Het jaarverslag 2014 samengevat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het jaarverslag 2014 samengevat"

Transcriptie

1 Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 191 gepensioneerden. Van de overige deelnemers bouwen 891 werknemers pensioen op en hebben 629 voormalige deelnemers nog aanspraak op een p ensioen van ons fonds. 20,1% Dit is de waarde van de toekomstige pensioenuitkeringen aan alle deelnemers. Het bedrag wordt elk jaar opnieuw berekend in cijfers 287,1 Dit is het vermogen waaruit de pensioenen worden betaald. Het vermogen is voor 30% belegd in aandelen, 60% in obligaties en 10% is belegd in onroerend goed. 240,3 4,3 Per maand betaalt het fonds zo n uit aan pensioenen. Per jaar is dat 4,3 miljoen. Dit is de pensioenpremie die werkgever en werknemers betaalden. 11,8 113,3% De dekkingsgraad geeft de financiële situatie van het fonds weer. Het percentage toont de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen. Bij deze dekkingsgraad is ongeveer 1,13 in kas voor elke euro aan pensioenverplichtingen. Stichting Pensioenfonds Astellas verkort jaarverslag

2 Stichting Pensioenfonds Astellas houdt u graag op de hoogte. Daarom bieden wij u deze samenvatting van ons jaarverslag over 2014 aan. Meer informatie, alle cijfers en uitleg van het jargon leest u in het volledige jaarverslag. Dat vindt u op onze internetsite Financiële positie van het fonds verslechterd De financiële positie van het fonds is in 2014 verslechterd. De dekkingsgraad daalde van 115,8% eind 2013 naar 113,3% eind De dekkingsgraad is een percentage dat uitdrukt hoe het fonds er financieel voor staat. Hoe hoger het percentage, hoe beter dat is voor de deelnemers. Fonds verdient met beleggen 20,1% van het vermogen Het belegd vermogen van het fonds steeg in 2014 met 55,1 miljoen naar 287 miljoen. Het rendement op de beleggingen kwam uit op 20,1% (2013: 4,8%). Pensioenfonds Astellas belegt 30% van het vermogen wereldwijd in aandelen. Wat betreft de verdeling van de aandelen neemt Europa de helft voor zijn rekening, de Verenigde Staten 30%. Elders in de wereld heeft het fonds de overige 20% belegd. Het rendement van de aandelenportefeuille van het fonds deed het iets minder goed dan de benchmark, met over het hele jaar een totaalrendement van 12,3%, tegen 14,0% voor de Dekkingsgraad in % 120% 115,8% 115% 113,9% 113,3% 110% 106,8% 105% 102,9% 100% 95% Beleggingsrendement in % 25% 20% 20,1% 15% 13,0% 10,5% 10% 6,1% 4,8% 5% 0% De dekkingsgraad toont de verhouding tussen vermogen en pensioenverplichtingen van het fonds. Tal van factoren zijn van invloed op de dekkingsgraad. De lage rente speelt een voorname rol omdat het fonds daardoor nu meer geld nodig heeft om de pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Ook het feit dat mensen gemiddeld steeds ouder worden, heeft gevolgen voor de financiële positie van het fonds. De gestegen levensverwachting betekent dat het fonds pensioenen langer moet uitbetalen. Pensioenfonds Astellas kijkt bij de levensverwachting naar het specifieke opleidings- en loonniveau van zijn deelnemers. Doordat dit hoger ligt dan het Nederlandse gemiddelde is de toename van de levensverwachting ook groter dan het gemiddelde. Het fonds kent twee soorten obligaties. Enerzijds de staatsleningen, die 85% van de obligatieportefeuille vormen en anderzijds de bedrijfsobligaties die 15% van de obligatieportefeuille vormen. Het rendement van de gehele portefeuille bedroeg 37,7% versus 33,5% voor de De beleggingen in vastgoed vormen 10% van de portefeuille. Daarvan is 86% geïnvesteerd in aan beurzen genoteerd vastgoed. De andere vastgoedbeleggingen gebeuren via fondsen die niet aan de beurs zijn genoteerd. Deze fondsen beleggen in Europees onroerend goed. Het rendement op de vastgoedbeleggingen was positief: er werd 21,8% winst gemaakt versus 18,5% voor de 2

3 Maatschappelijk verantwoord beleggen Bij het beleggen kijkt het bestuur van Pensioenfonds Astellas ook naar ethiek en milieu. Het bestuur belegt daarom niet in bedrijven die onvoldoende respect tonen voor mensenrechten of waar kinderarbeid, dwangarbeid of zware milieuvervuiling is geconstateerd. Ook wordt niet belegd in bedrijven die controversiële wapens maken, als er sprake is van corruptie of als de vakbondsvrijheid wordt beperkt. Eind 2014 waren in Europa daarom 17 beursgenoteerde ondernemingen uitgesloten, in Noord-Amerika 24 ondernemingen en in de rest van de wereld 43 ondernemingen. Uw pensioen: de belangrijkste ontwikkelingen in 2014 Sinds 2006 voert Pensioenfonds Astellas een middelloonregeling uit met een opbouw van 1,75% pensioen per jaar. Een middelloonregeling betekent dat uw pensioen wordt berekend over het gemiddelde salaris tijdens uw loopbaan. Er is ook een beschikbare premieregeling. Bij deze regeling betaalt de werkgever maandelijks premie voor u. Alle premies worden collectief belegd en aan het eind van het jaar delen de deelnemers het rendement met de andere deelnemers in het pensioenfonds. De premies vormen samen met het rendement een kapitaal. Dat wordt bij pensionering omgezet in extra ouderdomspensioen zo lang u leeft. De pensioenen zijn in 2014 verhoogd De financiële positie van het fonds was voor het bestuur aanleiding om de pensioenaanspraken van deelnemers die pensioen opbouwen per 1 januari 2014 te verhogen met 0,25%. De ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken van oud deelnemers zijn verhoogd met 0,18%. Deze verhoging is minder dan de loonontwikkeling conform de cao in 2014 en ook minder dan de prijsstijging over de periode van oktober 2012 tot oktober Het verhogen van het pensioen om de koopkracht te behouden wordt ook wel toeslagverlening of indexatie genoemd. Er bestaat geen recht op toeslagverlening en het is ook voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. In 2011 was er ruimte voor een verhoging van de pensioenen, in 2012 en 2013 kon geen verhoging worden toegekend. Communicatie met de deelnemers Werkgever en vakbonden namen in 2014 het besluit om over te gaan naar een nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van Pensioenfonds Astellas is gevraagd ook deze regeling te blijven uitvoeren. De communicatie hierover werd zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de werkgever. Deelnemers werden tijdig en uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe regeling en over de gevolgen voor hen persoonlijk. De nieuwe regeling is per 1 januari 2015 van start gegaan. Bij de opbouw van het pensioen wordt rekening gehouden met de AOW. U bouwt over een gedeelte van uw salaris geen pensioen op omdat u voor dit gedeelte al AOW ontvangt. Dit heet de franchise. In 2014 was de franchise (2013: ). Daarnaast wordt een partnerpensioen opgebouwd. De partner van de overleden deelnemer ontvangt een pensioen van circa 70% van het ouderdomspensioen. Er gelden voorwaarden. In de communicatie stond ook in 2014 de website (www.pensioenfondsastellas.nl) van het fonds centraal. De website biedt nieuws over het pensioen en het fonds. Elke maand wordt de actuele dekkingsgraad van het fonds er gepubliceerd. Daarnaast organiseert de werkgever pensioenspreekuren voor deelnemers. De spreekuren zijn in 2012 geïntroduceerd en vanwege grote belangstelling ook voor komend jaar gepland. Stichting Pensioenfonds Astellas verkort jaarverslag

4 Helder over uitvoeringskosten Het bestuur van Pensioenfonds Astellas publiceert in het jaarverslag sinds 2012 de kosten die worden gemaakt om de pensioenregeling te kunnen uitvoeren. In 2014 kostte de uitvoering van de pensioenregeling per deelnemer 656 per jaar (2013: 631). Het beheren van het vermogen van 287 miljoen kostte in het verslagjaar 0,48% (2013: 0,52%) van het gemiddeld belegd vermogen. Uitvoeringskosten in per deelnemer Pensioenfondsen zijn vanaf 2012 verplicht deze kosten te rapporteren. Risico s zien en risico s beheersen Het pensioenfonds staat bloot aan tal van risico s die de pensioenen van de deelnemers in gevaar kunnen brengen. Het bestuur analyseert systematisch al die risico s en neemt maatregelen om de risico s te verkleinen of de gevolgen te beperken. Het bestuur werkt met een risicobeheerssysteem dat helpt de risico s te volgen en te beoordelen of de maatregelen voldoende zijn. Voorbeelden van risico s zijn het zogeheten renterisico en het risico dat beleggingen in vreemde valuta in waarde dalen. Dit laatste risico beheersen is belangrijk, omdat een deel van het vermogen in het buitenland is belegd, terwijl de pensioenverplichtingen in euro gelden. Het risico van dalende koersen is voor circa 50% afgedekt bij de dollar, de Japanse yen en het Britse pond. Dat leverde in 2014 verlies op, omdat de euro in waarde daalde ten opzichte van deze buitenlandse valuta. De afdekking van het valutarisico leidde tot een verlaging van 1,15% van het rendement op het vermogen. Bij beleggen wordt het risico verminderd door de spreiding van de beleggingen over categorieën (aandelen, obligaties, vastgoed), sectoren en landen. Met het renterisico wordt gedoeld op het risico dat de rente daalt. Dat is nadelig voor de financiële positie van het fonds. Om die reden is besloten het renterisico voor de helft af te dekken. Hierbij wordt een bandbreedte gehanteerd van minimaal 45% en maximaal 55% afdekking van het renterisico. Het volledige jaarverslag biedt een gedetailleerd overzicht van alle risico s en de maatregelen van het fonds. Wat deed het bestuur in 2014? Het bestuur van Pensioenfonds Astellas bestaat uit vijf leden. Twee zijn voorgedragen door de werkgever, twee door de ondernemingsraad en een bestuurder is gekozen door en uit de pensioengerechtigden. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar, na een eigen afweging van het zittend bestuur en een verklaring van geen bezwaar van DNB. Het jaar 2014 stond ook voor het bestuur grotendeels in het teken van de overgang naar een nieuwe pensioenregeling, waarover de sociale partners eind 2014 een akkoord bereikten. Daarnaast was er veel aandacht voor acties vanuit nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen, het nieuw Financieel Toetsingskader en de Code Pensioenfondsen. Naar aanleiding van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen heeft het bestuur van het fonds zijn bestuursstructuur onderzocht. Alle groepen waren daarin al vertegenwoordigd. Daarom heeft het bestuur besloten geen wijzigingen aan te brengen in de bestuursstructuur. Daarmee worden ook de kosten zo laag mogelijk gehouden. Wat vond het Verantwoordingsorgaan van 2014? Het verantwoordingsorgaan bestaat uit een vertegenwoordiger van de werkgever, een van de deelnemers en een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. De drie leden beoordelen het beleid van het bestuur en adviseren over een aantal onderwerpen waaronder het communicatiebeleid van het fonds. 4

5 In het verslag over 2014 toont het verantwoordingsorgaan zich tevreden over het handelen van het bestuur. Het gevoerde beleid is evenwichtig en consistent. De belangen van alle betrokkenen zijn meegewogen in de besluitvorming. Hoe oordeelde de Visitatiecommissie over 2014? Elk jaar onderzoekt de Visitatiecommissie hoe het fonds wordt geleid. Zij oordeelde dat pensioenfonds Astellas goed wordt bestuurd. Het bestuur neemt zijn taken serieus. Aan documentatie wordt veel aandacht besteed. De werkzaamheden rondom de invoering van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen zijn tijdig en goed opgepakt en de keuze voor het bestuurmodel is logisch. Hetzelfde geldt voor de overgang naar het nieuwe pensioencontract per 1 januari De communicatie over dit onderwerp is voortvarend en deskundig uitgevoerd in samenwerking met de werkgever. Specialisten die het bestuur ondersteunen Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, laat het bestuur zich ondersteunen door externe deskundigen. AZL in Heerlen verzorgt de administratie en NN Investment Partners beheert het vermogen. Het bestuur wordt verder ondersteund door AZL Bestuursadvisering, AZL Marketing en Communicatie en Towers Watson. KPMG controleert de administratie en de jaarrekening. Tot slot Het bestuur wil u met dit verkorte jaarverslag een goed beeld bieden van het reilen en zeilen van uw pensioenfonds in Uw vragen of suggesties zijn welkom. Neem eens een kijkje op mail ons: of bel (op werkdagen van 8.30 tot 17 uur). Vooruitblik 2015 De sociale partners zijn het eens geworden over een nieuwe pensioenregeling voor alle werknemers van Astellas B.V per 1 januari De te betalen pensioenpremie is door de sociale partners voor de komende vijf jaar vastgesteld. De regeling is voor de deelnemers een middelloonregeling waarbij een beoogd opbouwpercentage van 1,875% geldt. Het bestuur stelt de werkelijke opbouw vast op basis van kostendekkendheid van de premie. Die kan dus lager zijn dan 1,875%. Over salaris hoger dan mogen deelnemers vanaf 1 januari 2015 geen pensioen meer opbouwen, zo schrijft de wet voor. Daarvoor kunnen ze zelf aanvullende maatregelen treffen. De opgebouwde rechten tot en met 31 december 2014 worden omgezet naar aanspraken in deze nieuwe regeling. Het bestuur van het pensioenfonds kreeg van de werkgever de opdracht deze nieuwe regeling uit te gaan voeren. De regeling wordt door het fonds getoetst op uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Natuurlijk controleert het fonds ook terdege of de nieuwe regeling aan alle wettelijke eisen voldoet. Stichting Pensioenfonds Astellas verkort jaarverslag

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarbericht over 2008 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland

Jaarbericht over 2008 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Jaarbericht over 2008 van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Wie is Stichting Pensioenfonds DSM Nederland? Stichting Pensioenfonds DSM Nederland is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur,

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgbstichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Samenvatting Jaarverslag 2008 ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020)

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 88ste boekjaar. Vroeger of later

Jaarverslag 2012. 88ste boekjaar. Vroeger of later Jaarverslag 2012 88ste boekjaar Vroeger of later 2 Inhoud Ahold Pensioenfonds 3 Belangrijke gegevens 4 Personalia 5 Bestuursverslag Voorwoord 6 Resultaat en ontwikkeling dekkingsgraad 8 Beleggingen 10

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Waarom beleggen? Om de pensioenen betaalbaar te houden en liefst ook nog eens ieder jaar te kunnen beschermen tegen koopkrachtverlies, belegt ARCADIS Pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Deutsche Bank Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Deutsche Bank Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Organisatie Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland 7 Kerncijfers 9 Ontwikkelingen 2014

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Uw (opgebouwde) pensioen is dit jaar (over 2013) met 3% verhoogd.

Uw (opgebouwde) pensioen is dit jaar (over 2013) met 3% verhoogd. Jaarverslag 2013 Toeslagverlening De pensioenen worden (ook na ingang) jaarlijks met 3% verhoogd. Echter, SPMS streeft naar welvaartsvastheidsbescherming. Dit houdt in dat geprobeerd wordt jaarlijks een

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie