Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2"

Transcriptie

1 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek

2 Inhoudsopgave 1) Inleiding Aanleiding Vraag Doelstelling Onderzoeksvragen Onderzoeksgebied ) Dataverzameling Vaststellen parkeerzones Parkeeraanbod Parkeervraag Parkeer regulerende maatregelen ) Resultaten Bepalen parkeerdruk Beschrijving resultaten per parkeerzone Telresultaten per telling ) Conclusie ) Bijlagen

3 1) Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Etten-Leur wil de parkeersituatie in Etten-Leurse woonwijken inzichtelijk maken. Een duidelijk beeld van de parkeersituatie in verschillende wijken is van belang bij het bepalen of maatregelen gewenst zijn. Naast een bepaald subjectief gevoel van bewoners bieden objectieve cijfers een duidelijk beeld van eventuele parkeerproblemen. De wijken in Etten-Leur zijn onderverdeeld in prioriteit. Woonwijken tegen het centrum aan krijgen de hoogste prioriteit omdat het college de parkeersituatie in- en rondom het centrum in beeld wil hebben om het beleid hier te kunnen herzien. Om deze reden is gekozen voor een onderzoeksgebied tegen de oostzijde van het centrumgebied. 1.2 Vraag Het onderzoeksgebied bestaat uit de wijken Banakkers 1 & 2. In het verleden is hier besloten om in bepaalde delen van de wijk vergunninghouders parkeren in te voeren. De voornaamste reden voor deze maatregel is om te voorkomen dat werknemers en bezoekers van het centrum hier parkeren. De vraag is welke effecten de parkeer regulerende maatregelen in de wijk hebben en hoe dat zich verhoudt tot de gehele parkeersituatie in de woonwijk. 1.3 Doelstelling Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de parkeersituatie in de wijk Banakkers door de parkeerdruk op representatieve momenten te meten. 1.4 Onderzoeksvragen - Wat is de parkeersituatie in de wijken Banakkers 1 & 2? o Doen zich parkeerproblemen voor? 1.5 Onderzoeksgebied De wijken Banakkers 1 & 2 grenzen aan elkaar. In figuur 1 is het onderzoeksgebied schematisch weergegeven. Figuur 1 Schematische weergave onderzoeksgebied 3

4 2) Dataverzameling 2.1 Vaststellen parkeerzones Het onderzoeksgebied is opgedeeld in 23 zones. Per parkeerzone is bepaald hoe hoog de parkeerdruk hier is. In figuur 2 is weergegeven hoe het gebied is opgedeeld in verschillende zones. Figuur 2 Parkeerzones in het onderzoeksgebied De verschillende kleuren blauw hebben geen verband met elkaar. Het kleurverschil is enkel gebruikt om duidelijk aan te geven waar een zone begint en eindigt. 2.2 Parkeeraanbod Per parkeerzone is het parkeeraanbod in beeld gebracht. Om de parkeerdruk te kunnen meten is het noodzakelijk om te weten hoeveel auto s ergens maximaal kunnen staan zonder dat hiermee iemand gehinderd wordt. Parkeren voor een uitrit of binnen vijf meter van een kruispunt is niet toegestaan en is daarom geen parkeeraanbod. Bij het bepalen van het parkeeraanbod is onderscheid gemaakt in drie soorten parkeren. Formeel parkeren; Alle parkeervakken in de openbare ruimte vallen onder formeel parkeren. Informeel parkeren; Plekken in de openbare ruimte waar een auto geparkeerd kan worden zonder dat hiermee een overtreding begaan wordt. Privé parkeren; Ruimte op eigen terrein waar geparkeerd kan worden (oprit) 4

5 2.3 Parkeervraag De parkeervraag is bepaald door het aantal geparkeerde auto s in de parkeerzones te tellen. Het is van belang een representatief tijdstip te kiezen voor de telling. In het onderzoeksgebied zijn voornamelijk woningen aanwezig. Naast de woningen is er een buurtcentrum en zijn er twee onderwijslocaties. In woonwijken is een dinsdag- en donderdagnacht het drukste moment. Vanwege de kleine afstand tot het winkelcentrum zijn ochtend- en weekendtellingen ook van belang. Er is op de volgende momenten geteld: Dinsdag ( ) - ( ); Donderdag ( ) - ( ); Vrijdag ( ); Zaterdag ( ). Geregistreerde auto s De getelde auto s zijn verdeeld in verschillende categorieën. Door de getelde auto s onder te verdelen is het mogelijk om scherpere conclusies te trekken. Er is onderscheid gemaakt in onderstaande categorieën: Formeel geparkeerd; Informeel geparkeerd; Privé geparkeerd; Fout geparkeerd. 2.4 Parkeer regulerende maatregelen Binnen het onderzoeksgebied zijn parkeer regulerende maatregelen getroffen. In een deel van de wijk is het alleen mogelijk om te parkeren wanneer je beschikt over een parkeervergunning. Bewoners van dit deel van de wijk komen hiervoor in aanmerking. Deze maatregel is getroffen om te voorkomen dat bezoekers en werknemers van het winkelcentrum gebruik maken van deze gratis parkeergelegenheid waarmee er parkeerproblemen voor bewoners kunnen ontstaan. Daarnaast is er op het parkeerterrein Kerkwerve een blauwe zone ingericht. Hier mag met gebruik van een blauwe kaart maximaal twee uur geparkeerd worden. Ook het deel van de Bisschopsmolenstraat binnen het onderzoeksgebied is onderdeel van een blauwe zone. In deze straat mogen echter ook bewoners parkeren die beschikken over een parkeervergunning. In figuur 3 zijn de parkeer regulerende maatregelen schematisch in beeld gebracht. 5

6 Figuur 3 Parkeer regulerende maatregelen in de wijk Banakkers 6

7 3) Resultaten 3.1 Bepalen parkeerdruk De parkeerdruk wordt weergegeven als een procentueel getal. Het geeft aan hoeveel procent van het parkeeraanbod bezet is door auto s. De volgende rekensom wordt hiervoor gebruikt: Parkeervraag / Parkeeraanbod x 100 =...% CROW richtlijnen geven aan dat bij een parkeerdruk vanaf 90%, in woonwijken, problemen kunnen ontstaan door zoekverkeer en gebrek aan capaciteit. In parkeerzones waar de parkeerdruk boven de 90% uitkomt is het aannemelijk dat er een parkeerprobleem wordt ervaren. 3.2 Beschrijving resultaten per parkeerzone In deze paragraaf is per parkeerzone het resultaat beschreven. De resultaten volgen in tabelvorm in paragraaf 3.3. Figuur 4 Zie figuur 2 7

8 Parkeerzone 1 (Egelantier) De parkeerdruk tijdens geen van de tellingen boven de 57%. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Parkeerzone 2 (Guido Gezellelaan) De hoogst gemeten parkeerdruk is 58%. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Parkeerzone 3 (Bernard van Meurstraat) Deze straat hoort bij het vergunninghoudersgebied. De parkeerdruk komt niet boven de 60%. Er is geen parkeerprobleem. Parkeerzone 4 (Parkeerterrein Banakker) Er zijn grote verschillen in de parkeerdruk op dit parkeerterrein. In de avonduren is het terrein voor nog geen 30% bezet. Tijdens openingstijden van het winkelcentrum en het zwembad is het hier veel drukker. Op drie momenten is er een overbezetting geconstateerd. Voor medewerkers en bezoekers van het centrum is het een aantrekkelijke locatie in combinatie met het vrij parkeren dat hier geldt. Het parkeren door werknemers en bezoekers centrum lijkt zich te beperken tot het parkeerterrein. Omliggende straten hebben op dezelfde momenten geen last van een hoge parkeerdruk. Parkeerzone 5 (Willem Kloosstraat) De hoogste parkeerdruk is gemeten in de avonduren op dinsdag en donderdag. De parkeerdruk komt één keer boven de 90% uit. Wanneer bewoners thuis zijn is het dus het drukst. Op de drukste momenten zijn geen foutparkeerders geconstateerd. De hoge parkeerdruk leidt dus niet tot problemen. Parkeerzone 6 (Albert Verweystraat) De hoogst gemeten parkeerdruk is 90%. Tijdens meerdere tellingen zijn er enkele auto s in voortuinen geconstateerd. In de avonduren kan er een parkeerprobleem ervaren worden. Parkeerzone 7 (Alberdingk Thijmstraat) De hoogst gemeten parkeerdruk is 88%. Er zijn enkele foutparkeerders geconstateerd. Er stond soms een auto te dicht bij een kruispunt geparkeerd. Overdag zorgt overloop vanaf het parkeerterrein Banakker niet voor een hoge parkeerdruk. In combinatie met de Albert Verweystraat kan er in de avonduren een parkeerprobleem ervaren worden. Parkeerzone 8 (Stijn Streuvelslaan) De parkeerdruk komt niet boven de 70%. Er wordt niet fout geparkeerd. Er is geen sprake van een parkeerprobleem. Parkeerzone 9 (Frederik van Eedenstraat) Tijdens één telmoment was er sprake van een volledige bezetting (100%). Dit is het gevolg van zes geparkeerde auto s op de busparkeerstrook voor het zwembad. Er is geen sprake van een parkeerprobleem maar er wordt onrechtmatig gebruik gemaakt van deze voorziening. Er worden echter geen mensen gehinderd door deze geparkeerde auto s. Ook zijn er enkele auto s in de voortuin waargenomen. Parkeerzone 10 (Roemer Visscherstraat) De hoogst gemeten parkeerdruk is 68%. Deze straat is onderdeel van het vergunninghoudersgebied. Er is geen sprake van een parkeerprobleem. 8

9 Parkeerzone 11 (Maerlantstraat) De hoogst gemeten parkeerdruk is 64%. Deze straat is onderdeel van het vergunninghoudersgebied. Er is geen sprake van een parkeerprobleem. Parkeerzone 12 (Ruusbroecstraat) Op zaterdag is de hoogste parkeerdruk gemeten. De parkeerdruk bedroeg 64%. Ook deze straat is onderdeel van het vergunninghoudersgebied. Er is ook hier geen sprake van parkeerproblemen. Parkeerzone 13 (Banakkerstraat) De hoogst gemeten parkeerdruk is 88%. De straat is onderdeel van het vergunninghoudersgebied. Er zijn tijdens één telling twee foutparkeerders op de stoep waargenomen. De relatief hoge parkeerdruk leidt hier niet tot parkeerproblemen. Parkeerzone 14 (Rodenbachstraat) De hoogst gemeten parkeerdruk is 68%. Deze straat is onderdeel van het vergunninghoudersgebied. Er is geen sprake van een parkeerprobleem. Parkeerzone 15 (Consciencestraat) Deze straat is niet meegenomen in het parkeeronderzoek. Vanwege de bouw van appartementen en het vele geparkeerde bouwverkeer is het geen representatief moment. Parkeerzone 16 (Kerwerve, straat) Overdag is de parkeerdruk het hoogst. Met 79% leidt dit niet tot parkeerproblemen. Parkeerzone 17 (Kerwerve, parkeerterrein) Dit terrein is het drukst bezet tijdens openingsuren van aanliggende supermarkt en overige winkels. De hoogste parkeerdruk is op donderdagochtend gemeten (72%). Er is geen sprake van een parkeerprobleem. De blauwe zone werkt hier naar behoren. Parkeerzone 18 (Withofstraat) De hoogst gemeten parkeerdruk is 84%. Wel waren toen alle openbare vakken bezet. Er zijn in deze straat meer vergunningen afgegeven dan er parkeerplaatsen zijn. Dit betekent dat bewoners hier wel eens moeten uitwijken naar omliggende straten. Er kan een parkeerprobleem ervaren worden. Parkeerzone 19 (Bisschopsmolenstraat) De parkeerdruk is nooit hoger dan 50% in dit deel van de Bisschopsmolenstraat. Er is geen sprake van een parkeerprobleem. De eerder ervaren parkeerproblemen zijn opgelost door het invoeren van een blauwe zone waarbij bewoners in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Parkeerzone 20 (Bisschopsmolenstraat) Op zaterdag is de parkeerdruk met 68% het hoogst van alle telmomenten. De eerder ervaren parkeerproblemen zijn opgelost door het invoeren van een blauwe zone waarbij bewoners in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Parkeerzone 21 (Jozefhof) In het Jozefhof is er sprake van vrij parkeren. De hoogst gemeten parkeerdruk is hier 76% op een vrijdagavond. Er is geen sprake van een parkeerprobleem. Parkeerzone 22 (Adamastraat) De parkeerdruk is op vrijdagavond en zaterdagmiddag wat hoger dan op andere momenten. De parkeerdruk is nooit hoger dan 80%. Er is hier geen sprake van een parkeerprobleem. 9

10 Parkeerzone 23 (Molenwiek) Op donderdagavond is een parkeerdruk van 90% geconstateerd. Er staan enkele auto s fout geparkeerd. Ze staan echter niet hinderlijk geparkeerd. Het leidt niet tot problemen in deze doodlopende straat. 3.3 Telresultaten per telling Gedurende een week zijn er zes tellingen uitgevoerd. De resultaten van deze tellingen zijn verwerkt in tabel 1 t/m 6. Op de volgende momenten zijn tellingen uitgevoerd: Dinsdag 4 november - 09:30 11:00 tabel 1-22:30 00:00 tabel 2 Donderdag 6 november - 09:30 11:00 tabel 3-22:30 00:00 tabel 4 Vrijdag 7 november - 19:00 20:30 tabel 5 Zaterdag 8 november - 14:30 16:00 tabel 6 10

11 Tabel 1 Parkeertelling :30-11:00 Weertype: droog Parkeerzones Parkeervraag Parkeeraanbod Parkeerdruk Parkeerregulering? Formeel parkeren Informeel parkeren Privé parkeren Fout parkeren Geen vergunning / geen blauwe kaart 1 Egelantier % NEE 2 Guido Gezellelaan % NEE 3 Bernard van Meurstraat % Vergunningen 4 P-terrein Banakker % NEE 5 Willem Kloosstraat % NEE 6 Albert Verweystraat % NEE 7 Alberdingk Thijmstraat % NEE 8 Stijn Streuvelslaan % NEE 9 Frederik van Eedenstraat % Alleen PRIVÉ 10 Roemer Visscherstraat % Vergunningen 11 Maerlantstraat % Vergunningen 12 Ruusbroecstraat % Vergunningen 13 Banakkerstraat % Vergunningen 14 Rodenbachstraat % Vergunningen 15 Consciencestraat x x x x x x 15 x x 16 Kerkwerve (Straat) % NEE 17 Kerkwerve (P-terrein) % Blauwe zone 18 Withofstraat % Vergunningen 19 Bisschopsmolenstraat % Blauwe zone / vergunningen 20 Bisschopsmolenstraat % Blauwe zone / vergunningen 21 Jozefhof % NEE 22 Adamastraat % Vergunningen 23 Molenwiek % Vergunningen Totaal 11

12 Tabel :30-00:00 Weertype: droog Parkeerzones Parkeervraag Parkeeraanbod Parkeerdruk Parkeerregulering? Formeel parkeren Informeel parkeren Privé parkeren Fout parkeren Geen vergunning / geen blauwe kaart 1 Egelantier % NEE 2 Guido Gezellelaan % NEE 3 Bernard van Meurstraat % Vergunningen 4 P-terrein Banakker % NEE 5 Willem Kloosstraat % NEE 6 Albert Verweystraat % NEE 7 Alberdingk Thijmstraat % NEE 8 Stijn Streuvelslaan % NEE 9 Frederik van Eedenstraat % Alleen PRIVÉ 10 Roemer Visscherstraat % Vergunningen 11 Maerlantstraat % Vergunningen 12 Ruusbroecstraat % Vergunningen 13 Banakkerstraat % Vergunningen 14 Rodenbachstraat % Vergunningen 15 Consciencestraat x x x x x x 15 x x 16 Kerkwerve (Straat) % NEE 17 Kerkwerve (P-terrein) % Blauwe zone 18 Withofstraat % Vergunningen 19 Bisschopsmolenstraat % Blauwe zone / vergunningen 20 Bisschopsmolenstraat % Blauwe zone / vergunningen 21 Jozefhof % NEE 22 Adamastraat % Vergunningen 23 Molenwiek % Vergunningen Totaal 12

13 Tabel :30-11:00 Weertype: droog Parkeerzones Parkeervraag Parkeeraanbod Parkeerdruk Parkeerregulering? Formeel parkeren Informeel parkeren Privé parkeren Fout parkeren Geen vergunning / geen blauwe kaart 1 Egelantier % NEE 2 Guido Gezellelaan % NEE 3 Bernard van Meurstraat % Vergunningen 4 P-terrein Banakker % NEE 5 Willem Kloosstraat % NEE 6 Albert Verweystraat % NEE 7 Alberdingk Thijmstraat % NEE 8 Stijn Streuvelslaan % NEE 9 Frederik van Eedenstraat % Alleen PRIVÉ 10 Roemer Visscherstraat % Vergunningen 11 Maerlantstraat % Vergunningen 12 Ruusbroecstraat % Vergunningen 13 Banakkerstraat % Vergunningen 14 Rodenbachstraat % Vergunningen 15 Consciencestraat x x x x x x 15 x x 16 Kerkwerve (Straat) % NEE 17 Kerkwerve (P-terrein) % Blauwe zone 18 Withofstraat % Vergunningen 19 Bisschopsmolenstraat % Blauwe zone / vergunningen 20 Bisschopsmolenstraat % Blauwe zone / vergunningen 21 Jozefhof % NEE 22 Adamastraat % Vergunningen 23 Molenwiek % Vergunningen Totaal 13

14 Tabel :30-00:00 Weertype: droog Parkeerzones Parkeervraag Parkeeraanbod Parkeerdruk Parkeerregulering? Formeel parkeren Informeel parkeren Privé parkeren Fout parkeren Geen vergunning / geen blauwe kaart 1 Egelantier % NEE 2 Guido Gezellelaan % NEE 3 Bernard van Meurstraat % Vergunningen 4 P-terrein Banakker % NEE 5 Willem Kloosstraat % NEE 6 Albert Verweystraat % NEE 7 Alberdingk Thijmstraat % NEE 8 Stijn Streuvelslaan % NEE 9 Frederik van Eedenstraat % Alleen PRIVÉ 10 Roemer Visscherstraat % Vergunningen 11 Maerlantstraat % Vergunningen 12 Ruusbroecstraat % Vergunningen 13 Banakkerstraat % Vergunningen 14 Rodenbachstraat % Vergunningen 15 Consciencestraat x x x x x x 15 x x 16 Kerkwerve (Straat) % NEE 17 Kerkwerve (P-terrein) % Blauwe zone 18 Withofstraat % Vergunningen 19 Bisschopsmolenstraat % Blauwe zone / vergunningen 20 Bisschopsmolenstraat % Blauwe zone / vergunningen 21 Jozefhof % NEE 22 Adamastraat % Vergunningen 23 Molenwiek % Vergunningen Totaal

15 Tabel :00-20:30 Weertype: droog Parkeerzones Parkeervraag Parkeeraanbod Parkeerdruk Parkeerregulering? Formeel parkeren Informeel parkeren Privé parkeren Fout parkeren Geen vergunning / geen blauwe kaart 1 Egelantier % NEE 2 Guido Gezellelaan % NEE 3 Bernard van Meurstraat % Vergunningen 4 P-terrein Banakker % NEE 5 Willem Kloosstraat % NEE 6 Albert Verweystraat % NEE 7 Alberdingk Thijmstraat % NEE 8 Stijn Streuvelslaan % NEE 9 Frederik van Eedenstraat % Alleen PRIVÉ 10 Roemer Visscherstraat % Vergunningen 11 Maerlantstraat % Vergunningen 12 Ruusbroecstraat % Vergunningen 13 Banakkerstraat % Vergunningen 14 Rodenbachstraat % Vergunningen 15 Consciencestraat x x x x x x 15 x x 16 Kerkwerve (Straat) % NEE 17 Kerkwerve (P-terrein) % Blauwe zone 18 Withofstraat % Vergunningen 19 Bisschopsmolenstraat % Blauwe zone / vergunningen 20 Bisschopsmolenstraat % Blauwe zone / vergunningen 21 Jozefhof % NEE 22 Adamastraat % Vergunningen 23 Molenwiek % Vergunningen Totaal 15

16 Tabel :30-16:00 Weertype: droog Parkeerzones Parkeervraag Parkeeraanbod Parkeerdruk Parkeerregulering? Formeel parkeren Informeel parkeren Privé parkeren Fout parkeren Geen vergunning / geen blauwe kaart 1 Egelantier % NEE 2 Guido Gezellelaan % NEE 3 Bernard van Meurstraat % Vergunningen 4 P-terrein Banakker % NEE 5 Willem Kloosstraat % NEE 6 Albert Verweystraat % NEE 7 Alberdingk Thijmstraat % NEE 8 Stijn Streuvelslaan % NEE 9 Frederik van Eedenstraat % Alleen PRIVÉ 10 Roemer Visscherstraat % Vergunningen 11 Maerlantstraat % Vergunningen 12 Ruusbroecstraat % Vergunningen 13 Banakkerstraat % Vergunningen 14 Rodenbachstraat % Vergunningen 15 Consciencestraat x x x x x x 15 x x 16 Kerkwerve (Straat) % NEE 17 Kerkwerve (P-terrein) % Blauwe zone 18 Withofstraat % Vergunningen 19 Bisschopsmolenstraat % Blauwe zone / vergunningen 20 Bisschopsmolenstraat % Blauwe zone / vergunningen 21 Jozefhof % NEE 22 Adamastraat % Vergunningen 23 Molenwiek % Vergunningen Totaal 16

17 4) Conclusie Op basis van de onderzoeksresultaten, toegelicht in hoofdstuk 3, is een algemene conclusie opgesteld. De conclusie biedt inzicht in parkeerproblemen en daarnaast ook input voor het geplande onderzoek centrum parkeren. Conclusie onderzoeksresultaten Over het algemeen is er geen sprake van grote parkeerproblemen in de wijk. Het parkeerterrein aan de Bernard van Meurstraat wordt wel veel gebruikt door bezoekers en werknemers van het centrumgebied. Deze drukte slaat echter niet door op omliggende straten waardoor het niet voor problemen voor bewoners zorgt. In de avonduren zijn de Albert Verweystraat, Willem Kloosstraat & Alberdingk Thijmstraat druk bezet. Hier kan in sommige gevallen sprake zijn van parkeerproblemen. Het parkeerterrein aan de Bernard van Meurstraat is, zo nodig, op die momenten echter een goed alternatief op een redelijke afstand. In overige straten binnen het onderzoeksgebied is nooit een te hoge parkeerdruk gemeten. Tijdens de donderdagochtendtelling is ook gekeken naar de vergunningen van geparkeerde auto s. In het hele onderzoeksgebied zijn toen vijf auto s zonder vergunning, kraskaart of parkeerschijf geconstateerd. Aandachtspunt In de nabije toekomst wordt het Banakkerterrein opnieuw ingericht met een zwembad en cultureel centrum de Nieuwe Nobelaer. Minimaal de helft van het parkeerterrein aan de Bernard van Meurstraat komt dan te vervallen. Dit kan gevolgen hebben voor omliggende straten. Mogelijk gaan werknemers en bezoekers van het centrum een alternatief zoeken in de omgeving. Dit kan leiden tot parkeerproblemen. Aanbeveling De resultaten van dit parkeeronderzoek bieden op dit moment geen aanleiding om maatregelen te nemen. Dit kan veranderen wanneer het Banakkerterrein opnieuw wordt ingericht. 17

18 5) Bijlagen Parkeerzones Formeel parkeren Informeel parkeren Privé parkeren Totaal (1) Egelantier (2) Guido Gezellelaan (3) Bernard van Meursstraat (4) P-terrein Banakker (5) Willem Kloosterlaan (6) Albert Verweystraat (7) Alberdingk Thijmstraat (8) Stijn Streuvelslaan (9) Frederik van Eedenstraat (10) Roemer Visscherstraat (11) Maerlantstraat (12) Ruusbroecstraat (13) Banakkerstraat (14) Rodenbachstraat (15) Consciencestraat (16) Kerkwerve (17) P-terrein Kerkwerve (18) Withofstraat (19) Bisschopsmolenstraat (20) Bisschopsmolenstraat (21) Jozefhof (22) Adamastraat (23) Molenwiek Totaal

19 Figuur 5 Parkeerdruk in kaart Dinsdag 4 november :30-11:00 19

20 Figuur 6 Parkeerdruk in kaart Dinsdag 4 november :30-00:00 20

21 Figuur 7 Parkeerdruk in kaart Donderdag 6 november :30-11:00 21

22 Figuur 8 Parkeerdruk in kaart Donderdag 6 november :30-00:00 22

23 Figuur 9 Parkeerdruk in kaart Vrijdag 7 november :00-20:30 23

24 Figuur 10 Parkeerdruk in kaart Zaterdag 8 november :30-16:00 24

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Grauwe Polder

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Grauwe Polder Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Grauwe Polder Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-West

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-West Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-West Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Opzetten van een uitrolbare aanpak voor parkeeronderzoek met wijk De Grient als pilot.

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Opzetten van een uitrolbare aanpak voor parkeeronderzoek met wijk De Grient als pilot. Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Opzetten van een uitrolbare aanpak voor parkeeronderzoek met wijk De Grient als pilot. Gerwin Foesenek 20-3-2013 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Parkeerbalans omgeving Lambertusstraat - Stationsstraat Bepalen parkeersituatie in combinatie met ontwikkelingen

Parkeerbalans omgeving Lambertusstraat - Stationsstraat Bepalen parkeersituatie in combinatie met ontwikkelingen Parkeerbalans omgeving Lambertusstraat - Stationsstraat Bepalen parkeersituatie in combinatie met ontwikkelingen 10-03-2015 Gemeente Etten-Leur Gerwin Foesenek 1 1. Inleiding Tussen de Stationsstraat en

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

Rapportage parkeeronderzoek 2018

Rapportage parkeeronderzoek 2018 Rapportage parkeeronderzoek 2018 Sint Janstraat e.o. Hoeven datum 17 oktober 2018 kenmerk 23620 opstellers Jip van Weezel/Peter Veenbrink SOAB Wurx B.V. Speelhuislaan 158, Postbus 2210, 4800 CE Breda Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek Blauwe zone

Onderzoek Blauwe zone Gemeente Woensdrecht Onderzoek Blauwe zone Raadhuisstraat en omgeving Termolle Veronique 23-7-2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 2. Betekenis blauwe zone... 4 Wat is een blauwe zone (parkeerschijfzone)...

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BOXTEL

PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL Rapportage Amsterdam, 18 januari 2017 In opdracht van: Gemeente Boxtel Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente

Nadere informatie

Parkeeronderzoek. Tiel Centrum. Concept versie. Onderzoeksperiode: April Rapportnummer:

Parkeeronderzoek. Tiel Centrum. Concept versie. Onderzoeksperiode: April Rapportnummer: Parkeeronderzoek Tiel Centrum Concept versie Onderzoeksperiode: April 2017 Opdrachtgever: gemeente Tiel Rapportnummer: 171016-01 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) : Gemeente Tiel Titel rapport : Parkeeronderzoek

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Hazeslinger Breukelen

Parkeeronderzoek Hazeslinger Breukelen Aldi Vastgoed Parkeeronderzoek Hazeslinger Breukelen parkeeronderzoek 2017 Aldi Vastgoed Parkeeronderzoek Hazeslinger Breukelen Parkeeronderzoek 2017 Datum 28 juni 2017 Kenmerk AIV006/Tol/0019.01 Eerste

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Parkeeronderzoek Winkelcentrum Anklaar

Gemeente Apeldoorn. Parkeeronderzoek Winkelcentrum Anklaar Gemeente Apeldoorn Parkeeronderzoek Winkelcentrum Anklaar Gemeente Apeldoorn Parkeeronderzoek Winkelcentrum Anklaar Datum 27 juni 2018 APD269/Nbc/1577.02 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lith Centrum bijlage 9 bij toelichting - parkeeronderzoek nieuwe ontwikkelingen 2013

Bestemmingsplan Lith Centrum bijlage 9 bij toelichting - parkeeronderzoek nieuwe ontwikkelingen 2013 Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014 bijlage 9 bij toelichting - parkeeronderzoek nieuwe ontwikkelingen 2013 Bijlage 9 - parkeeronderzoek nieuwe ontwikkelingen 2013 Parkeeronderzoek Centrumontwikkelingen

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Tempsplein Heerlen Mei/juni 2013

Parkeeronderzoek Tempsplein Heerlen Mei/juni 2013 Het Tempsplein ligt dichtbij het centrum van Heerlen. Overdag mag er op het Tempsplein en in de straten er omheen alleen met een vergunning geparkeerd worden en er zijn een aantal betaalde parkeerplaatsen.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk

Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk Waarom is er gekozen voor een Review Panel? Uit eerdere enquêtes blijkt dat er niet voldoende draagvlak is in de Bomenwijk voor het invoeren van betaald parkeren.

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Raadsvoorstel Parkeerbalans en parkeermaatregelen Leidschendam Centrum

Raadsvoorstel Parkeerbalans en parkeermaatregelen Leidschendam Centrum Raadsvoorstel Parkeerbalans en parkeermaatregelen Leidschendam Centrum BIJLAGE 2 1. Inleiding In 2017 is de parkeerbalans van Leidschendam Centrum herzien. Deze balans wordt gebruikt om de bouwplannen

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK CENTRUM TERHEIJDEN GEMEENTE DRIMMELEN

PARKEERONDERZOEK CENTRUM TERHEIJDEN GEMEENTE DRIMMELEN PARKEERONDERZOEK CENTRUM TERHEIJDEN GEMEENTE DRIMMELEN PARKEERONDERZOEK CENTRUM TERHEIJDEN GEMEENTE DRIMMELEN Datum: maart 00 Uitvoering: VIA J.W. (Janneke) Schoonen-Pols Projectcode: VNL_0-R0 Status:

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.)

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.) Rapportage parkeeronderzoek Achterveld en omgeving Inleiding Op 13 november heeft Bolton B.V. samen met de gemeente het plan Veenbad gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

April Parkeeronderzoek Binnenstad Montfoort

April Parkeeronderzoek Binnenstad Montfoort April 2015 Parkeeronderzoek Binnenstad Montfoort COLOFON Titel Parkeeronderzoek binnenstad Montfoort Opdrachtgever Gemeente Montfoort Status definitief Datum 16 april 2015 Auteur Contact Jan van Stiphout

Nadere informatie

Inloopavond parkeren en blauwe zone Driebergen- Rijsenburg. 14 november 2017

Inloopavond parkeren en blauwe zone Driebergen- Rijsenburg. 14 november 2017 Inloopavond parkeren en blauwe zone Driebergen- Rijsenburg 14 november 2017 Programma 19.30 uur Welkom en doel van de avond 19.40 uur Presentatie parkeeronderzoek door RHDHV 20.00 uur Groepsopdracht 1:

Nadere informatie

Parkeeronderzoek gemeente Boxtel

Parkeeronderzoek gemeente Boxtel Parkeeronderzoek gemeente Boxtel Centrum oost en Hoogheem Opdrachtgever Opdrachtnemer Gemeente Boxtel Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 10000 5280 DA Boxtel DTV Consultants B.V. Werner Willemse TBO 110308

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Winkelcentrum De Schoof, Hendrik-Ido-Ambacht

Winkelcentrum De Schoof, Hendrik-Ido-Ambacht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Sportpark Hoge Neerstraat

Parkeeronderzoek Sportpark Hoge Neerstraat Parkeeronderzoek Sportpark Hoge Neerstraat Parkeeronderzoek Sportpark Hoge Neerstraat Status Definitief Opdrachtgever Kenmerk Contactpersoon Mw. T. van Loon-Voeten Versie/revisie 2.00 Datum 27 april 2012

Nadere informatie

Eric Stuyfzand, Arie Pijp & Michael Fousert

Eric Stuyfzand, Arie Pijp & Michael Fousert Parkeerschouwen Schouwenbuurt en Hovenbuurt Eric Stuyfzand, Arie Pijp & Michael Fousert 1 Parkeerregelingen en looproutes Betaald parkeren ( 1,45/u) Blauwe zone (90 of 180 min) Ma. t/m za. 09-18u (Blauwe

Nadere informatie

Parkeren Winkelcentrum Bisonspoor

Parkeren Winkelcentrum Bisonspoor Wintertrust BV Parkeren Winkelcentrum Bisonspoor Balans en onderzoek Wintertrust BV Parkeren Winkelcentrum Bisonspoor Balans en onderzoek Datum 12 mei 2017 WET005/Rta/0024.02 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

Parkeerduuronderzoek centrum Made

Parkeerduuronderzoek centrum Made Concept notitie Parkeerduuronderzoek centrum Made projectnummer 25310 opdrachtgever Gemeente Drimmelen contactpersoon Melissa Simons projectleiding Bart Christiaens projectadvies Peter Veenbrink projectuitvoering

Nadere informatie

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

verkeersgeneratie"). Figuur 1 Onderzoeksgebied

verkeersgeneratie). Figuur 1 Onderzoeksgebied Memo anteagroup memonummer 2 datum 14 september 2015 van Jacob Tiellemans William Jacobs kopie project Opstellen bestemmingsplan en onderzoeken realisatie sporthal Pastoor Heerkensdreef in Valkenswaard-Noord

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ing. H. Godefrooij PBO 8144 Breda, oktober 2008 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Parkeeronderzoek. Sint Marten en Sonsbeekkwartier. Onderzoeksperiode: Oktober en november Rapportnummer:

Parkeeronderzoek. Sint Marten en Sonsbeekkwartier. Onderzoeksperiode: Oktober en november Rapportnummer: Parkeeronderzoek Sint Marten en Sonsbeekkwartier Onderzoeksperiode: Oktober en november 2017 Opdrachtgever: gemeente Arnhem Rapportnummer: 171074-02 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) : Gemeente Arnhem

Nadere informatie

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

BIJLAGE 4: Parkeerdrukmeting mei 2013

BIJLAGE 4: Parkeerdrukmeting mei 2013 BIJLAGE 4: Parkeerdrukmeting mei 2013 Onderwerp: Parkeerdruk evaluatie IJsselstein Opsteller: Arie Pijp Datum: 18 juli 2013 Per 1 april 2013 is parkeerregulering in de vorm van vergunninghouderparkeren

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbehoefte Badhoevedorp Centrum. Figuur 1.1: Locatie plangebied. Gemeente Haarlemmermeer. 16 april 2018 HMR380/Bkd

1 Inleiding. Parkeerbehoefte Badhoevedorp Centrum. Figuur 1.1: Locatie plangebied. Gemeente Haarlemmermeer. 16 april 2018 HMR380/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Parkeeronderzoek De Biezen. Resultaten bewonersenquête

Parkeeronderzoek De Biezen. Resultaten bewonersenquête Parkeeronderzoek De Biezen Resultaten bewonersenquête Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek Januari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Achtergrond en doel onderzoek... 2 1.2 Vraagstellingen

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Onderzoek parkeerbeleid

Onderzoek parkeerbeleid Onderzoeksrapport Onderzoek parkeerbeleid Gemeente Heemstede Uw gegevens Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Telefoon: 14023 Internet: www.heemstede.nl Contactpersoon Dhr. T. loggers Onze

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Parkeeronderzoek. (woon)straten Weiver en Middel, Westzaan. Onderzoeksperiode: 13 februari en 15 februari Rapportnummer:

Parkeeronderzoek. (woon)straten Weiver en Middel, Westzaan. Onderzoeksperiode: 13 februari en 15 februari Rapportnummer: Parkeeronderzoek (woon)straten Weiver en Middel, Westzaan Onderzoeksperiode: 13 februari en 15 februari 2018 Opdrachtgever: gemeente Zaanstad Rapportnummer: 181179-01 Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

1 Het MFC. MFC Valburg. Figuur 1.1: Ligging van het MFC. Gemeente Overbetuwe. Verkeer en parkeren. 7 november 2017 OBT115/Vnj/0295.

1 Het MFC. MFC Valburg. Figuur 1.1: Ligging van het MFC. Gemeente Overbetuwe. Verkeer en parkeren. 7 november 2017 OBT115/Vnj/0295. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Definitieve rapportage Empaction B.V. Eindhoven, 9 januari 0 Rapportage parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Draagvlakmeting betaald parkeren Bloemhof en Hillesluis

Draagvlakmeting betaald parkeren Bloemhof en Hillesluis Draagvlakmeting betaald parkeren Bloemhof en Hillesluis Martijn Epskamp Onderzoek en Business Intelligence (OBI) augustus 2017 In opdracht van Cluster Stadsontwikkeling afdeling Verkeer en Vervoer Onderzoek

Nadere informatie

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: &

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: & Meerzicht Lisse Resultaten onderzoek parkeren en verkeer Definitief Gepresenteerd op: 09-12-2015 & 05-07-2016 Meerzicht Parkeren 2 Kencijfers Parkeertellingen Meerzicht Parkeren 3 Kencijfers: Voor nieuwe

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK ZUIDAS EN BUITENVELDERT

PARKEERONDERZOEK ZUIDAS EN BUITENVELDERT PARKEERONDERZOEK ZUIDAS EN BUITENVELDERT PARKEERONDERZOEK ZUIDAS EN BUITENVELDERT Rapportage Amsterdam, 18 mei 2016 In opdracht van: Gemeente Amsterdam Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie:

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Bijlage 6 Parkeeronderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Annet ter Huurne Van : Peter Siemensma, Jos Hengeveld Interne controle: Erik Groot

Nadere informatie

C O N C E P T

C O N C E P T 2.6 Vergelijking met 2017 2.6.1 Totaalbeeld De verschillen in parkeerdruk tussen 2017 en 2018 over de verschillende tijdstippen en dagen hebben we samengevat in Tabel 2.2. dinsdag donderdag Zaterdag 2017

Nadere informatie

Keypoint Consultancy bv

Keypoint Consultancy bv Keypoint Consultancy bv Vestiging Enschede Institutenweg 32 7521 PK Enschede Tel. 053 482 57 00 Fax 053 482 57 29 Vestiging Utrecht Ganzenmarkt 6 3512 GD Utrecht Tel. 030 82 01 168 www.keypoint.eu info@keypoint.eu

Nadere informatie

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting Bewonersvereniging Vesting Heusden Parkeren in de vesting Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Huidige parkeerproblematiek in de vesting Heusden... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 De parkeercapaciteit in de vesting... 3

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 17 februari 2009 Raadsvergadering : 2 april 2009 Agendapunt : 09-IV-08 Bijlage(n) : 3 Kenmerk : Uitv./MKk Commissie : Grondgebied Portefeuille : wethouder

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Beknopte evaluatie blauwe zone voorjaar 2013 EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Gemeente Houten 1 Datum: december 2013 Richard Zwartenkot Joost van Harskamp Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Evaluatie effecten Oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden

Evaluatie effecten Oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden Evaluatie effecten Oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden 1. Historie invoering betaald parkeren Leiden Met ingang van 1 november 2016 heeft de gemeente Leiden betaald parkeren ingevoerd

Nadere informatie

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeren Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeerbalanscentrum Son Opiniërende bespreking commissie GZ 16 januari 2017 25 Aanleiding - Ontwikkelprogramma centrum

Nadere informatie

Parkeerdruk Scharn1 2010

Parkeerdruk Scharn1 2010 0,45 560 m= en kg 27 3, 3,27 5 8 9,32 5 2, V= 0,36 in uw. m3 suc 58 3p5a8r92t8,n5 er 9265 3.45 0,4 5 3.4 t = 34,0 s 8 8.755 8 589 58 53 926 0,4 000 7. 8.755 3,27 589, 32 s,32 7 ces.000 8.755 in 589 es

Nadere informatie

Parkeeronderzoek. Omgeving De Ganskuijl, Amersfoort. Onderzoeksperiode: Donderdag 30 april, zaterdag 2 mei en maandag 11 mei 2015

Parkeeronderzoek. Omgeving De Ganskuijl, Amersfoort. Onderzoeksperiode: Donderdag 30 april, zaterdag 2 mei en maandag 11 mei 2015 adviseurs in verkeer Parkeeronderzoek Omgeving De Ganskuijl, Amersfoort Onderzoeksperiode: Donderdag 30 april, zaterdag 2 mei en maandag 11 mei 2015 In opdracht van: Woningcorporatie De Alliantie Datum:

Nadere informatie

Essesteijn. Essesteijn

Essesteijn. Essesteijn Essesteijn Wijkbeschrijving: De wijk Essesteijn beslaat een viertal gebieden waarbinnen de straten eindigen op dezelfde naam. Zo is er het gebied waarin de straten eindigen met Dreef. Dit gebied grenst

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Status : Definitief Datum : 11 maart 2016 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Het stadsdeel Centrum van de

Nadere informatie

Nota Parkeerregulering Steenwijk

Nota Parkeerregulering Steenwijk Nota Parkeerregulering Steenwijk 1. Inleiding Deze Nota is een nadere uitwerking van het parkeerbeleid binnenstad Steenwijk dat in de raad van 16 februari 2010 is vastgesteld. In dat kader is door de raad

Nadere informatie

Parkeeronderzoek De Mérodelaan - resultaten huidige situatie - Gemeente Groningen

Parkeeronderzoek De Mérodelaan - resultaten huidige situatie - Gemeente Groningen Parkeeronderzoek De Mérodelaan - resultaten huidige situatie - Parkeeronderzoek De Mérodelaan - resultaten huidige situatie - Projectomschrijving Opdrachtgever Projectnummer 17.0170 Datum 05 oktober 2017

Nadere informatie

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

Parkeerplan. Parkeerplan Uitkomsten parkeeronderzoek en inventarisatie van parkeerplaatsen

Parkeerplan. Parkeerplan Uitkomsten parkeeronderzoek en inventarisatie van parkeerplaatsen Uitkomsten parkeeronderzoek en inventarisatie van parkeerplaatsen 1 Agenda Introductie (Wethouder Ritsema) Opdracht van het wijkteam leefomgeving noord west (Caroline Baarschers) Uitkomsten parkeeronderzoek

Nadere informatie

Verkeerseffecten KPNlocatie

Verkeerseffecten KPNlocatie HBB Ontwikkeling Verkeerseffecten KPNlocatie IJmuiden Definitief Utrecht, 1 juli 2016 Inhoudsopgave 1. Gewijzigde bouwplannen vragen om update verkeersonderzoek 4 1.1 Bouwplannen 4 1.2 Update verkeersonderzoek

Nadere informatie

Bijlage 7 Parkeeronderzoek Oude Molenstraat gemeente Oss 18 maart 2009

Bijlage 7 Parkeeronderzoek Oude Molenstraat gemeente Oss 18 maart 2009 Bijlage 7 Parkeeronderzoek Oude Molenstraat gemeente Oss 18 maart 2009 Project Parkeeronderzoek Oude Molenstraat. Opdrachtgever Gemeente Oss Postbus 5 5340 BA OSS Contactpersoon Mevrouw N. van Zuylen

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Professor Jordanlaan Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Professor Jordanlaan Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Professor Jordanlaan Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek. Bodegraven

Rapportage. Parkeeronderzoek. Bodegraven Rapportage Parkeeronderzoek Bodegraven Inhoud Verantwoording Dataverzameling 3 Onderzoek: Parkeeronderzoek Bodegraven Dataverwerking 5 Periode: April 2017 Resultaten 6 Versie: Definitief 8-5-2017 Bijlagen

Nadere informatie

Colofon. Tilburg, 18 juli Parkeren rondom Duinoord. Parkeer- & belevingsonderzoek en mogelijke maatregelen

Colofon. Tilburg, 18 juli Parkeren rondom Duinoord. Parkeer- & belevingsonderzoek en mogelijke maatregelen Colofon Opdrachtgever Contactpersoon : gemeente Haaren : Peter Bezema Opgesteld door Gecontroleerd door : Hans van Rijen : Roel Koenraad Projectnummer Status : 14.0107-R04 : definitief Tilburg, 18 juli

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

Parkeerdruk Heugemerweg e.o.

Parkeerdruk Heugemerweg e.o. Parkeerdruk Heugemerweg e.o. Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Sector Ruimte, team Beheer, Parkeren Arno Dekkers T 043 3505259 E-mail arno.dekkers@maastricht.nl Astrid Dreesen T 043 3504120 E-mail astrid.dreesen@maastricht.nl

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Documentnummer: Versie: 1.0 CA160019R01 Datum rapport: 16-08-2016 Opdrachtgever: Gemeente Roermond Contactpersoon: De heer R. Rosenboom Functie: Naam: Gezien

Nadere informatie

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Colofon Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Rapport: Factsheet parkeerdruk Zone C Haarlem, juni 2015 Versie: 274.15.1.1.2 Datum: 17 september 2015 Auteur:

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK evenementen Boerderij

PARKEERONDERZOEK evenementen Boerderij PARKEERONDERZOEK evenementen Boerderij Inhoudsopgave: Aanleiding 3 Onderzoek 3 Parkeertellingen 4 locatie restaurant Eten en Zo 5 locatie Boerderij - Amerikaweg 6 locatie Buytenwegh (Vorsatiusrode) 7 locatie

Nadere informatie

Rapport Evaluatie parkeerbeleid

Rapport Evaluatie parkeerbeleid Rapport Evaluatie parkeerbeleid In opdracht van Auteurs: Opdrachtgever: Paul van Loon, Lise Ras (Empaction) Klaartje Philipsen (TOPonderzoek) Gemeente Venray Datum: 24-7-2017 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTAgebouw Rapport in opdracht van: Cleton & Com datum: 22 juni 2016 rapportnummer: 5540-R-C auteur(s): E. Wahle

Nadere informatie

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Offerte Datum 16 mei 2008 MDD021/Rta/0097 Kenmerk Naar aanleiding van ons overleg d.d. 21 april jongstleden, brengen wij hiermee

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Kouwerplantsoen e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Kouwerplantsoen e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Kouwerplantsoen e.o. Gemeente Utrecht Juni 2017 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: mevr. A. Ambagtsheer Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Conceptrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Strawinskylaan e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Strawinskylaan e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Strawinskylaan e.o. Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Tolsteegplantsoen e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Tolsteegplantsoen e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Tolsteegplantsoen e.o. Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

ZONDAGSMETING PARKEERDRUK 2016 STADSDEEL WEST

ZONDAGSMETING PARKEERDRUK 2016 STADSDEEL WEST ZONDAGSMETING PARKEERDRUK 2016 STADSDEEL WEST ZONDAGSMETING PARKEERDRUK 2016 STADSDEEL WEST Rapportage Amsterdam, 14 november 2016 In opdracht van: Stadsdeel West Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer:

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht Juni 2017 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: mevr. A. Ambagtsheer Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Conceptrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Parkeren. Larenstein Deventer. Larenstein Development B.V. Parkeren en ontsluiting. 7 maart 2017 TSA008/Vnj/

1 Inleiding. 2 Parkeren. Larenstein Deventer. Larenstein Development B.V. Parkeren en ontsluiting. 7 maart 2017 TSA008/Vnj/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bijgaand de beantwoording op de technische vragen over het project Hazeslinger in deze .

Bijgaand de beantwoording op de technische vragen over het project Hazeslinger in deze  . Van: Mourik, Wieke van Verzonden: vrijdag 23 maart 2018 10:12 Aan: 'Dik van ' t Hof' CC: Reparon, Henriette ; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Oranje Nassaukades IJsselstein

Parkeerdrukmeting Oranje Nassaukades IJsselstein Parkeerdrukmeting Oranje Nassaukades IJsselstein Ten bate van haalbaarheidsonderzoek overdracht Zomerdijk IJsselstein 23 februari 2017- Versie 1.0 Autorisatieblad Parkeerdrukmeting Oranje Nassaukades IJsselstein

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Everard Zoudenbalchstraat e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Everard Zoudenbalchstraat e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Everard Zoudenbalchstraat e.o. Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum:

Nadere informatie