Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting"

Transcriptie

1 Bewonersvereniging Vesting Heusden Parkeren in de vesting

2 Inhoud 1 Inleiding Huidige parkeerproblematiek in de vesting Heusden Inleiding De parkeercapaciteit in de vesting Het autobezit in de vesting De parkeerdruk in de vesting Parkeren buiten de vesting De gevolgen van te hoge parkeerdruk Randvoorwaarden parkeerbeleid Alternatieven Parkeervergunningen Blauwe zone Routing naar de parkeerplaatsen Uitbreiding parkeervakken Voorstel Parkeerbeleid Parkeeronderzoek vesting Heusden Doelstelling Methoden Capaciteit Autobezit Parkeerdruk Conclusie ~ 2 ~

3 1 Inleiding De Bewonersvereniging Vesting Heusden heeft het afgelopen jaar opmerkingen van bewoners ontvangen over toenemende parkeerdruk in de vesting Heusden waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan. Hierop heeft het bestuur op de Algemene Ledenvergadering in mei 2009 met de leden een open discussie gehouden over hoe een toekomstig parkeerbeleid eruit zou kunnen zien. De opmerkingen die op deze avond zijn gemaakt door de leden zijn door het bestuur in de zomer van 2009 uitgewerkt tot een discussiestuk. Op de Algemene Ledenvergadering in oktober 2009 heeft het bestuur dit discussiestuk gepresenteerd en naar aanleiding hiervan heeft een inhoudelijke discussie met de leden plaatsgevonden. Op die avond is besloten om de parkeerdruk, de randvoorwaarden van een nieuw parkeerbeleid en de mogelijke oplossingen nader te onderzoeken en op korte termijn een ledenvergadering bijeen te roepen om de resultaten te presenteren. Hierin hebben ook andere belanghebbenden zoals de Ondernemersvereniging hun visie gegeven. Dit door de bewoners en ondernemers gedragen voorstel is hiervan het resultaat. Het geeft zicht op de huidige parkeerproblematiek in de vesting Heusden en de problemen die dit met zich meebrengt. Daarnaast worden de randvoorwaarden voor een nieuw parkeerbeleid omschreven. Deze randvoorwaarden worden gebruikt om het nieuwe parkeerbeleid kwantitatief en kwalitatief te kunnen toetsen. Aansluitend worden mogelijke alternatieven behandeld zoals het verlenen van parkeervergunningen en blauwe zones. Dit document wordt afgesloten met een concreet door bewoners en ondernemers gedragen voorstel om het parkeerprobleem voor nu en in de toekomst op te lossen. In de bijlage is het onderzoek opgenomen dat door het bestuur is uitgevoerd op verzoek van de leden. 2 Huidige parkeerproblematiek in de vesting Heusden 2.1 Inleiding De opmerkingen van de leden dat de parkeerdruk de laatste jaren is toegenomen en een aantasting is op het woongenot in de vesting heeft het bestuur doen besluiten nader onderzoek te plegen. Het bestuur heeft op verzoek van de leden een parkeeronderzoek uitgevoerd om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een parkeerprobleem. Hierbij wordt een parkeerdruk groter dan 85% als niet gewenst beschouwd. Het percentage van 85% is afkomstig van het CROW, dit instituut is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Het CROW stelt vast dat bij een parkeerdruk boven de 85% er sprake is van zoekverkeer en gebruiken voor een gebied met een parkeerdruk boven de 85% de term vol. De parkeerdruk wordt als volgt berekend : Aantal geparkeerde auto s / aantal beschikbare parkeervakken * 100 In dit hoofdstuk wordt de parkeercapaciteit en de parkeerdruk in en buiten de vesting gepresenteerd. Daarnaast worden de gevolgen van het huidige parkeerbeleid omschreven. Afsluitend worden de randvoorwaarden behandeld die worden gebruikt om het parkeerbeleid zowel kwantitatief als kwalitatief te kunnen toetsen. 2.2 De parkeercapaciteit in de vesting In het parkeeronderzoek zijn alle parkeervakken binnen de vesting geteld. Daarnaast zijn er ook huishoudens die de auto op de oprit of in de garage kunnen parkeren. Om de totale capaciteit van de ~ 3 ~

4 vesting voor auto s vast te kunnen stellen moeten ook de opritten en garages worden opgenomen in de parkeercapaciteit. De opritten en garages zijn daarom ook geteld en opgenomen in het parkeeronderzoek. De vesting Heusden heeft de volgende capaciteit voor auto s : Type Aantal Parkeervakken 662 Garages 169 Opritten 49 Totaal 880 De parkeervakken kunnen als volgt worden opgedeeld naar gebruik : Gebruik Aantal Vrij parkeren en parkeervergunning 575 Betaald parkeren 45 Betaald parkeren en parkeervergunning 42 Totaal Het autobezit in de vesting Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) hebben de bewoners 685 auto s in hun bezit, leaseauto s zijn hierin niet meegenomen. Wanneer we naar de demografie kijken in de vesting Heusden dan kunnen we een schatting maken van het autobezit in de vesting. De uitkomst van de schatting is dat er 756 auto s in de vesting aanwezig zijn. De berekening wordt hieronder weergegeven : Huishoudens Aantal Auto s Alleenstaand Niet alleenstaand Totaal De schatting is als volgt tot stand gekomen : Er zijn 334 alleenstaanden in de vesting. Een aanname die door ons is gemaakt is dat elke alleenstaande een auto heeft. In de praktijk zal dit aantal waarschijnlijk iets te hoog zijn. Daarnaast zijn er 349 huishoudens in de vesting met meer dan 1 persoon. Om het aantal auto s te berekenen die deze groep in bezit heeft wordt gebruik gemaakt van cijfers van het CROW. Die stellen vast dat een huishouden gemiddeld 1,3 auto bezit. Dit zijn in de vesting 454 auto s. Wanneer de totale capaciteit (880) volledig wordt benut, dan kunnen alle bewoners (788) de auto parkeren in de vesting. In de praktijk blijkt dat niet alle garages en opritten volledig worden benut. Om te meten wat het bezettingspercentage is werd een zogenaamde nulmeting gehouden. In onderstaande tabel kan het resultaat van deze nulmeting worden afgelezen : Aantal gebruikte parkeervakken Aantal lege parkeervakken Dit houdt in dat de parkeerdruk op het moment dat aangenomen mag worden dat alle bewoners thuis zijn(zondag 23:00) als volgt is : 620/662 * 100 = 93% De bezettingsgraad van de garages en opritten kan alleen worden opgemaakt door een telling waarbij ook daadwerkelijk in de garages wordt gekeken. Zo ver gaat ons onderzoek niet. Wij maken ~ 4 ~

5 gebruik van een schatting, met een daarbij horende foutmarge. Geschat autobezit in vesting (788) minus het aantal gebruikte parkeervakken bij de nulmeting (620) levert de auto s in garages en opritten op. De uitkomst van deze schatting is 168. Dit leidt tot een bezettingsgraad van garages en opritten van 77% (168/218 * 100). 2.4 De parkeerdruk in de vesting In de maand november 2009 zijn twee weken lang drie maal per dag (10:00, 16:00 en 20:00) alle auto s binnen de vesting en net buiten de vesting geteld. In de onderstaande tabel kan de dagelijkse parkeerdruk in de vesting worden afgelezen: Parkeerdruk binnen de vesting: Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Overdag 79% 75% 80% 79% 78% 85% 101% Avond 82% 86% 99% 89% 96% 105% 90% Overdag betreft de metingen om 10:00 en 16:00. In de vorige alinea is de parkeerdruk berekend op het moment dat aangenomen mag worden dat alle bewoners thuis zijn (93%/ zondag 23:00). ~ 5 ~

6 ~ 6 ~

7 2.5 Parkeren buiten de vesting Parkeren buiten de is mogelijk op de volgende parkeerplaatsen : Parkeerterrein Steenweg Parkeerterrein Bakkersdam Parkeerterrein Oranjebolwerk Parkeerterrein Tramhalte Uit het onderzoek, zie onderstaande tabel, blijkt dat er ruim voldoende parkeervakken beschikbaar zijn voor lang parkeerders op alle tijdstippen en dagen van de week buiten de vesting. Parkeerdruk buiten de vesting: Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Overdag 1% 1% 1% 2% 1% 2% 26% Uit eigen waarneming mogen we concluderen dat op dit moment gedurende het hele jaar de capaciteit voor de lang parkeerders voldoende is. Mocht in de toekomst het aantal lang parkeerders zo hard stijgen dat de capaciteit onvoldoende is, dan adviseren wij een parkeerterrein aan te leggen in de buurt van parkeerterrein Tramhaven (terrein Jonker Fris). Deze ingang van de vesting heeft in de huidige situatie de minste parkeerplaatsen. Met deze oplossing worden onnodige verkeersbewegingen binnen de vesting vermeden vanuit de Wijksepoort naar de andere parkeerterreinen buiten de vesting. 2.6 De gevolgen van te hoge parkeerdruk De directe gevolgen van een te hoge parkeerdruk in de vesting kan worden beschreven aan de hand van onderstaande punten (in willekeurige volgorde) : Het (zoek)verkeer van auto s op zoek naar een parkeervak veroorzaakt extra verkeersbewegingen die niet noodzakelijk zijn en kunnen worden voorkomen. Dit is overdag vooral het geval op Zondag. Op de weekdagen is zoekverkeer aanwezig op de aangrenzende straten van het winkelgebied. Wij nemen aan dat één van de redenen hiervan is dat automobilisten een parkeervak zoeken die dicht bij het winkelgebied ligt, maar waar geen sprake is van betaald parkeren. Een andere verklaring is het lang parkeren van bezoekers. Het zoeken naar een parkeervak kan leiden tot gevaarlijke situaties op het gebied van de verkeersveiligheid. De focus van de bestuurder ligt dan niet op het verkeer, maar op de parkeervakken naast de weg. Een grote afstand tussen de geparkeerde auto en de woning kost tijd, bemoeilijkt het uitladen van kinderen of boodschappen. Daarnaast kunnen mensen met een lichamelijk ongemak door het ontbreken van een plaats dicht bij de woning worden geremd in hun mobiliteit. Het zoekverkeer van auto s leidt tot geldverspilling, energieverspilling en tijdverspilling vanuit het oogpunt van de automobilist. Hoge auto s die geparkeerd staan voor de huizen kunnen het daglicht ontnemen in de woonkamer. Verschillende bewoners hebben aangegeven dit storend te vinden. ~ 7 ~

8 2.7 Randvoorwaarden parkeerbeleid De oplossing(en) om bovenstaande problemen aan te pakken moet aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Deze randvoorwaarden zijn : Ad 1) 1. Het parkeerbeleid moet toekomst bestendig zijn 2. Het parkeerbeleid mag niet het historisch karakter van de vesting aantasten 3. De parkeerdruk mag maximaal 85% zijn 4. Kort parkeren (<2 uur) in de vesting. Lang parkeren buiten de vesting 5. Er moet voldoende capaciteit (kort parkeren) zijn voor winkelend publiek & bezoekers 6. Afname zoekverkeer door de vesting 7. Bewoners moeten hun auto binnen redelijke afstand van de woning kunnen parkeren 8. Prijsstelling van reguliere parkeervergunning niet wijzigen 9. Parkeerbeleid moet voor iedereen duidelijk, en dus simpel van opzet zijn 10. Het parkeerbeleid moet een breed draagvlak hebben 11. Het parkeerbeleid moet uitvoerbaar zijn en worden gehandhaafd Het parkeerbeleid moet toekomst bestendig zijn. Deze voorwaarde houdt in dat wanneer het nieuwe parkeerbeleid wordt ingevoerd deze ook over enkele jaren effectief moet zijn. Een toe of afname van bewoners, ondernemers of toeristen moet geen reden zijn het basisconcept van het parkeerbeleid te wijzigen. Ad 2) Het parkeerbeleid mag niet het historisch karakter van de vesting aantasten. Dit uitgangspunt zet een rem op het bouwen van nieuwe, zichtbare parkeerplaatsen binnen de vesting. Het terugbrengen van vroeger gebruikte, en nu opgedoekte (buiten beschouwing laten vanwege de historische authenticiteit) parkeervakken valt buiten dit uitgangspunt. Ad 3) De parkeerdruk mag maximaal 85% zijn in de vesting. Hierdoor ontstaat geen overlast van geparkeerde auto s en wordt het aantal foutparkeerders geminimaliseerd. Ad 4) Bezoekers van de vesting moeten de mogelijkheid hebben om kort in de vesting te kunnen parkeren. Wil de bezoeker lang in de vesting verblijven, dan moet de auto buiten de vesting worden geparkeerd. De twee uitzonderingen hierop zijn de bezoeker voor een bewoner van de vesting en ondernemers die de auto voor noodzakelijk gebruik binnen de vesting willen parkeren. Ad 5) Winkelend publiek en bezoekers die hun auto voor een korte duur in het de centrum willen parkeren moeten hiervoor de mogelijkheid hebben. Een divers winkelbestand en gastvrijheid voor de gasten (bijvoorbeeld kerkgangers) is belangrijk voor de leefbaarheid en uitstraling van de vesting. ~ 8 ~

9 Ad 6) Geen zoekverkeer door de vesting. Het zoeken naar een parkeervak kan leiden tot gevaarlijke situaties op het gebied van de verkeersveiligheid. De focus van de bestuurder ligt dan niet op het verkeer, maar op de parkeervakken naast de weg. Ad 7) Bewoners moeten hun auto binnen redelijke afstand van de woning kunnen parkeren. De omschrijving redelijke afstand kan worden vervangen met 100 meter. Honderd meter is namelijk volgens de autoriteit op het gebied van parkeerproblematiek, het CROW een acceptabele afstand. Ad 8) De prijsstelling van reguliere parkeervergunning moet niet veranderen. Deze randvoorwaarde houdt in dat de prijs van een reguliere parkeervergunning niet stijgt vanwege de invoering van een nieuw parkeerbeleid. Wel moet het mogelijk zijn gedifferentieerde tarieven in te voeren om de effectiviteit van de parkeervakken te verbeteren. Ad 9) Het parkeerbeleid moet voor iedereen duidelijk, en dus simpel van opzet zijn. Deze voorwaarde garandeert dat er geen misverstand kan ontstaan door verkeersdeelnemers van het parkeerbeleid binnen de vesting. Ad 10) Het parkeerbeleid moet een breed draagvlak hebben. Dit betekent dat gestreefd moet worden naar steun voor het nieuwe parkeerbeleid van de belangrijkste belanghebbenden (in dit geval de bewoners, ondernemers en toeristen). Ad 11) Het parkeerbeleid moet worden gehandhaafd. Het succes van een parkeerbeleid dat is gebaseerd op regels en afspraken staat of valt bij het handhaven ervan. 3 Alternatieven 3.1 Parkeervergunningen De bewoner van de vesting moet zijn auto binnen redelijke afstand van de woning kunnen parkeren. Overdag zijn 40% van de auto s van bewoners niet in de vesting aanwezig volgens het CROW. Dit betekent dat overdag de mogelijkheid bestaat om andere doelgroepen gebruik te laten maken van de parkeervakken voor bewoners. Er moet worden gewaakt dat de parkeerdruk ten alle tijden beneden de 85% is. Boven de 85% wordt de term vol verstaan door het CROW. Om dit te bewerkstelligen kan een parkeervergunningstelsel in de gehele vesting worden ingevoerd (met uitzondering van de winkelstraten). Dit parkeervergunningstelsel kan de onderstaande kenmerken bevatten: Bewoners dienen een parkeervergunning te verkrijgen om hun auto s te mogen parkeren in de gehele vesting met uitzondering van de winkelstraten (van 09:00 18:00) en gereserveerde parkeerplaatsen. De uitzonderingen hebben tot doel : ~ 9 ~

10 o Winkelend publiek/bezoekers de gelegenheid geven dicht bij de winkels te parkeren (kort parkeren). o Medewerkers in de gezondheidszorg en gehandicapten in staat stellen hun werk/reis zo efficiënt mogelijk te verrichten. Een bewoner in bezit van rijbewijs en kenteken kan een parkeervergunning aanvragen voor het reguliere tarief. Het aantal uit te geven parkeervergunningen is gebonden aan een limiet om de parkeerdruk niet boven de 85% uit te laten komen. Personeel en ondernemers die woonachtig zijn buiten de vesting kunnen een parkeervergunning verkrijgen tegen een gedifferentieerd (hoger) tarief wanneer hiervoor voldoende capaciteit is (gelimiteerde uitgifte). Het doel van dit gedifferentieerd tarief is tweeledig : o Stimuleren van parkeren werknemers buiten de vesting. o Het verlagen van de parkeerdruk in de vesting (max. 85%). o De mogelijkheid bieden om noodzakelijkerwijs de auto binnen de vesting te parkeren. Bewoners kunnen een bezoekerspas ontvangen om bezoekers overdag de mogelijkheid te geven om te parkeren op vergunninghouders plaatsen. s Avonds en in de vroege ochtend (tussen 18:00 en 09:00) is het voor iedereen mogelijk om gratis te parkeren in de blauwe zones. o Stimuleren van parkeren bezoekers buiten de vesting. o Het verlagen van de parkeerdruk in de vesting (max 85%). Op zondag moet de mogelijkheid bestaan om tussen 09:00 en 12:00 door bezoekers de auto s op vergunningplaatsen en plaatsen voor kort parkeren gratis te kunnen parkeren. Hierdoor is het mogelijk om kerkbezoekers binnen de vesting hun auto s te parkeren voor korte duur (een kerkdienst duurt ongeveer 1 uur). 3.2 Blauwe zone Winkelend publiek en bezoekers die voor een korte duur de auto wil parkeren moeten de mogelijkheid hebben om gratis dicht bij de winkels te kunnen parkeren. Om dit te verwezenlijken kan er een blauwe zone in worden gesteld in de volgende straten : Vismarkt Nieuwstraat (uitbreiding ten opzichte van de huidige situatie) Botermarkt Burchtplein (gemengd met parkeervergunning bewoners, zoals in de huidige situatie) De doelstellingen van een blauwe zone in de vesting zijn : o Het stimuleren van parkeren bezoekers (lang parkeren) buiten de vesting. o Het verlagen van de parkeerdruk in de vesting (max 85%). o Het ondersteunen van een divers winkelbestand in de vesting. o Het opheffen van de verschillen met Vlijmen en Drunen. Deze kernen hebben reeds een blauwe zone, zodat het nieuwe parkeerbeleid niet tot concurrentievervalsing leidt voor de middenstand. o Het concentreren van kort parkeren voor winkelend publiek in de winkelstraten. o Stimuleren vestigingsklimaat vesting Heusden voor ondernemers. o Gastvrijheid voor bezoekers van de vesting. ~ 10 ~

11 3.3 Routing naar de parkeerplaatsen Het is belangrijk dat de automobilist volledig op de hoogte is van het parkeerbeleid binnen de vesting. In dat geval worden onnodige verkeersbewegingen vermeden en teleurstellingen voorkomen. Dit kan worden bereikt door het plaatsen van informatieborden buiten de vesting met daarop de bewegwijzering naar de parkeerplaatsen en melding of de parkeerplaats vol of vrij is. De informatieborden moeten niet alleen informatie geven over de parkeerplaatsen buiten de vesting maar ook informeren over de parkeerdruk in het winkelgebied (blauwe zone). Dit voorkomt onnodige verkeersbewegingen binnen de vesting. Voor het minimaliseren van onnodige verkeersbewegingen in de vesting is het van belang dat de volgende bewegwijzering voor lang parkeerders wordt gegeven : Poort (aankomst) 1 e Optie 2 e Optie Oud Heusdense Poort PP Steenweg PP Bakkersdam Herptsepoort PP Oranjebolwerk PP Bakkersdam Wijksepoort PP Tramhalte Ravelijn PP Steenweg 3.4 Uitbreiding parkeervakken Uitgaande van het onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat er onvoldoende parkeervakken in de vesting aanwezig zijn. De parkeerdruk in het geval alle bewoners thuis zijn ligt boven de 90%. Dit kan worden opgelost door : o Het terugbrengen van vroeger gebruikte, en nu opgedoekte parkeervakken. Hierbij moet naast het cultuur historisch karakter van de woning, ook rekening worden gehouden met de toegankelijkheid van de woonpanden. Kinderwagens en rollators moeten naar binnen en buiten kunnen rijden. o Het aantal parkeerplaatsen op de Vismarkt niet te verminderen. Indien het aantal parkeervakken op de Vismarkt wordt verminderd, dan dienen deze gecompenseerd te worden in de directe nabijheid. Uit het onderzoek blijkt dat juist in deze omgeving in de avond een te hoge parkeerdruk aanwezig is. o Toename van benutting van garages, carports en opritten. 4 Voorstel Parkeerbeleid Het voorstel van de Bewonersvereniging Vesting Heusden zoals deze is goedgekeurd door de leden op de speciale ledenvergadering van 9 december 2009 is als volgt : Breidt het aantal parkeervakken uit zoals is omschreven in paragraaf 3.4 Heel de vesting is Blauwe Zone in combinatie met parkeervergunningen o Vergunninghouders hebben de mogelijkheid om de auto te parkeren (geen tijdrestrictie) in alle straten van de vesting met uitzondering van het winkelgebied (tussen 09:00 en 18:00). o Maximum parkeerduur Blauwe Zone is 2 uur. ~ 11 ~

12 o Tijden Blauwe Zone : Maandag t/m Zaterdag 09:00 18:00 voor heel de vesting. Op Zondag geldt de Blauwe Zone tussen 09:00 en 12:00. Het is voor iedereen mogelijk om in het winkelgebied tussen 18:00 en 09:00 te parkeren zonder tijdsbeperking. 5 Parkeeronderzoek vesting Heusden 5.1 Doelstelling De doelstellingen van het onderzoek zijn : 1. Inzicht krijgen in het huidige parkeren in de vesting. 2. Informatie verkrijgen voor het ontwikkelen van nieuw parkeerbeleid voor de vesting. 3. Cijfermatige onderbouwing verkrijgen die gebruikt kan worden voor het toetsen van nieuw parkeerbeleid. 5.2 Methoden In dit onderzoek is gebruik gemaakt van informatie van het CBS en het CROW. Daarnaast is kennis genomen van de demografiecijfers van de gemeente Heusden en het parkeerbeleid van diverse gemeenten, die afwijkend parkeerbeleid hebben ten opzichte van de vesting. Dit om alternatieve oplossingen in beeld te krijgen. Afsluitend is in de maand november een praktisch onderzoek door de vereniging in de vesting uitgevoerd. Drie maal per dag zijn de auto s geteld in alle straten van de vesting. Daarnaast heeft een zogenaamde nulmeting plaatsgevonden op een zondagavond om 23:00. Deze nulmeting had tot doel het aantal auto s te tellen van de bewoners in de vesting. Er wordt aangenomen dat er geen bezoekers meer aanwezig zijn op dat tijdstip. Afsluitend is de capaciteit in de vesting geteld. Dat zijn de parkeervakken, garages en opritten bij elkaar opgeteld. 5.3 Capaciteit De vesting Heusden heeft de volgende capaciteit voor auto s : Type Aantal Parkeervakken 662 Garages 169 Opritten 49 Totaal 880 De parkeervakken kunnen als volgt worden opgedeeld naar gebruik : Gebruik Aantal Vrij parkeren en parkeervergunning 575 Betaald parkeren 45 ~ 12 ~

13 Betaald parkeren en parkeervergunning 42 Totaal Autobezit Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) hebben de bewoners 685 auto s in hun bezit. Dit cijfer is echter niet betrouwbaar omdat lease auto s hierin niet zijn meegenomen. Wanneer we naar de demografie kijken in de vesting Heusden dan kunnen we een schatting maken van het autobezit in de vesting. De uitkomst van de schatting is dat er 756 auto s in de vesting aanwezig zijn. De berekening wordt hieronder weergegeven : Huishoudens Aantal Auto s Alleenstaand Niet alleenstaand Totaal De schatting is als volgt tot stand gekomen : Er zijn 334 alleenstaanden in de vesting. Een aanname die is gemaakt is dat elke alleenstaande een auto heeft. In de praktijk zal dit aantal waarschijnlijk iets te hoog zijn. Daarnaast zijn er 349 huishoudens in de vesting met meer dan 1 persoon. Om het aantal auto s te berekenen die deze groep in bezit heeft wordt gebruik gemaakt van cijfers van het CROW. Die stellen vast dat een huishouden gemiddeld 1,3 auto bezit. Dit zijn in de vesting 454 auto s. Wanneer de totale capaciteit (880) volledig wordt benut, dan kunnen alle bewoners (788) de auto parkeren in de vesting. In de praktijk blijkt dat niet alle garages en opritten volledig worden benut. Om te meten wat het bezettingspercentage is werd een zogenaamde nulmeting gehouden. In onderstaande tabel kan het resultaat van deze nulmeting worden afgelezen : Aantal gebruikte parkeervakken Aantal lege parkeervakken Dit betekent dat de geschatte bezettingsgraad van de garages en opritten als volgt kan worden berekend : Geschat autobezit in vesting (788) minus het aantal gebruikte parkeervakken bij de nulmeting (620) levert de auto s in garages en opritten op. De uitkomst van deze schatting is 168. Dit leidt tot een bezettingsgraad van garages en opritten van 77% (168/218 * 100). 5.5 Parkeerdruk In het onderzoek is de parkeerdruk gemeten gedurende een hele week in November. De volgende aannames zijn van belang bij de interpretatie van de cijfers : 60% van de bewoners zijn overdag aanwezig in de vesting (CROW). 100% van de bewoners zijn s avonds aanwezig in de vesting (CROW) In onderstaande tabel is de parkeerdruk (aantal geparkeerde auto s t.o.v. aantal aanwezige parkeervakken) gemeten. Parkeerdruk binnen de vesting: ~ 13 ~

14 Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Overdag 79% 75% 80% 79% 78% 85% 101% Avond 82% 86% 99% 89% 96% 105% 90% Parkeerdruk buiten de vesting: Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Overdag 1% 1% 1% 2% 1% 2% 26% 5.6 Conclusie Binnen de vesting moet onderscheid worden gemaakt tussen weekdagen en het weekend. In het weekend is de bezettingsgraad de gehele dag boven de norm (85%). Op de weekdagen is de bezettingsgraad alleen in de avond boven de norm van het CROW. Buiten de vesting is er ruim voldoende parkeergelegenheid. ~ 14 ~

Raadsvoorstel. parkeren vesting Heusden

Raadsvoorstel. parkeren vesting Heusden Raad 9 februari 2010 V200901469 Onderwerp: parkeren vesting Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Al vele jaren is de parkeerproblematiek in de vesting van Heusden bij belanghebbenden een gespreksonderwerp

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Status : Definitief Datum : 11 maart 2016 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Het stadsdeel Centrum van de

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis.

Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis. Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis. Opdrachtgever Onderzoeker Uitvoering veldwerk Deelgemeente Feijenoord Alex Feijt Het Opiniehuis Rotterdam, Juli 2012 Inhoud SUMMARY... 3 INLEIDING...

Nadere informatie

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE

TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE Datum : 8 februari 2017 Aan : Kopie aan : Van : Vincent van Zuijlen Onderwerp : Toelichting parkeerregime parkeergarage Raalte Inleiding Vanwege het afschaffen van

Nadere informatie

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik,

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, Collegevoorstel Samenvatting De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, iedereen mag er gebruik van maken. Door de jaren heen is de parkeerdruk in het gebied

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.)

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.) Rapportage parkeeronderzoek Achterveld en omgeving Inleiding Op 13 november heeft Bolton B.V. samen met de gemeente het plan Veenbad gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand Vastgesteld door de gemeenteraad op 2016 Contactpersoon Loon op Zand: A. van der Lee Tekst en advies: Adviesbureau Met

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

AANVRAAG OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS (VOP)

AANVRAAG OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS (VOP) Tellingen oversteekbewegingen (in de ochtend/avondspits telkens 1 uur) AANVRAAG OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS (VOP) Nazicht aanbevelingen voetgangersvademecum: 1 snelheid; 2 verkeersintensiteit; 3 zichtbaarheid

Nadere informatie

Onderzoek parkeerbeleid

Onderzoek parkeerbeleid Onderzoeksrapport Onderzoek parkeerbeleid Gemeente Heemstede Uw gegevens Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Telefoon: 14023 Internet: www.heemstede.nl Contactpersoon Dhr. T. loggers Onze

Nadere informatie

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Bijlage 1 Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Datum en plaats: Projectnummer Kenmerk: Born, 18 december 2007 07.106 07.106.M001.PG INLEIDING Wyckerveste BV is voornemens

Nadere informatie

Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten

Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Verkeer, Economie en Monumenten Uw

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Wethouder van Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Gemeenteraad Gooise Meren

Gemeenteraad Gooise Meren Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard Van : Lodewijk Zweers (CDA) 18 juni 2017 Datum indiening : Betreft : Raadsvoorstel Parkeerbeleid Gooise Meren, zaaknr. 307923

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Parkeerbeleid Inspraakrapportage

Parkeerbeleid Inspraakrapportage Parkeerbeleid Inspraakrapportage 1/7 Ontwerp parkeerbeleid Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen bereidt het parkeerbeleid voor. Alvorens het parkeerbeleid vast te stellen,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Parkeren in Waregem Vandaag en morgen

Parkeren in Waregem Vandaag en morgen Parkeren in Waregem Vandaag en morgen Jeugdwerking 2009 Top 5 ergernissen parkeren? parkeeronderzoek parkeeronderzoek Op weekdagen Op weekdagen tijdens schoolvakantie In het weekend s nachts Betaald

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTAgebouw Rapport in opdracht van: Cleton & Com datum: 22 juni 2016 rapportnummer: 5540-R-C auteur(s): E. Wahle

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeren Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeerbalanscentrum Son Opiniërende bespreking commissie GZ 16 januari 2017 25 Aanleiding - Ontwikkelprogramma centrum

Nadere informatie

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Project: 2007.01 reorganisatie hoofdlocatie Sint Joris te Oirschot Principaal: Sint Joris het dagelijks bestuur Sint Jorisstraat 1 5688 AS Oirschot Ontwerp en directie:

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november 2013 Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0136 Ruimte en Economie Veendam, 29 oktober 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 10-05-2016 Ons kenmerk RO10/16.0003149 Contactpersoon K.J. Laumen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Marktconforme Bezoekerspas

Initiatiefvoorstel. Marktconforme Bezoekerspas Initiatiefvoorstel Marktconforme Bezoekerspas Den Haag als bezoekersvriendelijke stad Daniëlle de Winter Een marktconforme bezoekerspas, Den Haag als bezoekersvriendelijke stad. Huidige situatie In 2010

Nadere informatie

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving Module 7. Parkeren Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens Team Stedenbouw en Verkeer Aan De leden van de raad Datum 12 april 2011 Van Het college/wethouder B. Emmens Onderwerp Stand van zaken Integraal parkeerbehoefteonderzoek Buytenpark Inleiding Op 31 januari

Nadere informatie

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA INHOUDSOPGAVE Parkeernormen 3 Uitgangspunten 3 Parkeernorm woningen 3 Rekenfactoren parkeren op eigen terrein 5 Parkeernormen overige voorzieningen 6 Dubbelgebruik

Nadere informatie

PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID

PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID Joris Willems PCVO Limburg, Graduaat Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvolimburg.be) Inhoud Inleiding Parkeer- problemen Van vraagvolgend

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015.

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015. M E M O Aan : Commissie SOB Van : Hans Krieger Tel. nr : 0299-452682 Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp : Parkeertarieven binnenstad Purmerend Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BOXTEL

PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL Rapportage Amsterdam, 18 januari 2017 In opdracht van: Gemeente Boxtel Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente

Nadere informatie

Van: Bewonerscomité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen

Van: Bewonerscomité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen Van: comité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen Aan: College B&W Gemeente Terneuzen i.a.a. Gemeenteraad Terneuzen CC: Wijkraad Binnenstad Terneuzen Terneuzen, maandag 6 juni 2016 Betreft: enquête ondernemers,

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Parkeren. Larenstein Deventer. Larenstein Development B.V. Parkeren en ontsluiting. 7 maart 2017 TSA008/Vnj/

1 Inleiding. 2 Parkeren. Larenstein Deventer. Larenstein Development B.V. Parkeren en ontsluiting. 7 maart 2017 TSA008/Vnj/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 1. Tarieven vast gebruik zonder vaste parkeerplaats (abonnement om garage in te rijden) De jaarlijkse

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam Status : 2 e concept Datum : 21 oktober 2015 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Door de nieuwe

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Evaluatie parkeerbeleid ( )

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Evaluatie parkeerbeleid ( ) Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Evaluatie parkeerbeleid (2012-000727) 7 februari 2012 De antwoorden van het college van B&W op de vragen van de fracties staan schuin gedrukt onder

Nadere informatie

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen Bureau voor Verkee> er Automonse 'ina Merodelaan 20 4824 BK BREDA t (076)549 83 14 f (076)549

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten

Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins RIS132477_25-OKT-2005 Gemeente Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk april 2012 Gemeente Breda Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Gemeente Breda dhr. J.A. Claereboets Eindrapport dhr. R. Pasveer Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Maatregelen parkeren vesting Heusden

Collegevoorstel. Zaaknummer Maatregelen parkeren vesting Heusden Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Al vele jaren wordt gesproken over parkeerproblemen in de vesting Heusden. Steeds blijkt het moeilijk tot een structurele oplossing met voldoende draagvlak

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Parkeerbeleid. Juli 2014

Parkeerbeleid. Juli 2014 Parkeerbeleid Juli 2014 Colofon Een product van de gemeente Waddinxveen Tekst: Rick Luimes Foto s: Rick Luimes Parkeerbeleid Versie: 10 juni 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester Harmonisatie parkeerbeleid Jan-Anne Waagmeester Stand van zaken: het planproces 21 mei 2016: gemeentegesprek over parkeren Gesprekken met diverse ondernemers- en bewonersgroeperingen Najaar 2016: bewonerspanel

Nadere informatie

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van de Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSB/2012.88 RIS 247391 Doorkiesnummer 070-353

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

Essesteijn. Essesteijn

Essesteijn. Essesteijn Essesteijn Wijkbeschrijving: De wijk Essesteijn beslaat een viertal gebieden waarbinnen de straten eindigen op dezelfde naam. Zo is er het gebied waarin de straten eindigen met Dreef. Dit gebied grenst

Nadere informatie

Parkeerbeleid in Kortrijk

Parkeerbeleid in Kortrijk Parkeerbeleid in Kortrijk 25 februari 2014 Kortrijk oppervlakte: 80,03 km² bevolking: 75.087 huishoudens: 32.564 scholen kleuter & basis: 35 9.080 middelbaar: 24 10.950 hoger onderwijs: 3-9.604 economie

Nadere informatie

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen

Collegevoorstel. Zaaknummer: Project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen Collegevoorstel Inleiding Voor het project Oranjelaan en omgeving in Vlijmen zijn twee aanleidingen: - Het project is vooral ingegeven door de overlast van hemelwater ( water op straat situatie ), die

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM Vastgesteld: college Aalburg Datum: In opdracht van: Gemeente Woudrichem Gemeente Aalburg Gemeente Werkendam

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Beleidsnotitie Parkeren Woonwijken Aan : Gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 13 november 2012 Registratienummer : 722185 Onderwerp : Beleidsnotitie

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg. d.d rev. 1.0 Status: Definitief

Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg. d.d rev. 1.0 Status: Definitief Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg d.d. 02-06-2016 rev. 1.0 Status: Definitief 2 1 INLEIDING 5 2 ONDERZOEKSOPZET 6 3 CAPACITEITSBEPALING 9 3.1 ALGEMENE OPMERKING 9 3.2 NIEUWEWEG 10 3.3 NIEUWEWEG VENTWEG

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Onderzoek Blauwe zone

Onderzoek Blauwe zone Gemeente Woensdrecht Onderzoek Blauwe zone Raadhuisstraat en omgeving Termolle Veronique 23-7-2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 2. Betekenis blauwe zone... 4 Wat is een blauwe zone (parkeerschijfzone)...

Nadere informatie

TERUGKOPPELING MAATREGELEN HISTORISCHE KERN EIJSDEN

TERUGKOPPELING MAATREGELEN HISTORISCHE KERN EIJSDEN TERUGKOPPELING MAATREGELEN HISTORISCHE KERN EIJSDEN Historische Kern Eijsden: balans toeristische trekpleister/woongenot en leefbaarheid 11 juni 2014 Historische kern Agenda 1. Welkom door wethouder Gerry

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

Creatief parkeren in Nieuw-West

Creatief parkeren in Nieuw-West Creatief parkeren in Nieuw-West Parkeerbeleidsplan 2012-2020 Nota van Beantwoording Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Inhoud 1 INLEIDING...3 1.1 De kern van het parkeerbeleidsplan Nieuw-West 2011-2020...3

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag Uw brief van Aan bewoners, bedrijven en instelling in Heesterbuurt-Noord Uw kenmerk Ons kenmerk SB2009.15090

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie