Jaarverslag 2005 Stichting Pensioenfonds SNT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2005 Stichting Pensioenfonds SNT"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005 Stichting Pensioenfonds SNT Datum rapport 20 juni 2006 Nummer/versie DEFINITIEF Auteur Bestuur Telefoon

2 Profielschets Stichting Pensioenfonds SNT is een ondernemingspensioenfonds. Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit voor het personeel met een arbeidsovereenkomst van KPN Telecommerce B.V. (voorheen SNT Group N.V.). Als deelnemer wordt in het fonds opgenomen, tenzij in de arbeidsovereenkomst anders is bepaald, de werknemer van 22 jaar en ouder met wie een arbeidsovereenkomst is gesloten en de werknemer die door het bestuur als deelnemer in het fonds is toegelaten. Het beleid van het pensioenfonds wordt bepaald door het bestuur. De uitvoering van de pensioenregeling en het vermogensbeheer heeft het bestuur uitbesteed aan TKP Pensioen BV. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door de externe actuaris en accountant. Het pensioenfonds wordt bestuurd door zes bestuursleden. Drie bestuursleden (werkgeversleden) worden benoemd door de vennootschap. Drie bestuursleden (werknemersleden) worden benoemd door de Ondernemingsraad. Vanuit de werkgeversleden wordt de voorzitter benoemd. Vanuit de bestuursleden namens de deelnemers wordt de secretaris benoemd. De bestuursleden werken onafhankelijk van de benoemende partijen en zijn collectief verantwoordelijk. Er is sprake van een paritaire stemmenverhouding. Stichting Pensioenfonds SNT heeft een beschikbare premie regeling. De premie voor deze regeling wordt ingebracht door de werkgever en de deelnemers. De doelstelling van het pensioenfonds is het bieden van meerdere kostenefficiënte beleggingsmogelijkheden voor het DC-vermogen, alsmede het streven (voorwaardelijk: voor zover de middelen van het fonds het toelaten en afhankelijk van de dekkingsgraad) naar het gedurig waardevast houden van ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken. Om deze doelstelling te bereiken, wordt op zo n manier belegd dat een optimaal rendement wordt behaald tegen aanvaardbare risico s. 1

3 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers 4 2. Personalia 5 3. Voorwoord 6 4. Bestuursverslag Organisatie Algemeen Goed Pensioenfonds Bestuur Bestuursaangelegenheden Risicobeheer Deskundigheids- en integriteitstoets en opleiding Gedragscode Organisatie en uitvoering Aanpassing statuten Financiering Financieel Toetsingskader Huidig financieringssysteem Premies en grensbedragen Ontwikkeling vermogenspositie Pensioenen Externe ontwikkelingen Pensioenregeling Dienstverlening aan deelnemers Bestandsontwikkeling Beleggingen Algemeen Beschikbare premieregeling Regulier vermogen Beleggingscategorieën Algemeen Aandelen Vastrentende waarden Verwachte gang van zaken Jaarrekening Balans Rekening van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Algemeen Herrubricering Wettelijke bepalingen Risicoparagraaf Netto-omzet Bestemming resultaat Waarderings- en berekeningsgrondslagen Specificaties van de posten van de jaarrekening Specificaties van de posten van de Rekening van baten en lasten Actuariële analyse Overige gegevens 34 2

4 6.1 Concept Accountantsverklaring Concept Actuariële verklaring Informatie over de financieringsovereenkomst Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten Begrippenlijst 39 3

5 1. Kerncijfers Bedragen x * * Aantal verzekerden Deelnemers, actief en voortgezet Gewezen deelnemers Ingegane pensioenen Totaal aantal verzekerden Premie Uitkeringen, afkoop pensioen en premierestitutie Indexatie Betreft ingegane pensioenen en premievrije rechten 1,18% n.v.t. n.v.t. Beleggingen Balanswaarde waarvan uit hoofde van BPR-regeling Beleggingsopbrengsten Vermogenspositie Eigen vermogen (vpv rekenrente 4%) Pensioenverplichtingen VPV (rekenrente 4%) waarvan: VPV risico pensioenfonds VPV herverzekerd VPV risico deelnemers Dekkingsgraad (rekenrente 4%) 174% 215% 272% Eigen vermogen (vpv op marktwaarde) 350 Pensioenverplichtingen VPV (marktwaarde) waarvan: VPV risico pensioenfonds 522 VPV herverzekerd 134 VPV risico deelnemers Dekkingsgraad (marktwaarde) 167% * aangepast voor vergelijking 4

6 2. Personalia Bestuur Benoemd namens de werkgever: Naam Functie in bestuur Bestuurslid vanaf Bestuurslid tot en met Functie/in dienst van drs. ir. M. Aarnoudse Manager ICT & Portfolio mr. drs. G.T. de Boer Manager Corporate Legal Affairs drs. C.J. van Kempen Manager Financiën Ir. C.F.M. Stokx voorzitter tot Managing Director Interview-NSS drs. J.G.A. Visser voorzitter vanaf Manager Operations Benoemd namens de deelnemers: Naam Functie in bestuur Bestuurslid vanaf Bestuurslid tot en met Functie/in dienst van mr. E.J.J. de Jong Manager Training & Scripting drs. A.C. Knibbe ICT Engineer A M.R. Patijn HR Beleidsadviseur M.T. Roorda Van Eijsinga secretaris Scripting Management Het beheer van het fonds is opgedragen aan TKP Pensioen BV, waarvan het managementteam op 31 december 2005 als volgt is samengesteld: drs. J.W. Baan, directeur beleggingen E.J.W. de Bie RA, directeur pensioenen mr. H.P. Breuker, hoofd beleid mr. J.C. Hokke, algemeen directeur drs. A. Laning RA RC, financieel directeur mw. K. Zunneberg-Veerkamp, directiesecretaris Beleggingscommissie De beleggingscommissie van TKP Investments bestaat uit: prof. dr. J.J. van Duijn, voorzitter prof. dr. R.A.H. van der Meer drs. J. Mensonides Adviseurs PricewaterhouseCoopers Accountants NV, extern accountant Watson Wyatt Brans & Co, extern actuaris 5

7 3. Voorwoord De pensioenwereld is volop in beweging. De wet VUT, prepensioen en levensloop (VPL) is inmiddels ingevoerd en na een jaar uitstel wordt het Financieel Toetsingskader (FTK) verplicht gesteld vanaf 1 januari Naar verwachting zal per deze datum tevens de nieuwe Pensioenwet worden ingevoerd. In 2005 heeft de Stichting van de Arbeid advies uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken over goed pensioenfonds bestuur. Belangrijk kenmerk van deze ontwikkelingen is toenemende eisen aan communicatie en transparantie. Het vermogen uit hoofde van de beschikbare premieregeling is in 2005 toegenomen met 7,4 miljoen van 5,3 miljoen ultimo 2004 tot 12,7 miljoen ultimo Het regulier vermogen van het fonds is eveneens in 2005 toegenomen, van ultimo 2004 naar ultimo De rentetermijnstructuur behorend bij de looptijd van de verplichtingen van het fonds was op 31 december 2005 beneden de 4% gedaald tot (gemiddeld) 3,75%. Om die reden is de voorziening pensioenverplichtingen op jaareinde verdisconteerd tegen de rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB. Hierdoor is de voorziening op jaareinde op marktwaarde gewaardeerd. Deze jaarverslagwaardering heeft geen gevolgen voor het indexeringsbeleid. Op 28 mei is de juridische fusie tussen SNT Group N.V., KPN Telecommerce B.V. en Koninklijke KPN N.V. geëffectueerd. Deze fusie heeft voor het fonds qua aantallen deelnemers nauwelijks effect, de onderdelen KPN Contact en SNT Nederland BV blijven deelnemen in de pensioenregeling. Het onderdeel Connect/Conferencing Services is per 1 augustus 2005 met circa 180 medewerkers overgegaan naar de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds KPN. In september heeft een extern onderzoeksbureau een klanttevredenheidsonderzoek gehouden over de dienstverlening aan de actieve en inactieve deelnemers. Het algemene tevredenheidspercentage bedraagt 69%. Heldere communicatie aan belanghebbenden vindt het bestuur van groot belang. Omdat in een jaarverslag toch diverse vaktechnische begrippen gebruikt worden, is een begrippenlijst opgenomen in hoofdstuk 7. Hoewel er steeds grotere eisen worden gesteld aan het bestuur van een pensioenfonds, zijn wij van mening over voldoende deskundigheid en draagvlak te beschikken voor het adequaat besturen van het fonds. Zoetermeer, 20 juni 2006 drs. J.G.A. Visser, voorzitter M.T. Roorda van Eijsinga, secretaris 6

8 4. Bestuursverslag 4.1 Organisatie Algemeen Het fonds draagt de verantwoording voor een goede uitvoering van de pensioenregeling voor (gewezen) deelnemers en gepensioneerden, in overeenstemming met wet- en regelgeving. De inhoud van de pensioenregeling is het resultaat van het overleg tussen CAO-partijen. Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de doelstelling van het pensioenfonds, de strategie, het beleid en de uitvoering hiervan Goed Pensioenfonds Bestuur Goed Pensioenfonds Bestuur behelst het integer en transparant handelen, waarbij een belangrijke plaats is ingeruimd voor het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het goed besturen van het pensioenfonds en zullen alles doen wat nodig is voor het handhaven van het vertrouwen in het pensioenfonds en de pensioensector. Ontwikkelingen op dit terrein worden nauwlettend gevolgd. Vanuit diverse geledingen zijn aanbevelingen gedaan om te komen tot een invulling van het thema Goed Pensioenfonds Bestuur. De Stichting van de Arbeid heeft in 2005 een advies uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dit onderwerp. Meest in het oog springende elementen daaruit zijn het voorstel om te komen tot een intern toezichthoudend orgaan en een orgaan waaraan het bestuur verantwoording af dient te leggen. Wettelijke verankering van de principes zal plaatsvinden in de Pensioenwet. Het onderwerp heeft onze bijzondere aandacht gehad in Bestuursaangelegenheden In 2005 heeft de samenstelling van het bestuur een wijziging ondergaan. De heer Stokx is per 1 juli afgetreden als bestuurslid in zijn functie als voorzitter. Mevrouw De Boer en de heer Knibbe zijn per 9 december 2005 afgetreden als bestuursleden. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet. De heer Visser is per 1 juli 2005 tot het bestuur toegetreden in de functie van voorzitter en mevrouw Aarnoudse en de heer Patijn zijn per 20 januari 2006 toegetreden tot het bestuur. 7

9 In het kader van goed pensioenfondsbestuur is nu statutair geregeld dat bestuursleden een zittingstermijn van 3 jaar hebben. Na afloop van een zittingstermijn is er de mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale totale zittingstermijn bedraagt 12 jaar. Om automatische herbenoemingen te voorkomen vindt voordat een bestuurslid wordt voorgedragen voor herbenoeming een evaluatie van het functioneren plaats door het bestuur. Voor de huidige bestuursleden is in de statuten een overgangsregeling afgesproken. De eerste zittingstermijn is voor alle reeds benoemde bestuursleden aangevangen op 30 september 2005 en eindigt op 30 september Na deze periode kunnen de huidige bestuursleden nog maximaal één keer worden herbenoemd. De statuten van het fonds zijn op dit onderdeel aangepast. Wij achten ons onafhankelijk in de uitoefening van onze functie en zorgen ervoor dat alle belanghebbenden zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Wij vinden het belangrijk om inzicht te hebben in ons eigen functioneren en beleid evenals in de uitvoering van het reglement en het beleid van de uitvoeringsorganisatie. Om de twee jaar zal het pensioenfonds een klanttevredenheidsonderzoek houden onder de deelnemers en gepensioneerden. In het verslagjaar hebben wij drie keer vergaderd. Op de gebruikelijke pensioenen beleggingsonderwerpen die in deze vergaderingen aan de orde zijn geweest, wordt nader ingegaan in de paragrafen Pensioenen en Beleggingen. Participatie van bestuursleden bij de vergaderingen was van een goed niveau, per bestuursvergadering waren gemiddeld 5 van de 6 bestuursleden aanwezig. In alle vergaderingen is het voor besluitvorming noodzakelijk quorum aanwezig geweest Risicobeheer Een belangrijke taak van ons is het beheersen van de risico s die ons fonds loopt, te onderscheiden in beleggingsrisico s, verzekeringsrisico s (waaronder financiering en actuarieel) en operationele risico s. In de paragrafen Beleggingen en Financiering wordt nader verantwoording afgelegd over het beleid van het bestuur in deze. In de jaarrekening is een afzonderlijke risicoparagraaf opgenomen waarin diverse risico s nader worden beschreven. Tevens is in de jaarrekening de actuariële analyse opgenomen Deskundigheids- en integriteitstoets en opleiding Wij zijn van mening dat wij als bestuursleden over voldoende deskundigheid beschikken om onze taken adequaat uit te voeren. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft regels vastgesteld om besturen en directies van pensioenfondsen te toetsen. Zo worden bestuurders en directieleden van pensioenfondsen, voordat zij worden benoemd, getoetst op integriteit en deskundigheid door DNB. Onze bestuursleden zijn door DNB getoetst en DNB heeft met de benoeming van alle bestuursleden ingestemd. Het op peil houden van deskundigheid heeft een hoge prioriteit, mede gezien de ontwikkelingen op pensioen- en beleggingsgebied. Wij volgen hiertoe actief de voor het fonds relevante pensioenontwikkelingen en worden in de gelegenheid gesteld (vervolg)cursussen, seminars, regio- en themabijeenkomsten bij te wonen. 8

10 Daarnaast wordt er jaarlijks door de uitvoeringsorganisatie een bestuurdersdag georganiseerd. In het afgelopen jaar heeft deze dag in het teken gestaan van de Pensioenwet, de wet VPL, Goed Pensioenfonds Bestuur en de veranderingen bij het beleggingsproces en het risicobeheer Gedragscode Het pensioenfonds beschikt over een gedragscode. Het doel van de gedragscode is het bijdragen aan het transparant en integer handelen van bestuurders ten behoeve van alle belanghebbenden en tot het waarborgen van de goede naam en reputatie van het pensioenfonds als marktpartij. De gedragscode bevat onder meer regels over hoe een bestuurslid moet omgaan met vertrouwelijke informatie, voorwetenschap, relatiegeschenken en het vervullen van nevenfuncties bij andere ondernemingen en instellingen. De voorzitter van het bestuur is belast met het toezicht op de naleving van de op grond van de gedragscode geldende bepalingen. De uitvoeringsorganisatie hanteert een gedragscode die gelijkwaardig is Organisatie en uitvoering De uitvoering van het pensioenfonds is uitbesteed aan TKP Pensioen en TKP Investments, onderdelen van AEGON NV. Deze uitvoering behelst het administreren van pensioenen, vermogensbeheer en de integrale advisering van het pensioenfonds inzake het beleid op communicatie-, juridisch-, fiscaal-, actuarieel en beleggingsterrein. Besluitvorming over het beleid vindt plaats door het bestuur. De netto beheerskosten over 2005 bedroegen tegenover over 2004, een stijging van 16,7%. De vergoeding voor TKP Pensioen is mede gebaseerd op aantallen deelnemers en aantallen verrichtingen. De gemiddelde kosten per deelnemer bedragen in ten opzichte van , een daling van 19%. In september heeft een extern onderzoeksbureau een klanttevredenheidsonderzoek gehouden over de dienstverlening aan de actieve en inactieve deelnemers. Het algemene tevredenheidspercentage bedraagt 69%. De verbeterpunten die voortkomen uit het onderzoek, zoals het direct herstellen van fouten, eenvoudiger taalgebruik in diverse communicatie-uitingen en het vermijden van jargon zijn opgenomen in het jaarplan In dit kader zal ook de jaarlijkse opgave van pensioenaanspraken worden aangepast. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met het Uniforme pensioenoverzicht zoals dat door de pensioenkoepels wordt voorgesteld. Over 2005 is van TKP Pensioen een SAS70-rapport ontvangen met betrekking tot alle aan TKP Pensioen uitbestede pensioen- en vermogensbeheerprocessen. Dit rapport bevat een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop TKP Pensioen de kwaliteit van de dienstverlening waarborgt overeenkomstig de Amerikaanse norm voor de certificering van de interne beheersing Statement on Auditing Standards number 70. Op grond van dit rapport zijn wij van oordeel dat de kwaliteit van de procesvoering bij TKP Pensioen van hoog niveau is. 9

11 4.1.8 Aanpassing statuten Tijdens de bestuursvergaderingen van 23 november 2004 en 15 maart 2005 hebben wij besloten de statuten te wijzigen. De statutenwijziging is op 19 juli 2005 verleden. In de statuten zijn een aantal bepalingen van de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) letterlijk opgenomen op aangeven van de Nederlandsche Bank. De belangrijkste wijziging is dat, ondanks dat het fonds geen deelnemersraad heeft, toch bepalingen met betrekking tot een deelnemersraad zijn opgenomen in de statuten. Daarnaast hebben wij in maart onder andere een wijziging aangebracht in de zittingstermijn van de bestuursleden, zoals reeds aangegeven in het bestuursverslag. 10

12 4.2 Financiering Financieel Toetsingskader In 2005 hebben zich opnieuw de nodige ontwikkelingen met betrekking tot de (invoering van) het Financieel Toetsingskader (FTK) voorgedaan. Was de oorspronkelijke doelstelling nog een uiterste invoerdatum van 1 januari 2006 aan te houden, inmiddels is dit met een jaar uitgesteld. Dit betekent dat thans geldt dat het fonds uiterlijk per 1 januari 2007 over moeten zijn gegaan op waardering van hun verplichtingen op basis van FTK-regelgeving. Reden voor het nieuwe toezichtregime is het verschaffen van meer inzicht in de financiële positie van instellingen. Met name de relatie tussen de beschikbare middelen en aangegane verplichtingen kan volgens DNB met het FTK transparanter en beter vergelijkbaar worden gemaakt dan met veel van de thans gangbare methodieken. Het voor het fonds meest relevante onderdeel van het FTK is het waarderen van de pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds op marktwaarde. Dit aspect van het FTK zorgt ervoor dat deze voorziening gaat fluctueren door renteveranderingen. Gelet de aard van de regeling van STPS, zijn de gevolgen voor het fonds relatief gering, omdat het bovenstaande niet van toepassing is op verplichtingen uit hoofde van een beschikbare premieregeling, die het grootste deel van de verplichtingen van dit fonds vormen. Wij hebben besloten om in 2005 en 2006 niet reeds vrijwillig vooruit te lopen op het FTK Huidig financieringssysteem De premie voor de basisregeling bestaat uit een beschikbare premie die gebaseerd wordt op een leeftijdsafhankelijke staffel en een premie voor het partnerpensioen die per individu wordt bepaald. De premies voor de aanvullende modules worden per individu bepaald. Zowel het overlijdensrisico als het arbeidsongeschiktheidsrisico wordt volledig herverzekerd. Financieringsovereenkomst en ABTN Bij het oprichten van het pensioenfonds is overeengekomen dat de werkgever geen aanvullende betalingsverplichtingen ten aanzien van toegekende periodieke uitkeringen heeft wanneer de middelen van het fonds ontoereikend zijn ten opzichte van de verplichtingen Premies en grensbedragen Voor 2005 golden de volgende premies en grensbedragen: - franchise van ; - de premie voor de beschikbare premieregeling wordt aan de hand van een leeftijdsafhankelijke staffel bepaald. Voor het partnerpensioen wordt separaat een premie in rekening gebracht; - de premie voor de aanvullende modules WAO-aanvulling, WAO-excedent en ANWaanvulling worden per individu bepaald. 11

13 4.2.4 Ontwikkeling vermogenspositie De samenstelling van het resultaat over het boekjaar 2005 kan als volgt worden weergegeven: Bedragen * Resultaat op premie Resultaat op beleggingen 3-15 Resultaat op bestandsontwikkeling 0 63 Resultaat op ontslag 0 27 Resultaat op herverzekering 7 Aanpassing actuariële grondslagen Overige resultaten Overgang van rekenrente 4% naar rentetermijnstructuur Resultaat boekjaar Verloop eigen vermogen Bedragen * Stand begin boekjaar Mutatie: Resultaat boekjaar Stand einde boekjaar De voorziening pensioenverplichtingen risico pensioenfonds (marktwaarde, maximaal 4%) bedraagt ultimo (2004: ). De dekkingsgraad (eigen vermogen + voorziening pensioenverplichtingen risico pensioenfonds) / (voorziening pensioenverplichtingen risico pensioenfonds) komt ultimo 2005 uit op 167% (2004: 215%). Volgens de regels van de DNB dient een deel van het eigen vermogen (23,53% van de voorziening risico pensioenfonds, 2004: 16,67%) te worden 'beklemd' als reserve algemene risico's (5%) en als buffervermogen (18,53%, 2004: 11,67%). 12

14 4.3 Pensioenen Externe ontwikkelingen Pensioenwet Per 1 januari 2007 zal, naar verwachting, de Pensioen- en spaarfondswet (PSW) vervangen worden door de Pensioenwet. Het wetsvoorstel daartoe is in december 2005 bij de Tweede Kamer ingediend. De herziening van de PSW wordt noodzakelijk geacht vanwege de vele ontwikkelingen die zich sinds de invoering van de PSW (1953) op pensioenterrein hebben voorgedaan. De Pensioenwet heeft tot doel de waarborgen te verschaffen voor financiële zekerheid, individuele zekerheid en uitvoeringszekerheid. In de Pensioenwet zal het aantal informatievoorschriften drastisch worden uitgebreid. Het wetsvoorstel heeft onze bijzondere aandacht. Wet VUT, prepensioen en levensloop (VPL) De wet Aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling is in december 2005 door de Eerste Kamer aangenomen en op 1 januari 2006 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt de fiscale begeleiding van VUT-regelingen en pensioenregelingen met een eerdere ingangsdatum voor ouderdomspensioen dan de 65-jarige leeftijd, beperkt. Achterliggende gedachte daarbij is het vergroten van de arbeidsparticipatie van voornamelijk oudere werknemers. De wetgeving zal ingrijpende gevolgen hebben voor VUT- en (pre-)pensioenregelingen. De pensioenregeling van het pensioenfonds zal naar aanleiding van de VPL-wetgeving per 1 januari 2006 worden aangepast. Wet WIA Om het groeiende aantal arbeidsongeschikten te beperken is de WAO met ingang van 1 januari 2006 vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). In de WIA staat het activeren van arbeidsgeschiktheid centraal. De WIA zal leiden tot aanpassingen in de arbeidsongeschiktheidspensioenen en regelingen van premievrijstelling. Voor het fonds heeft de invoering van WIA tot gevolg dat het WAOaanvullingspensioen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 niet meer van toepassing is. Het pensioenreglement zal aangepast worden op de invoering van de WIA Pensioenregeling De pensioenregeling is van kracht sinds 1 januari 2003 en vastgelegd in het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds SNT. De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling zijn: Basisregeling: Beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. De standaard pensioendatum is 65 jaar. Het is mogelijk de pensioendatum te vervroegen (tussen 60 en 65 jaar); In de beschikbare premie staffel is inbegrepen een opslag van 9% (2006: 5%) voor premievrijstelling bij invaliditeit; 13

15 De BPR-premie moet worden ingelegd in één van de zeven beleggingsdepots van pensioenfonds STPS met verschillende risicoprofielen. Het beleggingsrisico is voor rekening van de deelnemer; Op de pensioendatum wordt het BPR-saldo omgezet in een pensioenaanspraak tegen de dan geldende actuariële grondslagen; Partnerpensioen op basis van 1,25% van de pensioengrondslag per deelnemersjaar, verzekerd op risicobasis. Aanvullende regelingen: De onderstaande regelingen zijn optioneel en de premies voor deze regelingen komen volledig voor rekening van de deelnemer: Aanvullende regeling WAO-aanvulling voor de dekking van het WAO-hiaat; Aanvullende regeling WAO-excedent voor de arbeidsongeschiktheidsdekking voorzover het salaris hoger is dan de WAO-loongrens; Aanvullende regeling ANW-aanvulling voor de dekking van het ANW-hiaat; Aanvullende regeling prepensioen voor de periode tussen 62 jaar en 65 jaar en aanvullende regeling partnerpensioen op basis van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel; De premies moeten worden ingelegd in één van de zeven beleggingsdepots van pensioenfonds STPS met verschillende risicoprofielen. Het beleggingsrisico is voor rekening van de deelnemer; Op de pensioendatum worden de saldi omgezet in een pensioenaanspraak tegen de dan geldende actuariële grondslagen. Ingegane pensioenen kunnen per 1 januari worden herzien. Deze herziening is afhankelijk van de voorziening pensioenverplichtingen die behoort tot de ingegane pensioenen, en wel op de volgende wijze: Indien de voorziening pensioenverplichtingen lager is dan het minimumniveau zal het bestuur besluiten tot vermindering van de ingegane pensioenen; Indien de voorziening pensioenverplichtingen hoger is dan de minimale reservegrens kan het bestuur besluiten tot verhoging van de ingegane pensioenen. Deze verhoging zal niet uitgaan boven de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud over het voorafgaande jaar uitgaande van het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI huishoudens). Aanpassing ingegane pensioenen De ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken zijn per 1 januari 2005 aangepast, overeenkomstig het indexatiebeleid van het pensioenfonds. Kern van dit beleid is de voorwaardelijkheid van de indexatie. Dit betekent dat er geen recht op indexatie is en het ook op lange termijn niet zeker of en in welke mate indexatie zal plaatsvinden. Omdat de dekkingsgraad per 1 januari 2005 hoger is dan het streefniveau, hebben wij besloten de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken per 1 januari 2005 te verhogen met de consumentenprijsindex alle huishoudens (1,18%). 14

16 4.3.3 Dienstverlening aan deelnemers De actieve en voortzettende deelnemers hebben in juni een opgave van hun opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken ontvangen. Gelijktijdig is een pensioenplanner, op een beveiligd deel van de website van het fonds, beschikbaar gesteld die gevuld wordt met individuele gegevens. Deelnemers kunnen op maandbasis het verloop van de waarde van hun eigen beleggingsrekening volgen. Het is dit jaar voor deze deelnemers mogelijk gemaakt om via het Internet rechtstreeks bij het pensioenfonds depotwijzigingen aan te geven. Het grote voordeel van deze werkwijze is een aanzienlijke verkorting tussen het moment van aangeven van de wijziging en het moment van verwerken van deze wijziging. De gegevensaanlevering vanuit de werkgever was goed in Iedere maand zijn de gegevens tijdig geleverd en was de uitval beperkt. Als resultaat is de dienstverlening voor processen die (indirect) voortvloeien uit deze gegevensaanlevering, zoals het verwerken van waardeoverdrachten en premievrije polissen, conform de SLA met de uitvoeringsorganisatie. Dit betekent dat in gevallen waarbij een wijziging van een persoonlijke situatie leidt tot een wijziging van de pensioensituatie, de betrokkenen hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte zijn gesteld. Zo zijn er het gehele jaar door premievrije polissen verstuurd naar mensen die uitdienst zijn getreden en zijn er offertes gemaakt voor waardeoverdrachten. Ook zijn bij (echt-)scheidingen de betrokkenen op de hoogte gesteld van de pensioenconsequenties. In de nieuwskrant is aandacht besteed aan de invoering van wettelijke maatregelen die de regering getroffen heeft op het gebied van pensioen en de sociale zekerheid. Zo zijn per 1 januari 2006 de Wet aanpassing fiscale behandeling Vut/Prepensioen en introductie Levensloopregeling en de Zorgverzekeringswet (de nieuwe zorgverzekering) ingevoerd Bestandsontwikkeling Stand ultimo vorig verslagjaar Bij Af Stand ultimo verslagjaar Actieven Vutters Slapers Gepensioneerden waarvan: ouderdomspensioen (incl TOP) arbeidsongeschiktheidspensioen partnerpensioen wezenpensioen Totaal:

17 4.4 Beleggingen Algemeen Voor de beleggingen van het fonds kan een onderscheid worden gemaakt tussen het vermogen uit hoofde van de beschikbare premieregeling en het reguliere belegd vermogen Beschikbare premieregeling Het vermogen uit hoofde van de beschikbare premieregeling wordt naar keuze van de deelnemer belegd in één van de door het fonds beheerde beleggingsdepots, met verschillende risicoprofielen. Zolang er nog geen omzetting in pensioen of premievrije aanspraken heeft plaatsgevonden loopt het pensioenfonds geen risico ten aanzien van de tegenover dit vermogen staande verplichtingen. Over het gehele jaar bezien werd het hoogste rendement in depot A gerealiseerd. Per ultimo 2005 was in totaal circa 12,7 miljoen belegd via de beschikbare premieregeling. Depot Samenstelling Omvang Rendement 2005 (bedrag in 1.000) A 100% aandelen, 0% obligaties ,8% B 75% aandelen, 25% obligaties ,2% C 50% aandelen, 50% obligaties ,9% D 25% aandelen, 75% obligaties ,0% E 0% aandelen, 100% obligaties ,4% F 50% aandelen*, 50% obligaties ,5% G 100% Money market fund (MMF) ,0% *) betreft aandelen die voldoen aan sociaal verantwoorde criteria Regulier vermogen Het bestuur van het pensioenfonds stelt, voor het vermogen uit hoofde van het defined benefit gedeelte van de pensioenregeling, het strategische beleggingsbeleid vast. Vaststelling van het strategisch beleggingsbeleid vindt in beginsel telkens voor een periode van één jaar plaats. Het voor beleggingen beschikbare deel van het reguliere pensioenvermogen is tot en met het vierde kwartaal belegd in het door TKP Investments beheerde Money Market Fund. Het Money Market Fund heeft een zeer laag risicoprofiel en kan worden vergeleken met een spaarrekening. In het vierde kwartaal heeft het regulier belegd vermogen een underperformance behaald ten opzichte van de benchmark. Hiervoor kunnen twee oorzaken worden genoemd. Ten eerste heeft de FGR MMF in 2005 een underperformance laten zien ten opzichte van de benchmark. Een tweede oorzaak van de underperformance is het besluit van het bestuur de strategische benchmark in 2006 te veranderen in 33,3% Money Market Fund, 33,3% in vastrentende waarden en 33,4% in aandelen. Dit besluit is 30 december 2005 uitgevoerd. De hiermee gepaard gaande transactiekosten zijn ten laste gekomen van het behaalde rendement in het vierde kwartaal. 16

18 4.4.4 Beleggingscategorieën Algemeen Het pensioenfonds zal, in afwijking van de aanbeveling van de Nederlandse Corporate Governance Code (Code Tabaksblat), in zijn jaarverslag geen verslag uitbrengen van het stemgedrag op de algemene vergadering van aandeelhouders gezien de grootte en de samenstelling van het belegd vermogen. Wij hebben besloten dat de code Tabaksblat wel zal worden geëerbiedigd Aandelen Algemeen De aandelenbeleggingen van het fonds vinden plaats via een vijftal zogenaamde multi-manager fondsen die beheerd worden door TKP Investments. Deze fondsen maken voor de aandelenselectie gebruik van gespecialiseerde externe vermogensbeheerders. Deze hebben veelal een regionale expertise. Er wordt gestuurd op een evenwichtige verdeling van mandaten, zodat een gematigd risicoprofiel ontstaat. De aandelenportefeuille van het pensioenfonds heeft in het verslagjaar hoge rendementen laten zien en beter gepresteerd dan de benchmark. Dit was te danken aan goede aandelenselectie van de externe managers en de per saldo goede regioallocatie door TKP Investments. Het jaar 2005 werd begonnen met overwogen posities in Azië en Oost Europa. De portefeuille was onderwogen in Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Aan het einde van 2005 had het fonds overwogen posities in Azië, Oost Europa en de landen in de Eurozone. Onderwogen posities waren te vinden in Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Hong Kong. Gedurende het jaar is een aantal managers ontslagen. Hiervoor zijn andere mandaten in de plaats gekomen. De aanleiding voor ontslag was een achterblijvende performance, vaak in combinatie met een verslechtering van kwalitatieve factoren waar TKP Investments op let bij de regelmatige beoordeling. Aan het einde van het vorige verslagjaar is een risicomeetsysteem in gebruik genomen. Hiermee is de beheerder beter in staat een analyse van de portefeuille te maken. Gedurende het verslagjaar is het risicoprofiel van het World Equity Fund stabiel gebleken. De ex ante tracking error van het Fonds bewoog zich gedurende 2005 rond de 1%. De tracking error van het fonds is daarmee vrij laag ten opzichte van de tracking error waarop gestuurd wordt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lage dispersie op de aandelenmarkten. Marktontwikkelingen In 2005 was wereldwijd sprake van aanzienlijke koersstijgingen op de aandelenmarkten. De reden hiervan was vooral gelegen in een behoorlijke economische groei, de relatief lage inflatie, de lage renteniveaus en de goede bedrijfswinsten. Wereldwijd kenmerkten aandelenmarkten zich door een lage volatiliteit. 17

19 Vanwege de op mondiaal niveau sterke economische groei, en daarmee een mogelijke opwaartse druk op de inflatie, verhoogde de Fed de rente in 2005 met 200 basispunten tot 4,25%. In Euroland was de economische groei nog vrij zwak en daarom verhoogde de ECB pas in december de rente met slechts 25 basispunten tot 2,25%. In het Verenigd Koninkrijk verlaagde de Bank of England de rente met 25 basispunten tot 4,5%. Ondanks het grote begrotingstekort en het tekort op de lopende rekening in de Verenigde Staten steeg de Amerikaanse dollar in 2005 met 15% t.o.v. de euro en ook tegenover andere belangrijke valuta werd de dollar sterker. De euro verloor ook aan waarde t.o.v. het Britse pond, terwijl de koers tegenover de Japanse yen nagenoeg onveranderd bleef. Onder invloed van geopolitieke spanningen, natuurrampen en een grote groei van de vraag uit China en India stegen de prijzen van grondstoffen in 2005 wederom fors Vastrentende waarden Algemeen Alle vastrentende beleggingen vinden plaats via een tweetal door TKP Investments beheerde fondsen. Naast het passieve fonds (staatleningen binnen Euroland) is er een zogenaamd plus fonds dat actief van aard is. Dit fonds heeft een multimanager aanpak en streeft outperformance na met behulp van thema s die in de verslagperiode inhielden: obligaties in Euroland, Amerikaanse bedrijfsobligaties, bedrijfsobligaties in Euroland, EMU convergentie landen en wereldwijde emerging markets. De verdeling in het verslagjaar tussen het actief beheerde vermogen en het passief beheerde vermogen was In 2005 bedroeg het rendement op vastrentende waarden 5,4%, hetgeen 0,1% onder het rendement van de benchmark ligt. Marktontwikkelingen De kapitaalmarktrente (10-jaarsrente) in Euroland was in 2005 behoorlijk volatiel met een maximum van circa 3,8% en een minimum van circa 3,1%. Dergelijke lage renteniveaus zijn sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw niet meer voorgekomen. Per saldo daalde de kapitaalmarktrente in 2005 met 35 basispunten, terwijl de algemeen geldende verwachting van de markt bij aanvang van het jaar een stijgende rente was. 18

20 4.5 Verwachte gang van zaken De CAO-partijen zijn in het kader van VPL overeengekomen de pensioentoezegging aan te passen. De aanpassingen hebben betrekking op de bepalingen in het overgangsreglement voorheen KPN en geldt voor deelnemers die geboren zijn op of na 1 januari Voor deze deelnemers wordt de pensioenleeftijd verhoogd van 62 naar 65 jaar. In januari 2006 is het pensioenreglement aangepast naar aanleiding van het CAOakkoord en de Wet Werk naar Inkomen en Arbeid (WIA). Tevens is de opslag voor premievrijstelling bij invaliditeit verlaagd van 9% naar 5%. De ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken zijn per 1 januari 2006 aangepast, overeenkomstig het indexatiebeleid van het pensioenfonds. Kern van dit beleid is de voorwaardelijkheid van de indexatie. Dit betekent dat er geen recht op indexatie is en het ook op lange termijn niet zeker of en in welke mate indexatie zal plaatsvinden. Omdat de dekkingsgraad per 1 januari 2006 hoger is dan het streefniveau, hebben wij besloten de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken per 1 januari 2006 te verhogen met de consumentenprijsindex alle huishoudens (1,71%). Zoetermeer, 20 juni 2006 drs. ir. M. Aarnoudse mr. E.J.J. de Jong drs. C.J. van Kempen M.R. Patijn mevr. M.T. Roorda Van Eijsinga, secretaris drs. J.G.A. Visser, voorzitter 19

Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT

Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT Datum rapport 14 juni 2005 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon Inhoudsopgave 1. KERNCIJFERS 2 2. PERSONALIA 3 3. BESTUURSVERSLAG 4 3.1. 2004 IN

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004

STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 STICHTING PENSIOENFONDS ECI JAARRAPPORT 2004 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 5 C. Jaarverslag 7 ALGEMEEN 8 WIJZIGINGEN IN STATUTEN EN REGLEMENT 10 BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN 10 PENSIOENONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL J a a r v e r s l a g 2013 Stichting Pensioenfonds PostNL 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van de voorzitter 7 2. Algemene informatie 10 2.1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. 9e boekjaar. Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr.

Jaarverslag 2005. 9e boekjaar. Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr. Jaarverslag 2005 Jaarverslag 2005 9e boekjaar Stichting Pensioenfonds Buhrmann Statutair gevestigd te Maastricht (Stichtingenregister Amsterdam nr. 41079169) Kantooradres: Hoogoorddreef 62 1101 BE AMSTERDAM

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2003 Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 75 e verslagjaar Kerncijfers, Structuur en Personalia 3 Verslag College van Beheer 9 Beleggingen 15 Pensioenen 18 Actuarieel verslag 21 Verzekerden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2008 2008 Dit rapport heeft 52 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 5 Bestuursverslag 7 Goed Pensioenfondsbestuur 7 Pensioenbeleid 9 Beleggingsbeleid 13 Financieel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2001 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 31E BOEKJAAR 1-1-2001 T/M 31-12-2001 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting P ensioenfonds Honeywell

Jaarverslag 2013. Stichting P ensioenfonds Honeywell Stichting P ensioenfonds Honeywell Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 5 1 Woord van de voorzitter 6 2 Algemene informatie 8 2.1 Juridische structuur 8 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Email : pf-astellas@azl.eu Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS

JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG STICHTING GE-PENSIOENFONDS 2000 STICHTING GE-PENSIOENFONDS VERSLAG OVER HET 30E BOEKJAAR 1-1-2000 T/M 31-12-2000 INHOUD Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 7 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Jaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Voorwoord 7 2. Kerncijfers 9 3. Profiel van SPNG 11 4. Vermogenspositie en beleid 19 5. Beleggingen 25 6. Pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie