Zwangerwijzer: vragenlijst voor de (aanstaande) zwangere en haar partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwangerwijzer: vragenlijst voor de (aanstaande) zwangere en haar partner"

Transcriptie

1 Ïáíá ÇáÍæÇãá:ş ÇÓÊÈíÇä ááóíïçê ÇáÍæÇãá Çæ ÇáãŞÈáÇÊ Úáì ÇáÍãá æôñßçá ÍíÇÊåä åğç ÇáÇÓÊÈíÇä ãæìå áãä íäêùñæä ãæáæïğç ş æíãßä ÇáÇÌÇÈÉ Úäå ŞÈá ÇÓÊÔÇÑÉ ãç ŞÈá ÇáÍãá Çæ ŞÈá ãşçèáé ÈÏÁ ãêçèúé ÇáÍãá ş(úçïéğş Êßæä ÈÚÏ 8 ÇÓÇÈíÚ ãä ÇäŞØÇÚ ÇáÏæÑÉ ÇáÔåÑíÉ ş æíãßä ÇÌÑÇæåÇ åçêiíğç æáßä ÇÌÑÇÁåÇ æìåğç áæìå ÇİÖá ØÈÚğÇ).ş æğáß ááóãçí áåä ÈÇáÊÇßÏ ãä ÈÚÖ ÇáÇãæÑ ÇæáÇğş ş(èçáñìæú Çáì ÚÇíáÊåä ãëáçğ)ş ŞÈá ÒíÇÑÉ ÇÎÕÇíí ÇáÑÚÇíÉ ÇáÕÍíÉ İí ÇÓÊÔÇÑÉ ãç ŞÈá ÇáÍãá.ş ÇõÚ óøï åğç ÇáÇÓÊÈíÇä ÈäÇÁğş Úáì ãíêæì ãæşú æåæ ÈãËÇÈÉ ÇÏÇÉ áçóêôçñçê ãç ŞÈá ÇáÍãá ãä ÇÚÏÇÏ ãñßò ÇíÑİæÓíäÊÑæã æçíñçóãæó ÇáØÈí.ş ääõíßã ÈÒíÇÑÉ ãæşú æğáß áçäå íóãí ÈÊÍÏíÏ ãîçøñ ÇáÍãá æçíöğç íæiñ ááçè æááçã ÇáÍÇãá ãúáæãçê ÔÇãáÉ.ş ÚáãğÇ ÈÇä ÇÓÊÎÏÇã åğç ÇáãæŞÚ ãìçäí æóåá ÇáÊÕİÍ.ş ÇØáÈ ãä ÇáÓíÏÇÊ ÇáãŞÈáÇÊ Úáì ÇáÍãá æôñßçá ÍíÇÊåä ÇáÇÌÇÈÉ Úä ÇÓÊÈíÇä ş"ïáíá ÇáÍæÇãá"ş ŞÈá ÇáãŞÇÈáÉ.ş æèçãßçäåä ÇáŞíÇã ÈĞáß İí ÇáãäÒá.ş æèúï Çä íìíèä Úä ÇáÇÓÊÈíÇä ş ÈÇãßÇäåä ÇÑÓÇáå Çáíß ÈÇáÈÑíÏ ÇáÇáßÊÑæäí.ş íêã ÊÍÏíË ãæşú æçáçóêèíçä ÇáÊÇáí ÈÕİÉ ãäêùãé.ş Zwangerwijzer: vragenlijst vr de (aanstaande) zwangere en haar partner Deze vragenlijst kunnen de aanstaande uders invullen, vrafgaand aan een precnceptineel cnsult f de eerste intake (die bij vrkeur persnlijk maar anders telefnisch plaatsvindt bij 8 weken amenrreduur). Zij hebben dan al vrafgaand aan dit gesprek een aantal zaken bijvrbeeld bij de familie kunnen navragen. De vragenlijst is gebaseerd p een zrginstrument vr precnceptineel advies dat ntwikkeld is dr het Erfcentrum en het Erasmus Medisch Centrum. Het verdient de vrkeur te gebruiken, die naast risicselectie de aanstaande meder en vader uitgebreide infrmatie biedt. U kunt gebruik maken van znder ksten en znder enige technische kennis. U vraagt de adviesvrager m vrafgaand aan het gesprek Zwangerwijzer in te vullen. Dat kan de adviesvrager gewn thuis den. Na vltiing van de vragenlijst mailt zij (f hij) het resultaat met een muisklik naar uw adres. en nderstaande vragenlijst wrden regelmatig geactualiseerd. 1

2 ÇÓÊÈíÇä ş"ïáíá ÇáÍæÇãá"ş íõñìì ÇáÇÌÇÈÉ Úä ÇáÇÓÊÈíÇä ÇáÊÇáí ÇÓÊÚÏÇÏğÇ áçæá ÒíÇÑÉ áß ááïçíé ş(çáşçèáé)ş Çæ ÇáããÇÑÓ ÇáÚÇã.ş ÈÇáÊÚÇæä ãú ÇáÏÇíÉ Çæ ÇáããÇÑÓ ÇáÚÇã ş ÓÊÓÊÎÏãíä ÇäÊ æôñíßß åğå ÇáÇÌÇÈÇÊ áçßêôçi Çí ãîçøñ ááíãá Úáíß ßÇã Çæ Úáì ÇáÌäíä.ş ãä ÇáÖÑæÑí ÇíÖğÇ Çä ÊÌíÈí Úä ÇáÇÓíáÉ ÇáÎÇÕÉ ÈæÇáÏ ÇáØİá ş æíóêíóä Çä íßæä ÈÑİŞÊß.ş İåĞÇ íóçúïßãç Úáì ÇáæÕæá áêşííã ÕÍíÍ ááãîçøñ ÇáÕÍíÉ ÇáãÍÊãáÉ Úáì Øİáß ÇáãäÊÙÑ.ş ÓæÇá ÊŞÏíãí 1 åá íãßäß ÇáÇÌÇÈÉ Úä ÇÓíáÉ ÇáæÇáÏ (a) ÇÌá ş İÇáæÇáÏ ãæìæï (b) ÇÌá ş ÇáÇ Çä ÇáæÇáÏ ÛíÑ ãæìæï (c) áç ÓæÇá ÊŞÏíãí 2 æòä æøæá ÇáÓíÏÉ ÇáÍÇãá ÇáæÒä:ş. ßíáæÌÑÇã ş(ßû)ş (a) ÇáØæá:ş. ÓäÊíãÊÑ ş(óã)ş (b) íóêîïã ÇáæÒä æçáøæá İí ÍÓÇÈ ãæôñ ßÊáÉ ÇáÌÓÏ.ş 1. åá ÇäÊ ÍÇãá ÍÇáíğÇ (b). áç ş äóêîïã æóíáé áãäú ÇáÍãá æåí (c) áç ş æáç äóêîïã æóíáé áãäú ÇáÍãá ş(ãëá ÇŞÑÇÕ ãäú ÇáÍãá)ş åğç ÇáÇÓÊÈíÇä ãæìå ááóíïçê ÇáÑÇÛÈÇÊ İí ÇáÍãá æáßäåä áóä ÍæÇãá ÈÚÏ.ş áßä ÈÚÖ ÇáÇÓíáÉ ÊäØÈŞ ÇíÖğÇ Úáì ÇáÓíÏÇÊ ÇáÍæÇãá ÈÇáİÚá.ş áğáß íãßäß ÇáÇÌÇÈÉ Úäå áæ ÇäÊ ÍÇãá ÇíÖğÇ.ş 2. ãç ÚãÑß (a) Çæ ÇÕÛÑ 35 (b) Çæ ÇßÈÑ åá ÇÍÏ ÇÓáÇİß ş(ãä äçííé Çãß Çæ ÇÈíß)ş ÌĞæÑå ãä:ş (a1) ÔãÇá ÇİÑíŞíÇ ş(çáãûñè ş ÇáÌÒÇíÑ ş ÊæäÓ ş áíèíç ş ãõñ)ş Ïæá ÇáÈÍÑ ÇáãÊæÓØ ÇáÔÑŞíÉ ş(çóñçííá ş ÇáÇÑÏä ş İáÓØíä ş ÓæÑíÇ ş ÊÑßíÇ ş ŞÈÑÕ ş ãçáøç) ş Çæ ÌÒÑ ÇáÇäÊíá ÇáåæáäÏíÉ Çæ ÏæáÉ ÇÑæÈÇ (a2) ÌÒÑ ÇáÇäÊíá ÇáåæáäÏíÉ Çæ ÏæáÉ ÇÑæÈÇ Çæ ÓæÑíäÇã ş(èãç İí Ğáß ÇáÇÚÑÇŞ ÇáãÎÊáØÉ ãëá ÇáÚÑŞ ÇáÇİÑíŞí ÇáßÇÑíÈí ÇáÕíäí Çæ ÇáåäÏæÓÊÇäí ş Çæ ÇáÈÑÊÛÇáí)ş (a3) (a4) ÌÒÑ ÇáÑÇÓ ÇáÇÎÖÑ ÈÇİÑíŞíÇ (a5) ÇÍÏì Ïæá æóø ÇİÑíŞíÇ ş(çíğç ßÇäÊ)ş Çæ ÇÍÏì ÇáÇãÇÑÇÊ ÇáÚÑÈíÉ ÌäæÈ ÇæÑæÈÇ ş(çáèñêûçá ş ÇÓÈÇäíÇ ş ÌäæÈ İÑäÓÇ ş ÇíØÇáíÇ ş ÇáíæäÇä ş ÇáÈÇäíÇ ş ÑæãÇäíÇ ş ÈáÛÇÑíÇ ş æçáïæá ÇáãÓÊŞáÉ Úä íæûæóáçiíç ÇáÓÇÈŞÉ)ş (a6) (a7) æóø æôñş ÇÓíÇ ş(èçßóêçä ş ÇáåäÏ ş ÈäÛáÇÏíÔ ş ãíçäãçñ ş ÊÇíáÇäÏ ş ÇäÏæäíÓíÇ ş ÇáÕíä)ş (a8) ÇáÔÑŞ ÇáÇæÓØ ş(çíñçä ş ÇáÚÑÇŞ ş ÇİÛÇäÓÊÇä ş æçáãäçøş ÇáßÑÏíÉ)ş 2

3 Vragenlijst Zwangerwijzer Deze vragenlijst is een vrbereiding p uw eerste bezek aan de verlskundige f huisarts. Samen met de verlskundige f huisarts kunnen u en uw partner aan de hand van de antwrden kijken f er misschien een risic is vr de meder f uw kind. Het is belangrijk dat u k vragen vr de tekmstige vader beantwrdt. Bij vrkeur in aanwezigheid van de tekmstige vader. Alleen dan kunt u een gede inschatting maken van een mgelijk risic vr de gezndheid van uw kind. Inleiding vraag 1 Kunt u vragen vr de vader beantwrden? ja, vader aanwezig (a) ja, vader niet aanwezig (b) nee (c) Inleiding vraag 2 Gewicht en lengte van de (aanstaande) meder Gewicht:. Kg (a) Lengte: cm (b) Gewicht en lengte wrden gebruikt m de Bdy Mass Index (BMI) te berekenen. 1. Bent u p dit mment zwanger? nee, wij gebruiken wel een vrbehedsmiddel, namelijk.(b) nee, wij gebruiken geen vrbehedsmiddelen (bijv. de pil) (c) Deze vragenlijst is in eerste instantie bestemd vr vruwen die zwanger willen wrden maar dat ng niet zijn. Maar een deel van de vragen is k van tepassing p vruwen die wèl al zwanger zijn. U kunt de lijst dus k invullen als u al zwanger bent. 2. Wat is uw leeftijd? 35 jaar f jnger (a) 36 jaar f uder (b) 3. Heeft u vruders (van de kant van uw vader f meder) uit: Nrd Afrika (Markk, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte) (a1) Ost mediterrane landen (Israël, Jrdanië, Palestina, Syrië, Turkije, Cyprus en Malta) Antillen f Aruba (a2) Antillen, Aruba f Suriname (k in mengsels Afrikaans-Crels-Chinees, Hindestaans en Prtugees) (a3) Kaapverdische eilanden Afrika (a4) Een van de centraal Afrikaanse staten (ngeacht welke) f een van de Arabische emiraten (a5) Zuid Eurpa (Prtugal, Spanje, Zuid- Frankrijk, Italië, Griekenland, Albanië, Remenië, Bulgarije, en de nieuwe staten van vrmalig Jegslavië) (a6) Midden en Ost Azië (Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Indnesië en China) (a7) Midden Osten (Iran, Irak, Afghanistan, en de Kerdische gebieden) (a8) 3

4 4. åá ÇÍÏ ÇÓáÇİ æçáï ÇáØİá ş(ãä äçííé Çãå Çæ ÇÈíå)ş ÌĞæÑå ãä:ş (a1) ÔãÇá ÇİÑíŞíÇ ş(çáãûñè ş ÇáÌÒÇíÑ ş ÊæäÓ ş áíèíç ş ãõñ)ş Ïæá ÇáÈÍÑ ÇáãÊæÓØ ÇáÔÑŞíÉ ş(çóñçííá ş ÇáÇÑÏä ş İáÓØíä ş ÓæÑíÇ ş ÊÑßíÇ ş ŞÈÑÕ ş ãçáøç) ş Çæ ÌÒÑ ÇáÇäÊíá ÇáåæáäÏíÉ Çæ ÏæáÉ ÇÑæÈÇ (a2) ÌÒÑ ÇáÇäÊíá ÇáåæáäÏíÉ Çæ ÏæáÉ ÇÑæÈÇ Çæ ÓæÑíäÇã ş(èãç İí Ğáß ÇáÇÚÑÇŞ ÇáãÎÊáØÉ ãëá ÇáÚÑŞ ÇáÇİÑíŞí ÇáßÇÑíÈí ÇáÕíäí Çæ ÇáåäÏæÓÊÇäí ş Çæ ÇáÈÑÊÛÇáí)ş (a3) (a4) ÌÒÑ ÇáÑÇÓ ÇáÇÎÖÑ ÈÇİÑíŞíÇ (a5) ÇÍÏì Ïæá æóø ÇİÑíŞíÇ ş(çíğç ßÇäÊ)ş Çæ ÇÍÏì ÇáÇãÇÑÇÊ ÇáÚÑÈíÉ ÌäæÈ ÇæÑæÈÇ ş(çáèñêûçá ş ÇÓÈÇäíÇ ş ÌäæÈ İÑäÓÇ ş ÇíØÇáíÇ ş ÇáíæäÇä ş ÇáÈÇäíÇ ş ÑæãÇäíÇ ş ÈáÛÇÑíÇ ş æçáïæá ÇáãÓÊŞáÉ Úä íæûæóáçiíç ÇáÓÇÈŞÉ)ş (a6) (a7) æóø æôñş ÇÓíÇ ş(èçßóêçä ş ÇáåäÏ ş ÈäÛáÇÏíÔ ş ãíçäãçñ ş ÊÇíáÇäÏ ş ÇäÏæäíÓíÇ ş ÇáÕíä)ş (a8) ÇáÔÑŞ ÇáÇæÓØ ş(çíñçä ş ÇáÚÑÇŞ ş ÇİÛÇäÓÊÇä ş æçáãäçøş ÇáßÑÏíÉ)ş 5. åá ÊÊÚÑÖíä ááçôúçú ÈÇÓÊËäÇÁ ÇáÇÔÚÉ ÇáÕÇÏÑÉ ãä ÇáßãÈíæÊÑ Çæ ÇáÊáİÒíæäÇÊ Çæ ÇáåæÇÊİ ÇáãÍãæáÉ.ş 6. åá íêúñö æçáï ÇáØİá ááçôúçú ÈÇÓÊËäÇÁ ÇáÇÔÚÉ ÇáÕÇÏÑÉ ãä ÇáßãÈíæÊÑ Çæ ÇáÊáİÒíæäÇÊ Çæ ÇáåæÇÊİ ÇáãÍãæáÉ.ş 7. åá ÊäÙİíä ÕäÏæŞ ÑæË ŞØÊß ÈÇäÊÙÇã/ÇÍíÇäğÇ Çæ ÊŞæãíä ÈÇÚãÇá ÇáÈÓÊäÉ 8. åá ÊÏÎäíä 9. åá æçáï ÇáØİá ãïîä 4

5 4. Heeft de vader vruders (van de kant van zijn vader f meder) uit: Nrd Afrika (Markk, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte) (a1) Ost mediterrane landen (Israël, Jrdanië, Palestina, Syrië, Turkije, Cyprus en Malta) Antillen f Aruba (a2) Antillen, Aruba f Suriname (k in mengsels Afrikaans-Crels-Chinees, Hindestaans en Prtugees) (a3) Kaapverdische eilanden Afrika (a4) Een van de centraal Afrikaanse staten (ngeacht welke) f een van de Arabische emiraten (a5) Zuid Eurpa (Prtugal, Spanje, Zuid- Frankrijk, Italië, Griekenland, Albanië, Remenië, Bulgarije, en de nieuwe staten van vrmalig Jegslavië) (a6) Midden en Ost Azië (Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Indnesië en China) (a7) Midden Osten (Iran, Irak, Afghanistan, en de Kerdische gebieden) (a8) 5. Kmt u wel eens in aanraking met (radiactieve) straling? Uitgeznderd straling van cmputer, televisie en mbiele telefn. 6. Kmt de vader weleens in aanraking met (radi actieve) straling? Uitgeznderd straling van cmputer, televisie en mbiele telefn. 7. Verschnt u wel eens een kattenbak f tuiniert u wel eens? 8. Rkt u? 9. Rkt de vader? 5

6 10. åá ÊÔÑÈíä ÇáßÍæáíÇÊ 11. åá íôñè æçáï ÇáØİá ÇáßÍæáíÇÊ 12. åá ÊÊÚÇØíä ÇáãÎÏÑÇÊ ÇáäÇÚãÉ ş(çáêí áç ÊÓÈÈ ÇáÇÏãÇä) ÇÚÑİ 13. åá íêúçøì æçáï ÇáØİá ÇáãÎÏÑÇÊ ÇáäÇÚãÉ 14. åá ÊÊÚÇØíä ÇáãÎÏÑÇÊ ÇáŞÇÓíÉ ş(çáêí ÊÓÈÈ ÇáÇÏãÇä) 15. åá íêúçøì æçáï ÇáØİá ÇáãÎÏÑÇÊ ÇáŞÇÓíÉ 16. åá ÇäÊ ãõçèé ÈãÑÖ ÇáÈæáíãíÇ äíñiæòç ş(îáá İí äùçã ÇáÇßá íõçíèå ÇİÑÇØ İí ÊäÇæá ÇáØÚÇã Ëã ÊÚãÏ ÇáŞíÁ)ş Çæ ÓÈŞ æçä ÇÕÈÊ Èå İí ÇáãÇÖí 17. åá ÇäÊ ãõçèé ÈãÑÖ ÇáÇäæÑíßÓíÇ äíñiæòç ş(îáá İí ÇáÇßá íõçíèå ÇãÊäÇÚ ãiñø Úä ÊäÇæá ÇáØÚÇã)ş Çæ ÓÈŞ æçä ÇÕÈÊ Èå İí ÇáãÇÖí 6

7 10. Drinkt u alchl? 11. Drinkt de vader alchl? 12. Gebruikt u wel eens sftdrugs? 13. Gebruikt de vader wel eens sftdrugs? 14. Gebruikt u wel eens harddrugs? 15. Gebruikt de vader wel eens harddrugs? 16. Lijdt u aan bulimia nervsa (eetverslaving)? Of heeft u hieraan geleden? 17. Lijdt u aan anrexia nervsa (magerzucht)? Of heeft u hieraan geleden? 7

8 18. åá ÊÊäÇæáíä æìèçê ÛĞÇííÉ ãêäæúé 19. åá ÊÊäÇæáíä æìèçê ÛĞÇííÉ ÎÇÕÉ (a) áç (b) äúã (b1) äèçêíé ş(áç ÊÊäÇæáíä ÇááÍæã Çæ ÇáÇÓãÇß)ş (b2) äèçêíé ÕÑİÉ ş(áç ÊÊäÇæáíä ÍÊì ÇáãäÊÌÇÊ ÇáÍíæÇäíÉ)ş (b3) ãçßñæèíæêíß ş(äèçêí ãøíá ááúãñ)ş (b4) ÍãíÉ ÛĞÇííÉ ááêîóíó (b5) äùçã ÛĞÇíí æõiå ÇáØÈíÈ (b6) ÇÎÑì 20. åá ÊÊäÇæáíä ÍãÖ Çáİæáíß ßãßãá ÛĞÇíí ÇÓÊÚÏÇÏğÇ ááíãá 21. åá ÊÊäÇæáíä ÇØÚãÉ äííé ş(æáæ ÇÍíÇäğÇ) (a) áç (b) äúã (b1) ÇáÇäæÇÚ ÇáÎİíİÉ ãä ÇáÌÈä ÇáãÕäæÚ ãä ÇááÈä ÇáÎÇã ş('çæáíå ßÑæ')ş (b2) ÇÓãÇß ãïîäé (b3) áíæã Çæ ÇÓãÇß Çæ ãíçñíçê äííé Çæ ÛíÑ ãøåæé ÈÇáßÇãá (b4) ÎÖÑÇæÇÊ äííé (b5) ÍáíÈ ÛíÑ ãèóêñ ş(ãä ÇáãÒÑÚÉ ãèçôñé)ş 22. åá ÊÇßáíä ÇáßÈÏ Çæ ÛíÑåÇ ãä ÇáãäÊÌÇÊ ÇáÊí ÊÍÊæí Úáì İíÊÇãíä Ç 23. åá ÇäÊ ãõçèé ÈÇí ãä ÇáÇãÑÇÖ ÇáÊäÇÓáíÉ ÇáÊÇáíÉ Çæ ÓÈŞ æçä ÇÕÈÊ ÈåÇ Çæ ÊÚÊŞÏíä Çäß ŞÏ Êßæäíä ãõçèé ÈÇí ãäåç (a1) ÇáÇáÊåÇÈ ÇáßÈÏí È (a2) ÇáŞæÈÇÁ ş(çáåñèó)ş ÇáÊäÇÓáíÉ (a3) ÇáßáÇãíÏíÇ (a4) ÇáÈËæÑ ÇáÊäÇÓáíÉ (a5) ÇáÓíáÇä (a6) ÇáÒåÑí (a7) äşõ ÇáãäÇÚÉ ÇáãßÊÓÈ ş(çáçíïò)ş (a8) ÇáÊÑÇíßæãæäÇÓ 8

9 18. Eet u gevarieerd? 18. Eet u gevarieerd? 19. Heeft u speciale eetgewnten? Nee (a) Ja (b) vegetarisch (geen vlees en vis) (b1) veganistisch (geen dierlijke prducten) (b2) macrbitisch (b3) vermageringsdieet (afvallen, lijnen) (b4) dieet vrgeschreven dr arts (b5) ander dieet (b6) 20. Slikt u ter vrbereiding p uw zwangerschap fliumzuur? 21. Eet u wel eens k al is het maar af en te rauwe vedingsmiddelen? Nee (a) Ja (b) zachte kaassrten bereid met rauwe melk ('au lait cru') (b1) gerkte vis (b2) rauw f niet geheel gegaard vlees, vis f schaaldieren (b3) rauwe grenten (b4) ngepasteuriseerde melk (rechtstreeks van de ber) (b5) 22. Eet u wel eens lever f andere prducten waar vitamine A in zit? 23. Heeft u een f meerdere van de nderstaande seksueel verdraagbare aandeningen (SOA) (gehad) f twijfelt u daarver? hepatitis B (leverntsteking) (a1) herpes genitalis (a2) chlamydia (a3) genitale wratten (a4) gnrre (druiper) (a5) syfilis (lues) (a6) hiv/aids (a7) trichmnas (a8) 9

10 24. åá æçáï ÇáØİá ãõçè ÈÇí ãä ÇáÇãÑÇÖ ÇáÊäÇÓáíÉ ÇáÊÇáíÉ Çæ ÓÈŞ æçä ÇÕíÈ ÈåÇ Çæ íúêşï Çäå ŞÏ íßæä ãõçèğç ÈÇí ãäåç (a1) ÇáÇáÊåÇÈ ÇáßÈÏí È (a2) ÇáŞæÈÇÁ ş(çáåñèó)ş ÇáÊäÇÓáíÉ (a3) ÇáßáÇãíÏíÇ (a4) ÇáÈËæÑ ÇáÊäÇÓáíÉ (a5) ÇáÓíáÇä (a6) ÇáÒåÑí (a7) äşõ ÇáãäÇÚÉ ÇáãßÊÓÈ ş(çáçíïò)ş (a8) ÇáÊÑÇíßæãæäÇÓ 25. åğç ÇáÓæÇá ãêúáş ÈÇÍÊãÇáÇÊ ÇáÇÕÇÈÉ ÈİíÑæÓ äşõ ÇáãäÇÚÉ ÇáÈÔÑí ş(çáiíñæó ÇáĞí íóèè ãñö ÇáÇíÏÒ)ş Çæ ÇáÇáÊåÇÈ ÇáßÈÏí È.ş åá ÊäØÈŞ ÇáÇãæÑ ÇáÊÇáíÉ Úáíß (a1) ÊÚÏÏ Çæ ÊÛííÑ ãêßññ İí ÇáÔÑíß ÇáÌäÓí (a2) ØÈíÚÉ Úãáß ÊŞÊÖí ÇáÊÚÇãá ãú ÇáÏãÇÁ Çæ ÛíÑåÇ ãä ÓæÇíá ÇáÌÓã (a3) ÊÓÊÎÏãíä ÇáãÍÇŞä İí ÊäÇæá ÇáÇÏæíÉ ÔíÁ ããç ÓÈŞ 26. åğç ÇáÓæÇá ãêúáş ÈÇÍÊãÇáÇÊ ÇáÇÕÇÈÉ ÈİíÑæÓ äşõ ÇáãäÇÚÉ ÇáÈÔÑí ş(çáiíñæó ÇáĞí íóèè ãñö ÇáÇíÏÒ)ş Çæ ÇáÇáÊåÇÈ ÇáßÈÏí È.ş Çí ããç íáí íäøèş Úáì æçáï ÇáØİá (a1) ÊÚÏÏ Çæ ÊÛííÑ ãêßññ İí ÇáÔÑíß ÇáÌäÓí (a2) ØÈíÚÉ Úãáå ÊŞÊÖí ÇáÊÚÇãá ãú ÇáÏãÇÁ Çæ ÛíÑåÇ ãä ÓæÇíá ÇáÌÓã (a3) íóêîïã ÇáãÍÇŞä İí ÊäÇæá ÇáÇÏæíÉ ÔíÁ ããç ÓÈŞ 27. åá ÊáŞíÊ ÊØÚíãğÇ ßÇãáÇğş ÖÏ ãñö ÇáÍÕÈÉ ÇáÇáãÇäíÉ ş(úäï ÚãÑ 14 ÔåÑğÇ æı9ı ÓäæÇÊ)ş Çæ åá ÇÕÈÊ ÈåĞÇ ÇáãÑÖ 10

11 24. Heeft de vader een f meerdere van de nderstaande seksueel verdraagbare aandeningen (gehad) f twijfelt hij daarver? hepatitis B (leverntsteking) (a1) herpes genitalis (a2) chlamydia (a3) genitale wratten (a4) gnrre (druiper) (a5) syfilis (lues) (a6) hiv/aids (a7) trichmnas (a8) 25. Deze vraag heeft betrekking p de kans p besmetting met hiv (het virus dat aids kan verrzaken) f hepatitis B. Is het nderstaande p u van tepassing? ja (a) meerdere f wisselende seksuele partners (a1) vr uw berep werken met bled en andere lichaamsvleistffen (a2) drugsgebruik met een injectienaald (a3) niets van het bvenstaande (b) 26. Deze vraag heeft betrekking p de kans p besmetting met hiv (het virus dat aids kan verrzaken) f hepatitis B. Wat is p de vader van tepassing? meerdere f wisselende seksuele partners (a1) vr uw berep werken met bled en andere lichaamsvleistffen (a2) drugsgebruik met een injectienaald (a3) niets van het bvenstaande (b) 27. Bent u vlledig (p de leeftijden van 14 maanden en 9 jaar) ingeënt tegen rde hnd f heeft u deze ziekte gehad? ja (a) 11

12 28. åá ÇäÊ ãõçèé ÈÇí ãä ÇáÇãÑÇÖ ÇáÊÇáíÉ æêîöúíä ááúáçì ãäåç Çæ ÓÈŞ æçä ÇÕÈÊ æúæáìê ãäåç Úáì íï ØÈíÈ äúã (a) ÇáÑÈæ Çæ ãñö ÕÏÑí ÇÎÑ ş(êîöúíä ááúáçì Úáì íï ÇáããÇÑÓ ÇáÚÇã ÇáÎÇÕ Èß Çæ ÇÎÕÇíí æêêäçæáíä ÇÏæíÉ áúáçì ÇáÑÈæ)ş (a1) (a2) ÇãÑÇÖ ÇáãäÇÚÉ ÇáĞÇÊíÉ (a3) ÇãÑÇÖ ÊÌáØ æóíæáé ÇáÏã (a4) ÇáÊáíİ ÇáßíÓí (a5) ÇáÕÑÚ (a6) ÇãÑÇÖ ÇáŞáÈ (a7) ÇÑÊİÇÚ ÖÛØ ÇáÏã (a8) ÇáÓÑØÇä (a9) ÇãÑÇÖ ÇáãÚÏÉ Çæ ÇáÇãÚÇÁ Çæ ÇáÈäßÑíÇÓ Çæ ÇáßÈÏ (a10) ÇáÊÕáÈ ÇáÚÕÈí ÇáãÊÚÏÏ (a11) ÇáÖÚİ ÇáÚÖáí ÇáæÎíã (a12) ÇãÑÇÖ Çáßáì Çæ ÇáãËÇäÉ (a13) ãñö ÇáİíäÇíá ßíÊæäæÑíÇ (a14) ÇãÑÇÖ äióíé æúşáíé (a15) ÇãÑÇÖ ÑæãÇÊÒãíÉ (a16) ÇãÑÇÖ ÇáÛÏÉ ÇáÏÑŞíÉ (a17) ãñö ÇáÓßÑí (a18) ãêáçòãé ÇåáÑÒ ÏÇäáæÓ (a19) ãêáçòãé ãçñiçä (a20) ÇäíãíÇ ÇáÈÍÑ ÇáÇÈíÖ ş(çáëçáçóíãíç)ş ÌáØÉ ş(êîëñ ÇáÏã ÈãÇ íæïí áçäóïçï ÇáÔÑÇííä)ş Çæ ÌáØÉ İí ÇáÓÇŞ Çæ ÌáØÉ ÑíæíÉ Çæ ÓßÊÉ ÏãÇÛíÉ ş(çáäæèçê ÇáÇŞİÇÑíÉ ÇáÚÇÈÑÉ Çæ ÌáØÇÊ æäòíi ÇáãÎ)ş (a12) (a22) ÇãÑÇÖ ÇáãäÇØŞ ÇáÍÇÑÉ ş(ãëá ÇáãÇáÇÑíÇ)ş (a23) ÛíÑ Ğáß ãä ÇáÇãÑÇÖ ÇáãÒãäÉ Çæ ÇáæÑÇËíÉ Çæ ÇáÎöáŞíÉ áç (b) 29. åá ÊÊäÇæáíä ÇÏæíÉ Çæ ÛíÑ Ğáß ãä ÇáÇÔíÇÁ ÈäÇÁğş Úáì æõi ÇáØÈíÈ Çä ßÇäÊ ÇÌÇÈÊß ÈäÚã ş İÇĞßÑí ÇÓãÇÁ Êáß ÇáÇÏæíÉ.ş ş(áç ÏÇÚí áğßñ æóçíá ãäú ÇáÍãá ãëá ÇáÇŞÑÇÕ).ş ş æåí 30. åá íêäçæá æçáï ÇáØİá ÇÏæíÉ ÈäÇÁğş Úáì æõi ÇáØÈíÈ Çä ßÇäÊ ÇÌÇÈÊß ÈäÚã ş İÇĞßÑí ÇÓãÇÁ Êáß ÇáÇÏæíÉ.ş ş æåí 31. åá ÊÊäÇæáíä ÇÏæíÉ ãä ÇáÊí íãßä ÔÑÇæåÇ ãä ÇáÕíÏáíÉ Ïæä ÇáÍÇÌÉ áæõié ØÈíÈ ãëá:ş ÇáÇÓÈÑíä ş äşçø ÇáÇäİ ş ÇÏæíÉ ÇáÓÚÇá ş ÇáãÑÇåã ş ÇÏæíÉ ÇáÚáÇÌ ÇáãËáí.ş Çä ßÇäÊ ÇÌÇÈÊß ÈäÚã ş İÇĞßÑí ÇÓãÇÁ Êáß ÇáÇÏæíÉ.ş ş æåí 12

13 28. Heeft u één van de vlgende ziekten (gehad) waarvr u nder behandeling bent (was) van een arts? astma f een andere lngziekte ( u bent nder behandeling van uw huisarts f specialist en u gebruikt medicijnen tegen astma) (a1) aut-immuunziekte (a2) bledstllingsprblemen (a3) cystische fibrse (CF f taaislijmziekte) (a4) epilepsie (a5) hartziekte (a6) hge bleddruk (a7) kanker (a8) maag-, darm-, alvleesklier- en leverziekte (a9) multiple sclerse (a10) myasthenia gravis (a11) nier- en blaasziekte (a12) PKU (a13) psychische ziekten (a14) reuma (a15) schildklierziekte (a16) suikerziekte (a17) syndrm van Ehlers-Danls (a18) syndrm van Marfan (a19) thalassemie (a20) trmbse (bledprp in bledvat) f trmbsebeen, lngemblie, bererte (TIA / CVA) (a21) trpische ziekte (bijv. malaria) (a22) andere chrnische, erfelijke f aangebren ziekte(a23) 29. Gebruikt u medicijnen f middelen die zijn vrgeschreven dr een arts? Z ja, geef de namen van de medicijnen en middelen p. (vrbehedsmiddelen zals de pil heft u niet te nemen). ja, namelijk (a) 30. Gebruikt de vader medicijnen f middelen die zijn vrgeschreven dr een arts? Z ja, geef de namen van de medicijnen en middelen p. ja, namelijk (a) 31. Gebruikt u medicijnen die u znder recept, bijvrbeeld bij een aptheek f drgist, kunt kpen? Denk aan aspirines, neusdruppels, hestdrankjes, zalven en hmepathische middelen. Z ja, geef de namen van deze medicijnen p. ja, namelijk (a) 13

14 32. åá ÓÈŞ æçä ÍãáÊ ãä ŞÈá ş(íêì áæ ÇäÊåì ÇáÍãá ÈÇÌåÇÖ Çæ ÓŞæØ ÇáÍãá) Çä ßÇäÊ ÇÌÇÈÊß ÈáÇ ş İÑÌÇÁğş ÊÇÈÚí ááóæçá ÑŞã 33. 2a3. åá ÓÈŞ æçä ãññê ÈÇí ãä ÇáãÔßáÇÊ ÇáÊÇáíÉ ÇËäÇÁ ãñçê ÇáÍãá ÇáÓÇÈŞÉ (a1) ÇäÌÇÈ Øİá ãç Èíä ÇáÇÓÈæÚ 16 æı24ı ãä ÇáÍãá (a2) ÇäÌÇÈ Øİá ãç Èíä ÇáÇÓÈæÚ 25 æı37ı ãä ÇáÍãá ÇäÌÇÈ Øİá İí ÇáÇÓÈæÚ 37 ãä ÇáÍãá Çæ ÈÚÏå ş ææòäå Şáíá ş(çşá ãä 2500 ÛÑÇã)(şa3ış)ş (a4) ÇäÌÇÈ Ìäíä ãíê Èíä ÇáÇÓÈæÚ 16 æı24ı ãä ÇáÍãá (a5) ÇäÌÇÈ Ìäíä ãíê ÈÚÏ ÇáÇÓÈæÚ 24 ãä ÇáÍãá (a6) ÇäÊåÇÁ Íãáíä Çæ ÇßËÑ ÈÓŞæØ ÇáÍãá ŞÈá ÇáÇÓÈæÚ Çá 16 ãä ÇáÍãá (a7) ÇäÌÇÈ Øİá Çæ ÇßËÑ ÈæáÇÏÉ ŞíÕÑíÉ (a8) ÇäÌÇÈ Øİá Çæ ÇßËÑ ÈÚíæÈ ÎöáŞíÉ (a9) ÊÚãÏ ÇäåÇÁ ÇáÍãá ş(çìåçö)ş ı32ıè.ş åá ÓÈŞ æçä ÇÕÈÊ ÈÇí ãä ÇáÇãÑÇÖ ÇáÊÇáíÉ ÇËäÇÁ ãñçê ÇáÍãá ÇáÓÇÈŞÉ (a1) ÓßÑí ÇáÍãá (a2) Êßæä ÇáÇÌÓÇã ÇáãÖÇÏÉ áiõíáé ÇáÏã ş(ãñö ÚÇãá ÑíÓóÓ)ş ÊÔäÌ ÇáÍãá ş(çáçßáçãóíç)ş Çæ ÊÓãã ÇáÍãá ş(çáèñííßáçãóíç)ş Çæ ãêáçòãé åíáè ş(ßáåç ãä ÇÔßÇá ÊÓãã ÇáÍãá)ş (a3) (a4) ÛíÑ Ğáß ãä ãöçúiçê ÇáÍãá ÇáÎØíÑÉ 33. åá ÇäÊ ãõçèé Çæ ÓÈŞ æçä ÇÕÈ ÈÊÔæåÇÊ İí ÇáÑÍã Çæ ÚäŞ ÇáÑÍã 34. åá ÓÈŞ æçä ÎÖÚÊ áúãáíé ÌÑÇÍíÉ Úáì íï ØÈíÈ äóçá ş(óæçáğş ÇËäÇÁ ÇáÍãá Çæ ÛíÑ Ğáß) 35. åá ßÇäÊ æçáïêß ÊÊäÇæá ÚŞÇÑ Ïí Çí ÇÓ ş(ïçí ÇíËÇíá ÓÊíáÈíÓÊíÑæá)ş ÚäÏãÇ ßÇäÊ ÍÇãáÇğ 14

15 32. Bent u eerder zwanger geweest (eventuele abrtus en/f miskraam meegerekend)? Indien nee ga dr naar vraag a. Heeft u een f meer van de vlgende prblemen meegemaakt tijdens uw eerdere zwangerschap(pen)? kind(eren) gebren tussen de 16de en 24ste zwangerschapsweek (a1) kind(eren) gebren tussen de 25ste en 37ste zwangerschapsweek (a2) kind(eren) gebren in f na de 37ste zwangerschapsweek met een te laag gewicht (minder dan 2500 gram) (a3) dd gebren kind tussen de 16de en 24ste zwangerschapsweek (a4) dd gebren kind na de 24ste zwangerschapsweek (a5) twee f meer zwangerschappen die eindigden in een miskraam vr de eerste 16 zwangerschapsweken (a6) kind(eren) gebren via een keizersnede (a7) kind(eren) gebren met een aangebren afwijking (a8) zwangerschapsafbreking (abrtus prvcatus) (a9) 32b. Heeft u een van de vlgende ziekten gehad in uw eerdere zwangerschap(pen)? zwangerschapsdiabetes, zwangerschapssuiker (a1) bledgrepantistffen (rhesus) (a2) (pre)eclampsie en HELLP-syndrm (vrmen van zwangerschapsvergiftiging) (a3) een andere ernstige cmplicatie gerelateerd aan uw zwangerschap (a4) 33. Heeft f had u vrmafwijkingen aan de baarmeder f baarmederhals? ja (a) 34. Bent u it (tijdens f buiten de zwangerschap) gepereerd dr een gynaeclg (vruwenarts)? ja (a) 35. Heeft uw meder DES (diethylstilbestrl) ingekmen ten ze zwanger was? ja (a) 15

16 äúã(şaş)ş áç (b) áç ÇÚÑİ (c) 36. åá ÇäÊ ş Çæ Çí ãä ÇŞÇÑÈß ş ãõçèé ÈÇãÑÇÖ æñçëíé Çæ ÎöáŞíÉ Úãì Çæ ÖÚİ ÔÏíÏ İí ÇáÈÕÑ (a1) ãêáçòãé ÏÇæä (a2) ÕÑÚ Çæ ÊÔäÌÇÊ Çæ äæèçê ÊÔäÌ ãú ÇáÍãì (a3) ÖÚİ ÔÏíÏ İí ÇáÓãÚ (a4) ÚíæÈ ÎöáŞíÉ İí ÇáŞáÈ (a5) ÚÏã ÇäÊÙÇã ÏŞÇÊ ÇáŞáÈ (a6) ÇÒãÉ ŞáÈíÉ ŞÈá ÚãÑ 35 ÚÇãğÇ (a7) ãñö ÇáåíãæİíáíÇ Çæ ÍÇãá áãñö ÇáåíãæİíáíÇ (a8) ÇäÔŞÇŞ ÇáÍ᪠Çæ ÇáÔİÉ ş(çáôié ÇáÇÑäÈíÉ)ş ÇáÎöáŞí (a9) ãñö İí ÇáãÎ Çæ ÇáÌåÇÒ ÇáÚÕÈí Çæ ÇáÚÖáÇÊ (a10) ÇáÓäÓäÉ ÇáãÔæŞÉ ş(çäôşçş ÇáÚãæÏ ÇáİŞÑí) ş ÇäÚÏÇã ÇáãÎ ÇáÎáŞí ş(çäôşçş ÇáÌãÌãÉ) ş ÇÓÊÓŞÇÁ ÇáÏãÇÛ ş(çáåçíïñæßíiçáó)ş (a11) ãñö ÇáÎáÇíÇ ÇáãäÌáíÉ Çæ ÍÇãá áãñö ÇáÎáÇíÇ ÇáãäÌáíÉ ş(çäíãíç æñçëíé)ş (a12) ÇãÑÇÖ ÚÖáíÉ ş(ãëá ãñö ÏæÔÇä ááöúi ÇáÚÖáí)ş (a13) ÇáÊáíİ ÇáßíÓí Çæ ÍÇãá áãñö ÇáÊáíİ ÇáßíÓí (a14) ÇáËÇáÇÓíãíÇ Çæ ÍÇãá ááëçáçóíãíç ş(çäíãíç ÇáÈÍÑ ÇáÇÈíÖ ÇáæÑÇËíÉ)ş (a15) ÊÚÑÖ ÓíÏÉ æçíïé áíçáêí ÓŞæØ Íãá Çæ ÇßËÑ (a16) ÊÇÎÑ Çáäãæ ÇáĞåäí ş(ãëá ãêáçòãé ÇáßÑæãæÒæã ÇßÓ ÇáåÔ)ş (a17) ÇãÑÇÖ æñçëíé Çæ ÎöáŞíÉ ÇÎÑì (a18) 37. åá æçáï ÇáØİá æ/çæ Çí ãä ÇŞÇÑÈå ãõçè ÈÇãÑÇÖ æñçëíé Çæ ÎöáŞíÉ ãáçíùé:ş ááçìçèé Úä åğç ÇáÓæÇá íìè ÍÖæÑ æçáï ÇáØİá ş(çæ ÇáæÇáÏ ÇáãÑÊŞÈ)ş ãä ÇÌá ÇáæÕæá áçiöá ÊŞííã ááãîçøñ ÇáÕÍíÉ ÇáãÍÊãáÉ Úáì Ìäíäß.ş (a1) Úãì Çæ ÖÚİ ÔÏíÏ İí ÇáÈÕÑ (a2) ãêáçòãé ÏÇæä (a3) ÕÑÚ Çæ ÊÔäÌÇÊ Çæ äæèçê ÊÔäÌ ãú ÇáÍãì (a4) ÖÚİ ÔÏíÏ İí ÇáÓãÚ (a5) ÚíæÈ ÎöáŞíÉ İí ÇáŞáÈ (a6) ÚÏã ÇäÊÙÇã ÏŞÇÊ ÇáŞáÈ (a7) ÇÒãÉ ŞáÈíÉ ŞÈá ÚãÑ 35 ÚÇãğÇ (a8) ãñö ÇáåíãæİíáíÇ Çæ ÍÇãá áãñö ÇáåíãæİíáíÇ (a9) ÇäÔŞÇŞ ÇáÍ᪠Çæ ÇáÔİÉ ş(çáôié ÇáÇÑäÈíÉ)ş ÇáÎöáŞí (a10) ãñö İí ÇáãÎ Çæ ÇáÌåÇÒ ÇáÚÕÈí Çæ ÇáÚÖáÇÊ ÇáÓäÓäÉ ÇáãÔæŞÉ ş(çäôşçş ÇáÚãæÏ ÇáİŞÑí) ş ÇäÚÏÇã ÇáãÎ ÇáÎáŞí ş(çäôşçş ÇáÌãÌãÉ) ş ÇÓÊÓŞÇÁ ÇáÏãÇÛ ş(çáåçíïñæßíiçáó)ş (a11) (a12) ãñö ÇáÎáÇíÇ ÇáãäÌáíÉ Çæ ÍÇãá áãñö ÇáÎáÇíÇ ÇáãäÌáíÉ ş(çäíãíç æñçëíé)ş (a13) ÇãÑÇÖ ÚÖáíÉ ş(ãëá ãñö ÏæÔÇä ááöúi ÇáÚÖáí)ş (a14) ÇáÊáíİ ÇáßíÓí Çæ ÍÇãá áãñö ÇáÊáíİ ÇáßíÓí (a15) ÇáËÇáÇÓíãíÇ Çæ ÍÇãá ááëçáçóíãíç ş(çäíãíç ÇáÈÍÑ ÇáÇÈíÖ ÇáæÑÇËíÉ)ş (a16) ÊÚÑÖ ÓíÏÉ æçíïé áíçáêí ÓŞæØ Íãá Çæ ÇßËÑ 16

17 ÊÇÎÑ Çáäãæ ÇáĞåäí ş(ãëá ãêáçòãé ÇáßÑæãæÒæã ÇßÓ ÇáåÔ)ş (a17) ÇãÑÇÖ æñçëíé Çæ ÎöáŞíÉ ÇÎÑì (a18) 17

18 36. Kmt bij uzelf en/f in uw eigen familie een erfelijke f aangebren aandening vr? ja blindheid f ernstige slechtziendheid (a1) dwnsyndrm (a2) epilepsie, tevallen, (krts)stuipen (a3) ernstige dfheid (a4) aangebren hartafwijkingen (a5) hartritmestrnissen (a6) hartinfarct vr 35ste jaar (a7) hemfilie f dragerschap van hemfilie (a8) lip- f gehemeltespleet (hazenlip) (a9) aandeningen van hersenen, zenuwstelsel f spieren (a10) pen rug (spina bifida), pen schedel (anencefalie), waterhfd (a11) sikkelcelziekte f dragerschap van sikkelcelziekte (erfelijke bledarmede) (a12) spierziekten, (bijv. de ziekte van Duchenne) (a13) taaislijmziekte (cystic fibrsis f CF) f dragerschap van CF (a14) thalassemie f dragerschap van thalassemie (erfelijke bledarmede) (a15) twee f meer miskramen bij één persn (a16) vertraagde verstandelijke ntwikkeling (bv. fragiele-x-syndrm) (a17) andere aangebren afwijkingen f erfelijke aandeningen (a18) 37. Kmt bij de (tekmstige) vader en/f in de familie van de vader een erfelijke f aangebren aandening vr? LET OP: Bij het beantwrden van deze vraag is het ndzakelijk dat de (tekmstige) vader aanwezig is m een gede inschatting te kunnen maken van mgelijke risic s vr de gezndheid van uw kind. blindheid f ernstige slechtziendheid (a1) dwnsyndrm (a2) epilepsie, tevallen, (krts)stuipen (a3) ernstige dfheid (a4) aangebren hartafwijkingen (a5) hartritmestrnissen (a6) hartinfarct vr 35ste jaar (a7) hemfilie f dragerschap van hemfilie (a8) lip- f gehemeltespleet (hazenlip) (a9) aandeningen van hersenen, zenuwstelsel f spieren (a10) pen rug (spina bifida), pen schedel (anencefalie), waterhfd (a11) sikkelcelziekte f dragerschap van sikkelcelziekte (erfelijke bledarmede) (a12) spierziekten, (bijv. de ziekte van Duchenne) (a13) taaislijmziekte (cystic fibrsis f CF) f dragerschap van CF (a14) thalassemie f dragerschap van thalassemie (erfelijke bledarmede) (a15) twee f meer miskramen bij één persn (a16) vertraagde verstandelijke ntwikkeling (bv. fragiele-x-syndrm) (a17) 18

19 andere aangebren afwijkingen f erfelijke aandeningen (a18) 19

20 38. åá ş(ííêãá Çä)ş åäçß ÕáÉ ŞÑÇÈÉ ş(æáæ ÈÚíÏÉ)ş Èíäß æèíä æçáï ÇáØİá 39. åá ÊÊÚÑÖíä áãæçï ßíãíÇííÉ İí ÇáÚãá ş ÇÊÚÑÖ Çáì (a1) ãğíèçê ş(ií ÇáØáÇÁ ş ÇáÏåÇä ş ÇáÕãÛ ş ãæçï ÇáÊäÙíİ ş ÇáÍÈÑ)ş (a2) ÈäÌ ş(ãîïñ)ş ÛÇÒí (a3) ÇÏæíÉ ÓÑØÇä ş(çïæíé ãëèøé áäãæ ÇáÎáÇíÇ / ÇÏæíÉ ÚáÇÌ ßíãÇæí)ş (a4) ãèíïçê ÍÔÑÇÊ/ãÈíÏÇÊ ÍÔÇíÔ ÖÇÑÉ (a5) ãúçïä ËŞíáÉ Çæ ãñßèçê ãúïäíé ş(ãëá ÇáßÇÏãíæã Çæ ÇáÒíÈŞ Çæ ÇáÑÕÇÕ Çæ ÇáãäÛäíÒ Çæ ÇáßÑæã)ş (a6) ÛíÑ Ğáß ş æåí 40. åá íêúñö æçáï ÇáØİá áãæçï ßíãíÇííÉ İí ÇáÚãá ş íêúñö Çáì (a1) ãğíèçê ş(ií ÇáØáÇÁ ş ÇáÏåÇä ş ÇáÕãÛ ş ãæçï ÇáÊäÙíİ ş ÇáÍÈÑ)ş (a2) ãèíïçê ÍÔÑÇÊ/ãÈíÏÇÊ ÍÔÇíÔ ÖÇÑÉ (a3) ãúçïä ËŞíáÉ Çæ ãñßèçê ãúïäíé ş(ãëá ÇáßÇÏãíæã Çæ ÇáÒíÈŞ Çæ ÇáÑÕÇÕ Çæ ÇáãäÛäíÒ Çæ ÇáßÑæã)ş (a4) ÛíÑ Ğáß ş æåí 41. åá ÊÊÚÑÖíä áçí ãä ÇáÚæÇãá ÇáÊÇáíÉ İí ÇáÚãá ÈÕİÉ ãäêùãé (a1) ÏÑÌÇÊ ÇáÍÑÇÑÉ ÇáŞÕæì ş(çáèñæïé Çæ ÇáÍÑÇÑÉ ÇáŞÕæì)ş (a2) ÇáÖæÖÇÁ (a3) ÇáÇåÊÒÇÒÇÊ (a4) ÇáÖÛØ ÇáÚÇáí ş(öûø ÇÚáì ãä ÇáÖÛØ ÇáÌæí ş ÈãÇ İí Ğáß ÇËäÇÁ ÇáÛØÓ)ş ÔíÁ ããç ÓÈŞ 42. åğç ÇáÓæÇá Úä İÑÕ ÇáÇÕÇÈÉ ÈÇáÚÏæì İí ÇáÚãá.ş İí Úãáí ş ÇÊÚÇãá ÈÕİÉ ãäêùãé ãú...ş (a1) ÇáÇØİÇá ÇáÕÛÇÑ æ/çæ ÇáãÑÖì ÇáÍíæÇäÇÊ(şa2ış)ş (a3) ÇáãÑÖì ÇáßÈÇÑ (a4) äèçêçê İí ãäçøş ãôìñé Çæ ÍÏÇíŞ ÚÇãÉ (a5) ÇááÍã Çáäíí (a6) ÇáäİÇíÇÊ Çæ ÇáãÇÁ ÇáãÓÊÚãá (a7) ÇáÏãÇÁ Çæ ÛíÑåÇ ãä ÓæÇíá ÇáÌÓã ş(íêì áæ ãä ÎáÇá ÇáäİÇíÇÊ)ş (a8) ÇáÈÑÇÒ ş(íêì áæ ãä ÎáÇá ÇáäİÇíÇÊ)ş ÔíÁ ããç ÓÈŞ 20

21 38. Bent u (mgelijk) (verre) familie van de vader? ja (a) 39. Kmt u tijdens uw werk in cntact met chemische stffen? ja, met (a) plsmiddelen (in verf, lak, lijm, reinigingsmiddelen en inkt) (a1) narcsegassen (a2) geneesmiddelen tegen kanker (cytstatica / chemtherapeutica) (a3) bestrijdingsmiddelen (a4) zware metalen f metaalverbindingen (bijv. cadmium, kwik, ld, mangaan en chrm) (a5) iets anders, namelijk (a6) 40. Kmt de vader tijdens zijn werk in cntact met chemische stffen? ja, met (a) plsmiddelen (in verf, lak, lijm, reinigingsmiddelen en inkt) (a1) bestrijdingsmiddelen (a2) zware metalen f metaalverbindingen (bijv. cadmium, kwik, ld, mangaan en chrm) (a3) iets anders, namelijk (a4) 41. Wrdt u tijdens uw werk bltgesteld aan een van de vlgende factren? ja (a) extreme temperaturen (extreme hitte f extreme ku) (a1) lawaai (a2) lichaamstrillingen (a3) verdruk (hgere luchtdruk dan nrmaal; k bij duiken) (a4) niets van het bvenstaande (b) 42. Deze vraag gaat ver de kans m tijdens uw werk een infectieziekte p te lpen. In mijn baan werk ik regelmatig met... ja (a) zieke en/f kleine kinderen (a1) dieren (a2) zieke vlwassenen (a3) natuur in bssen f plantsenen (a4) rauw vlees (a5) 21

22 43. åá ØÈíÚÉ Úãáß åí İí ÕæÑÉ æñïíçê Çæ İí ÇáãÓÇÁ æ/çæ İí ÓÇÚÇÊ Úãá ÛíÑ ãäêùãé 44. åá íäøæí Úãáß Úáì ÇáŞíÇã ÈÇÚãÇá ĞÇÊ ØÇÈÚ ãñåş ÌÓÏíğÇ ÈÕİÉ ãäêùãé Çæ ÇáæŞæİ ØæÇá Çáíæã Çæ ÇáÓíÑ áãóçiçê ØæíáÉ 45. åá ÊÚÇäíä ãä ÊæÊÑ æöûæø äióíé ş(ûíñ ÕÍíÉ)ş ÈÓÈÈ Úãáß 22

23 43. Werkt u in een systeem van plegendienst, nachtdienst en/f heeft u nregelmatige werktijden? ja (a) 44. Met u in uw baan regelmatig lichamelijk zwaar werk uitveren, lang staan f veel lpen? ja (a) 45. Heeft u vanwege uw werk (ngeznde) stress? ja (a) 23

Voor u ligt de vragenlijst Kinderwensspreekuur van de Verloskundigen Praktijk Zeeuws Vlaanderen (www.vpzv.nl).

Voor u ligt de vragenlijst Kinderwensspreekuur van de Verloskundigen Praktijk Zeeuws Vlaanderen (www.vpzv.nl). Vr u ligt de vragenlijst Kinderwensspreekuur van de Verlskundigen Praktijk Zeeuws Vlaanderen (www.vpzv.nl). Deze vragenlijst is een vrbereiding p uw eerste bezek bij de verlskundige. Samen met u en uw

Nadere informatie

Vragenlijst ALGEMENE GEGEVENS ALGEMEEN. Voorletters: Voornaam: Meisjesnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: Heb je een partner? Zo ja: Achternaam:

Vragenlijst ALGEMENE GEGEVENS ALGEMEEN. Voorletters: Voornaam: Meisjesnaam: Geboortedatum: Telefoonnummer: Heb je een partner? Zo ja: Achternaam: Vragenlijst Van harte gefeliciteerd met je zwangerschap! Je hebt binnenkrt je eerste afspraak met één van de verlskundigen van Vida. Om je z ged mgelijk te begeleiden willen we je vragen nderstaande vragenlijst

Nadere informatie

Zwangerwijzer: vragenlijst voor de (aanstaande) zwangere en haar partner

Zwangerwijzer: vragenlijst voor de (aanstaande) zwangere en haar partner Zwangerwijzer: vragenlijst voor de (aanstaande) zwangere en haar partner Deze vragenlijst kunnen de aanstaande ouders invullen, voorafgaand aan een preconceptioneel consult of de eerste intake (die bij

Nadere informatie

ZwangerWijzer: vragenlijst voor de (aanstaande) zwangere en haar partner

ZwangerWijzer: vragenlijst voor de (aanstaande) zwangere en haar partner ZwangerWijzer: vragenlijst voor de (aanstaande) zwangere en haar partner Deze vragenlijst kunnen de aanstaande ouders invullen, voorafgaand aan een preconceptioneel consult of de eerste intake (die bij

Nadere informatie

2. Gewicht en lengte van de (aanstaande) moeder Gewicht:. kg Lengte: cm Gewicht en lengte worden gebruikt om de Body Mass Index (BMI) te berekenen.

2. Gewicht en lengte van de (aanstaande) moeder Gewicht:. kg Lengte: cm Gewicht en lengte worden gebruikt om de Body Mass Index (BMI) te berekenen. 1. Kunt u vragen voor de vader beantwoorden?, vader aanwezig, vader niet aanwezig 2. Gewicht en lengte van de (aanstaande) moeder Gewicht:. kg Lengte: cm Gewicht en lengte worden gebruikt om de Body Mass

Nadere informatie

Je bent zwanger! Gefeliciteerd!

Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Zwangerschapsbegeleiding Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Om je zwangerschap z ged mgelijk te kunnen begeleiden, hebben wij gegevens van je ndig. Een aantal gegevens kun je al vrafgaand aan de eerste cntrle

Nadere informatie

1. Hoe bent u bij het Neurologie Centrum Amsterdam terecht gekomen? o Via de huisarts. namelijk, o Via de apotheek

1. Hoe bent u bij het Neurologie Centrum Amsterdam terecht gekomen? o Via de huisarts. namelijk, o Via de apotheek E.G.M. Cuturier en N. Vlam, neurlgen Berhaave medisch centrum Dintelstraat 60, 1078VV Amsterdam 020 30 500 51 Intake Neurlgie Centrum Amsterdam Naam: m/v Vrletter(s): Adres: Pstcde & Wnplaats Gebrtedatum:

Nadere informatie

Inschrijfformulier Yoga Detox week april 2014

Inschrijfformulier Yoga Detox week april 2014 Inschrijffrmulier Yga Detx week april 2014 Wij willen u vragen m nderstaande gegevens z vlledig mgelijk in te vullen. Man / vruw* Vlledige naam: Adres: Pstcde + wnplaats: Telefn: Email: Gebrteplaats: Gebrtedatum:

Nadere informatie

Anamneseformulier Gezondheidstest

Anamneseformulier Gezondheidstest Anamnesefrmulier Gezndheidstest LET OP: Vr de kwaliteit van de gezndheidstest is het van belang m het anamnesefrmulier vlledig en naar waarheid in te vullen. Het is mgelijk m meerdere antwrden in te vullen.

Nadere informatie

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet PET/CT scan met klhydraatarm dieet H14.025-01 Inhudspgave Inhudspgave... 1 Inleiding... 2 Wat is een PET/CT-scan?... 2 He bereidt u zich vr p het nderzek?... 3 Wat mag u drinken?... 3 Wat mag u eten?...

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Naam: Geboortedatum: Geboorteland: Huisarts: Wanneer was de eerste dag van je laatste menstruatie?

Naam: Geboortedatum: Geboorteland: Huisarts: Wanneer was de eerste dag van je laatste menstruatie? We vragen je voorafgaand aan het eerste bezoek aan onze praktijk deze vragenlijst zo compleet mogelijk in te vullen. Je kunt de lijst daarna naar onze praktijk mailen of printen en aan de assistente geven

Nadere informatie

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis.

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis. Tarieven 2012 MveDis vedings- en bewegingspraktijk Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rtterdam 010-2919675 / inf@mvedis.nl www.mvedis.nl Nevenlcaties Rtterdam Gezndheidscentrum Ldewijk Pincffsweg Ldewijk Pincffsweg

Nadere informatie

De moeder heeft tijdens de kraamtijd voorlichting gekregen over:

De moeder heeft tijdens de kraamtijd voorlichting gekregen over: Bijlage 1 Vrbeeld van een checklist vr brstveding in de kraamtijd De meder heeft tijdens de kraamtijd vrlichting gekregen ver: Zrgvuldig aanleggen Vedingshudingen zittend p twee manieren liggend He vaak

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Naam: Geboortedatum: Geboorteland: Huisarts: Wanneer was de eerste dag van je laatste menstruatie?

Naam: Geboortedatum: Geboorteland: Huisarts: Wanneer was de eerste dag van je laatste menstruatie? We vragen je voorafgaand aan het eerste bezoek aan onze praktijk deze vragenlijst zo compleet mogelijk in te vullen. Je kunt de lijst daarna naar onze praktijk mailen of printen en aan de assistente geven

Nadere informatie

Wilt U bij de eerste controle uw legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs meebrengen?

Wilt U bij de eerste controle uw legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs meebrengen? VERLOSKUNDIGEN ROTTERDAM WEST CENTRUM VOOR VERLOSKUNDE, ECHOGRAFIE EN PRECONCEPTIEZORG Heemraadssingel 152, 3021 DK Rotterdam, tel.: 010-4568369 www.verloskundigenrotterdamwest.nl - info@verloskundigenrotterdamwest.nl

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Vragenlijst Verloskundigen praktijk Almelo

Vragenlijst Verloskundigen praktijk Almelo Vragenlijst Verloskundigen praktijk Almelo Wil je deze vragenlijst invullen en meenemen naar het spreekuur bij de eerste controle? We zullen hem dan samen doornemen. Persoonlijke gegevens Roepnaam:...

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Vragenlijst. naar het. zorggebruik en ziekte van kinderen

Vragenlijst. naar het. zorggebruik en ziekte van kinderen Vragenlijst naar het zrggebruik en ziekte van kinderen (TiC-P kinderen Ouderversie) Instructie Deel l De vlgende vragen zijn bedeld m in kaart te brengen, met welke hulpverleners uw kind in de afgelpen

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Inleiding. Wij verwachten u op: Datum: Tijdstip:

Inleiding. Wij verwachten u op: Datum: Tijdstip: De plakpref Inleiding Om meer te weten te kmen ver de rzaak van uw huidklachten heeft uw behandelend arts een plakpref aangevraagd. In deze brchure kunt u nder andere lezen wanneer en waar u wrdt verwacht,

Nadere informatie

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - -

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - - Planning Week Les Thuis Af 4 Uitleg nieuwe pdracht Reclame en Campagnes Onderzek Orange Baby s - - - NEE 5 Afmaken nderzek Orange Babys Beginnen nderzek Plus supermarkten Afmaken nderzek Plus supermarkten

Nadere informatie

TEST INHOUD: HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? 1. Onderzoek het eetgedrag van uw kind. 2. In welke fase zit mijn kind nu?

TEST INHOUD: HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? 1. Onderzoek het eetgedrag van uw kind. 2. In welke fase zit mijn kind nu? TEST HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? INHOUD: 1. Onderzek het eetgedrag van uw kind 2. In welke fase zit mijn kind nu? 3. Heeft mijn kind een geznd BMI? 4. Tips vr uders www.mijnkindheefteeneetstrnis.nl

Nadere informatie

Huisdieren en vakantie

Huisdieren en vakantie Huisdieren en vakantie Huisdieren en Vakantie 1. Wat te regelen m ze thuis te laten 2. Wat te regelen als ze naar een pensin f lgeeradres gaan 3. Wat te regelen als ze meegaan p vakantie 1. Wat te regelen

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Huisbereiding in de kijker

Huisbereiding in de kijker NIEUWSBRIEF NUMMER 5 JANUARI 2010 P1 In dit nummer 1 Inleiding 2 Huisbereiding in de kijker 2 Stppen met rken 4 Zelftest 5 Vrdelen van stppen met rken Inleiding Beste nieuwslezer, 2009 det zijn uittrede,

Nadere informatie

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren Nieuwegein p 2015-1*7 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 23-03-15 inzake JGZprtcl asielzekerskinderen. Afdeling: Griffie Datum 24 maart 2015 Prtefeuillehuder: P.W.M.

Nadere informatie

Dossier : drugs in het verkeer

Dossier : drugs in het verkeer Dssier : drugs in het verkeer 1 Enkele gangbare pvattingen ver illegale drugs Ik merk het direct wanneer iemand drugs heeft genmen. Ik lp dus geen risic m mee te rijden met iemand die nder invled rijdt.

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Vóór een zwangerschap

Vóór een zwangerschap e r f o c e n t r u m Informatie over erfelijkheid, gezondheid & samenleving Vóór een zwangerschap Informatie voor mensen die kinderen wensen Op kinderen krijgt u geen garantie In Nederland komen de meeste

Nadere informatie

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten MET ONTSLAG! Ontslaginfrmatie vr neurlgie/neurchirurgie patiënten Het ntslag U bent pgenmen p de afdeling neurlgie/neurchirurgie en u mag met ntslag. Wij hebben de meest gestelde vragen met betrekking

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Checklist verloskundig hulpverleners bij zwangerschap hepatitis B-draagsters

Checklist verloskundig hulpverleners bij zwangerschap hepatitis B-draagsters Checklist verlskundig hulpverleners bij zwangerschap hepatitis B-draagsters Versie 27-02-08 Samengesteld dr: Natinaal Hepatitis Centrum (NHC) Greet Bland Landelijke Vereniging Entadministraties (LVE /

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vaniqa 11,5% Crème (eflornithine)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vaniqa 11,5% Crème (eflornithine) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Vaniqa 11,5% Crème (eflrnithine) LEES GOED DE HELE BIJSLUITER VOORDAT U DIT GENEESMIDDEL GAAT GEBRUIKEN. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

VRAGENLIJST man Oriënterend Fertiliteit Onderzoek

VRAGENLIJST man Oriënterend Fertiliteit Onderzoek 1 Naam en geboortedatum VRAGENLIJST man Oriënterend Fertiliteit Onderzoek Persoonsgegevens Wat is uw geboortedatum? Wat is uw lengte? Wat is uw gewicht? dd mm jaar. cm. kg Vragen over uw vruchtbaarheid

Nadere informatie

Intake instrumenten HorecaVakPunt. A. Vragenlijst nieuwe leerling

Intake instrumenten HorecaVakPunt. A. Vragenlijst nieuwe leerling Intake instrumenten HrecaVakPunt A. Vragenlijst nieuwe leerling Je wilt graag een leerwerkplaats in ns bedrijf. Dat stellen wij p prijs en daarm hebben we graag een sllicitatiegesprek met ju. Om het gesprek

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2013

Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2013 Kritisch er uw gezndheid Delta Llyd Zrgerzekeringen 2013 F 01.1.05_BrchA5_3.indd 1 071112 12:32 Kritisch er uw gezndheid Pag. 2/8 F 01.1.05 1112 Kritisch er uw gezndheid Delta Llyd Zrgerzekeringen 2013

Nadere informatie

DYSLEXIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:...

DYSLEXIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... 1 DYSLEXIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden (in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief.

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief. GO! MEMO GO!mem/GPD/GB/2011-7 01-07-2011 Medische check-up Deze mem heeft betrekking p alle persneelsleden van de centrale administratie van het GO! die 50 jaar zijn f uder. Sinds enkele jaren biedt het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagfrmulier Bijzndere Bijstand Alle gegevens die u p dit frmulier invult wrden gecntrleerd. De bijgevegde bewijsstukken gebruiken wij hiervr. Deze bewijsstukken wrden k vr cntrle uitgewisseld met

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Inventarisatie van wensen & verwachtingen ver gezndheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Let p: Deze vragenlijst dient vr verspreiding p maat gemaakt te wrden vr uw bedrijf. Ver daar waar [bedrijfsnaam]

Nadere informatie

Persoongegevens: * Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Persoongegevens: * Doorstrepen wat niet van toepassing is. Om ervoor te zorgen dat we onze zorg zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan jouw situatie, is het onder andere belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van jouw (medische) achtergrond. Hieronder vind je

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Vragenlijst Verloskundigen Westelijke Mijnstreek

Vragenlijst Verloskundigen Westelijke Mijnstreek Van harte welkom in onze praktijk! U komt voor het eerste gesprek, het intakegesprek. Daarom willen wij graag wat meer weten over uw (medische) achtergrond en die van uw partner en beide families. Op sommige

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Behandeling voet, nagels en huid - pedicure Naam examenkandidaat: Stoelnummer: Kandidaatnummer: Persoonlijke gegevens, vul in. Geef een beschrijving:

Behandeling voet, nagels en huid - pedicure Naam examenkandidaat: Stoelnummer: Kandidaatnummer: Persoonlijke gegevens, vul in. Geef een beschrijving: Adaplan Pedicure Analyse-, diagnse- en adviesplan pedicurebehandeling Behandeling vet, nagels en huid - pedicure Naam examenkandidaat: Stelnummer: Kandidaatnummer: Vr de vlgende testen/ nderzeken kunt

Nadere informatie

Voedingsadviezen bij een energie- en eiwitverrijkt dieet

Voedingsadviezen bij een energie- en eiwitverrijkt dieet Vedingsadviezen bij een energie- en eiwitverrijkt dieet 2 Inleiding We eten mdat we trek hebben, een hngergevel hebben f mdat we iets erg lekker vinden. Tijdens ziekte en herstel heeft ns lichaam extra

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. Forlax 10g, poeder voor drank in sachet. Macrogol 4000 Bijsluiter: Infrmatie vr de patiënt Frlax 10g, peder vr drank in sachet Macrgl 4000 Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke infrmatie in vr u. Gebruik

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

Samenvatting Docentenhandleiding

Samenvatting Docentenhandleiding Samenvatting Dcentenhandleiding Cursus Selecteren znder vrrdelen: Vr de beste match! Mdule 4 Wettelijke kaders & Regelgeving: handreikingen vr tepassing in de praktijk Dit pleidingsaanbd is tt stand gekmen

Nadere informatie

Waar kent u Medisch Centrum Breda van? Huidige behandelingen en medicatie: ja nee

Waar kent u Medisch Centrum Breda van? Huidige behandelingen en medicatie: ja nee Medische / anesthesie vragenlijst Persoonsgegevens: Naam : m / v Voornaam : Adres : Postcode : Woonplaats : Geb.datum : BSN : Telefoon : Mobiel : Emailadres : Beroep : Huisarts : Adres: Verzekering : Nummer

Nadere informatie

9. Wat was het oorspronkelijke beroep van Domela?

9. Wat was het oorspronkelijke beroep van Domela? Na de maquettezaal km je in het Ferdinand Dmela Nieuwenhuis Museum. Dit museum bestaat uit drie verschillende ruimten: de infrmatie zaal, de studeerkamer en de gang waarin zijn verlijden centraal staat.

Nadere informatie

pre-operatieve vragenlijst

pre-operatieve vragenlijst pre-operatieve vragenlijst patiënt etiket 1. Zijn er problemen met de Nederlandse taal? 2. Bent u anders dan voor de klacht waarvoor u bij annatommie bent onder behandeling van uw huisarts? Indien ja,

Nadere informatie

Heeft u de afgelopen maand een periode meegemaakt van minstens 2 weken waarin u zich bijna voortdurend somber voelde?

Heeft u de afgelopen maand een periode meegemaakt van minstens 2 weken waarin u zich bijna voortdurend somber voelde? MDQ A.J.W. Van der Des, Th. Barnhfer, J.M.G. Williams Telichting: Onderstaande vragen gaan ver depressie en gerelateerde prblemen. Lees a.u.b. de vragen zrgvuldig dr en antwrdt dr het rndje vr de betreffende

Nadere informatie

Cognitieve ontwikkeling/schoolfunctioneren en dagbesteding

Cognitieve ontwikkeling/schoolfunctioneren en dagbesteding Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzndere Jeugdzrg inf@sbj.be - www.sbj.be Cgnitieve ntwikkeling/schlfunctineren en dagbesteding In deze dimensie wrdt bijzndere aandacht gegeven aan de schlse vaardigheden

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :.

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :. Dit aanmeldfrmulier is pgesteld ten beheve van een zrgvuldige aanmelding van leerlingen. Aanmeldfrmulier vr basisschl ndergetekenden melden hun kind aan bij RKBS Panta Rhei te Cevrden (naam/plaats schl)

Nadere informatie

Inleiding. Het gipsverband

Inleiding. Het gipsverband Gipsverbanden 2 Inleiding U heeft p de afdeling Spedeisende Hulp f p de gipskamer een (kunststf) gipsverband gekregen. Deze flder infrmeert u he u hiermee m met gaan; waar u rekening mee met huden bij

Nadere informatie

Mechelsesteenweg 291 2018 Antwerpen www.dekoninck.be info@dekoninck.be. Educatief pakket

Mechelsesteenweg 291 2018 Antwerpen www.dekoninck.be info@dekoninck.be. Educatief pakket Mechelsesteenweg 291 2018 Antwerpen www.dekninck.be inf@dekninck.be Educatief pakket Dit educatief pakket is bedeld en gemaakt vr de studenten van het secundair nderwijs. De antwrden p de vragen zijn te

Nadere informatie

VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek

VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek 1 Naam en geboortedatum VRAGENLIJST vrouw Oriënterend Fertiliteit Onderzoek 2 Persoonsgegevens dd mm jaar Wat is uw geboortedatum? - Wat is uw lengte?. cm Wat is uw gewicht?. kg Vragen over uw vruchtbaarheid

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Mobiel/telefoon : /. Wat is uw gewicht? Wat is uw lengte? BMI cm/kg 2. Bent u ooit bij een keuring (als donor of anderszins) afgekeurd? zo ja, waarom?

Mobiel/telefoon : /. Wat is uw gewicht? Wat is uw lengte? BMI cm/kg 2. Bent u ooit bij een keuring (als donor of anderszins) afgekeurd? zo ja, waarom? Initiele screening Vragenlijst donoren Feces Bank NAAM : Patientnummer / ziekenhuis : Geboortedatum : Datum invullen : Mobiel/telefoon : /. Email : Intake dd.. /.. /. Door : Wat is uw geslacht? Wat is

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

: 5.10.2014 : 2.1 : 14-05-2014 Pagina 1 van 6. Anamneselijst 2014

: 5.10.2014 : 2.1 : 14-05-2014 Pagina 1 van 6. Anamneselijst 2014 : 14-05-2014 Pagina 1 van 6 Uw gezondheid en gebruik van geneesmiddelen kunnen voor de tandarts en mondhygiënist van belang zijn. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om de volgende vragen te beantwoorden?

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden Aanmeldfrmulier Gegevens rechthebbende (rechthebbende is degene die nder bewind gesteld gaat wrden) Gebrtenaam (gehuwden meisjesnaam vermelden) : Vrnamen : Vrletters : Natinaliteit : Adres (straat en huisnr)

Nadere informatie

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa

Obesitas Een onderschatte bedreiging: Publieke perceptie van obesitas in Europa Obesitas Een nderschatte bedreiging: Publieke perceptie van besitas in Eurpa SAMENVATTING PER LAND BELGIË Uitgeverd dr Opinium, een nafhankelijk bureau vr strategische inzichten, in samenwerking met de

Nadere informatie

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiairs

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiairs Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-3900 Overpelt Tel. + 32 11 826 000 Fax + 32 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be WERKPOSTFICHE VOOR STAGIARES In uitvering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht. Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Ibuprfen Liquid Caps 400 mg, capsules, zacht Vr gebruik bij vlwassenen en adlescenten van 40 kg f zwaarder (12 jaar f uder) Ibuprfen Lees ged de hele bijsluiter

Nadere informatie

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania?

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania? Nummer 3 april 2006 He is het m te leven met Hiv f Aids in Tanzania? Aids is een ziekte die helaas ng niet te genezen is. Ok is Aids een ziekte met veel sciale cnsequenties met name in Afrika. Vaak raken

Nadere informatie

Unicondylaire ( halve ) knieprothese

Unicondylaire ( halve ) knieprothese Unicndylaire ( halve ) knieprthese Unicndylaire ( halve ) knieprthese Anatmie van het kniegewricht Het kniegewricht wrdt mslten dr het kapsel. De binnenbekleding van het kapsel prduceert gewrichtsvcht.

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Zwangerwijzer: a questionnaire for prospective pregnant or pregnant women and their partners

Zwangerwijzer: a questionnaire for prospective pregnant or pregnant women and their partners Zwangerwijzer: a questionnaire for prospective pregnant or pregnant women and their partners This is a questionnaire for prospective parents, which they can fill in prior to a preconception consultation

Nadere informatie