WERKPLAN GMR Nobego Vastgesteld 26 juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013"

Transcriptie

1 WERKPLAN GMR Nobego Vastgesteld 26 juni 2013

2 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen... 7 Verzending GMR-Stukken... 7 Notulen... 7 Verkiezing dagelijks bestuur GMR... 7 Communicatie met de achterban... 8 Adviseur(s) GMR en lidmaatschap AOb... 8 Bijlage 1: Concept GMR-Begroting 2013/2014 tbv PGMR... 9 Bijlage 2: Vergaderschema Bijlage 3 Concept Programma 2013/

3 3 Inleiding De basis voor de GMR is de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) en CAO-PO. Alle rechten, bevoegdheden en plichten die hieruit voorvloeien zijn terug te vinden via en in de CAO-PO Dit werkplan met bijlagen is voorafgaand aan het schooljaar vastgesteld in de laatste vergadering van het schooljaar en wel op 26 juni 2013, door de GMR. Een concept is ten behoeve van het uitwerken van het (meerjaren) bestuursformatieplan in mei 2013 aan de bestuurder toegezonden. Dit vastgestelde werkplan vervangt alle voorgaand versies en concepten. 26 juni 2013 Anouk Meijer Voorzitter

4 4 GMR Visie en Missie In juni 2009 heeft de GMR een missie en visie opgesteld. Missie GMR : De GMR draagt bij aan goed onderbouwde en gedragen besluiten die op democratische wijze tot stand zijn gekomen in het belang van het onderwijs binnen de stichting NoBeGo. De GMR streeft naar een goede harmonie tussen directie, personeel, ouders/verzorgers in het belang van de kinderen. Visie GMR : De GMR wil zodanig op de hoogte zijn van wat er gaande is binnen het onderwijs dat zij als een volwaardige gesprekspartner kan bijdragen aan de beleidsvorming gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De GMR speelt een actieve rol in het openbaar onderwijs doordat zij op de hoogte is van ontwikkelingen, gebruik maakt van haar initiatiefrecht en zaken op de agenda zet. De GMR wordt gezien als aanspreekpunt voor de achterban van ouders en personeel, MR-en en directie teneinde verbetering op allerlei terreinen, binnen scholen en bestuur, mogelijk te maken. De GMR draagt bij en maakt onderdeel uit van een transparante organisatie waarbinnen openlijk en toegankelijk gecommuniceerd wordt op democratische wijze.

5 5 Werkwijze GMR De vergaderingen van de GMR zijn opgedeeld in 2 delen en zijn openbaar, tenzij voorafgaand aan de vergadering wordt vastgesteld dat de vergadering een besloten vergadering dient te zijn. Het eerste deel start om uur en is een interne vergadering met alleen de GMR-leden. Het 2 e deel start ca uur en is een overlegvergadering waarbij de algemeen directeur aanwezig is. Daarnaast kan de GMR er voor kiezen het 2 e deel te laten vervallen als er geen punten of mededelingen vanuit het bestuurskantoor zijn die verdere toelichting behoeven. Er vindt voor elke vergadering een vooroverleg plaats tussen de algemeen directeur en de voorzitter. Uiterlijk één week voor de GMR-vergadering wordt de agenda en de bijbehorende stukken aan de GMR-leden toegezonden. Sommige stukken vragen voorbereiding van een werkgroep andere vragen voorbereiding van de gehele GMR, dan worden deze stukken indien nodig eerder ter voorbereiding toegezonden. Tussentijds kunnen er vanuit het bestuurskantoor stukken zijn die specifiek voorbereid dienen te worden door één van de werkgroepen. Waarna de betreffende werkgroep de GMR verder informeert over het betreffende onderwerp als dit op de agenda komt. Deze stukken worden dan rechtstreeks (digitaal) aan de betreffende werkgroep verzonden. Indien nodig kan een afspraak met de werkgroep en de stafmedewerker of algemeen directeur ter toelichting worden gehouden. Sommige GMR-leden zullen zitting hebben in een projectgroep. Zij vertegenwoordigen dan de GMR. Werkgroepen en projectgroepleden dienen de GMR-voorzitter en / of secretaris altijd op de hoogte te stellen van aan hen toegezonden stukken en data van bijeenkomsten. Na een overleg geven zij een terugkoppeling aan de voorzitter en/of secretaris.

6 6 Werkwijze werkgroepen Algemeen De GMR-werkgroepen doen voorbereidend werk voor de GMR. Zij verzamelen informatie en informeren hier vervolgens de GMR over. De GMR, of het deel dat daarover een besluit moet nemen of advies moet geven, neemt deze informatie samen met de onderliggende stukken tot zich en neemt vervolgens een besluit, geeft een advies, of onderzoekt het onderwerp nog verder. De GMR heeft de volgende werkgroepen: Financiën Ouders & Maatschappij Personele aangelegenheden Onderwijsinhoudelijke zaken NB. In wordt hier wellicht een tijdelijke werkgroep bestuursstructuur aan worden toegevoegd De leden van het dagelijks bestuur van de GMR zijn ieder in 1 van de werkgroepen vertegenwoordigd. Werkgroep werkwijze Alle GMR-leden nemen zitting in een werkgroep. Beide geledingen (ouders en personeel) moeten in een werkgroep vertegenwoordigd zijn. De werkgroep kiest een voorzitter uit de leden. De werkgroepvergaderingen zijn openbaar voor andere GMR-leden. De werkgroepvoorzitter geeft datum, plaats, tijd en gespreksonderwerpen van de vergadering door aan voorzitter en secretaris van de GMR. De secretaris van de GMR stelt de overige GMR-leden op de hoogte van de data van werkgroepbijeenkomsten en onderwerpen. De werkgroepen kunnen informatie vragen aan de algemeen directeur of aan een door hem aangewezen vervanger, stafmedewerker van het bestuurskantoor, schooldirecteur. De werkgroepen zijn vrij andere deskundigen te raadplegen. (Kosten na overleg) De werkgroepen maken een schriftelijk verslag dat aan de secretaris van de GMR wordt toegezonden. De werkgroepen doen in ieder geval verslag op de vergaderingen, maar bij voorkeur al voorafgaand via het gemaakte verslag. Werkgroepleden kunnen stukken rechtstreeks via het bestuurskantoor ontvangen via mail. Een kopie wordt aan de GMR-mailbox gezonden. Indien er om een advies of instemming wordt gevraagd, geeft de werkgroep bij voorkeur voorafgaand aan de vergadering een advies naar aanleiding van de verzamelde informatie aan de leden van de GMR. Dit advies wordt vervolgens in de vergadering besproken. De werkgroepen hebben geen mandaat tot het nemen van besluiten of geven van advies aan het bevoegd gezag, tenzij zij daar door de GMR specifiek voor gemandateerd zijn.

7 7 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen Voor elke project wordt, na overleg, een GMR-lid afgevaardigd. De GMR-leden monitoren het proces van het project waar zij bij betrokken zijn en geven na elk project-overleg een korte terugkoppeling aan de voorzitter. Tijdens de GMR-vergaderingen lichten zij de stand van zaken en verloop van het proces toe aan de GMR. De projectgroepafgevaardigden kunnen verder, indien zij dat nodig achten, ruggespraak houden met de betreffende werkgroep. Voor een dergelijk overleg kan de betreffende beleidsmedwerker uitgenodigd worden voor verdere achtergrondinformatie en toelichting. De projectgroep vertegenwoordigers organiseren een dergelijke bijeenkomst op eigen initiatief en informeren de voorzitter over de datum en het verloop ervan. De GMR-afgevaardigde heeft géén mandaat tot het nemen van besluiten of instemming te verlenen. Dat is een taak voor de GMR in zijn geheel. Verzending GMR-Stukken De agenda, notulen en bijbehorende stukken mbt de overlegvergadering met de algemeen directeur worden vanuit het bestuurskantoor via het GMR-mailadres digitaal aangeleverd. De voorzitter en/of secretaris dragen er zorg voor dat deze stukken samen met de agenda en stukken ten behoeve van de interne vergadering, bij de GMR-leden komen. Er worden geen stukken per post verzonden. Leden kunnen de stukken, indien nodig, zelf printen op school en de oudergeleding kan aan het GMR-personeelslid van de school verzoeken de stukken op de school te printen. De agenda en bijbehorende stukken worden uiterlijk 1 week voor de vergadering aan de GMR-leden toegezonden. Stukken die advies of instemming behoeven worden voorzien van de status dmv een voorblad met statusoverzicht en eventueel toelichting. Indien noodzakelijk zal aan 1 of meer werkgroepen worden verzocht een onderwerp verder voor te bereiden en de GMR hierover te informeren en zo nodig adviseren. Notulen De notulen van de GMR worden verzorgt door een extern notulist welke geen lid is van de GMR, bij voorkeur een ouder of personeelslid van één van de scholen. De aansturing van de notulist verloopt via de voorzitter en / of secretaris van de GMR. Verkiezing dagelijks bestuur GMR De GMR kiest uit haar midden een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris. In de laatste vergadering van het schooljaar zal worden geïnventariseerd wie er uit de GMR kandidaat is voor het dagelijks bestuur en de taken van voorzitter, vice-voorzitter en secretaris. In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar wordt dit vastgesteld.

8 8 Communicatie met de achterban Verslagen en terugkoppeling vergadering GMR-vergaderingen zijn openbaar en daarmee kan er ook over gecommuniceerd worden met de achterban op de scholen (MR, personeel en ouders van de school). Tenzij het een besloten vergadering betreft, dan kan dit niet. Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld, deze verslagen kunnen pas worden doorgestuurd naar de achterban als deze zijn vastgesteld. Dit gebeurt in de eerst daarop volgende GMR vergadering. Echter je wilt als GMR-lid natuurlijk wel je MR en collega s kunnen informeren over wat er in een vergadering is besproken. Het is belangrijk dat GMR-leden wel de hoofdlijnen met hun MR bespreken als het verslag nog niet is vastgesteld. Zodra het verslag is vastgesteld kan het aan de MR worden doorgestuurd, tenzij het een besloten vergadering betreft. Agenda en vergaderstukken kunnen in de MR worden besproken of met collega s, tenzij er stukken als vertrouwelijk zijn aangeduid. Het GMR-lid van de school coördineert eventuele vragen vanuit de school of MR. GMR-info Geregeld, tussen vergaderingen in, verschijnt er een GMR-info. Daarin de kalender met belangrijke data voor de GMR. Verder een update vanuit de projectgroepen en overige wetenswaardigheden. Deze GMR-info kan worden doorgestuurd aan de MR van de school. De algemeen directeur en de voorzitter van het bestuur (via de secretaresse) ontvangen een kopie van de info. Adviseur(s) GMR en lidmaatschap AOb De GMR is lid van de AoB, de voorzitter is hiervoor contactpersoon. De kosten voor dit lidmaatschap worden gefactureerd via het bestuurskantoor van Nobego en betaald uit het GMR-budget. De GMR heeft tevens een vaste adviseur via de AOb. De heer P. van Boxtel. Indien gewenst kan de GMR de adviseur oproepen voor ondersteuning. Het gaat hierbij oa. om advies mbt voorgelegde instemmings- en adviesverzoeken, trainingen van en voor (nieuwe) GMR en/of MR leden, bijwonen van GMR-vergaderingen voor aanvullend advies.

9 9 Bijlage 1: Concept GMR-Begroting 2013/2014 tbv PGMR Uitgangspunten 1. Faciliteitenregeling CAO-PO 2013 en de WMS scholen -> 10 personeelsleden conform bijdragen vanuit de cao: Van elke school 1 leerkracht in de GMR a 60 uur in de jaartaak. Indien personeelslid zowel in MR als GMR zitting heeft dan 100 uur in de jaartaak. Ca. 6/8 reguliere vergaderingen van ca 3 uur Ca. 2 extra bijeenkomsten of werkgroepbijeenkomsten van ca. 2 uur Voorbereidingstijd vergaderingen 3. Zaalruimte is in huis bij bestuurskantoor Nobego 4. Min. 2x per jaar een externe vergaderlocatie ivm trainingen of grotere GMR-bijeenkomsten x een dagdeel/avond een GMR-adviseur AoB. 6. Inhuren van externe adviseur tbv specifiek vraagstuk (bijvoorbeeld bestuursstructuur), kosten vooraf via offerte. 7. Opleiding/Training (collectief of individueel/open inschrijving) nieuwe GMR en MR-leden 8. Reiskostenvergoeding 9. Vergoeding externe Notulist a bruto Euro 20,- per uur 10. Lidmaatschap AOb GMR-pakket Euro 395,- ex BTW per jaar NB. Er is in de schoolbegrotingen geen budget voor de school MR en opgenomen, dit zit tevens in de GMR-begroting. Kosten voor bijvoorbeeld training van individuele MR-leden, inhuren van adviseurs door MRén, dienen dan ook uit de GMR-begroting te worden bekostigd.

10 10 Bijlage 2: Vergaderschema Maandag 19 augustus 2013: ALLÉÉN INTERNE GMR-vergadering Op weg naar een nieuwe bestuursstructuur organisatie GMR (leden, werkgroepindeling) Dinsdag 10 september 2013: Interne GMR-vergadering en Overlegvergadering Oa. GMR-jaarverslag, Communicatiebeleid, Financieel beleid Woensdag 30 oktober 2013: Interne GMR-vergadering en Overlegvergadering Oa. Vaststellen begroting 2014 en Financieel Beleid, Maandag 9 december 2013: Interne GMR-vergadering en Overlegvergadering Oa. Nieuwe bestuursstructuur Dinsdag 4 februari 2014: Interne GMR-vergadering en Overlegvergadering Stand van zaken diverse lopende zaken, formatieplan Woensdag 23 april 2014: Interne GMR-vergadering en Overlegvergadering Oa. Vaststellen (meerjaren) bestuursformatieplan Maandag 16 juni 2014 : Interne GMR-vergadering en Overlegvergadering Oa. werkplan GMR , GMR-organisatie, jaarevaluatie Overige GMR-bijeenkomsten (o.a. werkgroepen, bestuurstructuur) Dinsdag 20 augustus 2013 : bijeenkomst met bestuurder, afvaardiging directeuren en afvaardiging GMR inzake ontwikkeling nieuwe bestuursstructuur. september/oktober: werkgroep financiën ivm ontwikkeling Financieel Beleid maart / april 2014 PGMR ivm formatieplan en DGO-sociaal plan

11 11 Bijlage 3 Concept Programma 2013/2014 In de periode 2013/2014 zijn de volgende onderwerpen actueel: Periodiek terugkerende onderwerpen Uitgangspunten Bestuursformatieplan en daadwerkelijke Bestuursformatieplan Uitwerking uitgangspunten en Beleidsvoornemens Financieel beleid t.b.v. de begroting (meerjaren)begroting Nobego Jaarrekening en Jaarverslag Nobego Strategisch Beleidsplan (meerjarenplan ) Bestuurlijke organisatie Plan van aanpak naar RvT toe. Locatiebeleid (meerjarenplanning) Integraal Personeelsbeleid Sociaal Plan Uitwerking diverse overige beleidsuitgangspunten Invoering kwaliteitsbeleid Passend Onderwijs Vacatures/verkiezing GMR-leden Gesprek tussen GMR en afvaardiging bestuur cq raad van toezicht Interne GMR aandachtspunten: 1. Het werkplan/ handboek werkwijze van de GMR jaarlijks actualiseren en voorleggen aan de directeur/bestuurder en de eigen achterban. 2. Rol GMR bij ontwikkeling nieuwe bestuursstructuur

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN

PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN Versie oktober 2010 1 inhoudsopgave 1. inleiding... 03 2. algemene informatie... 04 3. werving en selectie... 07 4. integraal personeelsbeleid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van OBS Bargerpaske behorend tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) Versie datum: 24-6-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: a. leerlingen: alle ingeschreven kinderen van

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs Besturen op hoofdlijnen Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs De bestuurlijke organisatie van het primair en het voortgezet onderwijs is aan het veranderen. Veel besturen

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1. REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie