Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren"

Transcriptie

1 Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren

2 Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/ Eerste versie

3 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Buro SRO Titel rapport Parkeeronderzoek Singer Laren Kenmerk SRO014/Bkd/ Datum publicatie 8 januari 2015 Projectteam opdrachtgever(s) Jeroen van Nuland Projectteam Goudappel Coffeng Danny van Beusekom

4 Inhoud Pagina 1 Inleiding Programma Leeswijzer 2 2 Onderzoeksmethode 3 3 Resultaten parkeeronderzoek Inleiding Huidige bezoekers versus parkeercapaciteit Toekomstige situatie versus parkeercapaciteit 9 4 Parkeerbalans Uitgangspunten Uitkomsten parkeerbalans 14 5 Conclusies 15 Bijlage 1 Onderzoeksdata

5 1 Inleiding Het Complex Singer in Laren (bestaande uit een museum, theater, villa en beeldentuin) gaat uitbreiden. Om de uitbreiding mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan nodig. De gemeente Laren heeft Buro SRO opdracht gegeven een bestemmingsplan op te stellen. Voor het onderdeel parkeren en verkeer heeft Buro SRO aan Goudappel Coffeng BV opdracht gegeven dit te onderzoeken. Het Singer theater verkeert in een zorgelijke constructieve staat. Singer is voornemens een nieuw theater te bouwen en een efficiëntere indeling van de overige functies na te streven. Dit past niet binnen het strakke regime van het geldende bestemmingsplan Centrum van de gemeente Laren. Er is gekozen om een bestemmingsplanprocedure hiervoor te doorlopen om de contouren van de nieuwe plannen vast te leggen en een gefaseerde uitvoering hiermee te faciliteren. Belangrijke onderwerpen in het bestemmingsplan zijn parkeren, verkeersontsluiting en archeologie. Daarnaast is de villa De Wilde Zwanen in het complex aangewezen als gemeentelijk monument. Singer heeft een structplan opgesteld om de gewenste situatie weer te geven. 1.1 Programma Hoewel de bebouwing in oppervlakte van Singer toeneemt, nemen de gebruiksfuncties (theater, museum en de villa) niet toe. Het nieuwe entreegebied krijgt een functie als foyer voor het theater en de kassa van het museum wordt hier gesitueerd. De verwachting is dat het aantal bezoekers (en daarmee het aantal bezoekers per auto) zal wijzigen. De huidige parkeersituatie, die op straat te vinden is rondom het theater/museum, wordt gezien als startpunt voor de prognose van de toekomstige situatie. Om die reden hebben wij een uitgebreid parkeeronderzoek gehouden tijdens de openingstijden van het museum en het theater. Zodoende is de huidige situatie uitgebreid onderzocht. Parkeeronderzoek Singer Laren 1

6 Naast de verbouwing van het Complex Singer zal de gemeente Laren een perceel op de hoek Hein Keverweg - Drift (het Scherpaterrein ) herinrichten tot een algemene parkeervoorziening (zie fig 1.1). De bestaande parkeervoorziening aan de voorzijde van het museum/theater aan de Oude Drift komt dan te vervallen. Dit wordt heringericht als verblijfsgebied voor voetgangers. Het perceel aan de Hein Keverweg wordt thans ook gebruikt om te parkeren, maar het terrein is nog niet ingericht als parkeerterrein (met parkeervakken). Hierdoor is het gebruik nog niet geoptimaliseerd. Door de herinrichtingsplannen zal het aantal parkeerplaatsen rondom het museum/theater toenemen met 32 parkeerplaatsen. 1.2 Leeswijzer In dit onderzoek is gekeken naar verkeer en parkeren. Er is een parkeeronderzoek uitgevoerd. In hoofdstuk 2 hebben we de onderzoeksmethode beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van het parkeeronderzoek gepresenteerd. Hoofdstuk 4 gaat in op het theoretische benodigde aantal parkeerplaatsen. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusies beschreven. Parkeeronderzoek Singer Laren 2

7 2 Onderzoeksmethode Voor recreatieve voorzieningen is een loopafstand van maximaal 200 meter gewenst. Om die reden hebben wij een parkeeronderzoek, bestaande uit tellingen en een parkeercapaciteitmeting, uitgevoerd in het gebied zoals weergegeven in fig 2.1. Het gebied is onderverdeeld in parkeersecties (1 tot en met 32). Per sectie is de parkeercapaciteit bepaald, volgens de in de Wegenverkeerswet vermelde verkeersregels. Vervolgens is per telling de parkeerdruk per sectie bepaald. Door de parkeerdruk te relateren aan de parkeercapaciteit is uiteindelijk het bezettingspercentage bepaald. Fig 2.1: Onderzoeksgebied (ondergrond: Google) Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag tussen en In het theater zijn zowel matinee- als avondvoorstellingen. In dit onderzoek is hierop aangesloten. Parkeeronderzoek Singer Laren 3

8 Ook is een maandag opgenomen, zodat te zien is hoeveel parkeerplaatsen gebruikt worden als het museum gesloten is. De telmomenten van het parkeeronderzoek zijn weergegeven in tabel 2.1. Het onderzoeksgebied bestaat uit straten en pleinen in een ruime straal van 200 meter rondom het Singer complex (zie fig 2.1). datum periode bijzonderheden zondag 30 maart zonnig weer maandag 31 maart zonnig weer, museum gesloten, in Villa De Wilde Zwanen in de ochtenduren een condoleance met veel bezoekers vrijdag 4 april droog weer, voorstelling in het theater zaterdag 12 april droog weer, museum geopend overdag en voorstelling in het theater Tabel 2.1: Telmomenten Parkeeronderzoek Singer Laren 4

9 3 Resultaten parkeeronderzoek 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het parkeeronderzoek weergegeven. Alle teldata zijn opgenomen in bijlage 1. De telcijfers (= huidige situatie) zijn afgezet tegen de volgende ruimtelijke varianten: situatie 1 bestaande situatie met Scherpaterrein (zie fig 3.1); situatie 2 aangepast parkeerterrein Oude Drift met bestaand Scherpaterrein (zie fig 3.2); situatie 3 uitsluitend invalidenparkeren Oude Drift met optimalisatie van het Scherpaterrein (zie fig 3.3). De huidige situatie is weergegeven in de volgende paragraaf. Op basis van verwachte bezoekersaantallen is een prognose gemaakt van de toekomstige parkeersituatie. Deze is weergegeven in paragraaf 3.3. Fig 3.1: Situatie 1 (bestaande parkeersituatie met Schepaterrein, bron: Buro SRO) Parkeeronderzoek Singer Laren 5

10 Fig 3.2: Situatie 2 (aangepaste parkeerterrein Oude Drift + Scherpaterrein, bron: Buro SRO) Fig 3.3: Situatie 3 (uitsluitend invalidenparkeren Oude Drift + optimalisatie van het Scherpaterrein, bron: Buro SRO) Parkeeronderzoek Singer Laren 6

11 3.2 Huidige bezoekers versus parkeercapaciteit Zondag 30 maart 2014 In fig 3.4 is de parkeerdruk op zondag 30 maart 2014 afgezet tegen de bestaande en toekomstige parkeercapaciteit in een straal van circa 200 meter rondom de Singer locatie parkeerdruk parkeercapaciteit situatie 1+2 parkeercapaciteit situatie Fig 3.4: Parkeerdruk versus bestaande/toekomstige parkeercapaciteit (zondag 30 maart 2014) Uit de parkeerdrukmeting op zondag kan geconcludeerd worden dat in het gebied rondom het museum/theater ruim voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is in alle ruimtelijke varianten. Met de optimalisatie voor het parkeerterrein op het Scherpaterrein neemt de parkeercapaciteit verder toe. Op zondag is er op dit moment dus geen sprake van een parkeerprobleem in het gebied rondom het Singer Complex Maandag 31 maart 2014 In fig 3.5 is de parkeerdruk op maandag 31 maart 2014 afgezet tegenover de huidige/verwachte parkeercapaciteit. Parkeeronderzoek Singer Laren 7

12 parkeerdruk parkeercapaciteit situatie 1+2 parkeercapaciteit situatie Fig 3.5: Parkeerdruk versus bestaande/toekomstige parkeercapaciteit (maandag 31 maart 2014) Op maandag is Singer gesloten. Tijdens de ochtend was er een bijeenkomst in Villa De Wilde Zwanen, waardoor er een lichte piek in de parkeerbezetting in de ochtend te zien is. Over het algemeen kan gesteld worden, dat op de maandag er ruim voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is Vrijdag 4 april 2014 Op vrijdag 4 april was er een s avonds een voorstelling in het theater. In fig 3.6 is de parkeerdruk op vrijdag 4 april 2014 afgezet tegen de bestaande en toekomstige parkeercapaciteit in een straal van circa 200 meter rondom de Singer locatie parkeerdruk parkeercapaciteit situatie 1+2 parkeercapaciteit situatie Fig 3.6: Parkeerdruk versus bestaande/toekomstige parkeercapaciteit (vrijdag 4 april 2014) Parkeeronderzoek Singer Laren 8

13 Van alle parkeertellingen was de vrijdagavond de maatgevende periode. Tijdens de voorstelling in het theater was er (inclusief Scherpaterrein) sprake van een hoge parkeerbezetting (93%) in een straal van ruim 200 meter rondom het theater (situatie 1). Dit is een hoge parkeerbezetting, aangezien boven 85% er sprake is van zoekverkeer naar een parkeerplaats. Bij een toekomstige optimalisatie van het Scherpaterrein (situatie 3) en de huidige bezoekersaantallen kan de parkeercapaciteit toenemen, waardoor de parkeerbezetting kan dalen tot 85%. Dat is een acceptabele situatie. Met de realisatie van de extra parkeerplaatsen daalt de parkeerbezetting op de vrijdag naar 85%. Om de parkeerbezetting rondom het museum verder te verlagen zou (tijdelijk, tijdens de avonduren) de laad- en losplaats voor afval gebruikt kunnen worden door bezoekers. Een en ander moet in het definitieve ontwerp verder onderzocht worden Zaterdag 12 april 2014 In fig 3.7 is de parkeerdruk op zaterdag 12 maart 2014 afgezet tegen de bestaande en toekomstige parkeercapaciteit in een straal van circa 200 meter rondom de Singer locatie parkeerdruk parkeercapaciteit situatie 1+2 parkeercapaciteit situatie Fig 3.7: Parkeerdruk versus bestaande/toekomstige parkeercapaciteit (zaterdag 12 april 2014) Op zaterdag was er s avonds een voorstelling in het theater, maar deze trok minder bezoekers dan de voorstelling op vrijdag 4 april Geconcludeerd kan worden dat op zaterdag er ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn (situatie 1/2/3, met Scherpaterrein) en er dus sprake is van een acceptabele parkeersituatie. Parkeeronderzoek Singer Laren 9

14 3.3 Toekomstige situatie versus parkeercapaciteit Singer Laren trekt op dit moment circa bezoekers per jaar. De verwachting is dat het aantal bezoekers zal gaan groeien tot maximaal bezoekers per jaar. In deze paragraaf is een prognose van de parkeerdruk gemaakt op basis van dit maximale programma. De prognose is opgesteld door de verwachte maximale groei in bezoekers (+17,5%) door te vertalen naar de parkeerdruk in een straal van maximaal 200 meter van Singer Laren. Dit is gedaan door de gemeten parkeerdruk in de direct omliggende straten/terreinen op vrijdag in 2014 met 17,5% te verhogen. Uit vorige paragraaf is gebleken dat vrijdag de maatgevende periode was met de hoogste parkeerbezetting. Op alle overige onderzoeksdagen was er geen parkeerprobleem. In deze paragraaf is daarom de prognose van de toekomstige bezoekers afgezet tegenover de parkeercapaciteit. In fig 3.8 is de verwachte parkeerdruk op de vrijdag afgezet tegen de bestaande en toekomstige parkeercapaciteit in een straal van circa 200 meter rondom de Singer locatie parkeerdruk parkeercapaciteit situatie 1+2 parkeercapaciteit situatie Fig 3.8: Verwachte parkeerdruk versus bestaande/toekomstige parkeercapaciteit (vrijdag) Uit fig 3.8 blijkt, dat ook bij toekomstige bezoekersaantallen in de maximale variant qua bezoekersaantallen verwerkt kunnen worden in de Eindsituatie parkeren (situatie 3, dus met optimalisatie van het Scherpaterrein). De parkeerbezetting op het piekmoment is wel hoog, namelijk 95%. Deze situatie is vergelijkbaar met de huidige situatie inclusief Scherpaterrein (nog niet heringericht). Om de parkeerbezetting rondom het museum verder te verlagen zou (tijdelijk, tijdens de avonduren) de laad- en losplaats voor afval gebruikt kunnen worden door bezoekers. Een en ander moet in het definitieve ontwerp verder onderzocht worden. Een andere moge- Parkeeronderzoek Singer Laren 10

15 lijkheid om de parkeerdruk te verminderen is het stimuleren van alternatieve vervoerwijzen: fiets (betere fietsenstallingen aan de voorzijde van Singer) en openbaar vervoer. Parkeeronderzoek Singer Laren 11

16 4 Parkeerbalans Hoewel de ontwikkeling van Singer vooral zal leiden tot meer gebruiksgemak voor bezoekers als gevolg van uitbreiding van de foyer, terwijl de omvang van de museum- en theaterfunctie gelijk blijven en het benodigde aantal parkeerplaatsen vooral wordt bepaald door het huidige gebruik, is ook de theoretische parkeervraag van de ontwikkeling bepaald. Hierbij is een zogenaamde worstcase situatie berekend. Namelijk de situatie waarbij de horeca zelfstandig functioneert. In de praktijk zal de horeca die in de foyer is gevestigd, ondersteunend zijn aan de museum- en theaterfunctie en daarom geen eigen parkeervraag genereren. 4.1 Uitgangspunten Programma In tabel 4.1 is het huidige en toekomstige programma opgenomen. Binnen deze berekening is uitgegaan van een zelfstandige horecafunctie in de foyerruimte. bestaand toekomstig museum m 2 bvo theater zitplaatsen horeca m 2 bvo Tabel 4.1: Bestaande en toekomstig programma CROW-parkeerkencijfers Met behulp van de CROW 1 parkeerkencijfers 2 is de theoretische parkeervraag van de bestaande functies en de uitbreiding van de horeca berekend. De gemeente Laren is weinig stedelijk, waarbij de functies zijn gelegen in de rest bebouwde kom. Vanwege het relatief hoge autobezit in Laren zijn de maximale parkeerkencijfers gehanteerd CROW is een landelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastruct, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Beschreven in CROW publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie; oktober Het autobezit per huishouden ligt voor de gemeente Laren op 1,29 en ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde van 1,23 voor weinig stedelijke gebieden (bron: CBS). Parkeeronderzoek Singer Laren 12

17 In tabel 4.2 staan de gehanteerde CROW parkeerkencijfers weergegeven. functie functie CROW CROW parkeerkencijfer eenheid museum museum 1,2 per 100 m² bvo theater theater/schouwburg 11,3 per 100 m² bvo* horeca (bestaande villa) restaurant 16,0 per 100 m² bvo * Voor de functie van theater is bekend dat deze 400 zitplaatsen heeft. Conform CROW publicatie 317 is uitgegaan dat 100 zitplaatsen gelijk staat aan een omvang van circa 300 m² bvo. Tabel 4.2: Gehanteerde CROW parkeerkencijfers Aanwezigheidspercentages In de berekening is middels aanwezigheidspercentages rekening gehouden met mogelijk dubbelgebruik van de parkeervoorziening. Dubbelgebruik ontstaat bijvoorbeeld als het museum gesloten is, maar de horeca nog wel een parkeervraag heeft. In tabel 4.3 staan voor de verschillende functies de aanwezigheidspercentages voor de verschillende momenten van de week weergegeven. functie werkdagmiddag werkdagavond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag museum 45% 0% 0% 100% 0% 90% theater 25% 90% 90% 40% 100% 40% horeca (bestaande villa) 40% 90% 95% 70% 100% 40% Tabel 4.3: Gehanteerde CROW aanwezigheidspercentages Parkeeraanbod In de huidige situatie bedraagt het parkeeraanbod 162 parkeerplaatsen. Gelijktijdig met de uitbreiding van de horeca wordt de parkeercapaciteit met 32 parkeerplaatsen vergroot tot in totaal 194 parkeerplaatsen. 4.2 Uitkomsten parkeerbalans In tabel 4.4 staan de uitkomsten van de parkeerbalans voor de huidige situatie beschreven. Parkeeronderzoek Singer Laren 13

18 Tabel 4.4: Resultaat parkeerbalans huidige situatie In de huidige situatie bedraagt de theoreteische parkeervraag van de bestaande functies ongewogen 216 parkeerplaatsen. Het maatgevend moment, waarop de parkeervraag uitgaande van dubbelgebruik het hoogst is, betreft de zaterdagavond als het theater een voorstelling heeft. Op dat moment zijn theoretisch gezien 168 parkeerplaatsen benodigd. In tabel 4.5 is het resultaat van de parkeerbalans na uitbreiding van de horeca in de bestaande villa weergegeven. functie ongewogen werkdagmiddag werkdagavond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag museum theater horeca (bestaande villa) totaal parkeeraanbod tekort/overschot functie ongewogen werkdagmiddag werkdagavond koopavond zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag museum theater horeca (bestaande villa) totaal parkeeraanbod tekort/overschot Tabel 4.5: Resultaat parkeerbalans na uitbreiding horeca In tabel 4.5 is te zien dat de ongewogen theoretische parkeervraag is toegenomen met 32 parkeerplaatsen als gevolg van de uitbreiding van de horeca. Dit is eveneens het geval op zaterdagavond. De theoretische toename is gelijk aan de uitbreiding van de parkeercapaciteit. Dit betekent dat met de toevoeging van de parkeerplaatsen, de parkeersituatie vergelijkbaar zal blijven met de huidige situatie. Parkeeronderzoek Singer Laren 14

19 5 Conclusies Singer in Laren gaat haar complex moderniseren. Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. Het gebruiksgemak voor de bezoeker neemt toe, door de groei van het aantal vierkante meters in onder andere de foyer. Voor de bestemmingsplanprocedure is inzicht in de parkeersituatie rondom het complex gewenst. Daarom is dit parkeeronderzoek uitgevoerd. Uit het parkeeronderzoek is gebleken dat er op dit moment op de meeste dagen sprake is van een acceptabele parkeerbezetting in het gebied rondom het Singer complex in Laren. Bij evenementen in het theater, met een volle zaalbezetting, is er sprake van een parkeerprobleem in de omgeving van het Singer complex. De parkeerbezetting in een straal van circa 200 meter is dan 93% (inclusief Scherpaterrein, maar nog zonder optimalisatie van de parkeersituatie rondom Singer Laren). De gemeente Laren wil extra parkeercapaciteit realiseren langs de Hein Keverweg. Daarnaast wil de gemeente het Scherpaterrein verharden, waardoor een efficiëntere indeling in parkeervakken mogelijk is (conform situatie 3). De totale parkeercapaciteit neemt met 32 parkeerplaatsen toe. Met deze toevoeging van parkeervakken kan de parkeerbezetting dalen van 94 naar 85%. De parkeerbezetting kan verder dalen als de geplande laad- en losplaats voor afvalinzameling ook tijdens de avonduren gebruikt kan worden door bezoekers van Singer Laren. Voor een piekmoment is 85% een zeer acceptabele situatie. Bij een toename van bezoekersaantallen (maximaal 17,5%) zal de parkeersituatie in de omgeving van Singer Laren (na optimalisatie van de parkeerterreinen en toename van de parkeercapaciteit) ongeveer gelijk zijn aan de huidige situatie (situatie 1). De verwachte maximale parkeerbezetting is 95%. Aanbevolen wordt dan ook om de extra parkeerplaatsen te realiseren conform het plan van de gemeente Laren. Parkeeronderzoek Singer Laren 15

20 Dit aantal parkeerplaatsen is tevens gelijk aan de maximale toename van de parkeervraag van de ontwikkeling op het moment dat dit zelfstandige horeca zou betreffen. Aangezien de horeca ondersteunend is aan het museum en theater, zal de toename in parkeervraag in de praktijk lager zijn en zal het toevoegen van de parkeerplaatsen bijdragen aan het verlichten van de parkeerdruk. Parkeeronderzoek Singer Laren 16

21 Bijlage 1 Onderzoeksdata De (huidige) parkeercapaciteit rondom het Singer complex is als volgt: Sectie 5: Oude Drift (voor museum/theater): - 36 parkeerplaatsen op het terrein (inclusief twee gehandicaptenparkeerplaatsen). Sectie 6: Hein Keverweg: - 8 langsparkeerplaatsen; - 23 haakse parkeerplaatsen aan de zijde van het museum. Sectie 7: Drift: - 17 haakse en langsparkeerplaatsen; - 0 parkeerplaatsen aan de zijde van de woningen (de berm laat parkeren op deze locatie niet toe). Sectie 32: parkeerterrein Hein Keverweg: - circa 78 parkeerplaatsen. Parkeeronderzoek Singer Laren B1-1

22 capaciteit b totaal % 38% 45% 47% 49% 51% Tabel B1.1: Resultaten parkeertelling zondag 30 maart 2014 Parkeeronderzoek Singer Laren B1-2

23 capaciteit b totaal % 53% 42% 41% 35% 33% 30% Tabel B1.2: Resultaten parkeertelling maandag 31 maart 2014 Parkeeronderzoek Singer Laren B1-3

24 capaciteit b totaal % 80% 93% Tabel B1.3: Resultaten parkeertelling vrijdag 4 april 2014 Parkeeronderzoek Singer Laren B1-4

25 capaciteit b totaal % 70% 77% 59% 43% 50% 59% Tabel B1.4: Resultaten parkeertelling zaterdag 12 april 2014 Parkeeronderzoek Singer Laren B1-5

26 Vestiging Amsterdam De Ruyterkade AC Amsterdam T (020) F (020)

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad

Onderbouwing parkeerbalans (her)ontwikkeling Schalkstad Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Project: 2007.01 reorganisatie hoofdlocatie Sint Joris te Oirschot Principaal: Sint Joris het dagelijks bestuur Sint Jorisstraat 1 5688 AS Oirschot Ontwerp en directie:

Nadere informatie

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid Adviesnotitie Aan : De heer R. Toffolo, gemeente Nuth Van : De heer M. Brust, Buiten-Ruimte Onderwerp : Parkeerbalans ontwikkelingen tenniscomplex Hulsberg Projectnummer : 2015NUT01 Datum : 8 december

Nadere informatie

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Definitieve rapportage Empaction B.V. Eindhoven, 9 januari 0 Rapportage parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps)

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem SPARK Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T. 070 3177005 F. 070 3178066 www.spark-parkeren.nl 24 februari 2010 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Situatiebeschrijving...

Nadere informatie

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA INHOUDSOPGAVE Parkeernormen 3 Uitgangspunten 3 Parkeernorm woningen 3 Rekenfactoren parkeren op eigen terrein 5 Parkeernormen overige voorzieningen 6 Dubbelgebruik

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf :

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Memo Datum : 18 september 2012 Bestemd voor : Staetendam Invest B.V. Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Projectnummer : 20100157-00 Betreft : Parkeerbalans Leisure Centre Inleiding De toekomstige ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD STAATSBOSBEHEER BUITENZAKEN 22 januari 2014 076527874:0.2 Definitief D01011.000809.01000 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie.

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

2 Verwachte verkeersintensiteiten

2 Verwachte verkeersintensiteiten Stadsdeel Nieuw West (gemeente Amsterdam) Verkeers- en parkeeranalyse Ookmeerpark Datum 18 augustus 2010 TNW018/Bkd/0042 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding In opdracht van Stadsdeel Nieuw West heeft Goudappel

Nadere informatie

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse Parkeerbalans Hotelontwikkling De Smid Epse 1. INLEIDING is voornemens om langs de Deventerweg, ter plaatse van het huidige restaurant De Smid een hotelontwikkeling tot stand te brengen. In deze notitie

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

TCN Media Park BV. Parkeerbalans Media Park

TCN Media Park BV. Parkeerbalans Media Park TCN Media Park BV Parkeerbalans Media Park TCN Media Park BV Parkeerbalans Media Park Datum 8 februari 2008 Kenmerk TCN006/Rta/0078 Eerste versie 1 februari 2008 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) TCN

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

NOTITIE VERKEER & PARKEREN Uitbreiding recreatiecentrum t Witven

NOTITIE VERKEER & PARKEREN Uitbreiding recreatiecentrum t Witven NOT01-0253003-01b 10 december 2015 NOTITIE VERKEER & PARKEREN Uitbreiding recreatiecentrum t Witven 1 Inleiding Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van het recreatiecentrum

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeren Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeerbalanscentrum Son Opiniërende bespreking commissie GZ 16 januari 2017 25 Aanleiding - Ontwikkelprogramma centrum

Nadere informatie

Parkeerbalans Watertoren

Parkeerbalans Watertoren Parkeerbalans Watertoren Aannames parkeernormen: 1) Parkeernormen op basis van CROW publicatie 182: Parkeerkencijfers - Basis voor parkeernormering 2) Stedelijke zone Hillegom: rest bebouwde kom, matig

Nadere informatie

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen aan: Hans Jung (Lithos Bouw & Ontwikkeling ), Paula Valkier en Maarten Oudshoorn (Gemeente Waddinxveen) van: Falco Bruens (Van Riezen & Partners)

Nadere informatie

Bijlage 7 Parkeeronderzoek Oude Molenstraat gemeente Oss 18 maart 2009

Bijlage 7 Parkeeronderzoek Oude Molenstraat gemeente Oss 18 maart 2009 Bijlage 7 Parkeeronderzoek Oude Molenstraat gemeente Oss 18 maart 2009 Project Parkeeronderzoek Oude Molenstraat. Opdrachtgever Gemeente Oss Postbus 5 5340 BA OSS Contactpersoon Mevrouw N. van Zuylen

Nadere informatie

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens Team Stedenbouw en Verkeer Aan De leden van de raad Datum 12 april 2011 Van Het college/wethouder B. Emmens Onderwerp Stand van zaken Integraal parkeerbehoefteonderzoek Buytenpark Inleiding Op 31 januari

Nadere informatie

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Parkeeronderzoek. Hockeyweg te Uden

Parkeeronderzoek. Hockeyweg te Uden Parkeeronderzoek Hockeyweg te Uden Parkeeronderzoek Hockeyweg te Uden Opdrachtgever : Gemeente Uden Postbus 83 5400 AB UDEN Projectnummer : 20160386 Status rapport / versie nr : Definitief 01 Datum : 1

Nadere informatie

Memo * * Registratienummer / 16Z : Guido de Bruijn. : College van burgemeester en wethouders. Datum : 16 november 2016

Memo * * Registratienummer / 16Z : Guido de Bruijn. : College van burgemeester en wethouders. Datum : 16 november 2016 Memo Registratienummer 2016-36408 / 16Z.002701 Van Aan : Guido de Bruijn : College van burgemeester en wethouders Datum : 16 november 2016 Onderwerp : Parkeeroplossingen Centrum Schipluiden Inleiding De

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Branding en Strandhotel Cadzand-Bad Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code CTZ P01 N001 def Datum 23 april 2013 Achtergrond In Cadzand-Bad

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Memo Aan: Van: CC: Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Datum: 21 oktober 2014 Betreft: CONCEPT Parkeerbalans uitbreiding winkelcentrum Zuidplashof Waddinxveen (projectnummer: 140254)

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen ECORYS Transport en Mobiliteit Rob Jeuring Amsterdam, 3 september 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen, 03-09-2010 1 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Sanitair. Garage. Kassa. Toog. Nooddeur. Beweegbare klimberg TITLE REV SCALE SHEET

Sanitair. Garage. Kassa. Toog. Nooddeur. Beweegbare klimberg TITLE REV SCALE SHEET Sanitair Garage Kassa Toog Sanitair Sanitair No od ur de Nooddeur Trap Opslag Beweegbare klimberg TITLE SIZE SCALE CAGE CODE DWG NO REV SHEET Linnaeusweg Uittreksel Kadastrale Kaart 1781 14 1782 13 1428

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.)

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.) Rapportage parkeeronderzoek Achterveld en omgeving Inleiding Op 13 november heeft Bolton B.V. samen met de gemeente het plan Veenbad gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code N001 def Datum 21 maart 2012 Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari M. Souren Notitie 20111129-07 Woonzorgcomplex De Dormig te Landgraaf Berekening parkeerbehoefte Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari 2012 20111129-07 M. Souren 1 Inleiding In opdracht van Tonnaer

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Julianastraat Noord. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1701

1 Inleiding. Parkeerbalans Julianastraat Noord. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1701 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Zone Oss - Berghem Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016

BESTEMMINGSPLAN. Zone Oss - Berghem Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016 BESTEMMINGSPLAN Zone Oss - Berghem - 2017 Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016 Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl Notitie Referentienummer Kenmerk

Nadere informatie

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum)

Rapportage. Plaats en datum Haren, 11 augustus Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Rapportage Plaats en datum Haren, 11 augustus 2011 Aan Albert Spier (gemeente Winsum) Kopie aan Jerry Koomans van den Dries en Jan Ymker (gemeente Winsum) Van Boud Geerdes (Grontmij) Betreft Parkeerbehoefte

Nadere informatie

Parkeren centrum Mill

Parkeren centrum Mill Gemeente Mill en Sint Hubert Parkeren centrum Mill Eindrapport Gemeente Mill en Sint Hubert Parkeren centrum Mill Eindrapport Datum 3 april 2013 Kenmerk MSH008/Hnb/0076 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1 Breda blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 2 VERKEERSCIRCULATIE OP EIGEN TERREIN 3 2.1 Kemerken interne verkeerscirculatie 3 2.2 Toetsing interne verkeerscirculatie 3 2.3 Conclusie 4 3 PARKEERBALANS 5 3.1

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Parkeren, algemeen. Centrum Lopik, parkeerberekening. Dynamivast Planontwikkeling BV. Notitie

1 Inleiding. 2 Parkeren, algemeen. Centrum Lopik, parkeerberekening. Dynamivast Planontwikkeling BV. Notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk april 2012 Gemeente Breda Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Gemeente Breda dhr. J.A. Claereboets Eindrapport dhr. R. Pasveer Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI

Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI Gemeente Houten Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI Concept Datum 15 december 2010 HTN451/Fdf/6322 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Aan Het Spoor in Houten zijn plannen voor een EMC en een TCH. De gemeente

Nadere informatie

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing 2. HUIDIGE PARKEEROPLOSSING In de notitie uitwerking thema verkeer en parkeren 1 is in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan Hildo Kropstraat 35 uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Verkeerskundige effecten vestiging Apeldoorn

Verkeerskundige effecten vestiging Apeldoorn Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Projectbureau Zuidoostlob. Parkeerbalans ArenA-poort West

Projectbureau Zuidoostlob. Parkeerbalans ArenA-poort West Projectbureau Zuidoostlob Parkeerbalans ArenA-poort West Projectbureau Zuidoostlob Parkeerbalans ArenA-poort West Datum 23 augustus 2012 Kenmerk PJZ007/Bes/0030 Eerste versie 14 juni 2012 www.goudappel.nl

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS De parkeerbalans is een verhouding tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod. In deze notitie is aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor het bepalen van de

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Expertsessie Parkeren. Expertsessie Parkeren. 31 mei 2016

Expertsessie Parkeren. Expertsessie Parkeren. 31 mei 2016 1 Expertsessie Parkeren Expertsessie Parkeren 31 mei 2016 2 Even voorstellen Daniëlle Roelands-Fransen Danny van Beusekom Laura van der Meulen Aukje van de Reijt 3 Wat gaan we doen? Thema's: Parkeernormen

Nadere informatie

In deze notitie worden deze aspecten kwantitatief onderbouwd en -voor zover van toepassing- kwalitatief worden beoordeeld.

In deze notitie worden deze aspecten kwantitatief onderbouwd en -voor zover van toepassing- kwalitatief worden beoordeeld. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie 20122313-02 Herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 334-338 te Amsterdam. Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten. 1 Inleiding

Notitie 20122313-02 Herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 334-338 te Amsterdam. Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten. 1 Inleiding Notitie 20122313-02 Herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 334-338 te Amsterdam. Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten. Datum Referentie Behandeld door 24 juni 2013 20122313-02 T. Sweerts/RBi 1 Inleiding

Nadere informatie

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis)

peuterspeelzaal totaal nieuwbouw brede school uitbreiding buurthuis bibliotheek (in buurthuis) grote zaal (in buurthuis) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Nut en noodzaak-... 3 1. Inleiding.... 3 2. Uitgangspunten.... 3 3. Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto...

Nadere informatie