preventieadviseur brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, A1a-A1b-A2a/B1-B2-B2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "preventieadviseur brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, A1a-A1b-A2a/B1-B2-B2"

Transcriptie

1 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: preventieadviseur brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, A1a-A1b-A2a/B1-B2-B2 De zone: De brandweer maakt momenteel een hervorming door, waardoor de korpsen van Beveren, Kruibeke, Sint- Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster ondergebracht worden binnen de brandweerzone Waasland met een bovenlokaal management. Wat de job inhoudt U ontwikkelt een beleid voor de brandweerzone inzake arbeidsveiligheid, preventie en welzijn, inzake bedrijfsgezondheidszorg en psychosociale zorg. U adviseert en begeleidt de werkgever, de brandweerzone, de zoneraad en de leden van de hiërarchische lijn en werknemers van de zone in verband met de toepassing van de wettelijke verplichtingen uit het ARAB, de welzijnswet en de veiligheidscodex, de specifieke regelgeving van toepassing op de brandweer en het veiligheidsbeleid. Dit met het oog op het welzijn van de werknemers en het voorkomen van arbeidsongevallen e.a. U optimaliseert de arbeidsomstandigheden en de arbeidsveiligheid in de brandweerzone en in de posten van de zone. Wie we zoeken Iemand die op 6 januari 2015 voldoet aan volgende voorwaarden: * Preventieadviseur A1a-A1b-A2a: U behaalde een masterdiploma of gelijkwaardig en bent in het bezit van een getuigschrift veiligheidskunde niveau I. * Preventieadviseur B1-B2-B3: U behaalde een bachelordiploma en bent in het bezit van een getuigschrift veiligheidskunde niveau II U heeft 5 jaar beroepservaring als preventieadviseur niveau II U bent bereid de opleiding Veiligheidskunde niveau I te volgen en het getuigschrift te behalen. U voldoet aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving): tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten zijn van onberispelijk gedrag

2 de burgerlijke en politieke rechten genieten lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek door het stadsbestuur). U slaagt voor selectieproeven met volgend programma: administratieve vaardigheidstesten eventueel gestandaardiseerde en of geautomatiseerde selectietools (eliminerend indien afgenomen door een extern bureau of door interne gekwalificeerde selectoren) een gestructureerd gedragsgericht interview: hierin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Desgevallend kan er teruggekoppeld worden naar overige selectieonderdelen. Plaats van tewerkstelling voorlopig stadhuis Sint-Niklaas maar later mogelijk op een andere locatie binnen de brandweerzone Waasland. Wat we bieden aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering aangepaste vorming en een functionele loopbaan boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio interessante verlofregeling minimum maandloon: A1a-A1b-A2a: 2.928,63 EUR bruto en netto 1.770,08 EUR B1-B2-B3: 2.342,90 EUR bruto en netto 1.513,79 EUR maandloon met 12 jaar anciënniteit: A1a-A1b-A2a: 3.826,65 EUR bruto en netto 2.176,54 EUR B1-B2-B3: 2.720,88 EUR bruto en netto 1.675,83 EUR. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerstgerangschikte kandidaat wordt aangesteld. Algemene bepalingen: U wordt aangesteld in contractueel dienstverband. U krijgt een contract voor 6 maanden. Na deze 6 maanden is het mogelijk dat u een contract van onbepaalde duur wordt aangeboden. Interesse? Bezorg uiterlijk op 6 januari 2015 (voor 16 uur) uw sollicitatiebrief met een kopie van uw diploma aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of mail naar Voor meer inlichtingen kan u terecht op de personeelsdienst, T of E

3 Functietitel: preventieadviseur 1. Job identificatie: Dienst : Welzijn op het werk Directie: Bedrijfsvoering Rechtstreekse chef: Voorzitter zoneraad, bijgestaan door de zonecommandant Datum: 25 november 2014 Officiële functietitel: preventieadviseur niveau I/niveau II 2. Doel van de functie: Ontwikkelen van een beleid voor de zone inzake arbeidsveiligheid, preventie en welzijn, inzake bedrijfsgezondheidszorg en psychosociale zorg. Adviseren en begeleiden van de werkgever, de brandweerzone, de zoneraad en de leden van de hiërarchische lijn en werknemers van de zone in verband met de toepassing van de wettelijke verplichtingen uit het ARAB, de welzijnswet en de veiligheidscodex, de specifieke regelgeving van toepassing op de brandweer en het veiligheidsbeleid met het oog op het welzijn van de werknemers en het voorkomen van arbeidsongevallen e.a. teneinde de arbeidsomstandigheden in het algemeen en de arbeidsveiligheid in het bijzonder te optimaliseren in de brandweerzone en in de posten van de zone. 3. Kernresultaatsgebieden: Resultaatsgebied 1 : Je wordt de veiligheids- en welzijnsadviseur van de brandweerzone voor de specifieke regelgeving rond arbeidsveiligheid en welzijn in relatie tot de brandweerzone, de openbare brandweerdiensten en de algemene regelgeving rond lokale besturen, inclusief de overheidsopdrachten en -contracten. Deze luiken omvatten ondermeer veiligheids- en welzijnsopdrachten in het kader van de organisatie en werking van de brandweer, personeelszaken, reglementering, verzekeringen, contractbeheer Je leidt de interne dienst preventie en bescherming op het werk. Je stuurt zowel het comité voor preventie en bescherming op het werk aan als de bijkomende commissies en werkgroepen. Resultaatsgebied 2 : Adviseert aan en werkt samen met: Intern: prezoneraad, zonecommandant, IDPBW, posten en medewerkers van de zone... Extern: externe dienst Preventie en Bescherming op het Werk, inspectiediensten, veiligheidsdiensten, keuringsorganismen, collega s veiligheidschefs Resultaatsgebied 3: Je stelt in overleg een globaal (meerjaren-)preventieplan voor de zone op. Je zorgt voor de opmaak van een jaarlijkse actieplannen inzake veiligheid en welzijn. Resultaatsgebied 4: adviserend beleidsondersteunend : Je geeft advies en begeleiding rond arbeidsveiligheid en welzijn in overleg met de zoneraad, de zonecommandant, de bevoegde directieverantwoordelijken, bevoegde officieren en medewerkers van de

4 administratie. Je formuleert oplossingsgerichte en creatieve voorstellen en volgt de implementatie van dossiers met veiligheids- en welzijnsaspecten op. Je staat de zone bij in de uitwerking, de programmatie, de uitvoering en de evaluatie van het beleid bepaald door het dynamisch risicobeheerssysteem, bedoeld in het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk. In het kader van het dynamisch risicobeheerssysteem heeft de IDPBW ondermeer volgende opdrachten: 1. In verband met risicoanalyse: - meewerken aan de identificatie van de gevaren - advies verlenen over de resultaten die voortvloeien uit het vaststellen en nader bepalen van de risico s en maatregelen voorstellen teneinde over een permanente risicoanalyse te beschikken - advies verlenen en voorstellen formuleren voor de opstelling, uitvoering en bijsturing van het globaal preventieplan en het jaaractieplan. 2. Deelnemen aan de studie van de factoren die van invloed zijn op het ontstaan van ongevallen of incidenten en aan de studie van de oorzaken van elk ongeval dat een arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft gehad. 3. Deelnemen aan de analyse van de oorzaken van beroepsziekten. 4. Bijdragen tot en meewerken aan het onderzoek van de werkdruk, de aanpassing van de techniek en de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie evenals de voorkoming van overmatige professionele fysieke en mentale vermoeidheid en deelnemen aan de analyse van de oorzaken van aandoeningen te wijten aan de werkdruk en andere psycho-sociale factoren verbonden aan de arbeid. 5. Advies verlenen over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren en fysische, chemische, carcinogene en biologische agentia, de arbeidsmiddelen en de individuele uitrusting. 6. Advies verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaats in het bijzonder van de refters, kleedkamers, sanitaire installaties, werk- en rustplaatsen en andere bijzondere sociale voorzieningen eigen aan de onderneming die bestemd zijn voor de werknemers. 7. Advies verlenen over het opstellen van instructies betreffende: - het gebruik van arbeidsmiddelen, - het gebruik van chemische en carcinogene stoffen en preparaten en biologische agentia, - het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, - de voorkoming van brand, - de toe te passen procedures in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar. 8. Advies verlenen over de vorming van de werknemers: - bij indienstneming, - bij een overplaatsing of een verandering van functie, - bij invoering van een nieuw arbeidsmiddel of verandering van arbeidsmiddel, - bij invoering van een nieuwe technologie. 9. Voorstellen doen voor het onthaal, de informatie, de vorming en de sensibilisering van de werknemers inzake maatregelen voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in de onderneming of instelling en meewerken aan de maatregelen en de uitwerking van propagandamiddelen die in dat verband worden vastgesteld door het Comité. 10. Aan de werkgever en aan het Comité advies verstrekken over ontwerpen, maatregelen of middelen die rechtstreeks of onrechtstreeks onmiddellijk of op termijn, gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers.

5 11. Deelnemen aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat betreft de ondernemingen van buitenaf en meewerken aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie inzake veiligheid aanwezig op eenzelfde arbeidsplaats of wat betreft de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Resultaatsgebied 5: uitvoerend: 1. In het kader van het beheer en de werking van de dienst zorgen voor: a. het opstellen bij de werkgevers van de groepen A, B en C van de maandverslagen, b. het opstellen van het jaarverslag, c. het opstellen van de arbeidsongevallensteekkaart. 2. De documenten opstellen, aanvullen of viseren in het kader van de keuze, de aankoop, het gebruik en het onderhoud van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. 3. De kennisgeving die in toepassing van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten aan de overheid moeten worden verricht bijhouden. 4. Taken in het kader van het secretariaatswerk van het Comité verrichten zoals bepaald in de reglementering die de werking van het Comité vaststelt. 5. Ter beschikking staan van de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers voor alle vragen die rijzen in verband met de toepassing van de wet en haar uitvoeringsbesluiten en deze in voorkomend geval voorleggen voor advies aan de externe dienst. 6. Meewerken aan de uitwerking van de interne noodprocedures en de toepassing van de wet en haar uitvoeringsbesluiten en deze in voorkomend geval voorleggen voor advies aan de externe dienst. 7. Meewerken aan de organisatie van de eerste hulp en dringende verzorging van werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of getroffen worden door ziekte. 8. Het verzekeren van het secretariaat van het Comité. 9. Alle andere opdrachten verrichten die worden opgelegd door de wet en de uitvoeringsbesluiten. 10. In het kader van de permanente risico-analyse en het opstellen en het bijsturen van het globaal preventieplan en het jaaractieplan: - verrichten van veelvuldige en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de werkgever, hetzij binnen de kortst mogelijke tijd na een aanvraag van de werknemers of hun vertegenwoordigers, - op eigen initiatief, op vraag van de werkgever of op vraag van de betrokken werknemers de werkposten te onderzoeken telkens wanneer een werknemer die op die werkpost wordt tewerkgesteld, wordt blootgesteld aan de verhoging van de risico s of nieuwe risico s, - ten minste één maal per jaar een grondig onderzoek verrichten van de arbeidsplaatsen en van de werkposten, - onderzoeken doen naar aanleiding van arbeidsongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan, - de nuttige, de nodige en pertinente onderzoeken en opsporingen verrichten voor de verbetering van het welzijn van de werknemers, - zelf analyses of controles uitvoeren of doen uitvoeren onder de voorwaarden bepaald door de wet en de uitvoeringsbesluiten, - kennis nemen van de fabricageprocédées, werkmethodes en arbeidsprocessen en ze ter plaatse onderzoeken en maatregelen voorstellen om de risico s te verhelpen die eruit voortvloeien, - de nodige documentatie bijhouden,

6 - in geval van dringende noodzakelijkheid en de onmogelijkheid om op de directie beroep te doen, zelf de nodige maatregelen treffen om de oorzaken van het gevaar of hinder te verhelpen. Resultaatsgebied 6: Je kan beleidsmatig, strategisch en procesmatig denken, bent sterk in onderhandelen, beheerst vergadertechnieken en je kan moeilijke materie op een begrijpelijke manier communiceren, zowel schriftelijk als mondeling. Resultaatsgebied 7: Aansturen van de medewerkers op vlak van arbeidsveiligheid en welzijn in hun dagdagelijkse werking, teneinde een effectieve en efficiënte (samen)werking van de dienst te verzekeren en steeds te beschikken over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers, nodig om de opdracht en doelstellingen van de dienst te realiseren. Resultaatsgebied 8: Voorbereiden, toelichten en opvolgen van alle voorstellen en beslissingen van de prezoneraad met betrekking tot arbeidsveiligheid en welzijn. Resultaatsgebied 9: Je deelt je expertise, bijvoorbeeld door het geven van presentaties, het organiseren van infosessies en opleidingen en het openstellen van de documentatie. Resultaatsgebied 10: Je bereidt de verdere verzelfstandiging van de brandweerzone Waasland mee voor op vlak van arbeidsveiligheid en welzijn. Resultaatsgebied 11: Informeren en sensibiliseren van interne personeelsleden van de hulpverleningszone inzake arbeidsveiligheid en welzijn, ten einde hen te allen tijde te voorzien van correcte informatie en kwalitatieve dienstverlening aan het personeel van de hulpverleningszone en de burgers op een veilige wijze te kunnen verzekeren. Resultaatsgebied 12: Opvolgen van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving inzake veiligheids- en welzijnsaspecten, zijn/haar kennis up-to-date houden in functie van de aanpassingen aan de reglementering, teneinde zijn/haar geloofwaardigheid te verstevigen en deze bepalingen integreren in de bestaande reglementering. Resultaatsgebied 13: Verruimende bepaling: op vraag van de directie of de zonecommandant verricht de werknemer ondersteunende taken van collegae van de eigen dienst of van andere diensten van de hulpverleningszone. De functiehouder fungeert als projectcoördinator in diverse projecten: -opstart hulpverleningszone -uitbouw en opstart IDPBW van de hulpverleningszone -uitbouw en opstart beleid inzake arbeidsveiligheid en welzijn in de brandweerzone. - De functiehouder werkt meestal in stuur- en werkgroepen waarbinnen hij/zij instaat voor de opvolging, bijsturing en rapportering. De functiehouder bouwt voldoende overlegmomenten in.

7 4. Positionering: Van welke functie krijgt u hiërarchische leiding? De zonecommandant/de directie bedrijfsvoering Aan hoeveel medewerkers geeft u zelf hiërarchische leiding? Geef het juiste aantal weer. Functies waaraan men rechtstreeks leiding geeft: de interne dienst PBW van de zone In opstartfase aan nul medewerkers, op kruissnelheid aan enkele personeelsleden (niv. B-C). Functies waaraan men onrechtstreeks leiding geeft: / Van welke functie (directie) krijgt u functioneel of operationeel leiding? Directie bedrijfsvoering Aan hoeveel medewerkers geeft u zelf functioneel of operationeel leiding? Geef het juiste totale aantal weer. Wisselend afhankelijk van het project. 5. Graad van autonomie: Welke impact hebben fouten van uw functie op de organisatie? Beschrijf kort wat er gebeurt in geval van fouten? Welke zijn de consequenties van fouten voor de organisatie? Op welke termijn worden de gevolgen van fouten zichtbaar? Wat is de regelmaat waarmee uw prestaties worden gecontroleerd door uw overste? Fouten zijn zichtbaar op een termijn van korte tot lange termijn en hebben eerder te maken met inschattings- en/of beoordelingsfouten: Arbeidsongevallen; Juridische procedures; Juridische geschillen; De fouten kunnen een financiële impact hebben, een impact op de persoonlijke levenssfeer van de personeelsleden en het imago van de hulpverleningszone schaden. 6. Impact: (indien van toepassing) Bent u verantwoordelijk voor een bepaald budget/cijfer? Neen. Echter ongevallen en fouten kunnen een belangrijke impact hebben voor de arbeidsveiligheid en het welzijn van de medewerkers in de zone. Welke impact heeft uw functie op deze kwantitatieve gegevens? De zoneraad heeft de finale beslissing wat betreft de budgetten. 7. Innovatie: Geef aan welke richtlijnen, instructies, regels en wetgevingen een invloed hebben op uw functie. Kennis van het werkveld Wetgeving arbeidsveiligheid & wetgeving welzijn Wet op de overheidsopdrachten wet op de arbeidsovereenkomst wet civiele veiligheid KB s administratief en geldelijk statuut gemeentedecreet

8 rechtspositieregeling sectorale akkoorden koninklijke besluiten ministeriële omzendbrieven contractbeheer 8. Technische expertise: 8.3. Opleiding: Is er een specifiek opleidingsniveau of diplomaniveau vereist voor de functie? - Masterdiploma in een wetenschappelijke richting. - de aanvullende vorming preventieadviseur (veiligheidskunde) niveau 1, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, met vrucht beëindigd hebben. - De vereiste technische of organisatiespecifieke kennis en vaardigheden om succesvol te presteren in een functie (waaronder kennis wetgeving, talenkennis, IT-kennis, specifieke vaardigheden, productkennis, technieken, specifiek diploma, ) Talen: Nederlands (perfect) IT: MS Office, Ervaring in een openbaar bestuur, een ander overheidsorgaan of juridische dienst is een meerwaarde Ervaring als preventieadviseur is een meerwaarde Leidinggevende ervaring is een meerwaarde Kennis m.b.t de werking van de brandweer is een meerwaarde 8.4. Relevante ervaring: Is er een aantal jaar specifieke werkervaring vereist, specifiek met betrekking tot de functie? Is er een zekere algemene ervaring vereist, bijvoorbeeld binnen een bepaalde sector? Het betreft de ervaring die vereist is om de functie zelfstandig te kunnen uitoefenen. Minimum 1 à 3 jaar ervaring als preventieadviseur niveau I Voor de preventieadviseur niveau II een verplichte beroepservaring als preventieadviseur niveau II van 5 jaar. 9. Interpersoonlijke relaties: Met wie onderhoudt de functie contacten binnen en/of buiten de organisatie? Contacten: Frequentie: Aard overleg: Intern/extern: Personeelsleden en Dagelijks Informatie Intern interne diensten uitwisselen Voorzitter, Wekelijks Adviseren,toelichting Intern zonecommandant, directie bedrijfsvoering geven mbt dossiers Managementteam Maandelijks Adviseren Intern (niveau directies) Technische commissie (niveau postoversten) Maandelijks Adviseren Intern

9 Gemeenten Maandelijks Informatie Extern uitwisselen, overleg Andere overheden Maandelijks Informatie opvragen Extern 10. Competentieprofiel Gebaseerd op het competentiebeleid van het stadsbestuur van Sint-Niklaas (trekkende gemeente van de zone): competentieprofiel functiefamilie leidinggevenden hoger kader I. Kerncompetenties Betrouwbaar zijn (niveau 3) Afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden, rekening houdend met de regels en het beleid van de brandweerzone Waasland. Heeft een duidelijke visie op normen en waarden, voert ze in en past ze toe. 1. Heeft een duidelijke visie op normen en waarden. 2. Maakt gepast uitzonderingen naargelang de situatie en kan die verantwoorden. 3. Neemt verantwoordelijkheid op voor de gevolgen van de eigen beslissingen. 4. Weerstaat aan druk en ongepaste beïnvloeding van derden. Initiatief nemen (niveau 3) Uit eigen beweging zaken aanpakken en voorstellen formuleren. Anticipeert op gebeurtenissen of problemen en onderneemt hiervoor tijdig actie. 1. Doet voorstellen om bestaande situaties te verbeteren. 2. Introduceert fundamentele verbeteringen in werkaanpak en procedures. 3. Onderneemt acties waarvoor geen precedent beschikbaar is en die een langetermijneffect op de organisatie kunnen hebben. 4. Anticipeert op toekomstige vragen, gebeurtenissen en evoluties door vandaag reeds actie te nemen. Klantvriendelijk zijn (niveau 3) Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne klanten (collega s, andere diensten binnen de organisatie, ) en externe klanten (burgers, leveranciers, vertegenwoordigers, ) en inspelen op hun gevoeligheden, behoeften en wensen. Anticipeert op de wensen en noden van klanten. 1. Evalueert op regelmatige basis de samenwerking om feedback te krijgen over de dienstverlening, om nieuwe mogelijkheden en kansen te bespreken, 2. Onderzoekt de dienstverlening en stelt verbeteringen voor. 3. Bouwt aan een werkrelatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.

10 Betrokkenheid tonen (niveau 2) Toont zich verbonden met de brandweerzone Waasland: met de eigen job, met de organisatie en met het beleid. Toont betrokkenheid ten aanzien van de hele organisatie en werkt actief mee om de doelstellingen van het zonebestuur te realiseren. 1. Aanvaardt moeilijke opdrachten en laat zich niet ontmoedigen bij de uitvoering ervan. 2. Neemt actief deel aan taken en projecten die niet tot zijn/haar direct takenpakket behoren. 3. Denkt opbouwend mee in aangelegenheden die ruimer gaan dan de eigen opdracht. 4. Kent en respecteert de missie, waarden en doelstellingen van de brandweerzone Waasland. 5. Neemt bij acties en beslissingen de voor- en nadelen voor de brandweerzone Waasland in overweging. 6. Heeft oog voor de kosten die met een bepaald voorstel of initiatief samenhangen. 7. Benut kansen die de belangen van de organisatie dienen. 8. Respecteert in de eigen adviezen en beslissingen het ruimer beleidskader (doelen, waarden, cultuur). II. Functiefamiliecompetenties Organisatiebewust zijn (niveau 2) Handelen met oog voor de invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op andere onderdelen van de organisatie. Houdt rekening met de impact van het eigen handelen op de andere afdelingen binnen de organisatie. 1. Legt samenwerkingsverbanden met andere afdelingen. 2. Betrekt andere afdelingen binnen de organisatie in het overleg en de besluitvorming. 3. Houdt rekening met de belangen van andere afdelingen binnen de organisatie. 4. Houdt rekening met de invloeden en gevolgen van de eigen acties en beslissingen op andere onderdelen van de organisatie. Resultaatgericht handelen (niveau 3) Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform het tijdspad en de afspraken. Introduceert specifieke veranderingen in processen om de resultaten en de performantie te verbeteren. 1. Introduceert systemen om resultaten te meten ten aanzien van de doelstellingen. 2. Heeft aandacht voor kritische succesfactoren. 3. Beoordeelt bestaande processen op hun doeltreffendheid om de gestelde doelen te realiseren. 4. Elimineert systemen, methodes en procedures indien ze geen toegevoegde waarde meer bieden aan de organisatie of de klanten.

11 Coachen en ontwikkelen (niveau 3) Medewerkers begeleiden tot optimale prestaties, groei in hun functie en de verruiming van hun loopbaankansen. Voorziet hoe anderen zich ontwikkelen en anticipeert hierop. 1. Heeft oog voor de potentiële capaciteiten van de andere. 2. Stimuleert anderen hun competenties in te zetten en te vergroten. 3. Voorziet in de nodige persoonlijke ondersteuning bij het leerproces. 4. Zorgt voor aangepaste en nuttige opdrachten, formele opleiding of andere ervaringen. 5. Biedt de medewerker de mogelijkheid zich te ontwikkelen door taken en verantwoordelijkheden te delegeren die in beperkte mate hun grenzen verleggen. Richting geven (niveau 3) Medewerkers aansturen zodanig dat zij hun doelstellingen kunnen realiseren. Bouwt een performant team om de lange termijn doelen te realiseren. 1. Communiceert en verduidelijkt het beleid ten aanzien van de medewerkers. 2. Geeft aan verschillende medewerkers en in verschillende situaties op een aangepaste manier leiding. 3. Brengt een visie over die enthousiasme en betrokkenheid doet ontstaan. 4. Stimuleert open communicatie en overleg tussen de medewerkers. 5. Ontwikkelt een team met complementaire competenties en talenten.

12

13 Ondergetekende solliciteert voor de functie van: O Preventieadviseur A1a-A1b-A2a, voltijds/contractueel - Ik ben houder van een masterdiploma of gelijkwaardig - Ik ben in het bezit van een getuigschrift veiligheidskunde niveau I O Preventieadviseur B1-B2-B3, voltijds/contractueel Ik behaalde een bachelordiploma en ben in het bezit van een getuigschrift veiligheidskunde niveau II Ik heb 5 jaar beroepservaring als preventieadviseur niveau II Ik ben bereid de opleiding Veiligheidskunde niveau I te volgen en het getuigschrift te behalen PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam... M V Voornaam:... Straat :....Nr Postnummer : Woonplaats :... Telefoonnummer/GSM:.. . Geboortedatum en -plaats :..... Rijksregisternummer:. Nationaliteit :.... Burgerlijke staat :.... Rijbewijs* : neen / ja : A B C D E Huidige werksituatie:.... Ik voeg bij dit inschrijvingsformulier: - een kopie van het vereiste diploma + van het getuigschrift veiligheidskunde niveau I of II (*) - een curriculum vitae (*) een kopie van het vereiste diploma is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de wervingsprocedure (handtekening en datum)... Ik heb deze vacature vernomen via* vrienden/familie affiche advertentie website automatisch toegestuurd - andere Stuur dit formulier naar college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of geef het vóór 16 uur af aan de dienst personeel of het secretariaat in het stadhuis en dit uiterlijk op 6 januari 2015.

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan 72.000 inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: Deskundige

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN

VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN ONGEVALANALYSE TOTALE VERLIESBEHEERSING VIA RISICOANALYSE Mens Machine Materiaal Milieu Maatschappij MENS uitvoerende management BEDRIJFS DOELSTELLINGEN VEILIGHEIDS ZORG verfraaiing Arbeids hygiene Arbeids

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Protocolakkoord Co-RA GPD BIJLAGE 2 Ondersteuning van de scholengroepen voor het welzijnsdomein psychosociale aspecten van het werk We streven naar een eenduidig beleid en visie rond het psychosociaal

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Aanwervingsexamen stafmedewerker financiën / boekhouder

Aanwervingsexamen stafmedewerker financiën / boekhouder per/infosmfin/03.02.2015 Aanwervingsexamen stafmedewerker financiën / boekhouder Personeelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 19 F 056 62 12 23 vacatures@waregem.be www.waregem.be Openingstijden

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Standplaats: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2014-02

Officierskader : mobiliteit 2014-02 Officierskader Officierskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

SENIOR MEETING MANAGER (M/V)

SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd,

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie