SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)"

Transcriptie

1 SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank Rating Argenta Spaarbank: BBB+ (Standard & Poor s) Commercialiseringsperiode: van 1 juli 2013 tot 23 september 2013 (behoudens voortijdige afsluiting) Argenta Spaarbank NV RPR Antwerpen, BTW BE , FSMA Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen Tél.: Mededeling van commerciële aard

2 Voornaamste kenmerken: Recht op volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum, behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset S.A. en/of Argenta Spaarbank Recht op een terugbetalingspremie op einddatum, gelinkt aan het rendement van de Korf (1) Een looptijd van 6 jaar Een blootstelling aan een Korf van 3 gemengde, goed gediversifieerde fondsen Uitgever: SecurAsset SA (2) Deposito door de Uitgever van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes op een rekening geopend bij Argenta Spaarbank Type belegging: Dit product is een gestructureerde schuldvordering. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om u het volledige belegde kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag en om u de terugbetalingspremie op einddatum uit te keren. In geval van faillissement of wanbetaling van de Uitgever (SecurAsset SA) en/of Argenta Spaarbank, loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt en het geïnvesteerde bedrag verliest. Door de verwerving van dit product nemen de beleggers aldus een dubbel kredietrisico op SecurAsset SA en op Argenta Spaarbank. Bovendien bestaat er een contract tussen SecurAsset SA en BNP Paribas SA via hetwelk SecurAsset SA de betaling van de terugbetalingspremie overdraagt aan BNP Paribas SA. De beleggers dragen dus een bijkomend kredietrisico op BNP Paribas SA voor het recht op de uitkering van de terugbetalingspremie op einddatum (voor meer informatie kunt u de paragraaf dubbel kredietrisico in de technische fiche raadplegen). Potentiële beleggers: SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) richt zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben van de financiële markten en die met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten, om de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complex product te kunnen evalueren, rekening houdend met hun eigen financiële situatie. Risicoklasse Argenta Spaarbank: 3 (de producten zijn gegroepeerd in categorieën op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)). Argenta Spaarbank bepaalt deze risicoklassen via een methodologie gebaseerd op de volatiliteit (voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: ctinformatie). Deze methodologie houdt geen rekening met enkele belangrijke risicofactoren zoals het kredietrisico, het risico op fluctuatie van de prijs en het liquiditeitsrisico. Indien de risicoklasse verandert, zal dit worden bekendgemaakt op onze website Voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: >rubriek Beleggen>Obligaties>Obligaties: nu beschikbaar > SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank). (1) Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. (2) SecurAsset SA is een vennootschap naar Luxemburgs recht zie technische fiche voor meer informatie. 2/6

3 Op zoek naar rendement via 3 goed gediversifieerde fondsen Om marktopportuniteiten te grijpen, waar ze zich ook voordoen, is een goede diversificatie van de portefeuille onontbeerlijk. Deze diversificatie is zowel belangrijk op het vlak van geografische spreiding als op het vlak van de verschillende activaklassen. Op die manier kan het risico van een portefeuille beter gespreid worden en het rendementspotentieel verhoogd. Om de aanpassing van een gediversifieerde portefeuille aan de marktbewegingen en de economische vooruitzichten te verzekeren, moet die portefeuille actief beheerd worden. Daarom biedt Argenta u de korf Patrimonium aan, waarmee u kunt profiteren van de marktkennis en het actieve beheer van 3 zeer bekende fondsbeheerders. U profiteert zo van het rendement van 3 gemengde fondsen en u geniet een brede diversificatie om het rendementspotentieel te plukken van de financiële markten op wereldschaal. Selectiecriteria 1. Het beginuniversum bestaat uit alle "balanced" fondsen die het meest verdeeld worden in België of door Argenta. 2. Selectie van de fondsen die zijn goedgekeurd door de risicobeheerders van BNP Paribas. Criteria: een volatiliteit die stabiel is in de tijd (de volatiliteit in periodes van crisis mag niet groter zijn dan twee keer de actuele volatiliteit van het fonds), en de omvang van het fonds (minimaal 50 miljoen EUR activa onder beheer van het fonds). Carmignac Patrimoine A EUR Acc Beleggingsbeleid (1) De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan zijn als volgt samengestelde referentie-indicator: 50% van de MSCI AC World Index, de wereldwijde MSCI-index voor internationale aandelen, en 50% van de Citigroup WGBI All Maturities Eur, een wereldwijde obligatie-index. Petercam L Patrimonial Fund F Beleggingsbeleid (1) Het Compartiment heeft als hoofddoel om een meerwaarde op het kapitaal op lange termijn na te streven. Het Compartiment PETERCAM L PATRIMONIAL FUND zal zonder geografische beperkingen, met inbegrip van de groeimarkten, zonder sectorale en monetaire beperkingen beleggen in een, meerdere of alle van de volgende activaklassen: rechtstreeks en/of onrechtstreeks via ICBE's en/of andere ICB's in aandelen; rechtstreeks en/of onrechtstreeks via ICBE's en/of andere ICB's in obligaties ; in ETF die gelijkgesteld kunnen worden met een ICBE en/of een andere ICB en die onder een toezicht staan dat als gelijkwaardig met dat van de CSSF wordt beschouwd; geldmarktinstrumenten. ETHNA Aktiv E T Beleggingsbeleid (1) Ethna-AKTIV E richt zich in de eerste plaats op de realisatie van een adequate waardegroei in euro, met waardestabiliteit, kapitaalbeveiliging en liquiditeit van het fondsvermogen als criteria. Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito's. De waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer bedragen dan 49 % van het nettovermogen van het fonds. De belegging in andere fondsen mag 10 % van het vermogen van het fonds niet overschrijden. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een Eulidstaat of Zwitserland. Met het oog op de afdekking of de toename van het vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt waarvan de waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten). Totaal activa onder beheer van het fonds op 12/06/2013: ,32 miljoen EUR Rating Morningstar : **** ISIN-code: FR Rendementen op jaarbasis(1): - Begin van het jaar: -0,90% (op 28/05/2013) - 3 jaar: 0,64% - 5 jaar: 6,01% Oprichtingsdatum: 07/11/1989 Meer informatie: funds/snapshot/snapshot. aspx?id=f0gbr04f90 Totaal activa onder beheer van het fonds op 12/06/2013: 96,77 miljoen EUR Rating Morningstar : Niet genoteerd ISIN-code: LU Rendementen op jaarbasis(2): - Begin van het jaar: 2,49% (op 12/06/2013) - 2 jaar: 3,27% - 5 jaar: - Oprichtingsdatum: 31/12/2010 Meer informatie: funds/snapshot/snapshot. aspx?id=f00000lpey Totaal activa onder beheer van het fonds op 13/06/2013: 4.647,08 miljoen EUR Rating Morningstar (3): ***** ISIN-code: LU Rendementen op jaarbasis(1): - Begin van het jaar: 2,37% (op 13/06/2013) - 3 jaar: 5,04% - 5 jaar: 6,65% Oprichtingsdatum: 16/07/2009 Meer informatie: funds/snapshot/snapshot. aspx?id=f000003xjr Uw belegging maakt het voorwerp uit van een deposito op een rekening bij Argenta Spaarbank. Evolutie van het fonds sinds 5 jaar (2) 90% Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Evolutie van het fonds sinds zijn lancering (2) Evolutie van het fonds sinds 5 jaar (2)(3) (1) Bron: Morningstar op 14/06/2013, de rendementen uit het verleden houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige resultaten van de Korf Patrimonium" (2) Bron: Bloomberg op 14/06/2013, de rendementen uit het verleden houden geen enkele voorspelling in voor toekomstige resultaten van de Korf Patrimonium" (3) Rating en prestaties afgeleid uit de evolutie, na herbelegging van het dividend, van het fonds Ethna AKTIV E A (ISIN-code: LU ), opgericht op 15/02/2002 en met een vergelijkbare samenstelling. In het kader van deze uitgifte door SecurAsset SA wordt het bedrag afkomstig van de commercialisering van de Notes, gedeponeerd op een rekening geopend bij Argenta Spaarbank, wat u blootstelt aan een kredietrisico op Argenta Spaarbank bovenop het risico op wanbetaling van de Uitgever SecurAsset SA. 150% 140% 130% 120% 110% 100% 115% 110% 105% 100% 95% 90% Jan-11 Jan-12 Jan % 135% 125% 115% 105% 95% Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Waarschuwing: Het bedrag van de terugbetalingspremie en de rendementspercentages op jaarbasis die worden vermeld in deze brochure, worden begrepen als bruto bedragen en percentages, buiten toepasselijke fiscaliteit (zie rubriek «fiscaliteit» op pagina 4 voor meer informatie). De termen «kapitaal» en «beginkapitaal» in deze brochure verwijzen naar de nominale waarde van de Notes, ofwel per Note, buiten 2% instapkosten. Het terugbetaalde bedrag wordt berekend op basis van deze waarde. 3/6

4 Technische fiche Type: Note Uitgever: SecurAsset SA, vennootschap naar Luxemburgs recht. Het prospectus van deze uitgifte genaamd Issue of up to EUR50,000,000 Notes due October 2019 linked to a basket of 3 Mutual Funds issued under SecurAsset's 20,000,000,000 Secured Note, Warrant and Certificate Programme", van 27 juni 2013 is geregistreerd in Luxemburg en goedgekeurd door de CSSF. SecurAsset SA geeft Notes uit die beschermd zijn door activa aangehouden in afzonderlijke compartimenten. Voor elke uitgifte wordt immers een apart compartiment gemaakt. De houders van een Note kunnen beperkt hun toevlucht nemen tot activa aangehouden in het compartiment dat werd opgericht ten behoeve van deze uitgifte. In geval van faillissement van SecurAsset SA kunnen de schuldeisers van een compartiment geen enkele aanspraak maken op de activa van de andere compartimenten van de Uitgever. In het kader van deze uitgifte deponeert SecurAsset SA de sommen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes, bij Argenta Spaarbank. De Notes zijn dus beschermd door het vorderingsrecht dat SecurAsset SA heeft ten aanzien van Argenta Spaarbank voor de teruggave van de gedeponeerde sommen. In geval van faillissement van SecurAsset SA zal een onafhankelijke Trustee die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang handelt, overgaan tot de teruggave van het deposito om de vervroegde terugbetaling van de Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald in geval van faillissement, zal dus worden bepaald op basis van de bedragen die worden geïnd door de Trustee. Er zijn overigens nog andere elementen die kunnen leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes zoals, met name, de wanbetaling van Argenta Spaarbank (Argenta Spaarbank keert niet op de juiste datum de vergoeding uit die verschuldigd is aan SecurAsset SA voor het deposito en/of Argenta Spaarbank zet de betaling stop), goedkeuring van een ongunstige fiscale maatregel of reglementering waardoor het behoud van de uitgifte onmogelijk wordt. De Trustee zal dan overgaan tot de teruggave van het deposito bij Argenta Spaarbank (voor het vorderingsrecht van SecurAsset SA ten aanzien van Argenta Spaarbank voor de reconstitutie van het deposito) en het bedrag dat wordt terugbetaald aan elke belegger, zal worden bepaald op basis van de bedragen die worden geïnd door de Trustee. Zodoende wordt de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag substantieel lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Voor meer details verwijzen we u naar het Unitary Prospectus. Dubbel kredietrisico: Met de verwerving van dit product stelt de inschrijver zich bloot aan een dubbel kredietrisico op SecurAsset SA en Argenta Spaarbank, wegens de deponering van de sommen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij Argenta Spaarbank; in geval van wanbetaling van de ene of de andere loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet terugkrijgt op de eindvervaldag. Bovendien wordt de terugbetalingspremie op einddatum betaald op grond van een contract dat werd afgesloten tussen SecurAsset SA en BNP Paribas SA. Zo stelt de belegger zich bloot aan het risico dat hij geen terugbetalingspremie uitbetaald krijgt op de einddatum in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas SA. ISIN-code: XS Volledige terugbetaling van het beginkapitaal (1) Distributeur: Argenta Spaarbank (S&P: BBB+; outlook: stabiel) Rating: De notering/rating is de waardering van het risico op wanbetaling van een lener, met een rechtstreekse invloed op de rentevoet tegen dewelke deze eenheid fondsen kan krijgen. Een rating is geen aanbeveling om financiële effecten te kopen, te verkopen of te bewaren en kan op elk ogenblik worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken door het ratingagentschap dat de rating heeft toegekend. De belangrijkste agentschappen zijn Standard & Poor's, Moody's en Fitch Ratings. Voor meer informatie verwijzen we naar de websites van deze agentschappen. Nominale waarde (D) en devies: EUR Bedrag van de Uitgifte: 50 miljoen EUR (maximum) Uitgiftedatum: 27 september 2013 Verkoopprijs: 102% (waarvan 2,00% instapkosten) Initiële Vaststellingsdatum: 27 september 2013 Betaaldatum: 25 september 2013 (met valutadatum: 27 september 2013) Einddatum: 11 oktober In geval van een evenement dat kan leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes, zoals onder meer het faillissement of de wanbetaling van SecurAsset SA en/of Argenta Spaarbank, zal de terugbetaling van de Notes plaatsvinden binnen maximaal 2 jaar vanaf de einddatum van de Note. Terugbetaling op de einddatum: 100% van de nominale waarde, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. Terugbetalingspremie op einddatum: Korf Final N Max 0%, 1 Korf Initial Korf Final: Rekenkundig gemiddelde van het niveau van Korft op de observatiedata Korf Initial: Niveau van Korft op de initiële vaststellingsdatum, i.e. 100% FondsTR i,t : Niveau van FondsTRi op Business Day t FondsTR i,0 : Niveau fonds op initiële vaststellingsdatum i,t = i,0 Observatiedata: elke 27e kalenderdag van de maand vanaf 27 september 2017 (inclusief) tot en met 27 september 2019, of de eerstvolgende Fund Business Day als de 27e kalenderdag geen Fund Business Day is (25 observaties). Betaaldatum van de terugbetalingspremie: 11 oktober 2019 Terugbetalingspremie (2) Beschrijving van het mechanisme: (A) Uitgifte van de Notes door SecurAsset SA. (B) BNP Paribas SA geeft SecurAsset SA de SecurAsset S.A. BNP Paribas S.A. rendementsmotor van de Notes, via een swap (B) afgesloten met die laatste, wat de betaling van de terugbetalingspremie op einddatum door (A) (1) Behoudens faillissement of SecurAsset S.A zal mogelijk maken. Argenta Spaarbank Notes wanbetaling van de SecurAsset (C) Aankoop van de Notes door de eindklanten. (D) SA en/of Argenta Spaarbank (C) (D) De fondsen afkomstig van de commercialisering (2) Behoudens faillissement of van de Notes worden gedeponeerd op een Eindklanten wanbetaling van SecurAsset SA rekening geopend bij Argenta Spaarbank. en/of BNP Paribas SA. Informatie betreffende de Uitgever: Het uitgifteprogramma van SecurAsset SA is geregistreerd in Luxemburg en werd goedgekeurd door de CSSF op 27 juni FondsTR Korf t = x i 1 3 FondsTR Samenstelling van de Korf: Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine, Petercam L. Fund Petercam L. Patrimonial, ETHENEA Independent Investors ETHNA Aktiv E Indien de samenstelling van de Korf zou wijzigen (met name als gevolg van een fusie, overname, enz.) zal dit worden meegedeeld op onze website Kosten - Instapkosten: 2,00% (niet-recurrente plaatsingscommissie, vooraf betaalbaar aan de Distributeur (Argenta Spaarbank)) - Makelaarskosten in geval van verkoop vóór de eindvervaldag: 0,90% met een minimum van 25 EUR. Voor meer gedetailleerde informatie omtrent de kosten bij aankoop of verkoop na de commercialiseringsperiode van de Notes, raadpleeg: Commissies begrepen in de verkoopprijs: Bovenop de plaatsingscommissie worden er commissies betaald aan de Distributeur voor de verdeling en het promoten van de Notes. Zij bedragen jaarlijks maximaal 0,80% (alle taksen inbegrepen) van het Uitgiftebedrag en worden trimestrieel betaald. Liquiditeit van de Notes: De Notes zullen niet genoteerd zijn op een markt en voor de beleggers die hun Notes willen doorverkopen vóór de eindvervaldag, zal BNP Paribas Arbitrage SNC bij normale marktomstandigheden op de laatste werkdag van de maand een zekere liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn Notes wil doorverkopen vóór de eindvervaldag, wordt verzocht om contact op te nemen met Argenta Spaarbank. De verkooporders die aankomen bij Argenta Spaarbank (vóór 12u00 op de laatste werkdag van de maand) zullen de volgende werkdag worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. De prijs van de Notes kan volatiel zijn. Om de waardering van uw product te volgen, verwijzen we naar onze website beveiligde ruimte Internetbankieren https://internetbanking.argenta.be/argenta2/ authenticationucrfr.jsp. De waarde van het effect zal dagelijks meegedeeld worden. Voor een meer exhaustieve informatie over de kosten die verbonden zijn aan deze markt, verwijzen we naar de tarievenlijst van Argenta op onze website Fiscaliteit: Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: Op de eventuele terugbetalingspremie zal 25% roerende voorheffing (RV) (percentage van toepassing op 28 mei 2013) worden ingehouden. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscaal regime dat op hen van toepassing is. Risicoklasse: 3 (de producten zijn gegroepeerd in categorieën op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)). In geval van wijziging van de risicoklasse zal dat worden meegedeeld op onze website - Voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: Taks op Beursverrichtingen (TOB): - Geen TOB op de primaire markt. - TOB van 0,09% op de verkoop en aankoop op de secundaire markt (max. 650 EUR per verrichting percentage en bedrag van toepassing op 28 mei 2013). Personen onderworpen aan een andere fiscale wetgeving, worden verzocht zich te informeren over het fiscaal regime dat op hen van toepassing is. 4/6

5 Beschrijving van het mechanisme Op de einddatum heeft de belegger recht op: de volledige terugbetaling van zijn beginkapitaal (exclusief kosten) (1) en een terugbetalingspremie (2) die gelijk is aan het gemiddelde positieve rendement van de Korf in vergelijking met zijn beginniveau. Het rendement van elk onderliggend fonds wordt berekend door het gemiddelde van 25 maandelijkse observaties (van 27 september 2017 tot en met 27 september 2019) te vergelijken ten opzichte van zijn beginniveau. Daarna wordt het gemiddelde rendement van de Korf berekend op basis van de individuele rendementen. De terugbetalingspremie (2) is gelijk aan 100% van dat gemiddelde rendement. Bij een negatief of nulverloop van de Korf wordt geen enkele terugbetalingspremie uitbetaald. Illustratie van het mechanisme De gegevens die worden becijferd in deze voorbeelden, hebben een louter informatieve waarde om het mechanisme van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor de toekomstige resultaten en kunnen op geen enkele wijze een commercieel aanbod vormen. De rendementspercentages in onderstaande voorbeelden worden berekend voor roerende voorheffing, op basis van een verkoopprijs van 102% (waarvan 2% instapkosten). Gunstig scenario Beginkoers Gemiddelde Slotkoers Reëel rendement Carmignac Patrimoine 588,12 723,38 23,00% Petercam L Patrimonial 105,02 165,28 57,38% ETHNA Aktiv E 124,37 173,82 39,76% Terugbetalingspremie = 40,05% (2) Recht op volledige terugbetaling van het beginkapitaal (1) Ofwel een actuarieel rendementspercentage (voor roerende voorheffing) van 5,39% Neutraal scenario Beginkoers Gemiddelde Slotkoers Reëel rendement Carmignac Patrimoine 588,12 692,71 17,78% Petercam L Patrimonial 105,02 99,37-5,38% ETHNA Aktiv E 124,37 175,01 40,72% Ongunstig scenario Terugbetalingspremie = 17,71% (2) Beginkoers Gemiddelde Slotkoers Reëel rendement Carmignac Patrimoine 588,12 486,43-17,29% Petercam L Patrimonial 105,02 100,65-4,16% ETHNA Aktiv E 124,37 100,96-18,82% Terugbetalingspremie = 0% (2) Recht op volledige terugbetaling van het beginkapitaal (1) Ofwel een actuarieel rendementspercentage (voor roerende voorheffing) van 2,40% Recht op volledige terugbetaling van het beginkapitaal (1) Ofwel een actuarieel rendementspercentage (voor roerende voorheffing) van -0,33% In geval van een faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset SA en/of Argenta Spaarbank kan de belegger een lager bedrag terugbetaald krijgen dan zijn geïnvesteerd kapitaal dit bedrag kan nul zijn. (1) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset SA en/of Argenta Spaarbank. (2) Bruto percentages, buiten kosten en toepasbare fiscaliteit in het kader van een belegging (zie rubriek fiscaliteit op pagina 4 voor meer informatie) en buiten faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. 5/6

6 Voordelen Recht op een volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag, behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset SA en/of Argenta Spaarbank. Recht op een terugbetalingspremie op einddatum, gelijk aan het gemiddeld rendement van de Korf Patrimonium ten opzichte van zijn beginniveau, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. Het gemiddeld rendement van de Korf is gelijk aan het gemiddelde van de individuele rendementen van de fondsen, geobserveerd op de 25 observatiedatums (van 27 september 2017 tot en met 27 september 2019). Een korf Patrimonium, samengesteld uit 3 gemengde, goed gediversifieerde fondsen. De korf biedt de mogelijkheid te profiteren van de expertise van de fondsbeheerders en van een optimale risicospreiding. Risico s Dubbel kredietrisico: de beleggers zijn blootgesteld aan het dubbele kredietrisico van de Uitgever, SecurAsset SA en Argenta Spaarbank voor de deposito van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij die laatste; in geval van wanbetaling van de ene of de andere, loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet terugkrijgt op de eindvervaldag zie technische fiche voor meer details. Risico op niet-uitkering van de terugbetalingspremie: de houder neemt een risico op niet-uitkering van terugbetalingspremie op einddatum, in geval van faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. Liquiditeitsrisico: de Notes zullen niet genoteerd zijn op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC de Notes die worden aangehouden door de beleggers op de laatste werkdag van de maand afkopen. Zo zal de belegger die zijn Notes wil doorverkopen vóór de eindvervaldag, zodra de inschrijvingsperiode gedaan is, ze kunnen verkopen aan BNP Paribas Arbitrage SNC tegen een prijs die laatstgenoemde bepaald zal hebben, rekening houdend met de waarde van het deposito geleverd door Argenta. De orders zullen worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (buiten makelaarskosten en taks op de beursverrichting zie technische fiche op pagina 4). Risico op fluctuering van de prijs van het effect: de prijs van dit schuldinstrument zal fluctueren in functie van verschillende factoren zoals de evolutie van de rentevoeten. Indien de rentevoet van de markt, na de uitgifte van dit product, stijgt, terwijl alle andere marktgegevens identiek blijven, zal de prijs van het product dalen tijdens de duur ervan. Indien de rentevoet van de markt, in dezelfde omstandigheden, daalt na de uitgifte, zal de prijs van het product stijgen. Een verandering van de perceptie van het kredietrisico, die tot uiting kan komen via een wijziging van de kredietrating van Argenta Spaarbank, kan de koers van het effect mettertijd doen variëren. Dergelijke fluctuaties kunnen een minderwaarde met zich brengen in geval van vervroegde verkoop. Dat risico is groter in het begin van de periode en neemt af naarmate de eindvervaldag nadert. In geval van doorverkoop vóór de eindvervaldag kan de waarde van het effect bijgevolg lager of hoger zijn dan het belegde kapitaal per coupure (exclusief kosten) (2.500 EUR). Risico op beperkt rendement: de belegger kan een terugbetalingspremie krijgen die lager is dan het totale rendement van de Korf in geval van permanente stijging van het rendement van de Korf, doordat gebruik wordt gemaakt van het gemiddelde van tussentijdse rendementen. DOCUMENTATIE De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving het Unitary Prospectus, gewijd aan deze uitgifte, genaamd Issue of up to EUR50,000,000 Notes due October 2019 linked to a basket of 3 Mutual Funds issued under SecurAsset's 20,000,000,000 Secured Note, Warrant and Certificate Programme ", van 27 juni 2013 en goedgekeurd door de CSSF (het Unitary Prospectus") aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Notes te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. SecurAsset vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die zijn opgenomen in het Unitary Prospectus. De voornaamste kenmerken van SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling aan het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank), uitgegeven door SecurAsset SA, die in deze brochure worden uiteengezet, zijn slechts een samenvatting. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico's samenhangen met beleggingen in de Notes en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze de compatibiliteit van een belegging in de Notes ernstig hebben onderzocht, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Notes. Het Unitary Prospectus is gratis verkrijgbaar bij Argenta Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen, bij uw kantoorhouder of via internet (website: Beleggen>Obligaties>Meer informatie over dit product) alvorens in te schrijven op de Notes. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat zij door de verwerving van de Notes een dubbel kredietrisico nemen op SecurAsset SA en op Argenta Spaarbank. Bovendien bestaat het risico, in geval van wanbetaling van BNP Paribas SA, dat er geen terugbetalingspremie wordt uitgekeerd op einddatum. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat Argenta Spaarbank NV een toetsing heeft gedaan aangaande de geschiktheid en/of passendheid van dit product voor de betrokken klant. De verwerving van de Notes kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België. 6/6

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie