Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek"

Transcriptie

1 Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

2 Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Datum 19 december 2008 MDD021/Rta/-- Kenmerk Eerste versie

3 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Midden-Delfland Titel rapport Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Kenmerk MDD021/Rta/-- Datum publicatie 19 december 2008 Projectteam opdrachtgever(s) de heer C.E. Kamphuis Projectteam Goudappel Coffeng mevrouw ir. A.E.M. van de Reijt en de heer J.B.J. Broeks Projectomschrijving Resultaten parkeeronderzoek naar wijkvreemde parkeerders in de woonwijk van Den Hoorn ten zuiden van de Hoornseweg. Trefwoorden Parkeeronderzoek, parkeerdrukmeting, parkeermotiefmeting, wijkvreemde parkeerders, Den Hoorn, Midden-Delfland

4 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 2 Aanpak Onderzoeksgebied Onderzoeksmethode Acceptabele parkeersituatie 3 3 Resultaten parkeeronderzoek Resultaten parkeerdrukmeting Resultaten parkeermotiefmeting 5 4 Conclusie 7 Bijlagen 1. Sectie-indeling onderzoeksgebied 2. Resultaten parkeerdrukmeting per sectie 3. Grafische weergave resultaten parkeerdrukmeting 4. Resultaten parkeermotiefmeting per sectie

5 Pagina 1 1 Inleiding De gemeente Delft heeft per 1 maart 2008 in het gebied rondom het Reinier de Graaf Gasthuis betaald parkeren ingevoerd. Dit betekent dat op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en uur en op zaterdag tussen en uur voor het parkeren op straat betaald moet worden. De gemeente Midden-Delfland heeft vanuit de Den Hoornse woonwijk ten zuiden van de Hoornseweg klachten gekregen over het parkeren door werknemers en bezoekers van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. De gemeente Midden-Delfland heeft Goudappel Coffeng gevraagd een parkeeronderzoek uit te voeren in Den Hoorn in de woonwijk ten zuiden van de Hoornseweg, om zo de overlast door wijkvreemde parkeerders op een objectieve wijze te kunnen vaststellen. Leeswijzer In deze rapportage is in hoofdstuk 2 de aanpak van de studie beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de resultaten van het parkeeronderzoek gepresenteerd. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 de conclusie gegeven, waarmee de onderzoeksvraag wordt beantwoord.

6 Pagina 2 2 Aanpak In dit hoofdstuk wordt de aanpak van het parkeeronderzoek beschreven. In paragraaf 2.1 wordt ingegaan op het onderzoeksgebied. In paragraaf 2.2 wordt de onderzoeksmethode toegelicht en in paragraaf 2.3 wordt het begrip acceptabele parkeersituatie geïntroduceerd. 2.1 Onderzoeksgebied Het parkeeronderzoek is uitgevoerd in Den Hoorn in de woonwijk ten zuiden van de Hoornseweg, grenzend aan Delft. Het onderzoeksgebied wordt grofweg begrensd soor de Hoornseweg, Drogerij, Reinier de Graafweg (gemeente grens) en de Rijksstraatweg. In figuur 2.1 is het onderzoeksgebied weergegeven. Bij de uitvoering van het parkeeronderzoek is de woonwijk opgedeeld in secties (wegvakken). Per sectie is de legale parkeercapaciteit op de openbare weg bepaald. Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich 456 openbare parkeerplaatsen. Voor de sectieaanduiding en het aantal parkeerplaatsen per sectie wordt verwezen naar bijlage 1. Figuur 2.1: Onderzoeksgebied woonwijk Den Hoorn 2.2 Onderzoeksmethode Een parkeeronderzoek biedt inzicht in de actuele parkeersituatie. Aan de hand van een parkeerdrukmeting kan worden vastgesteld of binnen het gebied voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. Aan de hand van een parkeermotiefmeting kan bepaald worden wie (bewoners, werknemers en bezoekers) in het gebied geparkeerd staan. Op deze manier kan de overlast zowel in omvang als qua veroorzaker op een objectieve wijze worden vastgesteld. Parkeerdrukmeting Tijdens de parkeerdrukmeting is per sectie geteld hoeveel voertuigen er geparkeerd staan. Door dit aantal te delen door het aantal voertuigen dat in een sectie kan staan

7 Pagina 3 (de parkeercapaciteit) is inzichtelijk gemaakt wat de parkeerdruk van de openbare parkeerplaatsen is. De parkeerdrukmeting is uitgevoerd op de volgende momenten: - donderdag 13 november 2008 om uur, uur, uur, uur, uur en uur; - zaterdag 15 november 2008 om uur, uur, uur en uur. Parkeermotiefmeting Met een parkeermotiefmeting kan op eenvoudige wijze een indicatie verkregen worden wie (bewoners, werkers of bezoekers) gebruik maken van de openbare parkeerplaatsen in een bepaald gebied. Hiervoor zijn tijdens de meetmomenten (zie hiervoor) per sectie de kentekens van alle geparkeerde voertuigen genoteerd. Aan de hand van de genoteerde kentekens is bepaald met welk motief een parkeerder stond geparkeerd. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - alle kentekens die op donderdag om uur zijn genoteerd behoren toe aan bewoners van het gebied; - alle kentekens die voor het eerst om uur genoteerd zijn en vervolgens meerdere rondes zijn waargenomen zijn aangemerkt als werkers; - alle kentekens die slechts een keer zijn waargenomen behoren toe aan de categorie overig, dit kunnen zowel ziekenhuisbezoekers zijn als bezoekers aan het gebied zelf; - alle kentekens die voor het eerst om uur zijn genoteerd zijn aangemerkt als overige. 2.3 Acceptabele parkeersituatie Om te bepalen of er in een gebied voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn, moet er sprake zijn van een acceptabele parkeersituatie. Van een acceptabele parkeersituatie is sprake als de zoektijd naar een parkeerplaats beperkt blijft. Landelijke kencijfers hiervoor zijn in de literatuur nauwelijks beschreven, maar uit de ervaring van Goudappel Coffeng blijkt dat bij een parkeerdruk tussen 80% en 90% de zoektijd naar een parkeerplaats sterk toeneemt. Deze waarden zijn algemeen geaccepteerd. Wanneer de zoektijd toeneemt, zal de bereikbaarheid van een locatie afnemen en de verkeersoverlast door zoekverkeer in de omgeving toenemen. De parkeerdruk vormt hiermee een kwaliteitsmaat voor de vol-ervaring bij parkeerders. Voor gebieden met veel kortparkeerders wordt een parkeerdruk van 80% gehanteerd als grens voor een acceptabele parkeersituatie en voor gebieden met voornamelijk langparkeerders of veel parkeergarages en -terreinen een parkeerdruk van 90%. Een parkeerdruk van 85% wordt gehanteerd voor gemêleerde gebieden of voor gebieden met een versnipperd parkeeraanbod. Voor de woonwijk van Den Hoorn wordt de grens van 85% gebruikt als maat voor een acceptabele parkeersituatie vanwege het versnipperde parkeeraanbod.

8 Pagina 4 3 Resultaten parkeeronderzoek In dit hoofdstuk worden de resultaten van het parkeeronderzoek gepresenteerd. Hiertoe worden in paragraaf 3.1 de resultaten van de parkeerdrukmeting en in paragraaf 3.2 de resultaten van de parkeermotiefmeting weergegeven. 3.1 Resultaten parkeerdrukmeting In het onderzoeksgebied is op donderdag 13 november en zaterdag 15 november 2008 op verschillende meetmomenten het aantal geparkeerde voertuigen geteld. Door het aantal geparkeerde voertuigen te delen door het aantal parkeerplaatsen, wordt de parkeerdruk verkregen. In figuur 3.1 is de parkeerdruk tijdens elk van de meetmomenten voor het gehele onderzoeksgebied weergegeven. Gemiddelde parkeerdruk onderzoeksgebied (456 parkeerplaatsen) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% donderdag 13 november 2008 zaterdag 15 november 2008 acceptabele parkeersituatie (85%) Figuur 3.1: Gemiddelde parkeerdruk gehele onderzoeksgebied op donderdag 13 en zaterdag 15 november 2008 Uit figuur 3.1 valt af te leiden dat de gemiddelde parkeerdruk in de woonwijk op werkdagen overdag tussen rond de 50% ligt. In de avonduren en vroege ochtend bedraagt de parkeerdruk circa 80% en op zaterdag ligt de gemiddelde parkeerdruk tussen den 60% en 80%. Hiermee is over de gehele woonwijk bezien op ieder moment sprake

9 Pagina 5 van een acceptabele parkeersituatie. De gemiddelde parkeerdruk ligt immers onder de 85%. Hoewel over het gehele gebied bezien sprake is van een acceptabele parkeersituatie kan lokaal de grens van een acceptabele parkeersituatie worden overschreden. In bijlage 2 en bijlage 3 zijn daarom de resultaten per sectie in tabelvorm en beeldend opgenomen. Wanneer naar de afzonderlijke straten wordt gekeken kan het volgende worden geconcludeerd: - In sectie 41 (Schoolstraat) is de parkeerdruk op alle gemeten moment hoog. Deze sectie grenst aan het Mozartpad met een voetgangers- en fietsdoorsteek naar de Reinier de Graafweg. - Ook op sectie 23, het parkeerterrein aan de Hoornseweg, is op donderdag sprake van een hoge parkeerdruk. - Op zaterdag is de parkeerdruk op meerdere secties hoog. Dit zijn dezelfde secties als waar het op donderdag om 6.00 uur druk is. 3.2 Resultaten parkeermotiefmeting In het onderzoeksgebied is op alle onderzoeksdagen (donderdag 13 en zaterdag 15 november 2008) op verschillende momenten het kenteken van alle geparkeerde auto s genoteerd. Aan de hand van deze gegevens is een inschatting gemaakt of hier bewoners, werkers of bezoekers geparkeerd staan. In figuur 3.2 is per dag de parkeerdruk en de verdeling naar motief opgenomen. Parkeerdruk naar motief donderdag 13 november 2008 Parkeerdruk naar motief zaterdag 15 november % 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 6.00 uur 9.00 uur uur uur uur uur bewoners werkers overig 0% 9.00 uur uur uur uur bewoners werkers overig Figuur 3.2: Parkeerdruk onderzoeksgebied naar doelgroep op donderdag 13 en zaterdag 15 november 2008 Uit figuur 3.2 blijkt dat de bewoners het merendeel van het totale aantal parkeerplaatsen bezetten. De parkeerders die zijn aangemerkt als werkers bezetten op donderdag 5% tot 10% van de bezette parkeerplaatsen en op zaterdag circa 25% van de bezette

10 Pagina 6 parkeerplaatsen. Het aantal bezoekers dat in het gebied parkeert is circa 10% tot 20% van het aantal parkeerders. Een opmerkelijk resultaat van het parkeeronderzoek is dat op donderdagavond veel bezoekers staan geparkeerd en op zaterdag veel werkers. Uit nadere analyse van de resultaten blijkt dat bijna 40% van de kentekens die op donderdagavond zijn aangemerkt als bezoeker, op zaterdag zijn aangemerkt als werker. Naar alle waarschijnlijkheid zijn dit ook bewoners die op donderdag voor 6.00 uur zijn vertrokken. Het aantal wijkvreemde parkeerders is niet exact te bepalen. Toch kan worden geconcludeerd dat dit aantal gering is; het overgrote deel van de parkeerders is namelijk woonachtig in de wijk. Ondanks het geringe aantal wijkvreemde parkeerders kan dit lokaal wel tot overlast leiden. In bijlage 4 zijn daarom de resultaten van de parkeermotiefmeting per sectie opgenomen. Wanneer naar de afzonderlijke straten wordt gekeken kan het volgende worden geconcludeerd: - De werkers die in de woonwijk geparkeerd staan, verspreiden zich over de gehele wijk. Anders gezegd in bijna iedere straat staat overdag een werker geparkeerd. - In sectie 41, de Schoolstraat grenzend aan het Mozartpad, wordt de hoge parkeerdruk met name door werkers veroorzaakt. In deze sectie met 8 parkeerplaatsen staan donderdag gemiddeld 3 werkers en 2 overige parkeerders geparkeerd. - In de overige secties wordt de hoge parkeerdruk met name veroorzaakt door bewoners. Hierbij moet opgemerkt worden dat bijna alle secties voldoende parkeercapaciteit hebben om de parkeervraag op te vangen. Er is in die betreffende secties dan alleen bijna geen restcapaciteit meer.

11 Pagina 7 4 Conclusie Het parkeeronderzoek heeft aangetoond dat op elk onderzoeksmoment getalsmatig sprake is van een acceptabele parkeersituatie in de woonwijk gelegen ten zuiden van de Hoornseweg in Den Hoorn. De gemiddelde parkeerdruk ligt op alle gemeten momenten onder de gestelde grens voor een acceptabele parkeersituatie (85%), namelijk rond de 50% op werkdagmiddag en tussen de 60% en 80% op zaterdag. In een aantal straten wordt deze grens van een acceptabele parkeersituatie wel overschreden. In vrijwel alle gevallen gaat het hier om geparkeerde auto s van bewoners. Het aantal wijkvreemde parkeerders in de wijk is naar verhouding gering. Circa 20% van de parkeerders is niet woonachtig in de woonwijk. Deze parkeerders zijn werkers die zowel in de wijk als buiten de wijk kunnen werken en bezoekers aan de bewoners in de wijk of aan de voorzieningen buiten de wijk, zoals het ziekenhuis. De aanwezigheid van deze wijkvreemde parkeerders zorgt er niet voor dat in de gehele wijk overlast wordt ervaren. In vrijwel alle secties waar wijkvreemde parkeerders geparkeerd staan, zijn nog lege parkeerplaatsen beschikbaar. Alleen in de Schoolstraat, nabij het Mozartpad, zorgen de wijkvreemde parkeerders ervoor dat de parkeerplaatsen bezet zijn en mogelijk overlast wordt ervaren. Gezien de parkeerdruk in de wijk en het naar verhouding geringe aantal wijkvreemde parkeerders in de wijk ziet Goudappel Coffeng geen reden om maatregelen tegen de wijkvreemde parkeerders voor te stellen.

12 Bijlage 1: Sectie-indeling onderzoeksgebied capaciteit sectie omschrijving vrij invalide totaal 1 Voorhaven Oude Veiling Parkeerplaats kerk Parkeerplaats bij kerk Tussenhaven Schoolstraat Voorhaven Achterhaven Dwarshaven Middenweg Dwarshaven Dwarshaven Voorhaven Oude Veiling Middenpier Oude Veiling Oude Veiling Drogerij Drogerij Drogerij Hoornseweg Hoornseweg Parkeerplaats Hoornseweg Kloosterpad Plaats Kapellaan Kapellaan Tanthofkade Hoornseweg Tramkade PP Café Delfland alleen Tramkade Tanthofkade Kapellaan Kapellaan Kapellaan Kapellaan Zuidhoornseweg Reinier de Graafpad Mozartpad Schoolstraat Schoolstraat 8 8 totaal

13 Pagina B1-2

14 Bijlage 2: Resultaten parkeerdrukmeting per sectie In deze bijlage zijn voor de meetdagen donderdag 13 november en zaterdag 15 november 2008 de resultaten van de parkeerdrukmeting per sectie opgenomen. Bij de verwerking van het parkeeronderzoek worden de foutgeparkeerde voertuigen wel meegenomen in de parkeerdruk. Hierdoor kan een parkeerdruk hoger dan 100% ontstaan. Legenda tabellen: Per moment is het aantal voertuigen dat in de sectie is geteld weergegeven en met de arcering wordt de parkeerdruk aangeduid. Hierbij gelden de volgende kleuren: Parkeerdruk < 85% Parkeerdruk tussen 85% en 100% Parkeerdruk > 100%

15 Pagina B1-2 sectie omschrijving capaciteit Voorhaven Oude Veiling Parkeerplaats kerk Parkeerplaats bij kerk Tussenhaven Schoolstraat Voorhaven Achterhaven Dwarshaven Middenweg Dwarshaven Dwarshaven Voorhaven Oude Veiling Middenpier Oude Veiling Oude Veiling Drogerij Drogerij Drogerij Hoornseweg Hoornseweg Parkeerplaats Hoornseweg Kloosterpad Plaats Kapellaan Kapellaan Tanthofkade Hoornseweg Tramkade PP Café Delfland Tramkade Tanthofkade Kapellaan Kapellaan Kapellaan Kapellaan Zuidhoornseweg Reinier de Graafpad Mozartpad Schoolstraat Schoolstraat totaal Tabel B2.1: Resultaten parkeerdrukmeting donderdag 13 november 2008

16 Pagina B1-3 sectie omschrijving capaciteit Voorhaven Oude Veiling Parkeerplaats kerk Parkeerplaats bij kerk Tussenhaven Schoolstraat Voorhaven Achterhaven Dwarshaven Middenweg Dwarshaven Dwarshaven Voorhaven Oude Veiling Middenpier Oude Veiling Oude Veiling Drogerij Drogerij Drogerij Hoornseweg Hoornseweg Parkeerplaats Hoornseweg Kloosterpad Plaats Kapellaan Kapellaan Tanthofkade Hoornseweg Tramkade PP Café Delfland Tramkade Tanthofkade Kapellaan Kapellaan Kapellaan Kapellaan Zuidhoornseweg Reinier de Graafpad Mozartpad Schoolstraat Schoolstraat totaal Tabel B2.2: Resultaten parkeerdrukmeting zaterdag 15 november 2008

17 Bijlage 3: Grafische weergave resultaten parkeerdrukmeting In deze bijlage is een grafische weergave van de resultaten van parkeerdrukmeting per sectie opgenomen. Per meetmoment is een afbeelding opgenomen van de parkeerdruk per sectie.

18 Pagina B1-2

19 Pagina B1-3

20 Pagina B1-4

21 Pagina B1-5

22 Bijlage 4: Resultaten parkeermotiefmeting per sectie In deze bijlage zijn de resultaten van de parkeermotiefmeting van donderdag 13 en zaterdag 15 november 2008 opgenomen. Bij het bepalen of bewoners, werkers of overige parkeerders staan geparkeerd zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - alle kentekens die op donderdag om uur zijn genoteerd behoren toe aan bewoners van het gebied; - alle kentekens die voor het eerst om uur genoteerd zijn en vervolgens meerdere rondes zijn waargenomen zijn aangemerkt als werkers; - alle kentekens die slechts een keer zijn waargenomen behoren toe aan de categorie overig; - alle kentekens die voor het eerst om uur zijn genoteerd zijn aangemerkt als overige.

23 Pagina B1-2 Resultaten parkeermotiefmeting donderdag 13 november uur 9 uur 11 uur 14 uur 16 uur 19 uur sectie omschrijving capaciteit bewoners bewoners werkers overig bewoners werkers overig bewoners werkers overig bewoners werkers overig bewoners werkers overig 1 Voorhaven Oude Veiling Parkeerplaats kerk Parkeerplaats bij kerk Tussenhaven Schoolstraat Voorhaven Achterhaven Dwarshaven Middenweg Dwarshaven Dwarshaven Voorhaven Oude Veiling Middenpier Oude Veiling Oude Veiling Drogerij Drogerij Drogerij Hoornseweg Hoornseweg Parkeerplaats Hoornseweg Kloosterpad Plaats Kapellaan Kapellaan Tanthofkade Hoornseweg Tramkade PP Café Delfland alleen Tramkade

24 Pagina B1-3 6 uur 9 uur 11 uur 14 uur 16 uur 19 uur sectie omschrijving capaciteit bewoners bewoners werkers overig bewoners werkers overig bewoners werkers overig bewoners werkers overig bewoners werkers overig 33 Tanthofkade Kapellaan Kapellaan Kapellaan Kapellaan Zuidhoornseweg Reinier de Graafpad Mozartpad Schoolstraat Schoolstraat Totaal

25 Pagina B1-4 Resultaten parkeermotiefmeting zaterdag 15 november uur 11 uur 14 uur 16 uur sectie omschrijving capaciteit bewoners werkers overig bewoners werkers overig bewoners werkers overig bewoners werkers overig 1 Voorhaven Oude Veiling Parkeerplaats kerk Parkeerplaats bij kerk Tussenhaven Schoolstraat Voorhaven Achterhaven Dwarshaven Middenweg Dwarshaven Dwarshaven Voorhaven Oude Veiling Middenpier Oude Veiling Oude Veiling Drogerij Drogerij Drogerij Hoornseweg Hoornseweg Parkeerplaats Hoornseweg Kloosterpad Plaats Kapellaan Kapellaan Tanthofkade Hoornseweg Tramkade PP Café Delfland alleen Tramkade

26 Pagina B1-5 9 uur 11 uur 14 uur 16 uur sectie omschrijving capaciteit bewoners werkers overig bewoners werkers overig bewoners werkers overig bewoners werkers overig 33 Tanthofkade Kapellaan Kapellaan Kapellaan Kapellaan Zuidhoornseweg Reinier de Graafpad Mozartpad Schoolstraat Schoolstraat Totaal

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn

Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders in Den Hoorn Offerte Datum 16 mei 2008 MDD021/Rta/0097 Kenmerk Naar aanleiding van ons overleg d.d. 21 april jongstleden, brengen wij hiermee

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage

Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw. Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTA-gebouw Rapportage Parkeerdrukmeting parkeerterrein ACTAgebouw Rapport in opdracht van: Cleton & Com datum: 22 juni 2016 rapportnummer: 5540-R-C auteur(s): E. Wahle

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BOXTEL

PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL PARKEERONDERZOEK BOXTEL Rapportage Amsterdam, 18 januari 2017 In opdracht van: Gemeente Boxtel Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s): Gemeente

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Definitieve rapportage Empaction B.V. Eindhoven, 9 januari 0 Rapportage parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk april 2012 Gemeente Breda Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Gemeente Breda dhr. J.A. Claereboets Eindrapport dhr. R. Pasveer Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel

Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Parkeeronderzoek Stationsomgeving Boxtel Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ing. H. Godefrooij PBO 8144 Breda, oktober 2008 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013 Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht april 2015 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Mevr. T. Seton Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

TCN Media Park BV. Parkeerbalans Media Park

TCN Media Park BV. Parkeerbalans Media Park TCN Media Park BV Parkeerbalans Media Park TCN Media Park BV Parkeerbalans Media Park Datum 8 februari 2008 Kenmerk TCN006/Rta/0078 Eerste versie 1 februari 2008 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) TCN

Nadere informatie

Onderzoek Blauwe zone

Onderzoek Blauwe zone Gemeente Woensdrecht Onderzoek Blauwe zone Raadhuisstraat en omgeving Termolle Veronique 23-7-2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 2. Betekenis blauwe zone... 4 Wat is een blauwe zone (parkeerschijfzone)...

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne

Parkeerbalans ontwikkeling Europastraat Deurne Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Bijlage 6 Parkeeronderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Annet ter Huurne Van : Peter Siemensma, Jos Hengeveld Interne controle: Erik Groot

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Colofon Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Rapport: Factsheet parkeerdruk Zone C Haarlem, juni 2015 Versie: 274.15.1.1.2 Datum: 17 september 2015 Auteur:

Nadere informatie

Voor de fiets gaat het om een totale capaciteit van ongeveer fietsen, in het centrum en aan het station.

Voor de fiets gaat het om een totale capaciteit van ongeveer fietsen, in het centrum en aan het station. MEMO Aan Raadscommissie Van College Toestel 538 333 Afdeling WSB/Roel Dobbelsteijn Betreft resultaten parkeerdrukonderzoek 2014, analyse en beantwoording motie Raad 30 oktober 2015 (onderzoek naar behoefte

Nadere informatie

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept Dataset Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen Concept Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Gertjan Smit Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Hein Vermeeren, Rob Croes Dufec houdt zich

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE

PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE PARKEERONDERZOEK NOORDWIJK AAN ZEE Rapportage Amsterdam, 2 november 2016 In opdracht van: Spark BV Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Status : Definitief Datum : 11 maart 2016 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Het stadsdeel Centrum van de

Nadere informatie

Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim

Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim adviseurs in verkeer Parkeermotiefonderzoek station Sassenheim Onderzoeksperiode: Maart, april, mei, augustus en september 2013 In opdracht van: Gemeente Teylingen Datum: 1 november 2013 Rapportnummer:

Nadere informatie

Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport,

Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport, , Onderbouwing,parkeerbehoefte, bestemmingsplan,, Elst,,Rijksweg,Zuid,1=3=5, Rapport, Onderbouwing parkeerbehoefte bestemmingsplan Elst, Rijksweg Zuid 1-3-5 Rapport in opdracht van: Gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Project: 2007.01 reorganisatie hoofdlocatie Sint Joris te Oirschot Principaal: Sint Joris het dagelijks bestuur Sint Jorisstraat 1 5688 AS Oirschot Ontwerp en directie:

Nadere informatie

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.)

P-norm (p.p./100m2 brutovloeropp.) Rapportage parkeeronderzoek Achterveld en omgeving Inleiding Op 13 november heeft Bolton B.V. samen met de gemeente het plan Veenbad gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

PARKEERMONITOR DEVENTER 2016

PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 PARKEERMONITOR DEVENTER 2016 Rapportage Amsterdam, 6 oktober 2016 In opdracht van: Gemeente Deventer Colofon Opdrachtgever: Rapport: Projectnummer: Versie: Datum: Auteur(s):

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein Nijmegen 2

Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein Nijmegen 2 Parkeerdrukonderzoek Brakkenstein, Nijmegen Definitieve versie 8 december 2011 Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Ecorys-Bureau DAM Annemiek Buwalda Amsterdam, 05 februari 2013 Ecorys-Bureau DAM Rhijnspoorplein

Nadere informatie

Parkeeronderzoek. Hockeyweg te Uden

Parkeeronderzoek. Hockeyweg te Uden Parkeeronderzoek Hockeyweg te Uden Parkeeronderzoek Hockeyweg te Uden Opdrachtgever : Gemeente Uden Postbus 83 5400 AB UDEN Projectnummer : 20160386 Status rapport / versie nr : Definitief 01 Datum : 1

Nadere informatie

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter Rapportage Parkeeronderzoek Stationsgebied Eindrapportage Opdrachtgever Gemeente Mw. C. Bitter Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders, Bart Dolstra Dufec houdt zich bezig met data.

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Parkeren centrum Haren

Parkeren centrum Haren Parkeren centrum Haren Parkeren centrum Haren Gemeente Haren Grontmij Nederland B.V. Haren, 4 november Verantwoording Titel : Parkeren centrum Haren Projectnummer : 345 Referentienummer R39 Datum : 4 november

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek. Jan Steenstraat Woerden

Rapportage. Parkeeronderzoek. Jan Steenstraat Woerden Bijlage 3: Meetel, Parkeeronderzoek Jan Steenstraat Woerden, concept 19 juni 2017 Rapportage Parkeeronderzoek Jan Steenstraat Woerden Inhoud Verantwoording Inleiding 3 Onderzoeksgebied 3 Methode 4 Onderzoek:

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015.

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015. M E M O Aan : Commissie SOB Van : Hans Krieger Tel. nr : 0299-452682 Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp : Parkeertarieven binnenstad Purmerend Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie

Nadere informatie

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen

Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Parkeerdrukonderzoek Groot Onderhoud Swalmen Documentnummer: Versie: 1.0 CA160019R01 Datum rapport: 16-08-2016 Opdrachtgever: Gemeente Roermond Contactpersoon: De heer R. Rosenboom Functie: Naam: Gezien

Nadere informatie

VOF Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwe Talma. Parkeer- en verkeersonderzoek centrum van Hardinxveld- Giessendam

VOF Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwe Talma. Parkeer- en verkeersonderzoek centrum van Hardinxveld- Giessendam VOF Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwe Talma Parkeer- en verkeersonderzoek centrum van Hardinxveld- Giessendam VOF Ontwikkelingsmaatschappij Nieuwe Talma Parkeer- en verkeersonderzoek centrum van Hardinxveld-

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen aan: Hans Jung (Lithos Bouw & Ontwikkeling ), Paula Valkier en Maarten Oudshoorn (Gemeente Waddinxveen) van: Falco Bruens (Van Riezen & Partners)

Nadere informatie

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid

Adviesnotitie Inleiding Stap 1: bepalen parkeerbeleid Adviesnotitie Aan : De heer R. Toffolo, gemeente Nuth Van : De heer M. Brust, Buiten-Ruimte Onderwerp : Parkeerbalans ontwikkelingen tenniscomplex Hulsberg Projectnummer : 2015NUT01 Datum : 8 december

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

Projectbureau Zuidoostlob. Parkeerbalans ArenA-poort West

Projectbureau Zuidoostlob. Parkeerbalans ArenA-poort West Projectbureau Zuidoostlob Parkeerbalans ArenA-poort West Projectbureau Zuidoostlob Parkeerbalans ArenA-poort West Datum 23 augustus 2012 Kenmerk PJZ007/Bes/0030 Eerste versie 14 juni 2012 www.goudappel.nl

Nadere informatie

Parkeer- en verkeersstudie moskee Zilvermeeuwlaan in Leidschendam

Parkeer- en verkeersstudie moskee Zilvermeeuwlaan in Leidschendam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rapport Evaluatie parkeerbeleid

Rapport Evaluatie parkeerbeleid Rapport Evaluatie parkeerbeleid In opdracht van Auteurs: Opdrachtgever: Paul van Loon, Lise Ras (Empaction) Klaartje Philipsen (TOPonderzoek) Gemeente Venray Datum: 24-7-2017 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Parkeerdruk Heugemerweg e.o.

Parkeerdruk Heugemerweg e.o. Parkeerdruk Heugemerweg e.o. Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Sector Ruimte, team Beheer, Parkeren Arno Dekkers T 043 3505259 E-mail arno.dekkers@maastricht.nl Astrid Dreesen T 043 3504120 E-mail astrid.dreesen@maastricht.nl

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Putten. Parkeernota Centrum Putten Eindrapport

Gemeente Putten. Parkeernota Centrum Putten Eindrapport Gemeente Putten Parkeernota Centrum Putten Eindrapport Gemeente Putten Parkeernota Centrum Putten Eindrapport Datum 5 juni 2008 Kenmerk PTN002/Bhn/0013 Eerste versie 14 november 2007 Documentatiepagina

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Essesteijn. Essesteijn

Essesteijn. Essesteijn Essesteijn Wijkbeschrijving: De wijk Essesteijn beslaat een viertal gebieden waarbinnen de straten eindigen op dezelfde naam. Zo is er het gebied waarin de straten eindigen met Dreef. Dit gebied grenst

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg. d.d rev. 1.0 Status: Definitief

Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg. d.d rev. 1.0 Status: Definitief Parkeerdrukmeting Nieuweweg Valkenburg d.d. 02-06-2016 rev. 1.0 Status: Definitief 2 1 INLEIDING 5 2 ONDERZOEKSOPZET 6 3 CAPACITEITSBEPALING 9 3.1 ALGEMENE OPMERKING 9 3.2 NIEUWEWEG 10 3.3 NIEUWEWEG VENTWEG

Nadere informatie

Verkeerskundige inventarisatie Marken

Verkeerskundige inventarisatie Marken projectnr. 200261 revisie 02 21 januari 2010 Opdrachtgever Gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM datumvrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring vrijgave januari 2010 R.J.H. Schoorstra

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM

EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Beknopte evaluatie blauwe zone voorjaar 2013 EVALUATIE BLAUWE ZONE HOUTEN- CENTRUM Gemeente Houten 1 Datum: december 2013 Richard Zwartenkot Joost van Harskamp Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de verzoeken van bewoners voor het invoeren van vergunningparkeren en de afhandeling daarvan.

In deze brief informeren wij u over de verzoeken van bewoners voor het invoeren van vergunningparkeren en de afhandeling daarvan. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4472403 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 augustus 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Programma : 8. Mobiliteit TITEL Resultaat

Nadere informatie

Haarlemmermeer voornemen verkeersbesluit Hoofddorp- Graan voor Visch

Haarlemmermeer voornemen verkeersbesluit Hoofddorp- Graan voor Visch STAATSCOURANT 5 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46631 september 2016 Haarlemmermeer voornemen verkeersbesluit Hoofddorp- Graan voor Visch Onderwerp: uitbreiding parkeerschijfzone

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Zone Oss - Berghem Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016

BESTEMMINGSPLAN. Zone Oss - Berghem Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016 BESTEMMINGSPLAN Zone Oss - Berghem - 2017 Bijlage 6 Parkeeronderzoek De Koppelsteeg dec 2016 Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl Notitie Referentienummer Kenmerk

Nadere informatie

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeren Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeerbalanscentrum Son Opiniërende bespreking commissie GZ 16 januari 2017 25 Aanleiding - Ontwikkelprogramma centrum

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Nijverdal Centrum. September Conceptrapportage, versie 2. Gemeente Hellendoorn Bureau Verkeer Dhr. R.

Rapportage. Parkeeronderzoek Nijverdal Centrum. September Conceptrapportage, versie 2. Gemeente Hellendoorn Bureau Verkeer Dhr. R. Rapportage Parkeeronderzoek Nijverdal Centrum Conceptrapportage, versie 2 Opdrachtgever Gemeente Hellendoorn Bureau Verkeer Dhr. R. Valk Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders,

Nadere informatie

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Datum 26 januari 2010 Kenmerk CTC071/Adr/0511 Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw

Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Definitief rapport Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Rotterdam, 2 november 2015 Parkeeronderzoek Nijmegen rondom Opusgebouw Definitief rapport Opdrachtgever:

Nadere informatie

Parkeerstudie Kerkrade- Centrum

Parkeerstudie Kerkrade- Centrum Parkeerstudie Kerkrade- Centrum Gemeente Kerkrade december 2012 Definitief Parkeerstudie Kerkrade- Centrum dossier : BB4055-101-100 registratienummer : MO-MA20120225 versie : 1 classificatie : Gemeente

Nadere informatie

Fietstelling Amsterdam Centraal Station

Fietstelling Amsterdam Centraal Station Fietstelling Amsterdam Centraal Station D IVV Juni 2013 TRAJAN IV175.1 IV175 1 IV175 2 Fietstelling Centraal Station Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Onderzoeksopzet... 5 2.1 Opzet onderzoek... 5 2.2 Onderzoeksgebied...

Nadere informatie

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Zaaknummer. Casenummer

Zaaknummer. Casenummer Besluitformulier Afdeling Auteur Toestelnummer Datum Onderwerp Ruimte I.Van Dijk 876 30 april 2015 Evaluatie blauwe zone en parkeermaatregelen Registratie nummer Geweststrook Zaaknummer : _ : _ Gemeente

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeerplaatsen omgeving voormalig Wienerterrein gemeente Amsterdam Status : 2 e concept Datum : 21 oktober 2015 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Door de nieuwe

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Pilot parkeren Kanaalstraat/ Damstraat

Pilot parkeren Kanaalstraat/ Damstraat Gemeente Utrecht Pilot parkeren Kanaalstraat/ Damstraat Dragen aantrekkelijke parkeertarieven bij tot een aantrekkelijk winkelklimaat? Rapportage 2015 Gemeente Utrecht Pilot parkeren Kanaalstraat/Damstraat

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Tuindorp Frankenlaan / Jeruzalem

Verkeersonderzoek Tuindorp Frankenlaan / Jeruzalem Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Verkeersonderzoek Tuindorp Frankenlaan / Jeruzalem Verkeerscirculatie en parkeren Datum 14 mei 2009 SDO009/Fdf/ Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Vraagstelling In het kader

Nadere informatie

FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT

FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT WG-Plein 753 1054 SK Amsterdam Postbus 75291 1070 AG Amsterdam T +31 20 670 79 35 info@trajan.nl trajan.nl 2 FIETSONDERZOEK TWIJNSTRAAT RAPPORTAGE (CONCEPT) Amsterdam, 2 juni

Nadere informatie