opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam"

Transcriptie

1 jaarvrslag

2 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati Algmn Organisatistructuur Krnggvns Blanghbbndn 11 3 govrnanc Bstuur n tozicht Bdrijfsvoring Cliëntnraad Ondrnmingsraad 16 inhoud 4 blid, inspanningn n prstatis Mrjarnblid Algmn blid n innovati Kwalititsblid Prsonlsblid Financil blid 37 5 jaarrkning Balans pr 31 dcmbr Rsultatnrkning Kasstroomovrzicht Grondslagn van waardring n rsultaatbpaling Tolichting op d balans Tolichting op d rsultatnrkning Bzoldiging bstuurdrs n tozichthoudrs Ovrig ggvns 76

3 voorwoord 4

4 5 D blangrijkst vrworvnhid van ht afglopn jaar is dat r in Amstrdam vl dak n thuislozn in zorg zijn gkomn. Dat is nit alln god voor hn, n bijkomnd voordl voor d stad is dat md hirdoor d ovrlast bijna uit ht straatbld is vrdwnn. Dit is glukt door ht vrgrotn van d capacitit van wonn, dagbstding n wrk n door vrbtrd samnwrking tussn d vrschillnd partnrs. W zijn r chtr nog nit. Voor nog tvl mnsn is ht moilijk om togang t krijgn tot adquat voorziningn n ondanks n vrmindring van ht aantal huisuitzttingn wordn r nog stds mnsn dakloos. Om d problmn in d brdt aan t pakkn hft HVOQurido n aantal sprpuntn van blid: ambulant bgliding waar ht kan n rsidntiël bgliding waar ht mot. Wij willn cliëntn zovl moglijk zlf d rgi gvn ovr hun lvn, mt kwalitatif hoogwaardig ondrstuning n mt dagbstding n wrk zovl moglijk in ign bhr. Zo kan r mr wordn gdaan mt dzlfd middln n kunnn cliëntn flink stappn zttn op wg naar hrstl. Op dz gbidn zijn bhoorlijk vordringn gmaakt zoals u in dit jaarvrslag kunt lzn. Wij hbbn rvoor gkozn om mr dirct vrantwoordlijkhid voor d zorg n d middln bij onz mdwrkrs nr t lggn. Dz vrantwoordlijkhdn zijn door hn hl god opgpakt n dit hft glid tot n btr bdrijfsvoring. Om dz ontwikkling t borgn, hbbn w in 2010 voorbridingn gtroffn om d organisatistructuur n ons functigbouw stapsgwijs om t vormn. Hirdoor hopn w n xtra kwalititsslag t makn n tglijkrtijd d organisatikostn ook d komnd jarn vrdr trug t dringn, zodat r mr gld naar d zorg gaat. W hopn dat u dit jaarvrslag mt plzir zult lzn n dat wij u dlgnoot kunnn makn van ht nthousiasm n d bvlognhid waarm bij HVOQurido wordt gwrkt. Voor uw op n aanmrkingn houdn wij ons van hart aanbvoln. Jaap Fransman Clmns Blaas Raad van bstuur

5 6

6 7 Passantnvrblijf Zowl aan ht bgin als aan ht ind van 2010 is r aanhoudnd sprak van zr wintrs wr, wat btknt dat r xtra daklozn wordn opgvangn in d bstaand voorziningn in ht kadr van d stdlijk wintropvangrgling. Dat gburt bij HVOQurido uitraard als rst in voorziningn di zijn gspcialisrd in nachtopvang, zoals ht Passantnvrblijf, dat normaal gsprokn plaats bidt aan 75 prsonn pr nacht n tijdns d wintropvang gmiddld 50 mnsn xtra hrbrgt. Als ht in dcmbr opniuw xtrm koud wordt, kondign B&W van Amstrdam n noodmaatrgl af di ht daklozn vrplicht om binnn t slapn. Tglijkrtijd bschikt HVOQurido, door ht rnaast glgn n bijna opglvrd niuw pand voor Passantnvrblijf, Rijswijk n Vst, tijdlijk ovr n dubbl opvangcapacitit aan d Poldijkstraat. Dcmbr 2010 bidt dan ook d mrkwaardig aanblik van n splintrniuw, lg modrn gbouw, ontworpn door ht grnommrd Hrn 5 architctn, gvuld mt d mst nvoudig vorm van slapn: hondrd matrassn n dkns op d vlor. Paul Silvstr (Amstrdam, 1960) kwam in 2010 tijdns d wintropvang via ht Mobil tam bij ht Passantnvrblijf trcht. Vanaf mijn vrtind jaar hb ik altijd op d krmis gwrkt, vrtlt Silvstr, ovral in Ndrland n ook zvn jaar in Duitsland. Dat kwam zo, ik hild nit zo van school, n d krmis was its waar ik wl god ik was. Di world of mak bliv, dat ligt mij wl. Ik dd vrschillnd attractis, als ht maar its mt snsationl acti was, ik bn nit imand voor d schittnt. Tilburg is nog altijd d mooist krmis van Ndrland. Ht gkk is, ik houd ignlijk hlmaal nit van krmis. Opbouwn n alls wat romhn gburt, is vl spannndr dan gwoon opn zijn. Ja, krmis, ik was r gwoon god in. Ik hb 21 jaar grisd. J mot j nooit vrkijkn op ho imand r uitzit. Er loopt in dz wrld gnog knowhow rond, mnsn kunnn di knowhow alln nit god gbruikn. Ik gf op scholn uitlg ovr dakloos zijn. Kindrn vragn hl zinnig dingn, ik kom z wl ns tgn in d buurt, dan ropn z altijd hé. Voor n woning is ht voor mij lastig dat ik zognaamd gn binding mt Amstrdam hb. Ik bn r gborn n gtogn, ik hb n Amstrdammrtj n Ajax op mijn armn gtatoërd staan, hovl binding wil j hbbn?

7 8 2 profil van d organisati

8 9 2.1 algmn 2.2 organisatistructuur HVOQurido bidt opvang, woonbgliding n dagactivititn aan dak n thuislozn, mnsn mt psychiatrisch n/of vrslavingsproblmn n vrouwn n gzinnn in nood. Jong n oud, mannn n vrouwn. Ht vrzorgingsgbid bstrijkt d gmnts Amstrdam n Dimn (zi pagina 83 voor n plattgrond). HVOQurido ontstaat in 2001 uit n fusi tussn tw organisatis: Hulp voor Onbhuisdn (sinds 1904), n Amstrdams organisati voor maatschapplijk opvang n vrouwnopvang n d Quridostichting (sinds 1969), n, vnns hoofdstdlijk, rgional instlling voor bschrmnd woonvormn (RIBW) oprrnd in d gstlijk gzondhidszorg. In HVOQurido zijn tw wrkvldn uit d wlzijns n gzondhidszorg vrnigd mt ht dol zo god moglijk zorg t lvrn aan n in vl opzichtn ovrnkomstig dolgrop. HVOQurido is n stichting mt n twhoofdig Raad van Bstuur di is blast mt d algmn liding van d organisati. Ht bstuur lgt ovr zijn don n latn vrantwoording af aan d Raad van Tozicht n lidt ht managmnttam. D mdzggnschap van mdwrkrs is gformalisrd in n cntraal oprrnd ondrnmingsraad mt dcntraal functionrnd advisorgann voor d rgio s. D mdzggnschap van cliëntn oprrt op dri nivaus: cliëntncommissis voor d voorziningn, rgional cliëntnradn advisrnd aan d rgiodirctis n n cntral cliëntnraad als gsprkspartnr n advisur van ht bstuur. Zi pagina 81 voor n organigram van d organisati. HVOQurido Wibautstraat 133 d 1097 DN Amstrdam tlfoon (020) fax (020) mail wbsit id NZa kvk nr

9 10 aantal cliëntn Producti 2010 AWBZ Bschrmd wonn AWBZ Bglid wonn AWBZ Aanvullnd Zorg AWBZ Dagbstding nhdn nachtn urn urn urn producti pr capacitit DSZ Wonn DSZ Bglid wonn* DSZ Passantnplaatsn Mobil Tam * inclusif Stadsrgio nachtn nachtn nachtn contactn Prsonl mdwrkrs in loondinst pr FTE pr ,1 Bdrijfsopbrngstn totaal bdrijfsopbrngstn 2010 waarvan wttlijk budgt aanvaardbar kostn/subsidi ovrig bdrijfsopbrngstn

10 krnggvns D dri voornaamst activititn van HVOQurido zijn opvang, woonbgliding n dagactivititn. HVOQurido hft n tolating als instlling voor vrblijf krachtns artikl 8 van d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ). Ht gaat daarbij om d AWBZfunctis prsoonlijk vrzorging, vrplging, bgliding, bhandling n vrblijf. Daarnaast hft HVOQurido n gbruikrsruimt voor vrslaafd daklozn. Ook is r ht Amstrdams Coördinatipunt tgn Mnsnhandl voor d opvang van slachtoffrs n ondrstuning van d hulp vrlning n ht Prostituti & Gzondhidscntrum P&G 292 in samnwrking mt d GGD. Op jaarbasis gaat ht hir om nog ns bijna 500 cliëntn. 2.4 blanghbbndn HVOQurido wrkt intnsif samn mt n groot aantal collgainstllingn. In ht Platform Opvanginstllingn Amstrdam (POA) wordt bstuurlijk samngwrkt mt d organisatis di wrkzaam zijn in d maatschapplijk opvang n vrouwnopvang in d stad: Lgr ds Hils, Blijf Grop, Rgnboog Grop, Volksbond Amstrdam, Oudzijds 100, Exodus n Arkin. Vl van onz cliëntn komn in aanmrking voor n g combi nrd aanbod van bgliding n sociaalpsychiatrisch of vrslavingsgricht bhandling. Dit laatst wordt gbodn door onz ktnpartnrs Arkin, GGZ ingst n d Bascul. Mt dz GGZinstllingn zijn in 2010 ovrnkomstn gslotn mt ht dol om d bhandling n bgliding btr op lkaar af t stmmn. Daarnaast maakt HVOQurido dl uit van ht Jugdzorg Ovrlg waarin d jugdzorgaanbidrs in d Stadsrgio Amstrdam zitting hbbn n van d SIGRA, d Samnwrknd Instllingn Gzondhidszorg Rgio Amstrdam. Vrdr wrkt HVOQurido pr afdling of projct op allrli nivaus samn mt ht lokaal bstuur, d Mldpuntn Zorg n Ovrlast, politi, justiti n divrs woningcorporatis. HVOQurido is lid van wrkgvrsorganisatis GGZ Ndrland n d Maatschapplijk Ondrnmrs Grop n van d koplorganisatis RIBW Allianti n d Fdrati Opvang. Op ht gbid van ondrzok n ontwikkling participrt HVOQurido in divrs ondrzokn naar d kwalitit van ht aanbod in d maatschapplijk opvang, naar d wrking van zorgconcptn zoals Discus n zlfhulpmthodikn. Ook in 2010 is hirto samngwrkt mt d Hogschool van Amstrdam n d Acadmisch wrkplaats Opvang n OGGZ van d Radboud Univrsitit. D samnwrking mt ht Drugspastoraat Amstrdam is in 2010 gïntnsivrd n uitgbrid. In all rgio s bidt ht Drugspastoraat ondrstuning bij vragn van onz cliëntn op ht gbid van zingving. Zowl individul als tijdns gzamnlijk activititn, waarvan mt nam d jaarlijks ris naar Lourds, mt d bus van HVOQurido s Magical Mystry Tour, n groot succs is.

11 12 3 govrnanc

12 13 D Raad van Tozicht bstaat in 2010 uit: dhr. mr. dr. G.D. Dals (voorzittr) dhr. drs. R.F. Vndrbosch (vicvoorzittr) dhr. G. Koopdonk dhr. drs. J.J.M. van dr Lans dhr. mr. A.J. Hrma van Voss mw. A.M. Knuttl mw. dr. ir. M.H. Kwkkboom (tot mi) dhr. dr. R.J.L. Lindaur dhr. R. Kok, RA CIA (vanaf novmbr) 3.1 bstuur n tozicht D zorgbrd govrnanccod is d lidraad voor ht handln van d Raad van Tozicht van HVOQurido. Bstuur D Raad van Bstuur bstaat uit: dhr. drs. J.M.L. Fransman, voorzittr dhr. C.M.L. Blaas MBAH, lid. Voor ht functionrn van ht bstuur gldt n rglmnt waarin d bvogd n vrantwoordlijkhdn, taakvrdling n ondrling vrhoudingn zijn vastglgd. Ht bstuur Jaap Fransman n Clmns Blaas maakt dl uit n gft liding aan ht managmnttam: d rgiodircturn Anita Schaaij, Paul Asbrg n Nic Borghans, controllr Cyril Rstman, dirctur srvicorganisati Ingrid Cooln, managr HRM Annt Kunz, hoofd stafburau Louis Olij n bstuursscrtaris Conny Bruggling. D bstuursvoorzittr is d rst aangsprokn voor d Raad van Tozicht. Tozicht Mvrouw Kwkkboom aanvaardt bgin 2010 n functi als lctor Vrmaatschapplijking in d zorg aan d Hogschool van Amstrdam, waarm HVOQurido n convnant hft afgslotn, n vrlaat d raad. In novmbr trdt d hr Kok to tot d raad. Ldn van d Raad van Tozicht hbbn gn andr binding mt HVOQurido noch nig blang, andrs dan uit hoofd van hun raadslidmaatschap. Raadsldn komn in aanmrking voor n onkostnvrgoding. D Raad van Tozicht komt in 2010 virmaal bijn. D raad vrlnt ht bstuur godkuring voor d vaststlling van ht jaarvrslag n jaarrkning 2009 in aanwzighid van d accountant. Ook wordt dz godkuring vrlnd voor d jaarrkning 2008 van SCIP. D raad vrlnt godkuring aan d vaststlling van d bgroting Vast agndapuntn zijn d bsprking van financiël n inhoudlijk kwartaalrapportags n halfjaarcijfrs n d voortgang van d uitvoring van d stratgisch agnda. D auditcommissi brngt rglmatig vrslag uit n komt mt aanbvlingn. Op d agnda staan vrdr ondr mr ht visidocumnt, ht huisvstingsplan voor d lang trmijn, ht ondrzok naar d tvrdnhid van mdwrkrs n d organisationtwikkling van HVOQurido. Wijz van taakuitofning D Raad van Tozicht hft, naast zijn tozichthoudnd functi, ook tot taak op t trdn als wrkgvr voor d Raad van Bstuur n ht bstuur mt raad n daad trzijd t staan. In 2010 is xplicit aandacht bstd aan d inhoud van d tozichthoudnd functi, of di in all opzichtn voldot aan d daaraan, md in ht licht van maatschapplijk ontwikklingn, t stlln isn n waar moglijkhdn voor vrbtring gvondn zoudn kunnn wordn. D raad is van oordl dat priodik valuati van ht ign functionrn is gbodn, md gbasrd op d xprtis, inzichtn n aanbvlingn van d Ndrlands Vrniging van Tozichthoudrs in Zorg instllingn, waarvan all ldn van d raad lid zijn. Bgin 2011 hft d raad zijn functionrn in 2010 uitgbrid gëvalurd in n bslotn sssi. Voorafgaand hft d voorzittr van d raad d mning van d ldn van ht bstuur gpild ovr ht samnspl tussn raad n bstuur n navraag gdaan naar suggstis voor optimalisring van d wrkrlati van bid organn. Na afloop is hirvan aan ht bstuur vrslag gdaan. Zi pagina x voor nadr ggvns ovr nvnfunctis, roostr van aftrdn.d. wordn graadplgd.

13 14 D raad is van mning dat d informativoorzining door ht bstuur aan d raad voor n god taakuitofning als tozichthoudr adquaat is. D raad wordt tijdig, juist n volldig inglicht n btrokkn bij vntul actualititn di vanuit tozichthoudrsprspctif rlvant kunnn zijn. En bijzondr casus in 2010 is ht rnstig incidnt in d Virmastrstraat (zi paragraaf 4.3). Analys n valuati van d wijz waarop ht bstuur di zaak hft b handld n d raad hft inglicht lidt tot n positiv conclusi. Naast informativoorzining door ht bstuur voorzit d raad zich van aanvullnd informati door mt nig rglmaat wrkbzokn in d organisati af t lggn. In 2010 zijn ht Martin Schaaprhuis, ht VIPprojct, D Roggvn, ht Amstrdams Coördinatipunt tgn mnsnhandl n P&G292 bzocht. D raad is zr t sprkn ovr d opnhartig wijz waarop mn is ontvangn. D ldn van d raad hbbn togang tot ht intrant, kunnn digitaal documntn raadplgn n wordn priodik voorzin van vrslagn van vrgadringn van ht managmnttam n ht ovrlg tussn bstuur n ondrnmingsraad. D raad hft in zijn valuati aangdrongn op n wrkinhoudlijk aanvulling op d jaarlijks in ht kadr van d planning n controlcyclus t bhandln ondrwrpn, bijvoorbld in d vorm van thmatisch prsntatis. D inhoudlijk kuzn kunnn zowl door d raad als door ht bstuur wordn aangdragn. Dit zal in d jaarcyclus wordn ingbracht. Ook is d wns guit jaarlijks n xtrn dskundig t vragn ovr n thma uit ht wrkvld van HVOQurido n valuativ bijnkomst t vrzorgn. Tn bhov van niuw ldn van d raad zal n introductiprogramma wordn opgstld. Er wordn kandidatn gworvn mt spcifik xprtis op n bpaald gbid. D wrving gschidt soms op basis van voordracht door d mdzggnschapsorgann. In all gvalln vindt afstmming plaats mt ht bstuur, onvrmindrd d bvogdhid van d raad tot voordracht n bnoming. Jaarlijks zijn r gsprkkn mt d Cliëntnraad n d Ondrnmingsraad. Agndring van ondrwrpn gburt op initiatif van d dsbtrffnd radn. D raad hft bslotn d statutn van stichting HVOQurido n ht Bstuursrglmnt t actualisrn n waar nodig aan t passn aan d uitgangspuntn van d Zorgbrd Govrnanccod. Tvns zal d raad n ign Tozichtsrglmnt opstlln. D wrkgvrsrol van d raad wordt primair uitgvord door d voorzittr n d vicvoorzittr, di als rmunraticommissi priodik sprkn mt d ldn van ht bstuur individul n gzamnlijk. Daarbij wordt ht functionrn in d achtrliggnd priod bsprokn n n priorititnlijst voor ht niuw jaar vastgstld. Hir wordn ook vntul arbidsrchtlijk bsluitn voorbrid voor vaststlling of godkuring door d Raad van Tozicht. D commissi brngt hirvan vrslag uit aan d plnair raad. Ht bstuur hft lopnd ht jaar mt nig rglmaat buitn d vrgadringn van d raad contact mt d voorzittr of andr ldn van d raad ovr lopnd kwstis, di nit noodzaklijkrwijz in d vrgadring bhovn t wordn bsprokn, dan wl di urgnt bhandling vragn. Daarm gft d raad inhoud aan zijn drd functi, t wtn ht bstuur mt raad n daad trzijd t staan.

14 15 D Cntral Cliëntnraad bstaat in 2010 uit: Ria Muldr (voorzittr) Norbrt Wissing (vicvoorzittr) Frans van dn Bos (scrtaris) Tho Warnr (pnningmstr) Charly d Jong Barbara Wbr Hans van dr Kolk Boudwijn Lndrs Chris Wolfrat 3.2 bdrijfsvoring 3.3 cliëntnraad Rgiodircturn n tammanagrs van HVOQurido zijn intgraal vrantwoordlijk voor hun organisationdrdl. Rgiodircturn gvn liding aan tammanagrs, di op hun burt liding gvn aan twintig tot vijfntwintig formatiplaatsn in ht primair procs. Bstuur, rgiodircti n tammanagrs wordn ondrstund: mt btrkking tot zorgblid n innovati door d staf, wat btrft prsonlsblid door d afdling Human Rsourc Managmnt n bij d bdrijfsvoring door d srvicorganisati (financiël administrati, salarisadministrati, rgistrati n informati, ict, facilitair dinst n Burau Aanmlding & Plaatsing) n d afdling Planning, control n kwalitit. Maandlijks krijgt ht managmnt informati ovr d financiël xploitati, prsonlggvns, producti n d kwalitit van d rgistrati. Zo wordt d ralisati aan d bgroting gtotst. Dit staat lk kwartaal op d agnda van ht managmnttam. Sturing vindt plaats op basis van bilatral gsprkkn tussn bstuur n rgiodircti, c.q. rgiodircti n tammanagr. HVOQurido zorgt voor tijdig, juist n complt vrantwoording van d producti aan d opdrachtgvr. Voor ht AWBZdl voldot HVOQurido aan d Kadrrgling AO/IC. D control hirop ligt primair in d lijn, scundair bij rgistrati & informati n stkprofsgwijs bij intrn control. D cliëntnraad van HVOQurido zt zich binnn n buitn d organisati in voor d blangn van d cliëntn. D cliëntnraad bstaat uit vrschillnd ondrdln: n cntral cliëntnraad, tw rgioradn di gzamnlijk ht contact mt d rgiodirctis ondrhoudn n ongvr drtig commissis. All ldn zttn zich in om d blangn van mdcliëntn zo god moglijk t bhartign. Mdzggnschap op vrschillnd nivaus Er zijn bij HVOQurido n drtigtal voorziningn waar cliëntncommissis n constructiv rol spln in d afstmming van zorgaanbod op d vraag. D commissildn ovrlggn mt d tammanagr ovr praktisch, huishoudlijk zakn, maar ook ovr initiativn di ht samnlvn kunnn vraangnamn. Commissildn vormn d ruggngraat van d cliëntnparticipati. Als n kwsti d bvogdhid of ht budgt van n tammanagr t bovn gaat, komn d rgio radn in acti. Zij ovrlggn mt d rgiodirctur. D rgiodirctur bsprkt bijvoorbld ht jaarplan mt d rgioraad. Sommig zakn kunnn ht bst wordn bsprokn op bstuurlijk nivau. Dan is d cntral cliëntnraad (CCR) d gsprkspartnr. Elk maand is r n vrgadring waarin zakn di advisrcht bhovn wordn bsprokn, toglicht n bargumntrd. D CCR mot zich hirin vrdipn n afwgn of d cliëntnblangn rm zijn gdind. Uitraard komt d CCR zlf ook mt voorstlln. Ontwikklingn Ervaringsdskundighid n cliëntsturing zijn blangrijk thma s. D komst van SCIP, d Stichting Cliëntgstuurd Initiativn n Projctn di sinds 2009 dl uitmaakt van HVOQurido, wrpt n niuw licht op mdzggnschap n d structuur daarvan. D CCR hft d inbdding van rvaringsdskundighid hoog in ht vaandl staan. Ldn volgn d opliding tot rvaringsdskundig n rvaringswrkr. D cliëntcommissis spln n blangrijk rol op d

15 ondrnmingsraad locatis n dat is in 2010 op minstns 26 locatis zo gblvn. Voor sommig dolgropn is d mdzggnschap moilijkr t organisrn, zoals voor d mnsn di mt ambulant bgliding zlfstandig wonn n n mindr strk band mt d organisati hbbn. Dit vraagt om niuw mthodn van mdzggnschap. D CCR is ook actif buitn HVOQurido. D CCR nmt dl aan ht grot stdnblid via d COMOG4 (Cliëntnorganisatis Maatschapplijk Opvang in d vir grot stdn) n wrkt samn mt Cliëntblang Amstrdam. D CCR hft in 2010 op vrschillnd gbidn advis ggvn: ht stdlijk plan voor dagbstding, matriël n financiël dinstvrlning, ht familiblid n d klachtnrgling voor famili. Voor d rst kr hft d CCR ook dlgnomn aan ht ovrlg in d zorginkoop, wat d nodig knnis n voorbriding vrist. Op locatis zijn r niuwbouw n vrhuizingn aan d ord, problmn mt d financiël dinstvrlning, dagbstding, d intrntvrbindingn n andr locatigbondn zakn. En god voorbld van mdzggnschap is d invlod di d bwonrscommissi van ht Judith van Swthuis hft ghad op d vrniuwingn in d kukn n ht tn. Vrdr zijn r n aantal wisslingn gwst in d samnstlling van d CCR n rgioradn n in ht tam van ondrstunrs. D CCR n rgioradn hbbn zich gbogn ovr d structuur van d mdzggnschap. Er is n functi voor snior ondrstunr bijgkomn om mr samnhang in all nivaus t brngn. In 2011 haln d CCR n rgioradn d bandn mt d cliëntcommissis aan n gaan vl op locatibzok. In 2010 hft d ondrnmingsraad van HVOQurido d volgnd ondrwrpn bhandld: Advisaanvragn Dagbstding & Arbid niuw stijl (implmntati loopt door in 2011) Vorming Ambulant tams (implmntati loopt door in 2011) Hrinrichting Organisatistructuur managmnt Opdracht aan burau IFMEC inzak ondrzok tchnisch dinstvrlning (loopt door in 2011) Bgroting 2011 Vrhuizing Tchnisch Dinst naar Dimn Ovrplaatsing van Vrijburg naar Noordzijd Positionring Inhoudlijk Zorgondrstunrs Functibschrijving indicatispcialist n ondrbrngn indicatipunt bij d srvicorganisati Niuw functi: snior ondrstunr CCR Vrvanging cliënt n rgistratisystm Clvr Matriël dinstvrlning Opvanghotl Ruysdal Advis mthodik Strngth Basd Instmmingsaanvragn Wijziging wrktijdn in vrband mt nachtdinstn Masira Roostrwijziging D Batjan Wijziging dinstroostr woonbglidrs in vrband mt vrhuizing Vrijburg naar Noordzijd Wijziging rgling vrstrkking n gbruik mobil tlfoni Kldplan Tchnisch Dinst (nit ingstmd) Contractvrlnging arbodinstvrlnr Niuw achtrwachtrgling Initiatifvoorstlln Ondrnmingsraad Niuw dcntral structuur mdzggnschap AMO (Advisrnd Mdwrkrs Ovrlg) naar dri rgional nhdn

16 17 D OR bstaat in 2010 uit: Rné Smit (voorzittr), D Roggvn La van Gsink (vicvoorzittr), SCIP Ron Kat, D Vaart Rob Blokzijl, Martin Schaaprhuis Bn Bonouvrir, Facilitair dinst/cntraal Burau Marc Onnn, Cntraal burau Emm Dmmndal, Hof van Socrats/Osdorpplin Anchuska Phrai, BW Masira Tintt Tijsma, Ambulant tam Noord 3 vacaturs Bp van Mil, ambtlijk scrtaris En grp uit d ontvangn documntn tr informati (cursif gdrukt ondrwrpn lopn door in 2011, al dan nit advis of instmmingsplichtig) Inwrkblid niuw prsonl n inlnprsonl Duurzaamhidsblid HVOQurido (ARBO) Mdwrkrstvrdnhidsondrzok 2010 Ambulant bgliding niuw stijl Visidocumnt Hrstl Empowrmnt n Ervaringsdskundighid (HEE) Burau Aanmlding n Plaatsing programmaraad n zorgpadn Projctplan ondrstuning implmntati zorgzwaartpakkt Lang trmijn huisvstingsplan Intgraal vilighidsblid Ht ORrglmnt is gactualisrd n vastgstld in januari. In april vindn d drijaarlijks algmn OR vrkizingn plaats. D facilititnrgling voor ldn van OR, AMO n vast ORcommissis is hrzin. D Ondrnmingsraad hft nkl krn ovrlgd mt d Cntral Cliëntnraad ovr ondrwrpn di bid mdzggnschapsorgann aangaan. D Ondrnmingsraad hft voor n aantal ondrwrpn gbruik gmaakt van intrn dskundign. Daarnaast zijn xtrn dskundign graadplgd als vakbondn n oplidingsinstitutn. Om d btrokknhid van mdwrkrs t vrgrotn, hft d OR d AMOstructuur aangpast pr rgio, waarbij rgiodircturn structurl dlnmn aan dit ovrlg. Ht uitgbrid jaarvrslag 2010 kunt u opvragn via

17 18

18 19 Hof van Socrats In fbruari 2010 vrhuizn 18 van d 24 bwonrs van d bschrmnd woonvorm Noordzijd naar n niuw n mooi pand in d filosofnbuurt in Amstrdam Niuw Wst, ht Hof van Socrats. D ovrig bwonrs kizn voor individul bschrmd wonn in dzlfd buurt. Ht Hof van Socrats hft dri tags, tw voor zvn n n voor vir bwonrs, lk mt n gmnschapplijk huiskamr n kukn. Op 3 juni is d fstlijk opning mt d buurt in d gmnschapplijk binnntuin. Fokk Mima (Utrcht, 1960) woont r vanaf ht rst uur. Door gokschuldn blandd ik in 1990 op straat, aldus Mima, n maakt n poosj mt n aantal jongns rondritjs: ht Passantnvrblijf, Rottrdam, Dn Haag, Nijmgn n dan wr naar Amstrdam. Ik hb dri kr in D Vst gwoond dat blk voor mij vaak d spot t zijn n ook bij d Wassnaar Obdamstraat. Via BWA hb ik in d Spaarndammrbuurt gwoond, ton in n flat tgnovr D Vst, latr van Noordzijd naar hir. En ht bvalt m hir uitstknd aan d Libnizstraat. Libniz was wliswaar ook n rbidwaardig filosoof, maar bij ht zokn naar n naam voor ht pand dachtn wij toch dat kan chiqur n ton is ht Socrats gwordn. D vrhuizing ging sopl, ik had ongvr drtig dozn. Wij als bwonrs hbbn daar lang van tvorn ovr mgpraat n ovr wat w wildn in ht niuw pand. W drinkn soms samn koffi, w tn altijd gzamnlijk. Er is n roostr voor kukn, afwas n boodschappn. W hbbn nooit moit om ht vodingsgld op t makn. Ik kook ht lifst Hollands kost. W zijn mt vir vrouwn di al jarn bij lkaar wonn n dri hrn, ht samn wonn wrkt gwoon god. Ik hb n vast bglidr, di ik zo n vir kr pr wk sprk. Sinds juni 2010 zit ik in d Cntral Cliëntnraad van HVOQurido. Dat kost wl wat tijd, maar ik vind ht luk om voor d blangn van cliëntn t vchtn. Ik houd mijn ogn opn n draai al n tijdj in d organisati m, dan zi j vanzlf dingn di btr kunnn.

19 20 blid inspanningn n prstatis

20 mrjarnblid Ht mrjarnblidsplan omvat n priod di doorloopt tot In 2010 hft zowl n valuati van dz blidspriod plaatsgvondn als d voorbriding voor ht niuw mrjarnblidplan Bgin 2010 is tvns d missi n visi van HVOQurido hrijkt n is ht niuw visidocumnt Actif n btrokkn vrschnn. Cntraal uitgangspunt hirin is ht strvn naar hrstl, social n maatschapplijk participati van onz cliëntn. Wij gaan uit van zovl moglijk ign rgi van cliëntn ovr hun lvn n hulpvrlning. D ondrstuning di wij bidn staat tn dinst van dat strvn n is hir mthodisch op ingricht. Wij strvn naar toganklijk zorg voor n brd dolgrop: idrn di voor onz zorg n dinstvrlning in aanmrking komt, mot di hulp ook snl kunnn krijgn. En doorlopnd ontwikkling in onz organisati is d vrdr profssionalisring van ons aanbod mt vl nadruk op dskundighidsn mthodikontwikkling. Wij willn bovndin zorgvuldig omgaan mt d ons tr bschikking gstld middln; vrbtring van d dolmatig hid n d ffctivitit van onz organisati is dus vnns n blangrijk thma. Stratgisch agnda Om onz visi daadwrklijk tot uitvoring t brngn, is n stratgisch agnda gformulrd n zijn divrs projctn n activititn gstart om onz dolstllingn t concrtisrn n t bhaln. Dz zijn in 2010 gclustrd in zs programma s di btrkking hbbn op: uitbriding n intnsivring van ons aanbod op ht gbid van ambulant woonbgliding; vrbtring van onz bdrijfsvoring; bvordring van d toganklijkhid n kwalitit van dagbstding; vrbtring van ondrstuning bij ht hrstlprocs van onz cliëntn, door mthodikontwikkling n inzt van rvaringsdskundighid; 5 6 capacititsontwikkling n ktnvorming; optimalisring van d aansluiting tussn dolgropspcifik hulpvragn n aanbod, ondr andr voor jugdign. D stratgisch agnda gft richting aan ontwikklingn in d ghl organisati n hft btrkking op onz zorg n dinstvrlning, d bdrijfsvoring, ht prsonlsblid, d organisatistructuur n, last but not last, d organisaticultuur. Pr kwartaal wordt n voortgangsrapportag n analys glvrd n door bstuur n managmnttam bsprokn. Waar nodig wordt bijgstuurd n xtra inspanning glvrd. In 2010 is zowl op d procskant als op d inhoud voortgang op d stratgisch agnda gbokt. Door d procdur projctmanagmnt zijn takn, vrantwoordlijkhdn n samnwrking tussn lijn n staf stds btr gorganisrd. Hirdoor is sturn op innovati, ht bhaln van doln n ht sturn op kostn stds btr moglijk gwordn. Op inhoud zin w dat in 2010 d rst projctn daadwrklijk zijn afgrond n gïmplmntrd (zi 2010 in voglvlucht), andr blangrijk projctn zijn volop in uitvoring. Vl aandacht is in 2010 ggaan naar ambulantisringsprojctn, n projct gricht op ht optimalisrn van cliëntlogistik vanuit Burau Aanmlding n Plaatsing n d ontwikkling van zorgprogramma s waarm w ons bglidingsaanbod mr inzichtlijk n totsbaar op rsultaat willn makn voor zowl cliëntn, vrwijzrs als mdwrkrs. Bij d bdrijfsvoring is in 2010 tvns gïnvstrd in d vrdr uitwrking van ht intgraal managmnt n implmntati van d ZZPsystmatik (Zorgzwaartpakkttn). D organisati van onz dagbstding is mt programmatisch ondrstuning in 2010 ovrghvld naar d dri rgio s van HVOQurido. Tvns is gwrkt aan kwalititsvrbtring op zowl inhoud als organisati, bijvoorbld van d wrkprojctn.

21 22 Ht langlopnd mthodikprojct hft als blangrijkst rsultatn opglvrd dat ht 8fasnmodl volldig is gïmplmntrd, d kuz is gmaakt voor n bijbhornd (rhabilitati)mthodik, Strngth Basd oftwl krachtgricht, n dat r voorbridingn zijn gtroffn voor n intrn trainingsstructuur. Eind 2010 zijn tin intrn trainrs/ coachs gslctrd di vanaf 2011 d implmntati van d mthodik vrzorgn. D ontwikkling naar n mr hrstlgricht bnadring vraagt n andr manir van dnkn n handln van cliëntn én mdwrkrs. Hirnaar is in 2010 vanuit ht programma HEE (Hrstl Empowrmnt n Ervaringsdskundighid) n aanzt gdaan. Cliëntn lrn mr rgi t nmn ovr hun ign lvn, mdwrkrs lrn hn daarto stimulrn n in dat procs ondrstunn. Dz ontwikkling vraagt naast mthodisch aandacht ook n cultuuromslag. Hirin wordt nu n in d komnd jarn vl gïnvstrd. Capacititsuitbriding is voor HVOQurido gn dol op zichzlf, maar soms blijkt dit noodzaklijk om in voldond mat adquat huisvsting n zorg t kunnn blijvn bidn aan onz cliëntn. Naast uitbriding van d moglijkhdn voor ambulant woonbgliding is ook n aantal niuw, grootschaligr woonvoorziningn gralisrd. Hirbij gldt ovrigns dat wordt gstrfd naar zo gwoon moglijk woonnhdn mt maximal ruimt voor zlfstandighid. Op ht gbid van dolgropspcifik ondrstuning zin w in 2010 vooral ontwikklingn op ht gbid van jugd. Door d start van divrs jugdzorgtrajctn in 2010 zin w n groi van ht aantal jongrn bij HVOQurido. Voorbridingn zijn gtroffn voor visiontwikkling n vanaf 2011 zal tvns vrdr wordn gwrkt aan d bschrijving n doorontwikkling van jugdzorgtrajctn n zorgprogramma s voor jugdign. 1 Dagbstding is ook n sprpunt van HVOQurido. Vanaf 2010 zijn dagactivititn nit langr n apart wrknhid, maar makn dl uit van d rgional organisatistructuur. HVOQurido hft op dit gbid d ambiti om voor 90% van d cliëntn n passnd dagbstding t vindn. Cliëntn kunnn daarbij kizn voor activititn binnn of buitn d organisati. Ambitis Op basis van onz missi, visi, in n xtrn ontwikklingn n onz ambitis hft HVOQurido voor d komnd jarn vir algmn doln gformulrd, lk mt n sri concrt n totsbar dolstllingn: Strvn naar god kwalitit van zorg volgns stat of th art n dolmatig inrichting van zorgprocssn. Zo mot tot 2014 ht prcntag cliëntn dat ambulant bgliding ontvangt jaarlijks mt 1% stijgn n mot hun tvrdnhid hirovr mtbaar blijkn uit d twjaarlijks CQindx. Daarnaast mot ind 2013, 90% van onz cliëntn n vorm van dagbstding hbbn gdurnd minimaal tw dagdln pr wk, dint d waardring van cliëntn voor ons aanbod op gbid van dagbstding mt 0,2 t zijn tognomn tn opzicht van 2008 (7,8) n is ht ign aanbod van dagbstding in 2014 maximaal cliëntgstuurd. Van d jongrn di dlnmn aan n woonlrwrktrajct hft 80% n startkwalificati. D waardring van cliëntn voor ons aanbod is tognomn mt 0,2 tn opzicht van 2008 (7,4). Cliëntn wordn btrokkn bij d kwalititsvrbtring van d zorg door dlnam aan d intrn audits. In 2014 zijn r vir cliëntauditorn n nmn cliëntn dl aan d inkoopprocdur AWBZ door jaarlijks n sprpunt aan t lvrn. Er komt n Jongrnraad van minimaal vir cliëntn om jongrnparticipati bij HVOQurido t bvordrn.

22 23 Onz cliëntn krijgn zorg n bgliding di d ign kracht n rgi vrstrkn. Tnminst 80% van onz cliëntn hft ind 2014 n bglidingsplan volgns d Strngth Basd mthodik. In 2014 zijn voor 98% van d cliëntn d bglidingsplannn op ord volgns d actul Richtlijnn Dossirvorming. Ook wordt dan voor all dolgropn d dolralisati gmtn. Voor d dolgrop Jugd zijn vanaf 2012 tnminst 75% van d in d bglidingsplannn gstld doln gralisrd, voor all ovrig dolgropn gldt dit in Onz maatschapplijk rol uitdragn door t invstrn in onz ntwrkn n samnwrkingsrlatis. Waar nodig dragn wij bij aan blangnbhartiging voor onz dolgropn. In 2014 is d waardring door xtrn stakholdrs mt 0.5 gstgn tn opzicht van d 0mting, t houdn in Strvn naar god wrkgvrschap n daardoor n aantrkklijk partij zijn op d Amstrdams arbidsmarkt In 2014 is d waardring van mdwrkrs mt 0,8 tognomn tn opzicht van 2010 n scoort n 7,7. Ht vrloop van mdwrkrs daalt jaarlijks mt 2% tot 8%, 6,6% lagr dan in Ht vrzuim ondr mdwrkrs bdraagt maximaal 4,7% tgn n mldingsfrqunti van 1,0. HVOQurido wil in 2014 tot d top 50 bhorn van aantrkklijkst wrkgvrs mt mindr dan duiznd mdwrkrs volgns d bnchmark van burau Effctory. 3 Inzttn op zorginnovatis waarin cliëntsturing n dolmatighid hand in hand gaan zodat wij n aantrkklijk partij zijn op d Amstrdams zorgmarkt. In 2014 hft HVOQurido d ambulant bgliding n dinstvrlning doorontwikkld. Door gbruikmaking van d ign kracht van d cliënt n zijn omgving daalt onz kostprijs. En nadr prcisiring hirvan wordt opgnomn in d jaarplannn. D ondrstuning van ht primair procs door stafn ondrstunnd dinstn is adquaat, tijdig n proactif. D intrn klanttvrdnhid is mt 0,5 gstgn tn opzicht van Ht wrstandsvrmogn is ggroid naar 15% van d omzt. Ht doorblastingsprcntag voor d dkking van cntral kostn is truggbracht naar 15%.

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Tevredenheid. Jaarbericht 2014

Tevredenheid. Jaarbericht 2014 Tvrdnhid Jaarbricht 2014 2 Jaarbricht 2014 Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn.

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Woord vooraf: Welkom 3

Woord vooraf: Welkom 3 Inhoudsopgav Woord vooraf: Wlkom 3 1 Onz school: Talita Komi 4 1.1 Voor wi 4 1.2 D naam van d school 4 1.3 Brd school Talita Komi 4 1.4 Ondrwijsgrop Punt Spciaal 4 2 Onz manir van wrkn 5 2.1 VSO algmn

Nadere informatie

Jaarverslag MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG 2012. Met Cardea kun je verder!

Jaarverslag MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG 2012. Met Cardea kun je verder! Jaarvrslag MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG Mt Carda kun j vrdr! Jaarvrslag tolichting digitaal jaarvrslag Carda prsntrt haar vrslag van ht afglopn jaar volldig digitaal. Dat hft vl voordln voor ht

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

SPECIALIST IN HET GEWONE LEVEN

SPECIALIST IN HET GEWONE LEVEN SPECIALIST IN HET GEWNE LEVEN JAARVERSLAG Mt Carda kun j vrdr! TELICHTING DIGITAAL JAARVERSLAG Carda prsntrt haar vrslag van ht afglopn jaar volldig digitaal. Dat hft vl voordln voor ht miliu, voor ht

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008) Prsoonsgbondn budgt AWBZ Informatibulltin voor d budgthoudrs (dcmbr 2008) In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1. Tarivn 2009 2. Eign bijdrag 3. Ondrstunnd n activrnd bgliding

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie