1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen."

Transcriptie

1 Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van rente wijzigingen uitgesmeerd wordt. Ontvangen De (betaald door werkgevers en werknemers) die jaarlijks ontvangen wordt door het fonds zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. 2. Achtergrond Het pensioenfonds ontvangt jaarlijks van de werkgevers en werknemers waarmee pensioenaanspraken worden ingekocht. In het Hoofdlijnenakkoord pensioenregeling 2015 zijn afspraken gemaakt tussen de werkgevers en werknemervertegenwoordigers over de voorwaardelijke middelloon- regeling met voorwaardelijke toeslag. Deze regeling voldoet aan de eisen van CDC IFRS. De wordt berekend volgens een afgesproken rekenmethodiek en de uitkomst van deze methodiek blijft 5 jaren ongewijzigd. Vervolgens wordt de volgens de afgesproken rekenmethodiek weer berekend voor een volgende periode van 5 jaren. De hoogte van de is ondermeer afhankelijk van de toe te passen rekenrente, de levensverwachting en van de grondslagen die door het fonds gebruikt worden. Deze kunnen gedurende de vijfjaarsperiode wijzigen waardoor de kostendekkende voor de aankoop van de pensioenaanspraken hoger of lager kan zijn dan de ontvangen. Gezien het CDC IFRS karakter van de regeling kan geen extra betaling gevraagd worden aan de werkgevers. Hierdoor kan het bijv. bij een rentedaling noodzakelijk zijn om het opbouwpercentage voor de pensioenaanspraken in enig jaar evenredig aan te passen (verminderen). 3. Uitvoeringsovereenkomst De afspraken in het Hoofdlijnenakkoord pensioenregeling 2015 zijn in de uitvoeringsovereenkomst nader uitgewerkt. De relevante artikelen van de uitvoeringsovereenkomst m.b.t. de hoogte van de zijn: 6.2 De werkgever is vanaf 1 januari 2015 jaarlijks uitsluitend de volgens de in dit artikellid en bijlage II vastgestelde methodiek bepaalde verschuldigd aan de stichting. De jaarlijks te betalen wordt bepaald op basis van vooraf vastgestelde grondslagen en methodiek, zoals vastgelegd in bijlage II. Voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 is deze jaarlijkse op basis van het Hoofdlijnenakkoord pensioenregeling 2015 vastgesteld op 30,9% van de gemaximeerde salarissom. 6.3 In afwijking van het in 6.2 bepaalde, zullen partijen in overleg treden indien de fiscale faciliteit voor de opbouw van pensioen wordt beperkt, teneinde de voor vijf jaar vastgestelde tussentijds aan te passen aan de beperking in de fiscale faciliteit voor de opbouw van pensioen, waarbij de grondslagen en methodiek zoals vastgelegd in bijlage II zullen worden gevolgd. Indien de pensioenovereenkomst en het pensioenreglement als Pagina 1 van 8

2 gevolg hiervan aanpassing behoeft, wordt door de werkgever en de stichting gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van deze overeenkomst. 6.4 De jaarlijkse bijdrage van de deelnemer is: 1,7% van zijn pensioengrondslag voor zover deze het bedrag 8.272,= niet te boven gaat plus 4,4% over zijn pensioengrondslag boven 8.272,=. Deze bijdrage wordt in maandelijkse termijnen op het salaris, of op enige andere door de aangesloten ondernemingen aan de deelnemer te verrichten betaling, in mindering gebracht en onmiddellijk daarna door de aangesloten ondernemingen aan de stichting betaald. 6.6 Na afloop van de periode als genoemd in artikel 6.2, zal de adviserend actuaris van de stichting de voor de volgende vijf jaar opnieuw berekenen volgens de in bijlage II beschreven grondslagen en vastgestelde methodiek met inachtneming van de dan geldende wet- en regelgeving en het bepaalde in artikel 6.7. De uitkomst van deze berekening zal door het bestuur worden voorgelegd aan de werkgevers die de mogelijkheid hebben om een controle op deze berekening te laten uitvoeren. De stichting zal hier haar medewerking aan verlenen. 6.7 Voor de herberekening van de jaarlijkse na het verstrijken van de periode als genoemd in artikel 6.2 geldt ter voorkoming van een ongewenst hoge jaarlijkse bijdrage als gevolg van externe economische of demografische oorzaken, dat de totale jaarlijkse bijdragen van de werkgever in enig jaar maximaal 42% van de gemaximeerde salarissom kan bedragen. 6.8 Indien in enig jaar de jaar zoals bedoeld in artikel 6.2 lager is dan de kostendekkende, dan wordt de pensioenopbouw voor dat jaar naar rato verminderd. De werkgever is in geen geval verplicht om een hogere te betalen. Er zal ook geen (gevraagde of ongevraagde) bijstorting door de werkgever plaatsvinden in welke vorm dan ook. 4. Premiestrategie Onderdelen strategie: 1. Welke wordt gebruikt voor de toets? 2. Toetsing opbouwpercentage wanneer? 3. Bestemmingsreserve voor 4. Aanpassing opbouwpercentage 1. Welke wordt gebruikt voor de toets? De kostendekkende van het fonds bestaat uit: De actuarieel benodigde a. Coming service ouderdoms- en partnerpensioen b. Risico partner- en wezenpensioen c. Risico arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) en vrijstelling bij invaliditeit (PVI) d. Opslag voor toekomstige uitvoeringskosten (2,5%) Pagina 2 van 8

3 Opslag voor vereist eigen vermogen Opslag voor uitvoeringskosten Naast bovenstaande elementen bevat de rekenmethodiek voor de bepaling van de te ontvangen ook nog een opslag voor risico-overdracht met betrekking tot de in het betreffende jaar op te bouwen pensioenaanspraken ter grootte van 30% over de kostendekkende. Verder is de opslag voor het vereist eigen vermogen vastgesteld op 23% en voor de uitvoeringskosten op Euro (zijnde het vijfjaars gemiddelde van de werkelijke uitvoeringskosten minus de excasso vrijval over de periode Dit bedrag is elk jaar met 2% geindexeerd). In de rekenmethodiek van de te ontvangen wordt gewerkt met een gedempte over 120 maanden (5 jaren). Dit zou een reden kunnen zijn om ook met een gedempte te rekenen voor de toetsing voor het opbouwpercentage. De algemene voor- en tegenargumenten voor verschillende strategieën zijn als volgt samen te vatten: Premiestrategie Argumenten voor Argumenten tegen Kostendekkende Op 1/1/2014 was de kostendekkende lager dan de te betalen Bij een rentedaling van 0,34%-punt zou de kostendekkende precies gelijk zijn aan de te betalen Rente wordt verwacht de komende jaren verder te dalen en/of laag te blijven De toekomst van pensioenfonds in huidige vorm is beperkt daarom voorkeur voor werken met actuele data. Mogelijke tekorten kunnen niet meer worden ingelopen Geen sponsoring door slapers, gepensioneerden bij tekort Gedempte In huidig rente scenario rentescenario een grotere kans om volledige pensioenopbouw te verkrijgen Kans op volledige jaaropbouw groter Rekenmethodiek vergelijkbaar met die voor de bepaling van de te ontvangen Tabel 1 Volatiliteit groter (DNB RTS wijzigingen) Bij rentedaling risico voor tekort en dus korten jaaropbouw Door dalende rente wordt kans groter dat benodigde hoger wordt dan ontvangen Slapers, gepensioneerden moeten dan de voor de jaaropbouw sponsoren De toekomst van pensioenfonds in huidige vorm is eindig daarom voorkeur voor werken met actuele data. Mogelijke tekorten kunnen niet meer worden ingelopen Pagina 3 van 8

4 Gezien de huidige rente ontwikkelingen en de discussies omtrent de toekomst van het fonds zal de kostendekkende gebruikt worden voor de toets. 2. Toetsing opbouwpercentage wanneer? Het bestuur dient elk jaar te toetsen welk percentage kan worden toegekend voor de opbouw van ouderdomspensioenaanspraken gedurende het gehele komende jaar. Voor de pensioenadministratie is het het eenvoudigst als het opbouwpercentage voor aanvang van het boekjaar wordt vastgesteld en gedurende het boekjaar niet meer wijzigt. Indien het vaststellen van het opbouwpercentage aan het einde van het boekjaar zou gebeuren, dan kan de administratie gedurende het jaar niet zeker weten dat met het juiste percentage is gerekend. Achteraf moet dan gecorrigeerd worden. Daarom wordt jaarlijks voorafgaande aan het komende boekjaar de actuariële koopsom van de in de pensioenregeling opgenomen nagestreefde jaarlijkse pensioenopbouw voor de deelnemers per 30 november voorafgaand aan het moment van vaststelling van de berekend die nodig is om de jaarinkoop van de nieuwe pensioenaanspraken te realiseren. In principe wordt daarbij uitgegaan van een jaaropbouw van het ouderdomspenisoen van 1,875% van de pensioengrondslag. Dit is het fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentage voor een middelloonregeling. Als de kostendekkende kleiner of gelijk is aan de te ontvangen dan kan de fiscaal maximale opbouw zonder meer gerealiseerd worden. Echter als de kostendekkende groter is dan de te ontvangen dan kan de fiscaal maximale opbouw niet gerealiseerd worden vanuit de ontvangen. 3. Bestemmingsreserve voor Nadat de pensioenopbouw in enig jaar verminderd is, mag deze nooit meer ingehaald worden. Inhalen, dus werken met een te hoog opbouwpercentage, zou de regeling buiten fiscaal maken. Premiestrategie Argumenten voor Argumenten tegen Kostendekkende met bestemmingsreserve Premie bijdragen worden gebruikt voor oorspronkelijk doel en niet ter versterking van de dekkingsgraad Aanvulling vanuit reserve bij tekort Grotere kans op volledige pensioenopbouw Premie reserve draagt (tijdelijk) niet bij aan algemene middelen van het fonds Om vermindering van het opbouwpercentage te voorkomen/beperken is een bestemmingsreserve opgebouwd. De bestemmingsreserve wordt opgebouwd met het verschil van de ontvangen minus de benodigde. De bestemmingsreserve wordt beperkt tot maximaal 50% van de kostendekkende per jaar. Het meerdere komt ten goede aan de algemene middelen van het fonds. Mocht er in enig jaar onvoldoende worden ontvangen, dan kan aanvulling vanuit de bestemmingsreserve geschieden. Ontvangen bijdragen worden dan dus gebruikt voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. Pagina 4 van 8

5 4. Aanpassing opbouwpercentage Indien tijdens de toets van enig jaar de kostendekkende groter is dan de te ontvangen dan zal eerst bekeken worden of het tekort uit de bestemmingsreserve kan worden gefinancierd. Als dat niet mogelijk is dan wordt het opbouwpercentage voor het komend boekjaar evenredig verminderd. Voor deze toets wordt de bestemmingsreserve aan de te ontvangen toegevoegd. Het lagere opbouwpercentage geldt gedurende het gehele boekjaar. 5. Inkoop pensioenaanspraken Aan het einde van het boekjaar worden voor de berekening van de aan te kopen aanspraken de actuele DNB-RTS, VEV en uitvoeringskosten gebruikt. Mocht nu blijken dat de kostendekkende hoger is dan de ontvangen (plus een eventuele bijdrage uit de bestemmingsreserve voor de ) dan zal het verschil aan de algemene middelen van het fonds onttrokken worden. Pagina 5 van 8

6 Uitvoeringsovereenkomst BIJLAGE II - Berekeningsgrondslagen en methodiek berekening Bijlage bij artikel 6, lid 1 en 2. Pensioenregeling 2015 De pensioenovereenkomst kenmerkt zich door een vaste, voor een periode van vijf jaren, van tevoren vastgestelde als percentage van de gemaximeerde salarissom. De wordt vastgesteld door de adviserend actuaris van de stichting op basis van de in deze bijlage overeengekomen vastgestelde methodiek. De stichting ontvangt alleen deze en zal met deze streven een regeling uit te voeren die uitgaat van een voorwaardelijke middelloon regeling met voorwaardelijke toeslagverlening. Indien in enig jaar de aldus vastgestelde lager is dan de kostendekkende, dan wordt de pensioenopbouw voor dat jaar naar rato verminderd t.o.v. de in het pensioenreglement opgenomen nagestreefde pensioenopbouw. Grondslagen methodiek: De voor de pensioenopbouw wordt berekend volgens een vaste methodiek, die de volgende grondslagen bevat: 1. Rekenrente: 60-maands rekenkundig gemiddelde van de nominale rentetermijnstructuur (zero coupon) voor pensioenfondsen, zoals die maandelijks gepubliceerd wordt door DNB, behorende bij de looptijd van de s in die jaren, minus een prudentieafslag van 0,5%. Hiertoe worden de rentetermijnstructuren gehanteerd per november voorafgaand aan het moment van vaststelling en de 59 voorafgaande maanden. Door de middeling over 60 maanden is sprake van een methodiek die lijkt op de gedempte kostendekkende. 2. Sterftegrondslagen: De door de stichting gebruikte sterftegrondslagen per 30 november voorafgaand aan het moment van vaststelling van de voor een periode van vijf jaren. Bij de berekening van de voor 2015 tot en met 2019 zijn de sterftekansen uit de AG Prognosetafel gehanteerd, gecorrigeerd met leeftijds- en geslachtsafhankelijke correctiefactoren voor ervaringssterfte die zijn gebaseerd op de inkomensklasse Hoog volgens het Mercer-model Toekomstige uitvoeringskosten: De door de stichting gebruikte opslag voor toekomstige uitvoeringskosten ter vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen per 30 november voorafgaand aan het moment van vaststelling van de voor een periode van vijf jaren. In afwijking van de bovenstaande methodiek is voor de doeleinden van de berekening van de voor 2015 tot en met 2019 een opslag van 1,5% gebruikt. Premieberekening Methodiek: De totale vaste die zal gelden met ingang van 1 januari 2015 is vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Na afloop van de periode van vijf jaren, of eerder indien aanpassingen in wet- of regelgeving daar aanleiding toe geven, zal de adviserend actuaris van de stichting de voor de volgende vijf jaar opnieuw berekenen volgens de in deze bijlage beschreven methodiek met inachtneming van de dan geldende wet- en regelgeving. Deze berekening zal plaatsvinden vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan de periode dat de nieuwe zal gelden. De totale vaste bestaat uit de volgende elementen: 1. Actuariële koopsom van de in de pensioenregeling opgenomen nagestreefde jaarlijkse pensioenopbouw voor de deelnemers per 30 november voorafgaand aan het moment van Pagina 6 van 8

7 vaststelling van de voor een periode van vijf jaren berekend op basis van de in deze bijlage beschreven rekenrente, vermeerderd met risicos ter dekking van de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico s en verhoogd met de opslag voor uitvoeringskosten. 2. Opslag voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen. Deze opslag is vastgesteld op 23% over onderdeel Opslag voor pensioenuitvoeringskosten van (jaarlijks geïndexeerd met 2,0%, voor het eerst per 1 januari 2016). 4. Opslag voor risico-overdracht met betrekking tot de in het betreffende jaar op te bouwen pensioenaanspraken ter grootte van 30% over onderdeel 1. De adviserend actuaris van de stichting berekent de op basis van bovenstaande methodiek voor 5 prognosejaren, waarbij rekening wordt gehouden met verwachte ontwikkelingen in het deelnemersbestand. De uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het deelnemersbestand zijn gelijk aan de door de stichting gehanteerde grondslagen voor de op dat moment meest recent uitgevoerde haalbaarheidstoets danwel Asset Liability Management studie. De uitkomst van deze berekening zal door het bestuur worden voorgelegd aan de werkgevers die de mogelijkheid hebben om een controlerende berekening te laten uitvoeren. De stichting zal hier haar medewerking aan verlenen. Per prognosejaar wordt de aldus bepaalde gedeeld door de voor dat jaar verwachte gemaximeerde salarissom. De voor de komende vijf jaar wordt vervolgens vastgesteld als gemiddelde van deze vijf percentages. In formule wordt het percentage voor de vijf prognosejaren bepaald A t = B t C t x 100%, waarbij A t = het percentage voor jaar t, B t = de in euro s is voor jaar t en C t = de gemaximeerde salarissom voor jaar t. De totale vaste voor de komende 5 jaar wordt bepaald als gemiddelde volgens de volgende formule: Totale vaste = t+5 nt A t 5 Toekomstige aanpassingen grondslagen en methodiek Aangezien de voor een periode van vijf jaar wordt vastgesteld, zijn aanpassingen in de grondslagen slechts eens in de vijf jaar mogelijk en hebben deze aanpassingen te allen tijde slechts betrekking op de periode na aanpassing van die en dus op in de toekomst op te bouwen pensioenaanspraken van de deelnemers. Aanpassingen in de berekening hebben geen invloed op reeds opgebouwde pensioenaanspraken. In afwijking van het hiervoor bepaalde, zullen partijen in overleg treden indien de fiscale faciliteit voor de opbouw van pensioen wordt ingeperkt gedurende de looptijd van deze uitvoeringsovereenkomst, teneinde de voor vijf jaar vastgestelde tussentijds aan te passen aan de beperking in de fiscale faciliteit voor de opbouw van pensioen, waarbij de grondslagen en methodiek zoals vastgelegd in deze bijlage II zullen worden gevolgd. Pagina 7 van 8

8 Indien de rentetermijnstructuur of andere grondslagen structureel wijzigen dan zullen partijen de gevolgen van deze wijziging laten analyseren en indien nodig in onderling overleg de uitvoeringsovereenkomst aanpassen. Indien de wijzigingen aanleiding geven om ook de pensioenovereenkomst te wijzigen dan dienen werkgevers en werknemers te overleggen in overeenstemming met artikel 4. Daarnaast kunnen de grondslagen en/of methodiek worden aangepast door werkgevers en werknemers in geval van dwingende wijzigingen in wet- en regelgeving die van aanmerkelijke invloed zijn op de hoogte van één of meer samenstellende delen van de. Nadere afspraken tussen sociale partners zullen de classificatie van de pensioenregeling als Defined Contribution onder IFRS waarborgen. Aanpassingen gaan steeds in per 1 januari van een boekjaar van de stichting, waarin een nieuwe vijfjaars periode aanvangt en hebben te allen tijde slechts betrekking op na de aanpassing en dus in de toekomst op te bouwen pensioenaanspraken van deelnemers aan de pensioenregeling. Pagina 8 van 8

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte premie Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen Gunvor Petroleum Rotterdam B.V. en Pensioenfonds Archimedes Ingangsdatum: 1 februari 2016 28 januari 2016 Pagina 1 van 39 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Definities 4 Artikel

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. Kuwait Petroleum Europe B.V. IDS Europe B.V. en Pensioenfonds Archimedes Ingangsdatum: 1 februari

Nadere informatie

Webinar 12 juni 2013 Nieuwe pensioenregeling per 1-1-2014

Webinar 12 juni 2013 Nieuwe pensioenregeling per 1-1-2014 Webinar 12 juni 2013 Nieuwe pensioenregeling per 1-1-2014 Eric Uijen / Henriëtte de Lange Programma Introductie (waarom nieuwe regeling / proces) Eric Uijen Toelichting nieuwe pensioenregeling Henriëtte

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Pensioenafspraken 'Overleggroep Pensioenen Rabobank' (bijlage bij onderhandelingsresultaat d.d. 12 april 2013)

Pensioenafspraken 'Overleggroep Pensioenen Rabobank' (bijlage bij onderhandelingsresultaat d.d. 12 april 2013) Rabobank Pensioenafspraken 'Overleggroep Pensioenen Rabobank' (bijlage bij onderhandelingsresultaat d.d. 12 april 2013) CAO-partijen hebben overeenstemming bereikt over de invoering van een nieuwe, toekomstbestendige

Nadere informatie

Supplement bij uitvoeringsovereenkomst d.d. 31 december 2012 hoofdlijnenakkoord tussen IBM Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds IBM Nederland

Supplement bij uitvoeringsovereenkomst d.d. 31 december 2012 hoofdlijnenakkoord tussen IBM Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds IBM Nederland De ondergetekenden: IBM Nederland B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen IBM, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Country General Manager, de heer H.J. van Dorenmalen; en

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

Deze dispensatieprocedure is van toepassing in de volgende drie gevallen.

Deze dispensatieprocedure is van toepassing in de volgende drie gevallen. DISPENSATIEPROCEDURE PER 1 JANUARI 2015 VOOR DE STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS TRUEBLUE Mogelijkheden voor dispensatie De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (hierna verder te noemen TrueBlue)

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL.

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. AZL NV Pensioenregeling met ingang van 2013 Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. We kunnen

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Pensioen Maandag 4 juli Extern actuarieel adviseur

Pensioen Maandag 4 juli Extern actuarieel adviseur Pensioen 2016 Maandag 4 juli 2016 Jan Raaijmakers Voorzitter Michel Stok Extern actuarieel adviseur Spelregels en webinar C Ga naar de helpbutton voor problemen met beeld en geluid U kunt vragen stellen

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012 Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers April 2012 Agenda Kenmerken SPNG Aanleiding Uitgangspunten en ondernomen stappen Wijzigingen in de regeling en premie Intermezzo: de pensioendriehoek Stappen

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Aegon Levensverzekering N.V.

Aegon Levensverzekering N.V. Voorbeeldbrief werkgever met DC-regeling (3%- staffel), en additioneel: - WIA-excedentpensioen, en - ANW-hiaatpensioen, en - netto pensioenregeling Aegon Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den

Nadere informatie

Consequen;es WiDeveenkader en nftk

Consequen;es WiDeveenkader en nftk Consequen;es WiDeveenkader en nftk In opdracht van FNV- Kiem. Maatmensberekeningen die genera;e- effecten inzichtelijk maken. Drs. Diede Panneman AAG Drs. H. van Dijk AAG 10 oktober 2014 SV 2014 1000 Copyright

Nadere informatie

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling In bijlage I bij het instemmingsverzoek zijn de elementen van de met ingang van

Nadere informatie

Matrix ten aanzien van de toeslag pensioenaanspraken en pensioenrechten (is toeslag voor gepensioneerden, gewezen deelnemers en deelnemers):

Matrix ten aanzien van de toeslag pensioenaanspraken en pensioenrechten (is toeslag voor gepensioneerden, gewezen deelnemers en deelnemers): Matrix ten aanzien van de toeslag en pensioenrechten (is toeslag voor gepensioneerden, gewezen deelnemers en deelnemers): Toeslagbeleid, A. Geen beleid over B. Geen doelgericht toeslagbeleid Er is geen

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

De gevolgen voor medewerkers

De gevolgen voor medewerkers De gevolgen voor medewerkers De belangrijkste kenmerken van het onderhandelingsresultaat voor medewerkers zijn: Eén nieuwe pensioenregeling 2015 per 1 januari 2015 voor alle medewerkers voor het salaris

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Inhoudsopgave Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie van Delta Lloyd Waarom Collectief Defined Contribution? 5 Wat is het? 5 De kracht van

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Protector", statutair gevestigd te Breda, hierna te noemen: het fonds ;

Stichting Pensioenfonds Protector, statutair gevestigd te Breda, hierna te noemen: het fonds ; Esso Nederland B.V., statutair gevestigd te Breda, ExxonMobil Chemical Holland B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, en ExxonMobil Financial Services B.V., statutair gevestigd te Breda, hierna te noemen:

Nadere informatie

Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015)

Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015) Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro december 2006 Paulien Siegman Redenen voor een nieuwe Pensioenwet Reden wijziging: veroudering en onoverzichtelijkheid PSW Nieuwe Pensioenwet

Nadere informatie

Pensioenen... Herstelplan 2016

Pensioenen... Herstelplan 2016 Pensioenen.............................................. Herstelplan 2016 23 maart 2016 HERSTELPLAN Stichting Pensioenfonds Vopak (hierna: het pensioenfonds) verkeert op 1 januari 2016 in een situatie

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Human Resources Identifier Nederland Voorstel CDC pensioenregeling 2017 inclusief risicohouding Presentatie Seminar DNB 28 2010 en DB 30 Blue mei 2013 template 0 Aanleiding Wens werkgever om huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015

Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015 Cao-akkoord Aanpassing pensioenreglement 2015 In verband met de aanpassingen in het Financiële Toetsingskader per 1 januari 2015 en de teruggang van de loonbelastingkaders voor het werkgeverspensioen per

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Technische toelichting bij ABP Pensioenakkoord 16 september 2013

Technische toelichting bij ABP Pensioenakkoord 16 september 2013 Technische toelichting bij ABP Pensioenakkoord 16 september 2013 Doel van het Pensioenakkoord is het voorkomen van een fiscaal onzuivere ABP regeling in 2014, resp. het verwerken van de Witteveen 2014

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Voorziening en dekkingsgraad

Voorziening en dekkingsgraad Voorziening en dekkingsgraad De invloed van rente en ontwikkeling overlevingskansen Een presentatie tbv de jaarvergadering van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam door Peter Janssen 30 september 2010

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

1.1 Naam: Marco Starreveld 1.2 Telefoonnummer: adres:

1.1 Naam: Marco Starreveld 1.2 Telefoonnummer: adres: Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: Marco Starreveld 2 Telefoonnummer: 06 0 9 72 E-mailadres: marcostarreveld@achmeacom Gegevens bestuurslid verantwoordelijk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2017 nummer 1 Na een druk 2016 met een eindspurt in verband met de verandering van onze pensioenregeling is 2017 al weer begonnen. Wij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Uitvoeringsovereenkomst CDC 1 januari 2017

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Uitvoeringsovereenkomst CDC 1 januari 2017 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Uitvoeringsovereenkomst CDC 1 januari 2017 Ondergetekenden Uitvoeringsovereenkomst, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de Stichting, enerzijds, en

Nadere informatie

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3 E-mailadres: F.C.L. Terpstra

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3 E-mailadres: F.C.L. Terpstra Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: TWF Hillen 2 Telefoonnummer: E-mailadres: Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor / betrokken bij invulling rapportage

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 E-mail: info@ssagh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks

INFOSESSIES PENSIOENEN - 20, 22 en 26 november Infosessies PENSIOENEN en 26 november door Peter Boonen en Jan Lodewijks Infosessies PENSIOENEN 2012 20-22 en 26 november 2012 door Peter Boonen en Jan Lodewijks 1 AGENDA Toelichting huidige situatie Septemberpakket en Regeerakkoord Overleg met vakorganisaties Communicatie

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

De uitwerking hiervan is opgenomen in onze notitie van 30 april 2015 (Ref: HDr\654444\P150314).

De uitwerking hiervan is opgenomen in onze notitie van 30 april 2015 (Ref: HDr\654444\P150314). drs. E. Veerman AAG drs. P.J. Steur AAG T +31 88 543 3700 T +31 88 543 3700 Stationsweg 13-14 1441 EJ Purmerend Nederland erik.veerman@towerswatson.com peter.steur@towerswatson.com towerswatson.com Correspondentieadres:

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland, gevestigd te Dongen, hierna te noemen het fonds en de dochterondernemingen van Ardagh Group Netherlands B.V., gevestigd te Dongen, te weten:

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST UITVOERINGSOVEREENKOMST Partijen, Koninklijke Philips N.V., gevestigd te Eindhoven, te dezen handelend voor zichzelf, alsmede namens alle overige vennootschappen welke in de Statuten van de Stichting worden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Pensioenakkoord. Spelregels vanuit de actuaris bezien. Drs A.G.M. den Hartogh AonHewitt

Pensioenakkoord. Spelregels vanuit de actuaris bezien. Drs A.G.M. den Hartogh AonHewitt Pensioenakkoord Spelregels vanuit de actuaris bezien Drs A.G.M. den Hartogh AonHewitt Agenda Twee cijfermatige voorbeelden Verhoging pensioenleeftijd Overgang naar zachte verplichtingen Waarderingsvraagstuk

Nadere informatie

Extra uitgave nieuwe pensioenregeling

Extra uitgave nieuwe pensioenregeling Extra uitgave nieuwe pensioenregeling Nieuwsbrief april 2011 PDN heeft een nieuwe pensioenregeling Bij PDN is vanaf 1 januari 2011 een nieuwe pensioenregeling van kracht. De afgelopen tijd ben je daarover

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

1. Levensverwachting: realisatie ten opzichte van verwachting

1. Levensverwachting: realisatie ten opzichte van verwachting Datum: 14 september 2016 Publicatie AG2016 Gemiddelde stijging van de voorziening circa 0,5%, de zuivere kostendekkende premie neemt gemiddeld toe met circa 0,8%. Op dit moment is de de overlevingstafel

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Lunch & Learn 27 september / 2 oktober / 8 oktober 2012 Internal use only Programma Wat komt er vandaag aan bod? Van premie tot pensioen 1 Een goede pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

SCO en VSO hebben op de volgende onderwerpen een onderhandelaarsakkoord bereikt:

SCO en VSO hebben op de volgende onderwerpen een onderhandelaarsakkoord bereikt: 1. Inleiding Op 6 juli 2017 is in de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid een onderhandelaarsakkoord bereikt over een belangrijke reductie van de complexiteit in de ABPpensioenregeling.

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst UITVOERINGSOVEREENKOMST HAGEE STICHTING, hierna te noemen "de stichting", gevestigd te Amstelveen, en hierna te noemen "de werkgever", gevestigd te Amstelveen, hieronder

Nadere informatie