Tabellenboek Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015"

Transcriptie

1 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf i

2 Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4 B.02. Eerder met pensioen dan de Pensioenrichtdatum 5 B.03. Later met pensioen dan de Pensioenrichtdatum 7 B.04. Variabele pensioenuitkering 9 B.05. Deeltijdpensioen 10 B.06. Afkoop van kleine Pensioenen 11 B.07. Waardeoverdracht 14 B.08. Vervreemding bijzonder 16 C. Reglement Basisregeling Pensioen C.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 18 C.02. Eerder met pensioen dan de Pensioenrichtdatum 19 C.03. Variabele pensioenuitkering 21 C.04. Deeltijdpensioen 22 C.05. Afkoop van kleine Pensioenen 24 C.06. Waardeoverdracht 27 C.07. Vervreemding bijzonder 29 C.08. Later met pensioen dan de Pensioenrichtdatum 30 D. Reglement Prepensioenregeling 31 D.01. Eerder of later met prepensioen 31 D.03. Deeltijdprepensioen 37 D.04. Afkoop van kleine Prepensioenen 40 D.05. Waardeoverdracht 40 E. Reglement Regeling ING Groep 42 E.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 42 E.02. Afkoop van kleine Pensioenen 43 F. Reglement Regeling NN 48 F.01. Herschikking van partner en ouderdomspensioen 48 F.02. Afkoop van kleine Pensioenen 49 G. Reglement Regeling WUH 54 G.01. Herschikking van partner en ouderdomspensioen 54 G.02. Afkoop van kleine Pensioenen 54 H. Afkoop Pensioenen met pensioenleeftijd H.01. Afkoop van kleine Pensioenen 58 H.02. Waardeoverdracht 59 J. Reglement Basispensioenregeling 61 J.01. Herschikking van en ouderdomspensioen 61 J.02. Eerder met pensioen dan de Pensioenrichtdatum 62 J.03. Later met pensioen dan de Pensioenrichtdatum 63 J.04. Variabele pensioenuitkering 64 J.05. Afkoop van kleine Pensioenen 65 J.06. Vervreemding bijzonder 68 ii

3 TP PT Indien A. Uitgangspunten A. Uitgangspunten Uitgangspunten bij de vaststelling van de hieronder beschreven factoren zijn: De factoren genoemd in dit tabellenboek zijn geldig tot en met 31 december Het Bestuur behoudt zich het recht voor tussentijds tot wijziging van het tabellenboek over te gaan Dit geldt niet voor de factoren die zijn bepaald conform het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregelingen (Hoofdstuk 6) en de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Hoofdstuk 2). Deze gelden totdat deze conform het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregelingen (Hoofdstuk 6) en de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Hoofdstuk 2) dienen te worden aangepast. De factoren zijn gebaseerd op marktwaarde rentetermijnstructuur per 30 september Bij omzetting en herschikking van pensioenaanspraken gelden gelijke omzettings- en 1 herschikkingsfactoren voor mannelijke en vrouwelijke DeelnemersTPF FPT; ongeacht burgerlijke staat, gezondheidstoestand, leeftijdsverschil met de partner, e.d. Kostenneutraliteit op fondsniveau, hetgeen inhoudt dat de contante waarde van de uitkeringen vóór herschikking van diegenen die herschikking doorvoeren ongeveer gelijk is aan de contante waarde van de uitkeringen na herschikking, van dezelfde groep. Sekseneutraliteit Om te komen tot sekseneutrale omzettingsfactoren is uitgegaan van de verhouding van 77% / 23% tussen de voorziening pensioenverplichtingen voor respectievelijk mannelijke en vrouwelijke Deelnemers per einde Dit is om rekening te houden met de verhoudingen binnen Pensioenfonds ING en verschillen in (gemiddeld) opgebouwde Pensioenaanspraken naast de verschillen in levensverwachting en gehuwdheidsfrequenties. Voor een Pensioenfonds met veel vrouwen leidt het begrip kostenneutraliteit met name voor de mogelijkheden tot herschikking tussen ouderdoms- en tot geheel andere herschikkingsfactoren dan voor een fonds met nagenoeg alleen mannen. Rekenrente De factoren zijn vastgesteld op basis van de marktwaarde rentetermijnstructuur per 30 september Onderstaand worden enkele kengetallen van deze rentetermijnstructuur weergegeven. Looptijd in Nominale rente jaren 1 0,174% 5 0,447% 10 1,162% 20 1,876% 40 2,049% 60 2,043% 1 gesproken wordt over deelnemers wordt ook gedoeld op Gewezen deelnemers en AOP-gerechtigden 1

4 A. Uitgangspunten Fondsgrondslagen De fondsgrondslagen staan omschreven in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN). De belangrijkste zijn hieronder vermeld. De fondsgrondslagen zijn gebaseerd op de Prognosetafel AG2014. Daarbij geldt een leeftijdafhankelijke ervaringssterfte volgens onderstaande tabel. Voor nog niet ingegaan nabestaandenpensioen wordt verondersteld dat de Partner van een mannelijke (Gewezen) Deelnemer of pensioentrekkende een drie jaar jongere vrouw is en van een vrouwelijke (Gewezen) Deelnemer of pensioentrekkende een drie jaar oudere man is. Het Fonds hanteert een excasso-opslag van 1,5%. Tabel met leeftijdsafhankelijke ervaringssterfte: Leeftijd Factor man Factor vrouw Leeftijd Factor man Factor vrouw 50 0,534 0, ,739 0, ,540 0, ,749 0, ,547 0, ,758 0, ,554 0, ,768 0, ,562 0, ,778 0, ,568 0, ,787 0, ,576 0, ,797 0, ,583 0, ,808 0, ,591 0, ,818 0, ,598 0, ,828 0, ,605 0, ,838 0, ,613 0, ,849 0, ,621 0, ,860 0, ,629 0, ,871 0, ,636 0, ,882 0, ,645 0, ,893 0, ,653 0, ,904 0, ,661 0, ,916 0, ,669 0, ,927 0, ,678 0, ,939 0, ,686 0, ,951 0, ,695 0, ,963 0, ,704 0, ,975 0, ,712 0, ,987 0, ,721 0, ,000 1, ,731 0,962 Herschikking tussen partner- en ouderdomspensioen Bij de herschikking tussen partner- en ouderdomspensioen is sprake van een verhoogd risico op antiselectie. Daarom wordt voor de vaststelling van deze herschikkingsfactoren uitgegaan van een andere verhouding tussen mannen en vrouwen dan de reguliere verhouding zoals vermeld in hoofdstuk A onder het kopje Sekseneutraliteit. De factoren voor herschikking van naar ouderdomspensioen zijn gebaseerd op een verhouding tussen mannen en vrouwen van 70%/30%. De factoren voor herschikking van ouderdomspensioen naar zijn gebaseerd op een verhouding tussen mannen en vrouwen van 90%/10%. 2

5 A. Uitgangspunten Vervroeging en uitstel van de Pensioenrichtdatum Het verschil tussen mannen en vrouwen is beperkt. Risico van antiselectie heeft een beperktere omvang dan bij herschikking tussen ouderdoms- en het geval is. Daarom wordt bij de vaststelling van de omzettingsfactoren uitgegaan van de reguliere verhoudingen tussen mannen en vrouwen zoals vermeld in hoofdstuk A onder het kopje Sekseneutraliteit. Onderstaand worden de factoren weergegeven. Tabel Levenslang OP Herrekening 100 OP c.q. 100 TOP vanaf 62 jaar naar een andere pensioenleeftijd 90,71 95, ,19 110,91 117,23 Tijdelijk OP (tot 65) Omzetting TOP-> OP 59,47 74, ,61 302,56 n.v.t. 13,64 14,16 14,70 15,46 16,30 17,23 OP is levenslang ouderdomspensioen; TOP is tijdelijk ouderdomspensioen tot 65 jaar Hoog/ laag constructies Het effect van antiselectie blijkt beperkt. Daarom wordt bij de vaststelling van de omzettingsfactoren uitgegaan van de reguliere verhoudingen tussen mannen en vrouwen zoals vermeld in hoofdstuk A onder het kopje Sekseneutraliteit. Gezien de beperkte verschillen tussen de verschillende pensioenleeftijden en eindleeftijden is ervoor gekozen om voor de hoog/laag constructie altijd uit te gaan van eindleeftijd 70. 3

6 B. Reglement Basisregeling pensioen 62 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 Daar waar in dit hoofdstuk sprake is van de Pensioenrichtdatum wordt verstaan de eerste dag van de maand waarin de (Gewezen) Deelnemer 62 jaar wordt. B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen Ingevolge artikel 20 lid 4 van het reglement Basisregeling Pensioen 62 worden voor de (Gewezen) Deelnemers bij pensioeningang of uitdiensttreding de volgende mogelijkheden geboden voor herschikking: A. Het als bedoeld in artikel 15 kan geheel of gedeeltelijk omgezet worden in een hoger ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 12. B. Het ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 12 kan gedeeltelijk omgezet worden in een hoger als bedoeld in artikel 15. Bij uitdiensttreding gelden de volgende verhoudingen bij omzetting van 100 ouderdomspensioen in extra, of omgedraaid: Leeftijd Leeftijd Factor A Factor B deelnemer deelnemer Factor A Factor B 20 18,38 489, ,28 423, ,55 485, ,35 421, ,72 481, ,41 420, ,88 477, ,44 419, ,04 473, ,47 418, ,20 469, ,47 417, ,35 466, ,46 417, ,49 462, ,43 417, ,64 459, ,38 418, ,78 456, ,32 419, ,92 453, ,23 420, ,06 450, ,12 421, ,19 447, ,00 423, ,32 444, ,86 425, ,45 441, ,70 428, ,57 438, ,53 431, ,69 436, ,35 434, ,80 433, ,16 437, ,91 431, ,97 441, ,02 429, ,76 445, ,12 427, ,54 450, ,20 425,22 Bij pensioeningang gelden, afhankelijk van de werkelijke pensioendatum (na eventueel vervroegen of uitstellen van de pensioendatum), de volgende verhoudingen bij omzetting van 100 ouderdomspensioen in extra, of omgedraaid: 4

7 B. Reglement Basisregeling pensioen 62 Pensioenleeftijd Extra direct ingaand ouderdomspensioen bij inruil van 100,- nietingegaan Extra bij inruil van 100,- direct ingaand ouderdomspensioen 60 18,08 488, ,79 469, ,54 450, ,32 431, ,14 414, ,00 396, ,89 380, ,83 364, ,81 349, ,84 335, ,91 321,17 Op tussenliggende pensioenleeftijden wordt lineair geïnterpoleerd. Ten aanzien van de herschikking ex artikel 20 lid 4 gelden de volgende voorwaarden: voor elke herschikking is instemming vereist van de Partner die jegens het Pensioenfonds een recht op kan doen gelden; bij de herschikking van ouderdomspensioen ten behoeve van een hoger geldt dat door de herschikking het niet meer mag gaan bedragen dan 70% van het ouderdomspensioen. Eventueel kunnen de Pensioenen worden verhoogd wegens later met pensioen gaan dan de Pensioenrichtdatum; slechts het over de deelnemersjaren gelegen na , waarin begrepen de na uit overdracht verkregen en ingekochte jaren, opgebouwd respectievelijk ouderdomspensioen komt voor herschikking in aanmerking. Een eventuele stijging van de per opgebouwde Pensioenaanspraken als gevolg van salarisaanpassingen uit hoofde van de CAO dan wel verlening van toeslag komt niet voor herschikking in aanmerking. Deze beperking van de mogelijkheden tot herschikking van ouderdoms- en speelt geen rol, indien en voor zover herschikking toegepast wordt om het weer in dezelfde verhouding tot het ouderdomspensioen te brengen als het geval was vóór herrekening van het ouderdomspensioen wegens het eerder respectievelijk later met pensioen gaan dan de Pensioenrichtdatum (als bedoeld in B.02 respectievelijk B.03 van dit Tabellenboek); bij herschikking als bedoeld in artikel 20 lid 5 wordt de extra aanspraak op ouderdomspensioen eveneens omgezet overeenkomstig de rekenregels in B.04; het bijzonder ten behoeve van de Gewezen Partner van de (Gewezen) Deelnemer komt niet voor herschikking in aanmerking; het wezenpensioen als bedoeld in artikel 17 komt niet voor herschikking in aanmerking; het nabestaandenoverbruggingspensioen als bedoeld in artikel 17a komt niet voor herschikking in aanmerking. B.02. Eerder met pensioen dan de Pensioenrichtdatum Ingevolge artikel 20 leden 1 en 2 van het reglement Basisregeling Pensioen 62 kan de (Gewezen) Deelnemer eerder met pensioen gaan dan de Pensioenrichtdatum. De ingangsdatum van het Pensioen kan worden vervroegd tot uiterlijk de eerste dag van de maand waarin de (Gewezen) Deelnemer 60 jaar wordt. A. De aanspraken op ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 12 worden vastgesteld door de op de Pensioendatum opgebouwde Pensioenaanspraken, vastgesteld overeenkomstig artikel 5

8 P van B. Reglement Basisregeling pensioen lid 2, te vermenigvuldigen met de factor X behorende bij het aantal volle maanden dat eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen wordt gegaan. B. De aanspraak op overbruggingspensioen I als bedoeld in artikel 13 lid 2 wordt vastgesteld door de op de Pensioendatum opgebouwde aanspraak op overbruggingspensioen I, vastgesteld overeenkomstig artikel 21 lid 3, te vermenigvuldigen met de factor Y behorende bij het aantal volle maanden dat eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen wordt gegaan. C. De aanspraak op overbruggingspensioen II wordt vastgesteld door de aanspraak op overbruggingspensioen II als bedoeld in artikel 13 lid 4, vastgesteld overeenkomstig artikel 21 lid 4, te vermenigvuldigen met de factor Y behorende bij het aantal volle maanden dat eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen wordt gegaan. Eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen gaan met: Factor X Factor Y 1 maand 0,996 0,973 2 maanden 0,992 0,947 3 maanden 0,988 0,922 4 maanden 0,984 0,899 5 maanden 0,980 0,877 6 maanden 0,976 0,855 7 maanden 0,972 0,835 8 maanden 0,968 0,816 9 maanden 0,964 0, maanden 0,960 0, maanden 0,956 0, maanden 0,952 0, maanden 0,948 0, maanden 0,945 0, maanden 0,941 0, maanden 0,937 0, maanden 0,933 0, maanden 0,929 0, maanden 0,926 0, maanden 0,922 0, maanden 0,918 0, maanden 0,914 0, maanden 0,911 0, maanden 0,907 0,595 Hierbij gelden de volgende voorwaarden: e de Pensioendatum kan slechts per de 1P de maand worden vastgesteld; de verlaagde aanspraken op levenslang ouderdomspensioen komen tevens in aanmerking voor herschikking van Pensioen als bedoeld in artikel 20 lid 5 overeenkomstig B.04. Het wordt vastgesteld als de overeenkomstig artikel 21 lid 5 op de Pensioendatum vastgestelde opgebouwde aanspraak op, eventueel verhoogd of verlaagd wegens herschikking van op basis van de rekenregels in B.01. Het aldus vastgestelde wordt UnietU herrekend vanwege vervroeging van de Pensioendatum. 6

9 P van B. Reglement Basisregeling pensioen 62 B.03. Later met pensioen dan de Pensioenrichtdatum Ingevolge artikel 20 lid 1 en 2 van het reglement Basisregeling Pensioen 62 kan de (Gewezen) Deelnemer later dan de Pensioenrichtdatum met pensioen gaan. De ingangsdatum van het Pensioen kan worden uitgesteld tot uiterlijk de eerste dag van de maand waarin de (Gewezen) Deelnemer 65 jaar wordt. A. De aanspraken op ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 12 worden vastgesteld overeenkomstig artikel 22 lid 2 als de som van: - het overeenkomstig artikel 12 lid 5 sub a, b en d opgebouwde ouderdomspensioen over de deelnemersjaren tot de Pensioenrichtdatum, eventueel met verhogingen nadien, vermenigvuldigd met de factor P behorende bij het aantal volle maanden dat later dan de Pensioenrichtdatum met pensioen wordt gegaan, en - het overeenkomstig artikel 12 lid 5 sub e en f opgebouwde ouderdomspensioen over de deelnemersjaren gelegen na de Pensioenrichtdatum, vermenigvuldigd met de factor R behorende bij het aantal volle maanden dat de (Gewezen) Deelnemer eerder met pensioen e gaat dan de 1P de maand waarin hij 65 wordt. B. Indien maximaal 35 maanden later dan de Pensioenrichtdatum met pensioen wordt gegaan, wordt de aanspraak op overbruggingspensioen als bedoeld in artikel 13 vastgesteld als de som van: - het overeenkomstig artikel 13 lid 3 vastgestelde overbruggingspensioen I, en - het overeenkomstig artikel 13 lid 5 vastgestelde overbruggingspensioen II, eventueel met verhogingen nadien, vermenigvuldigd met de factor Q behorende bij het aantal volle maanden dat later dan de Pensioenrichtdatum met pensioen wordt gegaan. C. Indien de ingang van het Pensioen wordt uitgesteld tot de eerste van de maand waarin de (Gewezen) Deelnemer 65 wordt, wordt elke 100 overbruggingspensioen vervangen door een extra ouderdomspensioen ad 17,23 bedoeld in artikel 12. D. Indien het overbruggingspensioen I na herrekening meer zou bedragen dan 100% van de laatstgeldende franchise, wordt het meerdere omgezet in een extra aanspraak op levenslang ouderdomspensioen ingaande op de gekozen Pensioendatum. Indien het overbruggingspensioen II na herrekening meer zou bedragen dan de maximaal verschuldigde AOW-premie, wordt het meerdere omgezet in een extra aanspraak op levenslang ouderdomspensioen ingaande op de gekozen Pensioendatum. Hierbij geldt dat 100 overbruggingpensioen I of II ingaand op de pensioenrichtleeftijd omgezet kan worden in 17,23 levenslang ouderdomspensioen vermenigvuldigd met de factor R behorende bij het aantal maanden dat eerder met pensioen wordt gegaan dan de eerste van de maand waarin de (Gewezen) Deelnemer 65 wordt. Factor P Factor Q Factor R 1 maand 1,004 1, maanden 0,857 2 maanden 1,008 1, maanden 0,861 3 maanden 1,013 1, maanden 0,864 4 maanden 1,017 1, maanden 0,868 5 maanden 1,021 1, maanden 0,872 6 maanden 1,025 1, maanden 0,876 7 maanden 1,030 1, maanden 0,880 8 maanden 1,034 1, maanden 0,883 9 maanden 1,038 1, maanden 0, maanden 1,043 1, maanden 0,891 7

10 P van B. Reglement Basisregeling pensioen 62 Factor P Factor Q Factor R 11 maanden 1,047 1, maanden 0, maanden 1,052 1, maanden 0, maanden 1,057 1, maanden 0, maanden 1,061 1, maanden 0, maanden 1,066 1, maanden 0, maanden 1,070 1, maanden 0, maanden 1,075 1, maanden 0, maanden 1,080 2, maanden 0, maanden 1,085 2, maanden 0, maanden 1,089 2, maanden 0, maanden 1,094 2, maanden 0, maanden 1,099 2, maanden 0, maanden 1,104 2, maanden 0, maanden 1,109 3, maanden 0, maanden 1,114 3, maanden 0, maanden 1,119 3, maanden 0, maanden 1,124 4,039 9 maanden 0, maanden 1,129 4,546 8 maanden 0, maanden 1,135 5,198 7 maanden 0, maanden 1,140 6,066 6 maanden 0, maanden 1,145 7,282 5 maanden 0, maanden 1,151 9,107 4 maanden 0, maanden 1,156 12,148 3 maanden 0, maanden 1,161 18,227 2 maanden 0, maanden 1,167 36,477 1 maand 0, maanden 1,172 n.v.t. 0 maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1, maanden 1,320 Er gelden de volgende voorwaarden: e De Pensioendatum kan slechts per de 1P de maand worden vastgesteld. De verhoogde aanspraken op levenslang ouderdomspensioen komen tevens in aanmerking voor herschikking van Pensioen als bedoeld in artikel 20 lid 5 overeenkomstig B.04. 8

11 B. Reglement Basisregeling pensioen 62 Het wordt vastgesteld als de overeenkomstig artikel 22 lid 5 op Pensioendatum vastgestelde opgebouwde aanspraak op, eventueel verhoogd of verlaagd wegens herschikking van op basis van de rekenregels in B.01. Het aldus vastgestelde wordt UnietU herrekend vanwege uitstel van de Pensioendatum. B.04. Variabele pensioenuitkering Ingevolge artikel 20 lid 5 van het reglement Basisregeling Pensioen 62 kan éénmalig een keuze worden gemaakt in de hoogte van de uitkering van het ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 12 waarbij de volgende mogelijkheden gelden: A. Tot maand ingang AOW een hogere pensioenuitkering en vervolgens een lagere pensioenuitkering, in de verhouding 100 : 75; B. Tot maand ingang AOW een lagere pensioenuitkering en vervolgens een hogere pensioenuitkering, in de verhouding 75 : 100; C. Tot 1 ste van de maand dat de deelnemer 70 jaar wordt een hogere pensioenuitkering en vervolgens een lagere pensioenuitkering, in de verhouding 100 : 75; D. Tot 1 ste van de maand dat de deelnemer 70 jaar wordt een lagere pensioenuitkering en vervolgens een hogere pensioenuitkering, in de verhouding 75 : 100; E. gedurende een periode van 3 jaar na de Pensioendatum een hogere pensioenuitkering en vervolgens een lagere pensioenuitkering, in de verhouding 100 : 75; F. gedurende een periode van 5 jaar na de Pensioendatum een hogere pensioenuitkering en vervolgens een lagere pensioenuitkering, in de verhouding 100 : 75; G. gedurende een periode van 3 jaar na de Pensioendatum een lagere pensioenuitkering en vervolgens een hogere pensioenuitkering, in de verhouding 75 : 100; H. gedurende een periode van 5 jaar na de Pensioendatum een lagere pensioenuitkering en vervolgens een hogere pensioenuitkering, in de verhouding 75 : 100. De pensioenuitkering wordt (onafhankelijk van de Pensioendatum) respectievelijk vastgesteld volgens onderstaande verhoudingen, waarbij voor tussenliggende duren wordt geïnterpoleerd. 100,-- levenslang ouderdomspensioen ingaand op de Pensioendatum wordt omgezet in: Aantal maanden hoog/laag Hoog 130,59 128,19 126,07 124,19 122,5 120,99 119,63 118,40 117,30 116,30 Laag 97,95 96,15 94,55 93,14 91,87 90,74 89,72 88,80 87,97 87,22 Aantal maanden laag/hoog Laag 76,20 77,33 78,39 79,39 80,33 81,22 82,05 82,84 83,57 84,26 Hoog 101,60 103,1 104,51 105,85 107,1 108,29 109,4 110,45 111,43 112,34 Hierbij gelden de volgende voorwaarden: De gehele aanspraak op levenslang ouderdomspensioen wordt herrekend op basis van bovenvermelde verhoudingen; Bovenvermelde aanspraken op ouderdomspensioen komen na herschikking in een variabele pensioenuitkering niet meer in aanmerking voor vervroeging dan wel uitstel van de Pensioenrichtdatum noch voor omzetting in een verhoogd. De hiervoor genoemde mogelijkheden tot herschikking van het ouderdomspensioen hebben geen consequenties voor de hoogte van het. 9

12 B. Reglement Basisregeling pensioen 62 B.05. Deeltijdpensioen Ingevolge artikel 20 lid 3 van het reglement Basisregeling Pensioen 62 kan worden gekozen voor deeltijdpensionering. Op verzoek van de Deelnemer kan deze voor de helft van de tussen de Deelnemer en de Werkgever overeengekomen arbeidsduur met pensioen gaan, mits het dienstverband met de Werkgever voor de overige overeengekomen arbeidsduur wordt gecontinueerd. De ingangsdatum van dit deeltijdpensioen ligt niet vóór de eerste dag van de maand waarin de Deelnemer 60 jaar wordt en niet na de eerste dag van de maand waarin de Deelnemer 65 jaar wordt. De pensioenopbouw wordt voortgezet voor de overeengekomen arbeidsduur. Artikel 9 van het reglement is alsdan van overeenkomstige toepassing. A. De aanspraken op ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 12 worden vastgesteld door de op de Pensioendatum opgebouwde Pensioenaanspraken, vastgesteld overeenkomstig artikel 21 lid 2, te vermenigvuldigen met het van toepassing zijnde deeltijdpercentage en vervolgens met de factor X behorende bij het aantal volle maanden dat eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen wordt gegaan. B. De aanspraak op overbruggingspensioen I als bedoeld in artikel 13 lid 2 wordt vastgesteld door de op de Pensioendatum opgebouwde aanspraak op overbruggingspensioen I, vastgesteld overeenkomstig artikel 21 lid 3, te vermenigvuldigen met het van toepassing zijnde deeltijdpercentage en vervolgens met de factor Y behorende bij het aantal volle maanden dat eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen wordt gegaan. C. De aanspraak op overbruggingspensioen II wordt vastgesteld door de aanspraak op overbruggingspensioen II als bedoeld in artikel 13 lid 4, vastgesteld overeenkomstig artikel 21 lid 4, te vermenigvuldigen met het van toepassing zijnde deeltijdpercentage en vervolgens met de factor Y behorende bij het aantal volle maanden dat eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen wordt gegaan. 10

13 P P P B. Reglement Basisregeling pensioen 62 Eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen gaan met: Factor X Factor Y 1 maand 0,996 0,973 2 maanden 0,992 0,947 3 maanden 0,988 0,922 4 maanden 0,984 0,899 5 maanden 0,980 0,877 6 maanden 0,976 0,855 7 maanden 0,972 0,835 8 maanden 0,968 0,816 9 maanden 0,964 0, maanden 0,960 0, maanden 0,956 0, maanden 0,952 0, maanden 0,948 0, maanden 0,945 0, maanden 0,941 0, maanden 0,937 0, maanden 0,933 0, maanden 0,929 0, maanden 0,926 0, maanden 0,922 0, maanden 0,918 0, maanden 0,914 0, maanden 0,911 0, maanden 0,907 0,595 Hierbij gelden de volgende voorwaarden: e de Pensioendatum kan slechts per de 1P van de maand worden vastgesteld; de verlaagde aanspraken op levenslang ouderdomspensioen komen tevens in aanmerking voor herschikking van Pensioen als bedoeld in artikel 20 lid 5 overeenkomstig B.04. Het wordt vastgesteld als de overeenkomstig artikel 21 lid 5 op de Pensioendatum vastgestelde opgebouwde aanspraak op, eventueel verhoogd of verlaagd wegens herschikking van op basis van de rekenregels in B.01. Het aldus vastgestelde wordt UnietU herrekend vanwege vervroeging van de Pensioendatum. B.06. Afkoop van kleine Pensioenen Ingevolge artikel 23 lid 3 van het reglement Basisregeling Pensioen 62 kan indien het Pensioen op het tijdstip van ingang het in artikel 66 lid 1 van de Pensioenwet bedoelde bedrag ad 462,88 niet te boven gaat het Pensioen worden afgekocht op verzoek van het Fonds of op verzoek van de Gewezen Deelnemer. De afkoopwaarde als bedoeld in artikel 23 lid 3 wordt bepaald door de opgebouwde aanspraken op Pensioen op de Pensioendatum te vermenigvuldigen met de factor behorende bij de leeftijd van de Deelnemer op de ingangsdatum. Bij tussenliggende leeftijden wordt lineair geïnterpoleerd. 11

14 B. Reglement Basisregeling pensioen 62 Leeftijd Deelnemer (Voor ingegaan leeftijd Partner) in jaren ouderdoms pensioen overbruggings pensioen nog niet ingegaan ingegaan 18 8,886 1,176 1,697 39, ,043 1,199 1,744 39, ,202 1,223 1,792 38, ,364 1,247 1,840 38, ,529 1,272 1,889 38, ,697 1,298 1,939 38, ,867 1,324 1,990 37, ,042 1,352 2,041 37, ,219 1,382 2,093 37, ,400 1,411 2,146 36, ,585 1,441 2,200 36, ,773 1,472 2,256 36, ,965 1,504 2,312 35, ,160 1,536 2,369 35, ,360 1,569 2,428 35, ,563 1,603 2,487 34, ,770 1,637 2,547 34, ,981 1,672 2,609 34, ,197 1,707 2,670 33, ,416 1,744 2,734 33, ,640 1,781 2,798 32, ,870 1,821 2,863 32, ,105 1,863 2,930 32, ,347 1,906 2,997 31, ,595 1,950 3,064 31, ,850 1,997 3,132 30, ,113 2,046 3,201 30, ,386 2,098 3,270 29, ,667 2,153 3,338 29, ,959 2,209 3,407 28, ,261 2,267 3,475 28, ,574 2,328 3,542 27, ,898 2,391 3,610 27, ,234 2,456 3,677 26, ,583 2,522 3,742 26, ,943 2,589 3,806 25, ,315 2,656 3,869 25, ,697 2,720 3,931 24, ,087 2,782 3,989 24, ,484 2,837 4,046 23, ,884 2,886 4,099 22,893 12

15 B. Reglement Basisregeling pensioen 62 Leeftijd Deelnemer (Voor ingegaan leeftijd Partner) in jaren ouderdoms pensioen overbruggings pensioen nog niet ingegaan ingegaan 59 19,285 2,927 4,149 22, ,685 2,960 4,197 21, ,084 2,987 4,239 21, ,481 3,010 4,193 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,598 Hierbij geldt de volgende voorwaarde: Bij de vaststelling van de afkoopwaarde zal met de pensioenbelangen van de Partner van de Gewezen Deelnemer op redelijke wijze rekening worden gehouden. 13

16 B. Reglement Basisregeling pensioen 62 De afkoopfactoren voor het wezenpensioen zijn in onderstaande tabel weergegeven. Hierbij wordt bij tussenliggende leeftijden eveneens lineair geïnterpoleerd. Leeftijd wees in jaren wezenpensioen met eindleeftijd 18 jaar wezenpensioen met eindleeftijd 21 jaar wezenpensioen met eindleeftijd 27 jaar 1 15,601 17,783 21, ,835 17,074 21, ,050 16,347 20, ,244 15,601 19, ,417 14,835 19, ,568 14,050 18, ,697 13,244 17, ,804 12,417 17, ,889 11,568 16, ,953 10,697 15, ,997 9,804 14, ,024 8,889 14, ,038 7,953 13, ,041 6,997 12, ,036 6,024 11, ,026 5,038 10, ,014 4,041 9, ,036 8, ,026 7, ,014 6, , , , , , ,014 B.07. Waardeoverdracht A. Wettelijke waardeoverdracht In gevolge artikel 23 lid 1 sub a van het reglement Basisregeling Pensioen 62 heeft de Gewezen Deelnemer het recht de afkoopwaarde van de premievrije aanspraken, welke zijn bepaald conform artikel 21 en 22 van het reglement, over te laten dragen naar de instelling waar de onderneming waaraan hij verbonden is de toezegging omtrent Pensioen ter uitvoering heeft ondergebracht. Overdracht is uitsluitend mogelijk als wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 71 van de Pensioenwet (recht op waardeoverdracht). De factoren waarmee de overdrachtswaarde wordt berekend, zijn bepaald conform het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Hoofdstuk 6) en de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Hoofdstuk 2). 14

17 B. Reglement Basisregeling pensioen 62 Factor Factor overbruggingspensioen ouderdomspensioen Factor nog niet ingegaan (herschikbaar) Factor nog niet ingegaan (niet herschikbaar) Leeftijd Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Deelnemer 18 6,622 7,103 1,059 1,068 2,162 1,070 2,019 0, ,765 7,257 1,082 1,091 2,209 1,093 2,063 0, ,912 7,414 1,106 1,115 2,256 1,116 2,107 0, ,062 7,575 1,130 1,139 2,304 1,139 2,151 0, ,216 7,740 1,154 1,164 2,352 1,161 2,196 0, ,374 7,908 1,180 1,189 2,400 1,183 2,241 0, ,536 8,081 1,205 1,215 2,448 1,205 2,285 1, ,702 8,256 1,232 1,242 2,495 1,227 2,329 1, ,871 8,436 1,259 1,269 2,541 1,248 2,372 1, ,045 8,620 1,287 1,296 2,589 1,271 2,415 1, ,222 8,807 1,315 1,325 2,636 1,293 2,459 1, ,403 8,999 1,344 1,353 2,684 1,316 2,503 1, ,589 9,195 1,374 1,383 2,733 1,339 2,548 1, ,778 9,396 1,404 1,413 2,782 1,362 2,593 1, ,971 9,601 1,435 1,444 2,832 1,385 2,639 1, ,169 9,811 1,467 1,475 2,883 1,408 2,685 1, ,371 10,026 1,499 1,508 2,933 1,431 2,731 1, ,578 10,246 1,532 1,541 2,984 1,453 2,777 1, ,790 10,470 1,566 1,575 3,034 1,476 2,823 1, ,007 10,700 1,601 1,609 3,086 1,499 2,870 1, ,229 10,936 1,636 1,645 3,137 1,522 2,917 1, ,456 11,177 1,673 1,681 3,190 1,544 2,965 1, ,688 11,424 1,710 1,718 3,244 1,566 3,013 1, ,927 11,677 1,748 1,756 3,297 1,588 3,062 1, ,171 11,937 1,787 1,795 3,351 1,609 3,110 1, ,421 12,203 1,827 1,835 3,405 1,630 3,159 1, ,678 12,476 1,868 1,876 3,458 1,650 3,207 1, ,942 12,756 1,910 1,918 3,512 1,668 3,254 1, ,212 13,045 1,954 1,962 3,565 1,686 3,301 1, ,490 13,341 1,998 2,006 3,617 1,701 3,348 1, ,776 13,646 2,044 2,052 3,670 1,715 3,394 1, ,069 13,960 2,091 2,099 3,721 1,728 3,439 1, ,372 14,284 2,139 2,148 3,772 1,738 3,483 1, ,683 14,618 2,189 2,198 3,821 1,746 3,526 1, ,005 14,964 2,240 2,250 3,868 1,752 3,566 1, ,338 15,321 2,294 2,304 3,912 1,755 3,603 1, ,684 15,690 2,349 2,360 3,954 1,757 3,637 1, ,041 16,073 2,406 2,417 3,992 1,757 3,667 1, ,413 16,469 2,466 2,477 4,027 1,755 3,694 1, ,799 16,879 2,527 2,538 4,059 1,751 3,718 1, ,201 17,303 2,592 2,602 4,087 1,746 3,737 1, ,619 17,743 2,659 2,668 4,111 1,740 3,753 1, ,056 18,200 2,728 2,737 4,131 1,733 3,763 1, ,513 18,674 2,801 2,808 4,147 1,724 3,770 1, ,991 19,169 2,878 2,883 4,159 1,713 3,771 1, ,165 1,701 3,766 1, ,165 1,688 3,755 1, ,152 1,660 3,737 1,162 15

18 B. Reglement Basisregeling pensioen 62 Hierbij gelden de volgende voorwaarden: De hierboven vermelde factoren gelden totdat in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Hoofdstuk 6) en/of de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Hoofdstuk 2) nieuwe factoren worden vastgesteld. Bij de vaststelling van de overdrachtswaarde zal met de pensioenbelangen van de Partner van de Gewezen Deelnemer op redelijke wijze rekening worden gehouden. Voor overdracht van het nog niet ingegane is toestemming van de Partner vereist. B. Internationale waardeoverdracht Ingeval van internationale waardeoverdracht gelden dezelfde factoren als hierboven beschreven bij een wettelijke waardeoverdracht. C. Interne waardeoverdracht Ingeval van een interne waardeoverdracht (waardeoverdracht binnen het Fonds) anders dan de in artikel 20 opgenomen flexibele pensioneringsmogelijkheden, wordt de overdrachtswaarde van de opgebouwde aanspraken bepaald met behulp van de sekseneutrale afkoopfactoren van kleine Pensioenen overeenkomstig B.06. B.08. Vervreemding bijzonder Ingevolge artikel 16 lid 4 is het mogelijk om het ingegaan bijzonder te vervreemden aan een eerdere of latere Partner van de overleden Deelnemer, Gewezen Deelnemer of Gepensioneerde. De aanspraken voor de Partner aan wie wordt vervreemd, worden verkregen door de aanspraken te vermenigvuldigen met de in de onderstaande tabel vermelde factor behorende bij de leeftijd van de Partner van wie het Pensioen wordt vervreemd en het leeftijdsverschil tussen deze Partners gezien vanuit de Partner die zijn/haar Pensioen vervreemdt. Voor tussenliggende leeftijdsverschillen dient lineair geïnterpoleerd te worden Delta (leeftijdsverschil t.o.v. de Partner die afstand doet) Leeftijd Partner die afstand doet 20 1,00 1,09 1, ,00 1,09 1, ,00 1,09 1, ,00 1,09 1, ,00 1,10 1, ,00 1,10 1, ,00 1,10 1, ,00 1,11 1, ,93 1,00 1,11 1, ,92 1,00 1,12 1, ,92 1,00 1,12 1, ,92 1,00 1,12 1, ,92 1,00 1,13 1, ,91 1,00 1,13 1, ,91 1,00 1,14 1, ,91 1,00 1,14 1, ,91 1,00 1,15 1, ,90 1,00 1,15 1,42 16

19 B. Reglement Basisregeling pensioen 62 Delta (leeftijdsverschil t.o.v. de Partner die afstand doet) Leeftijd Partner die afstand doet 38 0,83 0,90 1,00 1,16 1, ,83 0,90 1,00 1,17 1, ,82 0,89 1,00 1,17 1, ,82 0,89 1,00 1,18 1, ,81 0,89 1,00 1,19 1, ,81 0,88 1,00 1,19 1, ,80 0,88 1,00 1,20 1, ,79 0,87 1,00 1,21 1, ,79 0,87 1,00 1,22 1, ,78 0,87 1,00 1,23 1, ,77 0,86 1,00 1,24 1, ,77 0,86 1,00 1,25 1, ,76 0,85 1,00 1,26 1, ,75 0,85 1,00 1,27 1, ,75 0,84 1,00 1,28 1, ,74 0,84 1,00 1,30 1, ,73 0,83 1,00 1,31 1, ,72 0,83 1,00 1,32 2, ,71 0,82 1,00 1,34 2, ,71 0,81 1,00 1,36 2, ,70 0,81 1,00 1,37 2, ,69 0,80 1,00 1,39 2, ,68 0,79 1,00 1,41 2, ,67 0,79 1,00 1,43 2, ,66 0,78 1,00 1,46 2, ,65 0,77 1,00 1,48 2, ,64 0,76 1,00 1,51 2, ,62 0,76 1,00 1,53 2, ,61 0,75 1,00 1,56 3, ,60 0,74 1,00 1,59 3, ,59 0,73 1,00 1,63 3, ,58 0,72 1,00 1,66 3, ,56 0,71 1,00 1,70 3, ,55 0,70 1,00 1,74 3, ,54 0,69 1,00 1,77 3, ,52 0,68 1,00 1,81 3, ,51 0,66 1,00 1,86 4, ,49 0,65 1,00 1,90 4, ,48 0,64 1,00 1,94 4, ,46 0,63 1,00 1,98 4, ,45 0,61 1,00 2,02 4, ,43 0,60 1,00 2,06 4, ,42 0,59 1,00 2,09 4,42 17

20 C. Reglement Basisregeling pensioen 65 C. Reglement Basisregeling Pensioen 65 Daar waar in dit hoofdstuk sprake is van de Pensioenrichtdatum wordt verstaan de eerste dag van de maand waarin de (Gewezen) Deelnemer 65 jaar wordt. C.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen Ingevolge artikel 20 lid 4 van het reglement Basisregeling Pensioen 65 worden voor de (Gewezen) Deelnemers bij pensioeningang of uitdiensttreding de volgende mogelijkheden geboden voor herschikking: A. Het als bedoeld in artikel 15 kan geheel of gedeeltelijk omgezet worden in een extra ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 12. B. Het ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 12 kan gedeeltelijk omgezet worden in een extra als bedoeld in artikel 15. Bij uitdiensttreding gelden de volgende verhoudingen bij omzetting van 100 ouderdomspensioen in extra, of omgedraaid: Leeftijd deelnemer Factor A Factor B Leeftijd deelnemer Factor A Factor B 20 21,20 423, ,98 359, ,41 419, ,07 357, ,61 415, ,15 356, ,81 412, ,20 355, ,00 408, ,24 354, ,20 405, ,25 354, ,38 401, ,24 353, ,57 398, ,22 353, ,75 395, ,17 353, ,93 392, ,09 354, ,10 389, ,99 355, ,28 386, ,86 356, ,45 383, ,71 358, ,61 381, ,53 360, ,77 378, ,33 362, ,93 376, ,10 365, ,08 373, ,85 368, ,23 371, ,58 372, ,37 369, ,30 376, ,51 367, ,99 381, ,64 364, ,68 385, ,77 362, ,35 391, ,88 361, ,00 396,99 Bij pensioeningang gelden, afhankelijk van de werkelijke pensioendatum (na eventueel vervroegen of uitstellen van de pensioendatum), de volgende verhoudingen bij omzetting van 100 ouderdomspensioen in extra, of omgedraaid: 18

21 C. Reglement Basisregeling pensioen 65 Pensioenleeftijd Extra direct ingaand ouderdomspensioen bij inruil van 100,- nietingegaan Extra bij inruil van 100,- direct ingaand ouderdomspensioen 60 18,08 488, ,79 469, ,54 450, ,32 431, ,14 414, ,00 396, ,89 380, ,83 364, ,81 349, ,84 335, ,91 321,17 Op tussenliggende pensioenleeftijden wordt lineair geïnterpoleerd. Ten aanzien van de herschikking ex artikel 20 lid 4 gelden de volgende voorwaarden: voor elke herschikking is instemming vereist van de Partner die jegens het Pensioenfonds een recht op kan doen gelden; bij de herschikking van ouderdomspensioen ten behoeve van een hoger geldt dat door de herschikking het niet meer mag gaan bedragen dan 70% van het ouderdomspensioen; slechts het over de deelnemersjaren gelegen na , waarin begrepen de na uit overdracht verkregen en ingekochte jaren, opgebouwd respectievelijk ouderdomspensioen komt voor herschikking in aanmerking. Een eventuele stijging van de per opgebouwde Pensioenaanspraken als gevolg van salarisaanpassingen uit hoofde van de CAO dan wel indexatie komt niet voor herschikking in aanmerking. Deze beperking van de mogelijkheden tot herschikking van ouderdoms- en speelt geen rol, indien en voor zover herschikking toegepast wordt om het weer in dezelfde verhouding tot het ouderdomspensioen te brengen als het geval was vóór herrekening van het ouderdomspensioen wegens het eerder met pensioen gaan dan de Pensioenrichtdatum (als bedoeld in C.02 van dit Tabellenboek).; bij herschikking als bedoeld in artikel 20 lid 5 wordt de extra aanspraak op ouderdomspensioen eveneens omgezet overeenkomstig de rekenregels in C.03; het bijzonder ten behoeve van de Gewezen Partner van de (Gewezen) Deelnemer komt niet voor herschikking in aanmerking; het wezenpensioen als bedoeld in artikel 17 komt niet voor herschikking in aanmerking; het nabestaandenoverbruggingspensioen als bedoeld in artikel 17a komt niet voor herschikking in aanmerking. C.02. Eerder met pensioen dan de Pensioenrichtdatum Ingevolge artikel 20 leden 1 en 2 van het reglement Basisregeling Pensioen 65 kan de (Gewezen) Deelnemer eerder met pensioen gaan dan de Pensioenrichtdatum. De ingangsdatum van het Pensioen kan worden vervroegd tot uiterlijk de eerste dag van de maand waarin de (Gewezen) Deelnemer 60 jaar wordt. De aanspraken op ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 12 worden vastgesteld door de op de Pensioendatum opgebouwde Pensioenaanspraken, vastgesteld overeenkomstig artikel 21 lid 2, te 19

22 P van C. Reglement Basisregeling pensioen 65 vermenigvuldigen met de factor X behorende bij het aantal volle maanden dat eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen wordt gegaan. Eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen gaan met: 1 Factor X Eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen gaan met: 1 Factor X 1 maand 0, maanden 0,872 2 maanden 0, maanden 0,868 3 maanden 0, maanden 0,864 4 maanden 0, maanden 0,861 5 maanden 0, maanden 0,857 6 maanden 0, maanden 0,853 7 maanden 0, maanden 0,850 8 maanden 0, maanden 0,846 9 maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0,771 Hierbij gelden de volgende voorwaarden: e de Pensioendatum kan slechts per de 1P de maand worden vastgesteld; de verlaagde aanspraken op levenslang ouderdomspensioen komen tevens in aanmerking voor herschikking van Pensioen als bedoeld in artikel 20 lid 4 overeenkomstig C.01. Het wordt vastgesteld als de overeenkomstig artikel 21 lid 3 op de Pensioendatum vastgestelde opgebouwde aanspraak op, eventueel verhoogd of verlaagd wegens herschikking van op basis van de rekenregels in C.01. Het aldus vastgestelde wordt Uniet Uherrekend vanwege vervroeging van de Pensioendatum. 20

23 C. Reglement Basisregeling pensioen 65 C.03. Variabele pensioenuitkering 01. Variabele pensioenuitkering Ingevolge artikel 20 lid 5 sub a van het reglement Basisregeling Pensioen 65 kan worden gevarieerd in de hoogte van de uitkering van het ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 12 waarbij de volgende mogelijkheden gelden: A. Tot maand ingang AOW een hogere pensioenuitkering en vervolgens een lagere pensioenuitkering, in de verhouding 100 : 75; B. Tot maand ingang AOW een lagere pensioenuitkering en vervolgens een hogere pensioenuitkering, in de verhouding 75 : 100; C. Tot 1 ste van de maand dat de deelnemer 70 jaar wordt een hogere pensioenuitkering en vervolgens een lagere pensioenuitkering, in de verhouding 100 : 75; D. Tot 1 ste van de maand dat de deelnemer 70 jaar wordt een lagere pensioenuitkering en vervolgens een hogere pensioenuitkering, in de verhouding 75 : 100; E. gedurende een periode van 3 jaar na de Pensioendatum een hogere pensioenuitkering en vervolgens een lagere pensioenuitkering, in de verhouding 100 : 75; F. gedurende een periode van 5 jaar na de Pensioendatum een hogere pensioenuitkering en vervolgens een lagere pensioenuitkering, in de verhouding 100 : 75; G. gedurende een periode van 3 jaar na de Pensioendatum een lagere pensioenuitkering en vervolgens een hogere pensioenuitkering, in de verhouding 75 : 100; H. gedurende een periode van 5 jaar na de Pensioendatum een lagere pensioenuitkering en vervolgens een hogere pensioenuitkering, in de verhouding 75 : 100. De pensioenuitkering wordt (onafhankelijk van de Pensioendatum) respectievelijk vastgesteld volgens onderstaande verhoudingen, waarbij voor tussenliggende duren wordt geïnterpoleerd. 100,-- levenslang ouderdomspensioen ingaand op de Pensioendatum wordt omgezet in: Aantal maanden hoog/laag Hoog 130,59 128,19 126,07 124,19 122,50 120,99 119,63 118,40 117,30 116,30 Laag 97,95 96,15 94,55 93,14 91,87 90,74 89,72 88,80 87,97 87,22 Aantal maanden laag/hoog Laag 76,20 77,33 78,39 79,39 80,33 81,22 82,05 82,84 83,57 84,26 Hoog 101,60 103,10 104,51 105,85 107,10 108,29 109,40 110,45 111,43 112,34 Hierbij gelden de volgende voorwaarden: De gehele aanspraak op levenslang ouderdomspensioen wordt herrekend op basis van bovenvermelde verhoudingen; Bovenvermelde aanspraken op ouderdomspensioen komen na herschikking in een variabele pensioenuitkering niet meer in aanmerking voor vervroeging van de Pensioenrichtdatum noch voor herschikking van het ouderdomspensioen en het als bedoeld in artikel 20 lid 4. De hiervoor genoemde mogelijkheden tot herschikking van het ouderdomspensioen hebben geen consequenties voor de hoogte van het 21

24 C. Reglement Basisregeling pensioen Omzetting van ouderdomspensioen in AOW-overbrugging Ingevolge artikel 20 leden 1 en 2 van het reglement Basisregeling Pensioen 65 kan de (Gewezen) Deelnemer eerder met pensioen gaan dan de Pensioenrichtdatum. De ingangsdatum van het Pensioen kan worden vervroegd tot uiterlijk de eerste dag van de maand waarin de (Gewezen) Deelnemer 60 jaar wordt. De Deelnemer die hiervan gebruik maakt, kan ingevolge artikel 20 lid 5 sub b het ouderdomspensioen in de periode tussen de eerdere ingangsdatum en de Pensioenrichtdatum tijdelijk verhogen met een van onderstaande bedragen: tweemaal de AOW-uitkering voor gehuwde personen inclusief vakantietoeslag; eenmaal de AOW-uitkering gehuwd inclusief vakantietoeslag AOW-uitkering ongehuwd inclusief vakantiegeld. Bij omzetting van direct ingaand ouderdomspensioen in 1.000,- tijdelijk ouderdomspensioen wordt het levenslang ouderdomspensioen verminderd met het bedrag in onderstaande tabel. Hierbij wordt rekening gehouden met de gewenste duur van het tijdelijk pensioen en de ingangsleeftijd van het levenslang ouderdomspensioen, waarbij voor tussenliggende duren en leeftijden wordt geïnterpoleerd. Aantal maanden direct ingaand TOP Leeftijd ,628 92, , , , , , ,954 95, , , , , , ,379 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,863 C.04. Deeltijdpensioen Ingevolge artikel 20 lid 3 van het reglement Basisregeling Pensioen 65 kan worden gekozen voor deeltijdpensionering. Op verzoek van de Deelnemer kan deze voor de helft van de tussen de Deelnemer en de Werkgever overeengekomen arbeidsduur met pensioen gaan, mits het dienstverband met de Werkgever voor de overige overeengekomen arbeidsduur wordt gecontinueerd. De ingangsdatum van dit deeltijdpensioen ligt vóór de Pensioenrichtdatum, echter niet vóór de eerste dag van de maand, waarin de Deelnemer 60 jaar wordt. De pensioenopbouw wordt voortgezet voor de overeengekomen arbeidsduur. Artikel 9 van het reglement is alsdan van overeenkomstige toepassing. De aanspraken op ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 12 worden vastgesteld door de op de Pensioendatum opgebouwde Pensioenaanspraken, overeenkomstig artikel 21 lid 2, te vermenigvuldigen met het van toepassing zijnde deeltijdpercentage en vervolgens met de factor X behorende bij het aantal volle maanden dat eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen wordt gegaan. 22

25 P van C. Reglement Basisregeling pensioen 65 Eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen gaan met: 1 Factor X Eerder dan de Pensioenrichtdatum met pensioen gaan met: 1 Factor X 1 maand 0, maanden 0,872 2 maanden 0, maanden 0,868 3 maanden 0, maanden 0,864 4 maanden 0, maanden 0,861 5 maanden 0, maanden 0,857 6 maanden 0, maanden 0,853 7 maanden 0, maanden 0,850 8 maanden 0, maanden 0,846 9 maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0, maanden 0,771 Hierbij gelden de volgende voorwaarden: e de Pensioendatum kan slechts per de 1P de maand worden vastgesteld; de verlaagde aanspraken op levenslang ouderdomspensioen komen tevens in aanmerking voor herschikking van Pensioen als bedoeld in artikel 20 lid 4 overeenkomstig C.01. Het wordt vastgesteld als de overeenkomstig artikel 21 lid 3 op de Pensioendatum vastgestelde opgebouwde aanspraak op, eventueel verhoogd of verlaagd wegens herschikking van op basis van de rekenregels in C.01. Het aldus vastgestelde wordt UnietU herrekend vanwege vervroeging van de Pensioendatum. 23

26 C. Reglement Basisregeling pensioen 65 C.05. Afkoop van kleine Pensioenen Ingevolge artikel 23 lid 3 van het reglement Basisregeling Pensioen 65 kan indien het Pensioen op het tijdstip van ingang het in artikel 66 lid 1 van de Pensioenwet bedoelde bedrag ad 462,88 niet te boven gaat het Pensioen door het Fonds of op verzoek van de (Gewezen) Deelnemer worden afgekocht. De afkoopwaarde als bedoeld in artikel 23 lid 3 wordt bepaald door de opgebouwde aanspraken op Pensioen op de Pensioendatum te vermenigvuldigen met de factor behorende bij de leeftijd van de Deelnemer op de ingangsdatum. Bij tussenliggende leeftijden wordt lineair geïnterpoleerd. Leeftijd Deelnemer (Voor ingegaan leeftijd Partner) in jaren ouderdoms pensioen nog niet ingegaan ingegaan niet ingegaan tijdelijk 18 7,711 1,699 39,517 0, ,844 1,746 39,251 0, ,980 1,794 38,979 0, ,117 1,843 38,702 0, ,257 1,892 38,419 0, ,399 1,942 38,129 0, ,543 1,993 37,832 0, ,689 2,044 37,529 0, ,838 2,096 37,219 0, ,989 2,149 36,901 0, ,143 2,204 36,576 0, ,301 2,259 36,244 0, ,461 2,316 35,904 0, ,624 2,373 35,556 0, ,791 2,432 35,200 0, ,960 2,492 34,836 0, ,133 2,552 34,464 0, ,310 2,614 34,084 0, ,489 2,676 33,695 0, ,672 2,739 33,298 0, ,859 2,804 32,891 0, ,049 2,870 32,476 0, ,243 2,936 32,052 0, ,441 3,004 31,620 0, ,644 3,072 31,178 0, ,853 3,140 30,728 0, ,067 3,209 30,268 0, ,288 3,278 29,800 0, ,515 3,348 29,322 0, ,750 3,417 28,836 0, ,994 3,485 28,341 0,289 24

Tabellenboek 2016. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2016

Tabellenboek 2016. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2016 Tabellenboek 2016 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2016 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2016 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 Blad 2 Flexibiliseringsfactoren Voor pensioenleeftijden niet in gehele jaren nauwkeurig dient lineair

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Tabellenboek 2015 Versie 1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 4 Vervroeging pensioen... 5 Uitstel pensioen...

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen:

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Ruilfactoren Uitruilfactoren reglement IV In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Uitruil van partnerpensioen voor ouderdomspensioen vanaf 62 jaar (of de gewijzigde pensioenleeftijd)

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2015 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Bijlagen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Met deze uitvoeringsregeling geeft het bestuur van Stichting CRH Pensioenfonds uitvoering

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

OMZETTINGSFACTOREN UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016

OMZETTINGSFACTOREN UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 OMZETTINGSFACTOREN 26 JULI 2016 OMZETTINGSFACTOREN INHOUDSOPGAVE 1 GRONDSLAGEN 4 2 UITRUIL PARTNERPENSIOEN IN EEN HOGER OUDERDOMSPENSIOEN BIJ PENSIOENINGANG 5 3 UITRUIL OUDERDOMSPENSIOEN IN EEN HOGER

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement VI 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement VI van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

De premiegrondslag bestaat uit twee delen:

De premiegrondslag bestaat uit twee delen: Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2006: 1. bepalen van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in artikel 15,

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 16.0 - Tekst van 21 december 2015 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen.

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 2. Het pensioenfonds heeft het recht de tabellen te wijzigen indien: - de herziening geschiedt op grond

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt het conform lid 1 van artikel 6 berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting.

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2

Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2 M.C.A. Kroon MSc Stationsweg 13-14 1441 EJ Purmerend Nederland T +31 88 543 3000 D +31 88 543 3794 mireille.kroon@towerswatson.com towerswatson.com Correspondentieadres: Postbus 780, 1440 AT Purmerend,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering.

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering. Keuzemogelijkheden rond uw pensioen In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden rondom uw pensionering. 1 Introductie De pensioenregeling van het Pensioenfonds TNO biedt u veel keuzevrijheid.

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen In deze uitvoeringsrichtlijn wordt de mogelijkheid van deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopen. In Pensioenreglement 2014 dat sinds 1 januari 2014 van kracht is, zijn keuze mogelijkheden opgenomen zoals: vervroeging van de pensioendatum

Nadere informatie

Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015)

Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015) Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement V 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement V van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014.

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014. REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 (55-MIN EN 55-PLUS) EN PREPENSIOENREGLEMENT 2006 VAN STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ Deze bijlage geeft tabellen

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad ZekerheidZwitch De toekomst vraagt om nieuwe oplossingen. We moeten anders omgaan met ons milieu, ons werk, onze economie. En óók met ons pensioen. Daarom is er het Zwitserleven Exclusief Pensioen met

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Pensioenreglement 67 jaar

Pensioenreglement 67 jaar Pensioenreglement 67 jaar Voor werknemers geboren na 1 januari 1950 of in dienst na 31 december 2005 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 februari 2014 P. Dijkstra, secretaris N. Mol Bestuursmanagement:

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. In het pensioenreglement dat sinds 1 januari 2008 van kracht is, zijn keuzemogelijkheden opgenomen, zoals: Vervroeging, als

Nadere informatie

Flexibilisering en afkoop van pensioen

Flexibilisering en afkoop van pensioen Flexibilisering en afkoop van pensioen In dit document staan de factoren die wij gebruiken voor het Aegon DB Abonnement. In uw pensioenregeling kunt u: - eerder met pensioen; - later met pensioen; - gedeeltelijk

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

Factorenboek Comfort Pensioen

Factorenboek Comfort Pensioen Factorenboek Comfort Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering die lager is dan 467,89

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten,

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Berekeningsfactoren Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland

Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Pensioenreglement van kracht per 1 januari 2016 Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland Amsterdam, 11 mei 2016 A.M. van der Hall Voorzitter R.N. Nibbering

Nadere informatie

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Per 1 januari 2015 gelden de volgende wijzigingen in de pensioenreglementen die door het Stichting Pensioenfonds VNU worden uitgevoerd. De wijzigingen

Nadere informatie

Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari (voor het laatst gewijzigd per 1.7.

Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari (voor het laatst gewijzigd per 1.7. Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland inwerkingtreding 1 januari 2006 (voor het laatst gewijzigd per 1.7.2013) Pensioenreglement 1.7.2013 Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Per 1 januari 2017 worden de pensioenaanspraken die bij PDN zijn opgebouwd (met onder

Nadere informatie

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ):

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ): Addendum, Behorende bij Pensioenreglement I, zoals deze van toepassing was op 31 december 2013 voor deelnemers aan de pensioenregeling van Achmea Interne Diensten N.V. Door de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Astellas

Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Astellas Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Astellas - 1 Inhoud 1 DEFINITIES EN TOELICHTINGEN... 4 2 PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 6 2.1 Deelnemerschap... 6 2.2 Informatie... 7 2.2.1 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij INHOUDSOPGAVE

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij INHOUDSOPGAVE Prepensioenreglement van INHOUDSOPGAVE behorende bij het Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij te Enschede Artikel Bladzijde Omschrijving 1 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP

Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP BZK Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP 19 december 2007/Nr. 2007-0000550234 DGMOS/DAOS/Afd. A&A De Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, gelet op artikel 4, zesde

Nadere informatie

Pensioenreglement A. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari 2006. voor het laatst gewijzigd per 1.7.

Pensioenreglement A. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari 2006. voor het laatst gewijzigd per 1.7. Pensioenreglement A van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland inwerkingtreding 1 januari 2006 voor het laatst gewijzigd per 1.7.2013 (gesloten groep) Pensioenreglement A 1.7.2013 Stichting

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement

VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT. Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen. Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement VOORBEELDPENSIOENREGLEMENT Middelloonregeling met vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen Leeswijzer voorbeeldpensioenreglement Dit voorbeeldpensioenreglement is onderdeel van de OPF services

Nadere informatie

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement Inleiding In het (Vroeg)pensioenreglement van SPW wordt voor de toepassing van de in de onderstaande artikelen opgenomen bepalingen verwezen naar een sekseonafhankelijke, collectief actuarieel neutrale

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ)

Pensioenreglement. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Pensioenreglement Colofon Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 1999 Versie 2013

PENSIOENREGLEMENT 1999 Versie 2013 PENSIOENREGLEMENT 1999 Versie 2013 Dit pensioenreglement is vastgesteld op 14 februari 2013 en zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in werking treden. Dit reglement vervangt reglement 1999 versie

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2014 Versie 2014

PENSIOENREGLEMENT 2014 Versie 2014 PENSIOENREGLEMENT 2014 Versie 2014 Dit pensioenreglement is vastgesteld op 23 september 2014 en zal per 1 januari 2014 in werking treden. Dit reglement vervangt conform artikel 27 Pensioenreglement 2006

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI CDC-PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI 2015 De pensioenregeling is een CDC-pensioenregeling (CDC staat voor Collective Defined Contribution ). Kern van de regeling is dat de werkgever jaarlijks een volgens

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Addendum behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds Smit

Addendum behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds Smit Overwegingen en Besluit In aanmerking nemende dat: 1. het bestuur (hierna SPS) een besluit tot voorgenomen liquidatie heeft genomen en de pensioenverplichtingen conform artikel 84 PW moet overdragen; 2.

Nadere informatie

STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT

STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT STICHTING FLEXIBEL PENSIOEN RANK XEROX AMSTELVEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Jaarsalaris 4 Artikel 3 Bijdrage 5 Artikel 4 Deelnemerschap 5 Artikel 5 Vervroegde

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis,

Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Pensioenreglement 2006B Stichting Pensioenfonds Interpolis, Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2006A, Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Middelloon-pensioenregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst met gemaximeerde werkgeverspremie en met opbouw nabestaandenpensioen

Middelloon-pensioenregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst met gemaximeerde werkgeverspremie en met opbouw nabestaandenpensioen PENSIOENREGLEMENT PER 1 januari 2013 Middelloon-pensioenregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst met gemaximeerde werkgeverspremie en met opbouw nabestaandenpensioen Inhoudsopgave Blz paragraaf

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie