2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram"

Transcriptie

1 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen Pensioenen Beleggingen Organogram

2 Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende rechten Dekkingsgraad Toeslagverlening ,5% 0,0% verkort in beeld Samenstelling van de beleggingsportefeuille Feitelijke premie Pensioenbeheerkosten Eigen vermogen Gemiddeld rendement op beleggingen , /- 1,1% Aandelen 30,9% Vastrentende waarden 55,0% Vastgoed 8,2% Grondstoffen 3,3% Overige beleggingen 0,0% Liquiditeiten 2,6% De financiële positie van het pensioenfonds is naar mening van de waarmerkend actuaris voldoende. - verkort jaarverslag - pagina 2

3 Beste lezer, Nieuwe pensioenregeling stond onder andere in het teken van het oriënteren op een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling gaat vanaf 1 januari 2015 gelden. De wijzigingen in het fiscale kader voor pensioenen en het aflopen van de herverzekeringsovereenkomst met Aegon eind 2014, maken een aanpassing op de regeling nodig. De uitdaging bij het ontwerpen van de nieuwe regeling is om een goede en betaalbare pensioenregeling te behouden. Hierbij vindt het bestuur de mening van zowel de werkgevers als de werknemers belangrijk. Daarom is een klankbordgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers en deelnemers zal in het teken staan van het aanpassen van de pensioenregeling. Wijziging samenstelling bestuur In heeft het bestuur zich voorbereid op de wijzigingen die de Wet versterking bestuur pensioenfondsen met zich mee brengen. Er is gekozen voor het paritaire bestuursmodel. Hierbij worden de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden in het bestuur vertegenwoordigd. De verdere stappen hiervoor worden in 2014 afgerond, zodat het fonds per 1 juli 2014 aan de nieuwe wettelijke eisen voldoet. Groei van het pensioenfonds Het beleid van Pensioenfonds Accountancy is gericht op groei van het aantal aangesloten kantoren en werknemers, zodat het draagvlak verder wordt vergroot. Per 1 januari hebben wij een aantal nieuwe kantoren met hun werknemers mogen verwelkomen. In is besloten om de activiteiten om nieuwe werkgevers te laten toe te treden minder actief uit voeren. Dit omdat per 1 januari 2015 het herverzekeringscontract met Aegon afloopt en aan nieuwe toe te treden bedrijven het prijsniveau voor slechts een jaar kon worden aangegaan. Het gevolg is dat de toename van het aantal nieuwe bedrijven in 2014 zeer gering zal zijn. Pensioencommunicatie Duidelijke communicatie is voor het bestuur van groot belang. Het bestuur heeft daarom in een onderzoek gehouden onder de actieve deelnemers en gepensioneerden van het pensioenfonds. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de belanghebbenden het belangrijk vinden dat er duidelijk, transparant en in eenvoudige taal wordt gecommuniceerd. Het pensioenfonds heeft dit vanzelfsprekend ter harte genomen. Zeker ook met de nieuwe regeling in het vooruitzicht. In is een communicatieconcept ontwikkeld dat de kernwaarden eigentijds en persoonlijk moet ondersteunen. De werktitel is In balans geworden. Een term dat goed aansluit bij onze branche. Verder in dit verkorte jaarverslag Dit verkorte jaarverslag geeft in hoofdlijnen het gevoerde beleid en de uitkomsten hiervan in weer. Het complete jaarverslag kunt u raadplegen via Pensioenfonds voor de Accountancy & Administratieve en Fiscale Dienstverlening Juli 2014 Meer weten? Ga naar - verkort jaarverslag - pagina 3

4 Deelnemersbestand Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat ouderdomspensioen ontvangt Aantal nabestaanden dat nabestaandenpensioen ontvangt In hebben wij een aantal nieuwe kantoren met hun werknemers mogen verwelkomen. Hierdoor is het aantal actieve deelnemers gestegen van in naar in. Deelnemers die arbeidsongeschikt zijn geraakt, maken ook deel uit van de groep actieve deelnemers. Aan ouderdomspensioen is in uitgekeerd ( ). Het nabestaandenpensioen bestaat uit het partnerpensioen en het wezenpensioen. Aan partnerpensioen is in uitgekeerd ( ) en aan wezenpensioen is in uitgekeerd ( ). Aantal deelnemers met slapende rechten verkort jaarverslag - pagina 4

5 Pensioenen Premie Kostendekkende premie Gedempte kostendekkende premie Feitelijke premie De premie is in flink gestegen door een forse stijging van het aantal actieve deelnemers Kostendekkende premie Dit is de premie op basis van de eisen van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen. Hierbij is rekening gehouden met de rentetermijnstructuur zoals deze per 31 december door de DNB gepubliceerd is. Dit betreft een momentopname. Het premiebeleid wordt getoetst aan de hand van de gedempte kostendekkende premie. Gedempte Kostendekkende premie Voor de gedempte kostendekkende premie wordt uitgegaan van de verwachte beleggingsopbrengst, zijnde 5,0% per jaar. Hierdoor is deze geschikter voor het lange termijn beleid. Feitelijke premie Dit is de premie die bij de werkgevers in rekening is gebracht. Deze premie is gebaseerd op tariefgrondslagen met de herverzekeraar op basis van een rekenrente van 4,0%. Het pensioenfonds voldoet aan de eis dat de feitelijke premie minimaal gelijk moet zijn aan de gedempte kostendekkende premie. De stijging van de feitelijke premie in ten opzichte van is met name veroorzaakt door de forse stijging van het aantal actieve deelnemers. - verkort jaarverslag - pagina 5

6 Uitvoeringskosten Totale uitvoeringskosten Pensioenbeheerskosten Vermogensbeheerkosten Transactiekosten 231 0,46% 0,22% 192 0,42% 0,06% Door de toename van het aantal actieve deelnemers zijn de Pensioenbeheerkosten per deelnemer gedaald. De uitvoeringskosten worden onderverdeeld in: Pensioenbeheerkosten Door de stijging van het aantal actieve deelnemers en gepensioneerden zijn de pensioenbeheerkosten per deelnemer gedaald van 231 in naar 192 in. Vermogensbeheerkosten Bij de vermogensbeheerkosten worden de verschillen per jaar (in 0,46% en in 0,42% van het gemiddeld belegd vermogen) voornamelijk verklaard door wijzigingen in de beleggingsmix. Ook rendement gerelateerde vergoedingen en advieskosten (derivatenstrategie) hebben invloed op de verschillen per jaar van de vermogensbeheerkosten. Transactiekosten In hebben een aanzienlijk lager aantal aanen verkopen plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat de transactiekosten als percentage van het gemiddeld belegd vermogen substantieel is gedaald (in 0,22% en in 0,06% van het gemiddeld belegd vermogen.) - verkort jaarverslag - pagina 6

7 Vermogen Vermogen Voorziening pensioenverplichtingen Eigen vermogen Vereist eigen vermogen Het vereist eigen vermogen wordt verondersteld gelijk te zijn aan het minimaal vereist eigen vermogen. In het verleden was dat vastgesteld op 1,0% van de voorziening pensioenverplichtingen*. In heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de bepaling van het (minimaal) vereist eigen vermogen. * Het bedrag dat bij een pensioenfonds aanwezig moet zijn om aan de toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Dit is de actuariële contante waarde van de opgebouwde pensioenen.. Het bestuur heeft naar aanleiding van het onderzoek besloten om met ingang van het (minimaal) vereist vermogen te baseren op 25,0% van de jaarlijkse vermogensbeheerskosten, waarbij de vermogens beheerskosten gedefinieerd zijn als de administratiekosten minus de vrijval van de excassoreserve. In is het (minimaal) vereist eigen vermogen vastgesteld op De ontwikkeling van de voorziening pensioenverplichtingen wordt vooral beïnvloed door de wijziging van de rente in een jaar en de nieuwe jaarinkoop van pensioenrechten. - verkort jaarverslag - pagina 7

8 Beleggingen Samenstelling van de beleggingsportefeuille Gemiddeld rendement op de beleggingen 1,0% 2,1% 2,6% 3,0% 3,3% 8,4% 27,4% 8,2% 30,9% Aandelen Vastrentende waarden Vastgoed Grondstof Overig Liquiditeiten 58,1% ,0% Incl. LDO Excl. LDO Benchmark 19,9% 11,9% 10,9% -/- 1,1% 6,4% 4,9% Om de beoogde pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veilig te stellen, wenst het bestuur op een verantwoorde en solide wijze te beleggen. Hoewel het rendement op de portefeuille een hoge prioriteit heeft, staan een defensief karakter van het beleggingsbeleid en een voorzichtige afweging van risico en rendement voorop. Het strategische beleggingsbeleid is in niet gewijzigd. Dit is 58,8% in vastrentende waarden en 41,2% in zakelijke waarden. In de praktijk wordt daar, binnen vooraf bepaalde bandbreedtes, om tactische reden van afgeweken. Hierdoor kunnen bepaalde beleggingscategorieën onder- of overwogen worden. Dit op basis van economische verwachtingen. De negatieve beleggingsresultaten komen met name door de gedaalde rente. Het totale beleggingsrendement inclusief kosten en Long Duration Overlay (LDO) bedroeg in -1,1%. Het totale beleggingsresultaat exclusief LDO kwam uit op ongeveer 6,4%, terwijl de benchmark een rendement behaalde van ongeveer 4,9%. Daarmee heeft het pensioenfonds in een outperformance van circa 1,4% behaald. Dit is het verschil tussen het behaalde rendement en het rendement van de benchmark. Dit verschil geeft aan hoeveel waarde is toegevoegd door middel van actief beleggen. Het LDO fonds is voor het pensioenfonds een manier om het neerwaartse renterisico te beperken. In is de rentetermijnstructuur enigszins gestegen, waardoor de belegging in LDO een negatief beleggingsrendement heeft behaald. Dit in tegenstelling tot waarin de renttermijnstructuur is gedaald en een positief rendement is behaald. Het bestuur zet het LDO fonds niet in voor speculatieve doeleinden. - verkort jaarverslag - pagina 8

9 Dekkingsgraad en toeslagverlening Dekkingsgraad Toeslagverlening 103,6% 102,4% 102,5% 1,3% 0,0% 0,0% De dekkingsgraad is in met 0,1%-punt Het pensioenfonds heeft geen geld gereserveerd gestegen tot 102,5%. De stijging is veroorzaakt voor toekomstige toeslagen. Het verlenen van door de beleggingsresultaten. Door het negatieve toeslag is afhankelijk van de middelen van het resultaat op de premies, is de stijging grotendeels pensioenfonds. Hoewel de vermogenspositie teniet gedaan. De premies die in rekening zijn van het pensioenfonds voldoende was, heeft gebracht, waren niet voldoende om de kosten te het bestuur op basis van de financiële situatie, dekken. met inachtneming van het advies van de deelnemersraad, moeten besluiten om per 1 juli De werkelijke dekkingsgraad van 102,5% is geen toeslag te verlenen. hoger dan de dekkingsgraad behorend bij het (minimaal) vereist eigen vermogen van 100,1%. De vermogenspositie van het pensioenfonds is hiermee voldoende. 'De vermogenspositie van het pensioenfonds kan daarom worden gekarakteriseerd als voldoende.' - verkort jaarverslag - pagina 9

10 Organogram Pensioenfederatie Verzekeraar Externe adviseurs Externe toezichthouders DNB - AFM Diverse commissies advies advies/uitvoering aanbevelingen advies Bestuur Deelnemersraad Visitatiecommissie verantwoording controle advies controle controle verantwoording Verantwoordingsorgaan adviesrecht Certificerende actuaris Compliance officer Externe accountant Disclaimer Pensioenfonds Accountancy doet haar uiterste best om de informatie in dit verkort jaarverslag zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Toch zou er iets aan onze aandacht ontsnapt kunnen zijn. In geen geval is het pensioenfonds aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de in dit verkort jaarverslag beschikbare informatie.

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g 2014 Stichting Pensioenfonds PostNL Stichting Pensioenfonds PostNL Opgericht 1 januari 1989 Statutair gevestigd te Groningen KvK-nummer 41011600 Correspondentieadres: Postbus 501

Nadere informatie

Voorwoord. kerncijfers en kengetallen. risicomanagement. 2 Informatie over. 4 Financiële situatie. 6 Beleggingen. 8 Pensioencommunicatie

Voorwoord. kerncijfers en kengetallen. risicomanagement. 2 Informatie over. 4 Financiële situatie. 6 Beleggingen. 8 Pensioencommunicatie jaarverslag 2013 1 Voorwoord 2 Informatie over Bpf HiBiN 3 Meerjarenoverzicht kerncijfers en kengetallen 4 Financiële situatie en indexatie 5 Solvabiliteit en integraal risicomanagement 6 Beleggingen 7

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

Deutsche Bank Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Deutsche Bank Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Organisatie Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland 7 Kerncijfers 9 Ontwikkelingen 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 4 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Voorwoord 7 Kerncijfers 8 Verslag van het bestuur Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 1 2

J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Woord van de voorzitter 7 Personalia 8 1. Financiële positie en beleid in 2012 10 1.1 Inleiding 10 1.2 Financiële opzet en positie 11 1.2.1 Totstandkoming

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Email : pf-astellas@azl.eu Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel Stichting Pensioenfonds Nederlandse Groothandel Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon: 070-3490746 e-mail:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Jaarrapport 2013

Stichting IKEA Pensioenfonds. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A STIP 3 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 10 D Verslag van de deelnemersraad 13 E Verslag verantwoordingsorgaan 15 F Bestuursverslag 18 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Voorwoord 4. Kerngegevens 5. Verslag van het bestuur 6. Financiële situatie 6. Vermogensbeheer 10. Pensioenbeheer 16.

Voorwoord 4. Kerngegevens 5. Verslag van het bestuur 6. Financiële situatie 6. Vermogensbeheer 10. Pensioenbeheer 16. Jaarverslag 2014 Inhoud Jaarverslag pagina Voorwoord 4 Kerngegevens 5 Verslag van het bestuur 6 Financiële situatie 6 Vermogensbeheer 10 Pensioenbeheer 16 Risicobeleid 29 Pensioenfondsbestuur 33 Vooruitzichten

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84 Jaarverslag 212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 I Belangrijkste ontwikkelingen - kernactiviteiten 6 II Financiële informatie 1 1. Financiële positie 1 2. Resultaten 13 3. Toekomstverwachting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Thales Nederland. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Thales Nederland Jaarverslag 2013 Inhoud Profiel... 3 Kerncijfers... 6 Verslag van het bestuur... 7 Jaarrekening 23 Balans per 31 december 2013... 23 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt

jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt Inhoud meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 bestuursverslag 7 1. woord van de voorzitter 9 2. algemene informatie 13 2.1 Juridische structuur

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord pag. 4 2. Inleiding pag. 5 2.1 Het fonds 2.2 Doel van deze nota 2.3 Nagestreefde mate van detaillering

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 22 mei 2014 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie