Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van miljoen naar miljoen ( miljoen ultimo Q4 2013).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013)."

Transcriptie

1 Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september ,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad van 125,3% naar 130,4%. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement +6,6% over het derde kwartaal van 2014; waarde van de beleggingen gestegen naar miljoen. Over de eerste negen maanden bedroeg het rendement bijna 22%. Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van miljoen naar miljoen ( miljoen ultimo Q4 2013). Door het gesloten karakter van Pensioenfonds ING is er per 1 januari 2014 een dalende trend in het aantal deelnemers te zien. Het totaal aantal (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden is per 30 september 2014 afgenomen met 147 personen ten opzichte van 30 juni 2014 (-501 ten opzichte van 31 december 2013).

2 Dekkingsgraad De marktwaardedekkingsgraad van Pensioenfonds ING per 30 september 2014 is 130,4%. Dat is 0,9%-punt hoger dan de markt waardedekkingsgraad per 30 juni De DNB-dekkingsgraad is in dezelfde periode met 0,2%-punt gedaald naar 138,8%. De marktwaarde van de pensioenverplichtingen is in het derde kwartaal gestegen naar miljoen en de marktwaarde van de beleggingen is gestegen naar miljoen. Marktwaarde van de pensioenverplichtingen Q Q Q Q Q Reserves (marktwaarde) Marktwaarde van de beleggingen Marktwaardedekkingsgraad 130,4% 129,5% 128,6% 125,3% 122,8% Marktrente van de verplichtingen 1,8% 2,1% 2,4% 2,7% 2,6% DNB-dekkingsgraad 138,8% 139,0% 135,8% 128,2% 126,8% Bedragen in miljoenen euro s en ultimo kwartaal Het Fonds berekent de waarde van de pensioenverplichtingen zowel op basis van de in de markt waargenomen rentetermijnstructuur als op basis van de door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde rentetermijnstructuur. DNB past sinds december 2011 correcties toe op de rentetermijnstructuur door uit te gaan van de driemaands gemiddelde rente. Sinds september 2012 heeft DNB de rentetermijnstructuur bovendien aangepast aan de hand van de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR). Deze twee berekeningsmethoden van de pensioenverplichtingen leiden tot verschillende waarden van de dekkingsgraad. Het Fonds verwijst in zijn communicatie naar deze dekkingsgraden als de DNB-dekkingsgraad en de marktwaardedekkingsgraad. De DNBdekkingsgraad is bepalend voor het voldoen aan de wettelijke vereisten. De marktwaardedekkingsgraad geeft naar de mening van het Bestuur een beter beeld van de werkelijke stand en ontwikkeling van de financiële positie van het Fonds en wordt daarom gehanteerd bij het beleggings- en risicobeleid. In het derde kwartaal is de rente per saldo gedaald, met als gevolg daarvan een stijging van de marktwaarde van de pensioenverplichtingen. De rentedaling leidde ook tot een waardestijging van de beleggingen in vastrentende waarden. Aandelen, vastgoed en alternatieve beleggingen lieten eveneens een waardestijging zien. Als gevolg van deze bewegingen steeg de marktwaardedekkingsgraad met 0,9%-punt. In het derde kwartaal daalde het effect van de door DNB toegepaste correcties van 9,5%-punt naar 8,4%-punt, waardoor de DNB-dekkingsgraad met 0,2% daalde naar 138,8%. De vereiste DNB-dekkingsgraad is gelijk aan ongeveer 111%. Ontwikkeling dekkingsgraden vanaf Sept 2012 Okt 2012 Nov 2012 DNB-dekkingsgraad Dec 2012 Jan 2013 Feb 2013 Mrt 2013 Apr 2013 Marktwaardedekkingsgraad Mei 2013 Juni 2013 Juli 2013 Aug 2013 Sept 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mrt 2014 Apr 2014 Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014 Aug 2014 Sept

3 Beleggingen en rendement Het totale beleggingsrendement van het Fonds kwam over het derde kwartaal uit op +6,6% (inclusief rente- en valuta-afdekking). De waarde van de beleggingen bedroeg ultimo derde kwartaal miljoen. Beleggingen Rendement Rendement Q Q (t/m Q3) In mln in % in % in % Vastrentende waarden* ,7 7,9 27,5 Aandelen ,5 4,6 11,8 Vastgoed ,8 7,2 14,9 Alternatieve beleggingen 635 2,7 8,7 15,3 Liquide middelen 312 1,3 n.v.t. n.v.t. Totaal exclusief valuta-derivaten ,0 7,2 22,8 Valuta-afdekking** -64-0,6-1,0 Beleggingen ,6 21,8 * Vastrentende waarden inclusief renteswaps. ** Het rendement op valuta-afdekking betreft de bijdrage van de valuta-afdekking aan het rendement op de beleggingen. De economische groei in Duitsland is in de afgelopen maanden gedaald, waarmee het herstel in de eurozone wordt vertraagd. Ook de spanningen in de Oekraïne en het Midden-Oosten dragen daaraan bij. Een andere indicatie voor de lage groei in de eurozone is de dalende inflatie die in totaal op 0,4% uitkwam. Dit niveau is sinds 2009 niet meer zo laag geweest. In Nederland was de inflatie met 0,9% hoger dan het Europees gemiddelde, maar nog altijd relatief laag. Het lage inflatiecijfer heeft de ECB ertoe bewogen deze zomer de rente te verlagen tot bijna 0%. Daarnaast probeert de ECB banken tot lenen aan te zetten door zelf tegen zeer lage rentes geld aan te bieden. Dat beleid is vooralsnog niet erg succesvol. In Amerika trok de groei verder aan, onder meer gesteund door de schaliegas- en olie-hausse en een aantrekkende arbeidsmarkt. De industriële productie ligt inmiddels ruim boven het niveau van voor de crisis. De werkloosheid is gedaald tot ongeveer 6%, een niveau waarbij de FED een verdere normalisering van het monetaire beleid overweegt. Waar de ECB juist weer begint met het vergroten van zijn balans, is de FED gestopt met het aankopen van financiële waardepapieren. De Amerikaanse inflatie blijft rond een comfortabele 1,5% schommelen. De aantrekkende economische groei in Amerika heeft geleid tot een appreciërende dollar. Deze is niet alleen aan het versterken ten opzichte van de euro (+7% in Q3), maar ook ten opzichte van (bijna alle) andere valuta s (+8% versus de Japanse yen). Omdat tegelijkertijd de olieprijs met -17% sterk is gedaald, is het niet duidelijk wat het netto-effect op de inflatie in de verschillende regio s zal zijn. De groei in opkomende landen vertoont ook steeds meer verschillen. Terwijl de groei in Brazilië en Rusland sterk daalt, trekt deze in India juist weer aan. Resultaten per assetcategorie Vastrentende waarden (inclusief renteswaps) Met de renteniveaus in Nederland en andere veilige landen in de euro zone, zoals Duitsland en Frankrijk, werden nieuw laagterecords geboekt. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de sterk afnemende inflatieverwachtingen. De rentes in Amerika en andere landen zijn ook gedaald, maar niet zo sterk, waardoor de renteverschillen tussen de grote economische blokken oplopen, wat ook de valutabewegingen versterkt. Daardoor werd met renteproducten, zoals obligaties en renteswaps, een hoog rendement behaald. Omdat deze rentes tevens als rekenvoet voor de toekomstige pensioenverplichtingen worden gebruikt, zijn deze verplichtingen ook fors in waarde gestegen. Het beleid van het Fonds is erop gericht stijgingen in verplichtingen te volgen met stijgingen in bezittingen. Dat is meer dan gelukt gezien de gestegen dekkingsgraad. Aandelen Wereldwijde aandelenmarkten hebben een volatiele periode achter de rug. Na een stijging van de waarde van aandelen rond de zomervakantie werd in september een forse daling ingezet. Eind september bleef nog een positief resultaat over van ongeveer 5%. In de Europese markt werd met +1% het laagste resultaat behaald, wat gezien de ontwikkelingen in de economie en de rentemarkten goed te verklaren is. Vastgoed Het rendement op vastgoed was in het derde kwartaal ruim 7,2%. Zowel beursgenoteerde vastgoedaandelen als niet-beursgenoteerd vastgoed droegen daar positief aan bij. Vooral beursgenoteerd vastgoed gaf een goed rendement van bijna 9%, wat ongeveer 0,5% hoger was dan de benchmark. Over de eerste negen maanden werd met deze categorie een rendement van bijna 15% behaald. Dit resultaat komt geheel voort uit de directe vastgoedbeleggingen. Met beursgenoteerd vastgoed werd in de afgelopen maanden per saldo geen rendement behaald. Alternatieve beleggingen Met alternatieve beleggingen werd in het afgelopen kwartaal het hoogste rendement behaald van alle categorieën (+8,7%). De alternatieve beleggingen bestaan uit een kleine positie in hedge-fondsen en voornamelijk private equity. 3

4 Valuta afdekking De Amerikaanse dollar steeg in de afgelopen maanden fors in waarde ten opzichte van de meeste valuta. De relatieve kracht van de Amerikaanse economie is hiervan een belangrijke oorzaak. De koers van de euro daalde van 1,40 in mei tot onder de 1,26 per eind september. In het afgelopen kwartaal werd de euro ongeveer 7% minder waard. Dat was de belangrijkste oorzaak van het negatieve resultaat van 0,6% op de valuta-afdekking. Het standaard beleid van het Fonds is om de zes grootste posities in vreemde valuta voor de helft af te dekken. Deze posities ontstaan als gevolg van beleggingen buiten de eurozone, zoals in Amerikaanse aandelen. 4

5 Deelnemers en pensioengerechtigden Q Verschil Q Q Q Q Deelnemers Gewezen Deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Het aantal deelnemers is in het derde kwartaal van 2014 verder gedaald met 397 personen ten opzichte van het tweede kwartaal van Door het gesloten karakter van het Fonds is er per 1 januari 2014 een dalende trend in het aantal deelnemers te zien. Het aantal gewezen deelnemers en het aantal pensioengerechtigden is in het derde kwartaal van 2014 gestegen met respectievelijk 184 en 66 personen ten opzichte van het tweede kwartaal van Het totaal aantal (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden is in het derde kwartaal per saldo gedaald met 147 personen (-501 ten opzichte van 31 december 2013). 5

6 Profiel Stichting Pensioenfonds ING is op 1 januari 1995 opgericht en is statutair gevestigd te Amsterdam. De statutaire doelstelling van het Fonds luidt als volgt: Het Fonds heeft ten doel pensioenen en/of andere uitkeringen te verstrekken ter zake van ouderdom en arbeidsongeschiktheid en ter zake van overlijden van de deelnemers of gewezen deelnemers, overeenkomstig de bepalingen van de pensioenreglementen. De missie van het Fonds is op een hoogwaardige wijze invulling geven aan de pensioenovereenkomsten die ING Bank en NN Group hebben afgesloten met Pensioenfonds ING ten behoeve van hun werknemers. Gegeven dit doel en deze missie streeft het Fonds naar een voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden zo waardevast mogelijk pensioen en maximaal pensioenbewustzijn. Het Fonds voert pensioenregelingen uit die gelden voor huidige en voormalige medewerkers van ING. Het Fonds administreert de tot eind 2013* opgebouwde pensioenaanspraken, betaalt pensioenen uit en belegt en beheert het fondsvermogen. * Met ingang van 1 januari 2014 hebben ING-medewerkers een nieuwe pensioenregeling. Vanaf dat moment bouwen zij geen pensioen meer op bij Pensioenfonds ING, maar bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds. Meer informatie Veel informatie over pensioen vindt u op U kunt ons ook bellen: (elke werkdag van uur) Of mailen: Disclaimer Dit kwartaalbericht geeft de (financiële) resultaten van het afgelopen kwartaal op hoofdlijnen weer. Stichting Pensioenfonds ING heeft zich met uiterste zorgvuldigheid ingespannen voor een correcte en actuele weergave van de informatie in dit bericht. Aan deze publicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 2000 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2.300 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002 Institutionele beleggers De gepubliceerde cijfers en artikelen van de institutionele beleggers bevatten fouten. Dientengevolge zijn publicaties over dit onderwerp in deze maandstatistiek niet correct.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8 Verslag van het bestuur 11 Strategie Operationalisering scheiding

Nadere informatie