Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van miljoen naar miljoen ( miljoen ultimo Q4 2013).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013)."

Transcriptie

1 Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni ,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad van 125,3% naar 129,5%. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement +7,2% over het tweede kwartaal van 2014; waarde van de beleggingen gestegen naar miljoen. Over de eerste zes maanden bedroeg het rendement meer dan 14%. Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van miljoen naar miljoen ( miljoen ultimo Q4 2013). Het totaal aantal (Gewezen) Deelnemers en Pensioengerechtigden is per 30 juni 2014 afgenomen met 154 personen ten opzichte van 31 december Door het gesloten karakter van het Fonds is er per 1 januari 2014 een dalende trend in het aantal Deelnemers te zien.

2 Dekkingsgraad De marktwaardedekkingsgraad van Pensioenfonds ING per 30 juni 2014 is 129,5%. Dat is 0,9%-punt hoger dan de marktwaardedekkingsgraad per 31 maart De DNB-dekkingsgraad is in dezelfde periode met 3,2%-punt gestegen naar 139,0%. De marktwaarde van de pensioenverplichtingen is in het tweede kwartaal gestegen naar miljoen en de marktwaarde van de beleggingen naar miljoen. Q Q Q Q Q Marktwaarde van de pensioenverplichtingen Reserves (marktwaarde) Marktwaarde van de beleggingen Marktwaardedekkingsgraad 129,5% 128,6% 125,3% 122,8% 121,5% Marktrente van de verplichtingen 2,1% 2,4% 2,7% 2,6% 2,5% DNB-dekkingsgraad 139,0% 135,8% 128,2% 126,8% 121,3% Bedragen in miljoenen euro s Bedragen en percentages ultimo kwartaal Het Fonds berekent de waarde van de pensioenverplichtingen zowel op basis van de in de markt waargenomen rentetermijnstructuur als op basis van de door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde rentetermijnstructuur. DNB past sinds december 2011 correcties toe op de rentetermijnstructuur door uit te gaan van de 3-maands gemiddelde rente. Sinds september 2012 heeft DNB de rentetermijnstructuur bovendien aangepast aan de hand van de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR). Deze twee berekeningsmethoden van de pensioenverplichtingen leiden tot verschillende waarden van de dekkingsgraad. Het Fonds verwijst in zijn communicatie naar deze dekkingsgraden als de DNB-dekkingsgraad en de marktwaardedekkingsgraad. De DNBdekkingsgraad is bepalend voor het voldoen aan de wettelijke vereisten. De marktwaardedekkingsgraad geeft naar de mening van het Bestuur een beter beeld van de werkelijke stand en ontwikkeling van de financiële positie van het Fonds en wordt daarom gehanteerd bij het beleggings- en risicobeleid. In het tweede kwartaal is de rente per saldo gedaald, met als gevolg daarvan een stijging van de marktwaarde van de pensioenverplichtingen. De rentedaling leidde ook tot een waardestijging van de beleggingen in vastrentende waarden. De aandelen, vastgoed en alternatieve beleggingen lieten eveneens een waardestijging zien. Als gevolg van deze bewegingen steeg de marktwaardedekkingsgraad met 0,9%-punt. In het tweede kwartaal steeg het effect van de door DNB toegepaste correcties van 7,2%-punt naar 9,5%-punt, waardoor de DNB-dekkingsgraad met 3,2% steeg naar 139,0%. De vereiste (DNB-)dekkingsgraad is gelijk aan ongeveer 111%. Ontwikkeling dekkingsgraden vanaf Juni 2012 Juli 2012 Aug 2012 Sept 2012 DNB-dekkingsgraad Okt 2012 Nov 2012 Dec 2012 Jan 2013 Marktwaardedekkingsgraad Feb 2013 Mrt 2013 Apr 2013 Mei 2013 Juni 2013 Juli 2013 Aug 2013 Sept 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mrt 2014 Apr 2014 Mei 2014 Juni

3 Beleggingen en rendement Het totale beleggingsrendement van het Fonds kwam over het tweede kwartaal uit op +7,2% (inclusief rente- en valuta-afdekking). De waarde van de beleggingen bedroeg ultimo tweede kwartaal miljoen. Beleggingen Rendement Rendement Q Q (t/m Q2) In mln in % in % in % Vastrentende waarden* ,3 8,1 18,2 Aandelen ,7 5,8 6,9 Vastgoed ,8 4,2 7,3 Alternatieve beleggingen 583 2,6 4,3 6,0 Liquide middelen 142 0,6 0,0-0,1 Totaal exclusief valuta-derivaten ,0 7,3 14,5 Valuta-afdekking** -3-0,1-0,2 Beleggingen ,2 14,3 * Vastrentende waarden inclusief renteswaps. ** Het rendement op valuta-afdekking betreft de bijdrage van de valuta-afdekking aan het rendement op de beleggingen. De economie toonde over het tweede kwartaal een licht herstel. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten trok de economische groei wat aan. In Zuidoost Azië is duidelijk dat de motor van China enigszins hapert, wat effect heeft op de groei in deze regio. De inflatiedruk is over het algemeen beperkt. Hoewel de groei wat toeneemt, is de werkloosheid nog steeds hoog, wat een drukkend effect heeft op de arbeidskosten. Ook de invloed van de hogere grondstofkosten, met name de gestegen olieprijs, op de inflatie is beperkt gebleven. De politiek van centrale banken is nog steeds dominant. Het laag houden van de korte rente, het opkopen van schulden en het gericht voorzien van solvabiliteitshulp aan het midden- en kleinbedrijf in Europa drukt de rente over de gehele curve. De combinatie van een lage groei, lage inflatie en beleid van de centrale banken dat gericht is op groei heeft de rente verder doen dalen en risicovolle activa in waarde opgestuwd. Dit veroorzaakt het hoge rendement van 7,2% over het tweede kwartaal en van ruim 14% over de eerste zes maanden. Zowel over het tweede kwartaal als over de eerste zes maanden in het geheel werd een beter resultaat dan de verplichtingen-benchmark gerealiseerd van respectievelijk 0,2% en 0,5%. De belangrijkste oorzaken hiervan waren de hoge rentehedge, het rendement op bedrijfsobligaties en schuldtitels van opkomende markten en het rendement op vastgoed. Resultaten per assetcategorie Vastrentende waarden (inclusief renteswaps) De acties van de ECB hadden effect. De negatieve rente en gerichte steun aan het bedrijfsleven maakten dat de curve over het gehele spectrum verder daalde met ongeveer 0,5%. Ook de vergoeding op bedrijfsobligaties daalde, wat een fraai resultaat opleverde. Over de eerste zes maanden bedroeg het rendement op de vastrentende-waarden portefeuille 18,2%. Dit resultaat was beduidend beter dan de benchmark. Het rendement op de bedrijfsobligaties en schuldtitels van opkomende markten was gedurende het kwartaal ook positief, hoewel minder positief dan de lange-obligatie en swapportefeuille. Aandelen Over het tweede kwartaal werd een positief rendement op aandelen gerealiseerd van 5,8%. Alle onderdelen binnen de aandelenportefeuille droegen daar positief aan bij, waarbij het aandeel van opkomende markten het grootst was met een rendement van ruim 8%. Ondanks de oplopende geopolitieke spanningen stegen aandelenmarkten verder, gevoed door het toenemende vertrouwen in een economisch herstel en de acties van de ECB. Over het tweede kwartaal werd een neutraal rendement geboekt, afgezet tegen de benchmark. Ook over de eerste zes maanden gaf de aandelenportefeuille een neutraal rendement. Vastgoed Het rendement op vastgoed was in het tweede kwartaal ruim 4%. Zowel beursgenoteerde vastgoedaandelen als niet-beursgenoteerd vastgoed droegen daar positief aan bij. Vooral beursgenoteerd vastgoed gaf een goed rendement van bijna 9%, wat ongeveer 0,5% beter was dan de benchmark. Over de eerste zes maanden boekte deze categorie een rendement van ruim 7% rendement, 0,5% boven de benchmark. Alternatieve beleggingen Het aandeel alternatieve beleggingen beslaat 2,5% van de totale activa en bestaat uit hedgefondsen en private equity. Deze categorie gaf een rendement van ruim 4%, wat 0,7% minder was dan de benchmark over het tweede kwartaal. Het minder goede rendement van hedgefondsen was hiervan de oorzaak. Private equity gaf een goed rendement van bijna 7%. Over de eerste zes maanden werd ten opzichte van de benchmark ongeveer 0,5% minder rendement behaald. 3

4 Liquide middelen Het rendement op liquide middelen was in het tweede kwartaal 0%. Dit werd veroorzaakt door de lage vergoeding op kortlopende middelen. Aan het eind van het tweede kwartaal bedroeg het bedrag aan liquide middelen 142 miljoen. Valuta afdekking De bijdrage aan het rendement van de afdekking van valuta kwam in het tweede kwartaal uit op -0,1%. Het geringe negatieve rendement werd veroorzaakt door het aanhouden van dollars ten behoeve van betalingen in dollars in combinatie met de waardedaling van de euro ten opzichte van de dollar. De afdekking van valuta vindt plaats op totaal portefeuilleniveau en niet op assetcategorieniveau. 4

5 Verzekerden Q Verschil Q Q Q Q Deelnemers Gewezen Deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Het aantal Deelnemers is in het tweede kwartaal van 2014 verder gedaald met personen ten opzichte van het eerste kwartaal van Door het gesloten karakter van het Fonds is er per 1 januari 2014 een dalende trend in het aantal Deelnemers te zien. Het aantal Gewezen Deelnemers en het aantal Pensioengerechtigden is in het tweede kwartaal van 2014 gestegen met respectievelijk 792 en 104 personen ten opzichte van het eerste kwartaal van Het totaal aantal Verzekerden is per saldo gedaald met 154 personen. 5

6 Profiel Stichting Pensioenfonds ING is op 1 januari 1995 opgericht en is statutair gevestigd te Amsterdam. De statutaire doelstelling van het Fonds luidt als volgt: Het Pensioenfonds heeft ten doel Pensioenen en/of andere uitkeringen te verstrekken ter zake van ouderdom en arbeidsongeschiktheid en ter zake van overlijden van Deelnemers of Gewezen Deelnemers, overeenkomstig de bepalingen van de Pensioenreglementen. Gegeven deze doelstelling streeft het Fonds naar het op lange termijn nakomen van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten, waarbij een evenwichtige belangenbehartiging van alle Deelnemers, Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden centraal staat. Het Fonds voert pensioenregelingen uit die gelden voor huidige en voormalige medewerkers van ING. Het Fonds administreert de tot eind 2013* opgebouwde pensioenaanspraken, betaalt pensioenen uit en belegt en beheert het fondsvermogen. * Met ingang van 1 januari 2014 hebben ING-medewerkers een nieuwe pensioenregeling. Vanaf dat moment bouwen zij geen pensioen meer op bij Pensioenfonds ING, maar bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds. Meer informatie Veel informatie over pensioen vindt u op U kunt ons ook bellen: (elke werkdag van uur) Of mailen: Disclaimer Dit kwartaalbericht geeft de (financiële) resultaten van het afgelopen kwartaal op hoofdlijnen weer. Stichting Pensioenfonds ING heeft zich met uiterste zorgvuldigheid ingespannen voor een correcte en actuele weergave van de informatie in dit bericht. Aan deze publicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. 6

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Jaar verslag Jaarverslag ING

Jaar verslag Jaarverslag ING Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds ING Postbus 79160, 1070 NE Amsterdam Telefoon: 020-8101000 Telefax: 020-8101099 www.pensioenfondsing.nl Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g 2014 Stichting Pensioenfonds PostNL Stichting Pensioenfonds PostNL Opgericht 1 januari 1989 Statutair gevestigd te Groningen KvK-nummer 41011600 Correspondentieadres: Postbus 501

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen. 2012 december

Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen. 2012 december Rapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 december Inhoudsopgave Management samenvatting 2 1 Kerncijfers 4 1.1 Dekkingsgraad 4 1.2 Rendement 6 1.3 Vermogensmutaties 7 1.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Voorwoord 4. Kerngegevens 5. Verslag van het bestuur 6. Financiële situatie 6. Vermogensbeheer 10. Pensioenbeheer 16.

Voorwoord 4. Kerngegevens 5. Verslag van het bestuur 6. Financiële situatie 6. Vermogensbeheer 10. Pensioenbeheer 16. Jaarverslag 2014 Inhoud Jaarverslag pagina Voorwoord 4 Kerngegevens 5 Verslag van het bestuur 6 Financiële situatie 6 Vermogensbeheer 10 Pensioenbeheer 16 Risicobeleid 29 Pensioenfondsbestuur 33 Vooruitzichten

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL

J a a r v e r s l a g. Stichting Pensioenfonds PostNL J a a r v e r s l a g 2013 Stichting Pensioenfonds PostNL 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van de voorzitter 7 2. Algemene informatie 10 2.1

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 1-56 Inhoudsopgave 1 Karakteristieken van het Pensioenfonds 4 1.1 Profiel 4 1.2 Organisatie 4 1.2.1 Bestuur 4 1.2.2 Verantwoordingsorgaan 5 1.2.3

Nadere informatie

Prepensioneringsregeling. Prepensioneringsregeling. P h i l i p s Pe n s i o e n f o n d s. Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Prepensioneringsregeling. Prepensioneringsregeling. P h i l i p s Pe n s i o e n f o n d s. Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Prepensioneringsregeling P h i l i p s Pe n s i o e n f o n d s B e l e g g i 20 n g s v e r s l a g Prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Philips Pensioenfonds

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4. 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14. 2 Verslag College van Beheer 18

1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4. 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14. 2 Verslag College van Beheer 18 Jaarverslag Inhoud 85 e verslagjaar 1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 14 2 Verslag College van Beheer 18 Voorwoord 19 2.1 Financiële positie 21 2.2

Nadere informatie

1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4. 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 13. 2 Verslag College van Beheer 16

1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4. 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 13. 2 Verslag College van Beheer 16 Jaarverslag Inhoud 84 e verslagjaar 1 Kerngegevens, Profiel en Personalia 4 1.1 Kerngegevens 5 1.2 Profiel 9 1.3 Personalia 13 2 Verslag College van Beheer 16 Voorwoord 17 2.1 Financiële positie 18 2.2

Nadere informatie

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2012 64STE BOEKJAAR

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2012 64STE BOEKJAAR Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2012 64STE BOEKJAAR JAARVERSLAG 2012 Contact Stichting Shell Pensioenfonds Postbus 65 2501 CB Den Haag Nederland E-mail: Internetsite: pensioenfonds@shell.com

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

jaarverslag 2006 pensioenfonds stork pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over

jaarverslag 2006 pensioenfonds stork pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over pensioenfonds stork de pensioenregeling en het pensioenfonds. Pensioenfonds Stork Postbus 398 pensioenfonds stork jaarverslag 2006 Op onze website www.pensioenstork.nl vindt u informatie over pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie

Philips Pensioenfonds

Philips Pensioenfonds Philips Pensioenfonds Beleggingsverslag Prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Philips Pensioenfonds 1 Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie