Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3"

Transcriptie

1 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3 De zone: De brandweer maakt momenteel een hervorming door, waardoor de korpsen van Beveren, Kruibeke, Sint- Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster ondergebracht worden binnen de brandweerzone Waasland met een bovenlokaal management. Wat de job inhoudt U staat in voor de boekhouding van de hulpverleningszone onder supervisie van de bijzonder rekenplichtige conform de wettelijk voorziene procedures. U zorgt ervoor dat u op elk ogenblik een correcte, boekhoudkundige weergave heeft van de realiteit. Wie we zoeken Iemand die op 14 augustus voldoet aan volgende voorwaarden: U behaalde een bachelordiploma (bij voorkeur in een boekhoudkundige richting)of gelijkwaardig. U voldoet aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving): tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten zijn van onberispelijk gedrag de burgerlijke en politieke rechten genieten lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek door het stadsbestuur). U slaagt voor selectieproeven met volgend programma: administratieve vaardigheidstesten persoonlijke profielanalyse (adviserend) een gestructureerd gedragsgericht interview: hierin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Desgevallend kan er teruggekoppeld worden naar de overige selectieonderdelen. Plaats van tewerkstelling Crisiscentrum stadhuis in Sint-Niklaas Op langere termijn mogelijk op een andere locatie binnen de brandweerzone Waasland.

2 Wat we bieden aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering aangepaste vorming en een functionele loopbaan boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio interessante verlofregeling minimum maandloon: contractueel: 2342,90 bruto en netto: 1513,66 maandloon met 12 jaar anciënniteit: 2720,88 bruto en netto: 1675,83 Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerstgerangschikte kandidaat wordt aangesteld. Algemene bepalingen: U wordt aangesteld in contractueel dienstverband. U krijgt een contract voor 6 maanden. Na deze 6 maanden proef is het mogelijk dat u een contract van onbepaalde duur wordt aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract). Interesse? Bezorg uiterlijk op 14 augustus 2014 (voor 16 uur) uw sollicitatiebrief met een kopie van uw diploma aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 SINT-NIKLAAS of mail naar Voor meer inlichtingen kan u terecht op de personeelsdienst: selectie en organisatie, T of E

3 Functietitel: Deskundige boekhouder 1. Jobidentificatie: Dienst: Financiën Directie: Bedrijfsvoering Rechtstreekse chef: Bijzonder rekenplichtige hulpverleningszone/directie bedrijfsvoering Datum: 25 juni 2014 Officiële functietitel: Deskundige boekhouding B1-B2-B3 2. Doel van de functie: Voeren van de boekhouding van de hulpverleningszone onder supervisie van de bijzonder rekenplichtige conform de wettelijk voorziene procedures, teneinde op elk ogenblik een correcte, boekhoudkundige weergave te hebben van de realiteit. 3. Kernresultaatsgebieden: Resultaatgebied 1 : Boekhoudkundige registratie, verwerking en opvolging van de inkomsten en uitgaven: Opmaken van jaarlijkse begrotingsvoorstellen en wijzigingen in overleg met afdelingen, verantwoordelijken en de zonecommandant. Meewerken aan de jaarrekeningen en het meerjarenplan. Aansturen en opvolgen van de financiële afhandeling van de inkomende en uitgaande facturen en andere financiële handelingen teneinde ten allen tijde een correcte financiële verantwoording te kunnen voorleggen aan de bevoegde instanties. Opvolging van de complexe boekingen. De aangiften van BTW en bedrijfsvoorheffing en de BTW boekhouding in het algemeen. Opvolging van het inboeken van financiële gegevens inzake inkomsten en uitgaven. De opvolging van de betalingen inzake belastingen, retributies, facturen en rekeningen i.s.m. de bijzonder rekenplichtige. Resultaatgebied 2 : Controle: Uitvoeren en controleren van alle handelingen in de boekhouding van collega's van de hulpverleningszone, teneinde een correcte en volledige en tijdige verwerking van de gegevens te verzekeren en er voor te zorgen dat de richtlijnen en de procedures van de dienst financiën goed toegepast worden. Controleren of de financiële boekingen conform zijn met de BTW aangiftes. e controle over de regelgeving inzake financiële en budgettaire verrichtingen. Resultaatgebied 3 : Boekhoudkundige rapportering: Het omzetten van beslissingen van bestuursorganen in boekhoudkundige verwerkingen; Opmaken van de balansen en financiële overzichten van de hulpverleningszone teneinde de boekhoudwetgeving te respecteren en het bestuur de juiste gegevens te verschaffen om het beleid te voeren.

4 Resultaatgebied 4 : Procesbeheer: Optimaliseren en bijsturen van boekhoudkundige processen in samenspraak met de bijzonder rekenplichtige. Werkt mee aan acties ter verbetering van de reguliere werking van de dienst en van de organisatie in zijn geheel Voert beleidsondersteunende taken uit in opdracht van de bijzonder rekenplichtige en van de directie bedrijfsvoering. Opvolgen van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied van boekhouding, zijn/haar kennis up-to-date houden in functie van de aanpassingen aan de reglementering. Ondersteunt en adviseert de bijzonder rekenplichtige inzake de toegewezen boekhoudkundige materie. Stuurt mee de invoering van nieuwe wetgeving en onderrichtingen. Resultaatgebied 5 : Opvolgen van de opmaak van de inventaris van roerend en onroerend goed. Resultaatgebied 6 : Sensibiliseren van de medewerkers van de hulpverleningszone rond de geldwaarde en het goed beheer van roerende en onroerende goederen. Resultaatgebied 7 : Het voorbereiden van de opmaak van de begroting, begrotingswijziging(-en), en de jaarrekening, en het ondersteunen van directies en diensten rond de te volgen richtlijnen bij de opmaak van de begrotingen. Dat betekent ondermeer het informeren, instrueren en de nodige opvolging doen om te checken of de richtlijnen correct toegepast worden. Resultaatgebied 8 : Verruimende bepaling: op vraag van de directie, de zonecommandant verricht de medewerker ondersteunende taken van collegae van de eigen dienst of van andere diensten van de hulpverleningszone. De functiehouder heeft een belangrijke ondersteunende rol bij de invoering van een beheers/ beleidscyclus, vergelijkbaar met de cyclus die de gemeenten moeten invoeren. Vanuit het gehanteerde kwaliteitsmodel (bv het Common Assesment Framework (CAF) kader) kunnen er verbeteringsacties volgen die om een projectaanpak vragen waarin de functiehouder zijn rol dient op te nemen. 4. Positionering: Van welke functie krijgt u hiërarchisch leiding? Het diensthoofd financiën rapporteert binnen de hulpverleningszone aan de bijzonder rekenplichtige en aan de directie bedrijfsvoering. Aan hoeveel medewerkers geeft u zelf hiërarchische leiding? Geef het juiste aantal weer. Functies waaraan men rechtstreeks leiding geeft: In de opstartfase aan nul personen, eenmaal op kruissnelheid aan 1 persoon (niv. C) Van welke functie krijgt u functioneel of operationeel leiding? Directie bedrijfsvoering Aan hoeveel medewerkers geeft u zelf functioneel of operationeel leiding? Geef het juiste totale aantal weer. Functioneel zal de boekhouder vanuit zijn vakkennis zowel rapportering vragen als krijgen van de medewerkers uit andere diensten die op één of ander manier in een financiële materie betrokken zijn.

5 5. Graad van autonomie Welke impact hebben fouten van uw functie op de organisatie? Beschrijf kort wat er gebeurt in het geval van fouten? Welke zijn de consequenties van fouten voor de organisatie? Op welke termijn worden de gevolgen van fouten zichtbaar? Wat is de regelmaat waarmee uw prestaties worden gecontroleerd door uw overste? Fouten in het werk van de boekhouding kunnen leiden tot: Boetes, intresten naar aanleiding laattijdige betalingen. Risico van dubbel werk, incorrecte of foute rapporteringen. 6. Impact (indien van toepassing) Bent u verantwoordelijk voor een bepaald budget/cijfer? Neen 7. Innovatie In welke mate is uw functie gericht op innovatie en vernieuwing? In welke mate krijgt uw functie de vrijheid om te vernieuwen. Geef enkele concrete voorbeelden waar u, vanuit uw functie vernieuwing aanbrengt in de organisatie. In welke mate wordt er beroep gedaan op interne/externe bronnen? De wet- en regelgeving rond BTW, fiscaliteit, overheidsopdrachten,.. is voortdurend in evolutie. Dat vraagt van de functiehouder dat hij/zij voortdurend op de hoogte blijft en tevens in staat is om de vertaalslag te maken naar wat dat vereist aan interne veranderingen met inbegrip van het informeren en sensibiliseren van de betrokken medewerkers uit de eigen organisatie. 8. Technische Expertise: Opleiding: Is er een specifiek opleidingsniveau of diplomaniveau vereist voor de functie? Professioneel Bachelor diploma in een boekhoudkundige richting vereist. Een optie overheidsfinanciën is een meerwaarde, maar geen must. De vereiste technische of organisatiespecifieke kennis en vaardigheden om succesvol te presteren in een functie (bijvoorbeeld talenkennis, IT-kennis, specifieke vaardigheden, productkennis, technieken, specifiek diploma,...) Talen: perfecte kennis van de Nederlandse taal, goede kennis van het Frans en Engels is een meerwaarde. ICT: vlotte omgang met de courante IT toepassingen, uitstekende omgang met rekenbladen en boekhoudpakketten. Relevante ervaring: Is er een aantal jaren specifieke werkervaring vereist, specifiek met betrekking tot de functie? Is er een zekere algemene ervaring vereist, bijvoorbeeld binnen een bepaalde sector? Het betreft de ervaring die vereist is om de functie zelfstandig te kunnen uitoefenen. Ervaring in een openbaar bestuur is een pluspunt; 3 tot 5 jaar ervaring is vereist. Verwachtingen: Je beschikt over een flinke dosis gezond verstand en je weet van aanpakken. Je hebt een helikoptervisie, een sterk analyserend vermogen, neemt initiatief en voert zelfstandig je taken en opdrachten uit. Je kan vlot en to-the-point rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling. Je bent nauwkeurig en kwalitatief in jouw werk, ook onder tijdsdruk.

6 9. Interpersoonlijke relaties: Met wie onderhoudt de functie contacten binnen en/of buiten de organisatie? Contacten: Frequentie: Aard overleg: /Extern: Diensthoofden Maandelijks Informeren richtlijnen, opvragen boekhoudkundige, financiële gegevens Managementteam Trimesterieel Om feedback te geven (niveau directies) over de cijfers, rapportage BTW controle en 4 maal per jaar of BTW aangiftes Extern administratie eigen initiatief Provincie/FOD Civiele Veiligheid Jaarlijks Controle rekeningen Extern Bijzondere rekenplichtige Directie bedrijfsvoering Juridische ondersteuning/ overheidsopdrachten Administratieve ondersteuning boekhouding 10. Competentieprofiel Tweewekelijks Wekelijks Wekelijks Dagelijks Overleg over prioriteiten, informeren, advies vragen en geven Overleg over prioriteiten, informeren, advies vragen en geven Overleg over overheidsopdrachten, Informeren, overleg over prioriteiten Gebaseerd op het competentiebeleid van het stadsbestuur van Sint-Niklaas (trekkende gemeente van de brandweerzone): competentieprofiel functiefamilie leidinggevenden middenkader I. Kerncompetenties Betrouwbaar zijn (niveau 2) Afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden, rekening houdend met de regels en het beleid van de brandweerzone Waasland. Waakt over de naleving van afspraken, normen en waarden, stuurt bij waar nodig. 1. Stelt informatie op een duidelijke manier ter beschikking van anderen. 2. Zorgt voor duidelijke richtlijnen, afspraken en procedures bij gewijzigde of nieuwe omstandigheden. 3. Communiceert duidelijk over de procedures en afspraken en controleert of deze begrepen zijn en toegepast worden. 4. Vertoont voorbeeldgedrag, rekening houdend met de algemeen geldende normen en waarden en de gedragscode voor het personeel van de brandweerzone Waasland. 5. Wijst in specifieke situaties op de gedragscode. 6. Spreekt anderen aan op het niet- naleven van afspraken of het overtreden van de gedragscode.

7 Initiatief nemen (niveau 2) Uit eigen beweging zaken aanpakken en voorstellen formuleren. Gaat uit eigen beweging voortdurend op zoek naar de beste oplossing voor een probleem. 1. Onderneemt uit eigen beweging actie om een probleem concreet op te lossen. 2. Gaat na hoe de reacties zijn op een voorstel. 3. Stuurt bij wanneer de doelstellingen in het gedrang komen. 4. Geeft niet op, zoekt actief naar andere mogelijkheden, ook bij hindernissen en tegenslagen. 5. Houdt rekening met mogelijke gevolgen, ook wanneer die een invloed hebben op andere domeinen. Klantvriendelijk zijn (niveau 2) Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne klanten (collega s, andere diensten binnen de organisatie, ) en externe klanten (burgers, leveranciers, vertegenwoordigers, ) en inspelen op hun gevoeligheden, behoeften en wensen. Zoekt in overleg met de klant een goede oplossing voor zijn vraag of probleem. 1. Onderzoekt de verwachtingen en behoeften van de klant. 2. Denkt mee in functie van de vraag van de klant. 3. Zorgt voor een zo goed mogelijke oplossing. 4. Houdt rekening met het effect van het eigen handelen en de eigen houding op anderen. 5. Houdt de klant op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot zijn vraag of probleem. Betrokkenheid tonen (niveau 2) Toont zich verbonden met de brandweerzone Waasland: met de eigen job, met de organisatie en met het beleid. Toont betrokkenheid ten aanzien van de hele organisatie en werkt actief mee om de doelstellingen van het zonebestuur te realiseren. 1. Aanvaardt moeilijke opdrachten en laat zich niet ontmoedigen bij de uitvoering ervan. 2. Neemt actief deel aan taken en projecten die niet tot zijn/haar direct takenpakket behoren. 3. Denkt opbouwend mee in aangelegenheden die ruimer gaan dan de eigen opdracht. 4. Kent en respecteert de missie, waarden en doelstellingen van de brandweerzone Waasland. 5. Neemt bij acties en beslissingen de voor- en nadelen voor de brandweerzone Waasland in overweging. 6. Heeft oog voor de kosten die met een bepaald voorstel of initiatief samenhangen. 7. Benut kansen die de belangen van de organisatie dienen. 8. Respecteert in de eigen adviezen en beslissingen het ruimer beleidskader (doelen, waarden, cultuur). II. Functiefamiliecompetenties Organisatiebewust zijn (niveau 2) Handelen met oog voor de invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op andere onderdelen van de organisatie. Houdt rekening met de impact van het eigen handelen op de andere afdelingen binnen de organisatie. 1. Legt samenwerkingsverbanden met andere afdelingen. 2. Betrekt andere afdelingen binnen de organisatie in het overleg en de besluitvorming. 3. Houdt rekening met de belangen van andere afdelingen binnen de organisatie. 4. Houdt rekening met de invloeden en gevolgen van de eigen acties en beslissingen op andere onderdelen van de organisatie.

8 Resultaatgericht handelen (niveau 2) Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform het tijdspad en de afspraken. Neemt acties om de doelen op een effectieve wijze te bereiken. 1. Vertaalt doelen in haalbare en realistische werkzaamheden. 2. Schept de voorwaarden om de doelen te halen. 3. Mobiliseert mensen en middelen, ook wanneer hij/zij hiertoe anderen moet overtuigen. 4. Maakt concrete afspraken met anderen over wat gerealiseerd moet worden, door wie en tegen wanneer. 5. Stuurt op regelmatige basis het proces bij, in functie van de doelstellingen. 6. Geeft niet op, zoekt actief naar alternatieven wanneer hij/zij met hindernissen en tegenslagen te maken krijgt. 7. Integreert en gebruikt feedback van anderen om de performantie te verbeteren. Coachen en ontwikkelen (niveau 2) Medewerkers begeleiden tot optimale prestaties, groei in hun functie en de verruiming van hun loopbaankansen. Ondersteunt en oriënteert: geeft feedback, moedigt aan, geeft leerkansen. 1. Geeft heldere en genuanceerde feedback, gericht op ontwikkeling. 2. Helpt anderen om hun inzicht te vergroten in de eigen sterktes en zwaktes. 3. Stimuleert anderen (zodanig dat ze zich verder kunnen ontwikkelen). 4. Praat met de andere over hoe iets kan worden aangepakt, veeleer dan zelf de oplossing te geven. 5. Biedt concrete situaties aan om te leren (opleiding, opdrachten, meevolgen,...). 6. Richt zich niet enkel op de taak of het objectief dat moet gerealiseerd worden, maar ook op de persoon die de taak moet uitvoeren. Richting geven (niveau 2) Medewerkers aansturen zodanig dat zij hun doelstellingen kunnen realiseren. Stuurt aan en corrigeert op het niveau van het functioneren en de groepsresultaten. 1. Formuleert objectieven, voorziet duidelijke doelstellingen voor het functioneren van de medewerkers. 2. Drukt in termen van resultaat uit wat hij/zij van de medewerkers verwacht. 3. Geeft open en duidelijke feedback in functie van de te bereiken doelstellingen en afspraken. 4. Treedt op bij het niet nakomen van afspraken, bij problemen in het functioneren, bij onvoldoende resultaten. 5. Toont erkenning en waardering bij goede resultaten. 6. Bevordert de samenwerking tussen de teamleden. 7. Schept duidelijkheid omtrent rollen en verantwoordelijkheden. 8. Houdt op regelmatige basis overleg, individueel of in team. 9. Vraagt de inbreng van de medewerkers aangaande zaken die op hun werking een impact hebben. 10. Stelt zich beschikbaar op.

9 Ondergetekende solliciteert voor de functie van: Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland (B1-B2-B3) -m/v Voor aanstelling in voltijds contractueel dienstverband. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar. Aanwervingsvoorwaarden: - U bent houder van een bachelordiploma (bij voorkeur in een boekhoudkundige richting) of gelijkwaardig - U slaagt voor de selectieprocedure. - U bent tot het wettige verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten - U bent van onberispelijk gedrag en geniet de burgerlijke en politieke rechten - U bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundige onderzoek door de stad) Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privé-sector kan voor max. 12 jaar als geldelijke anciënniteit worden gevalideerd. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam... M V Voornaam:... Straat :....Nr Postnummer : Woonplaats :... Telefoonnummer/GSM:.. . Geboortedatum en -plaats :..... Rijksregisternummer:. Nationaliteit :.... Burgerlijke staat :.... Rijbewijs* : neen / ja : A B C D E Huidige werksituatie:.... Ik voeg bij dit inschrijvingsformulier: - een kopie van het vereiste diploma (*) - een curriculum vitae (*) een kopie van het vereiste diploma is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de wervingsprocedure (handtekening en datum)... Ik heb deze vacature vernomen via* vrienden/familie affiche advertentie website automatisch toegestuurd - andere Stuur dit formulier naar college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of geef het vóór 16 uur af aan de dienst personeel of het secretariaat in het stadhuis en dit uiterlijk op 14 augustus 2014.

10

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Verantwoordelijk zijn

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Verantwoordelijk zijn

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2014-02

Officierskader : mobiliteit 2014-02 Officierskader Officierskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Service Delivery Manager

Service Delivery Manager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor één van haar leden, Het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Service Delivery

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie