MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL"

Transcriptie

1 MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN Registratienummer: Ondergetekende verzekt registratie als kiezer vr de kmende verkiezing van 12 september 2012 van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 1. Persnsgegevens Aanhef: Eerste vrnaam vluit en vrletters verdere vrnamen: Tussenvegsel: Achternaam: Gebrtedatum: Gebrteplaats: de heer/mevruw (drhalen wat niet van tepassing is) _ 2. Wnadres adres: 3. Pstadres 1

2 4. Tijdelijk pstadres Als u uw stembescheiden p een ander adres wilt ntvangen dan p bvenstaand adres, dan kunt u hiernder uw tijdelijk pstadres vermelden. Denk bijvrbeeld aan uw vakantieadres. 5. Verklaring ver de Nederlandse identiteit Ik verklaar de Nederlandse natinaliteit te bezitten en niet te zijn uitgeslten van het kiesrecht. Als bewijsstuk van mijn Nederlandse natinaliteit sluit ik bij (kruis aan wat van tepassing is): een kpie van een Nederlands pasprt dat, f identiteitskaart die, geldig is p de dag van kandidaatstelling, te weten 31 juli 2012; een kpie van een geldige identiteitskaart van Aruba, Curaça f Sint Maarten f de penbare lichamen Bnaire, Sint Eustatius f Saba waarp de Nederlandse natinaliteit staat vermeld en die geldig is p 31 juli 2012; een kpie van een verklaring ver het bezit van het Nederlanderschap (niet uder dan drie jaar), afgegeven dr het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken f dr een Nederlandse ambassade f een Nederlands cnsulaat. Alleen in te vullen dr inwners van Aruba, Curaça f Sint Maarten. Hierbij verklaar ik dat (kruis aan wat van tepassing is): ik tenminste tien jaar in Nederland heb gewnd, namelijk in de peride(n): van tt van tt van tt van tt ik in Nederlandse penbare dienst ben, namelijk bij het rgaan: mijn echtgent/partner/uder (drhalen wat niet van tepassing is), met wie ik een gezamenlijke huishuding ver, in Nederlandse penbare dienst is, namelijk bij het rgaan: 2

3 6. Wijze van stemmen De standaard stemwijze is per brief. U kunt van deze standaard stemwijze afwijken dr een van nderstaande keuzes aan te kruisen: in persn in Nederland in een stembureau naar keuze; bij vlmacht, waarbij ik als gemachtigde pgeef: Aanhef: Eerste vrnaam vluit en vrletters verdere vrnamen: Tussenvegsel: Achternaam: Gebrtedatum: de heer/mevruw (drhalen wat niet van tepassing is) De gemachtigde verklaart zich dr medendertekening bereid vr degene die deze vlmacht verleent een vlmachtstem uit te brengen en met inbegrip van deze machtiging niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aan te nemen. Datum: Handtekening gemachtigde: 7. Ondertekening Datum: Handtekening aanvrager (Znder handtekening wrdt uw registratie geweigerd): 3

4 Verzendinfrmatie Onderteken het ingevulde frmulier. Met een kpie van uw bewijs van Nederlanderschap (ver het algemeen een kpie van uw pasprt) stuurt u dat naar ns. Let p! uw frmulier met uiterlijk p 1 augustus 2012 ntvangen zijn. U kunt de frmulieren per pst sturen aan: Gemeente s-gravenhage Verkiezingen KBN Pstbus DL Den Haag Nederland U mag de frmulieren k (ingescand) en. U stuurt dan het gescande frmulier na ndertekening met de scan van het bewijs van Nederlanderschap als bijlage van een naar: U kunt het frmulier k sturen naar de Nederlandse ambassade f naar een cnsulaire pst in het land waar u wnt. Zij sturen het frmulier vervlgens dr naar de gemeente s-gravenhage. Als Nederland met het land waar u wnt geen diplmatieke betrekkingen nderhudt, zendt u het verzek rechtstreeks aan de gemeente s-gravenhage. Als u wnt p Aruba, Curaça f Sint Maarten, dan kunt het frmulier sturen naar de Nederlandse vertegenwrdiging aldaar. Let p! Als u hebt aangegeven dat u in Nederlandse penbare dienst bent, f dat uw echtgent, partner f uder in Nederlandse penbare dienst is, dan met u het frmulier aan de minister zenden vr wie u werkzaam bent, f uw echtgent, partner f uder werkzaam is. In te vullen dr de betrkken minister vr Nederlanders in penbare dienst die p Aruba, Curaça f Sint Maarten wnen Ingekmen p: De minister van/vr: verklaart dat: Datum: de verzeker f diens echtgent/partner/uder wel/niet bij hem in penbare dienst is Handtekening/stempel: 4

5 ALGEMENE TOELICHTING Wie kan deelnemen? Bent u Nederlander en wnt u buiten Nederland dan hebt u kiesrecht vr de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Wel met u p de dag van de stemming 18 jaar f uder zijn en niet zijn uitgeslten van het kiesrecht. Nederlanders die wnen p Aruba, Curaça f Sint Maarten kunnen alleen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen als zij minimaal tien jaar in Nederland hebben gewnd f als zij in Nederlandse penbare dienst werkzaam zijn. Ok de Nederlandse echtgent/geregistreerde partner/levensgezel en de kinderen van degenen die in Nederlandse penbare dienst zijn en met hem/haar een gezamenlijke huishuding veren, hebben kiesrecht vr de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Zie k telichting punt 5. Registratie verplicht vr deelname U kunt alleen deelnemen aan de verkiezingen als u zich vraf als kiezer laat registreren. Alleen als u bent geregistreerd, krijgt u stembescheiden tegestuurd. Daarvr met u bijgaand frmulier invullen, ndertekenen en verzenden. Dit registratiefrmulier met u bij elke verkiezing pnieuw invullen en psturen. U dient tevens bewijsstukken van uw Nederlanderschap bij te vegen (zie punt 5). Dit is ndig m vast te stellen f u kiesgerechtigd bent. U kunt vanaf zes maanden vr de dag van de stemming verzeken m te wrden geregistreerd. Uiterlijk zes weken vr de dag van de stemming dient het verzek te zijn ntvangen dr het rgaan waarbij u het verzek met indienen. De stembescheiden (stembiljet en briefstembewijs) wrden u ngeveer een maand vr de dag van de stemming tegestuurd. Vr precieze data zie f Hebt u zich al eerder geregistreerd als kiezer in het buitenland vr de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer f het Eurpees Parlement, dan bent u pgenmen in het semi-permanente register Kiezers buiten Nederland van de gemeente s-gravenhage. U krijgt in dat geval dit registratiefrmulier autmatisch tegeznden. Om vervuiling van het register te vrkmen, is in de wet pgenmen dat uw gegevens autmatisch uit het register wrden verwijderd als u zich vr een vlgende verkiezing niet registreert. Wel kunt u pnieuw m pname in het register vragen. Als uw persns- f adresgegevens zich tussentijds wijzigen, met u dit zelf drgeven aan de gemeente s-gravenhage (Verkiezingen, pstbus 12620, 2500 DL Den Haag, f He werkt het stemmen vanuit het buitenland Nederlandse kiezers die buiten Nederland wnen, kunnen p drie manieren deelnemen aan de verkiezingen: per brief, bij vlmacht f dr zelf in Nederland hun stem uit te brengen. Zie hiervr verder de telichting bij punt 6. Let p: Het is niet mgelijk m via internet te stemmen. Het Nederlandse kabinet heeft gelet p de discussies die geverd zijn ver het stemmen per internet beslten aan de experimenten met internetstemmen geen vervlg te geven. Register Kiezers buiten Nederland Heeft u zich al eerder geregistreerd als kiezer in het buitenland vr de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer dan bent u pgenmen in het semi-permanente bestand Kiezers buiten Nederland van de gemeente s-gravenhage. U krijgt in dat geval dit registratiefrmulier autmatisch tegeznden. Om vervuiling van het bestand te vrkmen, is in de wet pgenmen dat uw gegevens autmatisch uit het bestand wrden verwijderd als u zich vr een vlgende verkiezing van de Tweede Kamer niet registreert. Dit betekent dat u bij de daarp vlgende verkiezing geen registratiefrmulier zult ntvangen. Wel kunt u pnieuw m pname in het bestand verzeken. Uw verzek dient schriftelijk bij Burgemeester en wethuders van s-gravenhage, Verkiezingen KBN, Pstbus 12620, 2500 DL Den Haag, te wrden ingediend. Bij tussentijdse wijziging van uw persnsgegevens dient u deze zelf dr te geven aan: Burgemeester en wethuders van de gemeente s-gravenhage (Verkiezingen KBN, pstbus 12620, 2500 DL Den Haag, f Berep Als de gemeente s-gravenhage uw registratie weigert, stuurt de gemeente het frmulier aan u terug met pgave van de reden van de afwijzing. Dit is een besluit. Op grnd van de Kieswet kunt u tegen dit besluit in berep gaan. U met dan schriftelijk berep instellen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Pstbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is raadzaam m meteen na ntvangst van het besluit het berep in te stellen, wilt u ng een kans p deelname aan de verkiezing hebben. Aan het instellen van berep zijn ksten (griffierecht) verbnden. Meer infrmatie Vr meer infrmatie kunt u kijken p en f kunt u cntact pnemen met de gemeente s-gravenhage (Verkiezingen KBN, pstbus 12620, 2500 DL Den Haag, f Op de websites vindt u meer infrmatie ver de verkiezingen en vindt u links naar andere relevante websites.

6 PUNTSGEWIJZE TOELICHTING Punt 1, 2 en 3 Hier vult u uw persns- en adresgegevens in. Uw gegevens in het semi-permanente bestand Kiezers buiten Nederland zijn hier al ingevuld. U kunt eventuele wijzigingen aanbrengen. Het invullen van een adres is ptineel. Dit adres wrdt alleen gebruikt m u de bevestiging van uw registratie en eventuele berichten ver verkiezingen te sturen. Punt 4 De stembescheiden wrden half augustus verstuurd. U kunt uw stembescheiden p een ander adres dan uw wnadres ntvangen. Dit laatste kan bijvrbeeld nuttig zijn als u in augustus zelf in Nederland bent en uw stembescheiden daar wilt ntvangen f als u zelf uw stem in Nederland wilt uitbrengen (zie punt 6). Dit adres wrdt alleen vr deze verkiezing gebruikt en daarna verwijderd. Punt 5 Om vast te stellen f u kiesgerechtigd bent, met u een bewijs bijsluiten dat u Nederlander bent. Een kpie van de bladzijde van een geldig Nederlands natinaal pasprt f van een geldige identiteitskaart van Nederland f van Aruba, Curaça f Sint Maarten f de penbare lichamen Bnaire, Sint Eustatius en Saba waarp uw persnsgegevens (naam, leeftijd, geslacht) en uw handtekening vrkmen en waarp de Nederlandse natinaliteit staat vermeld, geldt als een bewijs van Nederlanderschap. Let p! Het dcument met geldig zijn p 31 juli Beschikt u niet ver een geldig Nederlands identiteitsdcument, een geldige identiteitskaart van Aruba, Curaça f Sint Maarten f van de penbare lichamen Bnaire, Sint Eustatius en Saba, dan kunt u een verklaring mtrent het bezit van het Nederlanderschap bijvegen die niet langer dan drie jaar geleden is afgegeven. Vr het verkrijgen van een dergelijke verklaring met u zich melden bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken f bij de Nederlandse ambassade f een cnsulaat in het land waar u wnt. Aan het verkrijgen van een dergelijke verklaring zijn ksten verbnden. Andere dcumenten dan de hier genemde wrden niet als bewijs van het Nederlanderschap geaccepteerd! Wnt u p Aruba, Curaça f Sint Maarten dan bent u alleen kiesgerechtigd als u f tien jaar in Nederland hebt gewnd f als u werkzaam bent in Nederlandse penbare dienst. Ok als uw echtgent/partner/uder ver de Nederlandse natinaliteit beschikt, in Nederlandse penbare dienst is en u een gezamenlijke huishuding met hem/haar vert, bent u kiesgerechtigd. Geef dus in het daarvr bestemde gedeelte aan gedurende welke peride u in Nederland hebt gewnd f in dienst van welke minister u p Aruba, Curaça f Sint Maarten werkzaam bent. Echtgenten, partners en kinderen geven hier aan bij welke minister hun echtgent, partner f uder in dienst is. Punt 6 U kunt uw stem p drie verschillende manieren uitbrengen, te weten per brief, bij vlmacht en zelf in het stemlkaal in Nederland. Als u geen andere keuze m te stemmen heeft aangekruist, sturen wij u een briefstembewijs. Let p: Het is niet mgelijk m via internet te stemmen. Het Nederlandse kabinet heeft, gelet p de discussies die geverd zijn ver het stemmen via internet, beslten aan de experimenten met internetstemmen geen vervlg te geven. Per brief De meeste kiezers die buiten Nederland wnen, stemmen per brief. Ongeveer een maand vr de verkiezing sturen wij naar het dr u pgegeven adres een zgenaamd briefstembewijs, een stembiljet, een vrgeadresseerde returenvelp en een handleiding. U vult het stembiljet en het briefstembewijs in, en stuurt die terug in de returenvelp. U met de envelp zelf (vldende) frankeren, anders wrdt uw stem niet meegeteld! Let u er verder p dat u uw briefstem tijdig terugstuurt. Uw stem met uiterlijk m uur (CET) p de dag van de stemming dr een van de briefstembureaus in s-gravenhage zijn ntvangen m meegeteld te kunnen wrden. Als de pstverbindingen met het land waar u wnt zdanig zijn dat uw briefstem niet tijdig zal aankmen, kunt u mgelijk iemand in Nederland machtigen m vr u te stemmen (zie hiernder bij vlmacht). Op Aruba, Curaça en Sint Maarten en in 22 andere landen zijn zgenaamde briefstembureaus gevestigd bij de Nederlandse vertegenwrdigingen. Zie hiervr In dit geval ntvangt u een returenvelp die is geadresseerd aan de vrzitter van het desbetreffende briefstembureau. Uw stem wrdt dan daar geteld en met dus uiterlijk m uur (plaatselijke tijd) p de dag van de stemming bij het briefstembureau zijn. Bij vlmacht U kunt een kiezer die in Nederland wnt, aanwijzen m namens u uw stem uit te brengen. Deze kiezer krijgt dan van zijn gemeente f penbaar lichaam een vlmachtbewijs tegeznden waarmee hij uw stem kan uitbrengen. Let wel p: degene die u machtigt, mag uw vlmachtstem alleen uitbrengen samen met zijn eigen stem en mag naast zijn eigen stem niet meer dan twee vlmachtstemmen uitbrengen. Als u kiest vr het uitbrengen van uw stem bij vlmacht, vult u de gegevens van de gemachtigde in p het registratie-frmulier. U ndertekent het frmulier en stuurt het p naar uw gemachtigde. Uw gemachtigde ndertekent het registratiefrmulier k en stuurt het direct naar de gemeente s-gravenhage (Verkiezingen KBN, pstbus 12620, 2500 DL Den Haag, f Uw frmulier met uiterlijk p 1 augustus 2012 dr de gemeente Den Haag ntvangen zijn. U ntvangt zelf géén stembescheiden. Deze wrden direct tegestuurd aan uw gemachtigde. Zelf stemmen in Nederland Mcht u p de dag van de stemming zelf in Nederland zijn, dan kunt u uw stem desgewenst zelf in een stembureau uitbrengen. U ntvangt dan p het dr u pgegeven adres (circa twee weken vr de stemming) een zgenaamde kiezerspas. Hiermee kunt u in elk stembureau in Nederland zelf uw stem uitbrengen. Punt 6 en 7 Let u er p dat u p het frmulier de datum en uw handtekening zet. Znder ndertekening is registratie niet mgelijk.

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave)

BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave) BTW TERUGGAAF PAKKET (Centrale BTW Teruggave) Beste relatie, U heeft bij ns znnepanelen gekcht en laten mnteren. De mgelijkheid bestaat dat u de BTW p uw znnepanelen terug kunt vragen. Deze mgelijkheid

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.)

Nadere informatie

Lingewaard u i t v a a r t v e r z o r g i n g

Lingewaard u i t v a a r t v e r z o r g i n g u i t v a a r t v e r z r g i n g Wilsbeschikking Omdat elk leven een waardig afscheid verdient Burgemeester verweijlaan 38 4191 XG GELDERMALSEN Tel. 0345 622 622 www.lingewaard-uitvaart.nl u i t v a a

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer Intakefrmulier Bewindvering & Inkmensbeheer Plus Bewindvering Pstbus 8931 1006 JC Amsterdam Tel: 0636492591 Email: inf@plusbewindveringnl Website: wwwplusbewindveringnl Intake frmulier Plus Bewindvering

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie