Verslag vergadering GMR Kindante Datum: Tijd: uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d."

Transcriptie

1 Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek Verslag vergadering GMR Kindante Datum: Tijd: uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d Presentielijst: Manon Abbink Aanwezig Roel Frusch Aanwezig Donné van Roij Aanwezig Cilie Alfonso Aanwezig Tiny Gelissen Afgemeld Arjan Tholen Aanwezig Bert Andriolo Aanwezig Corrie Jacobs Aanwezig Vacature ouder Fred de la Croix Afgemeld Paul Lenssen Aanwezig Vacature ouder Lune Demandt Aanwezig Wiel Pieters Aanwezig Freddy Emaus Aanwezig Ralf Raats Aanwezig Namens het CvB en bestuursbureau: Marcel van den Eijnden, Erik Nevels uur. Agenda: 1. Opening 2. Bespreking met het CvB 3. Activiteitenplan GMR Mededelingen 5. Vaststellen van het verslag van de vergadering van de GMR van Actiepunten uit de vergadering met het GMR-Platform Informatie vanuit de OPR 8. Ingekomen stukken en ingekomen 9. Uitgaande stukken en uitgaande 10. Rondvraag 11. Sluiting 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 2. Bespreking met het CvB Marcel bedankt voor het presentje dat hij van de GMR ontvangen heeft tijdens zijn ziekte. De mededelingen zijn in de toekomst te volgen via de Kindante-Nieuwsbrief en worden niet meer tijdens de vergadering uitgereikt. Erik is aanwezig omdat er een vraag is over wat er verteld gaat worden op de infoavond over de nieuwe CAO. De nieuwe onderdelen van de CAO zullen worden toegelicht en de aanwezigen kunnen vragen stellen. Het moet duidelijk zijn dat het een voorlichting door de vakbond is op verzoek van de GMR. Het is niet een uitleg van Kindante. Evaluatie van de mobiliteit is te laat teruggekoppeld naar de GMR waarvoor excuus. Het verslag van de enquête wordt momenteel uitgewerkt en zal waarschijnlijk voor de kerst

2 aan de GMR worden aangeboden. Het beleid zelf zal ook nog geëvalueerd moeten worden. Er wordt ook gedacht over overkoepelend beleid op HR-gebied. Vraag is of het cultuur-/structuur-traject daarin wordt meegenomen. De afspraak over opstellen van criteria voor gedwongen mobiliteit is ook blijven liggen. Daar wordt actie op gezet. De GMR spreekt de behoefte uit om hierover met het bestuur in het ontwikkelingsstadium te bespreken. Waar blijft in deze ontwikkeling de rol van kritische vriend die aan de GMR toegedacht is? Dit is een goed voorstel. Het voorstel is ook om de GMR mee te laten denken over het mobiliteitsbeleid en het bestuursformatieplan. Er volgt een uitnodiging. De secretaris inventariseert wie aan dit vooroverleg wil deelnemen. [actie: Wiel, Bert, Donné, Ralf, (Arjan)] (vrijdag) Vragen van de GMR: Moet de GMR de aanpassingen in het GMR-reglement nog toelichten? Is er nog behoefte aan kwaliteitszetels voor de verschillende denominaties? Gaat het CvB ermee akkoord dat de uren voor P-leden in de GMR verdeeld worden over alle scholen? Dat zal met Frank besproken worden. [actie: CvB] Stand van zaken van het completeren van het functieboek? Dat komt er pas als het cultuur-/structuur-traject is afgerond. Het wordt steeds moeilijker om uit te leggen aan mensen dat het nog steeds niet af is. Dat ervaart het CvB ook als een probleem. De GMR dringt aan op een voortvarende aanpak, eventueel met een tijdelijk plan dat anders kan worden ingericht als er nieuwe inzichten zijn. Tijd wordt een probleem ook door de nieuwe ontwikkelingen van CAO en veranderende wet- en regelgeving. De GMR zou nog een terugkoppeling krijgen over de opbrengsten van de studiereis naar Canada? Het CvB is volop bezig met overleg om in het voorjaar van 2015 daar inzicht in te geven. Agenderen voor maart. [actie: Wiel] 3. Activiteitenplan GMR 2015 Sommige GMR-leden zien dit meer als een visiedocument dan als een activiteitenplan. We zullen als GMR aan de MR s moeten uitleggen dat we dit jaar gekozen hebben voor een andere opzet. De MR-cursus biedt ons de kans om met MR s te bekijken hoe medezeggenschap in de toekomst vormgegeven kan worden. Probleem is dat we door de afwezigheid van Fred nog geen begroting hebben bij dit plan. Het activiteitenplan is akkoord. We koppelen er de vorige begroting aan. [B] [actie: Wiel] 4. Mededelingen Uit het overleg met de projectgroep Spreiding & Huisvesting o Zinvolle uiteenzetting. Er is afgesproken om het breder te trekken en ook te laten presenteren in de volgende Platformvergadering. [actie: Wiel] o Vooral de ervaringen met de verschillende trajecten zijn gemeld. Achteraf blijken betrokkenen (kinderen, ouders en leerkrachten) vaak toch positief te reageren. o De presentatie wordt aan de GMR-leden toegestuurd. [actie: Wiel] Overleg met Wilmie Jenniskens van School aan Zet; 19 november o Een verhelderend verhaal ten aanzien van de nieuwe rol van de GMR die bestuur en GMR nastreven. o Kernbegrippen zijn: integraliteit en afmaken van trajecten. Terugkoppeling WMS-congres

3 o Versterking medezeggenschap blijkt nog wel wat interessante diensten voor ons in de aanbieding te hebben. o Een tweetal ouderorganisaties zijn interessant: De landelijke ouderraad en Ouders van Waarde. o Peter van Hulst, wil graag een keer informatief een platformvergadering meemaken. Dat is akkoord. [B] [actie: Donné] Uit het DGO Aan de orde kwamen: Verzoek aan de GMR om zelf relevante stukken aan de vakcentrales toe te sturen b.v. voorwaarden waaronder is ingestemd met het BFP Idee voor de GMR om Tiny Rompen van het arbeidsmarktplatform een keer uit te nodigen voor een verkennend gesprek Stand van zaken rond de PO-Tafel Zuid-Limburg Overdracht van de VSO aan Da Capo Realisatie functiemix wordt eind december bekend Evaluatie van ERD staat nog op de planning Tot nu toe wil 6,1 fte gebruik maken van de tweede tranche van het reorganisatieplan De druk op leerkrachten neemt toe door de zwaardere problematiek die door passend onderwijs ontstaat De wet Werk en Zekerheid zorgt voor veel onduidelijkheid, die vraagt om een vertaalslag in de nieuwe CAO 2015 Personeel krijgt tot 15 december de tijd om te besluiten over teruggeven van de BAPO Onduidelijkheid wat de Participatiewet betekent voor werkgelegenheidsgarantie en de banen van huidige OOP-ers Zorg over steeds groter worden klassen in combinatie met toenemende ondersteuningsbehoefte van leerlingen Enquête nulmeting Vervangingsfonds o [actie: Bert] TPC Acties Tijdens dit schooljaar zal er met iedere directeur een gesprek plaatsvinden over ziekteverzuim aan de hand van een format. In het monitorgesprek komt aan de orde of verzuimbeleid besproken wordt met het team en de MR. Er komen themabijeenkomsten over verzuimbeleid: o Aantal? o Thema s? o Deelnemers? 5. Vaststellen van het verslag van de vergadering van de GMR van Het verslag wordt vastgesteld zonder op- of aanmerkingen met dank aan de secretaris. [B] Alle werkafspraken zijn uitgevoerd.

4 František moet zijn laptop nog inleveren. Reminder [actie: Arjan] 6. Actiepunten uit de vergadering met het GMR-Platform We geven de vragen terug naar het CvB. [actie: Wiel] Misschien kan er antwoord gegeven worden in het inleidende praatje van het CvB. 7. Informatie vanuit de OPR Op 11 juni 2014 heeft de OPR van het SWV PO WM het besluit genomen om onder een aantal (16) strikte voorwaarden in te stemmen met het ondersteuningsplan. Voorwaarde 14 houdt in dat het ondersteuningsplan beschouwd wordt als een groeidocument waarvan uiterlijk 1 februari 2015 een nieuwe versie wordt aangeboden waarin alle aanvullingen, wijzigingen en toevoegingen verwerkt worden en ter instemming aan de OPR worden voorgelegd. Tijdens de vergadering van 29 oktober j.l. bleek dat de directeur onder de aanpassing van het ondersteuningsplan uit probeert te komen met de toezegging dat er aanvullende stukken geschreven worden die aan de OPR worden voorgelegd. De OPR heeft dat voorstel in beraad gehouden tot het concreet uitgewerkt op papier wordt aangeboden, zodat de OPR kan beoordelen waar ze dan precies mee instemmen. Ook blijkt het zo te zijn dat een groot deel van het budget voor ondersteuning wordt overgedragen aan de besturen en dat daarmee de besturen verantwoordelijk worden voor de juiste inzet van deze middelen. Ze komen daarmee buiten het zicht/toezicht van de OPR. De directeur geeft aan dat het daarmee weer een taak van de verschillende GMR s wordt om te monitoren dat de ondersteuningsmiddelen door de besturen ook op de juiste wijze worden ingezet voor ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben. Dit zou mogelijk kunnen via de bestuursbegroting. Hoe denkt de GMR van Kindante dit op te pakken? Er is ook nog al wat onduidelijkheid over het informeren van de achterban over de manier waarop ondersteuning in de Westelijke Mijnstreek geregeld is en welke rol het SWV PO en de verschillende besturen daarin spelen. Wat vindt de GMR daarvan? We vragen CvB naar de acties. [actie: Wiel] 8. Ingekomen stukken en ingekomen Vervangingsfonds Enquête nulmeting Vervangingsfonds Bestuur Kindante Verzoek advies vakantieregeling Bestuur Kindante Toelichting overgangsregeling duurzame inzetbaarheid Bestuur Kindante Rooster van aftreden RvT Agenderen voor de volgende vergadering. [actie: Wiel] 9. Uitgaande stukken en uitgaande Bestuur Kindante Onthouden instemming beloningsbeleid Bestuur Kindante Vragen over (belonings- )beleid

5 Bestuur Kindante Wijzigingen GMR-Reglement en huishoudelijk reglement Alle personeelsleden van Uitnodiging informatieavond Kindante over de nieuwe CAO Rondvraag Staan alle stukken op Google Drive in de map komende vergadering? Als dat zo is, waarom worden dan toch nog mailtjes rond gestuurd? Waarom staan er soms nog oude stukken in die map? Er worden ook stukken gemist in de map volgende vergadering b.v. de Kindante-Nieuwsbrief. In principe staan al die stukken in de map komende vergadering. De mailtjes worden rond gestuurd als extra service en om een signaal te geven op het moment dat zo n bericht binnenkomt. Als iemand pas op het laatste moment in de map komende vergadering kijkt mist zij/hij misschien de stukken waar een snelle reactie op nodig was, of wordt opeens geconfronteerd met een bulk aan leeswerk waar op het laatste moment niet meer door te komen is. Het is altijd een kwestie van kiezen van het juiste moment om oude stukken te verwijderen. Soms is het handig om ze nog even bij elkaar te hebben b.v. bij het schrijven van het verslag of brieven naar aanleiding van besluiten, of voor mensen om nog eens na te lezen als het verslag wordt doorgenomen. Het streven is om voor de volgende vergadering de oude stukken verwijderd te hebben. De Kindante-Nieuwsbrief stond er nog niet in, omdat het de eerste keer is dat we die ontvangen hebben en niet duidelijk was dat die in de toekomst gaat dienen als mededelingenblad voor de GMR. De meeste GMR-leden blijven het op prijs stellen als stukken tussendoor ook via de mail worden toegezonden en niet alleen geplaatst worden in de map komende vergadering. [B] Als op school verslagen van de GMR worden doorgestuurd, komen die dan ook bij de directeur? Als die in groep docenten staat wel. Kan een ledenlijst van de GMR naar Manon? [actie: Wiel] 11. Sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering met dank voor ieders inbreng. WP: Besluitenlijst Datum Besluit Nummer Het activiteitenplan van de GMR voor 2015 wordt vastgesteld. De begroting van 2014 zal eraan gekoppeld worden De GMR gaat ermee akkoord dat Peter van Hulst een keer een vergadering van het GMR-Platform bijwoont om een indruk te krijgen van de werkwijze Het verslag van de vergadering van wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld Relevante stukken voor de GMR-leden zullen ook in de toekomst tussentijds aan de leden worden toegezonden. Daarnaast worden ze op Google Drive geplaatst in de map komende vergadering

6 Werkafspraken Datum Taak Nummer Uit te voeren door: Een aantal GMR-leden denkt mee over het mobiliteitsbeleid en het bestuursformatieplan Terugkoppeling van de studiereis naar Canada agenderen voor de vergadering van 4 maart De secretaris werkt de layout van het activiteiten2015 verder uit en koppelt er de begroting van 2014 aan De secretaris stuurt de presentatie van de projectgroep Spreiding & Huisvesting toe aan de GMR-leden De secretaris agendeert de presentatie van de projectgroep Spreiding & Huisvesting voor de vergadering van het GMR-Platform van Aan Peter van Hulst wordt gemeld dat hij welkom is om een keer een vergadering van het GMR-Platform bij te wonen De nulmeting van het Vervangingsfonds wordt ingevuld František wordt herinnert aan het inleveren van zijn laptop De vragen uit de laatste vergadering van het GMR-Platform worden doorgestuurd naar het CvB met het verzoek hier aandacht aan te besteden tijden de vergadering van De vragen over het bestuurlijke deel van de invulling van passend onderwijs worden voorgelegd aan het bestuur met het verzoek om daarop te reageren Het verzoek voor advies over de vakantieregeling wordt geagendeerd voor de vergadering van De secretaris stuurt een ledenlijst van de GMR naar Manon. Afspraken (ter herinnering) Bert, Donné, Wiel en Ralf (of Arjan) Wiel Wiel Wiel Wiel Donné Bert Arjan Wiel Wiel Wiel Wiel Datum Afspraak Nummer Uitvoerder GMR en bestuur zullen de omvang en inzet GMR en CvB van de facilitering van de PGMR regelmatig evalueren en zo nodig/mogelijk aanpassen GMR en bestuur zullen het functioneren GMR en CvB

7 Afspraken (met het bestuur) van de communicatie binnen de overlegstructuur regelmatig evalueren. Datum Afspraak Nummer Uitvoerder De financieel controller schrijft een protocol/procedure voor de budgetten/bankrekeningen van de MR s en GMR Met Frank Cuijpers worden de mogelijkheden besproken om de cao-uren van de PGMR leden ten laste te laten komen van alle scholen gezamenlijk Bestuur / Frank Cuypers Bestuur

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten.

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten. Notulen van de GMR-vergadering van 24-03-2015 Aanwezig, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 VSV 2012 2015, tussenstand februari 2014 Pagina 1 Een leeswijzer: Overzicht stand van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR Datum: Maandag

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie