College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,"

Transcriptie

1 Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning 4 Geacht cllege, Op 9 nvember j.l. heeft u een brief ntvangen ver de vrbereidingen p de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm). In aanvulling p deze brief wil ik u ng nader infrmeren ver de taskfrce gegevensuitwisseling. Daarnaast wil ik ingaan p het nderwerp alphahulp. Omdat u vanaf 1 januari a.s. verantwrdelijk bent vr de hulp bij het huishuden is het belangrijk dat u tijdig ver de gegevens van deze cliënten beschikt. De zrgkantren en het Centraal Administratie Kantr (CAK) dragen daarm aan gemeenten bestanden ver met de gegevens van de mensen die mmenteel al HV hebben. Hierver zijn afspraken gemaakt in het vergangprctcl HV (dit vergangsprtcl kunt u vinden p Gebleken is dat de bestanden van het zrgkantr ruis bevatten. Het gaat hierbij bijvrbeeld m cliënten die verleden zijn, verhuisd zijn, maar k m spelfuten en/f cliënten die meerdere malen vrkmen in het bestand. De gemeenten zijn het beste in staat m de geleverde bestanden te schnen en te cmpleteren. Om gemeenten hierbij te ndersteunen, heeft het ministerie van VWS in verleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zrgverzekeraars Nederland (ZN) beslten een Taskfrce in het leven te repen. De Taskfrce kan u praktisch ndersteunen. Z is er een tl (zie k: ntwikkeld vr het pschnen van de bestanden van zrgkantren en het matchen van de bestanden met de GBA. Met deze tl kunt u de futen uit de bestanden halen (zals futieve spelling van namen en adressen, verhuizingen, verledenen, etc.). Tevens is er een checklist ntwikkeld waarin wrdt beschreven welke stappen u als gemeente met ndernemen. Deze checklist vindt u in bijlage 1 van deze brief. Pstbus EJ DEN HAAG Telefn (070) Fax (070) Bezekadres: Parnassusplein VX DEN HAAG Crrespndentie uitsluitend richten aan het pstadres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief. Internetadres:

2 2 Omdat ik me tt het uiterste wil inspannen m de gegevens vlledig te krijgen, heb ik k alle zrgaanbieders van huishudelijke verzrging gevraagd lijsten met hun cliënten die daadwerkelijk HV1 f HV2 ntvangen bij u aan te leveren. In bijlage 2 vindt u een afschrift van de brief die aan de zrgaanbieders is gestuurd. De zrgkantren sturen, vr zver dat ng niet is gebeurd, uiterlijk eind nvember een brief naar hun cliënten m hen te infrmeren ver de wijzigingen per 1 januari a.s.. Om er vr te zrgen dat zrgkantren dit k daadwerkelijk kunnen den, is het belangrijk dat u de zrgkantren p zeer krte termijn de pgeschnde bestanden stuurt. In bijlage 3 vindt u een afschrift van de brief aan de zrgkantren ver dit nderwerp. Tt slt ng ver de alphahulp. Ik vraag uw specifieke aandacht vr de psitie van de gebruikers van alphahulp in uw gemeente. In uw gemeente zijn lkale keuzen gemaakt die specifieke gevlgen kunnen hebben vr de gebruikers van alphahulp. Wij adviseren u m in verleg met de zrgaanbieders, die dr u gecntracteerd zijn, afspraken te maken ver de vrlichting aan de gebruikers van alphahulpen. Het lijkt mij hierbij ndig dat de gemeenten de gebruikers van alphahulp infrmeren en dat de aanbieders de alphahulpen van infrmatie vrzien. In bijlage 4 treft u meer uitgebreide infrmatie aan ver de alphahulp cnstructie. In de al genemde bijlage 2 kunt u zien dat ik k de zrgaanbieders heb gevraagd m samen met u aandacht te besteden aan deze specifieke grep. Deze brief is in verleg met de VNG tt stand gekmen. Met vriendelijke gret, de Directeur-Generaal Maatschappelijke Zrg, drs. M.P. van Gastel Bijlage 1: Checklist Bijlage 2: Afschrift van de brief aan de zrgaanbieders Bijlage 3: Afschrift van de brief aan de zrgkantren Bijlage 4: Infrmatie ver de alphahulp

3 3 Checklist vr de ntvangst van cliëntgegevens huishudelijke verzrging Inleiding Vanaf 1 januari a.s. bent u als gemeente verantwrdelijk vr het leveren van huishudelijke verzrging, k aan die cliënten die p dit mment al huishudelijke verzrging (HV) in het kader van de AWBZ ntvangen (de categrie vergangscliënten ). Daarvr is ndzakelijk dat u weet wie deze cliënten zijn, welke indicatie zij hebben en wie de huidige zrgaanbieder is. De zrgkantren en het CAK gaan daarm aan gemeenten bestanden verdragen met de gegevens van de mensen die mmenteel reeds HV hebben. Hierver zijn afspraken gemaakt in het vergangsprtcl. Gebleken is dat de bestanden van het zrgkantr hier en daar ruis bevatten. Het gaat hierbij m cliënten die verleden zijn, verhuisd zijn, maar k m spelfuten en/f cliënten die meerdere malen vrkmen in het bestand. Daarnaast blijken smmige cliënten in het bestand van het zrgkantr niet bekend te zijn bij het CAK f bij de zrgaanbieder en andersm. Dit betekent dat de gemeente njuiste en, belangrijker, wellicht nvlledige bestanden ntvangt. Het Ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zrgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesprken dat gemeenten aan de slag zullen gaan met het schnen en cmpleteren van de aan hen aangeleverde bestanden. Dit dient te gebeuren alvrens u de gegevens kunt inveren in uw systemen en kan gebruiken vr verdere cmmunicatie. U bent als gemeente verantwrdelijk vr die schningsactie. Vr u ligt een checklist waarin p hfdlijnen wrdt beschreven welke stappen de gemeente met ndernemen. Stap 1. Schnen en cmpleteren bestanden t.b.v. verzending brief De eerste pgave vr gemeenten en zrgkantren is het versturen van een brief aan alle HV-cliënten, waarin wrdt uitgelegd wat er wel en wat er niet gaat veranderen naar aanleiding van de intrductie van de Wm. Hiervr heeft u een bestand ndig van de HVgeïndiceerden. De basis vr dit bestand betreft het bestand van het zrgkantr. Dit bestand kunt u aanvullen met de gegevens uit het CAK-bestand. Een aantal gemeenten heeft gecnstateerd dat het aantal cliënten in het bestand van het zrgkantr een stuk lager ligt dan het aantal dat zij verwacht hadden. Het aantal HVcliënten dat gemeenten drgekregen hebben via de Ceben-gegevens is vaak hger dan het aantal cliënten in het zrgkantrbestand. Dit kmt drdat de gegevens van Ceben zich baseerden p het ttale aantal cliënten dat in een jaar (2005) van zrg werd vrzien, terwijl de meer recente infrmatie het aantal cliënten betreft dat p het peilmment (2006) in zrg was. Omdat een belangrijk deel van de cliënten niet het gehele jaar in zrg is, is het laatste getal drgaans lager dan het eerste. Dit kan sms een verschil van 20 tt 30% betreffen.

4 4 De gemeente krijgt de beschikking ver drie bestanden. Dit zijn de vlgende drie bestanden: Nr. Brn Herkmst Del Waarm relevant vr Wm 1 AZR Zrgkantr Registreren indicaties en zrg NAW Indicatiebesluit Zrgtewijzingsbesluit Aard zrg (Naturazrg f PGB) 2 CAK CAK Innen eigen bijdrage NAW/ SFi-nummer Uren HV per week Aanbieder van cliënt Onderscheid HV-alpha (HV1) en HV-verig (HV2) 3 GBA Gemeente Bijhuden bevlkingsadministratie Zrgkantr Actuele NAWgegevens Overlijden Van het zrgkantr ntvangt u een bestand van cliënten met een indicatie vr huishudelijke verzrging. In smmige gevallen krijgen cliënten met een verblijfsindicatie (waarvr ng geen plek in een verzrgings- f verpleeghuis beschikbaar is) tijdelijk HV. In het vergangsprtcl zijn alleen afspraken gemaakt ver het type gegevens, maar niet ver van welke cliëntengrepen de gegevens vergedragen meten wrden. Het is van belang dat zrgkantren een z sluitend mgelijk bestand van cliënten aanleveren aan de gemeenten. Zrgkantren zijn daarm verzcht dr het Ministerie van VWS m de nderstaande bestanden aan gemeenten te leveren: 1. Een bestand met persnen die de functie HV geleverd krijgen in de vrm van zrg in natura (ZIN) en die GEEN indicatie hebben vr de functie VERBLIJF; 2. Een bestand met persnen die in de thuissituatie de functie HV geleverd krijgen EN wachten p VERBLIJF; 3. Een bestand met persnen die wachten p levering van HV en GEEN indicatie hebben vr VERBLIJF; 4. Een bestand met persnen die wachten p de functie VERBLIJF en die p de peildatum in de thuissituatie GEEN zrg ntvangen, maar die in het kader van verbruggingszrg aanspraak kunnen maken p HV f ervr kiezen de functie verblijf niet te verzilveren, maar zrg in de thuissituatie wensen te ntvangen, zals HV; 5. Een bestand met persnen met een indicatie vr HV die de zrg geleverd krijgen in de thuissituatie in de vrm van een PGB. De zrgkantren zullen bij hun bestanden een telichting geven p elk van deze deelbestanden.

5 5 Met behulp van de geautmatiseerde tl (beschikbaar via de Wm Taskfrce) f handmatig kunt u het bestand van het zrgkantr matchen met de GBA. Via deze match kunt u de futen uit het bestand halen, zals spelfuten, verlijdensgevallen, dubbele vermeldingen en verhuizingen. In de instructie <invegen link> bij de geautmatiseerde tl wrdt uitgebreid beschreven he u dit kunt den. Het vrdeel van het gebruik van de tl is dat u bij het tweede en derde verdrachtsmment van de gegevens (1 december en 22 december) niet pnieuw alle gegevens heft te vergelijken. De tl herkent de gegevens die hij reeds gecntrleerd heeft en matcht alleen de nieuwe gegevens. CAK Begin week 46 ntvangt elke gemeente een CD-rm met de gegevens van de HV-cliënten. Deze CD-rm wrdt bij het gemeentehuis afgeleverd. Hiernder enige achtergrndinfrmatie ver de bestanden die u van het CAK ntvangt: Er wrdt gerapprteerd ver huishudelijke verzrging. Dit hudt in ver de prducten 6 (Alphahulp) en 7 (Huishudelijke verzrging). Er wrdt alleen gerapprteerd ver in zrgjaar 2006 afgenmen zrg. Het eerste peilmment is 1 nvember. In het geval van het CAK betekent peilmment 1 nvember niet dat u alleen de gegevens krijgt van de cliënten die p 1 nvember in zrg zijn. Het betekent wel dat u alle cliënten ntvangt die van 1 januari tt 1 nvember eigen bijdrage betaalden (lees: zrg ntvingen). Alle cliënten die in 2006 zrg hebben afgenmen wrden gerapprteerd. Ok de inmiddels verleden cliënten. Alleen zrg geleverd aan cliënten die een GBA-cntrle hebben ndergaan wrdt gerapprteerd. Na ntvangst van het bestand van het CAK kunt u het geschnde zrgkantrbestand aanvullen met cliënten uit het CAK-bestand. Dit bestand stuurt u terug naar het zrgkantr. Op basis van dit bestand wrdt de brief verstuurd. Analyse van de bestanden van zrgkantren en CAK heeft uitgewezen dat het niet te vrkmen is dat een aantal cliënten een brief zal ntvangen die inmiddels niet meer in zrg zijn. In de vlgende paragraaf wrdt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de bestanden en zal duidelijk wrden dat uit het CAK-bestand niet sluitend vast te stellen is welke cliënten nterecht in het bestand zitten. Daarm is aan de zrgkantren geadviseerd m in de brief aan cliënten de vlgende zinsnede te te vegen: "indien de huishudelijke verzrging bij u inmiddels beëindigd is, kunt u deze brief als niet verznden beschuwen". Afgesprken is met de zrgkantren dat zij uiterlijk 1 december de brief zullen verzenden. Gemeenten wrden dan k geadviseerd m uiterlijk 24 nvember het pschnen van het bestand gereed te hebben (inclusief de match met het CAK bestand). De zrgkantren kunnen dan tussen 27 nvember en 1 december de brieven vr de cliënten gereed maken. Verschillende gemeenten hebben vragen gesteld bij de taskfrce ver de juridische (n)mgelijkheden van het verdragen van gegevens van gemeente naar zrgkantr. Deze verstrekking is tegestaan nder de vlgende vrwaarden.

6 6 Op grnd van de Wet GBA wrden persnsgegevens van cliënten HV uit het GBA verstrekt aan (ambtenaren van) de betreffende afdeling binnen de gemeente (afdeling welzijn / maatschappelijke ndersteuning). Het gaat hierbij m een verstrekking aan zgenaamde binnengemeentelijke afnemers. Deze gegevensverstrekking dient bij f krachtens de verrdening GBA geregeld te zijn. Op de verwerking van de persnsgegevens dr deze binnengemeentelijke afnemer is niet meer het regime van de Wet GBA van tepassing, maar in plaats daarvan de Wet bescherming persnsgegevens (Wbp). De verstrekking van NAW-gegevens en gegevens ver klasse en functie van cliënten HV dr een de gemeente aan het zrgkantr is tegestaan p grnd van artikel 8 sub f van de Wbp: de gegevensverwerking is ndzakelijk vr behartiging van het gerechtvaardigd belang van de verantwrdelijke (in casu het cllege van b&w) f de derde aan wie gegevens wrden verstrekt (het zrgkantr). Van een gerechtvaardigd belang is in dit geval sprake aangezien het Cllege van b&w zijn taak als verantwrdelijke vr de verstrekking van HV niet kan uitveren als zij niet ver een deugdelijk bestand met vergedragen cliënten beschikt. Er bestaat geen juridische grndslag vr het verstrekken van medische gegevens en het sfinummer. Deze gegevens zullen meten wrden lsgekppeld van de aan het zrgkantr te verstrekken bestanden. Stap 2. Cmpleteren bestanden t.b.v. inzicht in cliëntenbestand per 1 januari 2007 Vergelijking van de bestanden van zrgkantren en CAK heeft uitgewezen dat nadere infrmatie bendigd is van de zrgaanbieders m een sluitend verzicht te verkrijgen van de cliënten die recht hebben p zrg p 1 januari Hiernder wrdt een verzicht gegeven van de futen en nvlkmenheden van de bestanden van CAK en zrgkantr. Zrgkantren In de bestanden van het zrgkantr kunnen drie srten futen vrkmen: administratieve futen, gegevens die nterecht in het bestand zitten en gegevens die ntbreken. Hiernder wrden deze drie categrieën nader tegelicht. Administratieve futen. Deze futen kunnen pgelst wrden dr een check met de GBA. Vr de PGB-cliënten geldt dat wijzigingen in de persnlijke situatie in het AZRsysteem wrden vastgelegd. De gegevens in het PGB-bestand geven daarm een betruwbaarder beeld van de actuele situatie van de cliënten. Verhuizingen: De cliënt is verhuisd en staat ng met het ude adres in het bestand. Als de cliënt inmiddels verhuisd is naar een andere gemeente wrdt de gemeente verzcht de gegevens van deze cliënt dr te geven aan de nieuwe gemeente van vestiging van deze cliënt. Futen in de spelling van naam, adres, wnplaats etc.: p basis van de GBA wrdt de juiste spelling aangebracht in het bestand. Overledenen: de cliënt is inmiddels verleden, maar staat ng in het bestand als zijnde in zrg. Deze cliënt wrdt uit het bestand verwijderd, zdat de familie van deze cliënt niet nterecht een brief ntvangt.

7 7 Dubbele vermelding: p basis van de match met de GBA wrdt de dubbele vermelding gecnstateerd en vervlgens ngedaan gemaakt. Niet aanwezig in het zrgkantrbestand: Legitimatielijsten: Een bepaalde grep cliënten ntvangt HV, terwijl zij hiervr niet ver een geldige indicatie beschikken. Afgesprken is dat deze cliënten (via het prject ultieme vulling ) allemaal geïndiceerd wrden vr 1 januari Deze cliënten zijn wel bekend bij het CAK mdat zij zrg ntvangen en k eigen bijdrage betalen. Initiële vulling: Vanaf 1 januari 2004 is gestart met het gebruik van AZR. Cliënten die reeds vr deze datum HV ntvingen zijn niet allemaal pgenmen in het AZR-bestand. Deze clienten zijn wel bekend bij het CAK mdat zij zrg ntvangen en k eigen bijdrage betalen. Ruilzrg: Onder ruilzrg wrdt zrg verstaan waarbij de cliënt bijvrbeeld een indicatie heeft vr huishudelijke verzrging maar in de praktijk een andere vrm van AWBZ-zrg ntvangt, bijvrbeeld persnlijke verzrging. Deze cliënt zit in het AZR-bestand als een PV-cliënt, maar ntvangt in de praktijk HV. Deze cliënt is wel bekend als HV-cliënt bij het CAK. (N.B.: Deze cliënten vallen frmeel niet nder het vergangsrecht, zie nader infrmatie in het vergangsprtcl). Jeugdzrg: Indicaties die dr bureau Jeugdzrg zijn afgegeven zijn niet bekend bij het zrgkantr. Het Ministerie van VWS heeft inmiddels een verzek ingediend bij Bureau Jeugdzrg m de gegevens van deze clienten bekend te maken. Wij zullen u hierver nader berichten via Zrg lpt ng dr, maar indicatie is verlpen. Verschillende clienten zijn ng in zrg, maar van deze persnen is de indicatie verlpen. Deze cliënt is wel bekend als HV- cliënt bij het CAK mdat deze persn de eigen bijdrage betaalt. (N.B.: Deze cliënten vallen frmeel niet nder het vergangsrecht, zie nader infrmatie in het vergangsprtcl). Onterecht aanwezig: Geen afmelding uit zrg. In bepaalde gevallen heeft een zrgaanbieder de zrglevering beëindigd, maar dit niet gemeld bij het zrgkantr. Zdende zijn er persnen pgenmen in de bestanden, die mmenteel geen zrg meer ntvangen. In de aanlevering vanaf december 2006 geldt, dat deze persnen in 2007 ng wel recht kunnen den gelden p zrg. Het mgekeerde det zich k vr. Bepaalde zrgaanbieders hebben p papier wachtlijsten dr verwerkingsachterstanden. Dit geldt alleen vr de persnen die zrg in natura ntvangen. Dit kan betekenen dat de gemeente een bestand aangeleverd krijgt met een relatief grt aantal wachtenden. Het is belangrijk te weten dat niet alle cliënten k daadwerkelijk ng p zrg wachten. De mgelijkheid bestaat dat de cliënt reeds dr de zrgaanbieder in zrg is genmen, maar dat de zrgaanbieder dit ng niet gemeld heeft aan het zrgkantr. De

8 8 verwerkingsachterstand kan vr smmige aanbieders plpen tt enkele maanden. De verwerkingstijd vr wijzigingen bij cliënten in het PGB-systeem bedraagt ngeveer twee weken. Er zijn geen verwerkingsachterstanden. Dit betekent dat in de meeste gevallen de gegevens up-t-date zijn. CAK Zrg beëindigd maar indicatie lpt dr in AZR. In smmige gevallen heeft de zrgaanbieder wel drgegeven dat de cliënt uit zrg is, maar lpt de indicatie ng dr. AZR kan dit nderscheid niet werken, waardr de cliënt ng in het bestand pgenmen is, terwijl hij geen zrg meer krijgt. Kppeling van functies HV en PV: Als bij een meervudige cliënt met HV en persnlijke verzrging (PV) de HV beëindigd wrdt, kan het AZR dit nderscheid niet verwerken. De cliënt blijft dan in het bestand staan als cliënt met HV en PV. Tijdsverschil: De gegevens van het CAK p een bepaalde peildatum zijn niet gelijk aan de gegevens van het zrgkantr p dezelfde peildatum. Dit heeft te maken met de prcedure waarbij de zrgaanbieder gegevens drgeeft aan het CAK en het CAK deze gegevens vervlgens verwerkt en checkt in de GBA. Deze prcedure neemt ver het algemeen zes tt acht weken in beslag. Dit heeft tt gevlg dat er een tijdsverschil van ngeveer twee maanden zit tussen het bestand van het zrgkantr en het bestand van het CAK. Cliënten die geen eigen bijdrage betalen: Het is mgelijk dat een kleine grep cliënten geen eigen bijdrage betaalt. Deze grep is lgischerwijs niet bekend bij het CAK. De meerderheid van de gegevens die niet bij het zrgkantr kunnen wrden verkregen, kunnen uit het bestand van het CAK gehaald wrden. Dit geldt vr de legitimatielijsten en de initiële vulling. De verige gegevens zitten wel in het CAK-bestand, maar vragen m een check met de gegevens van de zrgaanbieders. De gemeente kan immers uit het CAK-bestand niet achterhalen f de cliënt er niet in zit i.v.m. het tijdsverschil f m een andere reden (categrie ruilzrg en nterecht aanwezig).. Daarnaast dient de zrgaanbieder de gegevens aan te leveren van cliënten die dr administratieve achterstanden ng niet verwerkt zijn (wel bekend, ng niet in systeem). Op krte termijn zal de Wm taskfrce in verleg treden met afgevaardigden van de zrgaanbieders m met hen te bespreken f en he de zrgaanbieders aanvullende infrmatie kunnen leveren m te zrgen dat gemeenten tijdig zicht hebben p de cliënten die per 1 januari 2007 recht p zrg hebben.

9 9 Raden van Bestuur en directies zrgaanbieders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag DMO/Wm Helpdesk Wm 15 nvember 2006 minvws.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning 1 Geachte heer/mevruw, Op 1 januari a.s. treedt de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm) in werking. Vanaf dat mment zijn gemeenten verantwrdelijk vr het leveren van huishudelijke verzrging aan hun burgers. Gemeenten zijn p dit mment druk met de vrbereidingen. Onze ervaringen leren dat daar waar partijen elkaar p het lkale niveau vinden en nderling gede afspraken maken, de belangen van de cliënt het best gediend zijn. Het is van grt belang dat uw cliënten vanaf 1 januari a.s. hulp blijven krijgen waar zij recht p hebben. Dat is een gezamenlijke verantwrdelijkheid van het Rijk, de gemeenten die deze nieuwe taken z ged mgelijk willen uitveren en de aanbieders in de zrg, die ls van de uitkmsten van het aanbestedingsprces, willen dat de hulp vr hun cliënten gecntinueerd blijft. Om de cntinuïteit van ndersteuning te garanderen aan de cliënten waaraan u nu huishudelijke verzrging biedt, is het belangrijk dat gemeenten ver de juiste cliëntgegevens (p gemeentelijk niveau) beschikken. Hierver zijn tussen Zrgverzekeraars Nederland (ZN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en VWS afspraken gemaakt in het vergangsprtcl huishudelijke verzrging. Nu blijkt dat deze afspraken niet vlledig dekkend zijn als het gaat m een kwalitatief gede verdracht van gegevens. Daarm vraag ik u m, naast de gegevens die de gemeenten van het CAK en de zrgkantren ntvangen, k uw gegevens ver cliënten die daadwerkelijk HV1 f HV2 ntvangen eenmalig aan te leveren bij gemeenten. Vr een gede verdracht zijn de vlgende gegevens, vr zwel de cliënten die nu zrg ntvangen als die van cliënten die p de wachtlijst staan, van belang: - Naam van de cliënt; - Adres van de cliënt; - Wnplaats van de cliënt; - Aantal uren HV1/HV2, al dan niet geleverd in de vrm van alphahulp. Vr het aanleveren van de gegevens verzek ik u bij vrkeur gebruik te maken van een frmat. Dit frmat is als bijlage bij deze brief gevegd en is k te dwnladen vanaf:

10 10 Om de burgers ptimaal te infrmeren is het vr gemeenten van belang dat zij hun gegevens uiterlijk 1 december cmpleet hebben. Ik vraag u dan k hieraan hge pririteit te geven. Vr vragen kunt u cntact pnemen met de Taskfrce gegevensverdracht van het implementatiebureau Wm Vr een zrgvuldige verdracht van de gegevens adviseer ik u k cntact p te nemen met de prjectleider(s) Wm van de gemeente(n) waarin uw rganisatie mmenteel huishudelijke verzrging levert. Het kan zijn dat u al verleg heeft gehad met uw gemeente(n) ver de uitwisseling van de cliëntgegevens. In dat geval vraag ik u ngmaals cntact met de gemeente(n) p te nemen m te verifiëren f de gemeente(n) k alle bendigde gegevens heeft. Tt slt wil ik ng ingaan p het nderwerp alphahulp. Gemeenten kunnen de hulp bij het huishuden p een andere wijze vrmgeven dan nu het geval is bij de huishudelijke verzrging. Ok kunnen gemeenten met andere aanbieders een cntract aangaan. Dit kan gevlgen hebben vr de mensen die alphahulp verlenen. Deze mgelijke gevlgen zullen per gemeente, per cliënt verschillend zijn. Ik laat het dan k aan het lkale verleg ver m cliënten en alphahulpen hierver te infrmeren. Ik ga ervan uit dat de belangen van de cliënt hierbij vrp zullen staan en dat u een passende taakverdeling tussen u en gemeenten vindt m zwel cliënten als de alphahulpen te infrmeren. Ik kan mij vrstellen dat het praktisch gezien vr de hand ligt dat u de alphahulpen ver de mgelijke veranderingen vrlicht en de gemeenten de cliënten. Een kpie van deze brief is verznden aan gemeenten en zrgkantren. Ik dank u alvast vr uw medewerking. Met vriendelijke gret, de Staatssecretaris van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt, namens deze, de Directeur-Generaal Maatschappelijke Zrg, drs. M.P. van Gastel

11 11 Bestandsfrmaat aanlevering gegevens dr zrgaanbieder richting individuele gemeenten Ten beheve van de aanlevering van gegevens ver de geleverde zrg dr zrgaanbieders aan gemeenten wrdt per gemeente een bestand aangemaakt met het vlgende frmaat: Velden Veld Omschrijving Type AGB-cde zrgaanbieder Cliëntnummer Naam zrgcliënt Vrvegsel Naam zrgcliënt (2) Vrvegsel (2) Vrletters Gebrtedatum zrgcliënt AGB-cde van de instelling waar Cliënt zrg van heeft ntvangen. Zie lijst met erkende AWBZ instellingen uitgegeven dr het CAK-BZ Nummer waarnder de cliënt binnen het systeem van de zrgaanbieder bekend is en dat in de uitwisseling met het CAK-BZ wrdt gebruikt Eerste achternaam van de cliënt Vrvegsel(s) bij de eerste achternaam van de cliënt Eventuele tweede achternaam van de cliënt Vrvegsel(s) bij de eventuele tweede achternaam van de cliënt Vrletters van de cliënt, znder punten f spaties. Datum cnfrm frmaatbeschrijving; datum kan niet in de tekmst liggen N 1 8 AN 50 AN 25 AN 10 AN 25 AN 10 AN 10 N 8, in frmaat EEJJMMDD 1 N: Numeriek AN: Alfanumeriek

12 12 Straatnaam Huisnummer Huisnummer teveging Pstcde Wnplaats Prestatie Klassecde Straatnaam uit het adres van de zrgcliënt, waar de zrg k daadwerkelijk geleverd wrdt (geen crrespndentieadres) Huisnummer uit het adres van de zrgcliënt, waar de zrg k daadwerkelijk geleverd wrdt Teveging aan huisnummer uit het adres van de zrgcliënt, waar de zrg k daadwerkelijk geleverd wrdt Pstcde van het adres van de zrgcliënt, waar de zrg k daadwerkelijk geleverd wrdt Wnplaats van de zrgcliënt, waar de zrg k daadwerkelijk geleverd wrdt Vullen met cde vr aan cliënt geleverde zrgprestatie, mgelijke waarden: 6: Huishudelijke Verzrging 7: Huishudelijke Hulp (Alphahulp) Geïndiceerde klasse aan, waar cliënt recht p heeft AN 24 N 5 AN 6 AN 6 AN 24 N 2 AN 4 Wachtlijst Status van de zrg. Mgelijke waarden zijn: 0: cliënt ntvangt p dit mment HV-zrg 1: cliënt staat p de wachtlijst N 1

13 13 Selectie Bvengenemde velden meten geselecteerd wrden vr de vergangscliënten zals gedefinieerd in het Overgangsprtcl Wm. Krt samengevat: de cliënten die p dit mment HV-zrg ntvangen inclusief de cliënten die dat in de kmende tijd (vr 31 december) naar verwachting zullen ntvangen. Ok de cliënten die p de wachtlijst vr HV staan, dienen in de selectie pgenmen te wrden. Leveringsvrm Vrkeur gaat uit naar aanlevering in de vrm van een Excel-bestand. Mcht dat in verband met de beperkingen van Excel (maximaal regels) niet mgelijk zijn, dan in plaats daarvan een CSV-bestand, waarbij de velden dr kmma s gescheiden zijn.

14 14 Aan de managers van de zrgkantren Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag DMO/WMO Taskfrce Wm minvws.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Gegevensverdracht cliënten huishudelijke verzrging naar Wm 1 Op 17 ktber 2006 is het vergangsprtcl huishudelijke verzrging vr de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm) definitief gewrden. In dit verdrachtsprtcl zijn afspraken gemaakt ver de verdracht van gegevens van cliënten met huishudelijke verzrging van de AWBZ naar de Wm. U als zrgkantr speelt hierin een belangrijke rl. Al eerder dit jaar heeft u in cntacten met de gemeenten in uw regi gesprken ver de samenwerking bij de verdracht van de gegevens. Een eerste gegevensverdracht heeft inmiddels bijna veral plaatsgevnden. Ik stel het p prijs, dat u bereid bent m mee te werken aan een gede verlp van de verdracht van gegevens. Daar is het belang van de cliënt mee gediend. In het vergangsprtcl wrdt uw rl als zrgkantr duidelijk. U levert gemeenten p drie mmenten gegevens aan ver cliënten met huishudelijke verzrging. Z hebben gemeenten zicht p wie vlgend jaar recht heeft p hulp bij het huishuden. De eerste bestanden die u hebt aangeleverd aan gemeenten, wrden mmenteel vergeleken met de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en de gegevens die gemeenten van het CAK-BZ aangeleverd krijgen. Er zijn afspraken gemaakt ver het terugsturen van deze lijsten van de gemeenten naar u als zrgkantr. Ik zu u willen vragen deze gegevens te verwerken in de AZR, zdat de tweede levering van gegevens aan de gemeenten pgeschnd is. Waar u daarbij p met letten is vastgelegd in een instructie die u kunt dwnladen van U zult begrijpen dat gemeenten veel vragen zullen hebben als er persnen p één lijst wel en p een andere lijst niet vrkmen. Daar kunnen heel verklaarbare redenen vr zijn, maar een gemeente wil nderzeken wat de reden is. Ik wil u daarm vragen m de kmende weken rekening te huden met vragen van gemeenten en aan gemeenten kenbaar te maken bij wie zij terecht kunnen met deze vragen. Dr samen te werken aan het pschnen van de lijsten kunnen cliënten sneller geïnfrmeerd wrden. Z kan vrkmen wrden dat mensen p 1 januari 2007 verstken blijven van de hulp waar zij recht p hebben. De cliënt met z min mgelijk last hebben van de vergang van AWBZ naar Wm en alleen met uw hulp kan dit gerealiseerd wrden.

15 15 In het vergangsprtcl huishudelijke verzrging is k afgesprken dat u als zrgkantr de cliënten tijdig p de hgte brengt van de aanstaande inwerkingtreding van de Wm. Ik wil u vragen m deze brief aan cliënten, indien u dat ng niet heeft gedaan, z spedig mgelijk te verzenden. Vr deze brief is dr de partijen, die betrkken zijn bij het vergangsprtcl huishudelijke verzrging, afgesprken dat deze uiterlijk 1 december 2006 met zijn verznden. Om te zrgen dat de gegevensverdracht sepel verlpt, heb ik k de zrgaanbieders gevraagd de kmende weken hun medewerking te verlenen aan het beschikbaar stellen van hun cliëntgegevens aan gemeenten. De brief die ik met betrekking tt dit nderwerp aan hen heb verstuurd, vindt u in de bijlage. Tt slt wil ik, in aansluiting p de van vrijdag 10 nvember ver de selectie van cliënten die aan gemeenten meten wrden vergedragen, uw aandacht vragen vr het tweede mment van gegevensverdracht. De gemeenten meten namelijk tijdig p de hgte zijn, zdat k zij hun burgers tijdig kunnen infrmeren. Ik wil u dan k met klem verzeken uiterlijk eind nvember de geschnde en meest actuele gegevens naar gemeenten te verzenden. Ik wil u daarbij tevens verzeken te letten p de indeling van de bestanden zals deze zijn aangegeven in de . Deze indeling vergemakkelijkt het gemeenten de gegevens te gebruiken en te vergelijken. Indien u gebruik wilt maken van ndersteuning dr de Taskfrce kunt cntact pnemen met de apart hiervr ingerichte helpdesk: Ik dank u hartelijk vr uw inzet in deze laatste maanden van het jaar en ik ben ervan vertuigd dat we p 1 januari 2007 vlt van start kunnen gaan met de Wm. Met vriendelijke gret, de Staatssecretaris van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt, namens deze, de Directeur Generaal Maatschappelijke Zrg drs. M. van Gastel

16 16 Bijlage 4 Vrlichting aan klanten met alphahulp Inventarisatie In deze inventarisatie wrdt achtereenvlgens ingegaan p: 1 Wat is alphahulp? 2 Wat kan er veranderen vr de alphahulp? 3 Wat betekent dit vr de vrlichting aan de cliënt? 1. Wat is alphahulp? De functie huishudelijke verzrging kan p verschillende manieren gerganiseerd wrden. Een van die manieren is de alphahulp. Alphahulpen leveren de eenvudige vrm van huishudelijke verzrging.let wel, het CIZ indiceert niet vr alphahulp, maar vr de functie Huishudelijke verzrging (HV). Vervlgens bekijkt de thuiszrgrganisatie in verleg met de klant f de functie HV via de Alphahulp cnstructie kan wrden ingezet. Die cnstructie kmt erp neer dat klanten een arbeidsvereenkmst sluiten met een alphahulp. De thuiszrgrganisatie bemiddelt bij het tt stand kmen van die vereenkmst. De thuiszrgrganisatie kent twee standaardcntracten. In het ene is geregeld dat de klant de thuiszrg machtigt de betalingen aan de alphahulp te verrichten. In het andere cntract is de klant degene die direct een vereenkmst heeft met de alphahulp. De klant kiest vr het al dan niet machtigen van de thuiszrgrganisatie. Deze vereenkmst eindigt: - indien de indicatiestelling eindigt f wijzigt, b.v. als de cliënt wrdt pgenmen. - met wederzijds ged vinden. - dr pzegging, waarbij zwel dr de cliënt als de helpende een pzegtermijn van tenminste een week in acht dient te wrden genmen. - bij verlijden van de cliënt f de helpende. 2. Wat kan er veranderen vr de alphahulp? Vr de klant van de alphahulp kan veel veranderen. Dat hangt vral af van de inhud van de nieuwe cntracten, die de gemeenten sluit met de zrgaanbieders. Daarbij is het mgelijk dat de huidige aanbieders geheel f gedeeltelijk wrden gecntracteerd, maar het is k mgelijk dat nieuwe aanbieders wrden gecntracteerd. Onderstaand schema laat zien dat er theretisch minstens 15 situaties denkbaar zijn

17 17 Alpha-cntract blijft ngewijzigd Alpha-cntract deels gewijzigd (b.v. tarief) GEEN Alphacntract Oude aanbieder Geheel gecntracteerd Gedeeltelijk gecntracteerd Niet gecntracteerd Nieuwe aanbieder Geheel gecntracteerd Gedeeltelijk gecntracteerd Het schema laat zien dat afhankelijk van de afspraken die u als gemeenten maakt met de zrgaanbieders, de cliënt geïnfrmeerd met wrden ver de gevlgen die deze afspraken hebben vr het cntract van de alphacliënt. Het kan zelfs z zijn dat dit niet gelijk is vr alle cliënten met alphahulp. Het is immers afhankelijk van de vraag bij welke aanbieder deze cliënt nu zit. Het kan zijn dat u van de bestaande aanbieders een deel wel en een deel niet hebt gecntracteerd. In ieder geval is het van belang dat u met de aanbieders hierver afspraken maakt. 3.Wat betekent dit vr de vrlichting aan de cliënt? In het vergangsprtcl is pgenmen dat gemeenten in december hun cliënten infrmeren ver de hulp bij het huishuden. Als in deze brief k aandacht besteed wrdt aan de manier waarp in de desbetreffende gemeente de alphahulp wrdt geregeld, is k de grep burgers ged geïnfrmeerd. Aan de thuiszrgrganisaties is gevraagd m zij de alphahulpen willen infrmeren ver de mgelijke veranderingen.

Checklist voor de ontvangst van cliëntgegevens huishoudelijke verzorging

Checklist voor de ontvangst van cliëntgegevens huishoudelijke verzorging Checklist voor de ontvangst van cliëntgegevens huishoudelijke verzorging Inleiding Vanaf 1 januari a.s. bent u als gemeente verantwoordelijk voor het leveren van huishoudelijke verzorging, ook aan die

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2015 Betreft Wkkgz en Wmo. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2015 Betreft Wkkgz en Wmo. Geachte voorzitter, > Returadres Pstbus 20350 2500 EJ Den Haag De Vrzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Pstbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksverheid.nl Bijlage(n):

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKEN SWAARD

GEMEENTE VA LKEN SWAARD GEMEENTE VA LKEN SWAARD de Hfnar 15 Pstbus 10100 5550 GA Aan de leden van de raad Valkenswaard Telefn (040) 208 34 44 Telefax (040) 204 58 90 e-mail Kenmerk: 10uit06511 genieente@valkenswaard.nl nderwerp:

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T

g e m e e n t e M O N T F O O R T M O N F O O R SCHRIFELIJKE VRAGEN AAN HE COLLEGE Nr. 2015-02 Datum: 12 januari 2015 Naam vragensteller: Niclet Rrije en Anne-Marie van de Pll Vraag gericht aan: Wethuder Vlaar Onderwerp: Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes.

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes. Geachte mijnheer/mevruw, Wij heten u van harte welkm als patiënt van de SHG! In nze praktijken wrdt u als eerste te wrd gestaan dr één van nze assistentes. Om de vergang van uw huidige huisarts naar uw

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief -- Beleidsntwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Krte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefn 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Pstbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 1 september 2015

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Haarlem, 6 juli Betreft: verkoop Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem. Geachte heer, mevrouw,

Haarlem, 6 juli Betreft: verkoop Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem. Geachte heer, mevrouw, Haarlem, 6 juli 2016 Betreft: verkp Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem Geachte heer, mevruw, Wij danken u hartelijk vr uw interesse in het prject Scheepmakerskwartier fase 2a. In de verkpbrchures

Nadere informatie

HANDLEIDING BERICHTENVERKEER. Regio Nijmegen

HANDLEIDING BERICHTENVERKEER. Regio Nijmegen HANDLEIDING BERICHTENVERKEER Regi Nijmegen HET TOELEIDINGS- EN DECLARATIEPROCES VOOR ZORGAANBIEDERS Het declaratieprces tussen de zrgaanbieder en de gemeente verlpt via het berichtenverkeer van Vecz en

Nadere informatie

Verkorte Handleiding medewerker Junis

Verkorte Handleiding medewerker Junis Verkrte Handleiding medewerker Junis Werknemersprtaal Versie 2.9 Pelsa Bleiswijkseweg 47 Pstbus 371 2700 AJ Zetermeer Telefn: (079) 3436347 Fax: (084) 2206901 www.pelsa.nl E-mail: inf@pelsa.nl Verkrte

Nadere informatie

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG.

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een psychlg die als zdanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Kinder

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop. Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop.  Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza DentalPlaza www.dentalplaza.nl De cmplete dentale delgrep nder uw muisknp Versie: 2.0 Datum: december 2008 Cpyright 2008 - DentalPlaza DentalPlaza is een initiatief van de InterEstate Grep Inleiding DentalPlaza

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie