INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)..."

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures Vergaderingen Contacten GMR TERUGBLIK SCHOOLJAAR DOELSTELLINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR Jaarverslag

3 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Prisma. Met dit jaarverslag willen wij alle bij de organisatie betrokkenen informeren over onze werkzaamheden in het afgelopen schooljaar. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting Prisma, Jaarverslag

4 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Stichting Prisma is het bestuur van dertien basisscholen in de Gemeente Helden en Gemeente Kessel. Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingericht. Leden van de GMR vertegenwoordigen de personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen van de dertien scholen van Stichting Prisma. Leden van de GMR hoeven niet perse lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR). Wel dienen zij als ouder/verzorger of als personeelslid aan de scholen die zij vertegenwoordigen verbonden te zijn. Verder heeft iedere school een Medezeggenschapsraad oftewel MR. In organogram: Stichting Prisma / Algemeen Bestuur / Algemeen Directeur Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Medezeggenschapsraad (MR) Iedere school heeft een eigen MR De werkwijze van de GMR is vastgelegd in een Medezeggenschapsstatuut en Medezeggenschapsreglement. Jaarverslag

5 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De GMR bestaat uit: - een personeelsgeleding, oftewel P-GMR; - en een oudergeleding, oftewel O-GMR. Leden en functie: Leden Functie Geleding 1. Mw. R. Boonk Voorzitter Personeel 2. Mw. G. Bos Secretaris / Personeel Penningmeester 3. Dhr. B. Hanssen Lid en plaatsvervangend Personeel voorzitter 4. Mw. I. v.d. Bergh Lid Personeel 5. Mw. S. Sevens Lid Personeel 6. Mw. J. Philipsen Lid Personeel 7. Dhr. J. Hermans Lid Ouder 8. Dhr. J. Tielen Lid Ouder Secretariële ondersteuning GMR: - Mw. K. Arts ondersteunt de GMR op secretarieel gebied (verslaglegging, informatieaanvragen, e.d.). Wijzigingen in de samenstelling schooljaar : - Mw. J. Philipsen neemt per afscheid van de GMR. 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures In oktober 2007 zijn alle ouders/verzorgers van Prisma-leerlingen middels een flyer/advertentie benaderd om zich kandidaat te stellen voor de GMR. Dit heeft geleid tot twee kandidaten voor de O-GMR. Op zijn Dhr. J. Hermans en Dhr. J. Tielen benoemd als lid van de GMR (ouderdeel). Op dit moment zijn er twee vacatures voor de P-GMR en maar liefst vijf voor de O-GMR. De GMR blijft actief met werven en zal in het schooljaar opnieuw actie ondernemen en vraagt de directie van de scholen om hierbij te ondersteunen. De vacatures staan vermeld op onze website. 1.3 Vergaderingen Een overzicht van de vergaderdata in het schooljaar : september oktober november januari februari april mei juni 2008 De vergaderdata en agenda s staan altijd op onze website vermeld. Jaarverslag

6 Bijwonen GMR-vergaderingen De voorzitter van de GMR heeft geen verzoeken ontvangen voor het bijwonen van een GMR-vergadering. Bent u geïnteresseerd waarover de GMR vergadert of heeft u interesse voor een taak binnen de GMR dan kunt u een vergadering bijwonen door contact te leggen met de voorzitter van de GMR. 1.4 Contacten GMR Interne contacten GMR De GMR probeert contact te houden met de achterban door de website actueel te houden. Jaarlijks wordt er tijdens de Onderwijsdag voor medewerkers aandacht besteed aan het thema Medezeggenschap. Tijdens de Onderwijsdag op heeft de GMR een presentatie gegeven over Medezeggenschap bij Stichting Prisma. Het Algemeen Bestuur heeft de Algemeen Directeur afgevaardigd als contactpersoon voor de GMR. Het directe aanspreekpunt voor de GMR is dus de Algemeen Directeur. Ter ondersteuning op secretarieel gebied kan de GMR een beroep doen op de Officemanager. De Stafmedewerker Financiën heeft onlangs een presentatie gegeven over de Financiën van de organisatie. De GMR brengt in september 2008 in kaart welke personen deel uit maken van de MR-en en komt met een voorstel m.b.t. communicatie tussen GMR en MR-en. Uiteraard kunnen medewerkers en ouders/verzorgers van leerlingen voor hun vragen of verzoeken terecht bij de GMR. Externe contacten GMR Om informatie in te winnen richt de GMR zich met enige regelmaat tot de deskundigen van de onderwijsvakbonden, zoals CNV en AOB. Ook bieden de bonden gerichte scholing aan voor medezeggenschapsraden. Jaarverslag

7 2. TERUGBLIK SCHOOLJAAR De speerpunten voor de GMR in het schooljaar : 1. Medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapsreglement GMR 2. Opstellen activiteitenplan GMR 3. Opstellen van een Huishoudelijk Reglement 4. Financiën Stichting Prisma 5. Zorgplan Functiehuis 7. Vakantierooster Jaarverslag In dit jaarverslag informeren wij u graag over de stand van zaken en zullen wij kort rapporteren over de genoemde thema s. 1. Medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapsreglement GMR Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet medezeggenschap op scholen van kracht. Ieder bestuur legt in een medezeggenschapsstatuut vast hoe de medezeggenschap wordt georganiseerd. Daarnaast wordt een medezeggenschapsreglement opgesteld waarin zaken als bevoegdheden, zittingsduur en termijnen worden vastgelegd. Op heeft de voltallige GMR ingestemd met het statuut en reglement dat het bestuur van Stichting Prisma heeft aangeboden. Op schoolniveau dient er een MR-reglement te liggen. Dit dient uiteraard afgestemd te worden op het GMR-statuut en reglement. Op dit moment wordt een model ontwikkeld voor alle scholen. De schooldirecteuren krijgen opdracht om zorg te dragen voor implementatie (uiterlijk september 2008). De GMR wil een informatieve bijeenkomst over de WMS en de taak van de MR organiseren in het schooljaar Opstellen activiteitenplan In de CAO-PO zijn afspraken vastgelegd over de faciliteiten in tijd en over een budget voor het personeelsdeel van de GMR oftewel P-GMR. Hieraan is de voorwaarde gekoppeld dat de (P)GMR de inzet van deze faciliteiten met een activiteitenplan onderbouwt. Eigenlijk iets vanzelfsprekends. Het budget op grond van de CAO is alleen bedoeld voor de personeelsgeleding van de GMR. Een aantal leden van het personeelsdeel van de GMR zijn bezig met het opstellen van een activiteitenplan en buigt zich over de scholingsmogelijkheden voor GMR-leden. Vervolgens zal een voorstel richting het bestuur gedaan worden. 3. Opstellen van een Huishoudelijk Reglement Na het vaststellen van het medezeggenschapsstatuut en reglement is er gestart met het opstellen van een Huishoudelijk Reglement. In het najaar 2008 zal er een conceptversie liggen. Jaarverslag

8 4. Financiën Stichting Prisma Het bestuur heeft initiatief genomen om de GMR te informeren over de financiënstroom binnen de organisatie. Op heeft de Stafmedewerker Financiën een presentatie gegeven aan de GMR. Er was ruimte/gelegenheid om vragen te stellen. De GMR heeft deze werkwijze positief ontvangen. 5. Zorgplan De Wet Primair Onderwijs verplicht samenwerkingsverbanden om jaarlijks voor 1 mei een Zorgplan in het kader van weer samen naar school (WSNS) vast te stellen voor het daarop volgende schooljaar. De scholen van Stichting Prisma maken deel uit van het Samenwerkingsverband 5105 (SWV5105) samen met BS Den Doelhof (Meijel) en BS de Violier (Maasbree). De GMR beoordeelt het Zorgplan op hoofdlijnen. De invalshoek van de GMR wordt bepaald door het belang van de eigen scholen. Het bestuur van het SWV5105 heeft het Zorgplan niet ter instemming voorgelegd aan de GMR van Stichting Prisma en toegestuurd aan de Inspectie van het Onderwijs. Uiteraard ging de GMR niet akkoord met deze werkwijze van het samenwerkingsbestuur. Deze ontevredenheid is schriftelijk uitgesproken aan het samenwerkingsbestuur. Dit heeft geleid tot een verbetering in het schooljaar , want inmiddels heeft de GMR het Zorgplan ontvangen en besproken tijdens de vergadering van Op heeft de GMR instemming verleend. BS De Violier participeert per niet meer in het SWV5105. Stichting Prisma en BS Den Doelhof hebben gekozen voor een nieuwe naam voor het samenwerkingsverband 5105: Peelkwartier. Tevens zal er per een nieuwe website van het samenwerkingsverband operationeel zijn, zodat ouders/verzorgers, directie en leerkrachten goed geïnformeerd worden over de werkwijze en procedures. 6. Functiehuis Binnen Stichting Prisma is een start gemaakt met het inrichten van het functiehuis. Voor het opstellen en wegen van de functies van onderwijsondersteunend personeel is een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld. De functiebeschrijvingen worden ter instemming voorgelegd aan de P-GMR. De volgende functiebeschrijvingen (persoonsgebonden) voor medewerkers van de centrale ondersteuningsdienst (kantoor) zijn gerealiseerd: 1. Coördinator Cultuureducatie 2. Medewerker Personeelszaken 3. Officemanager 4. Secretaresse 7. Vakantierooster Het vakantierooster wordt jaarlijks in overleg met het Bouwens van der Boijecollege opgesteld. Op heeft de GMR een positief advies uitgebracht m.b.t. het vakantierooster Jaarverslag Een van de doelen die de GMR zich gesteld heeft aan het begin van het schooljaar is het opstellen van een jaarverslag. Het jaarverslag geeft een samenvatting van de activiteiten in het kader van medezeggenschap gedurende het schooljaar. Het jaarverslag is voor meerdere groepen lezers bestemd: MR-en, personeelsleden, ouders/verzorgers van leerlingen, directie en bestuur. Jaarverslag

9 3. DOELSTELLINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR Onze belangrijkste doelstellingen voor het schooljaar : Scholing GMR De GMR heeft behoefte aan scholing om nauwkeuriger in beeld te krijgen van haar bevoegdheden en hoe het GMR-werk in de beschikbare tijd zo effectief mogelijk is uit te voeren. Via de Algemene Onderwijsbond (AOB) zal er een cursus op maat worden gegeven aan de GMR. Daarop volgend wordt er een informatieve bijeenkomst voor de MR-en en directie georganiseerd over de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) en de rol van de MR. Vervolgens zullen er werkafspraken tussen GMR en de MR-en gemaakt worden (hoe wil de MR geïnformeerd worden?). Activiteitenplan Het activiteitenplan wordt opgesteld en voorgelegd aan de Algemeen Directeur. Huishoudelijk Reglement De taakverdeling binnen de GMR dient transparant te zijn om te kunnen functioneren als GMR. Er wordt een Huishoudelijk Reglement opgesteld, zodat hierover duidelijkheid ontstaat. Op deze manier krijgen nieuwe leden en de achterban ook een beter beeld van de taken van een GMR-lid. Betrokkenheid achterban De GMR wil de betrokkenheid van medewerkers vergroten. Hiervoor zal een concreet actieplan ontwikkeld worden. Belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie: Wijziging bestuursvorm Het Algemeen Bestuur van Stichting Prisma zit in een traject om te komen tot een nieuwe bestuursvorm (Raad van Toezicht). De functie van de Algemeen Directeur zal hierdoor tevens wijzigen (lid College van Bestuur). De GMR volgt deze ontwikkeling en wacht het voorstel van het Algemeen Bestuur af. Samenwerking in de regio Het Algemeen Bestuur is in gesprek met een collega-stichting in de regio. De samenwerkingsmogelijkheden worden verkend. Leegstand lokalen schoolgebouwen Door de terugloop van het aantal leerlingen ontstaat er in enkele schoolgebouwen leegstand. Deze leegstand wordt in overleg met de gemeente opgevuld door de lokalen te verhuren aan externe partijen. De komende jaren zal het aantal leerlingen blijven afnemen. De GMR blijft deze ontwikkeling volgen en is alert op de gevolgen. Jaarverslag

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 (Boven Esmeralda Daniels, Monique Hodiamont Onder v.l.n.r. Suzanne Meijs,, Johanny Lonussen, Marc Lindelauf, Peggy Huntjens) School

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: a. leerlingen: alle ingeschreven kinderen van

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs Besturen op hoofdlijnen Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs De bestuurlijke organisatie van het primair en het voortgezet onderwijs is aan het veranderen. Veel besturen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Breda, juni 2014 Inleiding Dit jaarverslag is van de medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool in Breda, over het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van OBS Bargerpaske behorend tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) Versie datum: 24-6-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012 schooljaar 2011-2012 1. Inleiding In dit jaaroverzicht wordt een korte uiteenzetting gegeven over de besluiten, instemmingen en goedkeuringen, die tijdens de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

Communicatieplan De Zonnewijzer

Communicatieplan De Zonnewijzer Communicatieplan De Zonnewijzer Communicatieplan De Zonnewijzer Pagina 1 Communicatieplan De Zonnewijzer Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Hoofdstuk 1 Communicatiemiddelen van de school blz. 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag

Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Jaarverslag Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht 5 Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten 31 Financiën

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie