AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011"

Transcriptie

1 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December

2 Inhoudsopgave Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

3 1 Management Summary

4 Management Summary -1- Pensioen algemeen Één op de vijf (19%) van de pensioenopbouwers verwacht bij pensionering het indicatie pensioenbedrag te ontvangen. Onder de gepensioneerden ontvangt bijna de helft (44%) het bedrag dat de pensioenuitvoerder van tevoren heeft aangegeven. Het merendeel van de pensioenopbouwers (68%) verwacht dat het inkomen na pensionering lager is dan het laatst verdiende inkomen. Het aantal mensen dat verwacht minder dan 70% van hun laatste inkomen bij pensionering te ontvangen, stijgt van 10% in het voorjaar naar 27% in het najaar van Bijna een derde verwacht dat het totale bruto inkomen dat men ontvangt bij pensionering voldoende zal zijn om rond te kopen. Ook bij gepensioneerden geeft de meerderheid (58%) aan dat het pensioenbedrag lager is dan het laatst verdiende inkomen. Meer dan de helft (55%) geeft aan financieel rond te kunnen komen van het inkomen na pensionering. Het lijkt er op dat gepensioneerden gemakkelijker kunnen rondkomen dan de werkende bevolking verwacht. De grote meerderheid verwacht dat het inkomen na pensionering lager zal zijn dan het laatst verdiende salaris. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat pensioen niet waardevast is, toch maakt slechts een beperkt aantal mensen zich zorgen over zijn of haar pensioen. 4

5 Management Summary -2-5 Pensioencommunicatie Meer dan een kwart heeft wel eens ingelogd op mijnpensioenoverzicht.nl, de meerderheid heeft dit slechts één keer gedaan. Redenen voor niet in inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl zijn voornamelijk het niet kennen van de website (33%) en het niet nemen van de tijd (31%). Bezoekers van de website vinden mijnpensioenoverzicht.nl begrijpelijk. Een indicatie van de hoogte van het netto pensioenbedrag (46%) zou men nog graag willen zien op mijnpensioenoverzicht.nl: sinds oktober is dat nu mogelijk in mijnpensioenoverzicht.nl. Uniform Pensioen Overzicht (UPO) Ruim tweederde geeft aan wel eens een UPO te hebben ontvangen. Het merendeel leest het UPO wel door, maar veelal vluchtig (47%). Bijna de helft (46%) vindt het verwachte pensioenbedrag het belangrijkste onderdeel van het UPO, gevolgd door het opgebouwde pensioen. De meerderheid is het eens met de stelling dat het UPO overzichtelijk (54%) en begrijpelijk (45%) is.

6 Management Summary -3- Pensioenregeling De meerderheid van de niet-gepensioneerden is langer dan 1 jaar in dienst bij huidige werkgever (64%). Ongeveer de helft van de personen die langer dan 1 jaar in dienst zijn, kijkt bij overstap naar nieuwe werkgever naar de kwaliteit van pensioenregeling en vindt pensioen belangrijk in arbeidsvoorwaardegesprek. 6 Op de 10 vindt de komst van een pensioenbijsluiter een goed idee. Ongeveer 45% verwacht deze pensioenbijsluiter ook werkelijk te gaan gebruiken (bijvoorbeeld bij beslissing om waardeoverdracht toe te passen bij overstappen naar nieuwe werkgever). Informatie over pensioenregelingen worden bij voorkeur automatisch per post ontvangen (52%). 6

7 2 Onderzoeksresultaten in detail 2a 2b 2c Pensioen algemeen Pensioencommunicatie Pensioenregeling

8 2a Pensioen algemeen

9 Een vijfde verwacht daadwerkelijk het indicatiebedrag te ontvangen bij pensionering 9 Totaal N = jaar N = jaar N = jaar N = jaar en ouder N = 119 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee, ik verwacht iets minder te ontvangen Nee, ik verwacht veel meer te ontvangen Nee, ik verwacht veel minder te ontvangen Nee, ik verwacht iets meer te ontvangen Weet ik niet Het aantal werkzame personen dat denkt dat het pensioenbedrag dat ze gaan ontvangen minder is dan het indicatiebedrag, is groter dan het aantal pensioenopbouwers dat denkt dat hun toekomstige pensioen hoger is dan het indicatiebedrag. Ouderen verwachten relatief vaker het indicatiebedrag daadwerkelijk te ontvangen bij pensionering. Verwacht u bij pensionering ook daadwerkelijk het bedrag te ontvangen, dat de pensioenuitvoerder aangeeft? BASIS: Niet-gepensioneerden die een pensioen opbouwen of hebben opgebouwd N = 442

10 Werknemer krijgt bij pensionering vaker het indicatie pensioenbedrag uitgekeerd dan van tevoren wordt verwacht 10 Verwacht bedrag te ontvangen Najaar N = 442 Verwacht bedrag te ontvangen Voorjaar N = 222 Bedrag daadwerkelijk ontvangen Najaar N = 108 Bedrag daadwerkelijk ontvangen Voorjaar N = 96 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee, veel minder Nee, iets minder Nee, iets meer Nee, veel meer Weet ik niet Net als in het voorjaar 2011 zijn mensen nog steeds voorzichtig en houden ze er rekening mee dat ze niet het indicatie pensioenbedrag zullen ontvangen. Ten opzichte van voorjaar 2011 is men alleen maar voorzichtiger geworden; niet-gepensioneerden verwachten significant vaker (veel) minder te ontvangen dan verwacht (39% (voorjaar) versus 61% (najaar)). Bij degenen die met pensioen zijn is het percentage dat aangeeft wel degelijk het indicatie pensioenbedrag te hebben ontvangen, circa twee keer zo hoog dan onder degenen die nog met pensioen moeten gaan. Dit zal naar verwachting in de toekomst minder zijn. Vergelijking verwacht bedrag te ontvangen (nietgepensioneerden) en daadwerkelijk ontvangen bedrag (gepensioneerden).

11 Het aantal mensen dat verwacht minder dan 70% van hun laatste inkomen bij pensionering te ontvangen, stijgt 11 Totaal N = jaar N = jaar N = jaar N = jaar en ouder N = 119 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% >70% 70% <70% Weet ik niet Najaar N = 442 Voorjaar N = N = 358 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% >70% 70% <70% Weet ik niet De meerderheid van de pensioenopbouwers realiseert zich dat het bruto pensioenbedrag dat ze later zullen ontvangen lager zal zijn dan het laatst verdiende bruto salaris. Een enkeling verwacht dat ze later meer pensioen zullen ontvangen dan het laatst verdiende loon. 7% Denkt dat ze net zoveel pensioen per maand zullen ontvangen als het laatst verdiende loon. Circa 25% weet niet wat het verwachte bruto inkomen bij pensionering zal zijn. Men lijkt zich steeds beter bewust te zijn van het inkomen na pensioen. Hoeveel procent van uw laatst verdiende salaris voor pensioen verwacht u dat uw totale bruto inkomen bij pensionering zal zijn? BASIS: Niet-gepensioneerden die een pensioen opbouwen of hebben opgebouwd N = 442

12 Steeds betere bewustwording van inkomen na pensioen 12 Verwacht inkomen bij pensionering - Najaar N = 442 Verwacht inkomen bij pensionering - Voorjaar N = 222 Daadwerkelijk inkomen bij pensionering - Najaar N = 108 Daadwerkelijk inkomen bij pensionering - Voorjaar N = 96 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% >70% 70% <70% Weet ik niet Pensioenopbouwers in het najaar geven significant vaker aan een bruto inkomen van minder dan 70% van het laatst verdiende salaris te verwachten dan in het voorjaar. Hetzelfde geldt voor het daadwerkelijke inkomen. De inschatting van de hoogte van het inkomen na pensionering ligt dichtbij het pensioenbedrag dat daadwerkelijk wordt ontvangen na pensionering. Werknemers worden zich er steeds beter van bewust dat het inkomen na pensioen beduidend lager is dan het laatst verdiende loon. Vergelijking verwacht inkomen bij pensionering (nietgepensioneerden) en daadwerkelijk inkomen bij pensionering (gepensioneerden).

13 Ongeveer 20% verwacht te moeten bezuinigen om bij pensionering rond te kunnen komen 13 Ja 31 Nee, ik zal moeten bezuinigen om financieel rond te kunnen komen 21 Nee, maar ik heb voldoende aanvullend vermogen/extra inkomsten waardoor ik niet in financiële problemen zal komen 17 Nee, maar ik heb aanvullend één of meer financiële producten gesloten om pensioen mee aan te vullen 12 Weet ik niet Net als in het voorjaar van 2011 verwacht ongeveer eenderde dat het totale bruto inkomen dat men bij pensionering ontvangt, voldoende zal zijn om financieel van rond te kunnen komen. Verwacht u dat het totale bruto inkomen dat u bij pensionering ontvangt voldoende zal zijn om financieel rond te komen? BASIS: Niet-gepensioneerden die een pensioen opbouwen of hebben opgebouwd N = 442

14 Lijfrente het meest genoemde aanvullende pensioenproduct 14 Lijfrente Spaarverzekering Beleggingsverzekering Kapitaalverzekering 0 7 Anders Najaar 2011 (n=59) Voorjaar 2011 (n=20) Let op: het aantal waarnemingen bij deze vraag is beperkt. Net als in het voorjaar, is lijfrente het meest genoemd als afgesloten aanvullend pensioenproduct. Welk(e) producten heeft u afgesloten ter aanvulling op uw pensioen? BASIS: niet gepensioneerden die een aanvullend pensioen product hebben afgesloten N = 59 / 20

15 Ruim de helft van gepensioneerden kan rondkomen met pensioen 15 Ja 55 Nee, ik moet bezuinigen om financieel rond te kunnen komen 19 Nee, maar ik heb voldoende aanvullend vermogen/extra inkomsten waardoor ik niet in financiële problemen kom 13 Nee, maar ik heb aanvullend één of meer financiële producten gesloten om pensioen mee aan te vullen 4 Nee, ik moet beroep doen op bijstand, zorg- of huurtoeslagen om financieel rond te komen 8 Wil ik niet zeggen Net als in het voorjaar geeft het merendeel aan dat men kan rondkomen van het totale bruto inkomen dat men ontvangt bij pensionering. Is het totale bruto inkomen dat u bij pensionering ontvangt voldoende om financieel rond te komen? BASIS: gepensioneerden N = 108

16 Werkende bevolking verwacht bij pensionering minder vaak rond te kunnen komen 16 Verwacht rond te komen N = 442 Komt daadwerkelijk rond N = 108 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet ik niet / wil ik niet zeggen Ten opzichte van het voorjaar van 2011 zijn de verwachtingen lager geworden. Een significant hoger percentage van de nog niet gepensioneerden in het najaar 2011 verwacht dat ze niet kunnen gaan rondkomen bij pensionering. Van de mensen die met pensioen zijn geeft een hoger percentage aan rond te kunnen komen dan onder de groep die nog niet met pensioen zijn. Van hen denkt maar 31% in de toekomst rond te kunnen komen van hun pensioen, terwijl 55% van de gepensioneerde ondervraagden aangeeft momenteel rond te kunnen komen. Vergelijking verwachting rond te kunnen komen (nietgepensioneerden) en daadwerkelijk rondkomen bij pensionering (gepensioneerden).

17 Het eigen pensioen wordt door bijna de helft begrepen 17 Najaar N = 372 Voorjaar N = 174 0% 20% 40% 60% 80% 100% Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens Net als in het voorjaar 2011 wordt het eigen pensioen grotendeels begrepen. Een derde van de ondervraagden staat neutraal tegenover deze stelling. Het lijkt er op dat de meesten hun eigen pensioen redelijk begrijpen, maar weinig ondervraagden echter alles snappen van hun eigen pensioen. Bent u het eens met de stelling: ik begrijp mijn eigen pensioen? BASIS: Respondenten die een pensioen opbouwen of hebben opgebouwd en een UPO ontvangen N = 372

18 Afname in pensioeninformatie door pensioenfonds /verzekeraar 18 Mijn pensioenfonds/verzekeraar heeft mij geïnformeerd of mijn pensioen wordt aangepast aan de prijsstijgingen Najaar Voorjaar Ik heb van mijn pensioenfonds/verzekeraar informatie ontvangen over hoe mijn pensioenregeling werkt Najaar Voorjaar Ik heb mij meer verdiept in mijn pensioen naar aanleiding van berichten in de media Najaar Voorjaar % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet ik niet Ten opzichte van voorjaar 2011 hebben mensen de perceptie dat men minder geïnformeerd is over het pensioen, zowel over aanpassing van het pensioen aan de prijsstijgingen als over hoe de pensioenregeling werkt. Hieronder staan drie stellingen, wilt u per stelling aangeven of dit van toepassing is op u? BASIS: Respondenten die een pensioen opbouwen of hebben opgebouwd N = 521 / 318

19 Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat pensioen niet waardevast is 19 Najaar N = 521 Voorjaar N = 318 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeker wel Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Zeker niet Ik heb geen idee De ondervraagden in voorjaar 2011 geven significant vaker aan te denken dat het pensioen zijn waarde behoudt in de toekomst dan de ondervraagden in het najaar Dit percentage neemt af van 42% naar 18%! Denkt u dat uw pensioen zijn waarde behoudt in de toekomst door mee te stijgen met de loon- of prijsstijging? BASIS: Respondenten die een pensioen opbouwen of hebben opgebouwd N = 521 / 318

20 Toename in aantal mensen dat zich zorgen maakt over pensioen 20 Najaar N = 521 Voorjaar N = 318 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ik maak mij nooit zorgen over mijn pensioen Ik maak mij nauwelijks zorgen over mijn pensioen Ik maak mij soms zorgen over mijn pensioen Ik maak mij regelmatig zorgen over mijn pensioen Ik maak mij vaak zorgen over mijn pensioen Het aantal mensen dat zich vaak tot regelmatig zorgen maakt over zijn/haar pensioen is beperkt, maar wel significant toegenomen ten opzichte van het begin van het jaar (voorjaar 2011). De helft maakt zich echter nog steeds niet of nauwelijks zorgen over het pensioen. In welke mate maakt u zich wel eens zorgen over uw pensioen? BASIS: Respondenten die een pensioen opbouwen of hebben opgebouwd N = 521

21 2b Pensioencommunicatie

22 Spontante bekendheid mijnpensioenoverzicht.nl niet verder toegenomen 22 mijnpensioenoverzicht 7 9 mijnpensioen 5 9 pensioenoverzicht 1 3 uwpensioen(overzicht) 1 Anders 4 12 Weet niet Najaar 2011 (n=617) Voorjaar 2011 (n=222) De spontane bekendheid met mijnpensioenoverzicht.nl is sinds de laatste meting niet verder toegenomen. Het aantal mensen dat de website niet spontaan kan noemen is zelfs significant toegenomen. Als gevraagd wordt naar de website die sinds 1 januari 2011 bestaat en waar men naast de AOW ook kan zien hoeveel pensioen men heeft opgebouwd, dan wordt door 7% van de ondervraagden mijnpensioenoverzicht.nl genoemd. 8 Van de 10 ondervraagden kan de website niet noemen. In het voorjaar was dit nog tweederde. Sinds januari 2011 is er een website waar u naast uw AOW kunt zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder. Hoe heet deze website? (open vraag) BASIS: Alle respondenten (2011: gem NL en beleggers) N = 617 / 222

23 Ruim een kwart heeft wel eens ingelogd op mijnpensioenoverzicht.nl 23 Najaar 2011 (n=617) Voorjaar 2011 (n=222) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, 1 keer Ja, 2 keer Ja, meer dan 2 keer Niet bezocht Totaal N = jaar N = jaar N = jaar N = jaar en ouder N = 240 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, 1 keer Ja, 2 keer Ja, meer dan 2 keer Nee, maar dit ben ik wel van plan Nee, en ik ben dit ook niet van plan Net als begin 2011 heeft ongeveer een kwart wel eens ingelogd op mijnpensioenoverzicht.nl. Na introductie van de website is het aantal mensen dat heeft ingelogd niet verder gestegen. Van degenen die wel eens hebben ingelogd, deed de meerderheid dit slechts eenmalig. Heeft u wel eens ingelogd op mijnpensioenoverzicht.nl? BASIS: Alle respondenten (2011: gem NL en beleggers) N = 617 / 222

24 Niet kennen van website en gebrek aan tijd redenen voor niet inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl 24 Ik heb nog nooit van deze website gehoord 33 Ik heb er nog geen tijd voor genomen 31 Geen behoefte, ik weet al voldoende over mijn pensioen 16 Ik heb geen interesse in pensioenzaken 11 Ik vind het niet prettig om op een website te moeten inloggen voor mijn pensioenzaken 5 Ik heb nog niet kunnen inloggen omdat ik geen DigiD code voor handen heb 3 Andere reden De meest genoemde redenen voor het niet bezoeken van mijnpensioenoverzicht.nl zijn het niet kennen van de website en het feit dat men er nog geen tijd voor heeft genomen. Net als begin 2011 geeft ongeveer eenderde aan nooit te hebben ingelogd omdat ze de site niet kennen. Onbekendheid met de website komt voornamelijk voor onder de jongste groep (18-34 jaar). De oudste groep (55+) geeft aan geen behoefte te hebben aan de website omdat men al voldoende weet over het pensioen. Kunt u aangeven waarom u (nog) niet op deze mijnpensioenoverzicht.nl heeft ingelogd? BASIS: Respondenten die niet hebben ingelogd op N = 453

25 Merendeel kreeg volledig overzicht van AOW en alle pensioenen 25 Ik kreeg een volledig overzicht van mijn AOW en (al) mijn pensioen(en) Ik miste het pensioen van één of meer van mijn vorige werkgevers 9 14 Ik miste het pensioen uit een andere regeling of verzekering 3 12 Ik miste het pensioen van mijn huidige dienstverband 7 10 Ik miste het bedrag dat ik aan AOW krijg 6 6 Weet ik niet meer Najaar 2011 Voorjaar 2011 Net als begin van het jaar kreeg de meerderheid een volledig overzicht van AOW en pensioenen op mijnpensioenoverzicht.nl. Let op: het aantal waarnemingen bij deze vraag is beperkt (voorjaar 2011), waardoor de resultaten slechts indicatief zijn. Welke van deze situaties zijn op u van toepassing? BASIS: Respondenten die hebben ingelogd op N = 165 / 57

26 Mijnpensioenoverzicht.nl is begrijpelijk volgens bezoeker website 26 De website is begrijpelijk Najaar Voorjaar De gegevens op de site zijn volledig Najaar Voorjaar % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens 6 Op de 10 bezoekers van mijnpensioenoverzicht.nl vindt de website begrijpelijk. Bezoekers vinden de website significant minder vaak begrijpelijk dan in het voorjaar. Slechts 4 op de 10 bezoekers vindt de gegevens op de site volledig. Let op: het aantal waarnemingen bij deze vraag is beperkt (voorjaar 2011). In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over mijnpensioenoverzicht.nl? BASIS: Respondenten die hebben ingelogd op N = 165 / 57

27 Merendeel bezoekers website vindt dat mijnpensioenoverzicht.nl een goed inzicht geeft in opgebouwd en te bereiken pensioen 27 De website geeft mij een goed inzicht in het pensioen dat ik tot nu toe heb opgebouwd Najaar Voorjaar De website geeft mij een goed inzicht in het pensioen dat ik kan bereiken als ik blijf werken tot mijn pensioen Najaar Voorjaar % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens Let op: het aantal waarnemingen bij deze vraag is beperkt. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over mijnpensioenoverzicht.nl? BASIS: Respondenten die hebben ingelogd op N = 165 / 57

28 Pensioenregister draagt bij aan kennis over eigen pensioen 28 Nu het pensioenregister er is, weet ik meer over mijn pensioen Najaar % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens Meer dan 4 op de 10 van de bezoekers van mijnpensioenoverzicht.nl geeft aan meer te weten over zijn/haar pensioen sinds het pensioenregister er is. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling over mijnpensioenoverzicht.nl? BASIS: Respondenten die hebben ingelogd op N = 165

29 Indicatie hoogte netto pensioen net als in voorjaar meest populaire toevoeging voor mijnpensioenoverzicht.nl 29 Hoe hoog mijn netto pensioen ongeveer zal zijn Wat de gevolgen zijn als ik eerder stop met werken Hoe zeker of onzeker mijn pensioen is Hoe hoog het gezamenlijk pensioen van mij en mijn partner zal zijn Een waarschuwing als mijn pensioen onvoldoende lijkt te zijn Wat ik kan doen om een hoger pensioen te krijgen Wat mijn nabestaanden krijgen als ik kom te overlijden Hoeveel mijn inkomen daalt bij pensionering Hoe hoog mijn pensioen zal zijn als ik langer doorwerk Hoe lang ik moet doorwerken om alles te kunnen blijven betalen Iets anders Ik mis niets op de website Weet ik niet/geen mening Najaar 2011 Voorjaar 2011 Net als in het voorjaar van 2011, is een indicatie van het netto pensioen een toevoeging aan de website welke het meest geliefd is. In de praktijk is het echter onmogelijk om aan te geven wat men netto zal krijgen wanneer men met pensioen gaat. Let op: het aantal waarnemingen bij deze vraag is beperkt (voorjaar 2011). Wat zou u nog meer willen zien op de website mijnpensioenoverzicht.nl? BASIS: Respondenten die hebben ingelogd op N = 165 / 57

30 Ruim tweederde geeft aan wel eens UPO te hebben ontvangen Meerderheid leest UPO door, maar met name vluchtig Heeft u een UPO ontvangen? 30 Totaal N = 521 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet ik niet Totaal N = jaar N = jaar N = jaar N = jaar en ouder N = 141 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ik lees alles grondig door Ik lees het niet door, maar bewaar het wel Anders Ik lees het vluchtig door Ik lees het niet door en gooi het weg Het UPO wordt door 85% (grondig al dan vluchtig) gelezen. Dit geeft aan dat het UPO als een belangrijk en nuttig document wordt ervaren. Naarmate men ouder is, wordt het UPO vaker grondig doorgelezen. Welke van de volgende antwoorden is het meest op u van toepassing op het moment dat u uw UPO ontvangt? BASIS 1: Respondenten die een pensioen opbouwen of hebben opgebouwd (N=521) BASIS 2: Respondenten die een UPO hebben ontvangen (N=372)

31 Het UPO wordt vaker grondig gelezen ten opzichte van het voorjaar Heeft u een UPO ontvangen? 31 Najaar N = 521 Voorjaar N = 222 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet ik niet Welke van de volgende antwoorden is het meest op u van toepassing op het moment dat u uw UPO ontvangt? Najaar N = 372 Voorjaar N = 174 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ik lees alles grondig door Ik lees het vluchtig door Ik lees het niet door, maar bewaar het wel Ik lees het niet door en gooi het weg Anders Het aandeel personen dat het UPO heeft gelezen is ongeveer net zo groot als in het begin van het jaar. Ten opzichte van het voorjaar 2011 is aantal personen dat het UPO grondig leest significant toegenomen. Welke van de volgende antwoorden is het meest op u van toepassing op het moment dat u uw UPO ontvangt? BASIS 1: Respondenten die een pensioen opbouwen of hebben opgebouwd (N=521 / 222) BASIS 2: Respondenten die een UPO hebben ontvangen (N=372 / 174)

32 Het te verwachten pensioen is het belangrijkste onderwerp van het UPO 32 Het pensioen dat u kunt verwachten bij pensionering Het pensioen dat u tot nu heeft opgebouwd Of uw pensioen zijn waarde behoudt door mee te stijgen De jaarlijkse pensioenaangroei (factor A) Of er maatregelen door het fonds of verzekeraar zijn genomen Wat partner ontvangt bij overlijden tijdens huidige dienstverband De keuzemogelijkheden, die u heeft Wat partner ontvangt bij overlijden na beëindiging van huidige dienstverband Wat u ontvangt bij arbeidsongeschiktheid Of DNB een maatregel heeft genomen t.a.v. uw fonds of verzekeraar Meest belangrijk 2e Belangrijk 3e Belangrijk Het pensioen dat men kan verwachten bij pensionering is volgens de ondervraagden het belangrijkste onderdeel van het UPO, gevolgd door het tot nu toe opgebouwde pensioen en het waardebehoud van het pensioen. Hieronder staat een lijst van onderwerpen die in het jaarlijkse UPO behandeld worden. Welk onderwerp vindt u het meest belangrijk om hierover informatie te krijgen? En welke daarna? BASIS: Respondenten die een UPO hebben ontvangen N = 372

33 Van degenen die een UPO hebben ontvangen, vindt het merendeel UPO overzichtelijk en begrijpelijk Heeft u een UPO ontvangen? 33 Totaal N = 521 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee Weet ik niet Het UPO is overzichtelijk Het UPO is begrijpelijk % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig mee eens Neutraal Volledig mee oneens Mee eens Mee oneens Ik heb onvoldoende kennis van het UPO Het merendeel geeft aan dat ze het eens zijn met de stellingen dat het UPO overzichtelijk (54%) is en iets minder dan de helft vindt UPO ook begrijpelijk (45%). Het percentage mensen dat het volledig eens is met de stellingen is echter beperkt. De begrijpelijkheid van het UPO is in vergelijking met het voorjaar significant afgenomen, toen was 55% nog van mening dat het UPO begrijpelijk is. Wat betreft de begrijpelijkheid; ondanks dat het UPO is opgesteld op een manier waarop zoveel mogelijk mensen het kunnen begrijpen, bevat het UPO enkele verplichte vaktermen. Hieronder staan enkele stellingen over pensioenen en het UPO. Kunt u aangeven in hoeverre u het hier mee eens bent? BASIS 1: Respondenten die een pensioen opbouwen of hebben opgebouwd (N=521) BASIS 2: Respondenten die een UPO hebben ontvangen (N=372)

34 Bijna een kwart heeft wel eens om pensioenuitleg of advies gevraagd 34 Totaal N = jaar N = jaar N = jaar N = jaar en ouder N = 197 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee, maar misschien vraag ik uitleg of advies in de toekomst Nee, ik heb geen behoefte aan uitleg of advies Net als in het voorjaar geeft ongeveer een kwart aan wel eens om pensioenuitleg of advies gevraagd te hebben. Ten opzichte van het voorjaar 2011 geven personen significant vaker aan dat ze niet om pensioenuitleg of advies gevraagd hebben; 30% in het najaar versus 15% in het voorjaar. Heeft u weleens uitleg of advies gevraagd omtrent uw pensioen? BASIS: Respondenten die een pensioen opbouwen of hebben opgebouwd N = 521

35 2c Pensioenregeling

36 Helft van ondervraagden vindt pensioen belangrijk bij (eventuele) overstap naar nieuwe werkgever 36 Ik kijk naar de kwaliteit van de pensioenregeling van mijn nieuwe werkgever Pensioen was/is een belangrijk onderwerp in het arbeidsvoorwaardengesprek Ik zoek uit of waardeoverdracht van mijn oude naar mijn nieuwe pensioenregelingen verstandig voor mij is % 20% 40% 60% 80% 100% Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens Niet van toepassing Ongeveer de helft van de ondervraagden kijkt naar de kwaliteit van de pensioenregeling bij een (eventuele) nieuwe werkgever en vindt pensioen een belangrijk onderwerp in het arbeidsvoorwaardengesprek. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over pensioenregeling? BASIS: Respondenten die in loondienst zijn N = 357

37 6 Op de 10 ondervraagden is enthousiast over de komst van de pensioenbijsluiter 37 De komst van een pensioenbijsluiter is een goed idee Ik verwacht de pensioenbijsluiter te gaan gebruiken Een pensioenbijsluiter helpt mij te beslissen of ik bij een overstap naar een nieuwe werkgever waardeoverdracht moet doen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens Weet niet Meer dan de helft (63%) van de ondervraagden vindt de komst van de pensioenbijsluiter een goed idee. Het aantal ondervraagden dat verwacht de pensioenbijsluiter te gaan gebruiken (bijvoorbeeld bij het beslissen of een waardeoverdracht gedaan moet worden bij overstap nieuwe werkgever) is echter kleiner, namelijk minder dan de helft. In hoeverre bent het eens met de volgende stellingen over de pensioenbijsluiter? BASIS: Respondenten die in loondienst zijn N = 357

38 Informatie over pensioenregelingen bij voorkeur automatisch per post toesturen Per post wordt de informatie automatisch toegestuurd Online is de informatie 24uur per dag te raadplegen Per wordt de informatie op aanvraag toegestuurd Per post wordt de informatie op aanvraag toegestuurd Per wordt de informatie automatisch toegestuurd Het merendeel van de ondervraagden geeft aan de informatie over pensioenregelingen bij voorkeur automatisch per post te willen krijgen toegestuurd. Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat men online zal inloggen voor informatie over pensioenregelingen door op een beveiligde website met een persoonlijke code in te loggen. Hoe zou u de informatie over uw pensioenregeling(en) bij voorkeur ontvangen? BASIS: Respondenten die in loondienst zijn N = 357

39 3 Onderzoeksverantwoording en steekproefoverzicht

40 Onderzoeksverantwoording 40 Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument. Veldwerkperiode: 25 oktober t/m 14 november Doelgroep: De weergegeven resultaten zijn het totaal van beleggers en gemiddeld Nederland. Beleggers (N=157) zijn personen die hebben aangegeven te beleggen in beleggingsfondsen, aandelen, obligaties of andere effecten. Gemiddeld Nederland (N=460) staat voor een groep die representatief is voor totaal Nederland Weging: De groep Gemiddeld Nederland (N=460) wordt herwogen naar een afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Deze groep is gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding en district. Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om de juiste groepen consumenten voor dit onderzoek te kunnen benaderen. Steekproefomvang: Deze totale groep (N=617) bestaat voor 17% uit gepensioneerden en voor 83% uit niet-gepensioneerden. Van de gepensioneerden (N=108) heeft zeker 73% een pensioenregeling bij een werkgever gehad. Van de niet-gepensioneerden (N=509) heeft zeker 87% een pensioenregeling bij een werkgever (gehad). Rapportage: de weergegeven resultaten zijn gebaseerd op representatief Nederland. Indien er significante verschillen bestaan tussen de specifieke doelgroepen en totaal Nederland wordt dit aangegeven. Er dient rekening mee gehouden te worden dat bij de vorig meting enkel representatief Nederland in de rapportage is opgenomen, terwijl daar in deze meting (najaar 2011) ook beleggers (niet representatief) aan zijn toegevoegd. Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide.

41 Consumentensegmentatie In de rapportage, komen termen voor verschillende typen financieel beslissers voor. De AFM onderzocht in een eerder stadium hoe Nederlanders financiële beslissingen nemen en concludeerde dat mensen van elkaar verschillen in de manier waarop deze beslissingen genomen worden. Er zijn 4 typen, welke hieronder worden beschreven. 41 Beheersten verzamelen veel informatie over het financieel product dat zij willen aanschaffen. Zij overwegen veel alternatieven, gaan door tot zij het juiste product hebben gevonden en nemen uiteindelijk zelf de beslissing, zonder financieel adviseur. Ambitieuzen proberen graag nieuwe producten uit en mijden risico s hierbij niet. Zij hebben luxe en rendement als drijfveer voor hun besluiten en steken een gemiddelde hoeveelheid tijd in hun keuzeproces. Adviesgevoeligen laten hun beslissingen over aan anderen. Zij vertrouwen adviseurs blindelings. Zij zijn niet geïnteresseerd in financiële producten en zijn niet perse op zoek naar het ideale product. Gemaksgeoriënteerden stoppen weinig tijd in het bestuderen van financiële producten en vermijden hierbij risico s. Zij hebben weinig vertrouwen in financieel adviseurs en kiezen vaak voor standaard producten. Voor meer informatie of om zelf te testen wat voor type financieel beslisser u bent, kunt u terecht op

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie