Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT Datum rapport 14 juni 2005 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon

2 Inhoudsopgave 1. KERNCIJFERS 2 2. PERSONALIA 3 3. BESTUURSVERSLAG IN KORT BESTEK ORGANISATIE Algemeen Goed Pensioenfonds Bestuur Bestuursaangelegenheden Deskundigheids- en integriteitstoets en opleiding Gedragscodes Organisatie en uitvoering Aanpassing statuten FINANCIERING Financieel Toetsingskader Financieringssysteem Premies en grensbedragen Ontwikkeling vermogenspositie PENSIOENEN Externe ontwikkelingen Pensioenregeling Dienstverlening aan deelnemers Bestandsontwikkeling BELEGGINGEN Beschikbare premieregeling Regulier vermogen Beleggingscategorieën VERWACHTE GANG VAN ZAKEN JAARREKENING BALANS REKENING VAN BATEN EN LASTEN 4.3. KASSTROOMOVERZICHT TOELICHTING Algemeen Waarderings- en berekeningsgrondslagen Specificaties OVERIGE GEGEVENS ACCOUNTANTSVERKLARING ACTUARIËLE VERKLARING INFORMATIE OVER DE FINANCIERINGSOVEREENKOMST BIJZONDERE STATUTAIRE ZEGGENSCHAPSRECHTEN 31 1

3 1. Kerncijfers Bedragen * Aantal verzekerden Deelnemers actief en voortgezet Gewezen deelnemers Ingegane pensioenen 2 0 Totaal Premie Uitkeringen, afkoop pensioen en premierestitutie Beleggingen Balanswaarde waarvan uit hoofde van de BPR-regeling Beleggingsopbrengsten Vermogenspositie Eigen vermogen Pensioenverplichtingen Waarvan: BPR/IPS Overige Technische Voorzieningen Dekkingsgraad 186% 272% 2

4 2. Personalia Benoemd namens de werkgever (SNT Group NV): Mw. mr. drs. G.T. de Boer drs. C.J. van Kempen, vanaf Ir. W.M. Middelburg, tot Ir. C.F.M. Stokx, voorzitter Benoemd namens de deelnemers: Mr. E.J.J. de Jong Drs. A.C. Knibbe Mw. M.T. Roorda van Eysinga, secretaris Management Het beheer van het fonds is opgedragen aan TKP Pensioen BV en TKP Investments BV, waarvan het managementteam op 31 december 2004 als volgt is samengesteld: mr. J.C. Hokke, algemeen directeur drs. J.W. Baan, directeur beleggingen E.J.W. de Bie RA, directeur pensioenen mr. H.P. Breuker, hoofd beleid drs. A. Laning RA RC, controller mw. K. Zunneberg-Veerkamp, directiesecretaris Beleggingscommissie De beleggingscommisie van TKP Investments BV bestaat uit: prof. dr. J.J. van Duijn, voorzitter prof. dr. R.A.H. van der Meer drs. J. Mensonides Adviseurs PricewaterhouseCoopers Accountants NV, extern accountant Watson Wyatt Brans & Co, extern actuaris 3

5 3. Bestuursverslag in kort bestek Per 1 juli 2004 zijn deelnemers toegetreden tot ons pensioenfonds vanuit de pensioenfondsen KPN. Het betreft werknemers die door de SNT-group NV zijn overgenomen van de Koninklijke KPN NV. Het onderwerp Pension Fund Governance (Goed Pensioenfonds Bestuur) staat in de belangstelling. Centrale vraag daarbij is of het bestuur van het pensioenfonds voldoende is toegerust op zijn taken, voldoende transparant te werk gaat en voldoende verantwoording aflegt aan alle bij het pensioenfonds betrokkenen. Het onderwerp heeft de bijzondere aandacht, hetgeen terug te vinden is in het jaarverslag. De uitvoering van ons pensioenfonds is uitbesteed aan TKP Pensioen (TKP) en TKP Investments (TKPI). De contracten zijn gebaseerd op afspraken over het serviceniveau, een streven naar best practices (continue verbetering) en marktconforme tarieven. Om ook op het gebied van de uitbestede activiteiten invulling te kunnen geven aan betuursverantwoordelijkheden beschikken wij onder andere over een SAS70-rapportage van de pensioenuitvoerder Organisatie Algemeen De Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) draagt de verantwoording voor een goede uitvoering van de pensioenregeling voor (gewezen) deelnemers en gepensioneerden, in overeenstemming met wet- en regelgeving. De inhoud van de pensioenregeling is het resultaat van het overleg tussen CAO-partijen. Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de doelstelling van het pensioenfonds, de strategie, het beleid en de uitvoering hiervan Goed Pensioenfonds Bestuur Goed Pensioenfonds Bestuur behelst integer en transparant handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het goed besturen van het pensioenfonds en zullen alles doen wat nodig is voor de handhaving en vergroting van het vertrouwen in het pensioenfonds en de pensioensector. Wij volgen de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend. Zo is tijdens de bestuurdersdag in oktober aandacht besteed aan de door de gezamenlijke koepelorganisaties (VB, OPF en UvB) opgestelde gedragsregels voor pensioenfondsen. Tevens hebben wij ons eind 2004 gebogen over de 24 aanbevelingen van de Stichting OPF inzake Goed Pensioenfonds Bestuur. 4

6 Bij ons functioneren als bestuur is integriteit en transparantie een groot goed. Transparantie wordt bevorderd door informatie toegankelijk te maken en door zo helder mogelijk te communiceren met de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Jaarlijks ontvangen de actieve deelnemers een pensioenopgave, waarin een totaal pensioenoverzicht wordt getoond bij verschillende omstandigheden (op de pensioenleeftijd, bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden). Voor vragen kunnen zij terecht bij de pensioendesk van TKP. Daarnaast kunnen alle actieve deelnemers gebruik maken van de pensioenplanner op de website van het fonds. Met deze beveiligde web-applicatie, kunnen zij de rendementsontwikkelingen volgen. Wij vinden het eveneens belangrijk dat de verschillende deelnemersdoelgroepen informatie ontvangen over het beleid van het fonds en de uitvoering hiervan. In 2004 is via een pensioenkrant voor de actieve deelnemers ingegaan op de genoemde aspecten. Daarnaast wordt op de website van het fonds relevante informatie verstrekt. Het jaarverslag is daar een goed voorbeeld van Bestuursaangelegenheden In 2004 heeft de samenstelling van het bestuur geen wijziging ondergaan. Met ingang van 1 januari 2005 treedt de heer Middelburg af als bestuurslid. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet. De heer Van Kempen is als opvolger van de heer Middelburg tot het bestuur toegetreden per 1 januari 2005 In het verslagjaar hebben wij vier keer vergaderd. Op de gebruikelijke pensioenen beleggingsonderwerpen die in deze vergaderingen aan de orde zijn geweest, wordt nader ingegaan in de hoofdstukken Pensioenen en Beleggingen. Bestuursleden namens de deelnemers hebben statutair een zittingstermijn van 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. In het kader van Goed Pensioenfonds Bestuur hebben wij eind 2004 besloten dat bestuursleden van werkgeverszijde ook zitting hebben voor een periode van drie jaar. Daarnaast hebben wij besloten dat een bestuurslid maximaal twee zittingstermijnen van drie jaar mag vervullen. De ingangsdatum voor de maximering van de zittingstermijn is 30 september Per bestuursvergadering waren gemiddeld 5 van de 6 bestuursleden aanwezig. Als het bestuur niet voltallig is moet voor de besluitvorming ter vergadering een quorum aanwezig zijn. Dat quorum houdt in dat in vergaderingen ten minste één lid als vertegenwoordiger van de werkgever en één lid als vertegenwoordiger van de deelnemers aanwezig moet zijn. In alle vergaderingen is dit quorum gehaald. 5

7 Deskundigheids- en integriteitstoets en opleiding De Nederlandsche Bank (DNB) heeft regels vastgesteld om besturen en directies van pensioenfondsen te toetsen. Zo worden bestuurders en directieleden van pensioenfondsen, voordat ze worden benoemd, getoetst op integriteit en deskundigheid door DNB. De bestuurs-leden van de STPS zijn getoetst en DNB heeft met de benoeming van alle bestuursleden ingestemd. Het bestuur vindt het belangrijk dat zijn deskundigheid op peil wordt gehouden, mede gezien de ontwikkelingen op pensioen- en beleggingsgebied. Wij volgen hiertoe actief de voor het fonds relevante, nieuwe pensioenontwikkelingen en worden in de gelegenheid gesteld (vervolg)cursussen, seminars, regio- en themabijeenkomsten bij te wonen. Daarnaast wordt er jaarlijks door de uitvoeringsorganisatie een bestuurdersdag georganiseerd. In het afgelopen jaar heeft deze dag in het teken gestaan van het Financieel Toetsingkader. Daarnaast is gesproken over de gevolgen van de nieuwe verslaggevingsregels voor beursgenoteerde ondernemingen (IFRS/IAS), de wetgeving op het terrein van VUT, prepensioen, levensloop en Goed Pensioenfonds Bestuur. Bestuursleden worden gefaciliteerd om hun taak goed te vervullen. Wij zijn derhalve van mening dat wij als bestuursleden over voldoende deskundig beschikken om onze taken adequaat uit te voeren Gedragscodes Het pensioenfonds beschikt over een gedragscode A (algemeen) en B (sponsoreffecten). Het doel van de gedragscodes zijn het bijdragen aan het transparant en integer handelen van bestuurders ten behoeve van al diegenen die bij het pensioenfonds belang hebben en tot het waarborgen van de goede naam en reputatie van het pensioenfonds als marktpartij. De gedragscodes bevatten onder meer regels over hoe een bestuurslid moet omgaan met vertrouwelijke informatie, voorwetenschap, relatiegeschenken en het vervullen van nevenfuncties bij andere ondernemingen en instellingen. De voorzitter van het bestuur is belast met het toezicht op de naleving van de op grond van de gedragscode geldende bepalingen. De gedragscodes van het pensioenfonds zijn in maart 2005 in overeenstemming met de nieuw uitgebrachte modelgedragscodes gebracht. Dit naar aanleiding van de overgang eind 2003 van het effectentypisch gedragstoezicht van de (PVK/DNB) naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De uitvoeringsorganisatie hanteert een gedragscode die gelijkwaardig is Organisatie en uitvoering De uitvoering van het pensioenfonds is uitbesteed aan TKP en TKPI, onderdeel van AEGON NV. Deze uitvoering behelst het administreren van pensioenen, asset management en de integrale advisering van het pensioenfonds inzake het beleid op communicatie-, juridisch-, fiscaal-, actuarieel en beleggingsterrein. Besluitvorming over het beleid vindt plaats door ons. 6

8 Over 2004 is van TKP een SAS70 rapport ontvangen met betrekking tot alle aan TKP uitbestede pensioen- en vermogensbeheerprocessen. SAS70 staat voor Statement on Auditing Standards number 70, een Amerikaanse norm voor de certificering van de interne beheersing. Het SAS70 rapport bevat een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop TKP de kwaliteit van de dienstverlening waarborgt en een goedkeurende accountantsverklaring. Op grond hiervan zijn wij van oordeel dat de interne beheersing bij TKP van hoog niveau is. TKP beschikt over interne richtlijnen met betrekking tot het recht op inzage, het recht op correctie en het recht van verzet. Deze rechten vloeien voort uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De richtlijnen gelden ten aanzien van deelnemers die bovenstaande rechten kunnen uitoefenen jegens TKP in het kader van de werkzaamheden die TKP verricht Aanpassing statuten Volgens de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) moeten de statuten en reglementen van een pensioenfonds bepalingen bevatten die voldoen aan de voorschriften van de PSW. Volgens DNB betekent dit dat een aantal bepalingen letterlijk in de statuten vermeld moet worden. Wij hebben in de vergadering van 23 november 2004 in verband hiermee besloten deze bepalingen in de statuten op te nemem. De belangrijkste wijziging is dat, ondanks dat het fonds geen deelnemersraad heeft, toch bepalingen met betrekking tot een deelnemersraad zijn opgenomen in de statuten. 7

9 3.3. Financiering Financieel Toetsingskader In maart 2004 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de hoofdlijnen van het toekomstige financiële toezicht op pensioenfondsen. Daarbij is tevens aangegeven dat de toezichthouder deze uitgangspunten nu reeds ter hand kan nemen. Dit heeft geresulteerd in de publicatie door DNB van de beleidsregel toepassing hoofdlijnennota 2004 en 2005 op 21 oktober Gelijktijdig met dit overgangsregime is het Financiële Toetsingskader (FTK) consultatiedocument wereldkundig gemaakt. Na formele consultatierondes wordt het FTK in 2005 definitief vastgesteld. Het is de bedoeling dat in 2006 het FTK operationeel wordt. De financiële positie van instellingen, en dan met name de relatie tussen de beschikbare middelen en aangegane verplichtingen, kan volgens DNB met het FTK transparanter en beter vergelijkbaar worden gemaakt dan met veel van de thans gangbare methodieken. Hoewel nog niet alle details van het FTK bekend zijn, zijn de hoofdlijnen ervan wel duidelijk. Het meest relevante onderdeel is het waarderen van de pensioenverplichtingen op marktwaarde. Dit aspect zorgt ervoor dat de voorziening pensioenverplichtingen gaat fluctueren door renteveranderingen. Dit is bij de huidige regelgeving met een vaste rekenrente van 4% niet het geval. Een belangrijk gevolg hiervan is dat bij ongewijzigd beleggingsbeleid de dekkingsgraad beweeglijker wordt. Er is dan namelijk sprake van een verschil tussen de rentegevoeligheid van de verplichtingen en de rentegevoeligheid van de beleggingen. De rentegevoeligheid van de verplichtingen is veel hoger dan die van de beleggingen. Gelet de aard van de regeling van STPS, zijn de gevolgen voor het fonds relatief gering, omdat het bovenstaande niet van toepassing is op verplichtingen uit hoofde van een beschikbare premieregeling, die het grootste deel van de verplichtingen van dit fonds vormen Financieringssysteem De premie voor de basisregeling bestaat uit een beschikbare premie die gebaseerd wordt op een leeftijdsafhankelijke staffel en een premie voor het partnerpensioen die per individu wordt bepaald. De premies voor de aanvullende modules worden per individu bepaald. Zowel het overlijdensrisico als het arbeidsongeschiktheidsrisico wordt volledig herverzekerd Premies en grensbedragen Voor 2004 golden de volgende premies en grensbedragen: - Franchise van De premie voor de beschikbare premieregeling wordt aan de hand van een leeftijdsafhankelijke staffel bepaald. Voor het partnerpensioen wordt separaat een premie in rekening gebracht. - De premie voor de aanvullende modules WAO-aanvulling, WAO-excedent en ANWaanvulling worden per individu bepaald; 8

10 Ontwikkeling vermogenspositie De samenstelling van het resultaat over het boekjaar 2004 kan als volgt worden weergegeven: Bedragen * t/m Resultaat op premie 136 Resultaat op interest -15 Resultaat op ontslag 27 Resultaat op bestandsontwikkeling Overige resultaten 77-8 Resultaat boekjaar Verloop eigen vermogen t/m Bedragen * Stand begin boekjaar 50 0 Mutatie: Resultaat boekjaar Stand einde boekjaar De Overige Technische Voorzieningen bedragen ultimo (2003: ). De dekkingsgraad (eigen vermogen + overige technische voorzieningen / overige technische voorzieningen) komt ultimo 2004 uit op 186% (2003: 272%). Volgens de regels van de DNB dient een deel van het eigen vermogen (16,67% van de overige technische voorzieningen) te worden 'beklemd' als reserve algemene risico's (5%) en als buffervermogen (11,67%). 9

11 3.4. Pensioenen Externe ontwikkelingen Goed Pensioenfonds Bestuur Het onderwerp Pension Fund Governance (Goed Pensioenfonds Bestuur) staat momenteel volop in de belangstelling. Vanuit diverse geledingen zijn aanbevelingen gedaan om te komen tot een invulling van het thema Goed Pensioenfonds Bestuur. In de loop van 2005 zal de Stichting van de Arbeid advies uitbrengen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dit onderwerp. Hierbij heeft zelfregulering door de sector de voorkeur boven opgelegde wetgeving. Het onderwerp heeft de bijzondere aandacht van het bestuur van het fonds gehad in 2004 en zal waar nodig in 2005 leiden tot aanpassing van juridische documenten. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd Op 1 mei 2004 is de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd in werking getreden. Deze wetgeving heeft ook gevolgen voor pensioenregelingen, zij het dat een beëindiging van de dienstbetrekking op een pensioenleeftijd die lager ligt dan de 65-jarige leeftijd tot 2 december 2006 nog mogelijk is. Daarna zal een ontslag van rechtswege op een lagere pensioenleeftijd dan de 65-jarige leeftijd, uitsluitend mogelijk zijn als daarvoor een voldoende objectieve rechtvaardigingsgrond aangetoond kan worden. Loondoorbetaling bij ziekte Met ingang van 1 januari 2004 is de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte van de werknemer, met een jaar verlengd tot 2 jaar. Als gevolg daarvan is ook de ingangsdatum van de WAO-uitkering met een jaar opgeschoven. Naar aanleiding hiervan is de pensioenregeling op het punt van arbeidsongeschiktheidspensioen en de vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid, aangepast. Pensioenwet In 2005 zal naar verwachting het wetsvoorstel dat moet leiden tot een geheel nieuwe Pensioenwet bij de Tweede Kamer worden ingediend. De nieuwe Pensioenwet zal de huidige PSW gaan vervangen. Belangrijk onderdeel van de voorstellen betreft het aanscherpen van informatievoorschriften, waaronder het verstrekken van informatie aan gewezen deelnemers. Ook de relatie tussen werkgever, CAOpartijen en het bestuur van het pensioenfonds zal in de nieuwe Pensioenwet nadrukkelijk aan de orde komen. 10

12 VUT, prepensioen en levensloop Het wetsvoorstel Aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling is op 25 februari 2005 aangenomen in de Eerste Kamer. Met deze wetgeving wordt de fiscale begeleiding van VUT-regelingen en pensioenregelingen met een eerdere ingangsdatum voor ouderdomspensioen dan de 65-jarige leeftijd, beperkt. Achterliggende gedachte daarbij is het vergroten van de arbeidsparticipatie van voornamelijk oudere werknemers. Het ligt in de bedoeling de wet op 1 januari 2006 in werking te laten treden. De wetgeving zal ingrijpende gevolgen hebben voor VUT- en pensioenregelingen Pensioenregeling De pensioenregeling is van kracht sinds 1 januari 2003 en vastgelegd in het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds SNT. De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling zijn: Basisregeling: Beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. De standaard pensioendatum is 65 jaar. Het is mogelijk de pensioendatum te vervroegen (tussen 60 en 65 jaar); In de beschikbare premie staffel is inbegrepen een opslag van 9% voor premievrijstelling bij invaliditeit; De BPR-premie moet worden ingelegd in één van de zeven beleggingsdepots van pensioenfonds STPS met verschillende risicoprofielen. Het beleggingsrisico is voor rekening van de deelnemer; Op de pensioendatum wordt het BPR-saldo omgezet in een pensioenaanspraak tegen de dan geldende actuariële grondslagen; Partnerpensioen op basis van 1,25% van de pensioengrondslag per deelnemersjaar, verzekerd op risicobasis. Aanvullende regelingen: De onderstaande regelingen zijn optioneel en de premies voor deze regelingen komen volledig voor rekening van de deelnemer: Aanvullende regeling WAO-aanvulling voor de dekking van het WAO-hiaat; Aanvullende regeling WAO-excedent voor de arbeidsongeschiktheidsdekking voorzover het salaris hoger is dan de WAO-loongrens; Aanvullende regeling ANW-aanvulling voor de dekking van het ANW-hiaat; Aanvullende regeling prepensioen voor de periode tussen 62 jaar en 65 jaar en aanvullende regeling partnerpensioen op basis van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel; De premies moeten worden ingelegd in één van de zeven beleggingsdepots van pensioenfonds STPS met verschillende risicoprofielen. Het beleggingsrisico is voor rekening van de deelnemer; Op de pensioendatum worden de saldi omgezet in een pensioenaanspraak tegen de dan geldende actuariële grondslagen. Ingegane pensioenen kunnen per 1 januari worden herzien. Deze herziening is afhankelijk van de voorziening pensioenverplichtingen die behoort tot de ingegane pensioenen, en wel op de volgende wijze: Indien de voorziening pensioenverplichtingen lager is dan het minimumniveau zal het bestuur besluiten tot vermindering van de ingegane pensioenen; 11

13 Indien de voorziening pensioenverplichtingen hoger is dan de minimale reservegrens en lager is dan het streefniveau kan het bestuur besluiten tot verhoging van de ingegane pensioenen; Indien en voor zover de voorziening pensioenverplichtingen hoger is dan het streefniveau zal het bestuur besluiten de ingegane pensioenen te verhogen. Deze verhoging zal niet uitgaan boven de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud over het voorafgaande jaar uitgaande van het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI huishoudens). Wijzigingen pensioenregeling DNB heeft in 2004 een checklist beschikbaar gesteld aan de pensioenfondsen, waarin een opsomming wordt weergegeven van de PSW-artikelen die verplicht moeten worden opgenomen in de statuten en de reglementen van het pensioenfonds. Dit heeft er toe geleid dat artikel 8c en artikel 32ba van de PSW zijn opgenomen in het pensioenreglement. Artikel 8c bepaalt dat de deelnemer in geval van wijziging van de pensioenaanspraken toestemming moet krijgen van zijn/haar echtgeno(o)t(e). Artikel 32ba heeft betrekking op waardeoverdrachten, waarbij de toezegging, werkgever en/of uitvoerder dezelfde blijven. Het bestuur heeft in 2004 een spaarmodule voor partnerpensioen ingevoerd. Door de invoering van deze module is de vrijwillige fiscale spaarruimte voor de deelnemers vergroot. De DNB heeft aangegeven dat bij de besteding van het BPR-, prepensioen en/of extra partnerpensioensaldo rekening moet worden gehouden met een buffervermogen. Het bestuur heeft daarop besloten om de reglementaire omzettingsfactoren te verhogen met een opslag. Deze opslag is afhankelijk van de strategische beleggingsmix van STPS en de Nederlandse tienjaarsrente en deze bedraagt ultimo ,67%. De verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte tot 104 weken per 1 januari 2004 heeft geleid tot een aantal aanpassingen in artikel 25, 48 en 49 van het pensioenreglement. Deze aanpassingen hebben tot gevolg dat de arbeidsongeschiktheidsdekking bij het pensioenfonds ongewijzigd blijft. In 2004 zijn de afspraken over de gegevensaanlevering tussen SNT en STPS geëvalueerd en aangepast. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het pensioenreglement. Daarnaast is SNT met vakbonden overeengekomen dat de meeruren geen onderdeel meer uitmaakt van de pensioengrondslag. Het indexatieartikel is aangescherpt en in overeenstemming gebracht met het indexatiebeleid van STPS, zoals is opgenomen in de ABTN. Aanpassing ingegane pensioenen De ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken zijn per 1 januari 2005 aangepast, overeenkomstig het indexatiebeleid van het pensioenfonds. Kern van dit beleid is de voorwaardelijkheid van de indexatie. Dit betekent dat er geen recht op indexatie is en het ook op lange termijn niet zeker of en in welke mate indexatie zal plaatsvinden. Omdat de dekkingsgraad per 1 januari 2005 hoger is dan het streefniveau, hebben wij besloten de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken per 1 januari 2005 te verhogen met de consumentenprijsindex alle huishouden (1,18%). 12

14 Dienstverlening aan deelnemers In het jaar 2004 was de communicatie vooral gericht op medewerkers behorend tot de groep voorheen KPN die per 1 juli 2004 deelnemer zijn geworden in de pensioenregeling van SNT. Zij zijn geïnformeerd over de pensioenregeling van SNT en hebben informatie ontvangen over een eventuele waardeoverdracht van pensioenrechten van pensioenfonds KPN naar pensioenfonds STPS. Voor hen is een aparte pensioenplanner beschikbaar gesteld waarmee het effect van waardeoverdracht op het te bereiken pensioen kan worden doorgerekend. Tevens laat de planner de gevolgen zien, in termen van premies en aanspraken, van deelname aan vrijwillige verzekeringsmodulen. Daarnaast zijn de deelnemers geïnformeerd over de webapplicatie Mijn STPS Pensioen en de mogelijkheden die deze webapplicatie te bieden heeft. Toegevoegd is een pensioenplanner die gevuld is met de individuele gegevens naar de stand zoals die ook in de pensioenopgave staat vermeld. De volgende uitingen zijn verstuurd in 2004: Speciale pensioenkrant voor de groep voorheen KPN Naast deze pensioenkrant hebben deze deelnemers ook een brief ontvangen met een overzicht van de keuzemogelijkheden in de STPS pensioenregeling. STPS pensioenoverzicht per 1 januari 2004 voor de groep SNT. Toezending van gebruikersnaam en wachtwoord voor deelnemers die behoren tot de groep SNT die nog geen gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de webapplicatie Mijn STPS pensioen. Deelnemers attent gemaakt op de On-line switch mogelijkheid. Vanaf 1 januari 2005 kunnen deelnemers alleen via het web een keuze voor een ander beleggingsdepot rechtstreeks doorgeven aan de pensioen-uitvoerder Bestandsontwikkeling Deelnemersbestand Aantal verzekerden in 2004 Stand Bij Af Stand Actieve en voortgezette deelnemingen Gewezen deelnemers Personen met pensioenuitkering Totaal

15 3.5. Beleggingen Voor de beleggingen van het fonds kan een onderscheid worden gemaakt tussen het vermogen uit hoofde van de beschikbare premieregeling en het reguliere belegd vermogen Beschikbare premieregeling Het vermogen uit hoofde van de beschikbare premieregeling wordt naar keuze van de deelnemer belegd in één van de door het fonds beheerde beleggingsdepots, met verschillende risicoprofielen. Zolang er nog geen omzetting in pensioen of premievrije aanspraken heeft plaatsgevonden loopt het pensioenfonds geen risico ten aanzien van de tegenover dit vermogen staande verplichtingen. Over het gehele jaar bezien werd het hoogste rendement eveneens in depot A gerealiseerd. Per ultimo 2004 was in totaal 5,3 miljoen belegd via de beschikbare premieregeling. Depot Samenstelling Omvang Rendement 2004 (bedrag in 1.000) A 100% aandelen, 0% obligaties ,0% B 75% aandelen, 25% obligaties 230 9,5% C 50% aandelen, 50% obligaties ,9% D 25% aandelen, 75% obligaties 860 8,3% E 0% aandelen, 100% obligaties ,7% F 50% aandelen*, 50% obligaties 89 6,3% G 100% Money Market Fund (MMF) ,0% *) betreft aandelen die voldoen aan sociaal verantwoorde criteria Regulier vermogen Het bestuur van het pensioenfonds stelt, voor het vermogen uit hoofde van het defined benefit gedeelte van de pensioenregeling, het strategische beleggingsbeleid vast. Vaststelling van het strategisch beleggingsbeleid vindt in beginsel telkens voor een periode van één jaar plaats. Het voor beleggingen beschikbare deel van het reguliere pensioenvermogen wordt strategisch belegd in het door TKP Investments beheerde Money Market Fund. Het Money Market Fund heeft een zeer laag risicoprofiel en kan worden vergeleken met een spaarrekening. Het gemiddeld rendement over het regulier vermogen in 2004 bedroeg 1,8%. Binnen het regulier vermogen is een gedeelte belegd in het Money Market Fund Beleggingscategorieën Vastrentende waarden De kapitaalmarktrente in Euroland fluctueerde behoorlijk in Vooral door de gunstige berichten over de wereldeconomie was er in het eerste halfjaar per saldo sprake van een oplopende rente. De verwachting dat de economische groei mogelijk enigszins kon tegenvallen, vooral in euroland, zorgde in de tweede helft van het 14

16 jaar voor een dalende kapitaalmarktrente. De kracht van de euro en de aantrekkelijkheid van schuldpapier in euroland voor buitenlandse beleggers was waarschijnlijk een andere reden voor de stijging van de obligatiekoersen. Per saldo daalde de kapitaalmarktrente in euroland in 2004 met circa 70 basispunten tot 3,7%. Sinds de jaren vijftig is de rente niet meer zo laag geweest. De vastrentende waarden portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit staatsobligaties van EMU-landen en er kan dan ook worden gesteld dat er vrij risico-avers wordt belegd. Bij vastrentende waarden worden vreemde valuta's geheel afgedekt. Alle vastrentende beleggingen vinden plaats via een door TKP Investments (100% dochter van TKP Pensioen) beheerd fonds met een multi-manager aanpak. Dit fonds wil outperformance behalen met behulp van thema s die in de verslagperiode inhielden: sub-government papier in Euroland, Amerikaanse bedrijfsobligaties, convergentie in Oost Europa en wereldwijde emerging markets. In 2004 bedroeg het rendement op vastrentende waarden 7,7%, hetgeen overeenkwam met het rendement van de benchmark. Op de actief beheerde gedeelte van de portefeuille werd een outperformance behaald. Dit resultaat werd echter grotendeels teniet gedaan door het duratiebeleid. De onderwogen duratie positie was gericht op het verwachte herstel van de economie en de daarmee gepaard gaande rentestijging, die zich echter niet voordeed Aandelen Er was in 2004 sprake van een behoorlijke economische groei, vooral in de Verenigde Staten en Japan. Tezamen met de lage inflatie, de lage renteniveaus en de goede bedrijfswinsten zorgde dit voor aanzienlijke koersstijgingen op de aandelenmarkten. Vanwege de sterke economische groei verhoogden enkele belangrijke centrale banken de rente in 2004, de Fed met 125 basispunten tot 2,25% en de Bank of England met 100 basispunten tot 4,75%. De ECB liet de rente onveranderd in Op de valutamarkten zette de dollar de daling ook in 2004 voort, vooral vanwege het forse begrotingstekort en het tekort op de lopende rekening in de Verenigde Staten. De Amerikaanse dollar daalde in 2004 met 7% t.o.v. de euro en ook tegenover andere valuta verloor de dollar aan waarde. De euro werd overigens ook t.o.v. het Britse pond en de Japanse yen sterker. De prijzen van grondstoffen stegen in 2004 wederom zeer fors. De aandelenbeleggingen van het fonds vinden plaats via een viertal zogenaamde multi-manager fondsen die beheerd worden door TKP Investments, een 100% dochter van TKP Pensioen. Deze fondsen maken voor de aandelenselectie gebruik van gespecialiseerde externe vermogensbeheerders. Er wordt gestuurd op een evenwichtige verdeling van mandaten, zodat een gematigd risicoprofiel ontstaat. In de verslagperiode is een viertal managers ontslagen. Zij beheerden respectievelijk een Pacific exclusief Japan mandaat, een Europees small cap mandaat, een Oost-Europa mandaat en een VS long-short mandaat. Er is eveneens een viertal nieuwe mandaten gestart. Twee daarvan betreffen een Pacific excl. Japan mandaat, daarnaast is er in de VS een nieuwe long-short manager aangesteld en voor Oost-Europa is eveneens een nieuwe manager aangesteld. De externe vermogensbeheerders lieten wisselende resultaten zien. In 2004 is er niet echt sprake geweest van een trend waarop de externe vermogensbeheerders hebben kunnen inspelen. Daarnaast speelde de lage dispersie van aandelen rendementen in 2004 de managers parten. Een lage dispersie betekent dat de mate 15

17 waarin rendementen van aandelen van elkaar verschillen klein is. Wanneer een manager dan de juiste keuzes maakt, dan is het effect daarvan op de performance kleiner dan wanneer de dispersie hoog zou zijn. Aan het eind van de verslagperiode waren er overwogen posities in Azië, Oost Europa en Euroland. Onderwogen posities waren te vinden in Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid Afrika. Eind 2003 werd door de Commissie Corporate Governance onder voorzitterschap van Morris Tabaksblat een nieuwe code voor corporate governance gepresenteerd. Onder corporate governance wordt verstaan het stelsel van omgangsvormen voor bij de vennootschap en haar onderneming betrokken direct belanghebbenden, met name bestuurders, commissarissen en kapitaalverschaffers. Een belangrijk principe uit de code is de uitwerking van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Nederlandse pensioenfondsen hebben ten aanzien van hun deelnemers/begunstigden. Dit principe wordt in de code concreet uitgewerkt in de best practice bepaling dat institutionele beleggers jaarlijks hun beleid ten aanzien van het uitoefenen van hun stemrecht publiceren en verslag doen over de uitvoering daarvan. Het beleid van pensioenfonds STPS is dat vooralsnog geen gebruik gemaakt wordt van het stemrecht op beursgenoteerde ondernemingen, dit mede gezien de (geringe) omvang van het belegd vermogen. Dientengevolge zal geen verslag worden gedaan van de uitvoering Verwachte gang van zaken Op 28 mei jongstleden is de juridische fusie tussen SNT Group N.V., KPN Telecommerce B.V. en Koninklijke KPN N.V. geëffectueerd. Vervolgens is op 30 mei 2005 de beursnotering van SNT Group N.V. aan Euronext Amsterdam beëindigd. Op 31 mei 2005 heeft KPN aangekondigd het voornemen te hebben de call center activiteiten van SNT te reorganiseren. De niet strategische call center activiteiten van KPN en de call center diensten voor derden zullen worden uitbesteed. Zoetermeer, 14 juni 2005 Ir. C.F.M. Stokx, voorzitter Mw. M.T. Roorda van Eysinga, secretaris Mw. mr. drs. G.T. de Boer Mr. E.J.J. de Jong Drs. A.C. Knibbe drs. C.J. van Kempen 16

18 4. Jaarrekening Balans (na resultaatverdeling) Activa Bedragen * Beleggingen Aandelen [1] Vastrentende waarden [2] Liquide middelen [3] Totaal beleggingen Aandeel van de herverzekeraar [4] Vorderingen en overige activa [5] TOTAAL ACTIVA Passiva Eigen vermogen Algemene reserve [6] Technische voorzieningen [7] Schulden op korte termijn [8] TOTAAL PASSIVA [] de tussen haken vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de balans op vanaf pagina

19 4.2. Rekening van baten en lasten Baten Bedragen * t/m Premie [9] Waardeoverdrachten 23 0 Opbrengsten uit beleggingen [10] TOTAAL BATEN Lasten Toevoeging aan de technische voorzieningen Pensioenuitkeringen, afkopen pensioen en premierestitutie [11] Waardeoverdrachten 0 0 Contract herverzekering [12] Interest en overige kosten [13] 11 5 Beheerskosten [14] TOTAAL LASTEN Resultaat [] de tussen haken vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de Rekening van Baten en lasten vanaf pagina

20 4.3. Kasstroomoverzicht Bedragen * Pensioen- en overige activiteiten t/m Ontvangsten Premie Waardeoverdrachten Uitgaven Kosten Premie herverzekering Uitkeringen en rente Beleggingen Ontvangsten Directe beleggingsopbrengsten 17 2 Desinvestering Aandelen 38 0 Vastrentende waarden Uitgaven Investering beleggingen: Aandelen Vastrentende waarden Toe- en uittredingskosten Saldo van ontvangsten en uitgaven Liquide middelen primo boekjaar Liquide middelen ultimo boekjaar

Jaarverslag 2006 Stichting Pensioenfonds SNT

Jaarverslag 2006 Stichting Pensioenfonds SNT Jaarverslag 2006 Stichting Pensioenfonds SNT Datum rapport 19 juni 2007 Nummer/versie Concept Auteur Bestuur Telefoon Profielschets Stichting Pensioenfonds SNT is een ondernemingspensioenfonds. Het pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 Stichting Pensioenfonds SNT

Jaarverslag 2005 Stichting Pensioenfonds SNT Jaarverslag 2005 Stichting Pensioenfonds SNT Datum rapport 20 juni 2006 Nummer/versie DEFINITIEF Auteur Bestuur Telefoon Profielschets Stichting Pensioenfonds SNT is een ondernemingspensioenfonds. Het

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting Pensioenfonds SNT

Jaarverslag 2007. Stichting Pensioenfonds SNT Jaarverslag 2007 Stichting Pensioenfonds SNT Datum rapport 17 juni 2008 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SNT is een ondernemingspensioenfonds.

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12

Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2. Deelnemersoverzicht 12 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 Bestuurssamenstelling, administrateur, actuaris, accountant 2 Voorwoord 3 Financieel verslag 4 Deelnemersoverzicht 12 Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Alkmaar

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen I.4 Verslagstaten A. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Geef hier een samenvatting van de belangrijkste grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Na jarenlange discussie is de Pensioenwet

Nadere informatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie Liquidatierekening

Nadere informatie

publicatie jaarverslag

publicatie jaarverslag publicatie jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 DR. F.P. FISCHER-STICHTING INHOUD Pagina 1. BESTUURSVERSLAG Doelstelling van de stichting 3 Bestuur in 2014 3 Bestuursvergaderingen 3 Vaststellingen statutaire

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 4 C. Jaarverslag 6 ALGEMEEN 7 D. Jaarrekening 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2003

Verkort Jaarverslag 2003 INFORMATIE VOOR DEELNEMERS EN PENSIOENGERECHTIGDEN Redactie : Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon : 0570 682117 Internet : www.pensioenfonds-tdv.nl E-mail : info@pensioenfonds-tdv.nl Jaargang 6 Verkort

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie