Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling"

Transcriptie

1 Brochure Pensioenregeling

2 Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand van vragen en antwoorden. De volledige pensioenregeling is juridisch beschreven in het pensioenreglement. Voor de volledigheid ontvangt u hierbij ook het officiële pensioenreglement. Wat is een pensioenovereenomst? Een pensioenovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken die werkgever en werknemer gemaakt hebben met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen zijn vastgelegd. Wat is de ingangsdatum van de pensioenovereenkomst? Voor de medewerkers die in dienst waren op 1 januari Voor degenen die hierna in dienst zijn gekomen is deze datum gelijk aan de datum waarop zij in dienst zijn getreden. Wie voert de pensioenovereenkomst uit? De pensioenovereenkomst wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Trespa (hierna: het pensioenfonds). Het pensioenfonds verzorgt de uitkering van uw pensioen. Het pensioenfonds ontvangt hiervoor geld van de werkgever in de vorm van premies. Verder krijgt het fonds inkomsten doordat premies worden belegd, waarvoor beleggingsopbrengsten worden ontvangen. Het adres van het pensioenfonds is: Stichting Pensioenfonds Trespa Wetering SM WEERT Postbus AC WEERT Fax: Wilt u bij schriftelijk contact en contact per fax of altijd uw naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer vermelden? Welke pensioenvormen kent de pensioenregeling van de werkgever? De pensioenregeling zorgt voor een inkomen, zodra u met pensioen gaat (voor uzelf), als u arbeidsongeschikt wordt (voor uzelf) en als u komt te overlijden (voor uw partner en/of kinderen). De pensioenregeling kent de volgende pensioenvormen: Bij uw pensionering : Ouderdomspensioen voor uzelf Bij uw overlijden : Partnerpensioen voor uw partner Bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner Wezenpensioen voor uw kinderen Bij arbeidsongeschiktheid : Arbeidsongeschiktheidspensioen voor uzelf

3 Verderop in deze brochure wordt uitgelegd hoe de hoogte van de verschillende pensioenen wordt vastgesteld, wanneer de pensioenen ingaan en hoelang de uitkeringen duren. Wat voor pensioenovereenkomst geldt er voor u? Het type pensioenovereenkomst hangt af van de pensioenregeling die voor u geldt. De pensioenregeling van de werkgever bestaat uit twee onderdelen: 1. De basisregeling; 2. De vrijwillige pensioenregeling. Voor u geldt allereerst de basisregeling. De basisregeling heeft de vorm van een uitkeringsovereenkomst, dat wil zeggen dat van tevoren vaststaat hoe hoog de pensioenuitkering is. Het ouderdomspensioen, het (bijzonder) partnerpensioen, het wezenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen maken allen deel uit van de basisregeling. Ook u kunt deelnemen aan de vrijwillige pensioenregeling, waarmee u voor eigen rekening kunt sparen voor extra pensioen. Deze regeling heeft de vorm van een premieovereenkomst. Het kenmerk van een premieovereenkomst is dat geen pensioenbedrag wordt toegezegd, maar een premiebedrag. Dit premiebedrag wordt belegd. Met de premiestortingen en het daarover behaalde rendement wordt een kapitaalbedrag gevormd. Op de pensioendatum moet voor het kapitaal een pensioen worden aangekocht bij het pensioenfonds. Omdat de hoogte van het rendement niet van tevoren vaststaat en dus lager kan zijn dan verwacht, kan de hoogte van het kapitaal tegen vallen. Dit rendementsrisico komt voor uw risico. Wat betreft de hoogte van uw kapitaal moet u er ook rekening mee houden dat het pensioentarief een onzekere factor is. Met pensioentarief wordt bedoeld de prijs die op de pensioendatum moet worden betaald om op de pensioendatum 1,- levenslang ouderdomspensioen aan te kopen. Door de toenemende levensverwachting is de kans namelijk aanwezig dat de prijs voor 1,- pensioen in de toekomst hoger wordt. Dit betekent dat u voor hetzelfde kapitaal minder pensioen kunt aankopen. Dit wordt ook wel het langlevenrisico genoemd. Dit komt dus, naast het rendementsrisico, ook voor uw rekening. Welke pensioenregeling Type overeenkomst Welk risico loopt u? Basisregeling Uitkeringsovereenkomst Beperkt Vrijwillige pensioenregeling Premieovereenkomst Rendementsrisico en langlevenrisico Hoe worden de pensioenaanspraken vastgesteld? Dat is verschillend per pensioenregeling. Hierna wordt per pensioenregeling uitgelegd op welke wijze de pensioenaanspraken worden vastgesteld. Basisregeling In de basisregeling wordt straks vooral gekozen voor zekerheid. Van te voren staat vast welke pensioenuitkering u straks krijgt. De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van een vijftal factoren:

4 1. Uw pensioengevend loon; 2. De franchise; 3. Het jaarlijks opbouwpercentage; 4. Het aantal jaren dat u pensioen opbouwt; 5. De eventueel op het pensioen verleende toeslagen. Uw pensioengevend loon is gelijk aan 12 maal uw maandsalaris vermeerderd met 8% vakantietoeslag, een dertiende maanduitkering, ploegentoeslag, afbouwregeling ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag. Zodra u 65 jaar wordt, krijgt u een pensioen van de overheid, in de vorm van AOW. Om die reden bouwt u niet pensioen op over het volledige salaris. Het loon wordt voor de pensioenberekening eerst verminderd met een bedrag, franchise genoemd. De franchise is het deel van het loon waarover de overheid al in pensioen voorziet. De franchise bedraagt voor ,- en wordt jaarlijks aangepast aan de stijging van de AOW-uitkering. Het loon dat overblijft na aftrek van de franchise wordt pensioengrondslag genoemd. Jaarlijks bouwt u een pensioen op van 2,25% van uw pensioengrondslag in dat jaar. Bij 40 deelnemingsjaren leidt dat tot een pensioen van 90% van het gemiddelde loon (inclusief de AOW-uitkering). Gedurende uw deelnemerschap kan een toeslag op de al opgebouwde pensioenen worden verleend. Of, en zo ja welke toeslag wordt verleend, wordt jaarlijks door het bestuur van het pensioenfonds bepaald. Vrijwillige pensioenregeling Via de vrijwillige pensioenregeling kunt u voor eigen rekening sparen voor extra pensioen. Het afgesproken spaarbedrag wordt eenmalig of periodiek ingehouden op uw brutosalaris. De bedragen die u spaart worden gestort op uw persoonlijke pensioenrekening. Het pensioenfonds belegt de gestorte bedragen volgens een bepaalde beleggingsmix. Het saldo van uw pensioenrekening (het totaal van premies en behaalde rendementen) komt op de pensioendatum of bij eerder overlijden beschikbaar voor de aankoop van pensioen bij het pensioenfonds. Wat is de bestemming en verloop van de beschikbare premie? De ingelegde bedragen uit de vrijwillige pensioenregeling worden belegd volgens een bepaalde beleggingsmix. Het pensioenfonds biedt u de mogelijkheid aan om de verantwoordelijkheid van de beleggingen over te nemen wat inhoudt dat u zelf een keuze maakt uit een aantal aangeboden beleggingsfondsen. Indien u ervoor kiest om de verantwoordelijkheid van de beleggingen over te nemen van het pensioenfonds wordt u uiteraard met advies bijgestaan. Zo adviseren wij om de spreiding van de beleggingen af te laten hangen van de periode tot de pensioendatum. Indien de pensioendatum dichterbij komt is het verstandig om het beleggingsrisico te beperken. Bent u nog relatief jong, dan kan voor een meer risicovol beleggingspakket gekozen worden. Kortom, u staat niet alleen in uw beslissing en u zult goed geadviseerd worden.

5 Wat is de hoogte van het pensioen uit de vrijwillige regeling? Het saldo komt op de pensioendatum beschikbaar voor de aankoop van extra pensioen. Dit pensioen komt dus bovenop het pensioen uit de basisregeling. Hoeveel extra pensioen u straks kunt aankopen, valt van tevoren niet te zeggen. Dat is afhankelijk van het behaalde beleggingsrendement en van het pensioentarief dat op de pensioendatum geldt. Om u toch een indruk te geven van de hoogte van het extra pensioen wordt op uw pensioenopgave een prognose van het aan te kopen pensioen vermeld. Mocht u voor de pensioendatum komen te overlijden, dan wordt het dan aanwezige saldo gebruikt voor de aankoop van extra partnerpensioen voor uw partner. Hebt u geen partner, dan vervalt het saldo aan het pensioenfonds. Wanneer gaat het pensioen in en hoe lang duurt de uitkering? Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste van de maand waarin u 65 jaar wordt en wordt dan levenslang aan u uitgekeerd tot en met de maand van uw overlijden. U mag het ouderdomspensioen ook eerder dan op 65 jaar in laten gaan, maar niet eerder dan vanaf de eerste van de maand waarin uw 55 jaar wordt. Het partnerpensioen wordt uitgekeerd vanaf de eerste van de maand waarin u overlijdt. Het partnerpensioen wordt levenslang aan u partner uitgekeerd tot en met de maand van zijn/ haar overlijden. Het wezenpensioen gaat in na uw overlijden en wordt uitgekeerd aan uw kinderen tot en met de maand waarin uw kind 21 jaar wordt, danwel tot en met de maand waarin het kind eerder komt te overlijden. Als uw kind studeert of arbeidsongeschikt is, dan wordt het pensioen uitgekeerd tot en met de maand waarin uw kind ophoudt studerend of arbeidsongeschikt te zijn, of uiterlijk tot en met de maand waarin het kind 27 jaar wordt. Als ook uw partner komt te overlijden, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Wat gebeurt er als uw deelneming aan de pensioenregeling stopt? Als uw dienstbetrekking bij de werkgever eindigt, stopt de verdere pensioenopbouw via de basisregeling. U behoudt natuurlijk uw aanspraak op het pensioen dat u hebt opgebouwd over de jaren dat u aan de pensioenregeling van de werkgever hebt deelgenomen. Ook kunt u geen geld meer storten in de vrijwillige pensioenregeling. Het reeds opgebouwde pensioenkapitaal wordt omgezet in pensioenaanspraken. Deze pensioenaanspraken worden op dezelfde wijze behandeld als de opgebouwde pensioenaanspraken uit de basisregeling. Kan ik elders opgebouwd pensioen meenemen naar het pensioenfonds? Als u, voordat u bij de werkgever kwam werken, nog ergens anders hebt gewerkt en pensioen hebt opgebouwd, dan hebt u het wettelijk recht om de bij uw vorig werkgever opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen aan het pensioenfonds. Dit recht hebt u ook als u ergens anders gaat werken.

6 U hebt tot 6 maanden na de aanvang van het deelnemerschap aan de pensioenregeling de mogelijkheid om een offerte aan te vragen. De mogelijkheid voor waardeoverdracht wordt met u besproken tijdens uw gesprek bij de salarisadministratie bij uw indiensttreding. Op dat moment kan ook de daadwerkelijke overdracht aangevraagd worden. Als u bij de werkgever vertrekt, kunt u de offerte waardeoverdracht aanvragen via de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Meer informatie over de mogelijkheden over waardeoverdracht kunt u bij het pensioenfonds verkrijgen. Kunt u de pensioenregeling vrijwillig voortzetten? De pensioenregeling kent geen mogelijkheid van vrijwillige voortzetting na ontslag. U kunt dus na ontslag de pensioenregeling niet voor eigen rekening voortzetten. Dit betekend dat er voor u twee mogelijkheden overblijven: 1. De opgebouwde pensioenaanspraken laten staan bij het pensioenfonds; 2. De opgebouwde pensioenaanspraken overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. De pensioenregeling kent echter wel een mogelijkheid van vrijwillige voortzetting bij onbetaald verlof. U heeft het recht om tijdens uw onbetaald verlof de pensioenregeling voor eigen rekening voort te zetten. U bent dan zowel de werknemersbijdrage (1/3 van de premie) als de werkgeversbijdrage (2/3 van de premie) verschuldigd. Welke gevolgen heeft werken in deeltijd voor uw pensioen? Als u eerst een volledige baan had en vervolgens in deeltijd gaat werken, gaat uw jaarlijkse pensioenopbouw evenredig omlaag. Dat geldt echter alleen voor de toekomstige opbouw. U behoudt de aanspraken op het pensioen dat u al hebt opgebouwd. Indien u vanaf het begin van uw diensttijd bij de werkgever in deeltijd werkt, worden u pensioenaanspraken afgeleid van uw deeltijdpercentage. Stel dat u een 40% dienstverband hebt, dan verwerft u pensioenaanspraken gelijk aan 40% van de pensioenaanspraken bij een volledig dienstverband. Welke gevolgen heeft arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen? Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, wordt uw pensioenopbouw gewoon voortgezet. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, wordt uw pensioenopbouw ook gewoon voortgezet. In dat geval bent u premie verschuldigd voor het deel dat u op grond van de wet WIA niet arbeidsongeschikt bent. Welke gevolgen heeft scheiding voor uw pensioen? Als u gaat scheiden, of uw geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, heeft dit gevolgen voor uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner krijgt het recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Scheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap, maar ook beëindiging van de gezamenlijke huishouding heeft gevolgen voor het partnerpensioen, dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk, partnerschap of gezamenlijke huishouding. Uw ex-partner krijgt het recht op het partnerpensioen dat tot de datum van het uit elkaar gaan is opgebouwd, dit noemen we bijzonder

7 partnerpensioen. Meer informatie over de gevolgen van beëindiging van uw relatie kunt u bij het pensioenfonds verkrijgen. Wanneer kan de werkgever de premiebetaling aan het fonds verminderen of stopzetten? De werkgever behoudt zich het recht voor om zijn bijdrage aan het pensioenfonds tussentijds te verminderen, op te schorten of te beëindigen bij een ingrijpende wijziging van de omstandigheden. U kunt hierbij denken aan de situatie waarin de overheid nieuwe of gewijzigde verplichte ouderdoms-, arbeidsongeschiktheids-, of nabestaandenvoorzieningen invoert. Zodra de werkgever van dit voorbehoud gebruik maakt, zal het pensioenfonds degenen van wie het pensioen of de pensioenaanspraak daarvoor wordt getroffen hier direct schriftelijk over informeren. Wanneer kan de pensioenovereenkomst gewijzigd worden? De werkgever kan de pensioenovereenkomst die met u is aangegaan niet zomaar wijzigen. Hiervoor dient de werkgever in CAO-verband afspraken te maken. Indien er nieuwe afspraken worden gemaakt tussen werkgever, vakorganisaties en de OR is het bestuur van het pensioenfonds verplicht om het pensioenreglement te wijzigen. U wordt door het pensioenfonds binnen drie maanden na deze wijziging op de hoogte gesteld. Welke deelnemersbijdrage moet u betalen voor het pensioen? De totale pensioenkosten worden tussen de werkgever en de werknemers verdeeld in de verhouding 2/3 voor de werkgever en 1/3 voor de werknemers (deelnemersbijdrage). De deelnemersbijdrage wordt ingehouden op uw salaris. Wat is pensioenuitruil precies en welke mogelijkheden zijn er? Binnen de pensioenregeling bestaat de mogelijkheid van pensioenuitruil. Zo heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk om te ruilen voor extra (een hoger en/of eerder ingaand) ouderdomspensioen. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn als u geen partner hebt of als uw partner zelf voldoende (pensioen)inkomen heeft. Uitruilen kan alleen op het moment dat u met pensioen gaat. Dat hoeft niet per sé op 65-jarige leeftijd te zijn. Ook bij eerdere pensionering is uitruil mogelijk. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een deel van uw ouderdomspensioen om te ruilen in partnerpensioen. Deze uitruil kan plaatsvinden op het moment van beëindiging deelnemerschap of op de pensioendatum. Het pensioenfonds wijst u op deze mogelijkheid in het laatste jaar voor de ingang van het ouderdomspensioen en bij de beëindiging van deelneming. Meer informatie over de uitruilmogelijkheden kunt u bij het pensioenfonds verkrijgen. Welke effecten heeft uitruil op uw pensioenaanspraken? Wanneer u ervoor kiest om een deel van uw aanspraak op ouderdomspensioen om te ruilen voor partnerpensioen wordt uw ouderdomspensioen natuurlijk verlaagd Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het pensioenfonds. In overleg kan dan eventueel besloten worden om een berekening van de effecten van een bepaalde vorm van uitruil op uw pnesioenaanspraken te laten

8 maken. Zo kunt u dus alvorens u een beslissing neemt tot uitruil al bekijken welke gevolgen dit voor uw pensioen zal hebben. Welke grenzen zijn er aan de vrijwillige inkoop van pensioen? Via de vrijwillige pensioenregeling van het pensioenfonds kunt u voor eigen rekening sparen voor pensioen. De belastingdienst stelt hier wel voorwaarden aan. Het pensioen van de werkgever plus het extra pensioen dat u zelf spaart via de vrijwillige pensioenregeling mag niet boven een zekere fiscale grens uitkomen. Het pensioenfonds controleert of het totale pensioen binnen deze fiscale grens blijft. Het afgesproken spaarbedrag wordt éénmalig of periodiek ingehouden op uw bruto salaris. Meer informatie over de vrijwillige pensioenregeling kunt u bij het pensioenfonds verkrijgen. Welke informatie wordt op uw verzoek verstrekt? Het pensioenfonds verstrekt op uw verzoek a. het voor u geldende pensioenreglement; b. het jaarverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds; c. de uitvoeringsovereenkomst; d. de voor u relevante informatie over beleggingen; en e. informatie over andere door de door de regering nog vast te stellen onderwerpen Het pensioenfonds verstrekt daarnaast op uw verzoek informatie die specifiek voor u relevant is. Toeslagregeling De pensioenregeling kent een toeslag regeling. In de regeling kennen we verschillende vormen van toeslagen. Onder toeslag verstaan we een aanpassing van het pensioen, aan bijvoorbeeld de stijging van de lonen of de prijzen. Toeslagen zijn voorwaardelijk. Alle toeslagen zijn voorwaardelijk. Er bestaat geen recht op een toeslag en het is niet zeker óf en in hoeverre in de toekomst een toeslag zal worden verleend. Er wordt alleen een toeslag gegeven als het pensioenfonds daar naar het oordeel van het bestuur voldoende geld voor heeft. Toeslagen actieve deelnemers Voor de actieve deelnemers (dat zijn deelnemers met een dienstverband met de werkgever) geldt dat de pensioenaanspraken kunnen worden aangepast, met als maximum de procentuele CAOloonstijging bij de werkgever. De toeslag wordt verleend in de vorm van verhoging van het pensioen. Toeslagen pensioengerechtigden en gewezen deelnemers Voor de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers geldt een toeslag gerelateerd aan de prijsstijging. Het maximum van de toeslagverlening is de procentuele ontwikkeling van de

9 prijsstijging in het voorgaande jaar ten opzichte van de prijsstijging in het jaar daarvoor. De toeslag wordt verleend in de vorm van een verhoging van het pensioen. Ambitieniveau De hierboven beschreven maxima gelden als het ambitieniveau van het pensioenfonds. Dat betekent dat het pensioenfonds ernaar streeft om deze maxima te halen. Middelen voor de financiering van de toeslagen Het bestuur van het pensioenfonds beslist jaarlijks in hoeverre de pensioenrechten en de pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze beslissing is de financiële positie van het pensioenfonds bepalend. Het bestuur besluit eerst jaarlijks of en zo ja, in hoeverre, de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers kunnen worden verhoogd. Indien hierna nog voldoende middelen beschikbaar zijn, dan zal het bestuur besluiten of, en zo ja, in hoeverre de aanspraken van gewezen deelnemers en de pensioenrechten kunnen worden verhoogd. Het pensioenfonds reserveert geen geld om uw pensioenrechten in de toekomst te verhogen. Welke verplichtingen heeft u? Van u wordt verwacht dat u meewerkt aan een goede uitvoering van de pensioenregeling. Dat betekent dat u, als er iets wijzigt in uw privé-omstandigheden dat gevolgen zou kunnen hebben voor uw pensioen, dit tijdig en correct aan het pensioenfonds moet doorgeven. Zo dient u bijvoorbeeld het pensioenfonds zo snel mogelijk op de hoogte te brengen als u gaat samenwonen, maar ook als uw relatie is beëindigd. Bij niet tijdige of correcte aanlevering van gegevens kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering. Pensioenreglement De volledige pensioenregeling is juridisch beschreven in het pensioenreglement. Waar kunt u met uw klachten terecht? Voor eventuele klachten kunt u terecht bij de klachtencommissie van Trespa International BV.

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout)

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Beschikbare Premieregeling BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers van BASF Nederland B.V., Construction

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Dit overzicht van uw pensioenaanspraken ontvangt u uit hoofde van uw deelneming in de regeling van de Stichting Voorzieningsfonds Getronics. Deze

Nadere informatie