Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2004 Stichting Pensioenfonds SNT Datum rapport 14 juni 2005 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon

2 Inhoudsopgave 1. KERNCIJFERS 2 2. PERSONALIA 3 3. BESTUURSVERSLAG IN KORT BESTEK ORGANISATIE Algemeen Goed Pensioenfonds Bestuur Bestuursaangelegenheden Deskundigheids- en integriteitstoets en opleiding Gedragscodes Organisatie en uitvoering Aanpassing statuten FINANCIERING Financieel Toetsingskader Financieringssysteem Premies en grensbedragen Ontwikkeling vermogenspositie PENSIOENEN Externe ontwikkelingen Pensioenregeling Dienstverlening aan deelnemers Bestandsontwikkeling BELEGGINGEN Beschikbare premieregeling Regulier vermogen Beleggingscategorieën VERWACHTE GANG VAN ZAKEN JAARREKENING BALANS REKENING VAN BATEN EN LASTEN 4.3. KASSTROOMOVERZICHT TOELICHTING Algemeen Waarderings- en berekeningsgrondslagen Specificaties OVERIGE GEGEVENS ACCOUNTANTSVERKLARING ACTUARIËLE VERKLARING INFORMATIE OVER DE FINANCIERINGSOVEREENKOMST BIJZONDERE STATUTAIRE ZEGGENSCHAPSRECHTEN 31 1

3 1. Kerncijfers Bedragen * Aantal verzekerden Deelnemers actief en voortgezet Gewezen deelnemers Ingegane pensioenen 2 0 Totaal Premie Uitkeringen, afkoop pensioen en premierestitutie Beleggingen Balanswaarde waarvan uit hoofde van de BPR-regeling Beleggingsopbrengsten Vermogenspositie Eigen vermogen Pensioenverplichtingen Waarvan: BPR/IPS Overige Technische Voorzieningen Dekkingsgraad 186% 272% 2

4 2. Personalia Benoemd namens de werkgever (SNT Group NV): Mw. mr. drs. G.T. de Boer drs. C.J. van Kempen, vanaf Ir. W.M. Middelburg, tot Ir. C.F.M. Stokx, voorzitter Benoemd namens de deelnemers: Mr. E.J.J. de Jong Drs. A.C. Knibbe Mw. M.T. Roorda van Eysinga, secretaris Management Het beheer van het fonds is opgedragen aan TKP Pensioen BV en TKP Investments BV, waarvan het managementteam op 31 december 2004 als volgt is samengesteld: mr. J.C. Hokke, algemeen directeur drs. J.W. Baan, directeur beleggingen E.J.W. de Bie RA, directeur pensioenen mr. H.P. Breuker, hoofd beleid drs. A. Laning RA RC, controller mw. K. Zunneberg-Veerkamp, directiesecretaris Beleggingscommissie De beleggingscommisie van TKP Investments BV bestaat uit: prof. dr. J.J. van Duijn, voorzitter prof. dr. R.A.H. van der Meer drs. J. Mensonides Adviseurs PricewaterhouseCoopers Accountants NV, extern accountant Watson Wyatt Brans & Co, extern actuaris 3

5 3. Bestuursverslag in kort bestek Per 1 juli 2004 zijn deelnemers toegetreden tot ons pensioenfonds vanuit de pensioenfondsen KPN. Het betreft werknemers die door de SNT-group NV zijn overgenomen van de Koninklijke KPN NV. Het onderwerp Pension Fund Governance (Goed Pensioenfonds Bestuur) staat in de belangstelling. Centrale vraag daarbij is of het bestuur van het pensioenfonds voldoende is toegerust op zijn taken, voldoende transparant te werk gaat en voldoende verantwoording aflegt aan alle bij het pensioenfonds betrokkenen. Het onderwerp heeft de bijzondere aandacht, hetgeen terug te vinden is in het jaarverslag. De uitvoering van ons pensioenfonds is uitbesteed aan TKP Pensioen (TKP) en TKP Investments (TKPI). De contracten zijn gebaseerd op afspraken over het serviceniveau, een streven naar best practices (continue verbetering) en marktconforme tarieven. Om ook op het gebied van de uitbestede activiteiten invulling te kunnen geven aan betuursverantwoordelijkheden beschikken wij onder andere over een SAS70-rapportage van de pensioenuitvoerder Organisatie Algemeen De Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) draagt de verantwoording voor een goede uitvoering van de pensioenregeling voor (gewezen) deelnemers en gepensioneerden, in overeenstemming met wet- en regelgeving. De inhoud van de pensioenregeling is het resultaat van het overleg tussen CAO-partijen. Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de doelstelling van het pensioenfonds, de strategie, het beleid en de uitvoering hiervan Goed Pensioenfonds Bestuur Goed Pensioenfonds Bestuur behelst integer en transparant handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het goed besturen van het pensioenfonds en zullen alles doen wat nodig is voor de handhaving en vergroting van het vertrouwen in het pensioenfonds en de pensioensector. Wij volgen de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend. Zo is tijdens de bestuurdersdag in oktober aandacht besteed aan de door de gezamenlijke koepelorganisaties (VB, OPF en UvB) opgestelde gedragsregels voor pensioenfondsen. Tevens hebben wij ons eind 2004 gebogen over de 24 aanbevelingen van de Stichting OPF inzake Goed Pensioenfonds Bestuur. 4

6 Bij ons functioneren als bestuur is integriteit en transparantie een groot goed. Transparantie wordt bevorderd door informatie toegankelijk te maken en door zo helder mogelijk te communiceren met de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Jaarlijks ontvangen de actieve deelnemers een pensioenopgave, waarin een totaal pensioenoverzicht wordt getoond bij verschillende omstandigheden (op de pensioenleeftijd, bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden). Voor vragen kunnen zij terecht bij de pensioendesk van TKP. Daarnaast kunnen alle actieve deelnemers gebruik maken van de pensioenplanner op de website van het fonds. Met deze beveiligde web-applicatie, kunnen zij de rendementsontwikkelingen volgen. Wij vinden het eveneens belangrijk dat de verschillende deelnemersdoelgroepen informatie ontvangen over het beleid van het fonds en de uitvoering hiervan. In 2004 is via een pensioenkrant voor de actieve deelnemers ingegaan op de genoemde aspecten. Daarnaast wordt op de website van het fonds relevante informatie verstrekt. Het jaarverslag is daar een goed voorbeeld van Bestuursaangelegenheden In 2004 heeft de samenstelling van het bestuur geen wijziging ondergaan. Met ingang van 1 januari 2005 treedt de heer Middelburg af als bestuurslid. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet. De heer Van Kempen is als opvolger van de heer Middelburg tot het bestuur toegetreden per 1 januari 2005 In het verslagjaar hebben wij vier keer vergaderd. Op de gebruikelijke pensioenen beleggingsonderwerpen die in deze vergaderingen aan de orde zijn geweest, wordt nader ingegaan in de hoofdstukken Pensioenen en Beleggingen. Bestuursleden namens de deelnemers hebben statutair een zittingstermijn van 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. In het kader van Goed Pensioenfonds Bestuur hebben wij eind 2004 besloten dat bestuursleden van werkgeverszijde ook zitting hebben voor een periode van drie jaar. Daarnaast hebben wij besloten dat een bestuurslid maximaal twee zittingstermijnen van drie jaar mag vervullen. De ingangsdatum voor de maximering van de zittingstermijn is 30 september Per bestuursvergadering waren gemiddeld 5 van de 6 bestuursleden aanwezig. Als het bestuur niet voltallig is moet voor de besluitvorming ter vergadering een quorum aanwezig zijn. Dat quorum houdt in dat in vergaderingen ten minste één lid als vertegenwoordiger van de werkgever en één lid als vertegenwoordiger van de deelnemers aanwezig moet zijn. In alle vergaderingen is dit quorum gehaald. 5

7 Deskundigheids- en integriteitstoets en opleiding De Nederlandsche Bank (DNB) heeft regels vastgesteld om besturen en directies van pensioenfondsen te toetsen. Zo worden bestuurders en directieleden van pensioenfondsen, voordat ze worden benoemd, getoetst op integriteit en deskundigheid door DNB. De bestuurs-leden van de STPS zijn getoetst en DNB heeft met de benoeming van alle bestuursleden ingestemd. Het bestuur vindt het belangrijk dat zijn deskundigheid op peil wordt gehouden, mede gezien de ontwikkelingen op pensioen- en beleggingsgebied. Wij volgen hiertoe actief de voor het fonds relevante, nieuwe pensioenontwikkelingen en worden in de gelegenheid gesteld (vervolg)cursussen, seminars, regio- en themabijeenkomsten bij te wonen. Daarnaast wordt er jaarlijks door de uitvoeringsorganisatie een bestuurdersdag georganiseerd. In het afgelopen jaar heeft deze dag in het teken gestaan van het Financieel Toetsingkader. Daarnaast is gesproken over de gevolgen van de nieuwe verslaggevingsregels voor beursgenoteerde ondernemingen (IFRS/IAS), de wetgeving op het terrein van VUT, prepensioen, levensloop en Goed Pensioenfonds Bestuur. Bestuursleden worden gefaciliteerd om hun taak goed te vervullen. Wij zijn derhalve van mening dat wij als bestuursleden over voldoende deskundig beschikken om onze taken adequaat uit te voeren Gedragscodes Het pensioenfonds beschikt over een gedragscode A (algemeen) en B (sponsoreffecten). Het doel van de gedragscodes zijn het bijdragen aan het transparant en integer handelen van bestuurders ten behoeve van al diegenen die bij het pensioenfonds belang hebben en tot het waarborgen van de goede naam en reputatie van het pensioenfonds als marktpartij. De gedragscodes bevatten onder meer regels over hoe een bestuurslid moet omgaan met vertrouwelijke informatie, voorwetenschap, relatiegeschenken en het vervullen van nevenfuncties bij andere ondernemingen en instellingen. De voorzitter van het bestuur is belast met het toezicht op de naleving van de op grond van de gedragscode geldende bepalingen. De gedragscodes van het pensioenfonds zijn in maart 2005 in overeenstemming met de nieuw uitgebrachte modelgedragscodes gebracht. Dit naar aanleiding van de overgang eind 2003 van het effectentypisch gedragstoezicht van de (PVK/DNB) naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De uitvoeringsorganisatie hanteert een gedragscode die gelijkwaardig is Organisatie en uitvoering De uitvoering van het pensioenfonds is uitbesteed aan TKP en TKPI, onderdeel van AEGON NV. Deze uitvoering behelst het administreren van pensioenen, asset management en de integrale advisering van het pensioenfonds inzake het beleid op communicatie-, juridisch-, fiscaal-, actuarieel en beleggingsterrein. Besluitvorming over het beleid vindt plaats door ons. 6

8 Over 2004 is van TKP een SAS70 rapport ontvangen met betrekking tot alle aan TKP uitbestede pensioen- en vermogensbeheerprocessen. SAS70 staat voor Statement on Auditing Standards number 70, een Amerikaanse norm voor de certificering van de interne beheersing. Het SAS70 rapport bevat een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop TKP de kwaliteit van de dienstverlening waarborgt en een goedkeurende accountantsverklaring. Op grond hiervan zijn wij van oordeel dat de interne beheersing bij TKP van hoog niveau is. TKP beschikt over interne richtlijnen met betrekking tot het recht op inzage, het recht op correctie en het recht van verzet. Deze rechten vloeien voort uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De richtlijnen gelden ten aanzien van deelnemers die bovenstaande rechten kunnen uitoefenen jegens TKP in het kader van de werkzaamheden die TKP verricht Aanpassing statuten Volgens de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) moeten de statuten en reglementen van een pensioenfonds bepalingen bevatten die voldoen aan de voorschriften van de PSW. Volgens DNB betekent dit dat een aantal bepalingen letterlijk in de statuten vermeld moet worden. Wij hebben in de vergadering van 23 november 2004 in verband hiermee besloten deze bepalingen in de statuten op te nemem. De belangrijkste wijziging is dat, ondanks dat het fonds geen deelnemersraad heeft, toch bepalingen met betrekking tot een deelnemersraad zijn opgenomen in de statuten. 7

9 3.3. Financiering Financieel Toetsingskader In maart 2004 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de hoofdlijnen van het toekomstige financiële toezicht op pensioenfondsen. Daarbij is tevens aangegeven dat de toezichthouder deze uitgangspunten nu reeds ter hand kan nemen. Dit heeft geresulteerd in de publicatie door DNB van de beleidsregel toepassing hoofdlijnennota 2004 en 2005 op 21 oktober Gelijktijdig met dit overgangsregime is het Financiële Toetsingskader (FTK) consultatiedocument wereldkundig gemaakt. Na formele consultatierondes wordt het FTK in 2005 definitief vastgesteld. Het is de bedoeling dat in 2006 het FTK operationeel wordt. De financiële positie van instellingen, en dan met name de relatie tussen de beschikbare middelen en aangegane verplichtingen, kan volgens DNB met het FTK transparanter en beter vergelijkbaar worden gemaakt dan met veel van de thans gangbare methodieken. Hoewel nog niet alle details van het FTK bekend zijn, zijn de hoofdlijnen ervan wel duidelijk. Het meest relevante onderdeel is het waarderen van de pensioenverplichtingen op marktwaarde. Dit aspect zorgt ervoor dat de voorziening pensioenverplichtingen gaat fluctueren door renteveranderingen. Dit is bij de huidige regelgeving met een vaste rekenrente van 4% niet het geval. Een belangrijk gevolg hiervan is dat bij ongewijzigd beleggingsbeleid de dekkingsgraad beweeglijker wordt. Er is dan namelijk sprake van een verschil tussen de rentegevoeligheid van de verplichtingen en de rentegevoeligheid van de beleggingen. De rentegevoeligheid van de verplichtingen is veel hoger dan die van de beleggingen. Gelet de aard van de regeling van STPS, zijn de gevolgen voor het fonds relatief gering, omdat het bovenstaande niet van toepassing is op verplichtingen uit hoofde van een beschikbare premieregeling, die het grootste deel van de verplichtingen van dit fonds vormen Financieringssysteem De premie voor de basisregeling bestaat uit een beschikbare premie die gebaseerd wordt op een leeftijdsafhankelijke staffel en een premie voor het partnerpensioen die per individu wordt bepaald. De premies voor de aanvullende modules worden per individu bepaald. Zowel het overlijdensrisico als het arbeidsongeschiktheidsrisico wordt volledig herverzekerd Premies en grensbedragen Voor 2004 golden de volgende premies en grensbedragen: - Franchise van De premie voor de beschikbare premieregeling wordt aan de hand van een leeftijdsafhankelijke staffel bepaald. Voor het partnerpensioen wordt separaat een premie in rekening gebracht. - De premie voor de aanvullende modules WAO-aanvulling, WAO-excedent en ANWaanvulling worden per individu bepaald; 8

10 Ontwikkeling vermogenspositie De samenstelling van het resultaat over het boekjaar 2004 kan als volgt worden weergegeven: Bedragen * t/m Resultaat op premie 136 Resultaat op interest -15 Resultaat op ontslag 27 Resultaat op bestandsontwikkeling Overige resultaten 77-8 Resultaat boekjaar Verloop eigen vermogen t/m Bedragen * Stand begin boekjaar 50 0 Mutatie: Resultaat boekjaar Stand einde boekjaar De Overige Technische Voorzieningen bedragen ultimo (2003: ). De dekkingsgraad (eigen vermogen + overige technische voorzieningen / overige technische voorzieningen) komt ultimo 2004 uit op 186% (2003: 272%). Volgens de regels van de DNB dient een deel van het eigen vermogen (16,67% van de overige technische voorzieningen) te worden 'beklemd' als reserve algemene risico's (5%) en als buffervermogen (11,67%). 9

11 3.4. Pensioenen Externe ontwikkelingen Goed Pensioenfonds Bestuur Het onderwerp Pension Fund Governance (Goed Pensioenfonds Bestuur) staat momenteel volop in de belangstelling. Vanuit diverse geledingen zijn aanbevelingen gedaan om te komen tot een invulling van het thema Goed Pensioenfonds Bestuur. In de loop van 2005 zal de Stichting van de Arbeid advies uitbrengen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dit onderwerp. Hierbij heeft zelfregulering door de sector de voorkeur boven opgelegde wetgeving. Het onderwerp heeft de bijzondere aandacht van het bestuur van het fonds gehad in 2004 en zal waar nodig in 2005 leiden tot aanpassing van juridische documenten. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd Op 1 mei 2004 is de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd in werking getreden. Deze wetgeving heeft ook gevolgen voor pensioenregelingen, zij het dat een beëindiging van de dienstbetrekking op een pensioenleeftijd die lager ligt dan de 65-jarige leeftijd tot 2 december 2006 nog mogelijk is. Daarna zal een ontslag van rechtswege op een lagere pensioenleeftijd dan de 65-jarige leeftijd, uitsluitend mogelijk zijn als daarvoor een voldoende objectieve rechtvaardigingsgrond aangetoond kan worden. Loondoorbetaling bij ziekte Met ingang van 1 januari 2004 is de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte van de werknemer, met een jaar verlengd tot 2 jaar. Als gevolg daarvan is ook de ingangsdatum van de WAO-uitkering met een jaar opgeschoven. Naar aanleiding hiervan is de pensioenregeling op het punt van arbeidsongeschiktheidspensioen en de vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid, aangepast. Pensioenwet In 2005 zal naar verwachting het wetsvoorstel dat moet leiden tot een geheel nieuwe Pensioenwet bij de Tweede Kamer worden ingediend. De nieuwe Pensioenwet zal de huidige PSW gaan vervangen. Belangrijk onderdeel van de voorstellen betreft het aanscherpen van informatievoorschriften, waaronder het verstrekken van informatie aan gewezen deelnemers. Ook de relatie tussen werkgever, CAOpartijen en het bestuur van het pensioenfonds zal in de nieuwe Pensioenwet nadrukkelijk aan de orde komen. 10

12 VUT, prepensioen en levensloop Het wetsvoorstel Aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling is op 25 februari 2005 aangenomen in de Eerste Kamer. Met deze wetgeving wordt de fiscale begeleiding van VUT-regelingen en pensioenregelingen met een eerdere ingangsdatum voor ouderdomspensioen dan de 65-jarige leeftijd, beperkt. Achterliggende gedachte daarbij is het vergroten van de arbeidsparticipatie van voornamelijk oudere werknemers. Het ligt in de bedoeling de wet op 1 januari 2006 in werking te laten treden. De wetgeving zal ingrijpende gevolgen hebben voor VUT- en pensioenregelingen Pensioenregeling De pensioenregeling is van kracht sinds 1 januari 2003 en vastgelegd in het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds SNT. De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling zijn: Basisregeling: Beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. De standaard pensioendatum is 65 jaar. Het is mogelijk de pensioendatum te vervroegen (tussen 60 en 65 jaar); In de beschikbare premie staffel is inbegrepen een opslag van 9% voor premievrijstelling bij invaliditeit; De BPR-premie moet worden ingelegd in één van de zeven beleggingsdepots van pensioenfonds STPS met verschillende risicoprofielen. Het beleggingsrisico is voor rekening van de deelnemer; Op de pensioendatum wordt het BPR-saldo omgezet in een pensioenaanspraak tegen de dan geldende actuariële grondslagen; Partnerpensioen op basis van 1,25% van de pensioengrondslag per deelnemersjaar, verzekerd op risicobasis. Aanvullende regelingen: De onderstaande regelingen zijn optioneel en de premies voor deze regelingen komen volledig voor rekening van de deelnemer: Aanvullende regeling WAO-aanvulling voor de dekking van het WAO-hiaat; Aanvullende regeling WAO-excedent voor de arbeidsongeschiktheidsdekking voorzover het salaris hoger is dan de WAO-loongrens; Aanvullende regeling ANW-aanvulling voor de dekking van het ANW-hiaat; Aanvullende regeling prepensioen voor de periode tussen 62 jaar en 65 jaar en aanvullende regeling partnerpensioen op basis van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel; De premies moeten worden ingelegd in één van de zeven beleggingsdepots van pensioenfonds STPS met verschillende risicoprofielen. Het beleggingsrisico is voor rekening van de deelnemer; Op de pensioendatum worden de saldi omgezet in een pensioenaanspraak tegen de dan geldende actuariële grondslagen. Ingegane pensioenen kunnen per 1 januari worden herzien. Deze herziening is afhankelijk van de voorziening pensioenverplichtingen die behoort tot de ingegane pensioenen, en wel op de volgende wijze: Indien de voorziening pensioenverplichtingen lager is dan het minimumniveau zal het bestuur besluiten tot vermindering van de ingegane pensioenen; 11

13 Indien de voorziening pensioenverplichtingen hoger is dan de minimale reservegrens en lager is dan het streefniveau kan het bestuur besluiten tot verhoging van de ingegane pensioenen; Indien en voor zover de voorziening pensioenverplichtingen hoger is dan het streefniveau zal het bestuur besluiten de ingegane pensioenen te verhogen. Deze verhoging zal niet uitgaan boven de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud over het voorafgaande jaar uitgaande van het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI huishoudens). Wijzigingen pensioenregeling DNB heeft in 2004 een checklist beschikbaar gesteld aan de pensioenfondsen, waarin een opsomming wordt weergegeven van de PSW-artikelen die verplicht moeten worden opgenomen in de statuten en de reglementen van het pensioenfonds. Dit heeft er toe geleid dat artikel 8c en artikel 32ba van de PSW zijn opgenomen in het pensioenreglement. Artikel 8c bepaalt dat de deelnemer in geval van wijziging van de pensioenaanspraken toestemming moet krijgen van zijn/haar echtgeno(o)t(e). Artikel 32ba heeft betrekking op waardeoverdrachten, waarbij de toezegging, werkgever en/of uitvoerder dezelfde blijven. Het bestuur heeft in 2004 een spaarmodule voor partnerpensioen ingevoerd. Door de invoering van deze module is de vrijwillige fiscale spaarruimte voor de deelnemers vergroot. De DNB heeft aangegeven dat bij de besteding van het BPR-, prepensioen en/of extra partnerpensioensaldo rekening moet worden gehouden met een buffervermogen. Het bestuur heeft daarop besloten om de reglementaire omzettingsfactoren te verhogen met een opslag. Deze opslag is afhankelijk van de strategische beleggingsmix van STPS en de Nederlandse tienjaarsrente en deze bedraagt ultimo ,67%. De verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte tot 104 weken per 1 januari 2004 heeft geleid tot een aantal aanpassingen in artikel 25, 48 en 49 van het pensioenreglement. Deze aanpassingen hebben tot gevolg dat de arbeidsongeschiktheidsdekking bij het pensioenfonds ongewijzigd blijft. In 2004 zijn de afspraken over de gegevensaanlevering tussen SNT en STPS geëvalueerd en aangepast. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het pensioenreglement. Daarnaast is SNT met vakbonden overeengekomen dat de meeruren geen onderdeel meer uitmaakt van de pensioengrondslag. Het indexatieartikel is aangescherpt en in overeenstemming gebracht met het indexatiebeleid van STPS, zoals is opgenomen in de ABTN. Aanpassing ingegane pensioenen De ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken zijn per 1 januari 2005 aangepast, overeenkomstig het indexatiebeleid van het pensioenfonds. Kern van dit beleid is de voorwaardelijkheid van de indexatie. Dit betekent dat er geen recht op indexatie is en het ook op lange termijn niet zeker of en in welke mate indexatie zal plaatsvinden. Omdat de dekkingsgraad per 1 januari 2005 hoger is dan het streefniveau, hebben wij besloten de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken per 1 januari 2005 te verhogen met de consumentenprijsindex alle huishouden (1,18%). 12

14 Dienstverlening aan deelnemers In het jaar 2004 was de communicatie vooral gericht op medewerkers behorend tot de groep voorheen KPN die per 1 juli 2004 deelnemer zijn geworden in de pensioenregeling van SNT. Zij zijn geïnformeerd over de pensioenregeling van SNT en hebben informatie ontvangen over een eventuele waardeoverdracht van pensioenrechten van pensioenfonds KPN naar pensioenfonds STPS. Voor hen is een aparte pensioenplanner beschikbaar gesteld waarmee het effect van waardeoverdracht op het te bereiken pensioen kan worden doorgerekend. Tevens laat de planner de gevolgen zien, in termen van premies en aanspraken, van deelname aan vrijwillige verzekeringsmodulen. Daarnaast zijn de deelnemers geïnformeerd over de webapplicatie Mijn STPS Pensioen en de mogelijkheden die deze webapplicatie te bieden heeft. Toegevoegd is een pensioenplanner die gevuld is met de individuele gegevens naar de stand zoals die ook in de pensioenopgave staat vermeld. De volgende uitingen zijn verstuurd in 2004: Speciale pensioenkrant voor de groep voorheen KPN Naast deze pensioenkrant hebben deze deelnemers ook een brief ontvangen met een overzicht van de keuzemogelijkheden in de STPS pensioenregeling. STPS pensioenoverzicht per 1 januari 2004 voor de groep SNT. Toezending van gebruikersnaam en wachtwoord voor deelnemers die behoren tot de groep SNT die nog geen gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de webapplicatie Mijn STPS pensioen. Deelnemers attent gemaakt op de On-line switch mogelijkheid. Vanaf 1 januari 2005 kunnen deelnemers alleen via het web een keuze voor een ander beleggingsdepot rechtstreeks doorgeven aan de pensioen-uitvoerder Bestandsontwikkeling Deelnemersbestand Aantal verzekerden in 2004 Stand Bij Af Stand Actieve en voortgezette deelnemingen Gewezen deelnemers Personen met pensioenuitkering Totaal

15 3.5. Beleggingen Voor de beleggingen van het fonds kan een onderscheid worden gemaakt tussen het vermogen uit hoofde van de beschikbare premieregeling en het reguliere belegd vermogen Beschikbare premieregeling Het vermogen uit hoofde van de beschikbare premieregeling wordt naar keuze van de deelnemer belegd in één van de door het fonds beheerde beleggingsdepots, met verschillende risicoprofielen. Zolang er nog geen omzetting in pensioen of premievrije aanspraken heeft plaatsgevonden loopt het pensioenfonds geen risico ten aanzien van de tegenover dit vermogen staande verplichtingen. Over het gehele jaar bezien werd het hoogste rendement eveneens in depot A gerealiseerd. Per ultimo 2004 was in totaal 5,3 miljoen belegd via de beschikbare premieregeling. Depot Samenstelling Omvang Rendement 2004 (bedrag in 1.000) A 100% aandelen, 0% obligaties ,0% B 75% aandelen, 25% obligaties 230 9,5% C 50% aandelen, 50% obligaties ,9% D 25% aandelen, 75% obligaties 860 8,3% E 0% aandelen, 100% obligaties ,7% F 50% aandelen*, 50% obligaties 89 6,3% G 100% Money Market Fund (MMF) ,0% *) betreft aandelen die voldoen aan sociaal verantwoorde criteria Regulier vermogen Het bestuur van het pensioenfonds stelt, voor het vermogen uit hoofde van het defined benefit gedeelte van de pensioenregeling, het strategische beleggingsbeleid vast. Vaststelling van het strategisch beleggingsbeleid vindt in beginsel telkens voor een periode van één jaar plaats. Het voor beleggingen beschikbare deel van het reguliere pensioenvermogen wordt strategisch belegd in het door TKP Investments beheerde Money Market Fund. Het Money Market Fund heeft een zeer laag risicoprofiel en kan worden vergeleken met een spaarrekening. Het gemiddeld rendement over het regulier vermogen in 2004 bedroeg 1,8%. Binnen het regulier vermogen is een gedeelte belegd in het Money Market Fund Beleggingscategorieën Vastrentende waarden De kapitaalmarktrente in Euroland fluctueerde behoorlijk in Vooral door de gunstige berichten over de wereldeconomie was er in het eerste halfjaar per saldo sprake van een oplopende rente. De verwachting dat de economische groei mogelijk enigszins kon tegenvallen, vooral in euroland, zorgde in de tweede helft van het 14

16 jaar voor een dalende kapitaalmarktrente. De kracht van de euro en de aantrekkelijkheid van schuldpapier in euroland voor buitenlandse beleggers was waarschijnlijk een andere reden voor de stijging van de obligatiekoersen. Per saldo daalde de kapitaalmarktrente in euroland in 2004 met circa 70 basispunten tot 3,7%. Sinds de jaren vijftig is de rente niet meer zo laag geweest. De vastrentende waarden portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit staatsobligaties van EMU-landen en er kan dan ook worden gesteld dat er vrij risico-avers wordt belegd. Bij vastrentende waarden worden vreemde valuta's geheel afgedekt. Alle vastrentende beleggingen vinden plaats via een door TKP Investments (100% dochter van TKP Pensioen) beheerd fonds met een multi-manager aanpak. Dit fonds wil outperformance behalen met behulp van thema s die in de verslagperiode inhielden: sub-government papier in Euroland, Amerikaanse bedrijfsobligaties, convergentie in Oost Europa en wereldwijde emerging markets. In 2004 bedroeg het rendement op vastrentende waarden 7,7%, hetgeen overeenkwam met het rendement van de benchmark. Op de actief beheerde gedeelte van de portefeuille werd een outperformance behaald. Dit resultaat werd echter grotendeels teniet gedaan door het duratiebeleid. De onderwogen duratie positie was gericht op het verwachte herstel van de economie en de daarmee gepaard gaande rentestijging, die zich echter niet voordeed Aandelen Er was in 2004 sprake van een behoorlijke economische groei, vooral in de Verenigde Staten en Japan. Tezamen met de lage inflatie, de lage renteniveaus en de goede bedrijfswinsten zorgde dit voor aanzienlijke koersstijgingen op de aandelenmarkten. Vanwege de sterke economische groei verhoogden enkele belangrijke centrale banken de rente in 2004, de Fed met 125 basispunten tot 2,25% en de Bank of England met 100 basispunten tot 4,75%. De ECB liet de rente onveranderd in Op de valutamarkten zette de dollar de daling ook in 2004 voort, vooral vanwege het forse begrotingstekort en het tekort op de lopende rekening in de Verenigde Staten. De Amerikaanse dollar daalde in 2004 met 7% t.o.v. de euro en ook tegenover andere valuta verloor de dollar aan waarde. De euro werd overigens ook t.o.v. het Britse pond en de Japanse yen sterker. De prijzen van grondstoffen stegen in 2004 wederom zeer fors. De aandelenbeleggingen van het fonds vinden plaats via een viertal zogenaamde multi-manager fondsen die beheerd worden door TKP Investments, een 100% dochter van TKP Pensioen. Deze fondsen maken voor de aandelenselectie gebruik van gespecialiseerde externe vermogensbeheerders. Er wordt gestuurd op een evenwichtige verdeling van mandaten, zodat een gematigd risicoprofiel ontstaat. In de verslagperiode is een viertal managers ontslagen. Zij beheerden respectievelijk een Pacific exclusief Japan mandaat, een Europees small cap mandaat, een Oost-Europa mandaat en een VS long-short mandaat. Er is eveneens een viertal nieuwe mandaten gestart. Twee daarvan betreffen een Pacific excl. Japan mandaat, daarnaast is er in de VS een nieuwe long-short manager aangesteld en voor Oost-Europa is eveneens een nieuwe manager aangesteld. De externe vermogensbeheerders lieten wisselende resultaten zien. In 2004 is er niet echt sprake geweest van een trend waarop de externe vermogensbeheerders hebben kunnen inspelen. Daarnaast speelde de lage dispersie van aandelen rendementen in 2004 de managers parten. Een lage dispersie betekent dat de mate 15

17 waarin rendementen van aandelen van elkaar verschillen klein is. Wanneer een manager dan de juiste keuzes maakt, dan is het effect daarvan op de performance kleiner dan wanneer de dispersie hoog zou zijn. Aan het eind van de verslagperiode waren er overwogen posities in Azië, Oost Europa en Euroland. Onderwogen posities waren te vinden in Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid Afrika. Eind 2003 werd door de Commissie Corporate Governance onder voorzitterschap van Morris Tabaksblat een nieuwe code voor corporate governance gepresenteerd. Onder corporate governance wordt verstaan het stelsel van omgangsvormen voor bij de vennootschap en haar onderneming betrokken direct belanghebbenden, met name bestuurders, commissarissen en kapitaalverschaffers. Een belangrijk principe uit de code is de uitwerking van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Nederlandse pensioenfondsen hebben ten aanzien van hun deelnemers/begunstigden. Dit principe wordt in de code concreet uitgewerkt in de best practice bepaling dat institutionele beleggers jaarlijks hun beleid ten aanzien van het uitoefenen van hun stemrecht publiceren en verslag doen over de uitvoering daarvan. Het beleid van pensioenfonds STPS is dat vooralsnog geen gebruik gemaakt wordt van het stemrecht op beursgenoteerde ondernemingen, dit mede gezien de (geringe) omvang van het belegd vermogen. Dientengevolge zal geen verslag worden gedaan van de uitvoering Verwachte gang van zaken Op 28 mei jongstleden is de juridische fusie tussen SNT Group N.V., KPN Telecommerce B.V. en Koninklijke KPN N.V. geëffectueerd. Vervolgens is op 30 mei 2005 de beursnotering van SNT Group N.V. aan Euronext Amsterdam beëindigd. Op 31 mei 2005 heeft KPN aangekondigd het voornemen te hebben de call center activiteiten van SNT te reorganiseren. De niet strategische call center activiteiten van KPN en de call center diensten voor derden zullen worden uitbesteed. Zoetermeer, 14 juni 2005 Ir. C.F.M. Stokx, voorzitter Mw. M.T. Roorda van Eysinga, secretaris Mw. mr. drs. G.T. de Boer Mr. E.J.J. de Jong Drs. A.C. Knibbe drs. C.J. van Kempen 16

18 4. Jaarrekening Balans (na resultaatverdeling) Activa Bedragen * Beleggingen Aandelen [1] Vastrentende waarden [2] Liquide middelen [3] Totaal beleggingen Aandeel van de herverzekeraar [4] Vorderingen en overige activa [5] TOTAAL ACTIVA Passiva Eigen vermogen Algemene reserve [6] Technische voorzieningen [7] Schulden op korte termijn [8] TOTAAL PASSIVA [] de tussen haken vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de balans op vanaf pagina

19 4.2. Rekening van baten en lasten Baten Bedragen * t/m Premie [9] Waardeoverdrachten 23 0 Opbrengsten uit beleggingen [10] TOTAAL BATEN Lasten Toevoeging aan de technische voorzieningen Pensioenuitkeringen, afkopen pensioen en premierestitutie [11] Waardeoverdrachten 0 0 Contract herverzekering [12] Interest en overige kosten [13] 11 5 Beheerskosten [14] TOTAAL LASTEN Resultaat [] de tussen haken vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de Rekening van Baten en lasten vanaf pagina

20 4.3. Kasstroomoverzicht Bedragen * Pensioen- en overige activiteiten t/m Ontvangsten Premie Waardeoverdrachten Uitgaven Kosten Premie herverzekering Uitkeringen en rente Beleggingen Ontvangsten Directe beleggingsopbrengsten 17 2 Desinvestering Aandelen 38 0 Vastrentende waarden Uitgaven Investering beleggingen: Aandelen Vastrentende waarden Toe- en uittredingskosten Saldo van ontvangsten en uitgaven Liquide middelen primo boekjaar Liquide middelen ultimo boekjaar

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2003 Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 75 e verslagjaar Kerncijfers, Structuur en Personalia 3 Verslag College van Beheer 9 Beleggingen 15 Pensioenen 18 Actuarieel verslag 21 Verzekerden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL J a a r v e r s l a g 2013 Stichting Pensioenfonds PostNL 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van de voorzitter 7 2. Algemene informatie 10 2.1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Email : pf-astellas@azl.eu Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus 126 T +31 (0)546 455 753 F +31 (0)546 455 879 I www.pensioenfondstencate.nl

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 Inhoud Samenvatting 01 Voorwoord 04 1 Het fonds 05 1.1 Inleiding 06 1.2 Over het fonds 06 1.3 De visitatiecommissie 07 1.4 Het verantwoordingsorgaan 07 1.5

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven in

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie