BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen"

Transcriptie

1 BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn

2 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u via uw werkgever deelneemt in deze regeling, bouwt u op over het deel van uw salaris dat hoger is dan het maximum loon in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. Voordat u verder leest, vragen we uw aandacht voor het volgende: De bedragen en percentages in deze brochure gelden voor het jaar Ze kunnen elk jaar veranderen. We maken geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Als we het over werknemers in de bouw hebben, bedoelen we werknemers én werkneemsters. We hebben het een aantal keren over uw partner. Daarmee bedoelen we iemand die voldoet aan één van de volgende omschrijvingen: U bent met hem of haar getrouwd. U hebt met hem of haar een geregistreerd partnerschap. U woont met hem of haar samen, u zorgt voor elkaar en u hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris. Wat bedoelen we met de bouwnijverheid? In deze brochure hebben we het geregeld over de bouwnijverheid. Deze bestaat uit de sectoren: Bouwbedrijf (inclusief UTA) Timmerindustrie Afbouw Natuursteenbedrijf Betonmortelindustrie Bikudak Wat is de Pensioenregeling BeterExcedent van bpfbouw? Werknemers in de bedrijfstak Bouwnijverheid nemen deel in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Als u deelneemt in deze regeling bouwt u op over uw salaris. Over het gehele salaris? Niet in alle gevallen. De regeling kent een maximum loon. Anders gezegd, als uw loon boven een bepaald niveau komt, bouwt u boven dat niveau geen op in de middelloonregeling. Dit maximum loon wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari ,66 (inclusief vakantietoeslag). BpfBOUW stelt de werkgever in staat voor zijn werknemers ook boven dit maximum salaris op te bouwen. Daarvoor heeft bpfbouw een aanvullende regeling: BeterExcedent. Uw werkgever doet mee aan de Pensioenregeling BeterExcedent. Hierdoor bouwt u ook op over (een deel van) uw inkomen boven het maximum loon. 1

3 Beschikbare premieregeling De Pensioenregeling BeterExcedent is een beschikbare premieregeling. Jaarlijks wordt er vooraf een bepaalde premie overeengekomen. Bij aanvang van de deelneming moet u een keuze maken tussen twee opbouwvarianten: De Pensioeninkoopvariant of de Beleggingsvariant. De Pensioeninkoopvariant voorziet in het jaarlijks omzetten van de ingelegde premies in aanspraken volgens het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw. Op het moment dat u kiest voor de Pensioeninkoopvariant wordt ook eenmalig het op dat moment aanwezige spaarsaldo omgezet in aapspraken volgens het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw. Vanaf dat moment wordt de ingelegde premie niet belegd en vindt er dus geen bij of afschrijving van rendement plaats. De hoogte van de jaarlijks aan te kopen aanspraken is afhankelijk van de op het moment van inkoop ingelegde premie, de rentestand, het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw, de op dat moment geldende tarieven van bpfbouw en de grondslagen bedoeld in de bijlage. De keuze voor de Pensioeninkoopvariant is voor de gehele duur van de deelneming van toepassing. Bij de Beleggingsvariant wordt de premie op uw naam belegd door bpfbouw. De hoogte van het te verkrijgen is hierbij afhankelijk van de ingelegde premie en van het rendement op het spaarsaldo. Het is dus geen overeenkomst zoals de middelloonregeling. Het kapitaal dat u met de beschikbare premie opbouwt, wordt op uw datum omgezet in. Indien u kiest voor de Beleggingsvariant, dan kunt u gedurende de deelneming eenmalig, vóór 1 november van enig jaar, schriftelijk ervoor kiezen om per 31 december van dat jaar over te stappen op de Pensioeninkoopvariant. Deze keuze is onherroepelijk. De premie In uw Pensioenregeling BeterExcedent zijn er, afhankelijk van het contract van uw werkgever, één of meerdere premiestaffels opgenomen. Uw werkgever bepaalt de hoogte van de premie-inleg aan de hand van deze premiestaffel. De staffel geeft per leeftijd een premiepercentage. De premiegrondslag voor de Pensioenregeling BeterExcedent is het verschil tussen uw (on)gemaximeerde loon en het maximum loon bpfbouw. Wie betaalt uw premie? Uw werkgever draagt premie af. Hij mag een deel daarvan inhouden op uw loon. We noemen dat het werknemersdeel. Het deel dat voor rekening van uw werkgever komt, heet het werkgeversdeel. Hoe groot beide delen zijn, kan per werkgever verschillen. De verdeling is opgenomen in het Reglement BeterExcedent van uw werkgever. 2

4 Hoe belegt bpfbouw uw premie? Per loonperiode wordt door uw werkgever premie aan bpfbouw betaald. BpfBOUW boekt de bedragen, exclusief de kosten, op uw naam op uw BeterExcedent-rekening. In geval van de Beleggingsvariant wordt uw spaarsaldo opgenomen in de beleggingen van bpfbouw (categorieën: Aandelen, Vastgoed, Vastrentende waarden (obligaties) en Alternatieve beleggingen). Beleggen in alternatieve beleggingen en aandelen is het meest risicovol. De koersen kunnen flink schommelen. Daar staat tegenover dat het verwachte rendement op alternatieve beleggingen en aandelen hoger is. Beleggingen in vastrentende waarden (obligaties) zijn minder risicovol, maar het verwachte rendement hierop is ook lager. Beleggingen in vastgoed vormen een tussencategorie: minder risicovol dan alternatieve beleggingen en aandelen, maar meer risicovol dan vastrentende waarden (obligaties). De verdeling van uw spaarsaldo over deze categorieën is afhankelijk van uw leeftijd. Bent u jong, en is uw datum nog ver weg? Dan wordt meer risicovol belegd, met kans op een hoger rendement. Wanneer uw datum nadert, wordt het risico op uw beleggingen in jaarlijkse stapjes verminderd, tot een groot deel van uw saldo is belegd in vastrentende waarde met een lager risico. Deze wijze van beleggen wordt ook wel lifecycle beleggen genoemd. Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt? In de Pensioenregeling Bouwnijverheid wordt uw opbouw bij arbeidsongeschiktheid premievrij voortgezet. Ook in de Pensioenregeling BeterExcedent bent u bij arbeidsongeschiktheid verzekerd van premievrije voortzetting van de opbouw van uw spaarsaldo. De premievrije voortzetting is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. 3

5 Arbeidsongeschiktheidsklasse Premievrije voortzetting 65% of meer 100% van de premiestaffel 45 tot 65% 50% van de premiestaffel 25 tot 45% (WAO) 25% van de premiestaffel 35 tot 45% (WIA) 25% van de premiestaffel Tot 25% (WAO) geen premievrije voortzetting Tot 35% (WIA) geen premievrije voortzetting Wat gebeurt er met uw spaarsaldo als u komt te overlijden? Mocht u onverhoopt voor uw datum komen te overlijden, dan wordt uw opgebouwde spaarsaldo gebruikt voor een aanvullend partner volgens het reglement Bouwnijverheid van bpfbouw. Hebt u bij overlijden geen partner, dan vervalt het saldo aan het fonds. Wat gebeurt er met uw spaarsaldo bij scheiding? Bij scheiding wordt het spaarsaldo verdeeld. Dit wordt geregeld in de Wet verevening rechten bij scheiding (WVP). Informatie over WVP en een aanvraagformulier kunt u aanvragen bij Postbus 51, bereikbaar op telefoonnummer: of via internet (www.postbus51.nl). Het aanvraagformulier moet binnen twee jaar na de scheiding in het bezit zijn van bpfbouw. Verder wordt een deel van het spaarsaldo bestemd voor omzetting in aanvullend bjzonder partner volgens het reglement Bouwnijverheid van bpfbouw. Verandert u van werkgever? Als u bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat, bouwt u misschien bij een ander fonds (excedent-) op. U kunt dan het spaarsaldo, dat u hebt opgebouwd in de Pensioenregeling BeterExcedent laten overdragen naar uw nieuwe uitvoerder. U moet hiervoor een aanvraag doen bij uw nieuwe uitvoerder. Wanneer u de bedrijfstak verlaat, zonder gebruik te maken van waardeoverdracht, dan wordt het spaarsaldo gebruikt voor verhoging van de aanspraken in de Pensioenregeling Bouwnijverheid van bpfbouw. Wanneer u in de bedrijfstak blijft werken maar u neemt niet langer deel aan de Pensioenregeling BeterExcedent, dan blijft uw spaarsaldo renderen. Wel wordt dan jaarlijks 0,6% op het rendement in mindering gebracht, als bijdrage in de kosten die bpfbouw maakt voor het beheer van uw spaarsaldo. Uw voormalige werkgever draagt niet bij in deze kosten. Gaat u met? Pensioeninkoopvariant Indien u heeft gekozen voor de Pensioeninkoopvariant, dan worden de voor u ingelegde premies jaarlijks op 31 december omgezet in aanspraken volgens het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw. Op uw datum wordt dit voor de laatste keer gedaan. Beleggingsvariant Wanneer u met gaat, wordt uw spaarsaldo omgezet in een levenslang ouderdoms (OP) met een meeverzekerd (bijzonder) partner (BP) volgens het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw. U kunt daarbij dezelfde keuzes maken als in de Pensioenregeling Bouwnijverheid, bijvoorbeeld de keuze om het partner uit te ruilen voor een hoger ouderdoms. 4

6 Hoe wordt u geïnformeerd over uw BeterExcedent? Periodieke opgave ingelegde premie: Periodiek ontvangt u van bpfbouw een overzicht van de voor u ingelegde premiebedragen. Rendement overzicht: Indien u heeft gekozen voor de Beleggingsvariant ontvangt u jaarlijks een overzicht van het toegekende rendement. Omzettingsbericht: Indien u gebruik maakt van de Pensioeninkoopvariant, dan ontvangt u jaarlijks een overzicht van de aanspraken die volgens het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw zijn verworven met de ingelegde premies. Uniform Pensioen Overzicht (UPO): Van bpfbouw ontvangt u jaarlijks een UPO van uw opbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. Als u deelnemer bent in de beleggingsvariant van de Pensioenregeling BeterExcedent, ontvangt u ook een UPO voor uw BeterExcedent. Hierop wordt uw opgebouwde spaarsaldo vermeld, evenals prognoses van uw te bereiken saldo (alleen bij de Beleggingsvariant) en het daarmee aan te kopen bij verschillende leeftijden. Samen met het UPO van de Pensioenregeling Bouwnijverheid heeft u dan een volledig overzicht van uw situatie bij bpfbouw. Meer informatie Meer informatie over de regeling vindt u op Op deze website kunt u ook het Pensioenreglement BeterExcedent van bpfbouw vinden. Hebt u geen internet? Dan kunt u het reglement opvragen bij de Pensioen Informatielijn. Hebt u vragen over uw situatie of over bpfbouw? Dan hebt u de volgende mogelijkheden: Kijk op Raadpleeg uw vakbondsconsulent. Bel de Pensioen Informatielijn, tel Vraag uw werkgever om informatie. 5

7 Bijlagen 1) Kosten 2) Verloop van het spaarsaldo (voorbeeld) 3) Jaarlijks inkopen van (voorbeeld) 4) Berekening op datum (voorbeeld) 1) Kosten Aan de beschikbare premie wordt eenmalig (bij inleg) onttrokken: De risicopremie (3% van de inleg) voor de voortzetting van de deelneming zonder premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. 2) Verloop van het spaarsaldo De voorbeeldberekening toont de opbouw van het spaarsaldo. De opbouw bij een verwacht rendement en de opbouw bij een rendement van 4%. 3) Jaarlijks inkopen van De voorbeeldberekening toont het jaarlijks in te kopen op basis van de geldende inkoopfactoren bij bpfbouw. 4) Berekening op datum De voorbeeldberekening toont het te verkrijgen op datum. Aan de linkerkant ziet u een berekening tegen een verwacht rendement en aan de rechterkant een berekening tegen een rendement van 4%. NB: Dit zijn voorbeeldberekeningen, de werkelijke uitkomsten kunnen naar boven, maar ook naar beneden afwijken. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Deelneming aan de Pensioenregeling BeterExcedent brengt dus een zeker risico met zich mee. Omdat het om een beleggingsproduct gaat, is de hoogte van het te verkrijgen niet te voorspellen en niet te garanderen. Het kan zijn dat het lager uitvalt dan vooraf is berekend. 6

8 Premie excedent Verwacht rendement 4% rendement Pessimistisch rendement Inkoop OP/+70% Maximum salaris Bex Bex netto totale saldo einde rendement saldo einde rendement saldo einde NP met jaarlijkse Jaar Leeftijd Salaris middelloon grondslag premie % bruto premie af AO inleg inleg rendement % jaar % jaar % jaar inleg ,2% ,08% ,00% ,51% ,2% ,08% ,00% ,29% ,2% ,08% ,00% ,03% ,2% ,08% ,00% ,72% ,2% ,08% ,00% ,35% ,0% ,08% ,00% ,40% ,0% ,96% ,00% ,45% ,0% ,83% ,00% ,51% ,0% ,71% ,00% ,57% ,0% ,58% ,00% ,64% ,3% ,46% ,00% ,72% ,3% ,33% ,00% ,81% ,3% ,21% ,00% ,91% ,3% ,08% ,00% ,01% ,3% ,96% ,00% ,12% ,4% ,84% ,00% ,24% ,4% ,71% ,00% ,37% ,4% ,59% ,00% ,49% ,4% ,46% ,00% ,60% ,4% ,34% ,00% ,67% ,5% ,21% ,00% ,68% ,5% ,09% ,00% ,54% ,5% ,97% ,00% ,82% ,5% ,97% ,00% ,75% ,5% ,97% ,00% ,00% Totaal inkoop Met vanaf Beleggingsvariant: Verwacht rendement saldo spaar rekening Jaarlijks ouderdoms met partner (bij overlijden) Beleggingsvariant: 4% rendement Jaarlijks ouderdoms saldo spaar rekening met partner (bij overlijden) Beleggingsvariant: Pessimistisch rendement saldo spaar rekening Jaarlijks ouderdoms met partner (bij overlijden) Pensioeninkoopvariant Jaarlijks met partner ouderdoms (bij overlijden) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 7

Beschikbare premieregeling De premie

Beschikbare premieregeling De premie Uw werknemers bouwen op bij bpfbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. De regeling kent een maximum salaris. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari 2013 55.348,13 (inclusief

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Uw beschikbare premieregeling bij APF

Uw beschikbare premieregeling bij APF Uw beschikbare premieregeling bij APF 7 2014 1 2 4 7 8 8 9 INHOUD De beschikbare premieregeling De premie Beleggen Uw pensioen Risico s Wat u verder nog moet weten Meer informatie Als deelnemer bij Stichting

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 eer u n n a w n e t Wilt u we n met werken? pe kunt stop gen naar en! uwpensio tto bedra Ga voor ne pensioen.nl, Mijn Bo www.bouw Inhoudsopgave Toelichting Uniform

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenspaarkapitaal

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 december 2007 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 KEUZES BIJ PENSIONERING 15 WERKEN EN

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Plusregeling, wat houdt het in? 3 Met pensioen 8 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie