opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam"

Transcriptie

1 jaarvrslag

2 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati Algmn Organisatistructuur Krnggvns Blanghbbndn 11 3 govrnanc Bstuur n tozicht Bdrijfsvoring Cliëntnraad Ondrnmingsraad 16 inhoud 4 blid, inspanningn n prstatis Mrjarnblid Algmn blid n innovati Kwalititsblid Prsonlsblid Financil blid 37 5 jaarrkning Balans pr 31 dcmbr Rsultatnrkning Kasstroomovrzicht Grondslagn van waardring n rsultaatbpaling Tolichting op d balans Tolichting op d rsultatnrkning Bzoldiging bstuurdrs n tozichthoudrs Ovrig ggvns 76

3 voorwoord 4

4 5 D blangrijkst vrworvnhid van ht afglopn jaar is dat r in Amstrdam vl dak n thuislozn in zorg zijn gkomn. Dat is nit alln god voor hn, n bijkomnd voordl voor d stad is dat md hirdoor d ovrlast bijna uit ht straatbld is vrdwnn. Dit is glukt door ht vrgrotn van d capacitit van wonn, dagbstding n wrk n door vrbtrd samnwrking tussn d vrschillnd partnrs. W zijn r chtr nog nit. Voor nog tvl mnsn is ht moilijk om togang t krijgn tot adquat voorziningn n ondanks n vrmindring van ht aantal huisuitzttingn wordn r nog stds mnsn dakloos. Om d problmn in d brdt aan t pakkn hft HVOQurido n aantal sprpuntn van blid: ambulant bgliding waar ht kan n rsidntiël bgliding waar ht mot. Wij willn cliëntn zovl moglijk zlf d rgi gvn ovr hun lvn, mt kwalitatif hoogwaardig ondrstuning n mt dagbstding n wrk zovl moglijk in ign bhr. Zo kan r mr wordn gdaan mt dzlfd middln n kunnn cliëntn flink stappn zttn op wg naar hrstl. Op dz gbidn zijn bhoorlijk vordringn gmaakt zoals u in dit jaarvrslag kunt lzn. Wij hbbn rvoor gkozn om mr dirct vrantwoordlijkhid voor d zorg n d middln bij onz mdwrkrs nr t lggn. Dz vrantwoordlijkhdn zijn door hn hl god opgpakt n dit hft glid tot n btr bdrijfsvoring. Om dz ontwikkling t borgn, hbbn w in 2010 voorbridingn gtroffn om d organisatistructuur n ons functigbouw stapsgwijs om t vormn. Hirdoor hopn w n xtra kwalititsslag t makn n tglijkrtijd d organisatikostn ook d komnd jarn vrdr trug t dringn, zodat r mr gld naar d zorg gaat. W hopn dat u dit jaarvrslag mt plzir zult lzn n dat wij u dlgnoot kunnn makn van ht nthousiasm n d bvlognhid waarm bij HVOQurido wordt gwrkt. Voor uw op n aanmrkingn houdn wij ons van hart aanbvoln. Jaap Fransman Clmns Blaas Raad van bstuur

5 6

6 7 Passantnvrblijf Zowl aan ht bgin als aan ht ind van 2010 is r aanhoudnd sprak van zr wintrs wr, wat btknt dat r xtra daklozn wordn opgvangn in d bstaand voorziningn in ht kadr van d stdlijk wintropvangrgling. Dat gburt bij HVOQurido uitraard als rst in voorziningn di zijn gspcialisrd in nachtopvang, zoals ht Passantnvrblijf, dat normaal gsprokn plaats bidt aan 75 prsonn pr nacht n tijdns d wintropvang gmiddld 50 mnsn xtra hrbrgt. Als ht in dcmbr opniuw xtrm koud wordt, kondign B&W van Amstrdam n noodmaatrgl af di ht daklozn vrplicht om binnn t slapn. Tglijkrtijd bschikt HVOQurido, door ht rnaast glgn n bijna opglvrd niuw pand voor Passantnvrblijf, Rijswijk n Vst, tijdlijk ovr n dubbl opvangcapacitit aan d Poldijkstraat. Dcmbr 2010 bidt dan ook d mrkwaardig aanblik van n splintrniuw, lg modrn gbouw, ontworpn door ht grnommrd Hrn 5 architctn, gvuld mt d mst nvoudig vorm van slapn: hondrd matrassn n dkns op d vlor. Paul Silvstr (Amstrdam, 1960) kwam in 2010 tijdns d wintropvang via ht Mobil tam bij ht Passantnvrblijf trcht. Vanaf mijn vrtind jaar hb ik altijd op d krmis gwrkt, vrtlt Silvstr, ovral in Ndrland n ook zvn jaar in Duitsland. Dat kwam zo, ik hild nit zo van school, n d krmis was its waar ik wl god ik was. Di world of mak bliv, dat ligt mij wl. Ik dd vrschillnd attractis, als ht maar its mt snsationl acti was, ik bn nit imand voor d schittnt. Tilburg is nog altijd d mooist krmis van Ndrland. Ht gkk is, ik houd ignlijk hlmaal nit van krmis. Opbouwn n alls wat romhn gburt, is vl spannndr dan gwoon opn zijn. Ja, krmis, ik was r gwoon god in. Ik hb 21 jaar grisd. J mot j nooit vrkijkn op ho imand r uitzit. Er loopt in dz wrld gnog knowhow rond, mnsn kunnn di knowhow alln nit god gbruikn. Ik gf op scholn uitlg ovr dakloos zijn. Kindrn vragn hl zinnig dingn, ik kom z wl ns tgn in d buurt, dan ropn z altijd hé. Voor n woning is ht voor mij lastig dat ik zognaamd gn binding mt Amstrdam hb. Ik bn r gborn n gtogn, ik hb n Amstrdammrtj n Ajax op mijn armn gtatoërd staan, hovl binding wil j hbbn?

7 8 2 profil van d organisati

8 9 2.1 algmn 2.2 organisatistructuur HVOQurido bidt opvang, woonbgliding n dagactivititn aan dak n thuislozn, mnsn mt psychiatrisch n/of vrslavingsproblmn n vrouwn n gzinnn in nood. Jong n oud, mannn n vrouwn. Ht vrzorgingsgbid bstrijkt d gmnts Amstrdam n Dimn (zi pagina 83 voor n plattgrond). HVOQurido ontstaat in 2001 uit n fusi tussn tw organisatis: Hulp voor Onbhuisdn (sinds 1904), n Amstrdams organisati voor maatschapplijk opvang n vrouwnopvang n d Quridostichting (sinds 1969), n, vnns hoofdstdlijk, rgional instlling voor bschrmnd woonvormn (RIBW) oprrnd in d gstlijk gzondhidszorg. In HVOQurido zijn tw wrkvldn uit d wlzijns n gzondhidszorg vrnigd mt ht dol zo god moglijk zorg t lvrn aan n in vl opzichtn ovrnkomstig dolgrop. HVOQurido is n stichting mt n twhoofdig Raad van Bstuur di is blast mt d algmn liding van d organisati. Ht bstuur lgt ovr zijn don n latn vrantwoording af aan d Raad van Tozicht n lidt ht managmnttam. D mdzggnschap van mdwrkrs is gformalisrd in n cntraal oprrnd ondrnmingsraad mt dcntraal functionrnd advisorgann voor d rgio s. D mdzggnschap van cliëntn oprrt op dri nivaus: cliëntncommissis voor d voorziningn, rgional cliëntnradn advisrnd aan d rgiodirctis n n cntral cliëntnraad als gsprkspartnr n advisur van ht bstuur. Zi pagina 81 voor n organigram van d organisati. HVOQurido Wibautstraat 133 d 1097 DN Amstrdam tlfoon (020) fax (020) mail wbsit id NZa kvk nr

9 10 aantal cliëntn Producti 2010 AWBZ Bschrmd wonn AWBZ Bglid wonn AWBZ Aanvullnd Zorg AWBZ Dagbstding nhdn nachtn urn urn urn producti pr capacitit DSZ Wonn DSZ Bglid wonn* DSZ Passantnplaatsn Mobil Tam * inclusif Stadsrgio nachtn nachtn nachtn contactn Prsonl mdwrkrs in loondinst pr FTE pr ,1 Bdrijfsopbrngstn totaal bdrijfsopbrngstn 2010 waarvan wttlijk budgt aanvaardbar kostn/subsidi ovrig bdrijfsopbrngstn

10 krnggvns D dri voornaamst activititn van HVOQurido zijn opvang, woonbgliding n dagactivititn. HVOQurido hft n tolating als instlling voor vrblijf krachtns artikl 8 van d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ). Ht gaat daarbij om d AWBZfunctis prsoonlijk vrzorging, vrplging, bgliding, bhandling n vrblijf. Daarnaast hft HVOQurido n gbruikrsruimt voor vrslaafd daklozn. Ook is r ht Amstrdams Coördinatipunt tgn Mnsnhandl voor d opvang van slachtoffrs n ondrstuning van d hulp vrlning n ht Prostituti & Gzondhidscntrum P&G 292 in samnwrking mt d GGD. Op jaarbasis gaat ht hir om nog ns bijna 500 cliëntn. 2.4 blanghbbndn HVOQurido wrkt intnsif samn mt n groot aantal collgainstllingn. In ht Platform Opvanginstllingn Amstrdam (POA) wordt bstuurlijk samngwrkt mt d organisatis di wrkzaam zijn in d maatschapplijk opvang n vrouwnopvang in d stad: Lgr ds Hils, Blijf Grop, Rgnboog Grop, Volksbond Amstrdam, Oudzijds 100, Exodus n Arkin. Vl van onz cliëntn komn in aanmrking voor n g combi nrd aanbod van bgliding n sociaalpsychiatrisch of vrslavingsgricht bhandling. Dit laatst wordt gbodn door onz ktnpartnrs Arkin, GGZ ingst n d Bascul. Mt dz GGZinstllingn zijn in 2010 ovrnkomstn gslotn mt ht dol om d bhandling n bgliding btr op lkaar af t stmmn. Daarnaast maakt HVOQurido dl uit van ht Jugdzorg Ovrlg waarin d jugdzorgaanbidrs in d Stadsrgio Amstrdam zitting hbbn n van d SIGRA, d Samnwrknd Instllingn Gzondhidszorg Rgio Amstrdam. Vrdr wrkt HVOQurido pr afdling of projct op allrli nivaus samn mt ht lokaal bstuur, d Mldpuntn Zorg n Ovrlast, politi, justiti n divrs woningcorporatis. HVOQurido is lid van wrkgvrsorganisatis GGZ Ndrland n d Maatschapplijk Ondrnmrs Grop n van d koplorganisatis RIBW Allianti n d Fdrati Opvang. Op ht gbid van ondrzok n ontwikkling participrt HVOQurido in divrs ondrzokn naar d kwalitit van ht aanbod in d maatschapplijk opvang, naar d wrking van zorgconcptn zoals Discus n zlfhulpmthodikn. Ook in 2010 is hirto samngwrkt mt d Hogschool van Amstrdam n d Acadmisch wrkplaats Opvang n OGGZ van d Radboud Univrsitit. D samnwrking mt ht Drugspastoraat Amstrdam is in 2010 gïntnsivrd n uitgbrid. In all rgio s bidt ht Drugspastoraat ondrstuning bij vragn van onz cliëntn op ht gbid van zingving. Zowl individul als tijdns gzamnlijk activititn, waarvan mt nam d jaarlijks ris naar Lourds, mt d bus van HVOQurido s Magical Mystry Tour, n groot succs is.

11 12 3 govrnanc

12 13 D Raad van Tozicht bstaat in 2010 uit: dhr. mr. dr. G.D. Dals (voorzittr) dhr. drs. R.F. Vndrbosch (vicvoorzittr) dhr. G. Koopdonk dhr. drs. J.J.M. van dr Lans dhr. mr. A.J. Hrma van Voss mw. A.M. Knuttl mw. dr. ir. M.H. Kwkkboom (tot mi) dhr. dr. R.J.L. Lindaur dhr. R. Kok, RA CIA (vanaf novmbr) 3.1 bstuur n tozicht D zorgbrd govrnanccod is d lidraad voor ht handln van d Raad van Tozicht van HVOQurido. Bstuur D Raad van Bstuur bstaat uit: dhr. drs. J.M.L. Fransman, voorzittr dhr. C.M.L. Blaas MBAH, lid. Voor ht functionrn van ht bstuur gldt n rglmnt waarin d bvogd n vrantwoordlijkhdn, taakvrdling n ondrling vrhoudingn zijn vastglgd. Ht bstuur Jaap Fransman n Clmns Blaas maakt dl uit n gft liding aan ht managmnttam: d rgiodircturn Anita Schaaij, Paul Asbrg n Nic Borghans, controllr Cyril Rstman, dirctur srvicorganisati Ingrid Cooln, managr HRM Annt Kunz, hoofd stafburau Louis Olij n bstuursscrtaris Conny Bruggling. D bstuursvoorzittr is d rst aangsprokn voor d Raad van Tozicht. Tozicht Mvrouw Kwkkboom aanvaardt bgin 2010 n functi als lctor Vrmaatschapplijking in d zorg aan d Hogschool van Amstrdam, waarm HVOQurido n convnant hft afgslotn, n vrlaat d raad. In novmbr trdt d hr Kok to tot d raad. Ldn van d Raad van Tozicht hbbn gn andr binding mt HVOQurido noch nig blang, andrs dan uit hoofd van hun raadslidmaatschap. Raadsldn komn in aanmrking voor n onkostnvrgoding. D Raad van Tozicht komt in 2010 virmaal bijn. D raad vrlnt ht bstuur godkuring voor d vaststlling van ht jaarvrslag n jaarrkning 2009 in aanwzighid van d accountant. Ook wordt dz godkuring vrlnd voor d jaarrkning 2008 van SCIP. D raad vrlnt godkuring aan d vaststlling van d bgroting Vast agndapuntn zijn d bsprking van financiël n inhoudlijk kwartaalrapportags n halfjaarcijfrs n d voortgang van d uitvoring van d stratgisch agnda. D auditcommissi brngt rglmatig vrslag uit n komt mt aanbvlingn. Op d agnda staan vrdr ondr mr ht visidocumnt, ht huisvstingsplan voor d lang trmijn, ht ondrzok naar d tvrdnhid van mdwrkrs n d organisationtwikkling van HVOQurido. Wijz van taakuitofning D Raad van Tozicht hft, naast zijn tozichthoudnd functi, ook tot taak op t trdn als wrkgvr voor d Raad van Bstuur n ht bstuur mt raad n daad trzijd t staan. In 2010 is xplicit aandacht bstd aan d inhoud van d tozichthoudnd functi, of di in all opzichtn voldot aan d daaraan, md in ht licht van maatschapplijk ontwikklingn, t stlln isn n waar moglijkhdn voor vrbtring gvondn zoudn kunnn wordn. D raad is van oordl dat priodik valuati van ht ign functionrn is gbodn, md gbasrd op d xprtis, inzichtn n aanbvlingn van d Ndrlands Vrniging van Tozichthoudrs in Zorg instllingn, waarvan all ldn van d raad lid zijn. Bgin 2011 hft d raad zijn functionrn in 2010 uitgbrid gëvalurd in n bslotn sssi. Voorafgaand hft d voorzittr van d raad d mning van d ldn van ht bstuur gpild ovr ht samnspl tussn raad n bstuur n navraag gdaan naar suggstis voor optimalisring van d wrkrlati van bid organn. Na afloop is hirvan aan ht bstuur vrslag gdaan. Zi pagina x voor nadr ggvns ovr nvnfunctis, roostr van aftrdn.d. wordn graadplgd.

13 14 D raad is van mning dat d informativoorzining door ht bstuur aan d raad voor n god taakuitofning als tozichthoudr adquaat is. D raad wordt tijdig, juist n volldig inglicht n btrokkn bij vntul actualititn di vanuit tozichthoudrsprspctif rlvant kunnn zijn. En bijzondr casus in 2010 is ht rnstig incidnt in d Virmastrstraat (zi paragraaf 4.3). Analys n valuati van d wijz waarop ht bstuur di zaak hft b handld n d raad hft inglicht lidt tot n positiv conclusi. Naast informativoorzining door ht bstuur voorzit d raad zich van aanvullnd informati door mt nig rglmaat wrkbzokn in d organisati af t lggn. In 2010 zijn ht Martin Schaaprhuis, ht VIPprojct, D Roggvn, ht Amstrdams Coördinatipunt tgn mnsnhandl n P&G292 bzocht. D raad is zr t sprkn ovr d opnhartig wijz waarop mn is ontvangn. D ldn van d raad hbbn togang tot ht intrant, kunnn digitaal documntn raadplgn n wordn priodik voorzin van vrslagn van vrgadringn van ht managmnttam n ht ovrlg tussn bstuur n ondrnmingsraad. D raad hft in zijn valuati aangdrongn op n wrkinhoudlijk aanvulling op d jaarlijks in ht kadr van d planning n controlcyclus t bhandln ondrwrpn, bijvoorbld in d vorm van thmatisch prsntatis. D inhoudlijk kuzn kunnn zowl door d raad als door ht bstuur wordn aangdragn. Dit zal in d jaarcyclus wordn ingbracht. Ook is d wns guit jaarlijks n xtrn dskundig t vragn ovr n thma uit ht wrkvld van HVOQurido n valuativ bijnkomst t vrzorgn. Tn bhov van niuw ldn van d raad zal n introductiprogramma wordn opgstld. Er wordn kandidatn gworvn mt spcifik xprtis op n bpaald gbid. D wrving gschidt soms op basis van voordracht door d mdzggnschapsorgann. In all gvalln vindt afstmming plaats mt ht bstuur, onvrmindrd d bvogdhid van d raad tot voordracht n bnoming. Jaarlijks zijn r gsprkkn mt d Cliëntnraad n d Ondrnmingsraad. Agndring van ondrwrpn gburt op initiatif van d dsbtrffnd radn. D raad hft bslotn d statutn van stichting HVOQurido n ht Bstuursrglmnt t actualisrn n waar nodig aan t passn aan d uitgangspuntn van d Zorgbrd Govrnanccod. Tvns zal d raad n ign Tozichtsrglmnt opstlln. D wrkgvrsrol van d raad wordt primair uitgvord door d voorzittr n d vicvoorzittr, di als rmunraticommissi priodik sprkn mt d ldn van ht bstuur individul n gzamnlijk. Daarbij wordt ht functionrn in d achtrliggnd priod bsprokn n n priorititnlijst voor ht niuw jaar vastgstld. Hir wordn ook vntul arbidsrchtlijk bsluitn voorbrid voor vaststlling of godkuring door d Raad van Tozicht. D commissi brngt hirvan vrslag uit aan d plnair raad. Ht bstuur hft lopnd ht jaar mt nig rglmaat buitn d vrgadringn van d raad contact mt d voorzittr of andr ldn van d raad ovr lopnd kwstis, di nit noodzaklijkrwijz in d vrgadring bhovn t wordn bsprokn, dan wl di urgnt bhandling vragn. Daarm gft d raad inhoud aan zijn drd functi, t wtn ht bstuur mt raad n daad trzijd t staan.

14 15 D Cntral Cliëntnraad bstaat in 2010 uit: Ria Muldr (voorzittr) Norbrt Wissing (vicvoorzittr) Frans van dn Bos (scrtaris) Tho Warnr (pnningmstr) Charly d Jong Barbara Wbr Hans van dr Kolk Boudwijn Lndrs Chris Wolfrat 3.2 bdrijfsvoring 3.3 cliëntnraad Rgiodircturn n tammanagrs van HVOQurido zijn intgraal vrantwoordlijk voor hun organisationdrdl. Rgiodircturn gvn liding aan tammanagrs, di op hun burt liding gvn aan twintig tot vijfntwintig formatiplaatsn in ht primair procs. Bstuur, rgiodircti n tammanagrs wordn ondrstund: mt btrkking tot zorgblid n innovati door d staf, wat btrft prsonlsblid door d afdling Human Rsourc Managmnt n bij d bdrijfsvoring door d srvicorganisati (financiël administrati, salarisadministrati, rgistrati n informati, ict, facilitair dinst n Burau Aanmlding & Plaatsing) n d afdling Planning, control n kwalitit. Maandlijks krijgt ht managmnt informati ovr d financiël xploitati, prsonlggvns, producti n d kwalitit van d rgistrati. Zo wordt d ralisati aan d bgroting gtotst. Dit staat lk kwartaal op d agnda van ht managmnttam. Sturing vindt plaats op basis van bilatral gsprkkn tussn bstuur n rgiodircti, c.q. rgiodircti n tammanagr. HVOQurido zorgt voor tijdig, juist n complt vrantwoording van d producti aan d opdrachtgvr. Voor ht AWBZdl voldot HVOQurido aan d Kadrrgling AO/IC. D control hirop ligt primair in d lijn, scundair bij rgistrati & informati n stkprofsgwijs bij intrn control. D cliëntnraad van HVOQurido zt zich binnn n buitn d organisati in voor d blangn van d cliëntn. D cliëntnraad bstaat uit vrschillnd ondrdln: n cntral cliëntnraad, tw rgioradn di gzamnlijk ht contact mt d rgiodirctis ondrhoudn n ongvr drtig commissis. All ldn zttn zich in om d blangn van mdcliëntn zo god moglijk t bhartign. Mdzggnschap op vrschillnd nivaus Er zijn bij HVOQurido n drtigtal voorziningn waar cliëntncommissis n constructiv rol spln in d afstmming van zorgaanbod op d vraag. D commissildn ovrlggn mt d tammanagr ovr praktisch, huishoudlijk zakn, maar ook ovr initiativn di ht samnlvn kunnn vraangnamn. Commissildn vormn d ruggngraat van d cliëntnparticipati. Als n kwsti d bvogdhid of ht budgt van n tammanagr t bovn gaat, komn d rgio radn in acti. Zij ovrlggn mt d rgiodirctur. D rgiodirctur bsprkt bijvoorbld ht jaarplan mt d rgioraad. Sommig zakn kunnn ht bst wordn bsprokn op bstuurlijk nivau. Dan is d cntral cliëntnraad (CCR) d gsprkspartnr. Elk maand is r n vrgadring waarin zakn di advisrcht bhovn wordn bsprokn, toglicht n bargumntrd. D CCR mot zich hirin vrdipn n afwgn of d cliëntnblangn rm zijn gdind. Uitraard komt d CCR zlf ook mt voorstlln. Ontwikklingn Ervaringsdskundighid n cliëntsturing zijn blangrijk thma s. D komst van SCIP, d Stichting Cliëntgstuurd Initiativn n Projctn di sinds 2009 dl uitmaakt van HVOQurido, wrpt n niuw licht op mdzggnschap n d structuur daarvan. D CCR hft d inbdding van rvaringsdskundighid hoog in ht vaandl staan. Ldn volgn d opliding tot rvaringsdskundig n rvaringswrkr. D cliëntcommissis spln n blangrijk rol op d

15 ondrnmingsraad locatis n dat is in 2010 op minstns 26 locatis zo gblvn. Voor sommig dolgropn is d mdzggnschap moilijkr t organisrn, zoals voor d mnsn di mt ambulant bgliding zlfstandig wonn n n mindr strk band mt d organisati hbbn. Dit vraagt om niuw mthodn van mdzggnschap. D CCR is ook actif buitn HVOQurido. D CCR nmt dl aan ht grot stdnblid via d COMOG4 (Cliëntnorganisatis Maatschapplijk Opvang in d vir grot stdn) n wrkt samn mt Cliëntblang Amstrdam. D CCR hft in 2010 op vrschillnd gbidn advis ggvn: ht stdlijk plan voor dagbstding, matriël n financiël dinstvrlning, ht familiblid n d klachtnrgling voor famili. Voor d rst kr hft d CCR ook dlgnomn aan ht ovrlg in d zorginkoop, wat d nodig knnis n voorbriding vrist. Op locatis zijn r niuwbouw n vrhuizingn aan d ord, problmn mt d financiël dinstvrlning, dagbstding, d intrntvrbindingn n andr locatigbondn zakn. En god voorbld van mdzggnschap is d invlod di d bwonrscommissi van ht Judith van Swthuis hft ghad op d vrniuwingn in d kukn n ht tn. Vrdr zijn r n aantal wisslingn gwst in d samnstlling van d CCR n rgioradn n in ht tam van ondrstunrs. D CCR n rgioradn hbbn zich gbogn ovr d structuur van d mdzggnschap. Er is n functi voor snior ondrstunr bijgkomn om mr samnhang in all nivaus t brngn. In 2011 haln d CCR n rgioradn d bandn mt d cliëntcommissis aan n gaan vl op locatibzok. In 2010 hft d ondrnmingsraad van HVOQurido d volgnd ondrwrpn bhandld: Advisaanvragn Dagbstding & Arbid niuw stijl (implmntati loopt door in 2011) Vorming Ambulant tams (implmntati loopt door in 2011) Hrinrichting Organisatistructuur managmnt Opdracht aan burau IFMEC inzak ondrzok tchnisch dinstvrlning (loopt door in 2011) Bgroting 2011 Vrhuizing Tchnisch Dinst naar Dimn Ovrplaatsing van Vrijburg naar Noordzijd Positionring Inhoudlijk Zorgondrstunrs Functibschrijving indicatispcialist n ondrbrngn indicatipunt bij d srvicorganisati Niuw functi: snior ondrstunr CCR Vrvanging cliënt n rgistratisystm Clvr Matriël dinstvrlning Opvanghotl Ruysdal Advis mthodik Strngth Basd Instmmingsaanvragn Wijziging wrktijdn in vrband mt nachtdinstn Masira Roostrwijziging D Batjan Wijziging dinstroostr woonbglidrs in vrband mt vrhuizing Vrijburg naar Noordzijd Wijziging rgling vrstrkking n gbruik mobil tlfoni Kldplan Tchnisch Dinst (nit ingstmd) Contractvrlnging arbodinstvrlnr Niuw achtrwachtrgling Initiatifvoorstlln Ondrnmingsraad Niuw dcntral structuur mdzggnschap AMO (Advisrnd Mdwrkrs Ovrlg) naar dri rgional nhdn

16 17 D OR bstaat in 2010 uit: Rné Smit (voorzittr), D Roggvn La van Gsink (vicvoorzittr), SCIP Ron Kat, D Vaart Rob Blokzijl, Martin Schaaprhuis Bn Bonouvrir, Facilitair dinst/cntraal Burau Marc Onnn, Cntraal burau Emm Dmmndal, Hof van Socrats/Osdorpplin Anchuska Phrai, BW Masira Tintt Tijsma, Ambulant tam Noord 3 vacaturs Bp van Mil, ambtlijk scrtaris En grp uit d ontvangn documntn tr informati (cursif gdrukt ondrwrpn lopn door in 2011, al dan nit advis of instmmingsplichtig) Inwrkblid niuw prsonl n inlnprsonl Duurzaamhidsblid HVOQurido (ARBO) Mdwrkrstvrdnhidsondrzok 2010 Ambulant bgliding niuw stijl Visidocumnt Hrstl Empowrmnt n Ervaringsdskundighid (HEE) Burau Aanmlding n Plaatsing programmaraad n zorgpadn Projctplan ondrstuning implmntati zorgzwaartpakkt Lang trmijn huisvstingsplan Intgraal vilighidsblid Ht ORrglmnt is gactualisrd n vastgstld in januari. In april vindn d drijaarlijks algmn OR vrkizingn plaats. D facilititnrgling voor ldn van OR, AMO n vast ORcommissis is hrzin. D Ondrnmingsraad hft nkl krn ovrlgd mt d Cntral Cliëntnraad ovr ondrwrpn di bid mdzggnschapsorgann aangaan. D Ondrnmingsraad hft voor n aantal ondrwrpn gbruik gmaakt van intrn dskundign. Daarnaast zijn xtrn dskundign graadplgd als vakbondn n oplidingsinstitutn. Om d btrokknhid van mdwrkrs t vrgrotn, hft d OR d AMOstructuur aangpast pr rgio, waarbij rgiodircturn structurl dlnmn aan dit ovrlg. Ht uitgbrid jaarvrslag 2010 kunt u opvragn via

17 18

18 19 Hof van Socrats In fbruari 2010 vrhuizn 18 van d 24 bwonrs van d bschrmnd woonvorm Noordzijd naar n niuw n mooi pand in d filosofnbuurt in Amstrdam Niuw Wst, ht Hof van Socrats. D ovrig bwonrs kizn voor individul bschrmd wonn in dzlfd buurt. Ht Hof van Socrats hft dri tags, tw voor zvn n n voor vir bwonrs, lk mt n gmnschapplijk huiskamr n kukn. Op 3 juni is d fstlijk opning mt d buurt in d gmnschapplijk binnntuin. Fokk Mima (Utrcht, 1960) woont r vanaf ht rst uur. Door gokschuldn blandd ik in 1990 op straat, aldus Mima, n maakt n poosj mt n aantal jongns rondritjs: ht Passantnvrblijf, Rottrdam, Dn Haag, Nijmgn n dan wr naar Amstrdam. Ik hb dri kr in D Vst gwoond dat blk voor mij vaak d spot t zijn n ook bij d Wassnaar Obdamstraat. Via BWA hb ik in d Spaarndammrbuurt gwoond, ton in n flat tgnovr D Vst, latr van Noordzijd naar hir. En ht bvalt m hir uitstknd aan d Libnizstraat. Libniz was wliswaar ook n rbidwaardig filosoof, maar bij ht zokn naar n naam voor ht pand dachtn wij toch dat kan chiqur n ton is ht Socrats gwordn. D vrhuizing ging sopl, ik had ongvr drtig dozn. Wij als bwonrs hbbn daar lang van tvorn ovr mgpraat n ovr wat w wildn in ht niuw pand. W drinkn soms samn koffi, w tn altijd gzamnlijk. Er is n roostr voor kukn, afwas n boodschappn. W hbbn nooit moit om ht vodingsgld op t makn. Ik kook ht lifst Hollands kost. W zijn mt vir vrouwn di al jarn bij lkaar wonn n dri hrn, ht samn wonn wrkt gwoon god. Ik hb n vast bglidr, di ik zo n vir kr pr wk sprk. Sinds juni 2010 zit ik in d Cntral Cliëntnraad van HVOQurido. Dat kost wl wat tijd, maar ik vind ht luk om voor d blangn van cliëntn t vchtn. Ik houd mijn ogn opn n draai al n tijdj in d organisati m, dan zi j vanzlf dingn di btr kunnn.

19 20 blid inspanningn n prstatis

20 mrjarnblid Ht mrjarnblidsplan omvat n priod di doorloopt tot In 2010 hft zowl n valuati van dz blidspriod plaatsgvondn als d voorbriding voor ht niuw mrjarnblidplan Bgin 2010 is tvns d missi n visi van HVOQurido hrijkt n is ht niuw visidocumnt Actif n btrokkn vrschnn. Cntraal uitgangspunt hirin is ht strvn naar hrstl, social n maatschapplijk participati van onz cliëntn. Wij gaan uit van zovl moglijk ign rgi van cliëntn ovr hun lvn n hulpvrlning. D ondrstuning di wij bidn staat tn dinst van dat strvn n is hir mthodisch op ingricht. Wij strvn naar toganklijk zorg voor n brd dolgrop: idrn di voor onz zorg n dinstvrlning in aanmrking komt, mot di hulp ook snl kunnn krijgn. En doorlopnd ontwikkling in onz organisati is d vrdr profssionalisring van ons aanbod mt vl nadruk op dskundighidsn mthodikontwikkling. Wij willn bovndin zorgvuldig omgaan mt d ons tr bschikking gstld middln; vrbtring van d dolmatig hid n d ffctivitit van onz organisati is dus vnns n blangrijk thma. Stratgisch agnda Om onz visi daadwrklijk tot uitvoring t brngn, is n stratgisch agnda gformulrd n zijn divrs projctn n activititn gstart om onz dolstllingn t concrtisrn n t bhaln. Dz zijn in 2010 gclustrd in zs programma s di btrkking hbbn op: uitbriding n intnsivring van ons aanbod op ht gbid van ambulant woonbgliding; vrbtring van onz bdrijfsvoring; bvordring van d toganklijkhid n kwalitit van dagbstding; vrbtring van ondrstuning bij ht hrstlprocs van onz cliëntn, door mthodikontwikkling n inzt van rvaringsdskundighid; 5 6 capacititsontwikkling n ktnvorming; optimalisring van d aansluiting tussn dolgropspcifik hulpvragn n aanbod, ondr andr voor jugdign. D stratgisch agnda gft richting aan ontwikklingn in d ghl organisati n hft btrkking op onz zorg n dinstvrlning, d bdrijfsvoring, ht prsonlsblid, d organisatistructuur n, last but not last, d organisaticultuur. Pr kwartaal wordt n voortgangsrapportag n analys glvrd n door bstuur n managmnttam bsprokn. Waar nodig wordt bijgstuurd n xtra inspanning glvrd. In 2010 is zowl op d procskant als op d inhoud voortgang op d stratgisch agnda gbokt. Door d procdur projctmanagmnt zijn takn, vrantwoordlijkhdn n samnwrking tussn lijn n staf stds btr gorganisrd. Hirdoor is sturn op innovati, ht bhaln van doln n ht sturn op kostn stds btr moglijk gwordn. Op inhoud zin w dat in 2010 d rst projctn daadwrklijk zijn afgrond n gïmplmntrd (zi 2010 in voglvlucht), andr blangrijk projctn zijn volop in uitvoring. Vl aandacht is in 2010 ggaan naar ambulantisringsprojctn, n projct gricht op ht optimalisrn van cliëntlogistik vanuit Burau Aanmlding n Plaatsing n d ontwikkling van zorgprogramma s waarm w ons bglidingsaanbod mr inzichtlijk n totsbaar op rsultaat willn makn voor zowl cliëntn, vrwijzrs als mdwrkrs. Bij d bdrijfsvoring is in 2010 tvns gïnvstrd in d vrdr uitwrking van ht intgraal managmnt n implmntati van d ZZPsystmatik (Zorgzwaartpakkttn). D organisati van onz dagbstding is mt programmatisch ondrstuning in 2010 ovrghvld naar d dri rgio s van HVOQurido. Tvns is gwrkt aan kwalititsvrbtring op zowl inhoud als organisati, bijvoorbld van d wrkprojctn.

21 22 Ht langlopnd mthodikprojct hft als blangrijkst rsultatn opglvrd dat ht 8fasnmodl volldig is gïmplmntrd, d kuz is gmaakt voor n bijbhornd (rhabilitati)mthodik, Strngth Basd oftwl krachtgricht, n dat r voorbridingn zijn gtroffn voor n intrn trainingsstructuur. Eind 2010 zijn tin intrn trainrs/ coachs gslctrd di vanaf 2011 d implmntati van d mthodik vrzorgn. D ontwikkling naar n mr hrstlgricht bnadring vraagt n andr manir van dnkn n handln van cliëntn én mdwrkrs. Hirnaar is in 2010 vanuit ht programma HEE (Hrstl Empowrmnt n Ervaringsdskundighid) n aanzt gdaan. Cliëntn lrn mr rgi t nmn ovr hun ign lvn, mdwrkrs lrn hn daarto stimulrn n in dat procs ondrstunn. Dz ontwikkling vraagt naast mthodisch aandacht ook n cultuuromslag. Hirin wordt nu n in d komnd jarn vl gïnvstrd. Capacititsuitbriding is voor HVOQurido gn dol op zichzlf, maar soms blijkt dit noodzaklijk om in voldond mat adquat huisvsting n zorg t kunnn blijvn bidn aan onz cliëntn. Naast uitbriding van d moglijkhdn voor ambulant woonbgliding is ook n aantal niuw, grootschaligr woonvoorziningn gralisrd. Hirbij gldt ovrigns dat wordt gstrfd naar zo gwoon moglijk woonnhdn mt maximal ruimt voor zlfstandighid. Op ht gbid van dolgropspcifik ondrstuning zin w in 2010 vooral ontwikklingn op ht gbid van jugd. Door d start van divrs jugdzorgtrajctn in 2010 zin w n groi van ht aantal jongrn bij HVOQurido. Voorbridingn zijn gtroffn voor visiontwikkling n vanaf 2011 zal tvns vrdr wordn gwrkt aan d bschrijving n doorontwikkling van jugdzorgtrajctn n zorgprogramma s voor jugdign. 1 Dagbstding is ook n sprpunt van HVOQurido. Vanaf 2010 zijn dagactivititn nit langr n apart wrknhid, maar makn dl uit van d rgional organisatistructuur. HVOQurido hft op dit gbid d ambiti om voor 90% van d cliëntn n passnd dagbstding t vindn. Cliëntn kunnn daarbij kizn voor activititn binnn of buitn d organisati. Ambitis Op basis van onz missi, visi, in n xtrn ontwikklingn n onz ambitis hft HVOQurido voor d komnd jarn vir algmn doln gformulrd, lk mt n sri concrt n totsbar dolstllingn: Strvn naar god kwalitit van zorg volgns stat of th art n dolmatig inrichting van zorgprocssn. Zo mot tot 2014 ht prcntag cliëntn dat ambulant bgliding ontvangt jaarlijks mt 1% stijgn n mot hun tvrdnhid hirovr mtbaar blijkn uit d twjaarlijks CQindx. Daarnaast mot ind 2013, 90% van onz cliëntn n vorm van dagbstding hbbn gdurnd minimaal tw dagdln pr wk, dint d waardring van cliëntn voor ons aanbod op gbid van dagbstding mt 0,2 t zijn tognomn tn opzicht van 2008 (7,8) n is ht ign aanbod van dagbstding in 2014 maximaal cliëntgstuurd. Van d jongrn di dlnmn aan n woonlrwrktrajct hft 80% n startkwalificati. D waardring van cliëntn voor ons aanbod is tognomn mt 0,2 tn opzicht van 2008 (7,4). Cliëntn wordn btrokkn bij d kwalititsvrbtring van d zorg door dlnam aan d intrn audits. In 2014 zijn r vir cliëntauditorn n nmn cliëntn dl aan d inkoopprocdur AWBZ door jaarlijks n sprpunt aan t lvrn. Er komt n Jongrnraad van minimaal vir cliëntn om jongrnparticipati bij HVOQurido t bvordrn.

22 23 Onz cliëntn krijgn zorg n bgliding di d ign kracht n rgi vrstrkn. Tnminst 80% van onz cliëntn hft ind 2014 n bglidingsplan volgns d Strngth Basd mthodik. In 2014 zijn voor 98% van d cliëntn d bglidingsplannn op ord volgns d actul Richtlijnn Dossirvorming. Ook wordt dan voor all dolgropn d dolralisati gmtn. Voor d dolgrop Jugd zijn vanaf 2012 tnminst 75% van d in d bglidingsplannn gstld doln gralisrd, voor all ovrig dolgropn gldt dit in Onz maatschapplijk rol uitdragn door t invstrn in onz ntwrkn n samnwrkingsrlatis. Waar nodig dragn wij bij aan blangnbhartiging voor onz dolgropn. In 2014 is d waardring door xtrn stakholdrs mt 0.5 gstgn tn opzicht van d 0mting, t houdn in Strvn naar god wrkgvrschap n daardoor n aantrkklijk partij zijn op d Amstrdams arbidsmarkt In 2014 is d waardring van mdwrkrs mt 0,8 tognomn tn opzicht van 2010 n scoort n 7,7. Ht vrloop van mdwrkrs daalt jaarlijks mt 2% tot 8%, 6,6% lagr dan in Ht vrzuim ondr mdwrkrs bdraagt maximaal 4,7% tgn n mldingsfrqunti van 1,0. HVOQurido wil in 2014 tot d top 50 bhorn van aantrkklijkst wrkgvrs mt mindr dan duiznd mdwrkrs volgns d bnchmark van burau Effctory. 3 Inzttn op zorginnovatis waarin cliëntsturing n dolmatighid hand in hand gaan zodat wij n aantrkklijk partij zijn op d Amstrdams zorgmarkt. In 2014 hft HVOQurido d ambulant bgliding n dinstvrlning doorontwikkld. Door gbruikmaking van d ign kracht van d cliënt n zijn omgving daalt onz kostprijs. En nadr prcisiring hirvan wordt opgnomn in d jaarplannn. D ondrstuning van ht primair procs door stafn ondrstunnd dinstn is adquaat, tijdig n proactif. D intrn klanttvrdnhid is mt 0,5 gstgn tn opzicht van Ht wrstandsvrmogn is ggroid naar 15% van d omzt. Ht doorblastingsprcntag voor d dkking van cntral kostn is truggbracht naar 15%.

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato APOLOGIE Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os

Nadere informatie