijze van betaling van de premie Artikel 19 Beëindiging van het deelnemerschap anders dan door overlijden Artikel 20 Waardeoverdracht Artikel 21 Voorwaardelijke toeslagregeling ingegane pensioenen en pensioenaanspraken Artikel 22 Excedentvoorzieningen Artikel 23 Uitbetaling van pensioen Artikel 24 Opgave aan de deelnemer door het fonds Artikel 25 Opgave aan de gewezen deelnemer door het fonds Artikel 26 Opgave aan de gewezen partner door het fonds Artikel 27 Opgave aan de pensioengerechtigde door het fonds Artikel 28 Opgave op verzoek Artikel 29 Overige opgaven door het fonds Artikel 30 Wijze van informatieverstrekking Artikel 31 Vrijstelling wegens gemoedsbezwaarden Artikel 32 Overgangsbepalingen Artikel 32 Bijzondere hardheid Artikel 33 Behoud van financieel evenwicht Artikel 34 Inwerkingtreding Artikel 35 Citeertitel BIJLAGE A VOORSCHRIFTEN EN REGELS BIJ VRIJSTELLING WEGENS GEMOEDSBEZWAREN BIJLAGE B KLACHTEN- EN GESCHILLENPROCEDURE BIJLAGE C FACTOREN BIJLAGE D PENSIOENOPBOUW GEDURENDE DEELTIJD WW...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bladnummer 2 van 31

3 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement, zijnde een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet, gelden de begripsomschrijvingen die zijn opgenomen in artikel 2 van de statuten van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Verder wordt in dit reglement verstaan onder: Pensioendatum Arbeidsongeschikt Ouderschapsverlof Partner Partnerschap Scheiding Scheidingsdatum Gewezen partner de dag waarop de deelnemer of de gewezen deelnemer 62 jaar wordt; arbeidsongeschikt in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), dan wel in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De vaststelling al dan niet met terugwerkende kracht van de mate van arbeidsongeschiktheid door het uitvoeringsorgaan van die wet is beslissend voor de toepassing van dit reglement; ouderschapsverlof als bedoeld in artikel 6 van de Wet Arbeid en Zorg; 1. degene die met de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde gehuwd is; 2. degene die met de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde een geregistreerd partnerschap in de zin van Titel 5A van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft; 3. de ongehuwde man of vrouw die met de ongehuwde deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde een duurzaam samenlevingsverband heeft en die geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn is. Er is sprake van een duurzaam samenlevingsverband als beiden blijkens gegevens van de gemeentelijke basisadministratie gedurende ten minste één jaar op het zelfde adres wonen en de deelnemer en de partner een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst hebben getekend; één van de vormen van het zijn van partner; Beëindiging van het partnerschap door: a. echtscheiding; b. scheiding van tafel en bed; c. beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk; en d. beëindiging van het duurzaam samenlevingsverband; a. in geval van echtscheiding: de datum van inschrijving van de beschikking in de burgerlijke stand; b. in geval van scheiding van tafel en bed: de datum van inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister; c. in geval van beëindiging van het geregistreerd partnerschap: de datum van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand; d. in geval van beëindiging van het duurzaam samenlevingsverband: het moment waarop één van de partners zich op hetzelfde adres heeft laten uitschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie; a. degene van wie het huwelijk met de deelnemer of gewezen deelnemer is geëindigd door echtscheiding of scheiding van tafel en bed; b. degene van wie het geregistreerd partnerschap met de deelnemer of gewezen deelnemer in de registers van de burgerlijke stand is Bladnummer 3 van 31

4 beëindigd; c. degene van wie het duurzaam samenlevingsverband met de deelnemer of gewezen deelnemer is beëindigd door beëindiging van de samenlevingsovereenkomst; Ouderdomspensioen Aanspraakgerechtigde Gepensioneerde Pensioengerechtigde levenslang en tijdelijk ouderdomspensioen; de persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen; de persoon voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan; de persoon voor wie het pensioen is ingegaan. Artikel 2 DEELNEMERSCHAP 1. Aan deze pensioenregeling nemen deel de door de aangesloten onderneming aangemelde deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949 en op 31 december 2005 reeds deelnemer waren in het fonds. 2. De deelname van de deelnemer als bedoeld in het eerste lid eindigt: a. op de pensioendatum; b. als de deelnemer overlijdt voordat de pensioendatum is bereikt; c. 1. als de deelnemer ophoudt werknemer te zijn in dienst van de aangesloten onderneming, zonder aansluitend in dienst te treden van een andere aangesloten onderneming en zonder dat de uitzondering genoemd in lid 3 van dit artikel zich voordoet; 2. als de verplichting tot deelneming voor hem komt te vervallen; 3. als hij niet langer behoort tot een groep van werknemers, voor wie de aangesloten onderneming de toelating met het fonds is overeengekomen. In tegenstelling tot het hiervoor in dit lid bepaalde blijft de deelname voor een deelnemer die de pensioeningangsdatum overeenkomstig artikel 13, lid 4 en 5, geheel of gedeeltelijk uitstelt en in dienst blijft bij de aangesloten onderneming, behouden tot de datum waarop het pensioen volledig ingaat. 3. De deelname blijft in de volgende gevallen behouden nadat de deelnemer is opgehouden werknemer te zijn in dienst van de aangesloten onderneming: a. als en zolang ingevolge artikel 17 voor de deelnemer vrijstelling voor het betalen van pensioenpremie is verleend vanwege arbeidsongeschiktheid; b. als en zolang voor de deelnemer bijdragen zijn verschuldigd aan het fonds door de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering overeenkomstig de bijdrageregeling FVP. De deelname eindigt in ieder geval op de pensioendatum of bij het eerdere overlijden van de deelnemer. 4. Als door de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering niet langer bijdragen als bedoeld in onderdeel b van lid 5 van dit artikel zijn verschuldigd aan het fonds als gevolg van een recht op een uitkering krachtens de Ziektewet, blijft het deelnemerschap behouden tot het tijdstip waarop de betrokkene niet langer een uitkering ingevolge de Ziektewet ontvangt. Artikel 3 AANMELDING EN HET VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN 1. De aangesloten onderneming is verplicht om overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van het uitvoeringsreglement alle gegevens te verstrekken die het fonds voor een goede uitvoering van dit reglement nodig acht. Bladnummer 4 van 31

5 2. De deelnemer/belanghebbende is verplicht aan het fonds tijdig alle gegevens te verstrekken die het bestuur nodig acht. Als daarom gevraagd wordt, maken zij daarbij gebruik van door het fonds beschikbaar gestelde formulieren. 3. Ieder, die aan dit reglement rechten ontleent, is verplicht aan de goede uitvoering van het in dit reglement, het uitvoeringsreglement en de statuten bepaalde mee te werken. Artikel 4 PENSIOENRECHTEN 1. De deelnemer of de gewezen deelnemer die de pensioendatum heeft bereikt heeft recht op levenslang ouderdomspensioen en tijdelijk ouderdomspensioen. 2. Bij overlijden van de deelnemer heeft zijn partner recht op een partnerpensioen. 3. In bepaalde gevallen, zie in artikel 9, heeft de partner van de gewezen deelnemer recht op een partnerpensioen. 4. In bepaalde gevallen, zie in artikel 10, heeft de gewezen partner van de gewezen deelnemer recht op een bijzonder partnerpensioen. 5. Na het overlijden van de deelnemer of de gewezen deelnemer hebben recht op wezenpensioen: a. de kinderen beneden de 18-jarige leeftijd, die in familierechtelijke betrekking stonden tot de (gewezen) deelnemer of van wie ten genoegen van het bestuur wordt aangetoond dat zij door de (gewezen) deelnemer ten tijde van diens overlijden als eigen kind werden opgevoed en onderhouden; b. de kinderen van 18 jaar of ouder, maar jonger dan 27 jaar, mits zij recht hebben op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering c. de kinderen van 18 jaar of ouder, maar jonger dan 27 jaar, mits zij een handicap hebben en in belangrijke mate op kosten van de (gewezen) deelnemer worden onderhouden. 6. De aanspraak op ouderdomspensioen van een deelnemer of gewezen deelnemer kan zonder toestemming van diens echtgenoot niet bij overeenkomst tussen die deelnemer of gewezen deelnemer en het fonds of de werkgever worden verminderd anders dan bij afkoop zoals voorzien in dit reglement, tenzij de echtgenoten het recht op pensioenverevening ingevolge de Wet pensioenverevening bij scheiding hebben uitgesloten. De aanspraak op partnerpensioen ten behoeve van de partner van een (gewezen) deelnemer kan zonder toestemming van die partner niet bij overeenkomst tussen de (gewezen) deelnemer en het fonds of de werkgever worden verminderd anders dan bij afkoop zoals voorzien in dit reglement. Artikel 5 DE BASIS VAN DE PENSIOENOPBOUW 1. De pensioengrondslag vormt de basis voor de berekening van de hoogte van de pensioenen. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris van de deelnemer, verminderd met de franchise. 2. Het pensioengevend salaris is het vaste jaarinkomen (vast salaris, ploegentoeslag, vakantietoeslag en overige vaste toeslagen). De hoogte van het pensioengevend salaris wordt vastgesteld bij aanvang van het deelnemerschap en vervolgens jaarlijks per 1 januari. Bladnummer 5 van 31

6 3. Het in aanmerking te nemen jaarsalaris is gebonden aan een maximum. Dit maximum bedraagt in Dit bedrag zal jaarlijks per 1 januari worden aangepast conform lid 10 van dit artikel. 4. Met inachtneming van het in het vorige lid bedoelde maximum geldt ten aanzien van vertegenwoordigers dat a. onder jaarinkomen wordt verstaan het inkomen aan vast salaris en provisie dat volgens opgave van de aangesloten onderneming in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar door de betrokkene werd genoten, verhoogd met 8% vakantietoeslag; b. tussen de aanvang van het deelnemerschap en de eerstvolgende 1 januari, voor de toepassing van dit reglement, wordt uitgegaan van het inkomensbedrag herleid tot jaarbasis dat betrokkene naar verwachting van de aangesloten onderneming in die periode nog zal verwerven. 5. De franchise is op het moment van ingang van deze pensioenregeling (1 januari 2002) vastgesteld op Dit bedrag zal jaarlijks per 1 januari worden aangepast conform lid 10 van dit artikel. 6. Voor een deelnemer met een kortere dan volledige werktijd worden het maximumsalaris, bedoeld in lid 3, en de franchise, bedoeld in lid 5, naar evenredigheid verminderd. 7. De hoogte van de pensioengrondslag wordt vastgesteld bij de aanvang van het deelnemerschap en vervolgens jaarlijks per 1 januari. Overstappen naar een andere aangesloten onderneming met behoud van deelnemerschap wordt voor de toepassing van dit lid gelijkgesteld met een nieuwe aanvang. 8. Als de deelnemer gebruik maakt van ouderschapsverlof en/of levensloopverlof, geldt voor die deelnemer de pensioengrondslag die gegolden zou hebben indien hij geen gebruik zou hebben gemaakt van ouderschapsverlof en/of levensloopverlof. 9. a. Als voor een deelnemer volledige vrijstelling voor premiebetaling is verleend overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van dit pensioenreglement, wordt geen rekening gehouden met wijzigingen in de pensioengrondslag die zich voordoen in de periode gelegen tussen de aanvang van de arbeidsongeschiktheid tot en met de laatste dag van de termijn, waarover deze vrijstelling van toepassing is. b. Voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemer die nog in dienst is van een aangesloten onderneming bestaat de pensioengrondslag uit de som van de volgende bedragen: 1. voor het deel waarvoor de deelnemer nog arbeid in dienstbetrekking verricht, wordt de pensioengrondslag bepaald door op het resterende jaarsalaris een naar evenredigheid met de mate van premievrijstelling verlaagde franchise in mindering te brengen; 2. voor het deel waarvoor de deelnemer premievrijstelling geniet op grond van het bepaalde in artikel 17 van dit pensioenreglement, wordt de pensioengrondslag in aanmerking genomen die gold op het moment van arbeidsongeschikt worden, vermenigvuldigd met het percentage premievrijstelling dat volgens artikel 17 aansluit bij de mate van arbeidsongeschiktheid. De aldus vastgestelde pensioengrondslag geldt vanaf de aanvang van de arbeidsongeschiktheid tot en met de laatste dag van de termijn waarover de bedoelde premievrijstelling van toepassing is. c. Voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemer die niet meer in dienstbetrekking is bij een aangesloten onderneming wordt de pensioengrondslag in aanmerking genomen die gold op het moment van arbeidsongeschikt worden, vermenigvuldigd met het percentage premievrijstelling dat volgens artikel 17 aansluit bij de mate van arbeidsongeschiktheid. 10. Het maximumsalaris, bedoeld in lid 3, en de franchise, bedoeld in lid 5, worden verhoogd in overeenstemming met de loonontwikkeling in de bedrijfstakken. Deze verhoging vindt jaarlijks per 1 januari plaats, voor het eerst op 1 januari Het verhogingspercentage is het percentage waarmee de lonen op grond van de CAO s voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie op 1 oktober van het laatst verstreken kalenderjaar zijn gestegen ten opzichte van 2 oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Indien in de verschillende CAO s sprake is van een verschillende algemene loonstijging zal het bestuur een gemiddelde loonstijging vaststellen, welke Bladnummer 6 van 31

7 ten minste gelijk is aan de laagste algemene loonstijging en ten hoogste gelijk is aan de hoogste algemene loonstijging van de CAO s. Indien en zolang het bestuur van oordeel is dat de middelen van het fonds dit toelaten, worden de grondslagen van deelnemers die wegens arbeidsongeschiktheid van premiebetaling zijn vrijgesteld met hetzelfde percentage verhoogd. Artikel 6 HET LEVENSLANG OUDERDOMSPENSIOEN 1. Het levenslang ouderdomspensioen gaat, behoudens in geval van vervroeging of uitstel overeenkomstig artikel 13, in op de eerste dag van de maand waarin de pensioendatum valt en wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin de rechthebbende overlijdt. 2. De deelnemer bouwt over ieder deelnemersjaar vanaf 1 januari 2002 een gedeelte van het levenslang ouderdomspensioen op. Het binnen deze pensioenregeling jaarlijks op te bouwen levenslang ouderdomspensioen bedraagt 1,75% van de voor het betreffende jaar geldende pensioengrondslag. Deelname gedurende een gedeelte van een jaar geeft aanspraak op een evenredig deel van dit jaarlijks levenslang ouderdomspensioen en wel op basis van het aantal volle dagen. Daarbij wordt een jaar op 360 dagen gesteld en een maand op 30 dagen. 3. Als in een periode waarin het deelnemerschap is gebaseerd op artikel 2, lid 5, onderdeel b, de ontvangen premie minder is dan de premie die voor de deelnemer op grond van artikel 15 van dit pensioenreglement verschuldigd zou zijn, wordt de aanspraak op levenslang ouderdomspensioen over die periode dienovereenkomstig lager vastgesteld. 4. Een periode waarin het deelnemerschap is gebaseerd op artikel 2, lid 6, wordt voor de berekening van het levenslang ouderdomspensioen volgens lid 2 buiten beschouwing gelaten, tenzij de betrokken deelnemer de op grond van artikel 15 over die periode verschuldigde premie aan het fonds heeft betaald. 5. In het geval bedoeld in artikel 17, lid 6 onderdeel b, wordt de aanspraak over een periode waarin de deelnemer tevens deelnemer is in de Stichting Bedrijfspensioenfonds Sociale Werkvoorziening, verminderd met de aanspraak die de deelnemer in die periode tegenover de genoemde Stichting verkrijgt. Artikel 7 HET TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN 1. Het tijdelijk ouderdomspensioen gaat in zodra het levenslang ouderdomspensioen ingaat en wordt uitgekeerd tot de eerste dag van de maand waarin de gewezen deelnemer 65 jaar wordt of tot en met de laatste dag van de maand van diens eerder overlijden. 2. De deelnemer bouwt ieder jaar een gedeelte van het tijdelijk ouderdomspensioen op. Deze opbouw is gelijk aan 1,75% van de in het betreffende jaar geldende franchise, vermeerderd met 0,45% (tot een maximum van 102,- (2002) per jaar), van het, op basis van de in het betreffende jaar geldende pensioengrondslag, levenslang ouderdomspensioen waarop de deelnemer recht zou hebben gehad indien hij tot de pensioendatum levenslang ouderdomspensioen zou hebben opgebouwd volgens dit reglement. Het maximumbedrag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast conform het bepaalde in artikel 5, lid Voor de deelnemer met een deeltijddienstbetrekking wordt bij de opbouw per deelnemersjaar de franchise vermenigvuldigd met de desbetreffende deeltijdfactor. Bladnummer 7 van 31

8 4. In een periode waarin het deelnemerschap is gebaseerd op artikel 2, lid 3, onderdeel b, en lid 4, vindt geen verdere opbouw meer plaats van het tijdelijk ouderdomspensioen. Artikel 8 HET PARTNERPENSIOEN OP RISICOBASIS TIJDENS HET DEELNEMERSCHAP 1. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer overlijdt en wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin de nabestaande overlijdt. 2. Het jaarlijks partnerpensioen is bij overlijden van de deelnemer voor de pensioendatum gelijk aan 70% van het levenslang ouderdomspensioen waarop de deelnemer recht zou hebben gehad indien hij tot de pensioendatum levenslang ouderdomspensioen zou hebben opgebouwd volgens dit reglement. Voor de berekening van het levenslange ouderdomspensioen vanaf de overlijdensdatum wordt uitgegaan van de laatstelijk voor het overlijden vastgestelde pensioengrondslag. Bij overlijden in een periode bedoeld in artikel 2, lid 3, wordt die periode bij de berekening van het jaarlijks partnerpensioen mede in aanmerking genomen. 3. De verzekering van het partnerpensioen eindigt op het eerste van de volgende tijdstippen: a. de datum waarop het deelnemerschap wordt beëindigd; b. de datum waarop het partnerschap van de deelnemer eindigt anders dan door overlijden van de deelnemer. 4. Indien en voor zover na beëindiging van het deelnemerschap een gewezen deelnemer recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, zal voor de gewezen deelnemer gedurende de periode dat hij die uitkering heeft, in afwijking van lid 3, onderdeel a een partnerpensioen op risicobasis verzekerd blijven voor zover dit risico niet reeds is gedekt door het bepaalde in artikel 2, lid 3, onderdeel b en artikel 9, lid 4. Ingeval de gewezen deelnemer tijdens bedoelde periode komt te overlijden, heeft zijn partner recht op een partnerpensioen. Dit partnerpensioen is gelijk aan 70% van het ouderdomspensioen dat de gewezen deelnemer bij beëindiging van het deelnemerschap heeft opgebouwd. 5. Het opnemen van onbetaald verlof door de deelnemer zal gedurende maximaal 18 maanden niet van invloed zijn op de dekking uit hoofde van het partnerpensioen zoals bedoeld in lid 2. Artikel 9 PARTNERPENSIOEN NA BEËINDIGING VAN DE DEELNAME 1. Op de pensioendatum heeft de deelnemer, behoudens het bepaalde in lid 5 en met inachtneming van artikel 11, het recht om een gedeelte van zijn tot dat tijdstip op grond van artikel 6 opgebouwde aanspraak op levenslang ouderdomspensioen om te zetten in een aanspraak op partnerpensioen die voorziet in een uitkering aan de partner van de deelnemer bij diens overlijden na de pensioendatum. De deelnemer kan kiezen voor een partnerpensioen ter grootte van 70%, 52,5%, 35% of 17,5% van het overeenkomstig met die keuze actuarieel herrekende levenslang ouderdomspensioen. 2. Het jaarlijks partnerpensioen is gelijk aan het conform lid 1 van dit artikel vastgestelde gedeelte van het levenslang ouderdomspensioen ten tijde van het overlijden van de deelnemer. 3. Het partnerpensioen als bedoeld in dit artikel gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer overlijdt en wordt uitgekeerd tot en met de maand van overlijden van de rechthebbende. 4. De gewezen deelnemer wiens dienstverband met de werkgever is geëindigd anders dan door overlijden of arbeidsongeschiktheid, heeft bij beëindiging van het dienstverband met de werkgever Bladnummer 8 van 31

9 het recht om een gedeelte van het tot het tijdstip van uitdiensttreding op grond van artikel 6 opgebouwde aanspraak op levenslang ouderdomspensioen om te zetten in een aanspraak op partnerpensioen. Dit recht geldt niet voor een gewezen deelnemer die binnen een termijn van 3 maanden na uitdiensttreding weer werknemer wordt van een aangesloten onderneming, op grond waarvan het deelnemerschap herleeft. De gewezen deelnemer heeft bij bovengenoemde omzetting de keuzemogelijkheden met betrekking tot het partnerpensioen zoals omschreven in lid 1 van dit artikel. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 5. De gewezen deelnemer die op grond van lid 4 een gedeelte van zijn levenslang ouderdomspensioen heeft ingeruild voor partnerpensioen, heeft op de pensioendatum niet de mogelijkheid om het aldus verworven recht op partnerpensioen in te ruilen voor een hoger levenslang ouderdomspensioen. 6. Indien de (gewezen) deelnemer in de situatie als bedoeld in lid 1 en 4 niet binnen de door het fonds gestelde termijn reageert op de keuzemogelijkheid en deze (gewezen) deelnemer gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, gaat het fonds over tot het omzetten van het ouderdomspensioen in partnerpensioen. De verhouding tussen het ouderdomspensioen en partnerpensioen bedraagt na deze verplichte uitruil 100:70, waarbij het fonds er voor zorgt dat het ouderdomspensioen na omzetting in ieder geval blijft boven de afkoopgrens als vermeld in artikel 14. Artikel 10 BIJZONDER PARTNERPENSIOEN 1. Indien een gewezen deelnemer conform het bepaalde in artikel 9, lid 1 of lid 4, een gedeelte van zijn levenslang ouderdomspensioen heeft omgezet in een partnerpensioen, verkrijgt degene die ten tijde van de in artikel 9, lid 1 of lid 4, bedoelde keuze diens partner was, na beëindiging van het partnerschap een premievrije aanspraak op een bijzonder partnerpensioen corresponderend met genoemde keuze. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op het partnerpensioen van artikel 9, lid 6. De gewezen deelnemer is gehouden het fonds onverwijld schriftelijk mededeling te doen van het eindigen van het partnerschap. 2. Het bepaalde in het voorgaande lid vindt geen toepassing indien de gewezen deelnemer en diens partner zulks (zijn) overeen(ge)komen bij huwelijkse voorwaarden, respectievelijk bij een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst of bij een schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding of het beëindigen van de gezamenlijke huishouding en het fonds schriftelijk heeft verklaard dat zij instemt met het buiten toepassing laten van genoemde artikelen. Een verzoek tot het verkrijgen van een verklaring als bedoeld in de vorige volzin dient door partijen schriftelijk aan het fonds te worden gedaan. 3. Het bepaalde in artikel 9, lid 3, is van overeenkomstige toepassing op het bijzonder partnerpensioen. 4. De gewezen partner van de gewezen deelnemer ontvangt een bewijs van de in lid 1 van dit artikel bedoelde premievrije aanspraak op bijzonder partnerpensioen. 5. Eindigt een partnerschap als bedoeld in lid 1, dan heeft een volgende partner geen aanspraak op partnerpensioen. 6. Een gewezen partner met een recht op bijzonder partnerpensioen heeft het recht dit te vervreemden aan een eerdere of latere partner van de overleden deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde, mits: a. het fonds bereid is een eventueel uit die overdracht voortvloeiende wijziging van het risico te dekken; Bladnummer 9 van 31

10 b. de vervreemding onherroepelijk is; en c. dit wordt overeengekomen bij notarieel verleden akte. Artikel 11 PENSIOENVEREVENING BIJ ECHTSCHEIDING 1. In geval van beëindiging van het huwelijk en geregistreerd partnerschap vindt verevening van het tijdens het huwelijk opgebouwde levenslange en tijdelijke ouderdomspensioen plaats conform de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, mits hiervan binnen twee jaar na het tijdstip van de scheiding mededeling is gedaan aan het fonds door middel van het daarvoor bestemde formulier. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien partijen verevening van pensioenrechten bij scheiding hebben uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden of bij schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding. 2. Het deel van het te verevenen levenslange en tijdelijke ouderdomspensioen van de gewezen partner en het bijzonder partnerpensioen, vastgesteld overeenkomstig artikel 10, kunnen, in geval van beëindiging van het huwelijk en geregistreerd partnerschap, worden omgezet in een eigen recht op levenslang ouderdomspensioen voor de gewezen partner, mits wordt voldaan aan het navolgende: a. de omzetting wordt door beide partijen overeengekomen bij huwelijkse voorwaarden of bij een schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding; b. binnen twee jaar na de scheidingsdatum is hiervan mededeling gedaan aan het fonds door middel van het daarvoor bestemde formulier; c. het fonds heeft ingestemd met deze omzetting. De omzetting wordt berekend op basis van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. 4. Verevening als bedoeld in lid 1 of conversie als bedoeld in lid 2 van het opgebouwde levenslange ouderdomspensioen of het opgebouwde tijdelijke ouderdomspensioen vindt niet plaats indien het betreffende pensioen minder bedraagt dan het bedrag als bedoeld in artikel 66, lid 1 en 8 van de Pensioenwet. 5. Het fonds heeft het recht om niet in te stemmen met de beoogde omzetting als bedoeld in lid 2 van dit artikel, indien de omzetting die wordt overeengekomen voor het fonds verzekeringstechnisch nadelig is. 6. De kosten van verevening of omzetting zal het fonds in gelijke delen aan beide partijen in rekening brengen. Artikel 12 HET WEZENPENSIOEN 1. Het wezenpensioen gaat in op de eerste van de maand waarin de (gewezen) deelnemer is komen te overlijden, en wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin het kind ophoudt rechthebbende te zijn dan wel eerder komt te overlijden. In afwijking hiervan gaat het wezenpensioen ten aanzien van het kind, dat geboren wordt binnen 307 dagen na het overlijden van de deelnemer eerst in op de eerste dag van de kalendermaand, waarin het kind wordt geboren. 2. Bij overlijden van een deelnemer bedraagt het jaarlijks wezenpensioen voor elk daarvoor in aanmerking komend kind 14% van het jaarlijks levenslang ouderdomspensioen waarop de deelnemer recht zou hebben gehad indien hij tot de pensioendatum levenslang ouderdomspensioen zou hebben opgebouwd. Voor de berekening van het levenslange ouderdomspensioen vanaf de overlijdensdatum wordt uitgegaan van de laatstelijk voor het overlijden vastgestelde pensioengrondslag. Het deel van het jaarlijks levenslang ouderdomspensioen dat verkregen is uit de omzetting van aanspraken uit Pensioenreglement 2002 wordt bij het vaststellen van het wezenpensioen buiten beschouwing gelaten. Bladnummer 10 van 31

11 3. Bij overlijden van de gewezen deelnemer bedraagt het jaarlijks wezenpensioen 14% van het levenslang ouderdomspensioen dat was opgebouwd op het moment van beëindiging van de dienstbetrekking. Het deel van het jaarlijks levenslang ouderdomspensioen dat verkegen is uit de omzetting van aanspraken uit Pensioenreglement 2002 wordt bij het vaststellen van het wezen 4. Het wezenpensioen wordt verdubbeld vanaf de eerste dag van de maand waarin het kind volledig ouderloos is geworden. In dit verband wordt onder ouder verstaan de ouder die in familierechtelijke betrekking heeft gestaan tot het kind. 5. Het wezenpensioen van minderjarige kinderen wordt uitgekeerd aan de wettelijke vertegenwoordiger. Artikel 13 KEUZEMOGELIJKHEDEN 1. Hoog-laagregeling De (gewezen) deelnemer heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een levenslang ouderdomspensioen dat, naar keuze gedurende vijf of tien jaar, hoger of lager is dan de daaropvolgende periode. Daarbij bedraagt de lage uitkering ten minste 75% van de hoge uitkering. Deze mogelijkheid kan eenmalig worden benut en is van toepassing op de dag dat het levenslang ouderdomspensioen volledig ingaat en volgens de op dat moment door het fonds aangeboden mogelijkheden. Van deze keuzemogelijkheid kan de deelnemer geen gebruik maken indien hij gebruik maakt van de mogelijkheid het ouderdomspensioen gedeeltelijk te vervroegen of gedeeltelijk uit te stellen overeenkomstig lid Inruil levenslang ouderdomspensioen voor partnerpensioen Op de pensioendatum respectievelijk bij beëindiging van het dienstverband met de werkgever heeft de deelnemer het recht om een gedeelte van zijn tot dat tijdstip op grond van artikel 6 opgebouwde aanspraak op levenslang ouderdomspensioen om te zetten in een aanspraak op partnerpensioen. Dit recht en de toepasselijke voorwaarden staan nader beschreven in artikel 9. De berekening van inruil ouderdomspensioen voor partnerpensioen gebeurt volgens algemeen aanvaarde, voor mannen en vrouwen gelijke actuariële grondslagen. 3. Inruil ingegaan levenslang ouderdomspensioen voor tijdelijk hoger ouderdomspensioen a. Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd heeft de gepensioneerde de mogelijkheid om (een deel van) het ingegane levenslang ouderdomspensioen in te ruilen voor een tijdelijk hoger ouderdomspensioen. Dit tijdelijk hoger ouderdomspensioen gaat in op de dag waarop de gepensioneerde de 65-jarige leeftijd bereikt en eindigt op de dag dat de AOW-uitkering ingaat. Door de inruil wordt het levenslang ouderdomspensioen na de ingangsdatum van de AOWuitkering lager. Gebruikmaking van deze mogelijkheid heeft geen invloed op het meeverzekerd partner- en wezenpensioen. b. Bij de vaststelling van de hoogte van het tijdelijk hogere ouderdomspensioen geldt een maximum van tweemaal de AOW-uitkering voor gehuwde personen vermeerderd met de vakantietoeslag. c. De berekening van de inruil van levenslang ouderdomspensioen in een tijdelijk hoger ouderdomspensioen gebeurt volgens algemeen aanvaarde, voor mannen en vrouwen gelijke actuariële grondslagen. Bladnummer 11 van 31

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie

Pensioenreglement per 1 januari 2015

Pensioenreglement per 1 januari 2015 Stichting Molenaarspensioenfonds Pensioenreglement per 1 januari 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Molenaarspensioenfonds administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE

PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE V A N A F 1-1 -2006 September 2014 O N D E R D E E L A P E N S I O E N R E G E L I N G P E R 1 J A N U A R I 2006 H O O F D S T U K 1

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Vrijwillige toetreding... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 6 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 pensioenreglement geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Deelnemers.... 5 Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 Artikel 2b Bepalingen inzake pensioenovereenkomst...

Nadere informatie

Versie 1 januari 2014. Pensioenreglement 2014

Versie 1 januari 2014. Pensioenreglement 2014 Versie 1 januari 2014 Pensioenreglement 2014 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 1 1.1. Begripsomschrijvingen... 1 1.2. Deelnemerschap... 8 1.3. Pensioenaanspraken... 9 2. OUDERDOMSPENSIOEN... 10 2.3. Ouderdomspensioen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI DISCLAIMER: BIJ DEZE PENSIOENREGELING MOET VOORLOPIG OP ONDERDELEN EEN VOORBEHOUD WORDEN GEMAAKT AANGEZIEN DE OVERHEID NOG GEEN NADERE WET- EN REGELGEVING HEEFT VASTGESTELD PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds SNT Pensioenreglement 2 Inhoudsopgave A. Algemeen deel 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Voorwaarden voor Deelneming 7 Artikel 3 Informatieverstrekking aan de deelnemer 7 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds Versie Omschrijving Datum ingang Goedgekeurd 1 Vervangt reglementen II en IV 1 december 2006 6 maart 2007 2 3 4 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro ii Inhoudsopgave Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2: Karakter pensioenregeling 3 Artikel 3: Deelnemerschap en pensioenaanspraken...

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO Uitkeringsovereenkomst 1 januari 2014 Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 3 2. Aanvang en einde deelneming

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Pensioenreglement 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf administrateur

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ECI. Pensioenreglement 2007

STICHTING PENSIOENFONDS ECI. Pensioenreglement 2007 STICHTING PENSIOENFONDS ECI Pensioenreglement 2007 Oktober 2008 INDEX Hoofdstuk 1 Algemeen...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsbepalingen...3 Aanspraken op pensioen...5 Hoofdstuk 2 Pensioenregeling...7 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN PENSIOENREGLEMENT 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN september 2011 Pensioenreglement 2006 blz. 0 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1.1 Begripsbepalingen De

Nadere informatie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Pensioenreglement I Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1-3 - ALGEMENE BEPALINGEN - 3 - Begripsbepalingen - 3 - Karakter - 5 - Deelnemerschap - 5 - Pensioenaanspraken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Artikel 1 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 2 ~ Deelnemerschap 7 Artikel 3 ~ Pensioenaanspraken 7 Artikel 4 ~ Pensioenopbouw

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven PENSIOENREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer.

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie Pensioenreglement 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante

Nadere informatie

Stichting pensioenfonds NIBC

Stichting pensioenfonds NIBC Stichting pensioenfonds NIBC Pensioenreglement 2014 Geldig voor Werknemers die: in dienst zijn getreden op of na 1 januari 2014; op 31 december 2013 Deelnemer waren aan Pensioenreglement 2007 en geboren

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014

Pensioenreglement. per. 1 januari 2014 Pensioenreglement per 1 januari 2014 Enkele richtlijnen voor de lezing van dit Pensioenreglement 1. Dit pensioenreglement betreft een uitkeringsovereenkomst als bedoeld in de Pensioenwet. 2. Een begrip

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie