Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015"

Transcriptie

1 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers... 4 Artikel 2 Start en einde deelname... 5 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN 6 Artikel 3 De basis voor de pensioenopbouw... 6 Hoofdstuk 3. DE SOORTEN PENSIOEN BINNEN DE REGELING 8 Artikel 4 Pensioenen binnen de regeling... 8 Artikel 5 Ouderdomspensioen... 8 Artikel 6 Partnerpensioen... 8 Artikel 7 Anw-hiaatpensioen Artikel 8 Wezenpensioen Artikel 9 Arbeidsongeschiktheidspensioen Hoofdstuk 4. OPBOUW VAN EXTRA PENSIOENVERMOGEN 16 Artikel 10 Inkoop van extra pensioenaanspraken in de basisregeling Artikel 11 Inkoop van extra pensioenaanspraken in de excedentregeling Hoofdstuk 5. GEBEURTENISSEN DIE INVLOED HEBBEN OP DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN 18 Artikel 12 Beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling vóór de pensioendatum Artikel 13 Inbreng van waarde bij start deelname Artikel 14 Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Artikel 15 Premievrije pensioenopbouw bij werkloosheid Artikel 16 Scheiding bijzonder partnerpensioen Artikel 17 Scheiding verevening van ouderdomspensioen Hoofdstuk 6. KEUZEMOGELIJKHEDEN BIJ PENSIONERING 25 Artikel 18 Keuzemogelijkheden bij pensionering Artikel 19 Vervroegen van het ouderdomspensioen Artikel 20 Het ouderdomspensioen gedeeltelijk in laten gaan Artikel 21 Uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen Artikel 22 Uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen Artikel 23 Hoog-laagregeling Artikel 24 Laag-hoogregeling Hoofdstuk 7. MET PENSIOEN 30 Artikel 25 Pensioenuitkering Hoofdstuk 8. DE TOESLAGVERLENING 32 Artikel 26 De toeslagverlening Hoofdstuk 9. KOSTEN, FINANCIERING EN HERVERZEKERING VAN DE PENSIOENREGELING 33 Artikel 27 Kosten en financiering van de pensioenregeling Hoofdstuk 10. OVERGANGSBEPALINGEN 34 Artikel 28 Overgangsbepalingen voor deelnemers die op 31 december 1999 deelnemer waren Artikel 29 Overgangsbepalingen voor (gewezen) deelnemers aan het reglement zoals dit op 31 december 2013 van kracht was Hoofdstuk 11. ONVOORZIENE GEVALLEN EN OVERIG 35 Artikel 30 Onvoorziene gevallen Artikel 31 Wijziging van de pensioenovereenkomst of verlaging van de premiebetaling door de werkgever Artikel 32 Slotbepaling Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 2 van 50

3 Hoofdstuk 12. BIJLAGE FLEXIBILISERING 37 Begripsomschrijvingen 47 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 3 van 50

4 Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING Artikel 1 Deelnemers 1.1 Wie is deelnemer aan deze pensioenregeling? Deze pensioenregeling geldt voor: - alle werknemers van 25 jaar of ouder die een arbeidsovereenkomst hebben, welke is ingegaan vóór 1 januari 2008; - alle werknemers van 21 jaar of ouder die een arbeidsovereenkomst hebben, welke is ingegaan op of na 1 januari 2008; Voor werknemers die op 31 december 2007 reeds in dienst waren en op dat moment 21 jaar of ouder waren, maar op die dag de leeftijd van 25 jaar nog niet hadden bereikt, geldt dat zij deelnemer worden met ingang van 1 januari a Wat is de verplichting van de (gewezen) deelnemer, de (gewezen) partner, de wees en de pensioengerechtigde? De (gewezen) deelnemer, de (gewezen) partner, de wees en de pensioengerechtigde zijn verplicht om aan de werkgever en aan het pensioenfonds alle informatie te verstrekken en bewijsstukken te overleggen die nodig zijn voor de uitvoering van dit reglement. 1.2b Wat gebeurt er als de (gewezen) deelnemer, de (gewezen) partner, de wees of de pensioengerechtigde zijn verplichting niet nakomt? Als de (gewezen) deelnemer, de (gewezen) partner, de wees of pensioengerechtigde deze verplichting niet nakomt, kan dit tot gevolg hebben dat het pensioen dat uit dit reglement voortvloeit niet of slechts gedeeltelijk is verzekerd. In dat geval heeft de (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde slechts recht op dit (gedeeltelijk) verzekerde pensioen. Daarnaast is de (gewezen) deelnemer of de pensioengerechtigde aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen en kosten. 1.3 Welke informatie ontvangt de (gewezen) deelnemer? a. De deelnemer ontvangt van het pensioenfonds een bewijs van deelnemerschap. b. De deelnemer wordt bij de toetreding tot de regeling schriftelijk op de hoogte gesteld van de inhoud van geldende statuten en reglementen. c. De deelnemer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld als het pensioenreglement of de statuten zijn gewijzigd. Daarnaast zorgt het bestuur ervoor dat alle belanghebbenden op een gemakkelijke wijze kennis kunnen nemen van de geldende statuten en reglementen. d. De deelnemer ontvangt jaarlijks een opgave van de verworven pensioenaanspraken, een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken, informatie over toeslagverlening en een opgave van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig artikel van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen. Deze informatie wordt verstrekt in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht. e. Op verzoek van de (gewezen) deelnemer verstrekt het pensioenfonds binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek een opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken. Het bestuur kan bepalen dat de kosten die met deze opgave verband houden door de gewezen deelnemer vergoed moeten worden. Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 4 van 50

5 Artikel 2 Start en einde deelname 2.1 Wanneer start de deelname aan de pensioenregeling? De deelname aan de pensioenregeling begint op de eerste dag van de maand samenvallend met of volgend op de maand waarin de werknemer aan de in artikel 1.1 gestelde voorwaarden voldoet en: - minimaal twee maanden in dienst van de werkgever is; of - in geval van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 690 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, in meer dan 26 weken arbeid heeft verricht. De hierboven genoemde drempelperiode van twee maanden wordt op dat moment mede in aanmerking genomen voor de pensioenopbouw. 2.2 Wanneer eindigt de deelname aan de pensioenregeling? De deelname aan de pensioenregeling eindigt: - bij overlijden van de deelnemer; - bij beëindiging van het dienstverband voordat de pensioendatum is bereikt, behalve als sprake is van arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 14 (premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid); alsdan blijft het deelnemerschap bestaan voor de duur en naar de mate van de arbeidsongeschiktheid, uiterlijk tot de pensioendatum; - op de pensioendatum of de eerdere datum waarop het ouderdomspensioen ingaat. 2.3a Wat is er geregeld voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar? De werknemer die jonger is dan 21 jaar, maar wel voldoet aan alle andere vereisten voor deelname aan deze pensioenregeling, komt in aanmerking voor verzekering van pensioen volgens de voorportaalregeling. Ook de werknemer die ouder is dan 21 jaar, maar nog niet voldoet aan de in artikel 2.1 gestelde eisen, komt in aanmerking voor verzekering van pensioen volgens de voorportaalregeling. 2.3b Wat houdt de voorportaalregeling in? Verzekering van pensioen volgens de voorportaalregeling geeft recht op: a. partner-, Anw-hiaat- en wezenpensioen als omschreven in dit reglement; b. arbeidsongeschiktheidspensioen en aanspraak op pensioenopbouw volgens artikel 14 (premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid). Voorwaarde hiervoor is dat de arbeidsongeschiktheid is ingetreden tijdens het dienstverband. Het recht ontstaat op de datum waarop de uitkering ingevolgde de WIA is ingegaan, maar niet eerder dan het moment van deelname aan de pensioenregeling, zoals bedoeld in artikel 2.1, ook indien op die laatstgenoemde datum het dienstverband met de werkgever is beëindigd. 2.3c Wanneer eindigt de verzekering van het pensioen volgens de voorportaalregeling? De verzekering van het pensioen volgens de voorportaalregeling eindigt: - zodra de werknemer deelnemer wordt aan de pensioenregeling volgens artikel 2.1; - als en zodra de dienstbetrekking van de werknemer anders dan door overlijden wordt beëindigd voordat de deelname aan de pensioenregeling is begonnen; in dat geval vervallen alle voor die werknemer gesloten verzekeringen zonder dat er recht ontstaat op een premievrije aanspraak. 2.3d Wat gebeurt er bij scheiding? Bij scheiding zoals bedoeld in artikel 16 (scheiding bijzonder partnerpensioen) van degene die in aanmerking komt voor de voorportaalregeling heeft diens gewezen partner geen recht op aanspraken zoals beschreven in artikel 16 van dit reglement. Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 5 van 50

6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN Artikel 3 De basis voor de pensioenopbouw 3.1 Wat is het karakter van deze pensioenregeling? De opbouw van pensioen in de basisregeling is een uitkeringsovereenkomst als omschreven in artikel 1 van de Pensioenwet. U ontvangt een vastgestelde pensioenuitkering die is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tijdens de jaren dat u deelneemt in deze pensioenregeling heeft verdiend. 3.2a Wat is de basis voor de pensioenopbouw? De pensioengrondslag vormt de basis voor de berekening van de hoogte van de pensioenen. De pensioengrondslag in de basisregeling is gelijk aan het pensioengevend salaris van de deelnemer, verminderd met de franchise. 3.2b Wat is het pensioengevend salaris? Het pensioengevend salaris is gelijk aan twaalf keer het op de datum van vaststelling geldende maandsalaris, vermeerderd met de voor de deelnemer geldende vakantietoeslag, met een maximum van ,- op basis van een voltijd dienstbetrekking (2015). Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast met de in Wet inkomstenbelasting 2001 genoemde contractloonontwikkelingsfactor, inclusief eventuele afronding. Voor de deelnemer die arbeidsongeschikt wordt en die nog niet in aanmerking komt voor premievrijstelling als bedoeld in artikel 14 (premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid), wordt de pensioengrondslag vastgesteld aan de hand van het pensioengevend salaris dat de deelnemer genoot op het moment vlak vóór arbeidsongeschikt worden. 3.2c Wat is het maximum pensioengevend salaris? Het jaarsalaris is gemaximeerd tot een bedrag dat jaarlijks op 1 januari door het bestuur wordt aangepast, waarbij het Consumentenprijsindexcijfer als uitgangspunt wordt genomen. In het jaar 2015 is het maximum d Wat is de franchise? De overheid verstrekt een AOW-uitkering. Over een gedeelte van het inkomen hoeft daarom geen pensioen te worden opgebouwd. Het deel van het inkomen waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt, wordt franchise genoemd. 3.2e Hoe hoog is de franchise? De franchise is voor deze pensioenregeling vastgesteld op (2015). De franchise wordt in principe jaarlijks per 1 januari door het bestuur aangepast. Voor de aanpassing van de franchise wordt het Consumentenprijsindexcijfer als uitgangspunt genomen. De franchise zal echter nooit minder bedragen dan het op grond van de fiscale regelgeving verplicht te hanteren minimumbedrag. 3.3 Wanneer wordt de pensioengrondslag vastgesteld? De pensioengrondslag van de deelnemer wordt vastgesteld bij opname in de pensioenregeling en vervolgens jaarlijks per 1 januari. Als een tijdelijk dienstverband gedurende het jaar wordt verlengd en er is sprake van salarisverhoging, dan leidt deze tussentijdse salarisverhoging wel tot een tussentijdse verhoging van de pensioengrondslag. Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 6 van 50

7 3.4 Wat is de pensioengrondslag bij een deeltijd dienstbetrekking? Voor de vaststelling van de pensioengrondslag van de deelnemer met een deeltijd dienstbetrekking wordt het pensioengevend salaris herleid naar een pensioengevend salaris op basis van een voltijd dienstbetrekking. Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 7 van 50

8 Hoofdstuk 3. DE SOORTEN PENSIOEN BINNEN DE REGELING Artikel 4 Pensioenen binnen de regeling 4.1 In welke pensioenen voorziet de pensioenregeling? De (gewezen) deelnemer heeft, met inachtneming van de bepalingen in dit reglement, recht op: - ouderdomspensioen, ten behoeve van hemzelf; - partnerpensioen, ten behoeve van zijn partner; - ANW-hiaatpensioen ten behoeve van zijn partner; - wezenpensioen, ten behoeve van zijn kinderen; - arbeidsongeschiktheidspensioen ten behoeve van hemzelf. De bij Nationale Nederlanden verzekerde rechten, bedoeld in de overgangsbepaling in artikel 28, vallen hierbuiten. Artikel 5 Ouderdomspensioen 5.1 Wat is het ouderdomspensioen? Het ouderdomspensioen is de levenslange uitkering die de (gewezen) deelnemer ontvangt vanaf zijn pensionering. 5.2 Wanneer begint en wanneer eindigt het ouderdomspensioen? Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum. Dit is de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de 67-jarige leeftijd bereikt. Het wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin de gepensioneerde overlijdt. 5.3 Hoe wordt het ouderdomspensioen opgebouwd? De deelnemer bouwt over ieder deelnemersjaar een gedeelte van het ouderdomspensioen op. Het jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen bedraagt 1,875% van de jaarlijks vast te stellen pensioengrondslag in de basisregeling. Voor een gedeelte van een jaar wordt het jaarlijkse ouderdomspensioen naar evenredigheid vastgesteld. Het ouderdomspensioen is daarmee een afspiegeling van de gemiddeld tijdens de deelname geldende pensioengrondslag (middelloonregeling). In een periode van onbetaald verlof vindt geen opbouw plaats van het ouderdomspensioen. 5.4 In hoeverre zijn de aanspraken op het ouderdomspensioen welvaartsvast? Op de pensioenaanspraken van deelnemers wordt jaarlijks toeslag verleend volgens het bepaalde in artikel Artikel 6 Partnerpensioen 6.1 Wat is het partnerpensioen? Het partnerpensioen is een uitkering aan de partner van de deelnemer die wordt uitgekeerd na het overlijden van de deelnemer. Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 8 van 50

9 6.2a Hoe wordt het partnerpensioen verzekerd? Het partnerpensioen wordt verzekerd op basis van een tijdelijke risicoverzekering. Dit betekent dat er recht op partnerpensioen is zolang de werknemer deelnemer is. In afwijking van het hierboven bepaalde is het partnerpensioen ook verzekerd als de gewezen deelnemer overlijdt gedurende de periode dat hij recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidwet. De hoogte van het partnerpensioen wordt dan vastgesteld volgens het bepaalde in artikel b Wanneer eindigt de verzekering van het partnerpensioen? De verzekering van het partnerpensioen eindigt op het eerste van de volgende tijdstippen: - de datum waarop de dienstbetrekking wordt beëindigd; - de datum waarop de deelnemer de pensioendatum bereikt of de eerdere datum waarop het ouderdomspensioen volledig ingaat. 6.2c Wie heeft recht op een uitkering van partnerpensioen? Recht op partnerpensioen heeft één persoon met wie de deelnemer: - gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan; - samenwoont, mits: - de deelnemer en de partner beiden ongehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan met een derde; - de partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn is van de deelnemer; - de deelnemer en de partner op de datum van het overlijden gedurende ten minste een half jaar aantoonbaar op hetzelfde adres woonachtig waren en ten overstaan van een notaris een samenlevingsovereenkomst hebben getekend. De deelnemer moet deze partner bij het pensioenfonds aanmelden om aanspraak te kunnen maken op verzekering van het partnerpensioen als bedoeld in dit artikel. 6.2d Wanneer is er geen recht op partnerpensioen? Er ontstaat geen recht op partnerpensioen als het huwelijk is gesloten, het geregistreerd partnerschap is aangegaan of de notariële samenlevingsovereenkomst is verleden op of na de dag dat het ouderdomspensioen is ingegaan. 6.3 Wanneer begint en wanneer eindigt het partnerpensioen? Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer overlijdt. Het wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin de gerechtigde tot partnerpensioen overlijdt. 6.4 Hoe hoog is het partnerpensioen? Bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum is het partnerpensioen gelijk aan 70% van het ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 5, waarop de deelnemer recht zou hebben gehad als hij tot de pensioendatum in leven en in dienst van de werkgever zou zijn gebleven. Het partnerpensioen vanaf de overlijdensdatum wordt gebaseerd op de laatstelijk vastgestelde pensioengrondslag met inachtneming van de bepalingen in artikel 3 (de basis voor pensioenopbouw). Het partnerpensioen dat wordt uitgekeerd na het overlijden van de gewezen deelnemer zoals bedoeld in de laatste volzin van artikel 6.2a, wordt afgeleid van het ouderdomspensioen dat voor de gewezen deelnemer is vastgesteld na beëindiging van de deelneming, met inachtneming van het bepaalde in artikel 29.2 en 29.3, inclusief het ouderdomspensioen dat mogelijk is verkregen uit de inkoop van extra pensioen uit de vrijwillige regeling, bedoeld in artikel 10, en de excedentregeling, bedoeld in artikel 11. De jaren tussen de overlijdensdatum en de pensioendatum worden niet meegeteld voor de bepaling van de hoogte van het partnerpensioen. Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 9 van 50

10 6.5 Hoe hoog is het partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer tijdens onbetaald verlof? De dekking van het partnerpensioen blijft tijdens de opname van onbetaald verlof voor een periode van maximaal 18 maanden ongewijzigd in stand. De financiering van deze dekking komt voor rekening van het fonds. 6.6 Op welk deel van het partnerpensioen heeft de partner recht? Op de uitkering van het partnerpensioen aan de partner van de overleden (gewezen) deelnemer of gepensioneerde wordt in mindering gebracht het bijzonder partnerpensioen waarop volgens artikel 16 (scheiding bijzonder partnerpensioen) van dit reglement gewezen partners recht hebben. Deze vermindering vindt ook plaats als de gewezen partner(s) inmiddels zelf is (zijn) overleden. 6.7 Zijn er situaties waarin de hoogte van het partnerpensioen wordt verlaagd? Het partnerpensioen wordt niet uitgekeerd als de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde overleden is bij of als gevolg van het vrijwillig deelnemen aan oorlogshandelingen of andere vijandelijkheden, of oproer of burgeroorlog. Het maakt daarbij niet uit of de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde getroffen wordt in of buiten dienst van de werkgever. Het pensioenfonds zal echter het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk uitkeren voor zover het daartoe in staat is. Er is geen recht op partnerpensioen als de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde is overleden door opzettelijk toedoen of grove schuld van de partner van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en voor welk feit de belanghebbende strafrechtelijk is veroordeeld. 6.8 Kan het partnerpensioen worden afgekocht? Als het jaarlijkse partnerpensioen bij ingang lager is dan het wettelijke afkoopbedrag (2015: 462,88) heeft het pensioenfonds het recht dit partnerpensioen ten behoeve van de partner af te kopen. Bij afkoop van pensioen wordt het recht op pensioen omgezet in een geldsom (de afkoopsom). Met de uitbetaling van die geldsom koopt het pensioenfonds de verplichting tot het doen van pensioenuitkeringen af. Als het pensioenfonds gebruik wil maken van dit recht op afkoop, informeert het de partner daarover binnen zes maanden na de ingangsdatum van het partnerpensioen en betaalt het de afkoopwaarde binnen die termijn van zes maanden uit. Indien deze termijn is verlopen, gaat het pensioenfonds uitsluitend na schriftelijke instemming van de partner over tot afkoop. De afkoopsom wordt uitbetaald onder inhouding van verschuldigde belastingen en wettelijke heffingen. Als het partnerpensioen is ingegaan vóór 1 januari 2007, kan het pensioenfonds alleen gebruik maken van zijn recht op afkoop zoals omschreven in de voorgaande twee alinea s, als de partner hiermee instemt. Voor de bepaling van de hoogte van de afkoopsom wordt een afkoopvoet vastgesteld. Deze afkoopvoet is te vinden in hoofdstuk 12, onder het kopje Afkoop van partnerpensioen. Door uitkering van de afkoopsom aan de rechthebbende, vervallen alle rechten, die ontleend zouden kunnen worden aan de periode van het deelnemerschap, waarop de (premievrije) pensioenaanspraak of het ingegane pensioen betrekking hadden. 6.9 In hoeverre is het partnerpensioen waardevast? Op een ingegane partnerpensioenuitkering wordt jaarlijks toeslag verleend volgens het bepaalde in artikel Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 10 van 50

11 Artikel 7 Anw-hiaatpensioen 7.1 Wat is het Anw-hiaatpensioen? Het Anw-hiaatpensioen is een uitkering aan de partner van de deelnemer die wordt uitgekeerd na het overlijden van de deelnemer, ter compensatie van het ontbreken van een Anw-uitkering door de overheid. 7.2a Hoe wordt het Anw-hiaatpensioen verzekerd? Het Anw-hiaatpensioen wordt verzekerd op basis van een tijdelijke risicoverzekering. Dit betekent dat het Anw-hiaatpensioen is verzekerd zolang de werknemer een dienstbetrekking heeft. 7.2b Wanneer eindigt de verzekering van het Anw-hiaatpensioen? De verzekering van het Anw-hiaatpensioen eindigt op het eerste van de volgende tijdstippen: - de datum waarop de dienstbetrekking wordt beëindigd; - de datum waarop de deelnemer de pensioendatum bereikt of de eerdere datum waarop het ouderdomspensioen volledig ingaat; 7.2c Wie heeft recht op een uitkering van het Anw-hiaatpensioen? Recht op Anw-hiaatpensioen heeft één persoon met wie de deelnemer: - gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan; - samenwoont, mits: - de deelnemer en de partner beiden ongehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan met een derde; - de partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn is van de deelnemer; - de deelnemer en de partner op de datum van het overlijden gedurende ten minste een half jaar aantoonbaar op hetzelfde adres woonachtig waren en ten overstaan van een notaris een samenlevingsovereenkomst hebben getekend. De deelnemer moet deze partner bij het pensioenfonds aanmelden om aanspraak te kunnen maken op verzekering van het Anw-hiaatpensioen als bedoeld in dit artikel. 7.3 Wanneer begint en wanneer eindigt het Anw-hiaatpensioen? Het Anw-hiaatpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer overlijdt. Het wordt uitgekeerd tot de eerste dag van de maand waarin de nabestaande de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, docht uiterlijk tot en met de laatste dag van de maand waarin de gerechtigde tot Anw-hiaatpensioen overlijdt. Het bepaalde in de laatste volzin geldt tevens voor Anw-hiaatpensioenen die vóór 1 januari 2014 zijn ingegaan. 7.4 Hoe hoog is het Anw-hiaatpensioen? Bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum is het Anw-hiaatpensioen gelijk aan de uitkering inclusief vakantietoeslag ingevolge de Algemene nabestaandenwet (Anw) voor een nabestaande zonder kind onder de 18 jaar naar de stand per 1 januari van het jaar waarin de deelnemer is overleden. Op een ingegaan Anw-hiaatpensioen worden geen toeslagen verleend. 7.5 Hoe hoog is het Anw-hiaatpensioen bij overlijden van de deelnemer tijdens onbetaald verlof? De dekking van het Anw-hiaatpensioen blijft tijdens de opname van onbetaald verlof voor een periode van maximaal 18 maanden ongewijzigd in stand. De financiering van deze dekking komt voor rekening van het fonds. Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 11 van 50

12 7.6 Zijn er situaties waarin de hoogte van het Anw-hiaatpensioen wordt verlaagd? Het Anw-hiaatpensioen wordt niet uitgekeerd als de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde overleden is bij of als gevolg van het vrijwillig deelnemen aan oorlogshandelingen of andere vijandelijkheden, of oproer of burgeroorlog. Het maakt daarbij niet uit of de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde getroffen wordt in of buiten dienst van de werkgever. Het pensioenfonds zal echter het Anw-hiaatpensioen geheel of gedeeltelijk uitkeren voor zover het daartoe in staat is. Er is geen recht op Anw-hiaatpensioen als de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde is overleden door opzettelijk toedoen of grove schuld van de partner van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en voor welk feit de belanghebbende strafrechtelijk is veroordeeld. Artikel 8 Wezenpensioen 8.1 Wat is het wezenpensioen? Het wezenpensioen is een uitkering voor kinderen van de deelnemer, die wordt uitgekeerd na het overlijden van de deelnemer. 8.2a Hoe wordt het wezenpensioen verzekerd? Het wezenpensioen wordt verzekerd op basis van een tijdelijke risicoverzekering. Dit betekent dat het wezenpensioen is verzekerd zolang de werknemer een dienstbetrekking heeft. Indien de gewezen deelnemer of de gepensioneerde op grond van artikel 22 een deel van zijn ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor partnerpensioen, zal aan het bepaalde in dit artikel overeenkomstige toepassing worden gegeven bij het overlijden van de gewezen deelnemer of de gepensioneerde. 8.2b Wanneer eindigt de verzekering van het wezenpensioen? De verzekering van het wezenpensioen eindigt op het eerste van de volgende tijdstippen: - de datum waarop de dienstbetrekking wordt beëindigd; - de datum waarop de deelnemer de pensioendatum bereikt of de eerdere datum waarop het ouderdomspensioen volledig ingaat. 8.3 Wie heeft recht op wezenpensioen? Recht op wezenpensioen hebben kinderen die in familierechtelijke betrekking staan tot de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde. Dit geldt ook voor stief- en pleegkinderen die, zowel ten tijde van het einde van zijn deelnemerschap als ten tijde van zijn overlijden door de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed, een en ander ter beoordeling van het bestuur. De (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde moet deze stief- en pleegkinderen bij het pensioenfonds aanmelden om aanspraak te kunnen maken op verzekering van het wezenpensioen als bedoeld in dit artikel. 8.4 Wanneer begint en wanneer eindigt het wezenpensioen? Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer overlijdt, en wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin het kind de 18-jarige leeftijd bereikt, of tot en met de laatste dag van de maand van diens eerder overlijden. Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 12 van 50

13 Met kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar worden gelijkgesteld kinderen van 18 tot en met 26 jaar waarvan de voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of een opleiding voor een beroep. In dat geval wordt het wezenpensioen uiterlijk uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin het kind de 27-jarige leeftijd bereikt. Een toekenningsbeslissing op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten strekt hiertoe als bewijs. 8.5 Hoe hoog is het wezenpensioen: 8.5a Bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum? Bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum is het wezenpensioen voor ieder kind gelijk aan 20% van het partnerpensioen als bedoeld in artikel b Bij overlijden van de gewezen deelnemer vóór de pensioendatum? Bij overlijden van de gewezen deelnemer vóór de pensioendatum is het wezenpensioen voor ieder kind gelijk aan 20% van het partnerpensioen als bedoeld in artikel 22 (uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen), vermeerderd met de toeslagen die op grond van artikel 26.1 zijn verleend. 8.5c Bij overlijden van de gepensioneerde? Bij overlijden van de gepensioneerde is het wezenpensioen voor ieder kind gelijk aan 20% van het partnerpensioen als bedoeld in artikel 22 (uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen). 8.5d Als beide ouders zijn overleden? Het wezenpensioen waarop recht bestaat op grond van artikel 8.5a tot en met 8.5c wordt verdubbeld vanaf de eerste dag van de maand waarin het kind volle wees wordt. Van een volle wees is sprake bij achterblijven van een kind na overlijden van de deelnemer, terwijl er geen gerechtigde op partnerpensioen is. 8.5e Bij overlijden van de deelnemer tijdens onbetaald verlof? De dekking van het wezenpensioen blijft tijdens de opname van onbetaald verlof voor een periode van maximaal 18 maanden ongewijzigd in stand. De financiering van deze dekking komt voor rekening van het fonds. 8.6 In hoeverre is het wezenpensioen waardevast? Op een ingegane wezenpensioenuitkering wordt jaarlijks toeslag verleend volgens het bepaalde in artikel Zijn er situaties waarin de hoogte van het wezenpensioen wordt verlaagd? Het wezenpensioen wordt niet uitgekeerd als de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde overleden is bij of als gevolg van het vrijwillig deelnemen aan oorlogshandelingen of andere vijandelijkheden, of oproer of burgeroorlog. Het maakt daarbij niet uit of de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde getroffen wordt in of buiten dienst van de werkgever. Het pensioenfonds zal echter het wezenpensioen geheel of gedeeltelijk uitkeren voor zover het daartoe in staat is. Er is geen recht op wezenpensioen als de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde is overleden door opzettelijk toedoen of grove schuld van het kind van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en voor welk feit de belanghebbende strafrechtelijk is veroordeeld. Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 13 van 50

14 Artikel 9 Arbeidsongeschiktheidspensioen 9.1 Wat is het arbeidsongeschiktheidspensioen? Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een uitkering die bedoeld is om inkomensachteruitgang van de deelnemer door arbeidsongeschiktheid te beperken. Dit artikel is van toepassing op de deelnemer die bij aanvang deelneming volledig arbeidsgeschikt is. Voor de deelnemer die bij aanvang deelneming gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, heeft dit artikel uitsluitend betrekking op het arbeidsgeschikte deel. 9.2 Wanneer heeft de deelnemer recht op arbeidsongeschiktheidspensioen? Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd aan de deelnemer die een salaris verdient dat hoger is dan het bedrag bedoeld in artikel 9.5, tijdens de deelneming aan de pensioenregeling arbeidsongeschikt wordt en een uitkering op grond van de WIA ontvangt. De deelnemer die bij aanvang van de deelneming gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, heeft alleen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen over de vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid na aanvang van de deelneming. 9.3 Wanneer gaat het arbeidsongeschiktheidspensioen in? Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer het recht verkrijgt op een uitkering op grond van de WIA, maar niet eerder dan 104 weken na de eerste ziektedag. Het arbeidsongeschiktheidspensioen over de vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid van de deelnemer die bij aanvang van de deelneming al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer het recht krijgt op een WIA- uitkering over de vermeerdering. 9.4 Tot wanneer wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd? Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd tot het eerste van de hierna volgende tijdstippen: - de ingangsdatum van het ouderdomspensioen; - de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt; - de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de WIA- uitkering eindigt; - de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt. Het hierboven bepaalde geldt tevens voor arbeidsongeschiktheidspensioenen die vóór 1 januari 2014 zijn ingegaan. 9.5 Hoe wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen berekend? Voor de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgegaan van: - het laatst vastgestelde pensioengevend salaris vóór ingang van de (vermeerdering van de) WIA- of uitkering, zoals vastgesteld conform artikel 3.3. Indien de deelnemer werkzaam is in deeltijdverband, wordt het pensioengevend salaris herleid naar een pensioengevend salaris op basis van een voltijd dienstbetrekking; - het maximum dagloon op jaarbasis voor de uitkeringen op grond van de WIA (2015: ). Alleen als bovenbedoeld pensioengevend salaris hoger is dan het maximum dagloon op jaarbasis, bestaat recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. De grondslag voor de berekening is in dat geval 70% van het verschil tussen bedoeld pensioengevend salaris en het maximum dagloon op jaarbasis. 9.6 Wat is de hoogte van het te ontvangen arbeidsongeschiktheidspensioen? 9.6a Algemeen? De arbeidsongeschikte deelnemer ontvangt een percentage van de volgens artikel 9.5 berekende grondslag. Dit percentage wordt gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid zoals die door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) wordt vastgesteld. Hierbij geldt de onderstaande tabel. Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 14 van 50

15 Mate van arbeidsongeschiktheid in procenten Uitkeringspercentage in procenten 35 tot tot tot tot 80 72,5 80 tot en met Voor de deelnemer die bij aanvang van de deelneming al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, wordt de mate van arbeidsongeschiktheid verminderd met de mate van arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de deelneming. 9.6b Bij vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid? Bij vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemer die nog in dienst is van de werkgever, wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen opnieuw vastgesteld (verhoogd) met ingang van de maand na de wijziging. De vaststelling vindt plaats volgens de systematiek van artikel 9.5 en 9.6a, waarbij ter vaststelling van de verhoging als uitgangspunt wordt genomen het pensioengevend salaris dat de deelnemer genoot direct voor de vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid. Bij vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemer die niet meer in dienst is van de werkgever, wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen niet verhoogd. 9.6c Bij vermindering van de arbeidsongeschiktheid? Bij vermindering van de arbeidsongeschiktheid wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen met ingang van de maand na de wijziging verlaagd, en wel door vaststelling van een lager uitkeringspercentage conform de tabel in artikel 9.6a. De verlaging vindt plaats ongeacht of de arbeidsongeschikte deelnemer nog in dienst is van de werkgever. 9.7 In hoeverre is het arbeidsongeschiktheidspensioen waardevast? Op ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen wordt jaarlijks een toeslag verleend van 2%. Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 15 van 50

16 Hoofdstuk 4. OPBOUW VAN EXTRA PENSIOENVERMOGEN Artikel 10 Inkoop van extra pensioenaanspraken in de basisregeling 10.1 Is het mogelijk om extra pensioenaanspraken in te kopen? Iedere deelnemer had tot en met 31 december 2014, voor zolang hij tevens werknemer was, het recht vrijwillige bijdragen te voldoen ter verhoging van het in dit reglement op te bouwen ouderdomspensioen. De inkoop was alleen toegestaan als dat binnen de fiscale kaders mogelijk was. Deze vrijwillige inkoop van pensioenaanspraken heeft het karakter van een premieovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Bij een premieovereenkomst wordt jaarlijks een premie betaald, waarmee een pensioenkapitaal wordt opgebouwd. Met dit pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum een pensioenuitkering aangekocht. Het bestuur heeft het recht om de kosten die verbonden zijn aan de inkoop bij de deelnemer in rekening te brengen. De vrijwillige bijdragen worden door de werkgever ingehouden op het loon van de deelnemer. Per 1 januari 2015 is vrijwillige inkoop van extra pensioenaanspraken niet meer mogelijk. De vrijwillige bijdragen die de deelnemer tot en met 31 december 2014 heeft gestort, zullen voor de deelnemer als pensioenspaarkapitaal op een beleggingsrekening bij het pensioenfonds of een beleggingsinstelling dan wel verzekeraar worden geadministreerd. Op deze beleggingsrekening zullen tevens de beleggingsresultaten worden geboekt. De deelnemer kan zelf kiezen waarin wordt belegd. Hierin kan hij de adviesmix volgen, of zelf een keuze maken uit een aantal beleggingsfondsen. Hierbij komt het rendementsrisico en het langlevenrisico voor rekening van de deelnemer Wanneer gaat het extra ingekochte pensioen in? Bij overlijden van de deelnemer vóór de datum van ingang van het ouderdomspensioen, wordt het tot dat moment opgebouwde pensioenspaarkapitaal aangewend voor een aanvullend partner- en/of wezenpensioen. Op deze uitkeringen zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing. Als er geen nabestaanden en/of wezen als bedoeld in dit reglement zijn, vervalt het pensioenspaarkapitaal aan het fonds. Bij in leven zijn van de deelnemer op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen, en bij beëindiging van het deelnemerschap als bedoeld in artikel 12.1, dient het pensioenspaarkapitaal te worden aangewend voor aankoop van: - een levenslang ouderdomspensioen, of - een levenslang ouderdomspensioen gecombineerd met een partner- en/of wezenpensioen conform de reglementaire percentages. Artikel 11 Inkoop van extra pensioenaanspraken in de excedentregeling 11.1 Voor wie is deelname aan de excedentregeling mogelijk? De deelnemer die in enig jaar een salaris verdient dat hoger is dan het in artikel 3.2c bepaalde maximum, neemt deel aan de excedentregeling. Deze regeling is een premieovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Bij een premieovereenkomst wordt jaarlijks een premie betaald, waarmee een pensioenkapitaal wordt opgebouwd. Met dit pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum een pensioenuitkering aangekocht. De excedentgrondslag is gelijk aan het verschil tussen het voor de deelnemer geldende jaarsalaris tot een maximum van ,- (2015), verminderd met het in artikel 3.2c genoemde maximum pensioengevend Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 16 van 50

17 salaris. Deze excedentgrondslag wordt jaarlijks bepaald op 1 januari of, in het eerste jaar van deelname, de latere datum van aanvang van het deelnemerschap Hoe hoog is de premie voor de excedentregeling? Over de excedentgrondslag wordt ten behoeve van de desbetreffende deelnemer een spaarpremie gestort op een beleggingsrekening conform de in artikel 10 omschreven regeling. Deze spaarpremie is gelijk aan een percentage van de excedentgrondslag en afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer per 1 januari van het betreffende jaar, volgens onderstaande tabel. Leeftijd deelnemer Spaarpremie 21 t/m 24 jaar 4,7 % 25 t/m 29 jaar 5,7 % 30 t/m 34 jaar 6,9 % 35 t/m 39 jaar 8,4 % 40 t/m 44 jaar 10,2 % 45 t/m 49 jaar 12,5 % 50 t/m 54 jaar 15,4 % 55 t/m 59 jaar 18,9 % 60 t/m 64 jaar 23,6 % 65 t/m 66 jaar 27,7 % De percentages in bovenstaande tabel gelden per 1 januari Het bestuur kan jaarlijks, gehoord het advies van de actuaris van het pensioenfonds, besluiten deze percentages aan te passen Wanneer gaat het extra ingekochte pensioen in? Bij overlijden van de deelnemer vóór de datum van ingang van het ouderdomspensioen, wordt het tot dat moment opgebouwde pensioenspaarkapitaal aangewend voor een aanvullend partner- en/of wezenpensioen. Het in artikel 6 bedoelde partnerpensioen wordt verhoogd met 1,4% van de excedentgrondslag, vermenigvuldigd met de ten tijde van het overlijden geldende deeltijdfactor en het aantal jaren en maanden vanaf de eerste dag van de maand waarin het overlijden van de deelnemer heeft plaatsgevonden en de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de pensioendatum zou hebben bereikt. Op deze uitkeringen zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing. Als er geen nabestaanden en/of wezen als bedoeld in dit reglement zijn, vervalt het pensioenspaarkapitaal aan het fonds. Bij arbeidsongeschiktheid is het bepaalde in artikel 14 (premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid ) van overeenkomstige toepassing. Bij beëindiging van het deelnemerschap als bedoeld in artikel 12.1, blijft het pensioenspaarkapitaal op de beleggingsrekening staan tot de ingangsdatum van het ouderdomspensioen. Bij in leven zijn van de (gewezen) deelnemer op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen dient het pensioenspaarkapitaal te worden aangewend voor aankoop van: - een levenslang ouderdomspensioen, of - een levenslang ouderdomspensioen gecombineerd met een partner- en/of wezenpensioen conform de reglementaire percentages. Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 17 van 50

18 Hoofdstuk 5. GEBEURTENISSEN DIE INVLOED HEBBEN OP DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN Artikel 12 Beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling vóór de pensioendatum 12.1 Wat gebeurt er bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór de pensioendatum, anders dan om reden van arbeidsongeschiktheid, eindigt ook de deelname aan deze pensioenregeling. De deelnemer behoudt daarbij aanspraken op het tot op dat moment tijdsevenredig opgebouwde ouderdomspensioen, inclusief het ouderdomspensioen dat is verkregen uit de vrijwillige regeling op grond van artikel 10 en de excedentregeling op grond van artikel 11. De deelnemer ontvangt bij het beëindigen van de deelname een opgave van de hoogte van de hierboven bedoelde aanspraken, informatie over de toeslagverlening, alle informatie die in het kader van de beëindiging specifiek voor hem van belang is en informatie over de omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van de pensioenuitvoerder. Op deze aanspraken worden toeslagen verleend zoals is aangegeven in artikel 26.1 van dit reglement. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de door de gewezen deelnemer opgebouwde aanspraken: - worden overgedragen (zie lid 2 van dit artikel: uitgaande waardeoverdracht); - worden afgekocht (zie lid 3 van dit artikel: afkoop); - worden uitgeruild (zie artikel 22). 12.2a Wat is uitgaande waardeoverdracht? Uitgaande waardeoverdracht houdt in dat de gewezen deelnemer een geldsom ter waarde van zijn bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenaanspraken meeneemt naar de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever. De nieuwe pensioenuitvoerder vertaalt de geldsom in extra pensioenaanspraken volgens de regels die daarvoor gelden in de nieuwe regeling. 12.2b Wanneer vindt uitgaande waardeoverdracht plaats? Uitgaande waardeoverdracht vindt plaats op verzoek van de gewezen deelnemer die deelnemer wordt in de pensioenregeling van een nieuwe werkgever. De gewezen deelnemer dient dit verzoek in bij de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever binnen zes maanden nadat de deelname aan de pensioenregeling van de nieuwe werkgever is aangevangen. Bij de uitvoering van de uitgaande waardeoverdracht gelden de wettelijk vastgestelde rekenregels en procedures. 12.3a Wat is afkoop? Bij afkoop van pensioen wordt de aanspraak op pensioen omgezet in een geldsom (de afkoopsom). Met de uitbetaling van die geldsom koopt het pensioenfonds de verplichting tot het doen van pensioenuitkeringen af. De afkoopsom wordt vastgesteld, voor zover de vaststelling niet al wettelijk is geregeld, op basis van door het bestuur vast te stellen rekenregels. Deze rekenregels zijn opgenomen in hoofdstuk b Kunnen de pensioenaanspraken bij beëindiging van de deelname worden afgekocht? Als het ouderdomspensioen op het tijdstip van beëindiging van de deelname lager is dan het wettelijke afkoopbedrag (2015: 462,88), heeft het pensioenfonds het recht om op zijn vroegst twee jaar na beëindiging van de deelname dit ouderdomspensioen en eventuele andere pensioenaanspraken van de gewezen deelnemer af te kopen. Dit recht heeft het pensioenfonds niet als de gewezen deelnemer binnen twee jaar na beëindiging van de deelname een procedure tot uitgaande waardeoverdracht is gestart. Vorengenoemd bedrag is onderhevig aan indexatie conform de Pensioenwet. Als het pensioenfonds gebruik wil maken van het recht op afkoop, informeert het de gewezen deelnemer daarover binnen zes Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 18 van 50

19 maanden na ingang van het ouderdomspensioen en betaalt het de afkoopwaarde binnen die termijn van zes maanden uit. Indien deze termijn is verlopen, gaat het pensioenfonds uitsluitend na schriftelijke instemming van de gewezen deelnemer of gewezen partner over tot afkoop. De afkoopsom wordt, onder inhouding van verschuldigde belastingen en wettelijke heffingen, uitbetaald aan de gewezen deelnemer, met uitzondering van de eventuele afkoopsom van het bijzonder partnerpensioen, die wordt uitbetaald aan de gewezen partner. Door uitkering van de afkoopsom aan de rechthebbende, vervallen alle rechten, die ontleend zouden kunnen worden aan de periode van het deelnemerschap, waarop de (premievrije) pensioenaanspraak of het ingegane pensioen betrekking hadden. Bij hervatting van het deelnemerschap blijven die perioden buiten beschouwing. 12.3c Wat gebeurt er als de pensioenaanspraak door vervroeging onder de afkoopgrens komt? De (gewezen) deelnemer heeft op grond van artikel 19 de mogelijkheid om het ouderdomspensioen volledig te vervroegen naar de maand waarin hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als door deze vervroeging de hoogte van het ouderdomspensioen onder de afkoopgrens komt, vindt op die pensioeningangsdatum afkoop plaats. Artikel 13 Inbreng van waarde bij start deelname 13.1 Wat is inkomende waardeoverdracht? Inkomende waardeoverdracht houdt in dat de deelnemer de waarde van zijn bij zijn vorige pensioenuitvoerder opgebouwde pensioenaanspraken overdraagt aan het pensioenfonds ter verwerving van aanspraken op pensioen op grond van dit reglement Hoe vindt inkomende waardeoverdracht plaats? De deelnemer die de waarde van zijn bij zijn vorige pensioenuitvoerder opgebouwde pensioenaanspraken wil overdragen, dient daartoe een verzoek in bij het pensioenfonds binnen zes maanden na aanvang van de deelname aan deze pensioenregeling. De inkomende waardeoverdracht vindt vervolgens plaats volgens de wettelijk vastgestelde rekenregels en procedures. Indien de waardeoverdracht mede omvat een recht op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen aan de gewezen partner van de deelnemer, verkrijgt deze gewezen partner tegenover het pensioenfonds een recht op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen, dat gelijkwaardig is aan het uitbetalingsrecht dat door de vorige pensioenuitvoerder is vastgesteld. Het aldus vastgestelde recht op uitbetaling wordt voor de toepassing van dit pensioenreglement aangemerkt als een recht op uitbetaling als bedoeld in artikel 17 (Scheiding verevening van ouderdomspensioen). Het pensioenfonds verstrekt de deelnemer, voor wie sprake is van waardeoverdracht naar het pensioenfonds, een opgave van de op basis van de overgedragen waarde toegekende extra premievrije pensioenaanspraken. Artikel 14 Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 14.1a Voor wie geldt de premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid? Dit artikel is van toepassing op de deelnemer die bij aanvang van de deelname volledig arbeidsgeschikt is. Voor de deelnemer die bij aanvang deelname gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, heeft dit artikel uitsluitend betrekking op het arbeidsgeschikte deel. Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 19 van 50

20 14.1b Wat gebeurt er met de pensioenopbouw bij het ontstaan van volledige arbeidsongeschiktheid? Als de deelnemer volledig arbeidsongeschikt wordt en een WIA-uitkering ontvangt, dan eindigt daarmee de normale opbouw van het ouderdomspensioen en de verzekering van het partnerpensioen en wezenpensioen. Om pensioenverlies te voorkomen, wordt in plaats daarvan de pensioenopbouw voortgezet volgens de leden 2 en 5 van dit artikel. De deelnemer heeft recht op deze verdere opbouw wegens arbeidsongeschiktheid op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan na aanvang van de deelname. Als de deelnemer bij aanvang van de deelname al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, geldt het bovenstaande slechts voor de vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid na aanvang van de deelname. De financiering van de voortzetting van de pensioenopbouw komt voor rekening van het fonds. 14.1c Wat gebeurt er met de pensioenopbouw bij het ontstaan van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Als de deelnemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en een WIA-uitkering ontvangt, dan kunnen twee situaties worden onderscheiden: 1. De deelnemer behoudt een dienstbetrekking bij de werkgever De verdere pensioenopbouw wordt gesplitst in twee delen. Voor het deel dat de deelnemer een dienstbetrekking bij de werkgever behoudt, wordt ook de opbouw van het ouderdomspensioen voortgezet. Dit gebeurt op de normale manier volgens de bepalingen van dit reglement uitgaande van het pensioengevend salaris dat nog uit dienstbetrekking wordt genoten. Om pensioenverlies te voorkomen, wordt voor het arbeidsongeschikte deel de opbouw van het ouderdomspensioen voortgezet volgens de leden 2, 4 en 5 van dit artikel. 2. De deelnemer beëindigt zijn dienstbetrekking bij de werkgever. In het geval dat de deelnemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en de dienstbetrekking met de werkgever wordt beëindigd, wordt om pensioenverlies te voorkomen voor het arbeidsongeschikte deel de opbouw van het ouderdomspensioen voortgezet volgens de leden 2, 4 en 5 van dit artikel. In beide situaties heeft de deelnemer recht op deze verdere opbouw wegens arbeidsongeschiktheid op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan na aanvang van de deelname. Over al bestaande arbeidsongeschiktheid bij aanvang van deelname aan deze pensioenregeling vindt dus géén opbouw wegens arbeidsongeschiktheid plaats. Als de deelnemer bij aanvang van de deelname al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, geldt het bovenstaande slechts voor de vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid na aanvang van de deelname Wanneer gaat de premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid in? De premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid gaat in op de dag waarop de deelnemer een WIA-uitkering ontvangt, maar niet eerder dan 104 weken na de eerste ziektedag. Voor de deelnemer die bij aanvang van de deelname gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, gaat de premievrije pensioenopbouw wegens vermeerdering van de arbeidsongeschiktheid in per de eerste dag van de maand waarin de deelnemer het recht krijgt op een WIA-uitkering over de vermeerdering. De premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid duurt zolang de betreffende uitkering voortduurt, maar uiterlijk tot het moment dat de deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt Hoe vindt de pensioenopbouw plaats? De opbouw van het ouderdomspensioen gebeurt op basis van de pensioengrondslag die geldt op 1 januari van het jaar waarin recht op voortzetting ontstaat. Deze pensioengrondslag wordt vermenigvuldigd met een voortzettingspercentage dat is gerelateerd aan de mate van arbeidsongeschiktheid zoals die door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) wordt vastgesteld. Deze voortzettingspercentages zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 pagina 20 van 50

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT 2013 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2013 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2016

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2016 PENSIOENREGLEMENT 2016 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2016 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank. Amsterdam

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank. Amsterdam PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank te Amsterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N 2 0 0 8 Stichting Pensioenfonds GITP te Nijmegen Versie 4, inclusief notas van wijziging PTP.08.01 en PTP.08.02 en wijziging 2013 Pensioenreglement

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 jan 2017 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 jan 2017 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 jan 2017 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers... 4 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2008 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2008 Versie 1.0 definitief 17-11-2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank. Amsterdam

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank. Amsterdam PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank te Amsterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2018

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2018 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2018 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2019

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2019 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2019 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2017 G.E. ARTESIA B.V. Deze Pensioenregeling wordt uitgevoerd door het OFP GE EUROPEAN PENSION FUND

PENSIOENREGLEMENT 2017 G.E. ARTESIA B.V. Deze Pensioenregeling wordt uitgevoerd door het OFP GE EUROPEAN PENSION FUND Versie 5-10-2018 PENSIOENREGLEMENT 2017 G.E. ARTESIA B.V. Deze Pensioenregeling wordt uitgevoerd door het OFP GE EUROPEAN PENSION FUND Institution for Occupational Retirement Provision toegelaten op 19

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van ExxonMobil OFP per 1 januari 2019 pagina 1 van 51

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van ExxonMobil OFP per 1 januari 2019 pagina 1 van 51 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van ExxonMobil OFP per 1 januari 2019 pagina 1 van 51 INLEIDING Dit pensioenreglement is onderdeel van de pensioenovereenkomst tussen de werkgever en iedere individuele

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis,

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

zoals beheerd door: OFP BP Pensioenfonds Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 50.

zoals beheerd door: OFP BP Pensioenfonds Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 50. PENSIOENREGLEMENT 2015 BP Group Netherlands zoals beheerd door: OFP BP Pensioenfonds Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 50.521 Versie 2019.1 Januari 2019

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

zoals beheerd door: OFP BP Pensioenfonds Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 50.

zoals beheerd door: OFP BP Pensioenfonds Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 50. PENSIOENREGLEMENT 2015 BP Group Netherlands zoals beheerd door: OFP BP Pensioenfonds Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 50.521 Versie 2.0 Juni 2016 Pensioenreglement

Nadere informatie

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015 Pensioenen.............................................. Vopak pensioenregeling 2015 18 juni 2015 Inhoud INTRODUCTIE ALGEMEEN... 2 Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Deelneming... 2 Artikel 3 Pensioen en

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen. Utrecht. pagina 1

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen. Utrecht. pagina 1 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen te Utrecht 1 januari 2015 pagina 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 Artikel 1 Deelnemers 3 Artikel 2 Begin en einde

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Aanvullend reglement

Aanvullend reglement Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) 2019 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Pensioenopbouw boven de Salarisgrens

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Rexel Nederland Regeling

Inhoudsopgave. Rexel Nederland Regeling Rexel Nederland Regeling 2014 Stichting Pensioenfonds Sagittarius Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Aanvullend pensioenreglement "Excedent middelloon "

Aanvullend pensioenreglement Excedent middelloon Aanvullend pensioenreglement "Excedent middelloon " STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG voor de werknemers geboren op of na 1 januari 1950 ORSIMA April 2018 1 Voorwoord

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS HAGEMEYER REGELING 2018

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS HAGEMEYER REGELING 2018 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS HAGEMEYER REGELING 2018 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever.

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds. Deze regeling heeft

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL

PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013. van Stichting Pensioenfonds AZL PENSIOENREGLEMENT 2013 zoals geldend vanaf 1 januari 2013 van Stichting Pensioenfonds AZL Inhoudsopgave HOOFDSTUK I PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 4 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Uitvoering van

Nadere informatie

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V.

Fondsreglement. Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland. Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Fondsreglement Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland Voor de werknemers van Sanoma Men s Magazines B.V. Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2.

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd.

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) per 1 januari 2016 Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds.

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Progress. Pensioenreglement 2002

Progress. Pensioenreglement 2002 Progress Pensioenreglement 2002 1 januari 2014 Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 4 1.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1.2. DEELNEMERSCHAP... 9 1.3. PENSIOENAANSPRAKEN... 10 2. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS REXEL NEDERLAND REGELING 2018

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS REXEL NEDERLAND REGELING 2018 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS REXEL NEDERLAND REGELING 2018 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ford Nederland Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds Ford Nederland Pensioenreglement Bijlage B Overzicht maximum pensioengevend salaris, grenssalaris, franchise en maximum uitkeringsloon WIA: Datum Maximum pensioengevend salaris Grenssalaris Franchise Maximum uitkeringsloon WIA 1 januari

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 januari 2019 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 DEFINITIES... 3 AANVANG EN EINDE DEELNAME... 7 FINANCIERING... 8 HOOFDSTUK 2 BASISPENSIOEN...

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen bouwnijverheid 2009 P

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pensioenreglement 2002 voor deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949 én op 31 december 2001 al deelnemer waren Bladnummer

Nadere informatie