College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,"

Transcriptie

1 Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning 4 Geacht cllege, Op 9 nvember j.l. heeft u een brief ntvangen ver de vrbereidingen p de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm). In aanvulling p deze brief wil ik u ng nader infrmeren ver de taskfrce gegevensuitwisseling. Daarnaast wil ik ingaan p het nderwerp alphahulp. Omdat u vanaf 1 januari a.s. verantwrdelijk bent vr de hulp bij het huishuden is het belangrijk dat u tijdig ver de gegevens van deze cliënten beschikt. De zrgkantren en het Centraal Administratie Kantr (CAK) dragen daarm aan gemeenten bestanden ver met de gegevens van de mensen die mmenteel al HV hebben. Hierver zijn afspraken gemaakt in het vergangprctcl HV (dit vergangsprtcl kunt u vinden p Gebleken is dat de bestanden van het zrgkantr ruis bevatten. Het gaat hierbij bijvrbeeld m cliënten die verleden zijn, verhuisd zijn, maar k m spelfuten en/f cliënten die meerdere malen vrkmen in het bestand. De gemeenten zijn het beste in staat m de geleverde bestanden te schnen en te cmpleteren. Om gemeenten hierbij te ndersteunen, heeft het ministerie van VWS in verleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zrgverzekeraars Nederland (ZN) beslten een Taskfrce in het leven te repen. De Taskfrce kan u praktisch ndersteunen. Z is er een tl (zie k: ntwikkeld vr het pschnen van de bestanden van zrgkantren en het matchen van de bestanden met de GBA. Met deze tl kunt u de futen uit de bestanden halen (zals futieve spelling van namen en adressen, verhuizingen, verledenen, etc.). Tevens is er een checklist ntwikkeld waarin wrdt beschreven welke stappen u als gemeente met ndernemen. Deze checklist vindt u in bijlage 1 van deze brief. Pstbus EJ DEN HAAG Telefn (070) Fax (070) Bezekadres: Parnassusplein VX DEN HAAG Crrespndentie uitsluitend richten aan het pstadres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief. Internetadres:

2 2 Omdat ik me tt het uiterste wil inspannen m de gegevens vlledig te krijgen, heb ik k alle zrgaanbieders van huishudelijke verzrging gevraagd lijsten met hun cliënten die daadwerkelijk HV1 f HV2 ntvangen bij u aan te leveren. In bijlage 2 vindt u een afschrift van de brief die aan de zrgaanbieders is gestuurd. De zrgkantren sturen, vr zver dat ng niet is gebeurd, uiterlijk eind nvember een brief naar hun cliënten m hen te infrmeren ver de wijzigingen per 1 januari a.s.. Om er vr te zrgen dat zrgkantren dit k daadwerkelijk kunnen den, is het belangrijk dat u de zrgkantren p zeer krte termijn de pgeschnde bestanden stuurt. In bijlage 3 vindt u een afschrift van de brief aan de zrgkantren ver dit nderwerp. Tt slt ng ver de alphahulp. Ik vraag uw specifieke aandacht vr de psitie van de gebruikers van alphahulp in uw gemeente. In uw gemeente zijn lkale keuzen gemaakt die specifieke gevlgen kunnen hebben vr de gebruikers van alphahulp. Wij adviseren u m in verleg met de zrgaanbieders, die dr u gecntracteerd zijn, afspraken te maken ver de vrlichting aan de gebruikers van alphahulpen. Het lijkt mij hierbij ndig dat de gemeenten de gebruikers van alphahulp infrmeren en dat de aanbieders de alphahulpen van infrmatie vrzien. In bijlage 4 treft u meer uitgebreide infrmatie aan ver de alphahulp cnstructie. In de al genemde bijlage 2 kunt u zien dat ik k de zrgaanbieders heb gevraagd m samen met u aandacht te besteden aan deze specifieke grep. Deze brief is in verleg met de VNG tt stand gekmen. Met vriendelijke gret, de Directeur-Generaal Maatschappelijke Zrg, drs. M.P. van Gastel Bijlage 1: Checklist Bijlage 2: Afschrift van de brief aan de zrgaanbieders Bijlage 3: Afschrift van de brief aan de zrgkantren Bijlage 4: Infrmatie ver de alphahulp

3 3 Checklist vr de ntvangst van cliëntgegevens huishudelijke verzrging Inleiding Vanaf 1 januari a.s. bent u als gemeente verantwrdelijk vr het leveren van huishudelijke verzrging, k aan die cliënten die p dit mment al huishudelijke verzrging (HV) in het kader van de AWBZ ntvangen (de categrie vergangscliënten ). Daarvr is ndzakelijk dat u weet wie deze cliënten zijn, welke indicatie zij hebben en wie de huidige zrgaanbieder is. De zrgkantren en het CAK gaan daarm aan gemeenten bestanden verdragen met de gegevens van de mensen die mmenteel reeds HV hebben. Hierver zijn afspraken gemaakt in het vergangsprtcl. Gebleken is dat de bestanden van het zrgkantr hier en daar ruis bevatten. Het gaat hierbij m cliënten die verleden zijn, verhuisd zijn, maar k m spelfuten en/f cliënten die meerdere malen vrkmen in het bestand. Daarnaast blijken smmige cliënten in het bestand van het zrgkantr niet bekend te zijn bij het CAK f bij de zrgaanbieder en andersm. Dit betekent dat de gemeente njuiste en, belangrijker, wellicht nvlledige bestanden ntvangt. Het Ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zrgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesprken dat gemeenten aan de slag zullen gaan met het schnen en cmpleteren van de aan hen aangeleverde bestanden. Dit dient te gebeuren alvrens u de gegevens kunt inveren in uw systemen en kan gebruiken vr verdere cmmunicatie. U bent als gemeente verantwrdelijk vr die schningsactie. Vr u ligt een checklist waarin p hfdlijnen wrdt beschreven welke stappen de gemeente met ndernemen. Stap 1. Schnen en cmpleteren bestanden t.b.v. verzending brief De eerste pgave vr gemeenten en zrgkantren is het versturen van een brief aan alle HV-cliënten, waarin wrdt uitgelegd wat er wel en wat er niet gaat veranderen naar aanleiding van de intrductie van de Wm. Hiervr heeft u een bestand ndig van de HVgeïndiceerden. De basis vr dit bestand betreft het bestand van het zrgkantr. Dit bestand kunt u aanvullen met de gegevens uit het CAK-bestand. Een aantal gemeenten heeft gecnstateerd dat het aantal cliënten in het bestand van het zrgkantr een stuk lager ligt dan het aantal dat zij verwacht hadden. Het aantal HVcliënten dat gemeenten drgekregen hebben via de Ceben-gegevens is vaak hger dan het aantal cliënten in het zrgkantrbestand. Dit kmt drdat de gegevens van Ceben zich baseerden p het ttale aantal cliënten dat in een jaar (2005) van zrg werd vrzien, terwijl de meer recente infrmatie het aantal cliënten betreft dat p het peilmment (2006) in zrg was. Omdat een belangrijk deel van de cliënten niet het gehele jaar in zrg is, is het laatste getal drgaans lager dan het eerste. Dit kan sms een verschil van 20 tt 30% betreffen.

4 4 De gemeente krijgt de beschikking ver drie bestanden. Dit zijn de vlgende drie bestanden: Nr. Brn Herkmst Del Waarm relevant vr Wm 1 AZR Zrgkantr Registreren indicaties en zrg NAW Indicatiebesluit Zrgtewijzingsbesluit Aard zrg (Naturazrg f PGB) 2 CAK CAK Innen eigen bijdrage NAW/ SFi-nummer Uren HV per week Aanbieder van cliënt Onderscheid HV-alpha (HV1) en HV-verig (HV2) 3 GBA Gemeente Bijhuden bevlkingsadministratie Zrgkantr Actuele NAWgegevens Overlijden Van het zrgkantr ntvangt u een bestand van cliënten met een indicatie vr huishudelijke verzrging. In smmige gevallen krijgen cliënten met een verblijfsindicatie (waarvr ng geen plek in een verzrgings- f verpleeghuis beschikbaar is) tijdelijk HV. In het vergangsprtcl zijn alleen afspraken gemaakt ver het type gegevens, maar niet ver van welke cliëntengrepen de gegevens vergedragen meten wrden. Het is van belang dat zrgkantren een z sluitend mgelijk bestand van cliënten aanleveren aan de gemeenten. Zrgkantren zijn daarm verzcht dr het Ministerie van VWS m de nderstaande bestanden aan gemeenten te leveren: 1. Een bestand met persnen die de functie HV geleverd krijgen in de vrm van zrg in natura (ZIN) en die GEEN indicatie hebben vr de functie VERBLIJF; 2. Een bestand met persnen die in de thuissituatie de functie HV geleverd krijgen EN wachten p VERBLIJF; 3. Een bestand met persnen die wachten p levering van HV en GEEN indicatie hebben vr VERBLIJF; 4. Een bestand met persnen die wachten p de functie VERBLIJF en die p de peildatum in de thuissituatie GEEN zrg ntvangen, maar die in het kader van verbruggingszrg aanspraak kunnen maken p HV f ervr kiezen de functie verblijf niet te verzilveren, maar zrg in de thuissituatie wensen te ntvangen, zals HV; 5. Een bestand met persnen met een indicatie vr HV die de zrg geleverd krijgen in de thuissituatie in de vrm van een PGB. De zrgkantren zullen bij hun bestanden een telichting geven p elk van deze deelbestanden.

5 5 Met behulp van de geautmatiseerde tl (beschikbaar via de Wm Taskfrce) f handmatig kunt u het bestand van het zrgkantr matchen met de GBA. Via deze match kunt u de futen uit het bestand halen, zals spelfuten, verlijdensgevallen, dubbele vermeldingen en verhuizingen. In de instructie <invegen link> bij de geautmatiseerde tl wrdt uitgebreid beschreven he u dit kunt den. Het vrdeel van het gebruik van de tl is dat u bij het tweede en derde verdrachtsmment van de gegevens (1 december en 22 december) niet pnieuw alle gegevens heft te vergelijken. De tl herkent de gegevens die hij reeds gecntrleerd heeft en matcht alleen de nieuwe gegevens. CAK Begin week 46 ntvangt elke gemeente een CD-rm met de gegevens van de HV-cliënten. Deze CD-rm wrdt bij het gemeentehuis afgeleverd. Hiernder enige achtergrndinfrmatie ver de bestanden die u van het CAK ntvangt: Er wrdt gerapprteerd ver huishudelijke verzrging. Dit hudt in ver de prducten 6 (Alphahulp) en 7 (Huishudelijke verzrging). Er wrdt alleen gerapprteerd ver in zrgjaar 2006 afgenmen zrg. Het eerste peilmment is 1 nvember. In het geval van het CAK betekent peilmment 1 nvember niet dat u alleen de gegevens krijgt van de cliënten die p 1 nvember in zrg zijn. Het betekent wel dat u alle cliënten ntvangt die van 1 januari tt 1 nvember eigen bijdrage betaalden (lees: zrg ntvingen). Alle cliënten die in 2006 zrg hebben afgenmen wrden gerapprteerd. Ok de inmiddels verleden cliënten. Alleen zrg geleverd aan cliënten die een GBA-cntrle hebben ndergaan wrdt gerapprteerd. Na ntvangst van het bestand van het CAK kunt u het geschnde zrgkantrbestand aanvullen met cliënten uit het CAK-bestand. Dit bestand stuurt u terug naar het zrgkantr. Op basis van dit bestand wrdt de brief verstuurd. Analyse van de bestanden van zrgkantren en CAK heeft uitgewezen dat het niet te vrkmen is dat een aantal cliënten een brief zal ntvangen die inmiddels niet meer in zrg zijn. In de vlgende paragraaf wrdt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de bestanden en zal duidelijk wrden dat uit het CAK-bestand niet sluitend vast te stellen is welke cliënten nterecht in het bestand zitten. Daarm is aan de zrgkantren geadviseerd m in de brief aan cliënten de vlgende zinsnede te te vegen: "indien de huishudelijke verzrging bij u inmiddels beëindigd is, kunt u deze brief als niet verznden beschuwen". Afgesprken is met de zrgkantren dat zij uiterlijk 1 december de brief zullen verzenden. Gemeenten wrden dan k geadviseerd m uiterlijk 24 nvember het pschnen van het bestand gereed te hebben (inclusief de match met het CAK bestand). De zrgkantren kunnen dan tussen 27 nvember en 1 december de brieven vr de cliënten gereed maken. Verschillende gemeenten hebben vragen gesteld bij de taskfrce ver de juridische (n)mgelijkheden van het verdragen van gegevens van gemeente naar zrgkantr. Deze verstrekking is tegestaan nder de vlgende vrwaarden.

6 6 Op grnd van de Wet GBA wrden persnsgegevens van cliënten HV uit het GBA verstrekt aan (ambtenaren van) de betreffende afdeling binnen de gemeente (afdeling welzijn / maatschappelijke ndersteuning). Het gaat hierbij m een verstrekking aan zgenaamde binnengemeentelijke afnemers. Deze gegevensverstrekking dient bij f krachtens de verrdening GBA geregeld te zijn. Op de verwerking van de persnsgegevens dr deze binnengemeentelijke afnemer is niet meer het regime van de Wet GBA van tepassing, maar in plaats daarvan de Wet bescherming persnsgegevens (Wbp). De verstrekking van NAW-gegevens en gegevens ver klasse en functie van cliënten HV dr een de gemeente aan het zrgkantr is tegestaan p grnd van artikel 8 sub f van de Wbp: de gegevensverwerking is ndzakelijk vr behartiging van het gerechtvaardigd belang van de verantwrdelijke (in casu het cllege van b&w) f de derde aan wie gegevens wrden verstrekt (het zrgkantr). Van een gerechtvaardigd belang is in dit geval sprake aangezien het Cllege van b&w zijn taak als verantwrdelijke vr de verstrekking van HV niet kan uitveren als zij niet ver een deugdelijk bestand met vergedragen cliënten beschikt. Er bestaat geen juridische grndslag vr het verstrekken van medische gegevens en het sfinummer. Deze gegevens zullen meten wrden lsgekppeld van de aan het zrgkantr te verstrekken bestanden. Stap 2. Cmpleteren bestanden t.b.v. inzicht in cliëntenbestand per 1 januari 2007 Vergelijking van de bestanden van zrgkantren en CAK heeft uitgewezen dat nadere infrmatie bendigd is van de zrgaanbieders m een sluitend verzicht te verkrijgen van de cliënten die recht hebben p zrg p 1 januari Hiernder wrdt een verzicht gegeven van de futen en nvlkmenheden van de bestanden van CAK en zrgkantr. Zrgkantren In de bestanden van het zrgkantr kunnen drie srten futen vrkmen: administratieve futen, gegevens die nterecht in het bestand zitten en gegevens die ntbreken. Hiernder wrden deze drie categrieën nader tegelicht. Administratieve futen. Deze futen kunnen pgelst wrden dr een check met de GBA. Vr de PGB-cliënten geldt dat wijzigingen in de persnlijke situatie in het AZRsysteem wrden vastgelegd. De gegevens in het PGB-bestand geven daarm een betruwbaarder beeld van de actuele situatie van de cliënten. Verhuizingen: De cliënt is verhuisd en staat ng met het ude adres in het bestand. Als de cliënt inmiddels verhuisd is naar een andere gemeente wrdt de gemeente verzcht de gegevens van deze cliënt dr te geven aan de nieuwe gemeente van vestiging van deze cliënt. Futen in de spelling van naam, adres, wnplaats etc.: p basis van de GBA wrdt de juiste spelling aangebracht in het bestand. Overledenen: de cliënt is inmiddels verleden, maar staat ng in het bestand als zijnde in zrg. Deze cliënt wrdt uit het bestand verwijderd, zdat de familie van deze cliënt niet nterecht een brief ntvangt.

7 7 Dubbele vermelding: p basis van de match met de GBA wrdt de dubbele vermelding gecnstateerd en vervlgens ngedaan gemaakt. Niet aanwezig in het zrgkantrbestand: Legitimatielijsten: Een bepaalde grep cliënten ntvangt HV, terwijl zij hiervr niet ver een geldige indicatie beschikken. Afgesprken is dat deze cliënten (via het prject ultieme vulling ) allemaal geïndiceerd wrden vr 1 januari Deze cliënten zijn wel bekend bij het CAK mdat zij zrg ntvangen en k eigen bijdrage betalen. Initiële vulling: Vanaf 1 januari 2004 is gestart met het gebruik van AZR. Cliënten die reeds vr deze datum HV ntvingen zijn niet allemaal pgenmen in het AZR-bestand. Deze clienten zijn wel bekend bij het CAK mdat zij zrg ntvangen en k eigen bijdrage betalen. Ruilzrg: Onder ruilzrg wrdt zrg verstaan waarbij de cliënt bijvrbeeld een indicatie heeft vr huishudelijke verzrging maar in de praktijk een andere vrm van AWBZ-zrg ntvangt, bijvrbeeld persnlijke verzrging. Deze cliënt zit in het AZR-bestand als een PV-cliënt, maar ntvangt in de praktijk HV. Deze cliënt is wel bekend als HV-cliënt bij het CAK. (N.B.: Deze cliënten vallen frmeel niet nder het vergangsrecht, zie nader infrmatie in het vergangsprtcl). Jeugdzrg: Indicaties die dr bureau Jeugdzrg zijn afgegeven zijn niet bekend bij het zrgkantr. Het Ministerie van VWS heeft inmiddels een verzek ingediend bij Bureau Jeugdzrg m de gegevens van deze clienten bekend te maken. Wij zullen u hierver nader berichten via Zrg lpt ng dr, maar indicatie is verlpen. Verschillende clienten zijn ng in zrg, maar van deze persnen is de indicatie verlpen. Deze cliënt is wel bekend als HV- cliënt bij het CAK mdat deze persn de eigen bijdrage betaalt. (N.B.: Deze cliënten vallen frmeel niet nder het vergangsrecht, zie nader infrmatie in het vergangsprtcl). Onterecht aanwezig: Geen afmelding uit zrg. In bepaalde gevallen heeft een zrgaanbieder de zrglevering beëindigd, maar dit niet gemeld bij het zrgkantr. Zdende zijn er persnen pgenmen in de bestanden, die mmenteel geen zrg meer ntvangen. In de aanlevering vanaf december 2006 geldt, dat deze persnen in 2007 ng wel recht kunnen den gelden p zrg. Het mgekeerde det zich k vr. Bepaalde zrgaanbieders hebben p papier wachtlijsten dr verwerkingsachterstanden. Dit geldt alleen vr de persnen die zrg in natura ntvangen. Dit kan betekenen dat de gemeente een bestand aangeleverd krijgt met een relatief grt aantal wachtenden. Het is belangrijk te weten dat niet alle cliënten k daadwerkelijk ng p zrg wachten. De mgelijkheid bestaat dat de cliënt reeds dr de zrgaanbieder in zrg is genmen, maar dat de zrgaanbieder dit ng niet gemeld heeft aan het zrgkantr. De

8 8 verwerkingsachterstand kan vr smmige aanbieders plpen tt enkele maanden. De verwerkingstijd vr wijzigingen bij cliënten in het PGB-systeem bedraagt ngeveer twee weken. Er zijn geen verwerkingsachterstanden. Dit betekent dat in de meeste gevallen de gegevens up-t-date zijn. CAK Zrg beëindigd maar indicatie lpt dr in AZR. In smmige gevallen heeft de zrgaanbieder wel drgegeven dat de cliënt uit zrg is, maar lpt de indicatie ng dr. AZR kan dit nderscheid niet werken, waardr de cliënt ng in het bestand pgenmen is, terwijl hij geen zrg meer krijgt. Kppeling van functies HV en PV: Als bij een meervudige cliënt met HV en persnlijke verzrging (PV) de HV beëindigd wrdt, kan het AZR dit nderscheid niet verwerken. De cliënt blijft dan in het bestand staan als cliënt met HV en PV. Tijdsverschil: De gegevens van het CAK p een bepaalde peildatum zijn niet gelijk aan de gegevens van het zrgkantr p dezelfde peildatum. Dit heeft te maken met de prcedure waarbij de zrgaanbieder gegevens drgeeft aan het CAK en het CAK deze gegevens vervlgens verwerkt en checkt in de GBA. Deze prcedure neemt ver het algemeen zes tt acht weken in beslag. Dit heeft tt gevlg dat er een tijdsverschil van ngeveer twee maanden zit tussen het bestand van het zrgkantr en het bestand van het CAK. Cliënten die geen eigen bijdrage betalen: Het is mgelijk dat een kleine grep cliënten geen eigen bijdrage betaalt. Deze grep is lgischerwijs niet bekend bij het CAK. De meerderheid van de gegevens die niet bij het zrgkantr kunnen wrden verkregen, kunnen uit het bestand van het CAK gehaald wrden. Dit geldt vr de legitimatielijsten en de initiële vulling. De verige gegevens zitten wel in het CAK-bestand, maar vragen m een check met de gegevens van de zrgaanbieders. De gemeente kan immers uit het CAK-bestand niet achterhalen f de cliënt er niet in zit i.v.m. het tijdsverschil f m een andere reden (categrie ruilzrg en nterecht aanwezig).. Daarnaast dient de zrgaanbieder de gegevens aan te leveren van cliënten die dr administratieve achterstanden ng niet verwerkt zijn (wel bekend, ng niet in systeem). Op krte termijn zal de Wm taskfrce in verleg treden met afgevaardigden van de zrgaanbieders m met hen te bespreken f en he de zrgaanbieders aanvullende infrmatie kunnen leveren m te zrgen dat gemeenten tijdig zicht hebben p de cliënten die per 1 januari 2007 recht p zrg hebben.

9 9 Raden van Bestuur en directies zrgaanbieders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag DMO/Wm Helpdesk Wm 15 nvember 2006 minvws.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning 1 Geachte heer/mevruw, Op 1 januari a.s. treedt de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm) in werking. Vanaf dat mment zijn gemeenten verantwrdelijk vr het leveren van huishudelijke verzrging aan hun burgers. Gemeenten zijn p dit mment druk met de vrbereidingen. Onze ervaringen leren dat daar waar partijen elkaar p het lkale niveau vinden en nderling gede afspraken maken, de belangen van de cliënt het best gediend zijn. Het is van grt belang dat uw cliënten vanaf 1 januari a.s. hulp blijven krijgen waar zij recht p hebben. Dat is een gezamenlijke verantwrdelijkheid van het Rijk, de gemeenten die deze nieuwe taken z ged mgelijk willen uitveren en de aanbieders in de zrg, die ls van de uitkmsten van het aanbestedingsprces, willen dat de hulp vr hun cliënten gecntinueerd blijft. Om de cntinuïteit van ndersteuning te garanderen aan de cliënten waaraan u nu huishudelijke verzrging biedt, is het belangrijk dat gemeenten ver de juiste cliëntgegevens (p gemeentelijk niveau) beschikken. Hierver zijn tussen Zrgverzekeraars Nederland (ZN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en VWS afspraken gemaakt in het vergangsprtcl huishudelijke verzrging. Nu blijkt dat deze afspraken niet vlledig dekkend zijn als het gaat m een kwalitatief gede verdracht van gegevens. Daarm vraag ik u m, naast de gegevens die de gemeenten van het CAK en de zrgkantren ntvangen, k uw gegevens ver cliënten die daadwerkelijk HV1 f HV2 ntvangen eenmalig aan te leveren bij gemeenten. Vr een gede verdracht zijn de vlgende gegevens, vr zwel de cliënten die nu zrg ntvangen als die van cliënten die p de wachtlijst staan, van belang: - Naam van de cliënt; - Adres van de cliënt; - Wnplaats van de cliënt; - Aantal uren HV1/HV2, al dan niet geleverd in de vrm van alphahulp. Vr het aanleveren van de gegevens verzek ik u bij vrkeur gebruik te maken van een frmat. Dit frmat is als bijlage bij deze brief gevegd en is k te dwnladen vanaf:

10 10 Om de burgers ptimaal te infrmeren is het vr gemeenten van belang dat zij hun gegevens uiterlijk 1 december cmpleet hebben. Ik vraag u dan k hieraan hge pririteit te geven. Vr vragen kunt u cntact pnemen met de Taskfrce gegevensverdracht van het implementatiebureau Wm Vr een zrgvuldige verdracht van de gegevens adviseer ik u k cntact p te nemen met de prjectleider(s) Wm van de gemeente(n) waarin uw rganisatie mmenteel huishudelijke verzrging levert. Het kan zijn dat u al verleg heeft gehad met uw gemeente(n) ver de uitwisseling van de cliëntgegevens. In dat geval vraag ik u ngmaals cntact met de gemeente(n) p te nemen m te verifiëren f de gemeente(n) k alle bendigde gegevens heeft. Tt slt wil ik ng ingaan p het nderwerp alphahulp. Gemeenten kunnen de hulp bij het huishuden p een andere wijze vrmgeven dan nu het geval is bij de huishudelijke verzrging. Ok kunnen gemeenten met andere aanbieders een cntract aangaan. Dit kan gevlgen hebben vr de mensen die alphahulp verlenen. Deze mgelijke gevlgen zullen per gemeente, per cliënt verschillend zijn. Ik laat het dan k aan het lkale verleg ver m cliënten en alphahulpen hierver te infrmeren. Ik ga ervan uit dat de belangen van de cliënt hierbij vrp zullen staan en dat u een passende taakverdeling tussen u en gemeenten vindt m zwel cliënten als de alphahulpen te infrmeren. Ik kan mij vrstellen dat het praktisch gezien vr de hand ligt dat u de alphahulpen ver de mgelijke veranderingen vrlicht en de gemeenten de cliënten. Een kpie van deze brief is verznden aan gemeenten en zrgkantren. Ik dank u alvast vr uw medewerking. Met vriendelijke gret, de Staatssecretaris van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt, namens deze, de Directeur-Generaal Maatschappelijke Zrg, drs. M.P. van Gastel

11 11 Bestandsfrmaat aanlevering gegevens dr zrgaanbieder richting individuele gemeenten Ten beheve van de aanlevering van gegevens ver de geleverde zrg dr zrgaanbieders aan gemeenten wrdt per gemeente een bestand aangemaakt met het vlgende frmaat: Velden Veld Omschrijving Type AGB-cde zrgaanbieder Cliëntnummer Naam zrgcliënt Vrvegsel Naam zrgcliënt (2) Vrvegsel (2) Vrletters Gebrtedatum zrgcliënt AGB-cde van de instelling waar Cliënt zrg van heeft ntvangen. Zie lijst met erkende AWBZ instellingen uitgegeven dr het CAK-BZ Nummer waarnder de cliënt binnen het systeem van de zrgaanbieder bekend is en dat in de uitwisseling met het CAK-BZ wrdt gebruikt Eerste achternaam van de cliënt Vrvegsel(s) bij de eerste achternaam van de cliënt Eventuele tweede achternaam van de cliënt Vrvegsel(s) bij de eventuele tweede achternaam van de cliënt Vrletters van de cliënt, znder punten f spaties. Datum cnfrm frmaatbeschrijving; datum kan niet in de tekmst liggen N 1 8 AN 50 AN 25 AN 10 AN 25 AN 10 AN 10 N 8, in frmaat EEJJMMDD 1 N: Numeriek AN: Alfanumeriek

12 12 Straatnaam Huisnummer Huisnummer teveging Pstcde Wnplaats Prestatie Klassecde Straatnaam uit het adres van de zrgcliënt, waar de zrg k daadwerkelijk geleverd wrdt (geen crrespndentieadres) Huisnummer uit het adres van de zrgcliënt, waar de zrg k daadwerkelijk geleverd wrdt Teveging aan huisnummer uit het adres van de zrgcliënt, waar de zrg k daadwerkelijk geleverd wrdt Pstcde van het adres van de zrgcliënt, waar de zrg k daadwerkelijk geleverd wrdt Wnplaats van de zrgcliënt, waar de zrg k daadwerkelijk geleverd wrdt Vullen met cde vr aan cliënt geleverde zrgprestatie, mgelijke waarden: 6: Huishudelijke Verzrging 7: Huishudelijke Hulp (Alphahulp) Geïndiceerde klasse aan, waar cliënt recht p heeft AN 24 N 5 AN 6 AN 6 AN 24 N 2 AN 4 Wachtlijst Status van de zrg. Mgelijke waarden zijn: 0: cliënt ntvangt p dit mment HV-zrg 1: cliënt staat p de wachtlijst N 1

13 13 Selectie Bvengenemde velden meten geselecteerd wrden vr de vergangscliënten zals gedefinieerd in het Overgangsprtcl Wm. Krt samengevat: de cliënten die p dit mment HV-zrg ntvangen inclusief de cliënten die dat in de kmende tijd (vr 31 december) naar verwachting zullen ntvangen. Ok de cliënten die p de wachtlijst vr HV staan, dienen in de selectie pgenmen te wrden. Leveringsvrm Vrkeur gaat uit naar aanlevering in de vrm van een Excel-bestand. Mcht dat in verband met de beperkingen van Excel (maximaal regels) niet mgelijk zijn, dan in plaats daarvan een CSV-bestand, waarbij de velden dr kmma s gescheiden zijn.

14 14 Aan de managers van de zrgkantren Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag DMO/WMO Taskfrce Wm minvws.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Gegevensverdracht cliënten huishudelijke verzrging naar Wm 1 Op 17 ktber 2006 is het vergangsprtcl huishudelijke verzrging vr de Wet maatschappelijke ndersteuning (Wm) definitief gewrden. In dit verdrachtsprtcl zijn afspraken gemaakt ver de verdracht van gegevens van cliënten met huishudelijke verzrging van de AWBZ naar de Wm. U als zrgkantr speelt hierin een belangrijke rl. Al eerder dit jaar heeft u in cntacten met de gemeenten in uw regi gesprken ver de samenwerking bij de verdracht van de gegevens. Een eerste gegevensverdracht heeft inmiddels bijna veral plaatsgevnden. Ik stel het p prijs, dat u bereid bent m mee te werken aan een gede verlp van de verdracht van gegevens. Daar is het belang van de cliënt mee gediend. In het vergangsprtcl wrdt uw rl als zrgkantr duidelijk. U levert gemeenten p drie mmenten gegevens aan ver cliënten met huishudelijke verzrging. Z hebben gemeenten zicht p wie vlgend jaar recht heeft p hulp bij het huishuden. De eerste bestanden die u hebt aangeleverd aan gemeenten, wrden mmenteel vergeleken met de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en de gegevens die gemeenten van het CAK-BZ aangeleverd krijgen. Er zijn afspraken gemaakt ver het terugsturen van deze lijsten van de gemeenten naar u als zrgkantr. Ik zu u willen vragen deze gegevens te verwerken in de AZR, zdat de tweede levering van gegevens aan de gemeenten pgeschnd is. Waar u daarbij p met letten is vastgelegd in een instructie die u kunt dwnladen van U zult begrijpen dat gemeenten veel vragen zullen hebben als er persnen p één lijst wel en p een andere lijst niet vrkmen. Daar kunnen heel verklaarbare redenen vr zijn, maar een gemeente wil nderzeken wat de reden is. Ik wil u daarm vragen m de kmende weken rekening te huden met vragen van gemeenten en aan gemeenten kenbaar te maken bij wie zij terecht kunnen met deze vragen. Dr samen te werken aan het pschnen van de lijsten kunnen cliënten sneller geïnfrmeerd wrden. Z kan vrkmen wrden dat mensen p 1 januari 2007 verstken blijven van de hulp waar zij recht p hebben. De cliënt met z min mgelijk last hebben van de vergang van AWBZ naar Wm en alleen met uw hulp kan dit gerealiseerd wrden.

15 15 In het vergangsprtcl huishudelijke verzrging is k afgesprken dat u als zrgkantr de cliënten tijdig p de hgte brengt van de aanstaande inwerkingtreding van de Wm. Ik wil u vragen m deze brief aan cliënten, indien u dat ng niet heeft gedaan, z spedig mgelijk te verzenden. Vr deze brief is dr de partijen, die betrkken zijn bij het vergangsprtcl huishudelijke verzrging, afgesprken dat deze uiterlijk 1 december 2006 met zijn verznden. Om te zrgen dat de gegevensverdracht sepel verlpt, heb ik k de zrgaanbieders gevraagd de kmende weken hun medewerking te verlenen aan het beschikbaar stellen van hun cliëntgegevens aan gemeenten. De brief die ik met betrekking tt dit nderwerp aan hen heb verstuurd, vindt u in de bijlage. Tt slt wil ik, in aansluiting p de van vrijdag 10 nvember ver de selectie van cliënten die aan gemeenten meten wrden vergedragen, uw aandacht vragen vr het tweede mment van gegevensverdracht. De gemeenten meten namelijk tijdig p de hgte zijn, zdat k zij hun burgers tijdig kunnen infrmeren. Ik wil u dan k met klem verzeken uiterlijk eind nvember de geschnde en meest actuele gegevens naar gemeenten te verzenden. Ik wil u daarbij tevens verzeken te letten p de indeling van de bestanden zals deze zijn aangegeven in de . Deze indeling vergemakkelijkt het gemeenten de gegevens te gebruiken en te vergelijken. Indien u gebruik wilt maken van ndersteuning dr de Taskfrce kunt cntact pnemen met de apart hiervr ingerichte helpdesk: Ik dank u hartelijk vr uw inzet in deze laatste maanden van het jaar en ik ben ervan vertuigd dat we p 1 januari 2007 vlt van start kunnen gaan met de Wm. Met vriendelijke gret, de Staatssecretaris van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt, namens deze, de Directeur Generaal Maatschappelijke Zrg drs. M. van Gastel

16 16 Bijlage 4 Vrlichting aan klanten met alphahulp Inventarisatie In deze inventarisatie wrdt achtereenvlgens ingegaan p: 1 Wat is alphahulp? 2 Wat kan er veranderen vr de alphahulp? 3 Wat betekent dit vr de vrlichting aan de cliënt? 1. Wat is alphahulp? De functie huishudelijke verzrging kan p verschillende manieren gerganiseerd wrden. Een van die manieren is de alphahulp. Alphahulpen leveren de eenvudige vrm van huishudelijke verzrging.let wel, het CIZ indiceert niet vr alphahulp, maar vr de functie Huishudelijke verzrging (HV). Vervlgens bekijkt de thuiszrgrganisatie in verleg met de klant f de functie HV via de Alphahulp cnstructie kan wrden ingezet. Die cnstructie kmt erp neer dat klanten een arbeidsvereenkmst sluiten met een alphahulp. De thuiszrgrganisatie bemiddelt bij het tt stand kmen van die vereenkmst. De thuiszrgrganisatie kent twee standaardcntracten. In het ene is geregeld dat de klant de thuiszrg machtigt de betalingen aan de alphahulp te verrichten. In het andere cntract is de klant degene die direct een vereenkmst heeft met de alphahulp. De klant kiest vr het al dan niet machtigen van de thuiszrgrganisatie. Deze vereenkmst eindigt: - indien de indicatiestelling eindigt f wijzigt, b.v. als de cliënt wrdt pgenmen. - met wederzijds ged vinden. - dr pzegging, waarbij zwel dr de cliënt als de helpende een pzegtermijn van tenminste een week in acht dient te wrden genmen. - bij verlijden van de cliënt f de helpende. 2. Wat kan er veranderen vr de alphahulp? Vr de klant van de alphahulp kan veel veranderen. Dat hangt vral af van de inhud van de nieuwe cntracten, die de gemeenten sluit met de zrgaanbieders. Daarbij is het mgelijk dat de huidige aanbieders geheel f gedeeltelijk wrden gecntracteerd, maar het is k mgelijk dat nieuwe aanbieders wrden gecntracteerd. Onderstaand schema laat zien dat er theretisch minstens 15 situaties denkbaar zijn

17 17 Alpha-cntract blijft ngewijzigd Alpha-cntract deels gewijzigd (b.v. tarief) GEEN Alphacntract Oude aanbieder Geheel gecntracteerd Gedeeltelijk gecntracteerd Niet gecntracteerd Nieuwe aanbieder Geheel gecntracteerd Gedeeltelijk gecntracteerd Het schema laat zien dat afhankelijk van de afspraken die u als gemeenten maakt met de zrgaanbieders, de cliënt geïnfrmeerd met wrden ver de gevlgen die deze afspraken hebben vr het cntract van de alphacliënt. Het kan zelfs z zijn dat dit niet gelijk is vr alle cliënten met alphahulp. Het is immers afhankelijk van de vraag bij welke aanbieder deze cliënt nu zit. Het kan zijn dat u van de bestaande aanbieders een deel wel en een deel niet hebt gecntracteerd. In ieder geval is het van belang dat u met de aanbieders hierver afspraken maakt. 3.Wat betekent dit vr de vrlichting aan de cliënt? In het vergangsprtcl is pgenmen dat gemeenten in december hun cliënten infrmeren ver de hulp bij het huishuden. Als in deze brief k aandacht besteed wrdt aan de manier waarp in de desbetreffende gemeente de alphahulp wrdt geregeld, is k de grep burgers ged geïnfrmeerd. Aan de thuiszrgrganisaties is gevraagd m zij de alphahulpen willen infrmeren ver de mgelijke veranderingen.

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein Evaluatie naleving Gedragscde Publieke Omrep Mr. drs. L.F. Drst Drs. I.N.J. de Grt Mr. A.G. Mein Februari 2009 Inhud 1. Inleiding 5 2. Cntext, vraagstelling en werkwijze 7 2.1 Cnte t 7 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB) Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen Rapprtage cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen (inclusief vitamine K) Het Vedingscentrum Mei 2011, Den Haag Rapprt cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen Rapprt cnsultatiernde vitamine D-

Nadere informatie