Beschikbare premieregeling De premie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschikbare premieregeling De premie"

Transcriptie

1

2 Uw werknemers bouwen op bij bpfbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. De regeling kent een maximum salaris. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari ,13 (inclusief vakantietoeslag). BpfBOUW stelt u in staat ook de opbouw boven het maximum loon voor uw werknemers bij het bedrijfstakfonds onder te brengen. Daarvoor biedt bpfbouw een aanvullende regeling: de Pensioenregeling BeterExcedent. Beschikbare premieregeling De Pensioenregeling BeterExcedent is een beschikbare premieregeling. Het is dus geen uitkeringsovereenkomst zoals de middelloonregeling, maar een premieovereenkomst. Jaarlijks wordt vooraf een bepaalde premie overeengekomen. Bij aanvang van de deelneming moeten uw werknemers een keuze maken tussen twee opbouwvarianten: De Pensioeninkoopvariant of de Beleggingsvariant. De Pensioeninkoopvariant voorziet in het jaarlijks omzetten van de ingelegde premies in aanspraken volgens het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw. Op het moment dat uw werknemer kiest voor de Pensioeninkoopvariant wordt jaarlijks per 31 december het op dat moment aanwezige spaarsaldo omgezet in aanspraken volgens het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw. Vanaf dat moment wordt de ingelegde premie niet belegd en vindt er dus geen bij of afschrijving van rendement plaats. De hoogte van de jaarlijks aan te kopen aanspraken is afhankelijk van de op het moment van inkoop ingelegde premie, de rentestand, het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw, de op dat moment geldende tarieven en grondslagen van bpfbouw. Indien u kiest voor de Pensioeninkoopvariant, dan wordt uw huidige spaarsaldo ook omgezet in aanspraken. De keuze voor de Pensioeninkoopvariant is voor de gehele duur van de deelneming van toepassing. Bij de Beleggingsvariant wordt de premie belegd door bpfbouw. De hoogte van het te verkrijgen is hierbij afhankelijk van de ingelegde premie en van het rendement op het spaarsaldo. Het kapitaal dat de werknemer met de beschikbare premie opbouwt, wordt op zijn datum omgezet in. Indien de medewerker kiest voor de Beleggingsvariant, dan kunt hij gedurende de deelneming eenmalig, vóór 1 november van enig jaar, schriftelijk ervoor kiezen om per 31 december van dat jaar over te stappen op de Pensioeninkoopvariant. Deze keuze is onherroepelijk. De premie De hoogte van de premie die beschikbaar wordt gesteld, wordt bepaald aan de hand van een premiestaffel. De staffel geeft per leeftijd een premiepercentage. De premiegrondslag voor BeterExcedent is het verschil tussen het loon en het maximum loon bpfbouw. De hoogte van de premiestaffel kan door de werkgever worden ingevuld, en wordt begrensd door wat fiscaal is toegestaan. Aan de beschikbare premie wordt eenmalig (bij inleg) de risicopremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid onttrokken. Dat is 3% van de ingelegde BeterExcedent premie. Op deze productkenmerken wordt hierna verder ingegaan. U levert de premies aan via de Opgave Loon en Premie, dit is gelijk aan de premie-aanlevering voor de basisregeling bpfbouw. Daarmee wordt de administratieve last van de excedent-regeling tot een minimum beperkt.

3 Hoe belegt bpfbouw de ingelegde premie? BpfBOUW voert een solide beleggingsbeleid, waarin de belangen van de deelnemers centraal staan. Op korte én lange termijn. Het is belangrijk dat de beleggingen een goed rendement opleveren. Maar het is ook belangrijk dat we niet te veel risico nemen. Het bestuur van bpfbouw geeft daarom de grenzen van het beleggingsbeleid aan. Beleggen brengt risico s met zich mee. Risicobeheer is daarom een vast onderdeel van het beleggingsbeleid. BpfBOUW zorgt voor spreiding in de beleggingsportefeuille: We beleggen in aandelen, vastrentende waarden, vastgoed en alternatieve beleggingen. We beleggen in verschillende sectoren. We beleggen in verschillende landen en werelddelen. Meer informatie over het beleggingsbeleid en de beleggingsportefeuille van bpfbouw vindt u op de website Lifecycle beleggen Per loonperiode wordt premie aan bpfbouw betaald. BpfBOUW boekt de te sparen bedragen op naam van uw werknemer. In geval van de Beleggingsvariant wordt het spaarsaldo van uw werknemer opgenomen in de beleggingen van bpfbouw (categorieën: Aandelen, Vastgoed, Vastrentende waarden (obligaties) en Alternatieve beleggingen). Beleggen in alternatieve beleggingen en aandelen is het meest risicovol. De koersen kunnen flink schommelen. Daar staat tegenover dat het verwachte rendement op alternatieve beleggingen en aandelen hoger is. Beleggingen in vastrentende waarden (obligaties) zijn minder risicovol, maar het verwachte rendement hierop is ook lager. Beleggingen in vastgoed vormen een tussencategorie: minder risicovol dan alternatieve beleggingen en aandelen, maar meer risicovol dan vastrentende waarden (obligaties). De verdeling van het spaarsaldo over deze categorieën is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Is uw werknemer jong? Dan wordt meer risicovol belegd, met kans op een hoger rendement. Wanneer de datum van uw werknemer nadert, wordt het risico op de beleggingen in jaarlijkse stapjes verminderd, tot een groot deel van het saldo is belegd in vastrentende waarde met een lager risico. Deze wijze van beleggen wordt ook wel lifecycle beleggen genoemd.

4 Achterin deze brochure is een rekenvoorbeeld opgenomen van het verloop van het spaarsaldo, en het te verkrijgen op de datum. Wat gebeurt er als een werknemer arbeidsongeschikt wordt? In de Pensioenregeling Bouwnijverheid wordt de opbouw bij arbeidsongeschiktheid premievrij voortgezet. Ook in de Pensioenregeling BeterExcedent is de werknemer bij arbeidsongeschiktheid verzekerd van premievrije voortzetting van de opbouw van het excedentspaarsaldo. De premievrije voortzetting is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsklasse Premievrije voortzetting 65% of meer 100% van de premiestaffel 45 tot 65% 50% van de premiestaffel 25 tot 45% (WAO) 25% van de premiestaffel 35 tot 45% (WIA) 25% van de premiestaffel Tot 25% (WAO) geen premievrije voortzetting Tot 35% (WIA) geen premievrije voortzetting Wat gebeurt er als een werknemer komt te overlijden? Wanneer een werknemer voor de datum komt te overlijden, dan wordt het opgebouwde spaarsaldo gebruikt voor een aanvullend partner. Is er geen partner, dan wordt het opgebouwde spaarsaldo gebruikt voor een aanvullend wezen. Is er geen wees, dan vervalt het saldo aan het fonds. Wat gebeurt er als een werknemer uit dienst treedt? Wanneer een werknemer uit dienst gaat, kan hij gebruik maken van waardeoverdracht. Pensioeninkoopvariant: Indien uw werknemer heeft gekozen voor de Pensioeninkoopvariant, gelden met betrekking tot de ingekochte aanspraken de regels van de Pensioenregeling Bouwnijverheid. Beleggingsvariant: Indien uw werknemer heeft gekozen voor de Beleggingsvariant, dan wordt het opgebouwde spaarsaldo in de Pensioenregeling BeterExcedent overgedragen aan de nieuwe uitvoerder. Hieraan zijn voor u als werkgever geen extra kosten verbonden. Wanneer de werknemer de bedrijfstak verlaat, zonder gebruik te maken van waardeoverdracht, wordt het spaarsaldo gebruikt voor verhoging van de aanspraken in de middelloonregeling van bpfbouw. Wanneer de werknemer in de bedrijfstak blijft werken maar niet langer deelneemt aan de Pensioenregeling BeterExcedent, dan blijft het spaarsaldo renderen. Wel wordt dan jaarlijks 0,6% op het rendement in mindering gebracht, als bijdrage in de kosten die bpfbouw maakt voor het beheer van zijn/haar spaarsaldo. U, als voormalige werkgever draagt niet bij in deze kosten. Wat gebeurt er als een werknemer met gaat? Pensioeninkoopvariant: Indien uw werknemer heeft gekozen voor de Pensioeninkoopvariant, dan worden de ingelegde premies jaarlijks op 31 december omgezet in aanspraken op levenslang ouderdoms (OP) met een meeverzekerd partner (NP) volgens het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw. Op uw datum wordt dit voor de laatste keer gedaan. Beleggingsvariant: Wanneer uw werknemer met gaat, wordt het spaarsaldo omgezet in een levenslang ouderdoms (OP) met een meeverzekerd partner (NP) volgens het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw. Uw werknemer kan daarbij dezelfde keuzes maken als in de Pensioenregeling Bouwnijverheid, bijvoorbeeld de keuze om het partner uit te ruilen voor een hoger ouderdoms.

5 Hoe worden uw werknemers geïnformeerd? Periodieke opgave ingelegde premie: Periodiek verstrekt bpfbouw een overzicht van de ingelegde premiebedragen. Rendement overzicht: Bij Beleggingsvariant verstrekt bpfbouw jaarlijks een overzicht van het toegekende rendement. Omzettingsbericht: Bij Pensioeninkoopvariant, verstrekt bpfbouw jaarlijks een overzicht van de aanspraken die volgens het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw zijn verworven met de ingelegde premies. Uniform Pensioen Overzicht (UPO): Naast het UPO voor de opbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid ontvangt uw werknemer ook een UPO voor het excedent. Hierop wordt het opgebouwde spaarsaldo vermeld, evenals prognoses van het te bereiken saldo (alleen bij de Beleggingsvariant) en het daarmee aan te kopen bij verschillende leeftijden. Samen met het UPO van de Pensioenregeling Bouwnijverheid heeft uw werknemer een volledig overzicht van zijn situatie bij bpfbouw. Meer informatie Meer informatie over de regeling vindt u op Wilt u meer weten over de mogelijkheden om een excedentregeling onder te brengen bij bpfbouw? Dan kunt u een afspraak maken met één van onze relatiemanagers! Daarvoor kunt u contact opnemen met de Pensioen Informatielijn, tel Bijlage 1) Kosten 2) Verloop van het spaarsaldo (voorbeeld) 3) Jaarlijks inkopen van (voorbeeld) 4) Berekening op datum (voorbeeld) 1) Kosten Aan de beschikbare premie wordt eenmalig (bij inleg) de risicopremie (3% van de inleg) voor de voortzetting van de deelneming zonder premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid onttrokken. 2) Verloop van het spaarsaldo De voorbeeldberekening toont de opbouw van het spaarsaldo. De opbouw bij een verwacht rendement en de opbouw bij een rendement van 4%. (zie bovenste tabel op pagina 10) 3) Jaarlijks inkopen van De voorbeeldberekening toont in geval van de oensioeninkoopvariant het jaarlijks in te kopen op basis van de geldende inkoopfactoren bij bpfbouw. (zie bovenste tabel op pagina 10: laatste drie) 4) Berekening op datum De voorbeeldberekening toont het te verwachten op datum. U ziet een berekening op basis van twee rendementsverwachtingen, een verwacht rendement en een pessimistisch rendement, en op basis van het jaarlijks inkopen van. (zie onderste tabel op pagina 10) NB: Dit zijn voorbeeldberekeningen, de werkelijke uitkomsten kunnen naar boven, maar ook naar beneden afwijken. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Deelneming aan de Pensioenregeling BeterExcedent brengt dus een zeker risico met zich mee. Omdat het om een beleggingsproduct gaat, is de hoogte van het te verkrijgen niet te voorspellen en niet te garanderen. Het kan zijn dat het lager uitvalt dan vooraf is berekend.

6 Premie excedent Verwacht rendement Pessimistisch rendement Inkoop OP/+70% Maximum salaris Bex Bex bruto netto totale rendement saldo einde rendement saldo einde NP met jaarlijkse Jaar Leeftijd Salaris middelloon grondslag premie % premie af AO inleg inleg % jaar % jaar inleg ,1% ,08% ,51% ,1% ,08% ,29% ,1% ,08% ,03% ,1% ,08% ,72% ,1% ,08% ,35% ,2% ,08% ,40% ,2% ,96% ,45% ,2% ,83% ,51% ,2% ,71% ,57% ,2% ,58% ,64% ,1% ,46% ,72% ,1% ,33% ,81% ,1% ,21% ,91% ,1% ,08% ,01% ,1% ,96% ,12% ,8% ,84% ,24% ,8% ,71% ,37% ,8% ,59% ,49% ,8% ,46% ,60% ,8% ,34% ,67% ,7% ,21% ,68% ,7% ,09% ,54% ,7% ,97% ,82% ,7% ,97% ,75% ,7% ,97% ,00% Totaal inkoop Met vanaf Verwacht rendement saldo spaar rekening Jaarlijks ouderdoms met partner (bij overlijden) Pessimistisch rendement saldo spaar rekening Jaarlijks ouderdoms met partner (bij overlijden) Inkoop Jaarlijks ouderdoms met partner (bij overlijden) , , , , , , , , , , , , , , , ,

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 december 2007 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 KEUZES BIJ PENSIONERING 15 WERKEN EN

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Individueel pensioenbeleggen Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 5 Deel 2 6 2.1 Wat is beleggen?

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW

PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW Dit is een uitgave van Bestuursbureau BPL in opdracht van het bestuur van BPL Datum 1 juli 2015 Bezoek en postadres Stationsweg 1, 3445 AA Woerden

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Dit overzicht van uw pensioenaanspraken ontvangt u uit hoofde van uw deelneming in de regeling van de Stichting Voorzieningsfonds Getronics. Deze

Nadere informatie